Page 1

7 ЦУДАЎ: КАМЯНЕЦКІ РАЁН Сумесны праект “Народнай газеты”, Брэсцкага аблвыканкама, Камянецкага райвыканкама і рэдакцыі раённай газеты “Навіны Камянеччыны”

4 лістапада 2009 г., СЕРАДА

15

Камянецкае памежжа

рыгожы край ля мяжы з Польшчай заўсёды быў П у віры падзей. Праз яго пралягалі шляхі з Брэ: ста ў Гародню і з Кракава ў Вільню. Тут польскі ка:

Чароўнае выратаванне жыхароў вёскі Ражкоўка

роль Ягайла прымаў паслоў Папы Рымскага. На гэтай зямлі нашы продкі рыхтаваліся да важ: най Грунвальдскай бітвы. На Камянеччыне была пастаўлена і апошняя кропка ў гісторыі Савецкага Саюза. Гэта зямля вытрывала ўсё, як прастаяла шэсць стагоддзяў і мясцовае дзіва — запаветная Белавежская пушча. І, як векавы лес, яна пусціла парасткі — тое і тых, што славяць сёння не толькі Камянеччыну, але і ўсю Беларусь.

Ікону Маці Божай з дзіцем, якая ўжо больш за паўстагоддзя абараняе Раж коўскую царкву, многія лічаць цудадзейнай. Менавіта яна, лічаць вернікі, захавала храм ад разбурэння ў савецкі час. Калі б не за ступніцтва Маці Божай, то і самой вёскі сён ня магло б і не быць, яе мог напаткаць пакут ны лёс Хатыні. “Мы апынуліся каля глыбокай ямы, — так узгадвала падзеі верасня 1942 года відавочца Марыя Пратасевіч. — Нем цы аддалі загад стаць усім на калені паўкру гам. З супрацьлеглага боку карнікі падрых тавалі да стральбы чатыры кулямёты на танкетках. Мы ў роспачы пачалі шаптаць малітвы”. І збавенне прыйшло з неба. На самалёце прыляцеў нямецкі афіцэр, які аб’явіў аб памілаванні. Каб аддзячыць святой заступніцы, у вёсцы яшчэ да зімы пабудавалі царкву. На яе адкрыццё спе цыялна прыехаў той нямецкі афіцэр і падарыў ікону, на якой быў адзначаны памятны дзень: “28.9.1942”.

Камянецкая вежа Прыкладна на 30 метраў узвышаецца над наваколлем гэ ты цагляны слуп, размешчаны на высокім ўзгорку ля паўна воднай калісьці рэчкі Лясной. Бы шахматная ладдзя, Камя нецкая вежа ў мінулыя стагоддзі шмат разоў станавілася важнай фігурай у палітычных гульнях за кантроль над мясцо вым краем. Але разам з гэтым, як і ладдзя Уладзіміра Карат кевіча, гэтая вежа аддавала даніну адвечнасці і лучыла мінуўшчыну з сучаснасцю. Такія слупы, якія яшчэ называюць данжонамі, будавалі непадалёк ад феадальных замкаў на выпадак аблогі ворагаў. Шматлікія напады вытрымалі не ўсе вежы, у Еўропе іх захаваліся адзінкі. Камянецкая вежа, па будаваная, згодна з паданнем, у XIII стагоддзі майстрам па імені Алекса, цяпер адзіны данжон у Беларусі. Зразумела, што феадалы цяпер у вежы не жывуць. З 60х гадоў мінула га стагоддзя ў ёй размясціўся музей. Узняўшыся па вінта вой лесвіцы, можна паглядзець экспанаты — помнікі даўніны, які лучаць нас з продкамі і накіроўваюць на адвеч ным шляху ў будучыню.

Першы прэзідэнт Акадэміі навук Усевалад Ігнатоўскі Як у Белавежскай пушчы дрэвыволаты сваімі каранямі надзейна трымаюцца за камянецкую зямлю, так і жыццё многіх славутых асоб было непарыўна звязана з гэтымі мясцінамі. Шмат карыснага для Камянеччыны і ўсёй Бела русі зрабіў першы прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Усева лад Ігнатоўскі. Ён нарадзіўся 19 красавіка 1881 года ў вёсцы Такары ў сям’і народнага настаўніка. Усевалад Ігнатоўскі пражыў толькі паўстагоддзя, але пас пеў пакінуць пасля сябе багатую спад чыну — звыш 30 навуковых работ. Як навуковец і грамадскі дзеяч ён адыграў значную ролю ў развіцці беларускай гістарычнай навукі, рэалізацыі палітыкі беларусізацыі і ўзбуйнення БССР.

Падвоенае ткацтва У некаторых хатах на Камянеччыне можна ўба чыць дзіўныя дываны. Іх называюць падвоенымі. Спе цыялісты кажуць, што сакрэты гэтага мастацтва заха валіся толькі ў гэтым краі. Кожны дыван нібы складзе ны з дзвюх асобна тканых двухколерных тканін, з’яд наных між сабой у месцах узору і ўздоўж яго краёў. Прадзеныя ўручную ваўняныя ніткі надаюць дывану пэўную пругкасць, а ўзорам — рэльефнасць. Можна не ва ўсім вытрымліваць старажытную тэхналогію і ткаць з фабрычных нітак. Амаль што страчанае май стэрства на Камянеччыне спрабуюць аднавіць. На прыклад, у Падбельскім селькім Доме культуры сваімі сакрэтамі ткацтва дзеліцца Надзея Грыцук.

Санаторый “Белая вежа” Сядзіба Дзеда Мароза Сядзіба белару скага Дзеда Маро за, размешчаная ў Белавежскай пуш чы, бы магніт пры цягвае гасцей не толькі з розных кут коў нашай краіны, але і замежжа.

Гэты санаторый для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў у пэўным сэнсе ўнікаль ны для Беларусі. І не толькі па сваім профілі. “Белая вежа” — гэта сапраўдны аазіс у індустрыяльным свеце. У радыусе 40 кіламетраў ад яго няма ніводнага пра мысловага прадпрыемства.

● Выбіраем разам Дарагі чытач! Выбраць упадабаныя вамі цуды проста: за поўніце анкету і пастаўце адзнаку па сямібальнай шкале кожнаму з прапана ваных сёння дзівосаў Камянецкага раёна. Анкету адпраўляйце на адрас рэ дакцыі “Народнай газеты” з прыпіскай на канверце “7 цудаў Беларусі”. Свае меркаванні аб праекце вы можаце выка заць таксама на сайце рэдакцыі ў Інтэрнэце: www.ng.by

Белавежская пушча Рэліктаваму лясному масіву, у якім за паветны рэжым быў аб’яўлены яшчэ шэсць стагоддзяў таму, зайздросцяць жыхары

многіх краін Еўропы. Белавежская пушча перажыла шмат выпрабаванняў, але дзяку ючы клопату добрых людей і сёння працяг вае жыць і здзіўляць, як здзіўляе і вабіць сапраўдны гаспадар Белавежы — зубр.

Ваш голас вельмі важны! 7 цудаў Камянецкага раёна

Ваша адзнака

Камянецкая вежа Белавежская пушча Сядзіба Дзеда Мароза Санаторый “Белая вежа” Падвоеныя дываны Усевалад Ігнатоўскі Ікона Маці Божай

У спіс цудаў Камянецкага раёна прапаную ўключыць (чаму)? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Маё імя і прозвішча_______________________________________________ Адрас _____________________________________________________________ Тэлефон_________________ Чытач “Народнай газеты” з ______ года.

Руслан АНАНЬЕЎ, “НГ”

Каменецкий  
Каменецкий  

Белавежская пушча Камянецкая вежа Ваша адзнака Камянецкая вежа Белавежская пушча Сядзіба Дзеда Мароза Санаторый “Белая вежа” Падвоеныя дыван...