Page 1

7 ЦУДАЎ: ГОМЕЛЬСКІ РАЁН Сумесны праект “Народнай газеты”, Гомельскага аблвыканкама, Гомельскага райвыканкама і рэдакцыі гомельскай раённай газеты “ Маяк”

Гомельскі раён быццам адпачы4 вае пасля моцнага напружання абласнога цэнтра. Тут практыч4 на адсутнічаюць буйныя прадпрыемствы. А сельскагас4 падарчым часта не хапае зем4 ляў, і іх выручаюць самыя сучас4 ныя тэхналогіі, дзякуючы якім збіраюць тут добрыя ўраджаі і маюць высокія паказчыкі ў жы4 вёлагадоўлі. У раёне шмат цу4 доўных лясоў, добрых дарог, што вядуць у іншыя вобласці краіны і бліжняе замежжа. Пра4 цякае тут рака Сож з некалькімі прытокамі. Хапае гістарычных помнікаў. Раён з’яўляецца ад4 ным з самых густанаселеных, што і зразумела: людзей пры4 ваблівае, з аднаго боку, блізкасць да вялікага горада, з другога — магчымасць усё ж жыць у больш спакойным рыт4 ме, побач з прыродай. Невы4 падкова многія гамяльчане імкнуцца набыць уласнасць ме4 навіта ў раёне.

15 жніўня 2009 г., СУБОТА

15

Зямное

і нябеснае Абраз святога Мікалая Цудатворца

Захоўваецца ён у адной з жыхарак вёскі Новая Буда Прыбарскага сельса! вета. Па расповедах старажылаў, у даўніну сяляне гінулі ад невядомай хва! робы. Яна не давала літасці нікому — ні старому, ні малому, ні здароваму муж! чыне. Спадзеючыся на цуд, жыхары Но! вай Буды адправілі сваіх пасланцаў у Кіева!Пячорскую лаўру, адкуль тыя пры! везлі абраз святога Мікалая Цудатвор! ца. Як толькі абраз з’явіўся ў вёсцы, па! морак жыхароў спыніўся. З таго часу людзі памятаюць пра цудоўнае выратаванне і кожны год 22 мая па!асобаму рытуалу ар! ганізуюць свята, усхваляюць святога Міка! лая Цудатворца.

Кніга “Гомельскія народныя песні” Свята4Кацярынінская царква Знаходзіцца ў вёсцы Гадзічава Маркавічскага сельсавета. Помнік архітэктуры рэспубліканскага значэння, ахоўваецца дзяржавай. Пабудаваны ў 1822 годзе з цэглы ў стылі класіцызму па загаду імператрыцы Кацярыны II. Сродкі на яе выдаткаваў граф Румянцаў. Аўтар праекта — англійскі архітэк! тар Дж. Кларк. Будынак царквы — дакладная копія Петрапаўлаўскага сабора ў Гомелі. Побач з царквой пралягае знакаміты Кацярынінскі шлях, які ў свой час звязваў Санкт!Пецярбург і ўкраінскія землі. Для былой расійскай сталіцы ён меў вялікае значэнне.

Уключае спевы беларускія і мала! рускія. Выдадзена ў другой палавіне XIX стагоддзя. Захоўваецца ў фондах дзяржаўнай гісторыка!культурнай ус! тановы “Гомельскі палаца!паркавы ансамбль”. Аўтар — Зінаіда Фёда! раўнаа Радчанка, ураджэнка вёскі Старыя Дзятлавічі, беларускі этног! раф і фалькларыст. Першая з жанчын Расіі стала членам Рускага геаг! рафічнага супольніцтва. За выданне зборніка ўзнагароджана срэбным ме! далём гэтага супольніцтва.

Мікалаеўская царква Славутасць вёскі Старая Беліца Урыцкага сельсавета. Помнік архітэктуры драўлянага дойлідства з элементамі стылю барока таксама ахоўваецца дзяр! жавай. Царква пабудавана ў 1777 годзе на сродкі князя М.Кант! гаўзена, якому ў 1775 годзе была падаравана імператрыцай Каця! рынай II вёска Старая Беліца.

Этнафальклорнае свята “Сула” Праводзіцца на другі дзень Вялікадня ў вёсцы Мар! кавічы ў час прымеркаванага да яго фестывалю. Жыхары Мар! кавіч, суседніх вёсак, шматлікія госці, у тым ліку з бліжняга і далё! кага замежжа, становяцца сведкамі і ўдзельнікамі унікальнага абра! ду рэгіянальнага значэння. Ён суправаджаецца фальклорнымі тан! цамі, рытмічнай музыкай, спевамі, напаўняецца духам беларус! кай глыбінкі. Людзі дакранаюцца да мінулага, звяртаюцца ў цяперашняе, адчуваюць мудрагелістае спалучэнне фальклорных, праваслаўных традыцый і мясцовага каларыту.

Міхась Башлакоў Вядомы беларускі паэт, ураджэ! нец вёскі Грабаўка. Аўтар тэкста гімна Гомельскага раёна, васьмі па! этычных зборнікаў. Найбольш вядо! мыя з іх: “Світальныя коні”, “Лілея на цёмнай вадзе”, “Палын. Чарно! быль”, “Нетры”. З’яўляецца сааўта! рам кнігі “Памяць” Гомельскага раё! на. На міжнародным кніжным кірмашы ў Франкфурце!на!Майне ў 2005 годзе кніга “Нетры” ўвайшла ў лік 100 леп! шых кніг свету, а ў 2006!м на міжнарод! ным конкурсе ў Бельгіі яна адзначана залатым медалём. У 2009 годзе Міха! сю Башлакову прысуджана Дзяр! жаўная прэмія Республікі Беларусь.

Інфармацыйна4 адукацыйны цэнтр “Рускі музей: віртуальны філіял” Пачаў працаваць у 2009 годзе ў цэнтры інфармацыйных тэхна! логій і рэсурсаў аддзела адукацыі Гомельскага рай! выканкама — ва Урыцкай сярэднеадукацыйнай школе. Гэта першы ў Рэс! публіцы Беларусь вірту! альны філіял Рускага му! зея. З дапамогай сучас! ных тэхналогій, не выязд! жаючы ў паўночную расійскую сталіцу, ён дае магчымасць апынуцца ў залах сусветна вядомай скарбніцы рускага маста! цтва, дзе сабрана каля 400 тысяч экспанатаў — ад па! чатку другога тысячагод! дзя і да нашых дзён.

● Выбіраем разам Дарагія чытачы! Каб прыняць удзел у выбары цудаў нашай род! най Беларусі, проста за! поўніце анкету і пастаўце адзнаку па сямібальнай шкале кожнаму з прапа! наваных сёння цудаў Гомельскага раёна. Анке! ты адпраўляйце на адрас рэдакцыі “Народнай газе! ты” з прыпіскай на кан! верце “7 цудаў Беларусі”. Свае меркаванні аб праекце вы можаце выка! заць на сайце рэдакцыі ў Інтэрнэце: www.ng.by

Ваш голас вельмі важны! 7 цудаў Гомельскага раёна

Ваша адзнака

Абраз святога Мікалая Цудатворца СвятаКацярынінская царква Мікалаеўская царква Этнафальклорнае свята “Сула” Інфармацыйнаадукацыйны цэнтр “Рускі музей: віртуальны філіял” Міхась Башлакоў Кніга “Гомельскія народныя песні”

У спіс цудаў Гомельскага раёна прапаную ўключыць (чаму)? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Маё імя і прозвішча_______________________________________________ Адрас _____________________________________________________________ Тэлефон_________________ Чытач “Народнай газеты” з ______ года.

Матэрыял падрыхтавала Валянціна ЛАЙКОВА, “НГ”

Гомельский  
Гомельский  

Этнафальклорнае свята “Сула” Міхась Башлакоў СвятааКацярынінская царква Мікалаеўская царква Кніга “Гомельскія народныя песні” 15 жніўня 2009...