Page 125

Phát triển bền vững - Kiến tạo tương lai.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CHO NĂM kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (phương pháp trực tiếp) 2018 Triệu VND

2017 Triệu VND

21.461.219

18.142.807

(15.883.738)

(12.551.520)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được

2

Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả

3

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được

703.875

1.465.529

4

Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán

338.600

412.890

5

Thu nhập khác

68.722

155.853

6

Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn rủi ro

61.339

16.912

7

Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý

(3.122.638)

(2.771.257)

8

Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm

(377.831)

(268.304)

3.249.548

4.602.910

5.106.549

2.155.857

(27.002.935)

(3.009.463)

78.037

(91.687)

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TÀI SẢN VÀ NỢ HOẠT ĐỘNG Những thay đổi về tài sản hoạt động 9

Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác

10

Tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán

11

Giảm/(tăng) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

125

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement