Page 1

RAZPISNI POGOJI JUNIORJEVEGA LIKOVNEGA EKONATE»AJA 2011 Organizator Organizatorja likovnega ekonatečaja sta založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d. o. o. in Zavod za gozdove Slovenije.

Trajanje

ORGANIZATOR

Likovni natečaj se začne 1. februarja 2011 in zaključi 31. marca 2011.

TRAJANJE

Sodelovanje na natečaju Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci, ki živijo v Republiki Sloveniji, so starejši od 6 in mlajši od 15 let in niso družinski člani zaposlenih pri organizatorjjih natečaja. Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem, ko pošlje svoje likovno delo na natečaj in izpolni prijavnico.

Pogoji za uvrstitev na natečaj

SODELOVANJE

Udeleženci natečaja ustvarjajo na temo natečaja, ki je gozd v najširšem pomenu besede. Za oblikovanje lahko uporabijo enega ali več katerih koli likovnih materialov. Risba, slika, fotomontaža, grafika ali druga umetnina ne sme biti večja od formata A3 (velikost risalnega lista). Če bodo udeleženci izdelali maketo, naj ne presega naslednjih mer: 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj s priloženim formularjem oziroma prijavnico, ki si jo lahko natisnejo s spletne strani www.junior.si. Prijavnica vsebuje naslednje podatke: • ime in priimek • naslov dela • telefonska številka • elektronski naslov • starost • šola, ki jo obiskuješ • mentor (če ga imaš) • podpis starša ali skrbnika Likovno delo je treba skupaj s prijavnico prinesti ali poslati na naslov National Geographic Junior, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana — s pripisom Za Juniorjev likovni ekonatečaj.

Izbor najboljših izdelkov

POGOJI

Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenjevala natečajna komisija, ki jo sestavljajo: • Dr. Beatriz Čerkez Tomšič (likovna pedagoginja), • Boruta Debevc (Zavod za gozdove Slovenije), • Irena Cerar (odgovorna urednica revije National Geographic Junior). Med natečajnimi izdelki bo natečajna komisija upoštevala: • izvirnost likovnega motiva in • kakovost tehnične izvedbe.

IZBOR


RAZPISNI POGOJI JUNIORJEVEGA LIKOVNEGA EKONATE»AJA 2011 Nagrade Prva nagrada: enotedenski paket bivanja na Pokljuki z vodenim ogledom gozdov na Pokljuki (za vso družino) Druga nagrada: Vikend paket bivanja na Pokljuki z vodenim ogledom gozdov na Pokljuki (za vso družino) Tretja nagrada: Vodeni izlet po gozdni učni poti za 25 otrok z enim odraslim spremljevalcem ter z zaključno pogostitvijo. Nagrade za mentorje: mentorji najboljših treh izdelkov prejmejo knjižno nagrado. Izbrana likovna dela bomo razstavili na centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije v Ljubljani. Slovesno odprtje razstave in podelitev nagrad bo 21. aprila 2011, na predvečer dneva Zemlje. Najboljša likovna dela bomo objavili v reviji National Geographic Junior in na spletnih straneh revije. Organizator si pridružuje pravico, da se število razstavljenih del določi ob zaključku natečaja v skladu s kakovostjo prispelih likovnih del. Seznam nagrajencev natečaja in najboljša likovna dela bodo najkasneje maja 2011 objavljena tudi v reviji National Geographic Junior in na spletnih straneh www.junior.si.

Prevzem nagrad

NAGRADE

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njihovega prevzema obveščeni najpozneje v 14 dneh po izboru, in sicer s pisnim sporočilom organizatorja. Vsi nagrajenci so dolžni na poziv organizatorjev posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko, davčno izpostavo) in v tednu dni po obvestilu, da so prejemniki nagrade, poslati organizatorjem podpisano potrdilo o prevzemu nagrade. Če nagrajenci zahteve ne izpolnijo, izgubijo pravico do nagrade, organizatorju pa nagrade tem nagrajencem ni treba podeliti. Nagrada se v takem primeru ne podeli.

PREVZEM

Davki od nagrad Eden od organizatorjev natečaja, Zavod za gozdove Slovenije, bo pri nagradah obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaključek natečaja

DAVKI

Dokumentacijo o natečaju hrani uredništvo revije National Geographic Junior, in sicer: • dokumentacijo o organizaciji in izvedbi natečaja kakor tudi ta pravila natečaja se hrani v prostorih organizatorja natečaja, • dokumentacijo o nagrajencih (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

ZAKLJUČEK


RAZPISNI POGOJI JUNIORJEVEGA LIKOVNEGA EKONATE»AJA 2011 Varstvo osebnih podatkov S podpisom staršev oziroma skrbnika na prijavnici organizator smatra, da lahko za izvedbo natečaja, obveščanje o svoji ponudbi, akcijah, ugodnostih in nagradnih natečajih shranjuje podatke udeleženca in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Udeleženec (oz. njegovi starši/skrbniki) ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno (po e-pošti: junior@ rokus-klett.si) ali na drug način (po telefonu: 080 1922) zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov za namen neposrednega trženja — v času trajanja natečaja in po njegovem zaključku. Starši oz. skrbniki soglašajo tudi, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če so nagrajeni. Organizatorja zagotavljata varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe Pravila natečaja stopijo v veljavo 1. 2. 2011. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni strani www.junior.si. Organizatorja lahko v vsakem trenutku spremenita posamezne pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka morebitna sprememba bo objavljena na spletni strani www.junior.si, tako da se bodo udeleženci lahko z njo seznanili. Ljubljana, 1. 2. 2011 Založba Rokus Klett, d. o. o. Zavod za gozdove Slovenije

VARSTVO KONČNE

/razpisni_pogoji  

http://junior.si/images/uploads/aktualno/razpisni_pogoji.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you