Page 122

122

SHB - Báo cáo thường niên 2018

Thuyết minh

31/12/2018 Triệu VND

31/12/2017 Triệu VND

16.208

179.955

32.202.971

51.133.948

Cam kết mua ngoại tệ có kỳ hạn

849.418

1.339.602

Cam kết bán ngoại tệ có kỳ hạn

185.521

1.739.760

Cam kết giao dịch hoán đổi

31.168.032

48.054.586

4

Cam kết trong nghiệp vụ L/C

14.117.545

14.695.470

5

Bảo lãnh khác

49.465.228

23.117.644

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I

NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN

1

Bảo lãnh vay vốn

2

Cam kết giao dịch hối đoái

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Người lập

Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng kế toán Tổng hợp

Người kiểm soát

Ngô Thị Vân Kế toán trưởng

Ngô Thu Hà Phó Tổng Giám đốc

Người duyệt

Nguyễn Văn Lê Tổng Giám đốc

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement