Page 1

DELOVNI LIST

PRILOGA ZA UČITELJE september 2006 Spremembe za nove priložnosti Mesec september je v marsičem znanilec sprememb. Prav te pa lahko pomenijo sveže izzive in nove priložnosti. Tudi za ekipo v uredništvu revije National Geographic Junior bo tako. Letos bomo novim raziskovanjem, odkritjem in svežemu znanju sledile in ga na straneh Juniorja lovile dve Maji in Carmen. In kaj vse vas in nas čaka v novem šolskem letu? Za razburljiv začetek že 18. septembra odpiramo fotografsko razstavo Juniorjevih najfotografij. V Galerijo Fotografija v Ljubljani ste vabljeni vsi mali in veliki ljubitelji fotografije. Dober teden za tem, 27. septembra, pa bo naš izziv še dobrodelna dražba teh fotografij. Medtem ko se bodo mladi fotografi veselili svojih uspehov, se bo na »fronti« Kviza National Geographic Junior veliko dogajalo. Tudi letos skozi vrata znanja do potovanja vabimo četrtošolce. Želite postati mentor ali mentorica zmagovalne ekipe, ki bo ob koncu letošnjega kviza odpotovala v Washington? Zberite tri nadebudneže in svojo šolo najpozneje do 20. septembra prijavite na Kviz NGJ. Vse o prijavi in poteku kviza najdete na Juniorjevi spletni strani: www.junior.si. Virus izzivov in znanja pa bo Junior širil tudi na druge načine. Eden od teh je prav gotovo Priloga za učitelje, ki bo tudi v tem šolskem letu z vami brezplačno vsak mesec. V septembrski številki pozornost namenjamo vprašanju nenavadnih sorodstev — križancev med živalskimi vrstami. Gre za čudeže moderne znanosti ali za spake? Slovenci pogosto potujemo v Egipt, redko pa se vprašamo, »koliko Egipta« je v Sloveniji. Slonje zgodbe so kot poslastica radovednosti, dogodivščine Sovic v Washingtonu pa še razlog več za sodelovanje na Kvizu NGJ. Bodite z nami, to nam predstavlja najljubši izziv!

K oblikovanju Priloge vabimo nove sodelavce. Več o tem na 19. strani.

Carmen Lašič V. d. glavne urednice izdaj NG Junior

KAZALO Ogroženi Spoznaj ligra Egipt v Sloveniji Pet slonjih zgodb Sovice v Washingtonu

2—4 5—6 7—10 11—13 14—16

Prilogo si lahko sami naložite s spletne strani www.junior.si (v rubriki Za učitelje). ali se na Prilogo naročite na brezplačni telefonski številki 080 1922.

Revija za mlade raziskovalce in pustolovce www.junior.si www.nationalgeographic.com/ngkids e-poπta: junior@rokus.com Revijo izdaja in zalaga Zaloæba Rokus d.o.o., po licenci ameriπke revije National Geographic Kids. Za Zaloæbo Rokus: Rok Kvaternik, direktor e-poπta: rokus@rokus.com V. d. glavne urednice izdaj NG Junior: Carmen LaπiË, carmen@rokus.com Urednica Priloge: Maja OmladiË, maja@rokus.com Direktor produkcije: Klemen Fedran, klemen@rokus.com Oblikovalska realizacija: Danilo Frleæ Lektoriranje: Jan Grabnar

NGJ Priloga za uËitelje Sestavljalke: Marjanca Agreæ Slavka Crljen Anita MirjaniË

Strokovni pregled: znanje Dr. Maja Umek (druæboslovje) nas dela velikeDimec Skribe (naravoslovje) Dr. Darja let Mag. Jelka Razpotnik (zgodovina) znanje nas dela velike let

Zaloæba Rokus d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 BrezplaËni telefon: 080 1922 Telefaks: 01/513 46 99 www.rokus.com Naklada: 3700 izvodov Copyright 2006 National Geographic Society, za Slovenijo Zaloæba Rokus. Vse pravice pridræane! NATIONAL GEOGRAPHIC in rumeni okvir sta varovani blagovni znamki . Založba Rokus dovoljuje fotokopiranje Priloge.


Prerijski dihurji se uËijo preæivetja 4. razred Naravoslovje in tehnika Raznolikosti v naravi; Živali na kopnem Likovna vzgoja

Ritmično razporejanje elementov; Ravnovesje v likovnem delu

5. razred Naravoslovje in tehnika Prehranjevalne verige in spleti Likovna vzgoja

Likovno ravnotežje; Ritem in spreminjanje ritmičnih zaporedij

6. razred Naravoslovje

Vse teme o življenjskih prostorih (travnik, žive meje, zelenice in parki …)

Likovna vzgoja

Kompozicija

Namen: ■ Učenci razvrščajo živali in prepoznajo tiste, ki so ogrožene. Spoznajo vzroke za ogroženost določenih vrst. Ugotovijo, da vrste s pestrejšo prehrano lažje preživijo. Poučijo se o pomenu negojenih življenjskih prostorov za preživetje nekaterih redkih vrst. Seznanijo se z ukrepi za ohranjanje ogroženih vrst. ■ Osvajajo likovne pojme in likovno izražanje uporabijo kot vizualno komunikacijo z okoljem. Povzetek članka: ■ Prerijski dihur Stanko živi v zaščitenem revirju v ameriški zvezni državi Kolorado. ■ Na življenje v divjini so ga pripravili s posebnim programom. Naučil se je loviti prerijske pse, skriva pa se v njihovih luknjah. ■ Prerijski dihurji so med najbolj ogroženimi sesalci v Severni Ameriki, ker so ljudje naselili njihov življenjski prostor in pobili njihovo hrano — prerijske pse. Uvodna motivacija: ■ Učitelj učencem pokaže veliko fotografijo ene od ogroženih živali na naših tleh (na primer: navadna krastača) v opozorilnem znaku — podobno, kot je prikazano v naslovu članka. ali ■ Pokaže kratek odlomek dokumentarnega filma, ki prikazuje eno od ogroženih živali v naravnem okolju. ali ■ Pokaže fotografijo južne postovke in pove, zakaj je v Sloveniji ne najdemo več. Pretežno se prehranjujejo z bramorji, ki pa jih ni več zaradi intenzivnega kmetijstva in pesticidov. ■ Učence vzpodbudi k pojasnjevanju razlogov za prikazani ali povedani izbor.Aktivnosti učitelja in učencev: ■ Učenci preberejo članek v NG Juniorju. Učitelj po branju članka vodi učence pri ugotavljanju vzrokov za ogroženost živali (in rastlin) v naravi. Spremlja jih med reševanjem nalog na delovnem listu in če je potrebno pomaga pri iskanju podatkov. ■ V skupinah izdelajo plakate, ki bodo čim bolj nazorno opozorili na ogrožene vrste pri nas. Pri tem upoštevajo likovne zakonitosti. Učitelj pojasni likovne pojme in učencem pomaga pri izdelavi plakata. Literatura: Sket, Boris (2003): Živalstvo Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Parker, Steve (2005): Zelena knjižnica. Ogrožena narava. Murska Sobota: Pomurska založba. Kladnik, Drago in drugi (prevod, 2004): Slikovni vseved. Ljubljana: Prešernova družba. Menzel-Tettenborn, Helga (1979): Prelep živalski svet. Ljubljana: Mladinska knjiga. Graebner, K. Erich (1975): Narava. Ljubljana: Mladinska knjiga. Watts, Lisa. (1996): Šolska enciklopedija. Svet narave. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Colvin, Leslie (1992): Šolska enciklopedija. Živi svet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Pečenko, Nikolaj (1997): Naš ZOO: vodnik po ljubljanskem živalskem vrtu. Ljubljana: Pasadena. Burnie, David (1998): Leksikon narave. Ljubljana: Mladinska knjiga. MacDonald, David (urednik, 1996): Velika enciklopedija. Sesalci. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ildos, Angela Serena (2005): Živalski mladiči. Ljubljana: Rokus. Spletne strani: www.zrsvn.si www.arso.gov.si www.zoo-ljubljana.si www.wwf.org www.sl.wikipedia.org


DELOVNI LIST 1 Prerijski dihurji se učijo preživetja IME IN PRIIMEK:

Preberi članek Prerijski dihurji se učijo preživetja (NG Junior, stran 20). Nato reši naloge. Pomagaj si tudi z drugo ustrezno literaturo. Zakaj so prerijski dihurji ogrožena vrsta?

Kaj bi se lahko zgodilo, če bi žival iz ujetništva spustili v divjino brez predhodnega učenja, kako v divjini preživeti?

Poišči podatke o dihurju, ki živi na našem področju. V tabelo vpiši v čem sta si s prerijskim dihurjem podobna in v čem se razlikujeta. Primerjaj življenjski prostor, videz, družino, hrano, ogroženost … SKUPNO

RAZLIČNO

Poišči podatke o ogroženih živalih na naših tleh. Izpiši jih (vsaj imena najbolj ogroženih).
DELOVNI LIST 2 Prerijski dihurji se učijo preživetja IME IN PRIIMEK:

ALI VEŠ? Kaj misliš, zakaj so tudi pri nas nekatere živali ogrožene?

V Alpah spet živi brkati ser. To ptico ujedo so ohranili tako, da so živali vzredili v ujetništvu in jih nato izpustili nazaj v naravo.

Premisli in se pozanimaj, zakaj so navadno najbolj ogrožene živali plenilci, ki so na vrhu prehranjevalne verige (na primer: ptice ujede).

S pomočjo slovarja razloži besede, ki jih srečaš v poučni literaturi o ogroženosti živih bitij v naravi. HABITAT PROSTO ŽIVEČE ŽIVALI -

PLENILCI BIOKONCENTRACIJA -

PESTICID -

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Odgovori na vprašanja: Kje živijo prerijski dihurji? Katera žival je poglavitna hrana prerijskega dihurja? V katero skupino živali spada prerijski dihur? Kam se prerijski dihur skrije pred plenilci? Za katere živali pravimo, da so ogrožene?
5. razred Naravoslovje in tehnika Sesalci 6. razred Biologija

Razvoj sesalcev

Namen: ■ Učenci ugotovijo vzroke za ogroženost živali. ■ Kritično razmišljajo o smislu križanja živalskih vrst. Povzetek članka: ■ Ligri so križanci med levom in tigrico in so orjaki med velikimi mačkami. ■ Tehtajo toliko kot lev in tiger skupaj. ■ Ligri živijo le v »umetnem« okolju, danes jih obstaja približno trideset. ■ Levi in tigri se v naravi ne parijo. ■ Mnenja o obstoju ligrov so deljena. ■ Tigon je križanec med tigrom in levinjo. ■ Tigoni in ligri imajo več zdravstvenih težav kot nekrižane vrste. ■ Noben dokument ne priča o obstoju ligrov v divjini. Uvodna motivacija: ■ Učitelj zastavi učencem, ki sedijo v krogu, vprašanje: »Kaj misliš, kaj je križanec?« Učenci zapišejo odgovore na manjše lističe. Učitelj glasno prebere vse odgovore. ■ Ob poslušanju Juniorjeve Živalolandije ugotovijo, katere živali se oglašajo.

Aktivnosti učitelja in učencev: ■ Učitelj zastavi učencem vprašanje: »Kaj misliš, koliko tehta tiger?« Odgovore predstavijo s stolpci. ■ Učenci v dvojicah v knjigah o sesalcih poiščejo zapise o levih in tigrih. Značilnosti posamezne vrste in skupne lastnosti izpišejo in jih predstavijo z miselnim vzorcem. ■ Kritično razmišljajo o križanju posameznih živalskih vrst. Literatura: Snedden, Robert (1996): Kaj je sesalec? Ljubljana: DZS. Aljančič, Marko (1993): Živali — znane in neznane. Lovka, Milan (2002): Enciklopedija živali. Ljubljana: Slovenska knjiga. Trilar, Tomi (2003): Kdo vse je z nami (zgoščenka). Ljubljana: Rokus in Prirodoslovni muzej Slovenije. Spletne strani: www.sierrasafarizoo. com www.liloia.com www. junior.si www. svarog .org www. didyouknow.cd
DELOVNI LIST

Spoznaj ligra IME IN PRIIMEK:

V Slovarju tujk poišči in zapiši razlago naslednjih dveh pojmov: KRIŽANEC -

GEN -

Preberi članek Spoznaj ligra (NG Junior, od 14. do 18. strani) in poveži.

liger

križanec med tigrom in levinjo

tigon

križanec med levom in tigrico

zonj

križanec med konjem in zebro

kelfin

križanec med delfinom in kitom

Prečrtaj napačne trditve in poleg zapiši pravilne! ❏ Ligri živijo v naravnem okolju. ❏ Križanec med oslom in konjem je mula. ❏ Tigri so samotarji. ❏ Tigoni imajo zdravstvene težave. ❏ Liger živi v Ljubljanskem živalskem vrtu.

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Ali trditev drži ali ne drži? Ligri so redki križanci med tigrom in levinjo. Ligri rjovejo kot levi in pihajo kot tigri. Levi in tigri se v naravi ne parijo. V gozdu Gir živijo ligri. Odgovori na vprašanja: Kaj so tigoni? Kaj je liger? Kako se imenuje križanec med krokodilom in žabo, ki so ga ustvarili z računalnikom?
Egipt

iji n e v o l S v

6. razred Zgodovina

Delo arheologa

7. razred Zgodovina

Egipt

Geografija

Afrika

Aktivnosti učitelja in učencev: ■ Kaj že vem o Egiptu? Učitelj učencem prebere spodnje trditve o Egiptu in učenci skušajo odgovoriti, ali trditve držijo ali ne. Skupaj z učiteljem ugotovijo, kaj že vedo in česa še ne. DA

Namen: ■ Učenec spozna delo in pomen arheologa in restavratorja. ■ Učenec obrazloži nekatere pojme, ki so povezani z zgodovino Egipta, kot so sarkofag, amulet, mumificiranje itd. Učenec opiše potek mumificiranja.

Egipt je država v severni Afriki.

Povzetek članka: ■ Košček starega Egipta hrani tudi Slovenija. Zahvala gre nekdanjemu slovenskemu veleposlaniku v Egiptu, Antonu Lavrinu, ki velja za ljubiteljskega egiptologa. Pred približno 150 leti je dal v Slovenijo pripeljati dva sarkofaga, ki ju je namenil svojim staršem. Prav tako je uredil prevoz prave mumije, ki jo danes hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani. ■ V 19. stoletju je bilo v Egiptu kar nekaj Slovenk, ki so tam služile kruh. Med njimi so bile vzgojiteljice, dojilje in sobarice. Ker je večina njih živela v mestu Aleksandrija, jih imenujemo aleksandrinke. ■ Mumija pripada egiptovskemu svečeniku. Restavratorji v muzeju so jo pregledali z rentgenom in ugotovili, da je imel svečenik slabe zobe in zlomljeno rebro. Vsi, ki so sodelovali pri tem, so morali nositi zaščitne maske in rokavice, pri delu pa so morali bili zelo natančni. ■ Tudi Slovenski etnografski muzej hrani nekaj primerkov iz Egipta. Predvsem gre za amulete in razne obeske.

Staroegipčani so že poznali papir.

NE

Skozi Egipt teče Nil od juga proti severu. Grobnice faraonov se imenujejo katakombe. Arheolog izkopava stare predmete.

Literatura: Ceserani, Gian Paolo (1989): Tutankamon. Ljubljana: Domus. Steele, Philip (1999): Zakaj neki so gradili piramide in druga vprašanja o starem Egiptu. Murska Sobota: Pomurska založba. Steedman, Scott (1998): Egipčanske novice. Tržič: Učila. Hawass, Zahi A. (2004): Prekletstvo faraonov: moje pustolovščine z mumijami. Ljubljana: Rokus. Stewart, David (2002): Vse, samo egipčanska mumija ne: ogabne reči, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi nikoli izvedel. Radovljica: Didakta. Lovka, Milan (2003): Živali: Velika ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: Mladinska knjiga Spletne strani: www.egipt-slo.net/hieroglifi.php www.narmuz-lj.si/ www.etno-muzej.si/ http://sl.wikipedia.org/wiki/Tutankamon
DELOVNI LIST1

Egipt v Sloveniji IME IN PRIIMEK:

Kdo je EGIPTOLOG? Obkroži pravilen odgovor. a) Kdor rad potuje v Egipt. b) Kdor se dobro sporazumeva v arabskem jeziku. c) Zbiratelj in preučevalec Starega Egipta.

Ali bi te delo egiptologa veselilo? Pojasni, zakaj.

Na Slovenskem hranimo kar nekaj primerkov iz Egipta. Zapiši, čemu so služili spodaj našteti predmeti. Pomagaj si s člankom Egipt v Sloveniji (NG Junior, od 22. do 25. strani). Predmet, ki ti je najbolj všeč, lahko tudi narišeš. SARKOFAG AMULET MUMIJA

Zelo pomembno delo v muzeju imajo restavratorji. Opiši delo restavratorjev in njihove delovne pripomočke.

Ohranjanje trupla imenujemo mumificiranje ali balzamiranje. Mumificiranje je imelo določen potek. Preberi si naslednje korake in jih pravilno razvrsti od 1 do 5. Truplo so povili. Mumijo so položili v sarkofag. Umrlemu so odstranili notranje organe. Notranje organe so položili v kanope.Truplo so izsušili s soljo.


DELOVNI LIST2 Egipt v Sloveniji IME IN PRIIMEK:

Naslednjo nalogo rešiš tako, da prebereš trditve. Pravilne pobarvaj z rdečo, nepravilne pa z modro. V prazne oblačke pa zapiši še kakšno svojo trditev o Egiptu. Primerjaj jih s sošolcem ali sošolko.

Faraoni so lahko bili samo moški. Reka Nil se izliva v Sredozemsko morje.

Raziskovalcem starin iz Egipta pravimo egiptologi.

Slovensko mumijo hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani.

Egipčani so verjeli v več bogov.

V reki Nil živi veliko živali. Med njimi tudi nilski konj. Nariši ga in zapiši nekaj njegovih značilnosti. Pomagaš si lahko s knjigo Živali: velika ilustrirana enciklopedija, 2003.

IDEJA

Naredi referat o Egiptu. Predstavi državo, njene prebivalce, podnebje, turizem, vero in tudi zgodovino. Predstavi ga sošolcem. Pomagaj si s knjigo Države sveta.
DELOVNI LIST3 Egipt v Sloveniji IME IN PRIIMEK:

ZA BOLJ RADOVEDNE Ali veš, da staro egipčansko pisavo imenujemo hieroglifi ali podobopis. Na dvoru faraona so pisali pisarji, ki so morali biti vešči lepega risanja. Kaj misliš, zakaj?

Nekaj hieroglifov:

Egipčanski jastreb, izgovori se a.

Sova, izgovori se m. Preizkusi se v risanju in pisanju! Več o pisavi najdeš na spletni strani: http://sl.wikipedia.org/ wiki/Hieroglifi

Rogati gad, izgovori se f.

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Izloči vsiljivca. • • • •

ARHIVAR, RESTAVRATOR, ORTOPED, ARHEOLOG. MONSUM, AFRIKA, ZEBRA, SUDAN. LIBIJA, ETIOPIJA, ČILE, TUNIZIJA. RAMZES, ALEKSANDER VELIKI, NEFRETETA, TUTANKAMON.

Odgovori na vprašanja. • • • • •

Kako se imenuje obesek ali predmet, ki osebi prinaša srečo? Tudi na Slovenskem imamo dva izvirna sarkofaga iz Egipta. V katerem kraju se nahajata? Poimenuj egipčanski postopek ohranjevanja trupel. Kako se imenuje oseba, ki predstavlja državo v tujini? Nekoč so takšni osebi rekli generalni konzul. Kako pa ji rečemo danes? Kako se imenuje egipčanska posoda za shranjevanje notranjih organov?

Ali trditve držijo? Zapiši DA, če so pravilne in NE, če so nepravilne.

Prebrskaj stare številke revije NG Junior in našel boš članek, ki opisuje izkopavanje sarkofaga faraona Tutankamona. Veliko zanimivosti o Egiptu in faraonih najdeš tudi v knjigi Prekletstvo faraonov.

10

• • • • •

Glavno mesto Egipta je Aleksandrija. Z izrazom aleksandrinke označujemo Slovenke, ki so nekoč delale v Egiptu. Egipčanski bog Hapi je upodobljen kot pavijan. Reka Nil se zliva v Rdeče morje. Alma Karlin je bila slovenska popotnica, ki je prepotovala velik del sveta.


5

SlONjIH ZGODB

4. razred Naravoslovje in tehnika

Razvrščanje živih bitij; Živa bitja se spreminjajo

6. razred Geografija

Zemlja kot planet

Namen: ■ Učenci spoznajo slona, njegove lastnosti in življenjske navade. ■ Spoznanja primerjajo z drugimi živimi bitji in tudi s človekom. Spoznajo, da so nekatere lastnosti odvisne od življenjskega okolja. ■ Spoznajo geografske značilnosti pokrajin, kjer živijo sloni. Povzetek članka: ■ 1. Sloni imajo dober spomin. V Zambiji je čreda slonov vsako leto obiskovala mangovec. Čeprav so okoli njega zgradili hišo, je glavna samica peljala čredo po stopnicah skozi recepcijo do mangovca na notranjem dvorišču. ■ 2. Sloni se med seboj sporazumevajo. V narodnem parku v Nepalu sta se indijska slona med prenašanjem turistov preveč oglašala. Preselili so ju kar deset kilometrov narazen. Na daljavo se nista sporazumevala potiho, temveč sta vpila, kar je bilo ponoči zelo moteče. ■ 3. Sloni so svojeglavi. Na Tajskem igrajo polo na slonih. Jezdita jih tako gonjač kot tudi igralec. Na vaji igralec nikakor ni zmogel udariti žoge. Bistri slon jo je pobral s trobcem in jo podal igralcu. ■ 4. Sloni drug drugemu priskočijo na pomoč. V zavetišču za prostoživeče živali je živela upokojena cirkuška slonica. Njen trobec je bil deloma ohromljen, zato ga med kopanjem v ribniku ni mogla dvigniti iz vode. Ostala je brez zraka. Druga slonica ji je priskočila na pomoč in jo z glavo potisnila na noge. ■ 5. Sloni so nežni. Sloni se radi objemajo, ljubkujejo in druge vodijo s trobci. Mlada slonica v Ameriki je za družbo dobila kozo. Postali sta nerazdružljivi. Ko je koza preveč hlastno jedla sloničino hrano, jo je ta nežno objela s trobcem. Šele nato jo je nagnala iz ograde.

Aktivnosti učitelja in učencev: ■ Učitelj učence vodi pri branju članka v NG Juniorju in pri delu z drugimi strokovnimi besedili. Po potrebi jim svetuje med reševanjem nalog na delovnem listu in pomaga pri iskanju podatkov v dodatnem gradivu. Učenci kritično razmišljajo o slonih in njihovih lastnostih, izražajo svoje misli, berejo, iščejo podatke ter jih urejajo in zapisujejo. Literatura: Watts, Lisa (1996): Šolska enciklopedija. Svet narave. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Colvin, Leslie (1992): Šolska enciklopedija. Živi svet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Pečenko, Nikolaj (1997): Naš ZOO: vodnik po ljubljanskem živalskem vrtu. Ljubljana: Pasadena. Kladnik, Drago in drugi (prevod, 2004): Slikovni vseved. Ljubljana: Prešernova družba. MacDonald, David (urednik, 1996): Velika enciklopedija. Sesalci. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ildos, Angela Serena (2005): Živalski mladiči. Ljubljana: Rokus. Parker, Steve (2005): Zelena knjižnica. Ogrožena narava. Murska Sobota: Pomurska založba. Pripomoček: Zgoščenka Juniorjeva Živalolandija (2005). Ljubljana: Rokus. Spletne strani: www.zoo-ljubljana.si www.wwf.org http://sl.wikipedia.org/wiki/slon

Uvodna motivacija: ■ Učitelj lahko uporabi zvočni posnetek oglašanja ali veliko fotografijo slonov oziroma odlomek iz filma. Učence spodbuja s pripovedovanjem o tem, kar že vedo o slonih. ali ■ Vodi pogovor o slonu, ki živi v ljubljanskem živalskem vrtu. ali ■ Učencem da na razpolago (manjše) fotografije indijskega in afriškega slona ter jih vzpodbudi, da jih umestijo na zemljevidu sveta. Takoj ali pa po branju članka vodi pogovor o ustreznosti umestitve fotografij.

11


DELOVNI LIST 1 5 slonjih zgodb IME IN PRIIMEK:

Pred branjem članka Pet slonjih zgodb (NG Junior, od 34. do 36. strani) si natančno oglej fotografije slonov. Poglej, v čem se po zunanjosti razlikujejo.

Nato preberi članek in reši naloge. Pomagaj si še z drugo poučno literaturo. Slika na str. 34 kaže

slona, na str. 35 pa

slona.

Čemu služi slonji trobec? Kako ga uporablja? Odgovor poišči v zmešnjavi črk (vodoravno in navpično). A

S

C

P

V

E

D

Z

Š

K

C

I

T

R

O

B

I

V

G

U

S Z Z

L

D

I

H

A

B

E

R

T

Č

O

J

A

E

K

S

G

H

A

J

E

M

A

V

O

D

O

Z

L

O

M

I

F

L

F

G

J

M

C

P

A

V

B

Č

P

O

Č

Katere trditve spodaj so resnične in katere niso? Pomagaj si z dodatno literaturo o slonih. Pri resničnih obkroži odgovor DA, pri neresničnih pa NE. Sloni so družabna bitja.

DA

NE

Sloni si med seboj ne pomagajo, če se kdo znajde v stiski.

DA

NE

Kadar jim zmanjkuje hrane in vode, začnejo sloni potovati.

DA

NE

Sloni nimajo dobrega spomina.

DA

NE

Skupino slonov vodi najmočnejši samec.

DA

NE

Slon spolno dozori pri desetih letih.

DA

NE

Slonica skoti mladiča vsako leto.

DA

NE

Samica s trobcem ljubkuje in vodi mladiča.

DA

NE

Okli so podaljšani zobje sekalci, ki slonom rastejo vse življenje.

DA

NE

V Aziji slone uporabljajo za delovno živino.

DA

NE

12


DELOVNI LIST 2 5 slonjih zgodb IME IN PRIIMEK:

Divji lovci pobijajo slone zaradi oklov. Izdelki iz slonovine so dragi in nekaterim ljudem veliko pomenijo. Premisli in zapiši, kako lahko vsi pomagamo pri ohranitvi slonov.

Verjetno si že bil-a v ljubljanskem živalskem vrtu in opazoval-a tudi slona. Zato znaš obkrožiti pravilno trditev. Slon, ki živi tam, je: a) azijski b) afriški Zdaj pa tega slona (ali slona iz živalskega vrta) še nariši.

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Drži ali ne drži? • Afriški slon ima večje uhlje od indijskega slona. • Sloni imajo zelo slab spomin. • Slonji mladiči in samice živijo v družinski skupnosti pod vodstvom ene od odraslih samic. • Sloni ne marajo vode. • Sloni se prehranjujejo samo z rastlinami. • Slonica skoti hkrati več mladičev. • Igra pomaga mladim slonom, da se naučijo pomembnih spretnosti. • V Aziji uporabljajo slone za prenašanje tovora in ljudi. Odgovori na vprašanje! • Kaj je slonov okel? • Ali je večji indijski ali afriški slon? • Zakaj se sloni vedno znova vračajo na priljubljene kraje? • Kako se sloni običajno sporazumevajo na daljavo? • Zakaj mora slon svoj rilec med kopanjem dvigniti iz vode?

13


Sovice Washingtonu v

5. razred Družba

Ekskurzija v večje središče

Namen: ■ Učenci spoznajo značilnosti glavnega mesta Združenih držav Amerike. ■ Učenec na zemljevidu določi lego ZDA in Washingtona. ■ Razume pojma muzej in turistični vodič. Povzetek članka: ■ Sovice — zmagovalke Kviza National Geographic Junior iz Slovenije, Kikići — zmagovalci hrvaškega Kviza in Kobre — zmagovalke srbskega kviza NG Junior so v prvih dneh julija obiskali Washington. ■ V živalskem vrtu so Sovice spoznale mladička pande Tai Shan. ■ V naravoslovnem muzeju v Washingtonu so si pogledale okostje tiranozavra. ■ V ‘Air and space museum’ so spoznale zgodovino človekovega osvajanja vesolja. ■ Obiskale so slovenskega veleposlanika, gospoda Samuela Žbogarja. ■ Na sedežu združenja National Geographic Society so spoznale nastajanje revije National Geogeraphic Kids. Slavni fotograf Reza jih je popeljal po svoji razstavi, v trgovini pa so si izbrale majhen spominek. ■ Stanovale so v velikem hotelu z bazenom na strehi. ■ Svoja doživetja so ocenile s samimi štiricami in peticami. Uvodna motivacija: ■ Na kaj učenci pomislijo ob besedi Združene države Amerike? ■ Učitelj povpraša učence, če kdo ve, kdo je bil Krištof Kolumb in zakaj je pomemben. ■ Z učenci si ogleda posnetek človekovega pristanka na Luni. Učenci povejo svoja mnenja o tem dogodku. Aktivnosti učitelja in učencev: ■ Z učenci si ogleda posnetek človekovega pristanka na Luni. Učenci pripovedujejo svoja mnenja oz. razmišljanja o tem dogodku. ■ Učenci natančno preberejo članek v septembrski številki revije National Geographic Junior. Poiščejo in podčrtajo potek obiska Sovic v ZDA. Predstavijo ga z miselnim vzorcem. ■ Učenci se postavijo v vlogo vodiča in predstavijo eno znamenitost domačega kraja! ■ Avtorji turistične oddaje na televiziji bi radi posneli oddajo o turističnem utripu v domačem kraju. Učenci v dvojicah naredijo načrt predstavitve domačega kraja, skupaj napišejo tudi scenarij za snemanje oddaje in tega predstavijo svojim sošolcem.

14

Literatura: Washington, DC — Darling Kindersley Travel Guides. Cambridgov podatkovnik (1995). Ljubljana: DZS. Spletne strani: www.sl.wilkipedia.org www.svarog.org


DELOVNI LIST1

Sovice v Washingtonu IME IN PRIIMEK:

Preberi članek Sovice v Washingtonu v posebni prilogi Kviz NGJ (v septembrski številki revije NGJ). Odgovori na vprašanja: KDO so Sovice?

KAM so odšle? S katerimi prevoznimi sredstvi so/bi (še) lahko potovale v Ameriko? KDAJ so odšle na potovanje? KAJ vse so videle v Washingtonu? KOGA so obiskale? KAKO so ocenile obisk Washingtona?

Poišči in napiši ime in priimek prvega predsednika Združenih držav Amerike! Uporabi črke WGERSGEANTONOGIH.

V knjigi Države sveta ali na medmrežju poišči zastavo ZDA in pobarvaj spodnjo sliko.

15


DELOVNI LIST2 Sovice v Washingtonu IME IN PRIIMEK:

Koliko zvezd ima ameriška zastava? In koliko zvezd je v zastavi Evropske unije? Nariši jo.

Razišči, kako in kdo je poimenoval ZDA.

Na obisku v Sloveniji je skupina ameriških učencev. Kaj bi tej skupini pokazal (predstavil) v tvojem domačem kraju?

PRIPRAVA NA KVIZ NGJ Odgovori na vprašanja: • Kako se je imenovala zmagovalna ekipa kviza NGJ v šolskem letu 2005/2006? • V kateri instituciji so Sovice, zmagovalke Kviza NGJ 2005/2007, spoznale pandinega mladička? • Čigavo okostje so zmagovalke lanskoletnega Kviza NGJ videle v naravoslovnem muzeju v Washingtonu? • Kako se imenuje muzej v Washingtonu, kjer hranijo letala, rakete in oblačila za vesoljske polete? • Kako je ime slovenskemu veleposlaniku v ZDA? Drži ali ne drži: • • • •

16

V naravoslovnem muzeju v Washingtonu je okostje rjavega medveda. Oblačila za vesoljske polete hranijo v Air and space museum v Washingtonu. Sovice, zmagovalke Kviza NGJ 2005/2006, so se fotografirale za naslovno stran revije NG Junior. V uredništvu NG Kids so si lanskoletne zmagovalke Kviza NGJ lahko izbrale manjša darila.


Tudi letos

sodelujte in odpotujte …

s Kvizom NGJ v Washington!

Dragi učitelji in učiteljice!

Ali po dolgih in razburljivih počitnicah vaše učence kar razganja od energije in radovednosti? Odlično! Torej je pravi čas, da sestavite tekmovalno ekipo treh četrtošolcev, ki bo sodelovala na letošnjem Kvizu National Geographic Junior. Svojo šolo lahko na Kviz NGJ prijavite najpozneje do 20. septembra 2006. Kako? Prijavite se z elektronskim sporočilom, ki ga pošljite na elektronski naslov Maje Omladič, maja@rokus.com. Pripišite: - ime vaše osnovne šole - vaše ime in priimek ter telefonsko številko.

BOB ÆIVKOVIΔ (ILUSTRACIJI); ARNE HODALI» (FOTOGRAFIJA)

Obiščite spletne strani www.junior.si, kjer vas čakajo natančni napotki za prijavo in potek Kviza NGJ.

Sovice, zmagovalke lanskoletnega Kviza NGJ z ameriškim veleposlanikom.

17


Vabljeni na odprtje

FOTOGRAFSKE RAZSTAVE NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIORJA

z izbranimi fotografijami s fotografskega natečaja Juniorjeva ‘Najfotografija’ v ponedeljek, 18. septembra 2006, ob 18. uri v Galeriji Fotografija, na Mestnem trgu 8, v Ljubljani.

Tudi letos bomo izbrane fotografije prodali na DOBRODELNI DRAŽBI Juniorjevih najfotografij. Odvijala se bo v sredo, 27. septembra, ravno tako v Galeriji Fotografija.

Dražbo bo vodil starosta med novinarji Mitja Meršol, denar, ki ga bomo zbrali pa bomo podarili Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

18

Bob Živkovi∆ (ilustracija); Iza Skok (gosenica)

Lanskoletna zmagovalna fotografija po mnenju obiskovalcev Juniorjeve fotografske razstave.


Želite sodelovati pri pripravi

NG Junior Priloge za učitelje?

Tudi v novem šolskem letu bomo za vsako številko revije pripravili NG Junior Prilogo za učitelje. Vabimo vse učitelje in učiteljice 4., 5. in 6. razredov, da izberete enega od predlaganih člankov in ga pripravite po vzoru koncepta sedanjih Prilog. Na izbiro predlagamo:

10 presenetljivih lastnosti delfinov (NG Junior, junij 2006)

Ogroženi (NG Junior, september 2006)

Egipt v Sloveniji (NG Junior, september 2006)

Za izbran članek pripravite tudi delovne liste.

Svojo pripravo in kakršne koli dodatne predloge lahko do 30. septembra 2006 pošljete v elektronski obliki na e-naslov gdč. Maje Omladič: maja@rokus.com ali po navadni pošti na naslov: Založba Rokus, Stegne 9b, 1102 Ljubljana, s pripisom: za NG Junior Prilogo. Avtorje najboljših predlogov bomo povabili na sestanek, na katerem se bomo dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Vse priprave, razen testnih, bodo honorirane. Obiščite tudi spletno stran www.junior.si (rubrika Za učitelje).

19


V OKTOBRU POSEBNA ŠTEVILKA NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIORJA GREMO NA SAFARI!

Z namišljenim zasebnim letalom se bomo odpravili na virtualni safari okoli sveta. Opazovali bomo delfine v Mehiki, srečali jaguarja v Braziliji, se zabavali ob drsanju s pingvini na Antarktiki, spoznali gorske gorile v Afriki, se družili s tropom volkov v Rusiji, spoznali mlade tigre v Indiji in se nazadnje soočili z morskim psom v Avstraliji. Zabavno bo!

ŽIVLJENJE LETALA Kdo vse skrbi, da letalo varno vzleti, leti in pristane? Kaj vse se dogaja v zakulisju, da bi potniki zadovoljni prispeli na cilj? Pokukali bomo v en dan življenja letala. Spoznali se bomo s pilotom, stevardom, mehaniki na letališču, kontrolorjem letenja in še kom. KJE SO PA ZVEZDE? Ali kdaj zaman iščeš zvezde na nebu? Zakaj je nebo nad nami presvetlo in kaj lahko storimo, da bo drugače. Preberite v oktobrski eko točki.

MLADI FOTOGRAFI!

Strokovna komisija je izbrala najboljše fotografije z 2. Juniorjevega natečaja za najfotografijo. Kdo so najboljši juniorjevi fotografi in kaj vse se bo dogajalo 18. septembra na slovesnem odprtju fotografske razstave?

Ste opazili tega dečka brez ust? Vas učenci sprašujejo, zakaj jih nima? Prav šola je prostor, kjer se dogaja največ nasilja med vrstniki, zato je o tej problematiki treba še posebej osvestiti učence, starše in vse zaposlene na šoli. Stanje se lahko še poslabša, če se ne posreduje načrtovano in redno. UNICEF Slovenija je tako zastavil posebno akcijo ozaveščanja z naslovom POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Kreativna ideja »dečka brez ust« presega zgolj fizično UNICEF Slovenija nasilje in se dotika še bolj je za šole pripravil bolečih oblik prikritega celostni projekt s poudarkom na sodelovanju učencev, staršev, nasilja, kot so trpinčenje, učiteljev, vseh ostalih zaposlenih ustrahovanje, posmena šoli in virov v lokalni skupnosti. hovanje in preganjanje. Trenerji bodo v tem šolskem letu delali Otroke je o tem strah z učitelji, ki bodo kasneje lahko izvajali spregovoriti pred odtočno določene programe pomoči. raslimi. Je pa to dober V šolskem letu 2006/2007 bodo način, da se nasilje hitreje v projekt poskusno vključene in lažje preneha. To je pratri osnovne šole va pot »Za varno šolo«. v Sloveniji.

http://junior.si/images/uploads/priloga-september06  

http://junior.si/images/uploads/priloga-september06.pdf

http://junior.si/images/uploads/priloga-september06  

http://junior.si/images/uploads/priloga-september06.pdf

Advertisement