Page 112

112

SHB - Báo cáo thường niên 2018

THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG Giấy phép Hoạt động số

0041/NH-GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 Giấy phép Hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và có giá trị trong 50 năm kể từ ngày cấp.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số

1800278630 ngày 17 tháng 6 năm 2013 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Ngân hàng đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch

Ông Võ Đức Tiến

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Lê

Thành viên

Ông Thái Quốc Minh

Thành viên

Ông Đỗ Quang Huy

Thành viên

Ông Phạm Công Đoàn

Thành viên

Ông Trịnh Thanh Hải

Thành viên độc lập

Ông Phạm Hòa Bình

Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hoạt

Phó ban

Ông Nguyễn Hữu Đức

Thành viên

Bà Phạm Thị Bích Hồng

Thành viên

Bà Lê Thanh Cẩm

Thành viên

Ban Kiểm soát

Profile for Ngân hàng SHB

SHB Báo cáo thường niên 2018  

SHB Báo cáo thường niên 2018  

Advertisement