Page 1

MyanmarInternetForum.Com


MyanmarInternetForum.Com

wpfnvHk; rtdyfcJY&wJY nMuD;&JY aumifrav; (uAsm&Snf)

armifacsmEG,f


MyanmarInternetForum.Com wpfnvHk;rtdyfcJY&wJY nMuD;&JY aumifrav; armifacsmeG,f (1) uRrf;usifvSwJY 0ufowform; eHMum;uvSHudk qGJtESKwf tJ'DESKwfcsuf[m toufygvScsnf&JY rif;uav; tMunfY 'Du wpfnvHk; rtdyfcJY&wJYnyguG,f..../ ckawmY jrif;awG jrif;aygufpawG taumifwpf&mavmuf igY&iftHkMuD;xJuae uqkefayguf ckefxGuf igYESvHk;om;crsm zkefylylxJ vJus vl;vJx tJ'D '&JrsufvHk;vJYvJY av;udkav wpfaxmifYxJ pkuyfNyD; rMunfYvdkufygeJY {&m0wD wpfjrpfvHk; igaomufrdygvdrfYr,fuG,f.../


MyanmarInternetForum.Com (2) vmNyD armif;ysH 'g;cvkyfudk Esdyfvdkufovdk xyfceJ jrnfYaewJYtMunfY ig&ifacgif;MuD;xJ atmifYceJ ylceJ iHkxm;cJY acsmuvuf &mbmxHk;MuD;MzpfoGm; tomuav; touf&SLatmifYxm;cdkuf aemufxyf'g;a&mif vufceJ 'if;uav; rsufvHk;wpfcsuf owd uifr&m cvkyfudk EsdyfcszdkU rarYeJY vif;ceJ 0if;y zvuf&Sf*ef; uRrf;oGm; tvdkvdk ae&if; oMum;awG t&nfaysmfukef&ygNyDuG,f...../ onfrSm wdkYaq;eJY wdkYcHvdkuf&ovdk rwfwyfMuD; 0dkufvufoD;awG ar;&kd;ay:


MyanmarInternetForum.Com qifYqifY0ifvm azsmufceJ arSmufoGm;&ygNyDuG,f.. 'dkif;ceJ rdk;ay:ysHwuf 'dkif; ceJ acsmufxJNyKwfus ajrMuD;eJY rxdcif jyefxdvkvkrSm MuufoGefcif;ay: vl;vdrfYay;vdkuf& tdk.....tdpufnufanm wpfnvHk; rtdyfcJY&wJY nMuD;yguG,f.... ckawmY 'g;a&;uRrf;ol 'g;orm; vQyfvufovdk 'g;pGrf;pGrf;eJY ckwfcs xufydkif;jywfusoGm;wmrSefayr,fY vJuszdkY arYcJYol iSufaysmyif wpfyifjzpfcJY&ygNyDuG,f... rif;uav; b,folvJ bk&m; bk&m; a[mY'D ig&iftHkMuD; ukefukef cef;cef; yguG,f rif;uav; b,fgolvJ bk&m;..bk&m; igYrSm


MyanmarInternetForum.Com aygifrkefY0,foGm;&if; aygifrkefYjzpf vufzuf&nf 0,foGm;&if; vufzuf&nfjzpf&aygY.. rif;uav; b,folvJ bk;&m;...bk&m; igYrSm v,fxGefoGm; EGm;arY qdkwJYpum; b,fu vdrfYrvJ EGm;udkaigufr,fY udk,fYtoHudkawmif onfrSm arYusefr,fYaumifyguG,f.... touf&SLr0 ovdkvdk t y rSDvdkufovdkvdk tdk uG,f wdrfawGtm;vHk; igYudk,fay: NydKusovdkyguG,f tcspfuav;&,f igYvnfyif;MuD;udk cif;ay;vdkufygYr,fuG,f rifY;&JYajcaxmuf tvSuav;wpfpHkeJY eif;avQmufvdkufygawmY tJ'Dtcsdef........./ igYcyfrsOf;rsOf; touf&SLoHav;utp rif;udk cspfaerdygNyDuG,f olrsm;rdef;uav;awG rwwfpGrf;bl;


MyanmarInternetForum.Com vQyfwysuf rif;tNyHK; 0wfrSKeful; twdtus tydkifNyHK;csufawG a&Smifwcif NyHK;csvdkufwJY tydkifNyHK;csufawG tJ'gu uGef wJYvm; a[m'Du wpfnvHk; rtdyfcJY&wJY n MuD;u uGefxJu ig; aygY.. cspfw,fuG,f..../ vufuav;udk a0SY&rf;NyD; w,fvDzkef; eDeD&J&J av;udk apGYceJ zrf;udkifvdkufyHk[mav vSvGef;..vSNyD;&if; vSvGef;.. cspfw,fuG,f.../ ouvufOD;xkwf tndKav; cyfapGapG aqmif;vdkY rxdrJYjrif[ef rsufESm &pforfav;eJY ycHk;om;udk vdSKif;MuufcGyfawG wGefYovdk wGefYwGefYNyD; pum;ajymwwfwJY rif;udk,f[ef txnfuav; iHkxm;ypfvdkufcsifawmYwmyJ cspfw,fuG,f..../


MyanmarInternetForum.Com aqmif;OD;ayguf acG;aygufpuav;awG EdkYqmvdkY csrf;vdkY wtdkiftdkif rif;uav;udk rjrif&&ifav (aqmif;OD;ayguf acG;aygufpuav;awGvdk) igvnf; wtdkiftdkif&,fyg.. cspfw,fuG,f......./ tvum;ae&if; oGm;wdkufaq;awG zspfzspfaeawmYwmyJ cspfw,fuG,f.../ wufopfp uRef;uav;vdk tHkYqdkif;a0qm rdkYarmufazmif;um;ae rif;udk,fvHk;av;rSm tysdKpif aoG;av;awG ywjrm;&nfvdk wzswfzswf pD;vnfaewm tJ'guav;udkvnf; 'Du wpfnvHk;rtdyfcJY&wJY nMuD;u cspfw,fuG,f....../ rif;&,fvdkufawmY vDrGefbmvD a& aomufvdkuf&ovdkyJ cspfw,fuG,f..../


MyanmarInternetForum.Com tara&.... rif;uav;&JY vS *kPf&nfaMumifY&,f raeedkifwJY om;&iftHkMuD;aMumifY&,f cspfrdw,f rdausmif; ausmufcwfyef;&Hkvdk rif;qHyif tHkuav; tarSG;zGm;zGm; &Sof;uav;rsm; opf&Guf opfcufay: aqmYupm;ovdk rif;vnfwdkifay: vSKyf&Sm;vdkY cspfw,fuG,f.... *GsdKif; *sufuwfuav;eJY awm&dkif;yef;yGifYvdk [efeJY pufbD;ay: rif;udk,fxnfuav; a0YceJ 0JysHwufvdkufwmrsm; igYwpfudk,fvHk; oHk;odef;xD awG aygufukef&ygNyD.. cspfw,fuG,f.... wpfvHk;csif; ckwfarmif;aew,f wpfvHk;csif; wpfvHk;csif; ckwfarmif;aew,f rif;&iftHk rif;wifom;awG wpfvHk;csif; ckwfarmif;aew,f...


MynamarInternetForum.Com a[mY'D urmMuD;ay:r,f b,fvdk jrpfawGu a&pD;Murf;owJY vJ igxrf;& xrf;& yguG,f rif;udk cspfw,f..../ igvmr,f rif;cspf0wfrSKeftdrfuav;qD tJ'D ausmufausm wHkwHkuav;vdk rif;ESKwfcrf;om; wHkwHkuav;qD rif;udk cspfw,f...../ tonf;ESvHk;udk cvkwfwdkuf rif;uav;... tm;... yife,fpvif tvHk;wpf&m xdk;xm;ovdk emvScsnf&JY rif;emrnfav;ac:aevdkufvdkY igYrSmav &xm;rrSD um;rrSD av,mOfysH rrSD aojcif;w&m; rrSD rrSDbl; bmrS rrSDawmYygbl;uG,f...../ tusifYr&SdbJ 0dwfrNyD; aemufwpfaeY


MyanmarInternetForum.Com wpfudk,fvHk; emusifusef&pfolvdk wpfb0vHk;...../ ,lyguG,f vnfqGJr[kwfbl; ykwD;ukef;uav; r[kwfbl; qGJjcif;uav; igYtonf;ESvHk;udk xnfYqGJoGm;zdkY qGJjcif;uav; ,loGm;yguG,f....../ urmMuD;a& usaemfvnf; rSm;awmYr,f olYtoD;u tvGefudk xGm;ygw,f.. cspf..cspf..acsmuf cspf..cspf..acsmuf cspf..cspf..acsmuf cspf..cspf..acsmuf vmaeNyD vmaeNyD vSyol opfyifuav; wpfyifvHk; wpftHkvHk; a&GYvmaeNyD ta0;jrifuGif;ayr,fY xif;vif;vScsnf&JY....


MyanmarInternetForum.Com ig[m em&D tdkMuD;wpfvHk;xJu jrnfoHjzpf wwfwavmuf wwfwavmuf wwfwavmuf wwfwavmuf wwfwavmuf wwfwavmuf igY&iftHkay: igY&iftHkMuD;ay: jrif;NydKifuGif;vdk oabmxm; wwfwavmuf wwfwavmuf oluav; vmaeNyD..../ igY&ifxJrSm wwfwavmuf eD;vmNyD eD;vmNyD wajz;ajz; raES;rjrefuav; raES;rjrefuav; ig[m aumif;bdGKif;vdk jrif;pD orm;jzpf 'def;wyfwyf 'def;wyfwyf 'def;wyfwyf


MyanmarInternetForum.Com 'def;wyfwyf ig[m '&rfrm(AHkwD;ol) jzpfum igY&iftHk ig jyefwD;rd avmuMuD; csufcsif; vif;ay;oGm; avmuMuD; csufcsif;arSmufrdkuf avmuMuD; csufcsif; vif;ay; igYtcspfrSm nr&Sdbl; b,fb0 uaoG;vnf; odvm; oif;uav;udk cspfrd tnw&yg.. rif;uav;&JY &if?wif?cg; twdkif;twmjzifY *&if;epf pHawmfcsdefaygY... rif;uav;&JY &ifbwfMu,foD;awG xGm;vGef; wpfvrf;vHk;arT;oGm;w,f rif;udk,feHY awGaMumifY vrf;rSm arGS;cGifY& vmaeNyD oif;uav; vmaeNyD..../ qHyifuav; cgvdkufwm uAsm


MyanmarInternetForum.Com rif;uav; wpfcsufNyHK;vdkufwm igYv,f,mxGuf oD;ESHawG tukefvHk; zGHYxGm; MuD;rm;ukef&ygNyD rif;uav;[m yGJawmfxJu NrdKYuav;yg rif;uav; rsufcGHay: ig aecdkyg&apawmY rif;qHyifuav; erf;NyD;rS touf&Sif&r,fYolyguG,f cspfw,f..../ a[m.. aumufaewJY vrf;awG ajzmifYoGm;aygY vmaeNyD igYaEGOD;ayguf topfpufpufuav; vmaeNyD vmaeNyD igYaEGOD;aygufuav; vmaeNyD yef;yGifYoH wpDpD aygufyGifYoH 'dkif;ceJ iSuftrsdK;rsdK; 0JysHyHkeJY opf&GufawG 0JysHMu toD;opf t&GufopfawG ysm;&nf&TJMuvdkY tvif;vS


MyanmarInternetForum.Com tvif;ajyajy acsmacsmuav; ysm;tHkb&ef'D t&ufuav;axGaxGeJY awmufpm; tJ'Fvdk aeGOD;aygufuav; tJ'Fvdk aeGOD;aygufoif;uav; vmaeNyD.../ rdef;rqdkwm onfvdk 0yftm; cyfrsm;rsm;eJYrSaygY.. ajconf;uav; 0dkiftdkvuf yef;c&rf;a&mif ajcaxmufOOuav;rSm a&TvdarmfoD; zdeyfeJYwifY opfawmfpdkufcif; wpfcif;vdk ajcovHk; 00 upfupfrSm arT;nif;Ekuav;awG pD&D avu yGwfoyfvdkufwdkif; pnf;csufnDnDu..../ NyD;&if jrif&rSmu a&Tydk;aumif *kwfom;ta&mifvHkcsnf vdSKif;tdvdkY oif;uav; aygifom;ay:tdvdkY... NyD;&if


MyanmarInternetForum.Com pa&G;udkufNyD; a&Gay:xdk;NyD; ygvpfokwfNyD; yGwfvHk;vdk vHk;uspf0ef;zkwJY wifom; wif;wif;uav; &GvdkY...../ NyD;&if cg;uav; cg;om;uav; cgvdkY...../ onfcg;uav;yJ jzpfrSm onfurmMuD;udk qGJudkifvSKyf&rf;cJYwm onfcg;uav;yJ jzpfrSm onfurmMuD;udk w'D;'D; vnfapwm onfcg;uav;yJ jzpfrSm onfuaumifMuD;&JY tonf;udkav cJ uav;vdk a&ay:&Syf&Syf ypfupm;wm onfcg;uav;yJ onfcg;uav;yJ odyfaocsmwmaygY onfcg;uav;yJaygY....../


MyanmarInternetForum.Com a&uscsdef rdkYarmufNyD; cHk;cHk;uav; usef&pfcJY xGef;opfp aomifcHkrdkYrdkYvdk &ifom; wif;vdkY tJ'D 0if;y &ifom; txufrSmaygY *sufav,mOfawG *sufav,mOfawG wpfpD;NyD;wpfpD; ysufysufus&m rsufESm vGifjyifuav; 0if;y...../ [kwfw,f oif;uav;rsufESm[m eSvHK;om;*sufav,mOfawG wpfpD;NyD;wpfpD; ysufysufus&m vGifjyif../ tara&... tar&om;uvnf; oif;uav; rsufESmvGifjyifay: b0wpfckvHk; ysufus& av,mOfwpfpD;aygY... rdk;pyfpyfuav;&GmNyD;ump


MyanmarInternetForum.Com aea&mift0gu paygYvdkufwpfckvdk xdk;jyxm;.. ikyif onfikyifu ikyGifY ikzwfawG wjzmjzm cgqif;yHkrsm; oif;uav; vrf;avQmufvdkY vmaecJYNyD 'g[m aEGOD;ayguf topfpufpufuav;aygY 'g[m igYa*:zDcif; aEG;xyfxyfuav;aygY 'g[m igYtonf; yvkyfwkwfjzpfyHk &SkarQmfcif;av;aygY../ tara&.... 16 atmifp tav;csdef&SdwJY om;&JY eSvHk;om;av;[m oluav; vSKyfupm;rS aysmf&wJY olvufxJu yvkyfwkwfuav;jzpfaecJY&wm bma&S;ukodkvfqufvJ[if.../ “'gu bmvJ” (oif;uav;&JY toHav)


MyanmarInternetForum.Com vufuav;eJY ayGY,lvdkufovdkaygY “zdwfpm” (igYtoHav;yg.... taMumufw&m;eJY arG;zGm;vmordkY toHjzpf&Hkav;wifaygY....) “zdwfpm.....yg” “zdwfpm.....yg” “ay;” (oif;uav; toHyg) igYaomw&HkwpfckvHk; yef;&HkjzpfoGm;.../ igYtonfYESvHk; igYb0 rif; rsuf0ef;av;xJ ypfxnfYrd../ jyefqGJESKwfMunfYawmY tonf;ESvHk;a&m b0a&m wpfckrS jyefygrvmawmYbl;.../ ajry'latmif;wGif;xJ ajcaxmufuRHudcJYol rkqdk;crsm jyefqGJESKwfawmY ajcaxmufjyef rygvmawmYovdkav 'gayr,fY


MyanmarInternetForum.Com cspfw,fuG,f../ igYtdwfMuD;xJ igYtusDxJ tcspfawGygw,f.. igYtom;awG yGwfowfwdkufcwfoGm;wJY avrSmawmif tcspfawGygw,f.. igYtqkwfxJ tcspfawG jynfYazmif;vdkY tcspfawGeJY igYtqkwfMuD;jynfYazmif;vdkY..../ oif;uav; woGifoGif pD;qif;yHk[m wpfoufvHk;igYrSm cspfrSm;,Gif;cJY tvum;yg.. b0wavQmufvHk;avmuf cspfrSm;,Gif;oifYwmaygY.. ajrmufOuvm [dk;rm;u igYrdwfaqG zdeyfcsKyform;av;a& igYtonf;ESvHk;udk ay;ydkYvdkufyg&JY tvSqHk; zdeyfav;wpf&H tjrefqHk;csKyfay;yg. oluav; pD;zdkYyguG,f.../


MyanmarInternetForum.Com w,fvDaA;&Sif;xJrSmvnf; igrif;udk &Smw,f w,fvDzkef;av;xJrSmvnf; igrif;udk &Smw,f rdkufc&kda0Y pavmif;MuD;xJrSmrsm; rif;udk,f&dyf udk,fa&mif &Sdrvm; igarmYMunfY teHYcHrdw,f... q.o.& udkvnf; taMumif;Mum;xm;ygw,f oluav;udk awGY&ifav tjrefqHk;owif; ydkYygvdkY../ tvSqHk;Zmyef;uGuf uav;awG wpfckNyD; wpfck igYpdwf&JY ydwfom;ay: rif;xdk;zGJY cJYygvm;uG,f../ opfMum;oD;av; ylaEG;aeyHk[mav rif; udk,fxnf taEG;'gwfuav;vm; opfMum;oD;av; pm;rdwkef;tcg igcHpm;&yHkrsm; z&kdz&J tkwfyhkawGvdk igYrSm tifx&kdyD “ awG jrifYukef&ygNyDuG,f..../


MyanmarInternetForum.Com cJwHcsGefpufxJu xGufvmp cJpHvdk udkufcJyguG,f tJ'F oGm;xufxufuav;awGeJY igYtonfYESvHk;udkav udkufcJyguG,f.. tdk.... bmjzpfvdkYrsm; rif;n udk igcspfrdygvdrfY 'g igrarQmfvifYcJYbl; 'g ig arQmfvifYvdkY r[kwfcJYbl; vHk;vHk; r[kwfcJYbl; xl;qef;vScsnfY..../ 'g igrodcJY igYESvHk;om; bmbDusL rD;zdkjzpf vSDKif;opf 0ifajy; yifv,f &ifcGifxJ b,folodrvJ b,favmufaumif;w,fqdkwm... pdwful;,Ofaewkef; &ifbwfay: MuGufaygufp eDeD&J&YJav;awG &kwfw&uf jyKwfus vefYckef


MyanamrInternetForum.Com tlawG,m;vdkY igYrSm tlawG txyfxyf ,m;vdkY../ pdwZaq;&Hkukwifay:rSmwJY igYudkvlawGu ajymMu b,f[kwf&rSmvJ ig[m arwmvrf;ay:a&mufaewmyg tdrfeHygwfu 1500 av..../ vlawG[m cufygw,f onfavmuf&dk;&dk;pif;pif;av;awmif rodMuacsbl; cufw,f tdyfrufawG ajcmufqifYruf nus&if tdyfrufxJrSm w0Mud; oif;uav;eJY.. / tcspfeJYywfouf&if eydkvD,ef qdkwJYaumif[m igY b,frSDrvJ NrdKYawG &GmawG wpfNrdKYNyD; wpfNrdKY&ayr,fY odw,frSKwfvm;


MyanmarInternetForum.Com oif;cspfol *sdK;Zufzif;qDawmY eydkvD,ef [m usqHk;cJYw,f rSKwfvm;../ iguawmY igYcspfolav; vufxJ NrdKYawG &GmawG tukefvHk; yHkay;xm;wJYaumif b,faumif,SOf&JovJ../ nn tdyfr&bl;uG,f tdyfcef; cef;qF;av;udk avwdk;wdkif; MunfYprf; rif;tNyHK; t&rf;yJ arT;vm aumif;uifudk armYMunfYawmY rif;tNyHK;awG aumif;uif tjynfY tonfYav;&,f rif;av;[m vrif;topfyguG,f../ odNyD odNyD rif;av;aMumifY 'Daumif &ifckefrdk;vHk;jynfY igYcspfpdwfawG vTifypfr&awmYbl; qdk;.. oGm;ESKwfq&mu


MyanmarInternetForum.Com remrusifatmif uRrf;uRrf;usifusif oGm;ESKwfyHkrsdK;cH& oGm; wNyHkKvHk; ukefoGm;ayr,fY igYrSm oGm;awG&Sdovdk tm;awG NyHK;rd ypf&ufp&m r&SDatmif yJ igYtjzpfuqdk; cspfw,fuG,f....../ rdk;topfawG &GmoGef;NzdK; a& topfawG jrpfjzpf igY&ifcGifrSmav..../ tqHk; tqHk; &JY tqHk; cHk;cHk;ay:rSm 'g b,folaumif;uifwJYvJ 0if;y rif;tysdK&nfuav; 0if;y b,fvJ b,fa&mufoGm;NyDvJuG,f tJ'g[m tyifaygufoGm;NyDvm;uG,f.. a[Y.. aumif;uifjymav..


MyanmarInternetForum.Com igYudk wpfckck ajymprf;yg ajymcJYprf;yg a[mY'Du aoG;cJwpfcJudk ajymcJYprf;yg temwpfckudk temwpfckeJY uko&w,fvdk onfaoG;cJwpfcJ udk ajymcJYprf;yg..../ ckawmY 'g;ayguf0dZm&JY 'g;aygufcsufawGu igYrSm tonf;w,m;,m; MuUufoD;wzsef;zsef; rSefawGuGJ 'g;aygufcsufawGxJ igYrSm avmu'Hw&m;udkawGY igYtonf; ausmufp&pfcJav; jzpfusef&pfcJY cspfw,fuG,f..../ iT gYtouf rifav;vuf tyfESHxm; txyfxyfcGJpdwf vTmcs wpfvSGmNyD; wpfvGSm


MyanmarInternetForum.Com vGSmcs tdk..tonf;cGJpufuav;&JY odyHenf;us rif;jyKpm; igY&ifacgif;MuD;wpfckvHk; &efolrav;&,f cspftcdk;awG tvdyfvdkuf tvdyfvdkuf xukef&ygNyD igYrSm cspfNyD;&if; cspf&if; cspfw,fuG,f...../ igYudk b0ul;oGm;NyDwJHY vlawGu vlawG[m tawmfMuD;udk cufw,f igrajymbl;vm; t&m&m[m wGefYvdrf aumufauG;NyD; ao;rTm;oGm;&HkuvGJNyD; a[m[dk aeatmufrSm bmrS rqef;opfbl;qdkwm rodMUu&Smbl;.... onfrSm ajymvdkufr,f awGYvm; tufqpfeJY eSvHk;om;udk yufrS vl[m aowm r[kwfbl; yef;wpfyGifY&JY 0wfrSKefeJYxdvnf;


MyanmarInternetForum.Com aow,fqdkwm oif;wdkY odoGm;ap&r,f.... wpfnvHk; r[kwfbl; q,fb0 q,fnvHk; rtdyf&& cspfaerSmyJ odMu...odMu cspfwJYtaMumif;udk wpfb0vHk; tukefcHNyD; tus,fMuD;atmfajymoGm;wJYaumif 0HYpm;Muvm;...../ atmfajymvdkufr,f cspfwJYtaMumif;udk atmfajymvdkufr,f oif;uav; udk cspfp&mcsnfYyJ cspfwJYtaMUumif;udk tus,fMuD; atmfajymvdkufr,f tcspfedKifiHul; vufrSwf tjrefxkwfay;yguG,f.../ 0if;yyg ....0if;yyg igYtonf;eSvHk; Mu,fuav;&JY pGwfpdk pdkxdkif; igYrSm xGefYxGefYvl; igYtcspfawG wdwfwcdk;MuD; xGef;vif;


MyanmarInternetForum.Com tdk wdwfwcdk;MuD;ygvm;uG,f odMu ck igYcspfol&JY &iftHkxJ wpfaeYudk tMudrfwpfodef;wdwd ckefaygufaewJY tonf;eSvHk;[m igYtonf;ESvHk;ppfppfyJ oli,fcsif;wdkYa&... bk&m;ocif pm;aeus awmf0ifwJY tpm;tpmudk udkufcsDzdkY MudK;pm;wJY acG;wpfaumif&JY ZmwfvdkY rSwfvdkufMuygawmYuGm......../

/

This PDF Created By.. NadiMohn (MIF) ngamohn@gmail.com

MyanmarInternetForum.Com


maung chaw nwe  

maung chaw nwe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you