Page 167

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

Biến động dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác trong năm như sau: Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Dự phòng rủi ro các khoản ủy thác đầu tư Triệu VND

Dự phòng rủi ro các tài sản có khác Triệu VND

Số dư đầu năm

386.400

23.974

410.374

Dự phòng trích lập trong năm

350.000

12.842

362.842

Sử dụng dự phòng trong kỳ

(120.000)

-

(120.000)

616.400

36.816

653.216

Số dư cuối năm

Tổng Triệu VND

Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Dự phòng rủi ro các khoản ủy thác đầu tư Triệu VND

Dự phòng rủi ro các tài sản có khác Triệu VND

Số dư đầu năm

129.700

13.635

143.335

Dự phòng trích lập trong năm

256.700

10.339

267.039

Số dư cuối năm

386.400

23.974

410.374

Tổng Triệu VND

167

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement