Page 1

7 ЦУДАЎ: ГОМЕЛЬСКІ РАЁН Сумесны праект “Народнай газеты”, Гомельскага аблвыканкама, Гомельскага райвыканкама і рэдакцыі гомельскай раённай газеты “ Маяк”

Гомельскі раён быццам адпачы4 вае пасля моцнага напружання абласнога цэнтра. Тут практыч4 на адсутнічаюць буйныя прадпрыемствы. А сельскагас4 падарчым часта не хапае зем4 ляў, і іх выручаюць самыя сучас4 ныя тэхналогіі, дзякуючы якім збіраюць тут добрыя ўраджаі і маюць высокія паказчыкі ў жы4 вёлагадоўлі. У раёне шмат цу4 доўных лясоў, добрых дарог, што вядуць у іншыя вобласці краіны і бліжняе замежжа. Пра4 цякае тут рака Сож з некалькімі прытокамі. Хапае гістарычных помнікаў. Раён з’яўляецца ад4 ным з самых густанаселеных, што і зразумела: людзей пры4 ваблівае, з аднаго боку, блізкасць да вялікага горада, з другога — магчымасць усё ж жыць у больш спакойным рыт4 ме, побач з прыродай. Невы4 падкова многія гамяльчане імкнуцца набыць уласнасць ме4 навіта ў раёне.

15 жніўня 2009 г., СУБОТА

15

Зямное

і нябеснае Абраз святога Мікалая Цудатворца

Захоўваецца ён у адной з жыхарак вёскі Новая Буда Прыбарскага сельса! вета. Па расповедах старажылаў, у даўніну сяляне гінулі ад невядомай хва! робы. Яна не давала літасці нікому — ні старому, ні малому, ні здароваму муж! чыне. Спадзеючыся на цуд, жыхары Но! вай Буды адправілі сваіх пасланцаў у Кіева!Пячорскую лаўру, адкуль тыя пры! везлі абраз святога Мікалая Цудатвор! ца. Як толькі абраз з’явіўся ў вёсцы, па! морак жыхароў спыніўся. З таго часу людзі памятаюць пра цудоўнае выратаванне і кожны год 22 мая па!асобаму рытуалу ар! ганізуюць свята, усхваляюць святога Міка! лая Цудатворца.

Кніга “Гомельскія народныя песні” Свята4Кацярынінская царква Знаходзіцца ў вёсцы Гадзічава Маркавічскага сельсавета. Помнік архітэктуры рэспубліканскага значэння, ахоўваецца дзяржавай. Пабудаваны ў 1822 годзе з цэглы ў стылі класіцызму па загаду імператрыцы Кацярыны II. Сродкі на яе выдаткаваў граф Румянцаў. Аўтар праекта — англійскі архітэк! тар Дж. Кларк. Будынак царквы — дакладная копія Петрапаўлаўскага сабора ў Гомелі. Побач з царквой пралягае знакаміты Кацярынінскі шлях, які ў свой час звязваў Санкт!Пецярбург і ўкраінскія землі. Для былой расійскай сталіцы ён меў вялікае значэнне.

Уключае спевы беларускія і мала! рускія. Выдадзена ў другой палавіне XIX стагоддзя. Захоўваецца ў фондах дзяржаўнай гісторыка!культурнай ус! тановы “Гомельскі палаца!паркавы ансамбль”. Аўтар — Зінаіда Фёда! раўнаа Радчанка, ураджэнка вёскі Старыя Дзятлавічі, беларускі этног! раф і фалькларыст. Першая з жанчын Расіі стала членам Рускага геаг! рафічнага супольніцтва. За выданне зборніка ўзнагароджана срэбным ме! далём гэтага супольніцтва.

Мікалаеўская царква Славутасць вёскі Старая Беліца Урыцкага сельсавета. Помнік архітэктуры драўлянага дойлідства з элементамі стылю барока таксама ахоўваецца дзяр! жавай. Царква пабудавана ў 1777 годзе на сродкі князя М.Кант! гаўзена, якому ў 1775 годзе была падаравана імператрыцай Каця! рынай II вёска Старая Беліца.

Этнафальклорнае свята “Сула” Праводзіцца на другі дзень Вялікадня ў вёсцы Мар! кавічы ў час прымеркаванага да яго фестывалю. Жыхары Мар! кавіч, суседніх вёсак, шматлікія госці, у тым ліку з бліжняга і далё! кага замежжа, становяцца сведкамі і ўдзельнікамі унікальнага абра! ду рэгіянальнага значэння. Ён суправаджаецца фальклорнымі тан! цамі, рытмічнай музыкай, спевамі, напаўняецца духам беларус! кай глыбінкі. Людзі дакранаюцца да мінулага, звяртаюцца ў цяперашняе, адчуваюць мудрагелістае спалучэнне фальклорных, праваслаўных традыцый і мясцовага каларыту.

Міхась Башлакоў Вядомы беларускі паэт, ураджэ! нец вёскі Грабаўка. Аўтар тэкста гімна Гомельскага раёна, васьмі па! этычных зборнікаў. Найбольш вядо! мыя з іх: “Світальныя коні”, “Лілея на цёмнай вадзе”, “Палын. Чарно! быль”, “Нетры”. З’яўляецца сааўта! рам кнігі “Памяць” Гомельскага раё! на. На міжнародным кніжным кірмашы ў Франкфурце!на!Майне ў 2005 годзе кніга “Нетры” ўвайшла ў лік 100 леп! шых кніг свету, а ў 2006!м на міжнарод! ным конкурсе ў Бельгіі яна адзначана залатым медалём. У 2009 годзе Міха! сю Башлакову прысуджана Дзяр! жаўная прэмія Республікі Беларусь.

Інфармацыйна4 адукацыйны цэнтр “Рускі музей: віртуальны філіял” Пачаў працаваць у 2009 годзе ў цэнтры інфармацыйных тэхна! логій і рэсурсаў аддзела адукацыі Гомельскага рай! выканкама — ва Урыцкай сярэднеадукацыйнай школе. Гэта першы ў Рэс! публіцы Беларусь вірту! альны філіял Рускага му! зея. З дапамогай сучас! ных тэхналогій, не выязд! жаючы ў паўночную расійскую сталіцу, ён дае магчымасць апынуцца ў залах сусветна вядомай скарбніцы рускага маста! цтва, дзе сабрана каля 400 тысяч экспанатаў — ад па! чатку другога тысячагод! дзя і да нашых дзён.

● Выбіраем разам Дарагія чытачы! Каб прыняць удзел у выбары цудаў нашай род! най Беларусі, проста за! поўніце анкету і пастаўце адзнаку па сямібальнай шкале кожнаму з прапа! наваных сёння цудаў Гомельскага раёна. Анке! ты адпраўляйце на адрас рэдакцыі “Народнай газе! ты” з прыпіскай на кан! верце “7 цудаў Беларусі”. Свае меркаванні аб праекце вы можаце выка! заць на сайце рэдакцыі ў Інтэрнэце: www.ng.by

Ваш голас вельмі важны! 7 цудаў Гомельскага раёна

Ваша адзнака

Абраз святога Мікалая Цудатворца СвятаКацярынінская царква Мікалаеўская царква Этнафальклорнае свята “Сула” Інфармацыйнаадукацыйны цэнтр “Рускі музей: віртуальны філіял” Міхась Башлакоў Кніга “Гомельскія народныя песні”

У спіс цудаў Гомельскага раёна прапаную ўключыць (чаму)? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Маё імя і прозвішча_______________________________________________ Адрас _____________________________________________________________ Тэлефон_________________ Чытач “Народнай газеты” з ______ года.

Матэрыял падрыхтавала Валянціна ЛАЙКОВА, “НГ”


Гомельский  

Этнафальклорнае свята “Сула” Міхась Башлакоў СвятааКацярынінская царква Мікалаеўская царква Кніга “Гомельскія народныя песні” 15 жніўня 2009...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you