Page 127

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 4

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia

(578)

(330)

III

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

(578)

(330)

IV

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM

1.917.714

6.706.570

V

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM

33.048.717

26.342.147

VII

TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (THUYẾT MINH 34)

34.966.431

33.048.717

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Người lập

Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng kế toán Tổng hợp

Người kiểm soát

Ngô Thị Vân Kế toán trưởng

Ngô Thu Hà Phó Tổng Giám đốc

Người duyệt

Nguyễn Văn Lê Tổng Giám đốc

127

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement