Page 1

KVIZ ©OLSKO TEKMOVANJE 27. oktober 2005 Ime ekipe oziroma tekmovalca:

Doseæeno πtevilo toËk:

Zaloæba Rokus d.o.o. National Geographic Junior, Stegne 9b, 1000 Ljubljana


1.

Prestolnice Evrope so znane po svojih znamenitostih. Prenesi πtevilke iz levega v desni stolpec. 1 BIG BEN

Rim

2 KOLOSEJ

Atene

3 EIFFLOV STOLP

London

4 AKROPOLA

Dunaj

5 PRATER

Pariz 5 toËk

2.

Katera jed je znaËilna za slovenske pokrajine? ©tevilke, napisane ob imenu jedi vnesi v zemljevid. 1 GIBANICA

Prekmurje

Gorenjska

2 MLINCI Primorska Dolenjska

3 FIGOV KRUH

4 PLETENICA 4 toËke

3.

Obkroæi pravilni vrstni red barv v mavrici. a) Rumena, oranæna, zelena, vijoliËna, Ërna. b) RdeËa, oranæna, rumena, zelena, modra, vijoliËna. c) RdeËa, oranæna, bela, zelena, vijoliËna. 1 toËka 1


4.

Oglej si sliko in odgovori na zastavljeni vpraπanji. Druæina Kranjc se vozi po cesti. a) Zapiπi, kaj leæi vzhodno od njihovega avtomobila.

b) V risbo vriπi drevo, ki bo juæno od avtomobila druæine Kranjc.

2 toËki

5.

V kateri πportni panogi se je uril Orlando Bloom, ki je igral Legolasa v Gospodarju prstanov? Obkroæi pravilni odgovor. a) V sabljanju. b) V jahanju. c) V lokostrelstvu. Ë) V plezanju. 1 toËka

6.

Listi katerih dreves so narisani? »e postaviπ Ërke pod njimi v pravilni vrstni red, izveπ.

NGIOK RHSAT

OKSAJNT

VAJRO 2

4 toËke


7.

Obkroæi Ërko pred æarnico, ki bo svetila.

a)

b)

c)

Ë) 1 toËka

8.

4. a razred je zelo klepetav. Zato je uËiteljica MalËi presedla uËence vsakega v svojo klop, in sicer tako: TABLA

Edi sedi desno od Ceneta, Alenka sedi desno od Gaje, ki je pred Branetom, ta pa je levo od Francija. Irena je pred Duπanom, ki je levo od Gaje.

HANA

Imena uËencev vpiπi v prazne prostore.

9.

10.

8 toËk

Poveæi sopomenke. stokati

buljiti

ËeËkati

æaliti

strmeti

utemeljiti

razloæiti

jamrati

zafrkavati

kracati

5 toËk

Kaj pomeni kratica SOS? Obkroæi pravilni odgovor. a) Reπite nas! b) PokliËite me! c) Povejte mi! Ë) Pripeljite me! 3

1 toËka


11.

12.

Poveæi ime πportnika z imenom πporta, v katerem tekmuje. Iztok »op

tenis

Jolanda »eplak

koπarka

Aleksander Knavs

atletika

Katarina Srebotnik

veslanje

Marko MiliË

nogomet

5 toËk

Marko je 30 dni opazoval vreme. Zbrane podatke je prikazal s stolpiËi. Oglej si jih in povej, koliko dni v mesecu: a) je bilo sonËnih? b) ni deæevalo?

16 14 ©tevilo dni

12 10 8 6 4 2 0

sonËno

oblaËno

deæevno

Vreme

2 toËki

13.

Preberi opis osebe in ugotovi, o kom govori besedilo. Zelo znan rimski dræavnik. Osvojil je Galijo in Egipt. Uvedel je Julijanski koledar. PoroËil se je s Kleopatro.

1 toËka

4


14.

Katera od æivali na fotografijah ni riba kostnica? Obkroæi Ërko pred pravo ribo.

a)

b)

c)

Ë)

1 toËka

15.

Kateri sesalci v Evropi so najbolj ogroæeni? Obkroæi pravilni odgovor. a) polhi b) netopirji c) rovke Ë) medvedi 1 toËka

5


16.

Nariπi poloæaj Sonca,

ko je polna luna;

ko je mlaj.

2 toËki

17.

Kdaj praznujemo? Poveæi. DAN REFORMACIJE

8. februar

PRE©ERNOV DAN

31. oktober

DAN DRÆAVNOSTI

25. junij 3 toËke

6

http://junior.si/images/uploads/kviz-ngj/kviz_solsko  

http://junior.si/images/uploads/kviz-ngj/kviz_solsko.pdf