Page 1

15

7 ЦУДАЎ: СЛУЦКІ РАЁН

НАРОДНАЯ ГАЗЕТА _26 чэрвеня 2010 г., СУБОТА

Часам і працай апеты Сумесны праект “Народнай газеты”, Мінскага аблвыканкама, Міністэрства пры родных рэсурсаў і аховы наваколь нага асяроддзя, Слуцкага райвы канкама, Слуцкай раённай арганізацыі РГА “Белая Русь” і раённай газеты “Слуцкі край”

Уладзімір БЫЧЭНЯ, “НГ”

Калі рэдакцыя раённай газеты звярнулася да сваіх чытачоў з просьбай вызначыць сем цудаў горада, за кароткі тэрмін было названа больш за 30 аб’ектаў. Не дзіва. Упершыню Слуцк упамінаецца ў 1116 годзе, у “Аповесці мінулых часоў”, як цэнтр удзельнага княства. За многія стагоддзі старажытны Слуцк пабачыў і вялікіх князёў, і народных герояў, перанёс нямала бед і святкаваў вялікія перамогі. Слуцкія апалчэнцы змагаліся пад Грунвальдам, не дапусцілі ў горад крымскіх татар. У час Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі раёна дзейнічалі пяць партызанскіх брыгад і шэраг атрадаў. Случчына — радзіма двух Герояў Савецкага Саюза, дзесяці Герояў Сацыялістычнай Працы, многіх знакамітых літаратараў, кампазітараў, навукоўцаў, военачальнікаў. І сёння паляводы, жывёлаводы раёна задаюць тон у працоўным спаборніцтве вобласці, краіны... Вялікая гісторыя старажытнага краю ўвасоблена ў непаўторных помніках архітэктуры, мемарыяльных комплексах, знаках. Вось сем найбольш значных з іх, выбраных непасрэдна жыхарамі Слуцка і раёна.

Слуцкія паясы

Час жыцця: май 1585 года — 1 красавіка Непаўторныя творы беларус

1612 года. Апошняя прадстаўніца роду кага дэкаратыўна прыкладнога мас

слуцкіх князёў Алелькавічаў. У 1592 годзе тацтва. Іх вытворчасць была наладжана Сафія Юр’еўна аб’яднала землі Слуцкага на слуцкай мануфактуры шаўковых пая

княства, якія былі падзелены паміж трыма соў, заснаванай князем Міхаілам братамі. У замужжы за нясвіжскім кня

Казімірам Радзівілам у канцы 30 х гадоў зем кальвіністам Янушам Радзівілам яна XVIII стагоддзя. Паясы былі папулярнымі ў засталася праваслаўнай. Дзякуючы Сафіі шляхты Рэчы Паспалітай, рускага дваран

Юр’еўне Слуцкае княства набралася мо

ства, украінскай старшыны. Сёння яны за

цы, у часы царкоўнай уніі захавала вер

хоўваюцца ў музеях Масквы, Варшавы, насць праваслаўю. Мінска і іншых гарадоў... Слава слуцкіх 1 красавіка — дзень памяці Святой паясоў намнога перажыла перыяд іх Сафіі. Помнік ёй у Слуцку адкрыты 24 верас

вытворчасці і практычнага выка

ня 2000 года. Аўтары помніка — скульптар рыстання, дайшла да нашых Міхаіл Інькоў, архітэктар Мікалай Лук’янчык. дзён і сягае ў неабсяж

Нібы жывая, стаіць Сафія, асяняючы крыжам ную будучыню. свой горад, там, дзе калісьці быў бераг Случы...

Слуцкае Евангелле Слуцкае Евангелле — рука

пісная кніга, унікальны ру

капісны помнік ХVI стагоддзя, які ўласнаручна перапісаў князь Юрый ІІІ Юр’евіч Алель

кавіч. Няма іншых прыкладаў, каб кнігу перапісаў чалавек свецкі, прадстаўнік вядомага магнацкага роду. Евангелле напісана на царкоўнаславян

скай мове на 263 старонках. Доўгі час рукапісны помнік лічыўся незваротна згубленым. І толькі ў 2003 годзе ён зноў за

няў сваё пачэснае месца сярод праваслаўных святынь белару

скага народа.

Свята-Міхайлаўскі сабор

Мемарыяльны комплекс

Краязнаўчы музей

Мемарыяльны комплекс у памяць аб савецкіх воінах, пар

тызанах, ваеннапалонных і мірных жыхарах, якія загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны, узведзены ў Слуцку на вулі

цы 14 Партызан у 1975 годзе. Скульптар мемарыяла — Кан

станцін Сарока, архітэктар — Уладзімір Кузьменка. Комплекс уключае тры брацкія магілы, скульптуру воіна, манументальную браму, кампазіцыю Вечнага агню. У брацкіх магілах пахаваны каля 14 тысяч чалавек — воіны Чыр

вонай Арміі, партызаны, мірныя жыхары, ваеннапалон

ныя слуцкага канцэнтрацыйна

га лагера.

Святая Сафія Слуцкая

“Гісторыка культурная каштоўнасць. Дом дваранскага сходу ХІХ стагоддзя. Прычыненне шкоды караецца па зако

ну”. Такія словы змяшчае шыльда на краязнаўчым музеі ў Слуцку, будынак якога — адзін з самых старадаўніх у гора

дзе. Часам пабудовы дома дваранскага сходу па адных крыніцах лічыцца пачатак XIX, па іншых — канец XVIII ста

годдзя. Узводзіўся ён спачатку як панскі асабняк, аднак быў перададзены гораду і стаў домам дваранскага сходу. Края

знаўчы музей размяшчаецца ў будынку з 1952 года. Помнік архітэктуры класіцызму. Сёння ў музеі захоўваюцца тысячы экспанатаў з гісторыі раёна, многія з іх прысвячаюцца асва

енню космасу — каля трох дзесяткаў случчан дапамагалі пракладваць сцяжынку ў Сусвет.

● Выбіраем разам

Гімназія № 1 Сваю радаслоўную старэйшая школа Бела

русі вядзе з 1617 года, калі 20 мая слуцкі князь Януш Радзівіл выдаў грамату аб заснаванні

Выдатны помнік драўляна

га дойлідства з элементамі стылю барока. Пачатак яго за

снавання народнае паданне адносіць да XIII стагоддзя. Дакладная дата, пазначаная ў дакументах нясвіжскага архі

ва Радзівілаў, адносіцца да 1392 года. Асноўная частка храма пабудавана ў другой палове ХVІІІ стагоддзя, званіца — пазней. Сёння Свята Мі

хайлаўскі сабор — цэнтр праваслаўнага жыцця Случчыны, помнік архітэктуры, які ахоўваецца дзяржавай. На тэ

рыторыі ўзве

дзены мурава

ныя капліца — іконная лаўка і

евангелісцкага храма і “вучылішча для наву

чання хрысціянскага юнацтва”. Па завяшчанні Януша Радзівіла яго брат Хрыстафор спецы

яльнай граматай абвясціў аб адкрыцці на базе вучылішча кальвінісцкай гімназіі, фундамен

тальны будынак для якой быў пабудаваны ў 1630 годзе. На працягу амаль чатырох стагоддзяў гімназія дала Бацькаўшчыне мноства гуч

ных імён, якія праславілі яе. Сярод іх Ян Анд

рэй Белабоцкі — філосаф, паэт; Ілля Капіевіч — асветнік і кнігавыдавец; Кандрат Карсалін — мастак; Вітольд Цяраскі — астраном, ды

рэктар Маскоўскай абсерваторыі; Альгерд Абуховіч — пісьменнік, перакладчык; Язэп Дыла — пісьменнік; Алесь Вечар — акадэмік АН БССР, паэт; Мікола Лобан — пісьменнік і мовазнаўца; Сямён Козберг — доктар тэхнічных навук, лаўрэат Ленінскай прэміі, спецыяліст у галіне авіяцыйных і ракетных рухавікоў.

Дарагія чытачы! Каб прыняць удзел у выбары цудаў нашай роднай Бела

русi, проста запоўнiце анкету i пастаўце адзнаку па сямi

бальнай шкале кожнаму з прапанаваных сёння цудаў Слуцкага раёна. Анкеты ад

праўляйце на адрас рэдакцыi “Народнай газеты” з прыпicкай на канверце “7 цу

даў Беларусi”. Свае мерка

ваннi аб праекце вы можаце выказаць на сайце рэдакцыi ў Iнтэрнэце: www.ng.by

духоўна асветніцкі і адміні

страцыйны цэнтр. Арганізава

ны царкоўны хор, працуе біблі

ятэка, праводзяцца заняткі дзіцячай нядзельнай школы.

Ваш голас вельмі важны! 7 цудаў Слуцкага раёна

Ваша адзнака

Свята-Міхайлаўскі сабор Слуцкія паясы Святая Сафія Слуцкая Гімназія № 1 Краязнаўчы музей Слуцкае Евангелле Мемарыяльны комплекс

У спіс цудаў Слуцкага раёна прапаную ўключыць (чаму?) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Маё імя і прозвішча_______________________________________________ Адрас _____________________________________________________________ Тэлефон_________________ Чытач “Народнай газеты” з ______ года.

Слуцкий  

СвятааМіхайлаўскі сабор НАРОДНАЯ ГАЗЕТА _26 чэрвеня 2010 г.,СУБОТА ● Выбіраем разам СвятааМіхайлаўскі сабор Слуцкія паясы Святая Сафія Слуцк...