Page 154

154

SHB - Báo cáo thường niên 2018

Lãi suất năm tại thời điểm cuối năm như sau: 31/12/2018

31/12/2017

Cho vay bằng VND

7,5% - 12,18%

7,50% - 12,00%

Cho vay bằng USD

2,2% - 5,5%

1,90% - 5,01%

Cho vay bằng ngoại tệ khác

2,2% - 5,5%

1,90% - 5,01%

31/12/2018 Triệu VND

31/12/2017 Triệu VND

Dự phòng chung (i)

1.492.247

1.459.886

Dự phòng cụ thể (ii)

1.509.982

1.389.129

3.002.229

2.849.015

11. DỰ PHÒNG RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng bao gồm:

(i) Biến động dự phòng chung cho các khoản cho vay khách hàng như sau:

Số dư đầu năm Dự phòng trích lập trong năm Chênh lệch tỷ giá

2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

1.459.886

1.066.332

30.086

394.053

2.275

(499)

1.492.247

1.459.886

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement