Page 147

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

Tỷ lệ DTBB tại thời điểm cuối năm như sau: Loại tiền gửi

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 31/12/2018

31/12/2017

Số dư bình quân tháng trước của: Tiền gửi bằng ngoại tệ khác VND có thời hạn dưới 12 tháng

8,00%

8,00%

Tiền gửi bằng ngoại tệ khác VND có thời hạn từ 12 tháng trở lên

6,00%

6,00%

Tiền gửi bằng VND có thời hạn dưới 12 tháng

3,00%

3,00%

Tiền gửi bằng VND có thời hạn từ 12 tháng trở lên

1,00%

1,00%

(ii) Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Lào bao gồm khoản tiền gửi ký quỹ bằng Kip Lào (“LAK”) và ngoại tệ khác liên quan đến việc thành lập Công ty con của SHB tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự trữ bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào. Tiền gửi dự trữ bắt buộc được tính dựa trên số dư tiền gửi bình quân ngày nhân với tỷ lệ DTBB tương ứng. Tỷ lệ DTBB tại thời điểm cuối năm như sau: Loại tiền gửi

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 31/12/2018

Tiền gửi bằng ngoại tệ khác LAK có thời hạn dưới 12 tháng

31/12/2017

10,00%

10,00%

Tiền gửi bằng ngoại tệ khác LAK có thời hạn từ 12 tháng trở lên

0,00%

0,00%

Tiền gửi bằng LAK có thời hạn dưới 12 tháng

5,00%

5,00%

Tiền gửi bằng LAK có thời hạn từ 12 tháng trở lên

0,00%

0,00%

Các khoản tiền gửi ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước Lào không được hưởng lãi suất.

147

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement