Page 146

146

SHB - Báo cáo thường niên 2018

5. TIỀN MẶT VÀ VÀNG

31/12/2018 Triệu VND

31/12/2017 Triệu VND

Tiền mặt bằng VND

950.382

886.482

Tiền mặt bằng ngoại tệ

934.021

557.448

419

2.618

1.884.822

1.446.548

31/12/2018 Triệu VND

31/12/2017 Triệu VND

3.187.202

2.970.959

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Lào

248.236

48.354

Tiền gửi tại Ngân hàng Quốc gia Campuchia

893.301

723.346

4.328.739

3.742.659

Vàng tiền tệ

6. TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNNVN

(i) Tiền gửi tại NHNNVN bao gồm quỹ dự trữ bắt buộc và tài khoản tiền gửi thanh toán. Theo quy định của NHNNVN về dự trữ bắt buộc, các ngân hàng được phép duy trì một số dư thả nổi tại tài khoản dự trữ bắt buộc (“DTBB”). Số dư bình quân dự trữ bắt buộc hàng tháng phải không được thấp hơn bình quân số dư tiền gửi của tháng trước nhân với tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng.

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement