Koněprusy k bytí a žítí 2014

Page 1

KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ setkání / analýza / workshop

1


KONĚPRUSY ÚVOD

NEZEVLI JEN TAK o.s.

OBEC KONĚPRUSY

www.nezevli.cz

Ústav prostorového plánování FA ČVUT

Tento projekt podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.

2


OBSAH

ÚVOD 2 OBSAH 3 CO? 4 KONĚPRUSY 6

KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ 8 SETKÁNÍ 8 FOTOGRAFIE 12 POZITIVA 14 NEGATIVA 16 POTENCIÁLY A HROZBY 18 NÁPADY 20 MAPY 22

ANALÝZA 24 TÝM 24 SWOT ANALÝZA 26 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 28 PROBLÉMOVÝ VÝKRES 30 STROM PROBLÉMŮ 32 ZÁVĚR 34 LIDÉ 36 PŘÍRODA 52 EKONOMIKA 84

NEZEVLI JEN TAK

3

106


4


CO? Toto portfolio shrnuje výsledky analýzy Koněprus, která vznikla během letního semestru 2014 ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování FA ČVUT. Kromě podrobných analýz “od stolu”, které najdete v druhé půlce portfolia a které jsou rozděleny do témat LIDÉ/PŘÍRODA/EKONOMIKA, proběhla dvě setkání s místními obyvateli. 3.4. jsme v Komunitním centru diskutovali o POZITIVECH i NEGATIVECH obce a nakonec se našlo i pár inspirací a NÁPADŮ, co změnit. 15.4. jsme se věnovali POTENCIÁLŮM a HROZBÁM přicházejícím z venku, které může malá vesnice jen těžko ovlivnit, ale za to se na ně může připravit. Vznikla tak vlastně SWOT analýza, která jsme pak přetvořili do našich vlastních ZÁVĚRŮ a PROBLÉMOVÝCH MAP. A proč to celé? V záři do Koněprus přijedou studenti architektury na pětidenní workshop. Vytvoří pět drobných objektů z přírodních materiálů pro veřejný prostor obce. Touto analýzou jsme jim chceme poskytnout hlubší vhled do života na vsi, který by jinak za tak krátký čas nemohli získat. Snad pomůže jako podklad i pro vedení obce a to nejen ve věcech územního plánování. Za spolupráci děkujeme především Petru Klápštěmu, Jiřímu Bartošovi a všem, kteří se zúčastnili setkání! Nezevli jen tak, pojď diskutovat!

5


6


KONĚPRUSY Obec Koněprusy je malá vesnička ležící v chráněné krajinné oblasti Český kras, na úpatí kopce Zlatý Kůň. První nepřímou zprávu o existenci osady, ležící necelých 5 km od Berouna nalézáme v přídomku domácího vladyckého rodu Sudík z Koněprus již v roce 1391. Jméno obce je dnes spojeno především se známými Koněpruskými jeskyněmi, objevenými v roce 1950. Z archeologických nálezů proslula padělatelna mincí z let 1460-70, podobně jako četné nálezy ze starší doby kamenné. V obci samotné nejsou evidovány pozoruhodnější historické památky, památkou místního významu je kaple z 19. století se zvoničkou v průčelí. Původem prý sahají daleko do pohanské doby. Někteří soudí, že zde někde na Zlatém Koni stála svatyně, kde byl uctíván bůh Svantovít. V době zimního a letního slunovratu se tu konaly obřady pálení ohňů, ke kterým putoval lid z celého okolí. Pohanatí šrecové bydleli prý pod Zlatým koněm v nynějších Koněprusích a první jejich domek stál „Pod rybníčky“, zde je dnes čp.27. Prusý je slovanský výraz pro bílý a Koněprusy značí bílé koně …. Tolik ústní tradice. Z doložených pramenů víme, že v roce 1393 přednášel na filosofické fakultě pražské university Mistr Petr z Koněprus a byl od 19. dubna do 11. října děkanem. Roku 1420 se uvádějí Hašek a Jindřich z Koněprus.Roku 1455 sídlil poslední tohoto rodu Václav z Koněprus na tvrzi koněpruské, která zanikla asi koncem 15.století. Pozemky připadly jako odúmrť králi Ladislavovi, který je i s Popovicemi daroval Vaňkovi ze Svárova. Jan Karel ze Svárova je v roce 1544 uváděn v zemských deskách jako držitel starodávného dědictví rodu v Popovicích a Koněprusích. Zanechal jedinou dceru Kateřinu, která se roku 1557 provdala za Ottu z Losu a ten prodal v roce 1586 zboží Janovi st. z Lobkovic na Točníku. Od té doby patřily Popovice a Koněprusy ke králodvorskému panství. Ale jen z části. Své poddané zde měl i jakýsi Šebestian Vikhart ze Šanova, který je roku 1593 prodal i s Vinařicemi liteňskému pánu Václavu Vratislavu st. z Mitrovic. K Litni patřila část Koněprus až do roku 1709, kdy zboží odkoupil suchomastský pán hrabě z Bubna, příbuzný Mitroviců, jehož slavný předek Kuňata Jaroslav hrabě z Bubna, hejtman podbrdského kraje sídlil v Litni po třicetileté válce. Třetí část obce si ponechal Jan Karel ze Svárova při panství tmaňském. A tak Koněprusy až do roku 1848 patřily třem vrchnostem. V husitských válkách se zúčastnili koněpruští slavné bitvy u Domažlic a pod vedením Prokopa Holého zde v srpnu 1431 oslavili vítězství. Za třicetileté války byly Koněprusy vypleněny dvakrát. Poprvé při vpádu Sasů v roce 1634 a podruhé při vpádu Švédů v roce 1639. Zbyli tu jen tři sedláci a dva chalupníci a tři grunty prázdné. Pustých polí bylo 208 korců, zoraných 152, oseto jen 76,5 korce. Koněprusy v té době patřily k víře českobratrské a zažily výhružky jesuitů, aby přestoupily ke katolíkům. Kovář Jan Slavík se svou ženou Dorotou se vzepřel a nepřestoupil. Doba temna ale i zde sehrála svou roli a tak ani probuzenecká doba zde nenašla ohlasu. Společenský život se začíná probouzet až těsně před koncem minulého století, kdy v roce 1898 náležely školou do Tmaně. Protože do školy bylo daleko, vydržovali si koněpruští soukromého učitele, který vyučoval děti v najakých místnostech čp.23 a 17. V roce 1860 byla postavena patrová budova školy přičiněním starosty Jana Cipry. Přiškolena byla sousední obec Bítov, jehož děti dříve chodily do Počapel. Prvním učitelem školy byl Antonín Suk v letech 1860 až 1879. Ruční ženské práce zde začala vyučovat v roce 1884 Marie Priedlerová. Protikatolické smýšlení předků se v Koněprusích projevilo v tom, že po první světové válce se naprostá většina občanů přihlásila k československé církvi, hodně bylo bez vyznání a pouze 7 % zůstalo katolíky. Ale i tak zde měli rozhodující slovo agrárníci.Dělníci z kamenolomů, králodvorských cementáren a železáren zůstávali v menšině. V roce 1900 měly Koněprusy 51 domů a 279 obyvatel, v předvečer světové války zde žilo ve stejném počtu domů přes 300 lidí. Světová válka si vyžádala 10 životů vojáků. Z mužů, kteří odešli na frontu, zemřel každý šestý.

7


KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ

KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ 3.4.2014 veřejné setkání

stůl č.

KONĚPRUSY K B 1

3.4.2014 veřejné setkání

Co si rozmyslet?

Co si rozmyslet?

Chvíle čekání si můžete ukrátit přemýšlením nad následujícími otázkami, které budou diskutovány v průběhu setkání. Poznámky si můžete psát přímo sem.

Chvíle čekání si můžete uk následujícími otázkami, kt průběhu setkání. Poznámk

1) Jaké jsou podle Vás hodnoty území obce? Co se Vám líbí? Co dobře funguje? Co vnímáte pozitivně? Co může být potenciálem?

1) Jaké jsou podle Vás Co se Vám líbí? Co dob pozitivně? Co může bý

2) Jaké jsou podle Vás problémy území obce? Co se Vám nelíbí? Co nefunguje? Co vnímáte negativně? Co může být hrozbou? Co působí problémy, brzdí? Co by měli budoucí architekti v návrhu řešit nebo alespoň neprohlubovat?

2) Jaké jsou podle Vás Co se Vám nelíbí? Co n negativně? Co může b problémy, brzdí? Co b v návrhu řešit nebo al

3) Co by se mohlo v budoucnu změnit? O jaké aktivity a služby je zájem? Jaký máte nápad na zlepšení - velký i drobný?

3) Co by se mohlo v b O jaké aktivity a služb nápad na zlepšení - ve

KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ

KONĚPRUSY K B

3.4.2014 veřejné setkání

8

stůl č.

1

3.4.2014 veřejné setkání


SETKÁNÍ

KONĚPRUSY K BYTÍ A ŽITÍ! Být můžete kdekoli, ale místo k žití je jen jedno. Ať jste ve vlaku, na cestě, na zahradě nebo v práci, pořád žijete na jednom místě. Proč jste právě tady?

Pojďte s námi diskutovat o tom, čím jsou pro Vás Koněprusy a čím by také mohly být! Veřejné setkání se bude konat

3.4. 2014 v 18 h v Komunitním centru

Co Vás na setkání čeká: - společné povídání o kladech a záporech života v Koněprusích - diskuse o tom, co je důležité pro jednotlivce i celou obec, utřídíme si priority pro rozvoj vesnice - dozvíte se informace o připravovaném studentském workshopu a další spolupráci

Proč právě setkání:

WORKSHOP ZÁŘÍ 2014

Na září připravujeme ve spolupráci s vedením obce workshop na zlepšení veřejného prostoru Koněprus. Účastníci, studenti architektury, budou svými návrhy reagovat právě na výstupy z veřejného setkání – budou vědět, co ze současného stavu by se měli pokusit zachovat a rozvíjet a co by měli svým návrhem řešit nebo nezhoršovat. Výsledky setkání a workshopu pak mohou být hodnotným základem pro další projekty a rozvoj obce.

O nás:

Jsme skupina studentů architektury usilující o zlepšení veřejného prostoru ve spolupráci s místními občany. kontakt na organizátory: Zuzana Kučerová, zevlitka@gmail.com, +420 607 636 867

Setkání bude probíhat neformálně, v přátelské atmosféře. Drobné občerstvení bude zajištěno kulinářsky zdatnějšími studenty, kteří naopak ocení ochutnání místních výrobků - pokud budete chtít přispět i Vy svými dobrotami, budeme jen rádi! 15.4. 2014 se bude konat druhé setkání. Na něm budeme pracovat s výstupy z prvního setkání a zaměříme se více na budoucnost: budeme tvořit možnosti pro rozvoj obce, všímat si budeme jejích potenciálů a naopak hrozeb. obec Koněprusy

Ústav prostorového plánování FA ČVUT

9

NEZEVLI JEN TAK o.s. www.nezevli.cz


3.4.2014 pozitiva negativa nรกpady

10


15.4.2014 potenciรกly hrozby

11


12


13


PRACOVNÍ LIST ZE SETKÁNÍ

14


POZITIVA číslo pozitivum

priorita

38 Možnost nákupu domácích produktů

7

5 Blízkost přírody 6 12 Dvoreček- uzavřený, klidný, každý den, ,,žít venku” 6 2 Aktivní komunita 5 6 Malá vesnice- všichni se znají 4 10 Meditativní místa, západ slunce 3 3 Klid v Bítově, v Koněprusích, mimo hlavní komunikaci 2 4 Blízkost města 2 8 Rozmanitý terén- výhledy, proměnlivost 2 9 Prostředí vhodné pro děti- bezpečí, hřiště 2 19 Vlastní zahrádky pro pěstování 2 24 Koupaliště 2 25 Kaplička 2 35 Studánka u Hlavlíčkova mlýna 2 36 Hřiště 2 37 Komunitní centrum 2 1 Vesnický charakter 1 7 Rozmanitost krajiny- procházky (viz modrá čára) 1 16 Hodní sousedé 1 18 Divoká zvířata 1 21 Hezké cesty do práce 1 23 Hezká poloha ze hřbitova- na kopečku 1 26 Odpočívadlo nad hřbitovem 1 29 U včelína- Bítov- cesta, potůček, voňavé místo 1 30 Výhled na Zdice 1 33 Paleontologická lokalita 1 11 Relikty portálu, malodráha, stará pec 0 13 Prolétající vyhlídkové balóny 0 14 Hospodářská část Koněprus 0 15 Náměty pro fotografy- barvy podzimu 0 17 Možnost práce v okolí- blízkost, dostupnost díky dálnici 0 20 Kovárna 0 22 Není mlha, výhodná poloha 0 27 Starý sad 0 28 Divoká zvířata 0 31 Starý lom- pod Kobylou 0 32 Starý lom pod Zlatým Koněm 0 34 Koněpruské jeskyně- koncerty, Mikuláš 0 15


PRACOVNÍ LIST ZE SETKÁNÍ

16


NEGATIVA číslo negativum

priorita

2

10

15

odstřely v lomu - hluk a otřesy, prach, pípání aut

chybí zařízení a navigace pro turisty

6

4 prášení cest od aut 5 5 není tady obchod a další vybavenost 4 10 sousedské vztahy - schválnosti 4 20 zneužívané kontejnery vytváří nepořádek 4

7 chybí chodník 3 8 málo vody 3 13 chátrající kravín a bytovka 3 14 čtyřkolky a motorky ničí pole i cesty 3 12 chybí občerstvení (hospoda) pro místní i turisty 2 16 nesladěnost časů autobusů a škol 2 19 nefungující hřiště a rybník 2 21 černé skládky 2 22 zarůstající cesty 2 23 nedodělané dětské hřiště 2 3 letadla 1 6 málo častá veřejná doprava (bus) - závislost na autech 1 9 problematický přístup ke studánce 1 1 balony - zvířata, pole 0 11 nesekaná louka 0 17 chybí ´náměstí´ - místo setkávání, identifikace, reprezentace 0 18 chybí chov koní v Koněprusích 0

17


PRACOVNÍ LIST ZE SETKÁNÍ

18


POTENCIÁLY A HROZBY

číslo pozitivum

priorita

2 klesání hladiny spodní vody 10 nutnost postavit vodovod

8

změna geopolitické situace - potřeba těžby břidličného plynu

7

6

zvýšení atraktivity / tlak zvnějšku na velké záměry

6

7 změna koncepce OŽP / vymezení CHKO ztráta kontroly nad rázem obce

5

ohrožení spodních vod, zvýšená doprava, výstavba produktovodu nedostatečná síla obce “ustát to”

9 klimatické změny - sucho/srážky - větší extrémy 3 vyschnutí nádrží - ztráta užitkové vody, zhoršené podmínky pro zemědělství, bleskové povodně

5 velká ekonomická krize 2 využití znalostí z permkulturní zahrady/ nutnost zajistit pracovní příležitosti v místě, konec dotací

1 změna autobusové dopravy 0 zrušení školního autobusu 3 propojení těžby v domech 0 zrušení cesty 4 uzavření těžby v lomu 0 motivace k vlastní aktivitě, zlepšení prašnosti a hluku, možný zdroj vody/ obec přijde o část přísunu peněz, ztráta pracovních příležitostí

10 dům přírody u jeskyní 0 přitáhnutí zajímavých návštěvníků - setkání, spolupráce, společné aktivity, propojení s permakulturní zahradou

19


PRACOVNÍ LIST ZE SETKÁNÍ

20


NÁPADY

číslo nápad

priorita

ochota vlastního zapojení

9 Nové, opravené posezení u obce pro turisty i místní (demontovatelné) 4 2 19 Ohniště u rybníčku 4 4 11 Posezení u dětských hřišť 3 1 15 Obecní hospoda 3 1 20 Nová vyhlídka u peci, s proskleštěním stromů 3 2 24 Lanové centrum mezi jeskyněmi a vesnicí 3 2 7 Oprava stavu silnic 2 0 8 Informace pro turisty- systematika, hezké, zajímavé 2 3 10 Parkoviště pro turisty a pro akce 2 1 12 Pingpongové stoly 2 1 21 Cesta na Kotýz- zkultivovat před tunelem i pro kočárky a pro kola 2 3 27 Sušárna na ovoce 2 1 1 Kontrolu odvozu odpadu po firmě 1 2 2 Přemístění kontejnerů na Bítově- regulace, rybník 1 0 3 Osvěta v třídění odpadu 1 2 4 Informace o prodeji domácích produktů 1 1 5 Vodovod 1 0 6 Kanalizace 1 0 13 Připojit Koněprusy i Bítov k existujícímu systému značení turistických cest 1 0 16 Občerstvení pro turisty 1 1 26 Obecní pec 1 1 28 Pálenice 1 0 31 Singeltrek od lomu k lomu- využití odpadu z lomu; spolupráce s lomem 1 0 32 Malý cvičák pro psy u rybníka 1 4 14 Otevírací dova hospody 0 0

17 Soutěže o nejlepší zahrádku 0 6 18 zastavení těžby lomu 0 0 22 Značen běžeckých tras 0 0 23 Půjčovna kolečkových běžek 0 0 29 Moštárna 0 2 30 Terénní koloběžky s půjčovnou- úprava cesty 0 0 25 Cesta korunami stromů dohromady s lanovým centrem 0 0

21


PRACOVNÍ MAPA ŠIRŠÍHO OKOLÍ

22


PRACOVNÍ MAPA

23


KONĚPRUSY ANALÝZA

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Zuzana Kučerová

Tereza Keilová

Justína Špalková

Alice Boušková

Eliška Valtrová

Adam Pokorný

24


TÝM

ing. arch. Petr Klápště

ing. arch. Jakub Vorel

2

KONĚPRUSY

SKUPINA

Eva Kubjátová

Jakub Kunčík

Matyáš Hron

Michal Štěpař

David Pfann

25


1

SWOT ANALÝZA

KONĚPRUSY

SKUPINA

skupina 1

Koněprusy

Zuzana Kučerová Tereza Keilová Justína Špalková Alice Boušková Eliška Valtrová Adam Pokorný

• vysoká biodiverzita, různorodost biotopů

• špatné napojení obce na hromadnou dopravu

• přírodní hodnoty nalézají v maloplošných chráněných územích

• nevyužití turistického potenciálu

skály, suťoviska, železniční náspy, louky, smíšené lesy

není zde spojení se všemi okolními obcemi, nízká četnost spojů

krasové oblasti, NPP Zlatý kůň, PR Kobyla, NPP Kotýz

chybí napojení na turistické trasy a informace u Koněpruských jeskyň, přestože je v okolí nulová konkurence

• obec je součástí CHKO

• plán revitalizace lomu se jako nevhodný tah

• ohrana krajinného rázu, regulace výstavby v obci, zvyšuje turistický potenciál

• krajina s charakterem

zrušení jedinečného prostředí pro cenné chráněné druhy fauny i flory

silný osobní vztah obyvatel k místu

• orná půda v místě obdělávaná v poměrně velkých celcích

atraktivní pro ekoturismus, zároveň využitelné know how

• absence zdroje pitné vody

přítomnost velkého turistického cíle v bezprostřední blízkosti

• bleskové povodně

akce pro veřejnost, zázemí místní komunity, zázemí pro děti - školka, knihovna

• zanedbané veřejné prostory

pracovních příležitosti, dojížďky do školy

• odstřely v lomu mají negativní dopad na hygienu prostředí

více finančních prostředků pro obec ( ½ finančních příjmů obce)

• stav komunikací

obydlí s uzavřenými dvory, statky na okraji zástavby

• absence parkovacích míst

nákupu domácích surovin přímo v obci (vejce, mléko, brambory…)

• chybí adekvátní objekt k provozu reastaurace

• permakulturní zahrada

stav nevhodný především pro vodní režim v krajině a podporující půdní erozi

• přítomnost Koněpruských jeskyň

způsobeno typickým podložím Českého krasu

• komunitní centrum

způsobeno špatným vodním hospodářstvím (přerušením přirozených toků v krajině)

• blízkost většímu městu - Beroun, Praha

obecní rybník, koupaliště, akumulace odpadů kolem kontejnerů

• těžba v lomu

prach, hluk, otřesy

• dochovaný charakter zástavby

prašnost, v rámci Bítova průjezd nákladních automobilů z lomu

• podpora místních zemědělců

nevhodné parkování návštěvníků

• funkční sociální vztahy v obci • cyklostezka (8219) procházející obcí

• chybí vhodný provozovatel i technické zázemí

• nevyužití dalších poteniciálních turisticky zajímavých míst

Králův Dvůr - Koněprusy - Karlštejn

průmyslové stavby v císařském lomu, relikty portálů, zasypané tunely, zasypané pece z 18.stol.

• absence zázemí pro děti, vzhledem k jejich zvyšujícímu se počtu mateřské a základní školy, dojížďka z Berouna mnohdy nenavazuje na rozvrh

• nedostatek pracovních příležitostí v místě dojížďka za prací, vylidnění vesnice během dne

• ekonomická náročnost opravy a údržby silnic v důsledku těžkého provozu z lomu

• nebezpečné úseky na komunikaci nepřehledé, zúžené úseky na komunikaci

• absence základní občanské vybavenosti obchod, restaurace

S W O T

• ukončení těžby v lomu

• ukončení těžby v lomu

nahrazení příjmu efektivním čerpáním dotací

ztráta ½ fin. příjmů obce, ztráta pracovních míst

• pozemkové úpravy

• zvýšení cen energií

využití orné půdy zpřístupněním všech pozemků, možnost dalšího zemědělského podnikání v místě, zvýšení ceny pozemků

podražení dojížďky (autobus - snížení intenzity spojů nebo úplného zrušení, osobní - výhodnější bydlet v místě pracovních příležitostí) zdražení bydlení v RD (zvýšení výdajů na provoz, neprodejnost RD a vede k celkovému snížení atraktivity místa)

• změna přístupu k plánu revitalizace lomu

zachování/rozšíření ekologicky významných biotopů v případě využití spontální sukcese

• snižování hladiny spodní vody

• rekultivace lomu

v kombinanci s neexistujícím vodovodem může do budoucna znamenat snížení atraktivity místa pro potenciální nové obyvatele

využití území pro volnočasové aktivity, turismus

• zlepšení životního prostředí

zrušením těžby v lomu se sníží prašnost, hluk a otřesy zmizí

• klimatické změny

know - how permakultury při využití zemědělské půdy

• omezení autobusové dopravy

turistické zviditelnění obce

• změna koncepce ochrany CHKO

přívalové deště způsobí zaplavování pozemků

• zvýšení cen potravin a energie

odchod mladých rodin a zvýšení problému s mobilitou starších občanů

• nový informační systém CHKO Český kras

v případě posunutí hranic Českého Krasu, CHKO již nemůže spolu-rozhodovat o umístění a charakteru nové zástavby, což může mít za důslek ztráty vesnického charakteru a malebnosti prostředí

spolupráce subjektů (obcí) v rámci regionu sjednocení cílů a strategií, vzájemná pomoc a spolupráce při realizaci

• výstavba Domu přírody Českého krasu

• nový informační systém CHKO Český kras

zásadní zvýšení turistické přitažlivosti místa

může vést k posílení současného nevyhovujícího stavu, kdy obec není n systém napojena

• příchod investora zvenčí

velký potenciál místa pro stravovací zařízení i pro další aktivity spojené s turismem

ekonomický pilíř

ekologický pilíř

sociální pilíř

Problémový výkres - širší vztahy komunikace směr Králův Dvůr

PROBLÉMOVÁ MAPA širší měřítko

Bítov

LEGENDA HODNOTY

anora ma asu

PROBLÉMY

26

ZÁMĚRY POTENCIÁLY


2

SWOT ANALÝZA

KONĚPRUSY

SKUPINA

- KONĚPRUSY -

SKUPINA KONĚPRUSY 2 - EVA KUBJÁTOVÁ, MATYÁŠ HRON, JAKUB KUNČÍK, DAVID PFANN ANALÝZA ÚZEMÍ V RÁMCI PŘEDMĚTU UP2 NA FA ČVUT V LS 2013/2014

1/

AKTIVNÍ A VZDĚLANÝ STAROSTA

1/

ZPROSTŘEDKOVATEL KOMUNIKACE MEZI STAROUSEDLÍKY A NOVĚ PŘÍCHOZÍMI, INICIÁTOR V PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI OBCE, (SPOLU)NAVRHOVATEL PROJEKTŮ – KOMUNITNÍ CENTRUM, RESTAURACE, ROZVOJOVÉ PLOCHY, NOVÁ ZÁSTAVBA, OBNOVA MALODRÁHY, VYUŽITÍ REKULTIVOVANÉHO LOMU

2/

FUNGUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ PLATFORMA PRO OBČANSKÉ AKTIVITY

V OBCI FUNGUJE KOMUNITNÍ CENTRUM, KTERÉ POŘÁDÁ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY AKTIVNÍ ČÁSTI OBYVATEL (STAROUSEDLÍCI I NOVĚ PŘÍCHOZÍ; KONĚPRUSY I BÍTOV), POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ, DENNÍ CENTRUM PRO MALÉ DĚTI

3/

DOSTUPNOST BEROUNA A PRAHY

MOŽNOST SPOLEČNÉHO POSTUPU V ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A V ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ NA VĚTŠÍ PROJEKTY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DIALOGU V OBCI STOJÍ A PADÁ SE STAROSTOU MOŽNÉ ZHORŠENÍ VZTAHŮ UVNITŘ OBCE DO BUDOUCNA

3/

STABILNÍ NÁRŮST POČTU OBYVATEL

4/

OTŘESY A PRAŠNOST Z LOMU

TURISMUS V OKOLÍ

5/

PROBLÉMY V KOMUNIKACI

SOUVISEJÍCÍ S ODSTŘELY, TĚŽKÁ DOPRAVA NA HLAVNÍ KOMUNIKACI ZA OBCÍ POTENCIÁL,

ZÁJEM MLADÝCH VZDĚLANÝCH LIDÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH RODINU STĚHOVAT SE DO OBCE, PŘÍPADNĚ ZDĚ STAVĚT RODINNÉ DOMY

5/

PŘEVÁŽNĚ JEDNODENNÍ VÝLETNÍCI PROJÍŽDĚJÍCÍ DO (ASI 1 KM VZDÁLENÝCH) KONĚPRUSKÝCH JESKYŇ (100 000 ROČNĚ), DALŠÍMI CÍLI JSOU: PŘÍRODNÍ REZERVACE KOBYLA, NPP KOTÝZ, NPP ZLATÝ KŮŇ, AKSAMITOVÁ BRÁNA, BÝVALÉ KELTSKÉ HRADIŠTĚ KOTÝZ, PALEONTOLOGICKÁ LOKALITA (VŠE V RÁMCI CHKO ČESKÝ KRAS, DO JEHOŽ OP SPADÁ I ČÁST OBCE KONĚPRUSY)

6/

BLÍZKOST PŘÍRODY

OBEC JE ZE TŘÍ STRAN OBKLOPENA STŘEDNĚ ZALESNĚNÝMI VRCHY (NA ZÁPAD SE TERÉN SVAŽUJE K SUCHOMASTSKÉMU POTOKU), MOŽNOST PROCHÁZEK PO OKOLÍ (SMÍŠENÉ LESY, PŘÍRODNÍ VYHLÍDKY V KRAJINĚ), ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (MALÁ INTENZITA DOPRAVY PŘÍMO V OBCI, DALEKO OD VĚTŠÍCH KOMUNIKACÍ, ABSENCE PRŮMYSLU A VĚTŠÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PROVOZŮ) A ZÁROVEŇ SPADAJÍCÍ DO CHKO

7/

CHYBÍ SLUŽBY PRO TURISTY A VYBAVENOST PRO MÍSTNÍ CHYBÍ OBČERSTVENÍ, CYKLOSERVIS, MUZEUM,… A NAVIGACE PRO TURISTY SMĚŘUJÍCÍ DO CHKO A DO JESKYNÍ, NENÍ VYUŽIT JEJICH EKONOMICKÝ POTENCIÁL, CHYBÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOST PRO MÍSTNÍ (HOSPODA, POTRAVINY, ŠKOLA, LAVIČKY ATP.), NUTNOST VYJÍŽDĚT

MOŽNOST VYUŽÍVAT VÝHODY MĚSTA (PRÁCE, NÁKUPY, ŠKOLY, SLUŽBY, KULTURA), AUTOMOBILOVÁ DOSTUPNOST PRAHY, EXISTENCE PRAVIDELNÉHO AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ DO BEROUNA

4/

NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI VESNICEMI

2/

STABILNÍ PŘÍLIV FINANCÍ Z POPLATKŮ ZA TĚŽBU V LOMU KAŽDÝ ROK CCA 2 MILIONY Z CELKOVÉHO ROZPOČTU 4 MILIONY

BLOKOVÁNÍ PROJEKTŮ MAJITELI NĚKTERÝCH BUDOV A POZEMKŮ, OSOBNÍ KONFLIKTY

6/ HLUK A ZÁPACH HLUK UVNITŘ OBCE (SEKÁNÍ, ŘEZÁNÍ) A VNĚ (PÍPANÍ AUT Z LOMU, MOTORKY, ČTYŘKOLKY), ZÁPACH Z PŘEPADŮ 7/ NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ JEJICH POLOHU ZNEUŽÍVAJÍ LIDÉ MIMO OBEC 8/ PROBLÉMY S PITNOU VODOU PITNÁ VODA NÍZKÉ KVALITY (TVRDOST, RADON, BIOLOGICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ OD SPLAŠKOVÉ VODY – PŘEPADY MÍSTO KANALIZACE) V NEDOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ ZE SOUKROMÝCH STUDNÍ (RIZIKO DALŠÍHO POKLESU HLADINY) 9/ ŠPATNĚ VYŘEŠENÉ ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ BLESKOVÉ POVODNĚ, VYSYCHÁNÍ PŮDY

8/ TECHNICKÉ PAMÁTKY PORTÁL, STARÁ PEC, TUNEL A HISTORICKÁ STOPA PO MALODRÁZE (MOŽNOST VYUŽITÍ V RÁMCI TURISMU)

10/ NEEXISTUJÍCÍ OBECNÍ KANALIZACE A VODOVOD VÝHLEDOVĚ NEREÁLNÉ VYBUDOVÁNÍ

9/ LOKÁLNÍ PRODUKCE POTRAVIN EXISTUJÍCÍ LOKÁLNÍ PRODUKCE POTRAVIN, NÁKUP POTRAVIN OD ZEMĚDĚLCŮ 10/ VZNIKAJÍCÍ PERMAKULTURNÍ ZAHRADA S KURZY PRO VEŘEJNOST 11/ VOLNÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ PRAKTICKY DOSTUPNÉ POZEMKY NEDALEKO CENTRA, ZANESENÉ V UP, ČÁST JE JIŽ ZASÍŤOVÁNA A JE K NIM DOVEDENA SILNICE 12/ RÁZ MALÉ VESNICE, KDE SE LIDÉ VZÁJEMNĚ ZNAJÍ LIDÉ SE POTKÁVAJÍ A KOMUNIKUJÍ SPOLU (ASI 200 OBYVATEL), ZACHOVALÁ STRUKTURA, TYP A MĚŘÍTKO ZÁSTAVBY, POCIT VLASTNICTVÍ, SOUKROMÍ A KLIDU (POZEMEK, DŮM, DVOREK, ZAHRADA) 13/ OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST ZÁJEM O POLITICKOU SITUACI, AKTIVNÍ ÚČAST NA VOLBÁCH, POLITICKÁ ANGAŽOVANOST

11/ PŘÍTOMNOST ZANEDBANÝCH BUDOV A MÍST KRAVÍN A BYTOVKA JSOU VLASTNĚNY JEDNOTLIVCI, KTEŘÍ BLOKUJÍ PŘÍPADNÉ ŘEŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU. KOUPALIŠTĚ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, NEUDRŽOVANÉ ZARŮSTAJÍCÍ STEZKY, LÁVKA KE STUDÁNCE JSOU V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU 12/ ŠPATNÁ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VELMI MÁLO SPOJŮ AUTOBUSU (ZÁROVEŇ MÁLO VYUŽÍVANÝCH), V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPRAVY ZÁVISLOST NA INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVĚ 13/ POCIT OHROŽENÍ DOPRAVOU MAMINKY NA KRITICKÝCH MÍSTECH SILNICE UVNITŘ OBCE (ROZHLED, MÁLO PROSTORU)

14/ AKTIVNÍ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

DOSAŽENÍ HRANICE POČTU OBYVATEL ZAJIŠŤUJÍCÍHO UDRŽITELNOST INFRASTRUKTURY

1/

1/

ZTRÁTA PŘÍJMU 2 MIL. KČ/ROK (50% PŘÍJMŮ) V DŮSLEDKU UKONČENÍ TĚŽBY V LOMU

V DŮSLEDKU PŘÍCHODU NOVÝCH OBYVATEL

2/ REKREAČNÍ POTENCIÁL, ZLEPŠENÍ MIKROKLIMATU A POTENCIÁL ZDROJE VODY PRO OBEC V DŮSLEDKU REKULTIVACE LOMU

POKLES HLADINY PODZEMNÍCH VOD, VYSYCHÁNÍ PŮDY, BLESKOVÉ POVODNĚ

2/

V DŮSLEDKU KLIMATICKÝCH ZMĚN

3/ OHROŽENÍ SPODNÍCH VOD A ZVÝŠENÁ INTENZITA NÁKLADNÍ DOPRAVY/STAVBA PRODUKTOVODŮ V DŮSLEDKU TĚŽBY BŘIDLICOVÝCH PLYNŮ Z NEDALEKÉHO LOŽISKA

3/ VZNIK PODMÍNEK PRO MALÉ FARMY S ODBYTEM V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ S VYŠŠÍ UDRŽITELNOSTÍ HOSPODAŘENÍ V DŮSLEDKU ZVYŠOVÁNÍ CEN DOVÁŽENÝCH KOMODIT A ZVYŠUJÍCÍ SE POPTÁVKA PO LOKÁLNÍCH PRODUKTECH (JE MOŽNÉ TAKÉ VYUŽÍT ZKUŠENOSTÍ MÍSTNÍCH MALÝCH ZEMĚDĚLCŮ A PROVOZU VZNIKAJÍCÍ PERMAKULTURNÍ ZAHRADY)

4/ ZTRÁTA CHARAKTERU OBCE A ZMĚNA RÁZU KRAJINY V DŮSLEDKU ZMĚN OCHRANNÉHO PÁSMA CHKO

4/ OBNOVA PORTÁLU, STARÉ PECE, TUNELU, SOUČÁSTÍ LOMU V NÁVAZNOSTI NA TREND ZNOVUOBJEVOVÁNÍ GENIA LOCI V DŮSLEDKU AKTIVITY JEDNOTLIVCE, SKUPINY, PŘÍPADNĚ S POMOCÍ VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ČR, EU

5/ ZRUŠENÍ CESTY NA JIH V DŮSLEDKU PROPOJENÍ VÁPENCOVÝCH LOMŮ

5/ VYBUDOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍ RESTAURACE A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V DŮSLEDKU VELKÉ SOUKROMÉ INVESTICE NAVÁZANÉ NA TURISMUS

6/ OMEZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY ZE STRANY KRAJE DO BEROUNA/PRAHY V DŮSLEDKU ŠETŘENÍ KRAJE

6/ OBNOVENÍ MALODRÁHY V DŮSLEDKU ZÁJMU ZE STRANY KRAJE / BEROUNA / SPRÁVY JESKYNÍ / LOMU / ŠOTOUŠŮ 7/ VYTVOŘENÍ PLATFORMY PRO KOMUNIKACI MÍSTNÍCH, ODBORNÍKY, TURISTŮ, PODNIKATELŮ, MOŽNOST VYTVOŘENÍ NAVÁZANÝCH SLUŽEB, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST V CENTRU V DŮSLEDKU VZNIKU DOMU PŘÍRODY U KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ

7/ ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ AUTOMOBILU A RODINNÉHO DOMU V DŮSLEDKU ZDRAŽENÍ ENERGETICKÝCH SUROVIN 8/ CHÁTRÁNÍ OBJEKTŮ A STÁRNUTÍ POPULACE V DŮSLEDKU TRENDU MOBILITY OBYVATEL A DEMOGRAFICKÝCH TENDENCÍ

8/ MOŽNOST PRACOVAT Z DOMU V DŮSLEDKU ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

louka - problematcké sousedství

- Koněprusy jsou dnes v mnoha ohledech v situaci, kterou by jim leckterá obec mohla závidět. Současně se před nimi ale otevírají výzvy, kterým budou muset v budoucnosti čelit a na které je třeba se již dnes začít připravovat. -

1

neupravovaná louka vedle soukromých zahrad

SCHÉMA VAZEB MEZI PROBLÉMY

kravín - problematická komunikace

lom - doprava

blokování projektů

těžká doprava na hl. silnici

S silné stránky W slabé stránky O příležitosti T hrozby zanedbané koupaliště

blízkost přírody - všude kolem

11

1

11

5

13

možnost vycházek po okolí, zdravé životní prostředí, blízkost CHKO

pocit ohrožení dopravou

5

1 +11

13

pocit ohrožení dopravou

14

2

aktivní sbor dobrovolných hasičů

11

7

nepořádek kolem kontejnerů

nedokončené hřiště

Komunitní centrum - fungující organizační platforma

bytový dům - problematická komunikace

organizece občanských aktivit v komunitním centru

blokování projektů

10

PROBLÉMOVÁ MAPA - OBEC

dostupnost Berouna a Prahy

3

autobusová, automobilová, práce a příležitosti

12

6

cesta na běžky

omezení hromadné dopravy

6

10

málo spojů do Prahy a Berouna

4

CHKO - blízkost přírody zdravé životní prostředí

* odpočívadlo

*

4

27

ztráta charakteru obce a krajiny v důsledku změn ochranného pásma CHKO

s vyhlídkou

meditační místo

KLADNO

u včelína - cesta, potůček, voňavé místo

35 min.

* x

*

cesty používané místními k procházkám/na běžky cyklostezka z Berouna a Králova Dvora místo oblíbené obyvateli pro výhled/atmosféru přírodní úkaz

lom

cyklostezka

PLZEŇ

in.

45 m

25

PRAHA

.

min

60 m

in.

BENEŠOV


odchod mladých rodin a zvýšení problému s mobilitou starších občanů

• nový informační systém CHKO Český kras

• změna koncepce ochrany CHKO

turistické zviditelnění obce

spolupráce subjektů (obcí) v rámci regionu

sjednocení cílů a strategií, vzájemná pomoc a spolupráce při realizaci

• výstavba Domu přírody Českého krasu

v případě posunutí hranic Českého Krasu, CHKO již nemůže spolu-rozhodovat o umístění a charakteru nové zástavby, což může mít za důslek ztráty vesnického charakteru a malebnosti prostředí

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1

KONĚPRUSY

• nový informační systém CHKO Český kras

zásadní zvýšení turistické přitažlivosti místa

SKUPINA

může vést k posílení současného nevyhovujícího stavu, kdy obec není n systém napojena

• příchod investora zvenčí

velký potenciál místa pro stravovací zařízení i pro další aktivity spojené s turismem

ekonomický pilíř

ekologický pilíř

sociální pilíř

Problémový výkres - širší vztahy komunikace směr Králův Dvůr

PROBLÉMOVÁ MAPA širší měřítko

Bítov

LEGENDA HODNOTY PROBLÉMY

pohle d Česk na panor ého K a rasu ma

ZÁMĚRY POTENCIÁLY

Hřeeben Zlatého koně - výrazný krajinný rys, chránící pohled na lom Velkoplošná chráněná území - CHKO Český kras

Koněprusy

Maloplošná chráněná území - NPP Kotýz, NPP Zlatý kůň, PR Kobyla - Evropsky významná lokalita - trasa nákladních aut z lomu směr Králův Dvůr - hlavní turistická trasa míjející obec Koněprusy - cyklotrasa Králův dvůr - Koněprusy - Křivoklát - záměr zavedení (obnovy) malodráhy - výhledy

01 studánka s pitnou vodou 02 ovocný sad 03 Koněpruské jeskyně 04 paleontologická lokalita 01 skládka 02 porušení přirozeného koryta vody způsobujícíbleskové záplavy 03 negativní důsledky těžby v lomu (otřesy, hluk) 01 záměr vybudování nového centra Českého Krasu v místě Koněpruských jeskyní 02 záměr zavedení malodrážky 01 potenciál změny přístupu k revitalizaci lomu (volba přirozené sukcese, zachování druhů) 02 potenciál v napojení obce na turistickou trasu 03 potenciál posílení turistického ruchu díky novému centru - Dům přírody 04 potenciál v ukočení těžby v lomu (zlepšení hygieny životního prostředí - prach, hluk, otřesy) 05 potenciál posílení turismu v zavedení

Problémový výkres - detail obce

PROBLÉMOVÁ MAPA

LEGENDA HODNOTY PROBLÉMY ZÁMĚRY POTENCIÁLY

28

01 permakulturní zahrada 02 kulturní centrum 03 zachovalá původní urbanistická struktura 04 zachovalá původní typologie obydlí 05 lokální zemědělství využívající původní statky 06 klid a bezpečí v obci, díky vedení hlavní dopravní komunikace mimo obec 07 turistické odpočívadlo s vyhlídkou 01 nefungující hospoda/absence rest. zařízení 02 nepořádek na návsi u kontejnerů


2

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

KONĚPRUSY

SKUPINA

35 min.

KLADNO

45

25

PRAHA

. min

60 m

in.

. min

BENEŠOV

a

PLZEŇ

ŠIRŠÍ VZTAHY - VĚTŠÍ MĚSTA

KARLŠTEJN

15

KRÁLŮV DVŮR

min

.

BEROUN

12

.

n.

mi

20 min

5 min.

.

in

m

TMAŇ

8 min.

6

TOBOLKA

SUCHOMASTY

29

ŠIRŠÍ VZTAHY - OKOLNÍ OBCE


02 porušení přirozeného koryta vody způsobujícíbleskové záplavy 03 negativní důsledky těžby v lomu (otřesy, hluk) 01 záměr vybudování nového centra Českého Krasu v místě Koněpruských jeskyní 02 záměr zavedení malodrážky

1

PROBLÉMOVÝ VÝKRES

KONĚPRUSY

01 potenciál změny přístupu k revitalizaci lomu (volba přirozené sukcese, zachování druhů) 02 potenciál v napojení obce na turistickou trasu 03 potenciál posílení turistického ruchu díky novému centru - Dům přírody 04 potenciál v ukočení těžby v lomu (zlepšení hygieny životního prostředí - prach, hluk, otřesy) 05 potenciál posílení turismu v zavedení

SKUPINA

Problémový výkres - detail obce

PROBLÉMOVÁ MAPA

LEGENDA HODNOTY PROBLÉMY ZÁMĚRY POTENCIÁLY 01 permakulturní zahrada 02 kulturní centrum 03 zachovalá původní urbanistická struktura 04 zachovalá původní typologie obydlí 05 lokální zemědělství využívající původní statky 06 klid a bezpečí v obci, díky vedení hlavní dopravní komunikace mimo obec 07 turistické odpočívadlo s vyhlídkou 01 nefungující hospoda/absence rest. zařízení 02 nepořádek na návsi u kontejnerů 03 neudržované místo (zanesený rybník, nedodělaný ping pong) 04 málo uživatelsky fragmentovaná půda negativně působící na ekosystémovou stabilitu 05 úzké, nebezpečné úseky silnic, problém s prášením 06 chybějící parkovací stání 07 přerušení přirozeného koryta vody, způsobující bleskové záplavy 01 záměr rehabilitovat místo u rybníka 02 záměr obnovení železniční vlečky + zavedení malodráhy 01 potenciál místa ve vytvoření nového centra obce Koněprusy 02 potenciál v podobě uskutečnění pozemkových úprav

Strom problémů

špatný stav komunikací

la

krajina s výrazným charakterem

Koněpruské jeskyně

CHKO

maloplošná chráněná území

c risti

a tu

jsou hlavními turistickými cíli

z dné ově odp je z ačení zn

vysoká biodiverzita

nákup místních surovin

blízkost městu

užit nen í vy

jsou zajímavostí obce

kvů li

dochovaná zástavba permakulturní zahrada

chybící turistické značení

or

dp

ZÁVĚR:

chybí peníze na

uje zanedbané strouhy a rybníček chybí hospoda a obchod

lidé řeší dojížděním

větší část rozpočtu na opravu silnic

neznačená turisticky atraktivní místa

POTENCIÁL TURISMU po

obec musí vynakládat

ořila

vytv

finanční prostředky z těžby v lomu

az av uje pr do sob ká pů těž u z lom

TĚŽBA V LOMU

špatný plán revitalizace lomu

by ě žb tě a ky en dí jev ob

tožňují

zto místní se

po skončení těžby bude realizován

může poškodit

dalo vzniknout

komunitní centrum

zlepšuje funkční sociální vztah

odpad v okolí kontejnerů

30

nevyužitý turistický potenciál a ukončení těžby v lomu


2

PROBLÉMOVÝ VÝKRES 1 louka

KONĚPRUSY

SKUPINA

- problematcké sousedství

neupravovaná louka vedle soukromých zahrad

kravín - problematická komunikace

lom - doprava

blokování projektů

5

těžká doprava na hl. silnici zanedbané koupaliště

blízkost přírody - všude kolem

11

1

11

možnost vycházek po okolí, zdravé životní prostředí, blízkost CHKO

pocit ohrožení dopravou

13

5 1 +11

13

pocit ohrožení dopravou

14

2

aktivní sbor dobrovolných hasičů

11 7

nepořádek kolem kontejnerů

nedokončené hřiště

Komunitní centrum - fungující organizační platforma

bytový dům - problematická komunikace

organizece občanských aktivit v komunitním centru

blokování projektů 10

PROBLÉMOVÁ MAPA - OBEC

* x

*

cesty používané místními k procházkám/na běžky cyklostezka z Berouna a Králova Dvora místo oblíbené obyvateli pro výhled/atmosféru přírodní úkaz

u včelína - cesta, potůček, voňavé místo

dostupnost Berouna a Prahy

3

autobusová, automobilová, práce a příležitosti

12

6

cesta na běžky

omezení hromadné dopravy

CHKO - blízkost přírody

6

10

málo spojů do Prahy a Berouna

4

zdravé životní prostředí

* odpočívadlo

ztráta charakteru obce a krajiny v důsledku změn ochranného pásma CHKO

s vyhlídkou

meditační místo

těžká doprava na hl. silnici

často poničená lávka ke studánce 11

*

Studánka u Havlíčkova mlýna 9 portál jako technická památka 8

Aksamitová brána

x

tunel jako technická památka 5

Hradiště Kotýz

lom - doprava

4

*

cyklostezka

6

zasypání pův. koryta - bleskové záplavy

8

malodráha jako technická památka

8

NPP Zlatý kůň - turismus v okolí

5 Zlatý kůň Výhled na Zdice

x

x x

Kotýz

cesta na běžky

obnovení malodráhy a dalších technických památek

paleontologická lokalita

x *

x Koněpruské jeskyně

x Houbův lom

9

dům přírody jako setkávací platforma

převážně jednodenní výletníci projíždějící do Koněpruských jeskyň

pod Kobylou

x Lom

NPP Kotýz - turismus v okolí převážně jednodenní výletníci projíždějící do Koněpruských jeskyň

lom - otřesy, prašnost

4 2

- ukončení těžby ztráta části příjmů obce

1

odstřely

31

5

- rekultivace rekreační potenciál, zlepšení

5

x

PR Kobyla - turismus v okolí převážně jednodenní výletníci projíždějící do


1

STROM PROBLÉMŮ

KONĚPRUSY

SKUPINA

Strom problémů

ořila

vytv

špatný stav komunikací

la

krajina s výrazným charakterem

Koněpruské jeskyně

CHKO

maloplošná chráněná území

éz

dn ově odp je z ačení zn

vysoká biodiverzita

ické rist

a tu

jsou hlavními turistickými cíli

ůli

dochovaná zástavba

chybící turistické značení

větší část rozpočtu na opravu silnic

neznačená turisticky atraktivní místa

nen

í vy

uži

t kv

jsou zajímavostí obce

permakulturní zahrada

obec musí vynakládat

špatný plán revitalizace lomu

finanční prostředky z těžby v lomu

az av uje pr do sob ká pů těž u z lom

TĚŽBA V LOMU

by ě žb tě a ky en dí jev ob

ňují e ztotož místní s

po skončení těžby bude realizován

může poškodit

dalo vzniknout

komunitní centrum

zlepšuje funkční sociální vztah

nákup místních surovin

POTENCIÁL TURISMU uje

or

blízkost městu

lidé řeší dojížděním

nedostatek pracovních příležitostí v místě

p od

ne

chybí peníze na

zanedbané strouhy a rybníček

p

nevyužití turistického potenciálu

chybí hospoda a obchod

odpad v okolí kontejnerů

nebezpečné úseky na silnici

špatná hromadná doprava

s tím souvisí

bleskové povodně

nedostate k pitné vody

chybí prostor pro parkování

velké celky orné půdy

32

v


8/ CHÁTRÁNÍ OBJEKTŮ A STÁRNUTÍ POPULACE V DŮSLEDKU TRENDU MOBILITY OBYVATEL A DEMOGRAFICKÝCH TENDENCÍ

2

KONĚPRUSY

STROM PROBLÉMŮ

SKUPINA

- Koněprusy jsou dnes v mnoha ohledech v situaci, kterou by jim leckterá obec mohla závidět. Současně se před nimi ale otevírají výzvy, kterým budou muset v budoucnosti čelit a na které je třeba se již dnes začít připravovat. SCHÉMA VAZEB MEZI PROBLÉMY

35 min.

KLADNO

25

PRAHA

. min

60 m

in.

.

in 45 m

BENEŠOV

a

PLZEŇ

ŠIRŠÍ VZTAHY - VĚTŠÍ MĚSTA

15 m

33 KRÁLŮV DVŮR

in.

BEROUN

KARLŠTEJN


ZÁVĚR

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

“Nevyužitý turistický potenciál a ukončení těžby v lomu v budoucnosti bude znamenat značnou ztrátu příjmu obce.”

34


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

ZÁVĚR

“Koněprusy jsou dnes v mnoha ohledech v situaci, kterou by jim leckterá obec mohla závidět. Současně se před nimi ale otevírají výzvy, kterým budou muset v budoucnosti čelit a na které je třeba se již dnes začít připravovat.”

35


analýza: LIDÉ 1/8

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Zuzana Kučerová DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY Z důvodů malé velikosti obce (ČSÚ sčítání lidu 2011 – 212 obyvatel) hraje velkou roli v demografiiprvek náhody, proto nelze stanovit jasné tendence ve vývoji. Nejvíce obyvatel měly Koněprusy před 2.sv válkou – v roce 1930 až 411 obyvatel, což je téměřdvojnásobek dnešního stavu. Od 50. let až do 1989 počet obyvatel klesá, vliv na to mohlo mítsnižování objemů těžby v lomu Čertovy schody, ale i středisková politika, která zanedbávala maléobce. Od roku 1989 do 1994, kdy bylo lidí v obci nejméně, populace stagnuje. Od roku 1995dochází k opětovnému růstu obyvatel. Je to vlivem obecného trendu suburbanizace. Ta se v obciale nprojevuje nijak extrémně, kvůli limitům ochrany přírody v okolí a poměrně špatné dopravnídostupnosti (minimum MHD, větší vzdálenost k dálnici do Prahy). V tomto období vzrůstá i výstavbanových domů (ze 3 nových domů v letech 1981-1990 na dvojnásobek v letech 1991-2000),v kterých bydlí především rodiny s malými dětmi, pro které je naopak okolní příroda lákadlem.Právě migrace má na vývoj obyvatelstva zásadní vliv, přirozený přírůstek stabilně osciluje kolem nuly. Věková struktura odpovídá Berounskému okresu i Středočeskému kraji s tím, že v obci je lehce méněstřední generace (20-39 let) a více dětí (0-14 let). Jelikož se v Koněprusích prakticky žádná občanská infrastruktura nevyskytuje, obyvatelé jsouzávislé na okolních větších obcích (zvláště Beroun). V komunitním centru v roce 2012 vzniklamalá školka, to odpovídá většímu počtu dětí v obci. V obci chybí maloobchod a restaurace - toznamená, že i například starší lidé musí za základními nákupy dojíždět. Koněprusy mají poměrně velké procento vysokoškolsky vzdělaných, ale i naopak lidí s pouzezákladním vzděláním nebo se středním vzděláním bez maturity. Pravděpodobně to vyplývá zespojení zemědělské výroby a těžby v minulosti a nově přistěhovaných mladých rodin. Tento rozpormůže působit napětí mezi novým a starousedlým obyvatelstvem, ale zároveň může tvořit hodnotyobce. Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají větší nároky na kvalitu – jak služeb, tak ale i životního prostředí a kultury. To odpovídá směřování Koněprus ke společenskému životu v komunitním centru. Pro lidi s vysokoškolským vzděláním není možné najít zaměstnání v obci, musejí dojíždět. Většina dojíždív rámci okresu, pravděpodobně do Berouna. Menší procento pak do Prahy (poměrně velká vzdálenost)nebo směrem na Plzeň. Lidé s nižším vzděláním spíše najdouzaměstnání v místě – v lomu, v zemědělstvínebo jako řemeslníci.V území nejsou žádné výrazné národností menšiny. V obci je nezvykle velké procento (42% z lidí věřících, hlásících se k církvi, v okrese Beroun je to pouze8%) lidí hlásících se k Československé husitské církvi, což je dáno historií obce a dá se předpokládat, žese jedná o starousedlíky. V obci je pouze jedna kaplička, věřící musí za bohoslužbou dojíždět do jiných obcí. POHYBY V obci není žádná škola, proto všichni žáci musí dojíždět. Celkem je jich 17, což není důvod ke zřízení školy a postačí dva školní autobusy, které ráno přes obec jezdí. Většina dětí dojíždí do školy do Berouna, ostatní do Prahy (kvůli specializaci školy) nebo na Tetín. 62% ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na území obce. Zároveň je v území velký počet zaměstnanců na úkor pracujících na vlastní účet. Největším zaměstnavatelem je velkolom Čertovy schody. To ukazuje velkou závislost obce na jednom ekonomickém subjektu. Denně vyjíždí mimo obec pouze asi čtvrtina obyvatel obce. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ Rozvojové stavební plochy územního plánu jsou dlouhodobě nevyužité, stavba na většině parcel ještěnezačala. Rozvoj může být ovlivněn, jak limity ochrany přírody, tak neexistující technickou infrastrukturou.Parcely patří různým vlastníkům z celé ČR. V území je celkem 16 neobydlených domů, tento stav odpovídá průměru okresu. Situace vznikla velkýmúbytkem počtu obyvatel po druhé světové válce. Navíc je zde 31% domácností jednotlivců (starší lidé),tyto objekty se mohou snadno vyprázdnit. Pouze 4 nemovitosti jsou využívány pro rekreaci a zbylé protrvalé bydlení. 62% domácností je tvořeno jednu rodinou a jen 3% tvořená dvěma a více rodinami, což odpovídá průměruokresu. Vesnice je mírně prostorově rozdělena na východní původní zástavbu statků a západní poměštěnouzástavbu z 20. Století. Problém by mohl nastat v rozvojovém území kolem celé nové ulice “U školy”, kterásvým charakterem do obce zásadně nezapadá. Zde se budou koncentrovat nově přistěhovaní obyvateléa může dojít k sociální segregaci. Jelikož mnoho kulturních aktivit se točí okolo komunitního centra určeného hlavně dětem, bezdětní nebostarší lidé se mohou cítit z aktivit vyřazení. Nevýhodou je v území rozhodně to, pokud někdo nevlastní automobil – starší lidé, děti.

36


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: LIDÉ 1/8

David Pfann 1 Věková struktura Ve vsi žije dle SLDB 2011 celkem 212 obyvatel, z toho 53(25%) ve věku 0-19 let, 124(59%) 20-64 let a 35(17%) od 65 let výše. Pro celý okres jsou tyto počty 20,5%, 63,0% a 16,5% a pro celý kraj 20,8%, 64,4% a 14,8% a pro celou ČR3 pak 19,9%, 64,3% a 15,8%. Ve skupině 0-14 let je 41 dětí a ve skupině 15-19 let pak 12 osob. V prvé skupině vychází tedy průměrně 2,7 narozeného dítěte na rok, zatímco ve druhé skupině je to pouze 2,4. Populace je tedy v současnosti velmi mírně progresivní. Momentální vyšší nárůst počtu malých dětí je nejspíše dán právě probíhající reprodukcí silných ročníků 70.let. V současnosti tedy existuje tedy v obci potřeba bytů pro velké rodiny. Po opadnutí vlny Husákových dětí ale pravděpodobně v souvislosti s celospolečenským trendem snižování porodnosti nastane spíše potřeba menších bytů pro páry bez dětí, singles či menší rodiny. 2 Vzdělanostní struktura V Koněprusech žije dle SLDB 2011 30 (18%) obyvatel se ZŠ, 108(63%) se SŠ či VOŠ a 17(10%) s VŠ. Pro celý okres jsou tyto počty 16,7%, 68% a 10,4% a pro celý kraj 16,9%, 66,1% a 11,5% a pro celou ČR3 pak 15,1%, 55% a 10,7%. Vzdělanostní struktura Koněprus tedy zhruba kopíruje strukturu Berounského okresu jako celku, která ovšem v kontextu Středočeského kraje zaostává v počtu lidí s vyšším vzděláním. V celorepublikovém srovnání jsou na tom pak ale všechy tři úrovně zásadně lépe oproti celorepublikové úrovni v pořtu středoškoláků. Na základě dat o zaměstnanosti a dojíždění se dá předpokládat, že část z nich vyjíždí za prací mimo obec (do Berouna?), ale část jich nejspíše pracuje přímo v obci. V obci také existuje relativně velký podíl lidí pouze se základním vzděláním, u nichž se dá předpokládat, že jsou aktivní například v zemědělství. 3 Národnostní struktura Homogenní etnicky české obyvatelstvo, pouze zanedbatelná menšina tří ukrajinců (rodina?). Ale celkem 58% obyvatel neuvedlo v SLDB 2011údaje o své národnosti a zdroje jsou tedy v tomto ohledu velmi málo vypovídající. Terénní průzkum spíše potvrzuje absenci jakýchkoli etnických menšin. 4 Religiosita V obci se v SLDB 2011 přihlásilo 15 katolíků a 11 husitů (v roce 2001 i 1 evangelík). Spolu s věřícími bezkonfese se jedná o, v rámci ČR podprůměrných, 17% lidí. Dvě pětiny lidí ale svoji víru neuvedly, tekže celkověmůže být tato skupina mnohem větší a obec může mít průměrnou či i nadprůměrnou (jak naznačuje velký podílhusitů) náboženskou komunitu. V obci se nachází udržovaná kaplička i Boží muka u silnice za obcí (postavena/obnovena 2007, známky základní údržby) a hřbitov. Husitská modlitebna a katolický kostel ve Tmani, 4kmposilnici , 6minut autem/ 51min pěšky. Vzhledem k tomu, že se v obci nenachází žádný prostor typu kostela, fary atp., který by mohl sloužit jako ohniskoaktivity, dá se předpokládat, že náboženské komunity budou fungovat spíše v závislosti na okolních většíchsborech. Terénní výzkum pak tuto doměnku potvrzuje - o náboženské komunitě se nikdo z místních jakkolinezmiňoval a jedná se tedy spíše o pro obec nepodstatnou skupinku jednotlivců. 1 Školy a dojížďka do nich V obci je dle SLDB 2011 41 dětí od 0 do 14 let, 12 osob od 15 do 19 let a 26 osob od 20 do 29 let. Současně se v obcidle údajů ČSÚ z matrik narodilo mezi lety 2004 a 2011 18 dětí a migrační přírůstek (sestávající z rodin >1 členu) činil 22lidí, z čehož se dá předpokládat, že alespoň část budou tvořit děti mladší než 6 let a jejich celkový pořet se tedy bude pohybovatkolem 20. Do škol všech typů docházelo 41 osob, z toho 17 jich do školy vyjíždělo mimo obec (nejsou zahrnutyděti v mateřských školách1). V současnosti se v obci nachází pouze MŠ pro 6 dětí v budově uzavřené ZŠ. Po odečtení 20 dětí do 6 let zjišťujeme, že v obci existuje přibližně 21 dětí, kterých se týká povinná školní docházka azbylých 16 osob z 37 docházejích do škol tedy připadá na SŠ, VŠ a další typy škol. Do škol ovšem dle sčítání dojíždí pouze17 osob, což před nás, vzhledem k absenci škol v obci (kromě MŠ, která se nepočítá), staví před otázku validity dat,protože zbývajících 20 osob někam zjevně také vyjíždí. Možnou interpretací je chyba při vyplňování související s pozicípracujících, kteří současně navštěvují školy a s rodiči, kteří své děti vozí autem, což nepovažují za dojížďku 2 Vývoj počtu obyvatel a migrace Dle údajů z jednotlivých sčítání obyvatel a z matrik dle ČSÚ čítala populace v obci v roce 2012 217 obyvatel, k čemuž vystoupala od minima 166 lidí v roce 1995, které bylo výsledkem setrvalého poklesu (včetně propadu o 105 mezi 1930 a 1950) od maxima 439 lidí z roku 1921, kterým vrcholil růst z druhé poloviny devatenáctého století. Počet obyvatel venkova se zvyšuje dlouhodobě, od roku 2002 je trend pozorovatelný už v souhrnu ve všech krajích2. Mezi lety 2002 a 2012 bylo saldo migrace 30 lidí, přirozený přírůstek 13 lidí, mezi lety 1992 a 2002 bylo saldo migrace 36 lidí a přirozený přírůstek 5 lidí. Dlouhodobý průměr obvyklého roku je kolem 4 přistěhovalých za rok, v roce 1995 se ale přistěhovalo dokonce 12 lidí, v roce 2006 14 lidí a v letech 2010, 2011 a 2012 11,12 a 10 lidí. Populace je jako celek stabilní. Zvyšuje se zalidněnost a počet obyvatel vzrůstá, ovšem stav obyvatelstva v obci se stále nedostává k maximu z počátku dvacátého století. Zásadní vliv má migrace, ovšem její vliv se v porovnání s přirozeným přírůstkem postupně

37


analýza: LIDÉ 2/8

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

KULTURA V ŠIRSÍM SLOVA SMYSLU Zlomem pro život obci byl rok 2010, kdy se proti sobě v komunálních volbách postavily dvě skupiny obyvatel. Na jedné straně bývalý zastupitelé a na druhé nově postavená kandidátka, tyto dvě skupiny vznikly na základě majetkových sporů, pravděpodobně ovlivněné i novou výstavbou v obci.V těchto volbách byla účast voličů v Koněprusích 80,24%, což je vysoko nad republikovým průměrem(48,5%). To svědčí o zájmu obyvatel o rozhodování v obci a snaze prosadit změnu v jejím vedení. I při ostatních volbách (volby do parlamentu, volby prezidenta) přišlo k urnám vždy o cca 20% více voličů než je celorepublikový průměr. Lidé tedy přistupují k volbám odpovědně a to nejen na komunální úrovni, která je jim nejblíže. Od komunálních voleb se situace vztahů v obci výrazně zlepšila. Pro momentální vedení obce jsou sousedské vztahy prioritou. Důležitým leaderem je starosta, který má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Dalšími autoritami jsou lidé žijící v obci celý život nebo po několik generací (“nositelé historie”).Silné jsou mnohaleté vztahy mezi rodinami, které ale mohou působit komplikace ve vztazích současných. V roce 2012 vzniklo rekonstrukcí části staré školy Komunitní centrum, které je centrem všech kulturních aktivit obce. Působí zde i komunitní školka a většina aktivit se tak točí okolo dětí, což může trochu vylučovat bezdětné obyvatele. V centru se schází každý měsíc skupinka lidí, kteří tvoří jádro aktivních lidí v obci. Ti nejsou žádnou zvláštní sociální skupinu - jsou to staří i mladí, starousedlíci i nově přistěhovaní. Všichni obyvatelé se tak nejvíce zapojují do obnovených obecně tradičních akci jako je Masopust. Další pořádané akce jsou například přednášky, Noc s Andersenem, hudební minifestival Dvorek a další. Je pravděpodobné, že rivalita dvou skupin obyvatel stále latentně trvá.Obecně místní popisují sousedské vztahy za “dobré” kromě vztahů s jedním z místních zemědělců, který je ale považován za místní “problémovou postavičku”, která dotváří kolorit obce. Kromě sociálních vztahů je v Koněprusích důležitý i vztah k místu - tedy výjimečné okolní krajině. Oceňují možnost volného pohybu v krajině i estetiku okolí s širokými výhledy na údolí kolem řeky Litavky. Okolní přírodu obyvatele jasně považují za největší hodnotu místa.Přitažlivost místa dokládají i někteří rodáci, kteří se po dlouhých letech vracejí bydlet do Koněprus. Pro nověpřistěhované je také motivací možnost mít vlastní “dvoreček”, což je jeden z velkých hnacích motorů celé suburbanizace. Obci chybí centrální věřejný prostor, většina obyvatel ho vnímá u kapličky, ale reálně místo ničemu neslouží. Komunitní centrum není plnohodnotným prostorem, který by patřil všem a všichni se tam mohli kdykoliv svobodně pohybovat.Obec má úzký vztah s vedením velkolomu Čertovy schody, spolupráce je výhodná pro obě strany –lom potřebuje příznivě nakloněnou obec pro svou činnost, obec naopak může získat finance. Lidé vnímají lom jako něco většího než je obec, ačkoliv jim vlivy z lomu (prach, hluk) výrazně vadí, jsou smířeni s jeho provozem a spokojeni, že z něj plynou finance. Firma také přispívá obci na nejrůznější aktivity - problémem je, že tyto “dotace” nejsou ošetřena žádnými pravidly, takže obec žije v nejistotě, zda peníze dostane i další roky, tí se posiluje mocenské postavení lomu. Dalším velkým hráčem v území je CHKO Český kras. Jedním z prioritních cílů správy CHKO je ukončení veškeré těžby v Českém krasu. Kras dokáže činnost v lomu kontrolovat především skrze jeskyně, které jsou v naprosté blízkosti těžby.To zásadně staví tyto dva subjekty proti sobě.Zároveň CHKO velmi ovlivňuje investorské záměry v území jako v případě plánované restaurace, která musela být zrušena. Rozvoj obce v minulosti, ale i v budoucnosti byl ovlivněn zvláště prvky – velkolomem Čertovy schody a významnými přírodními útvary a jejich ochranou. Nebezpečím pro obec je těžká ovladatelnost takto významných externích vlivů a přílišná závislost na jejich rozvoji nebo úpadku.

38


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: LIDÉ 1/8

snižuje. Náhlé výkyvy v počtu nově příchozích jde díky velikosti obce vnímat spíše jako důsledky náhodných událostí, ovšem série let 2010 až 2012 může vypovídat buď o větší události související s infrastrukturním plánováním, rozprodejem nemovitostí nebo jako projev určité širší tendence v rámci okresu, kraje či státu. Problémem je zde nedostatek dat z posledního období. Dá se ovšem předpokládat, že stěhování do Koněprus je lákávé díky kvalitnímu životnímu prostředí (mladé rodiny) a pracovní příležitosti v okolí (Beroun, Praha). 3 Domácnosti a domy Hospodařících domácností je dle SLDB 2011 80, přičemž obydlených bytů je pouze 74. V obci se mělo nacházet 87 domů, z toho jich bylo 71 obydlených. Podle starosty se v obci nacházejí nějaké neobydlené domy, ale jde spíše o jednotlivé objekty, ne o 16 budov, jak naznačují statistiky. Uvedená data naznačují, že v obci existuje 7 až 12 hospodařících rodin, které žijí v nějaké formě společného soužití v 1 bytě s jinou rodinou. V případě města by se tedy dalo mluvit o tom, že se pravděpodobně jedná o vynucené soužití, ovšem na venkově je spíše jde o starší rodiče žijící s dětmi. To by mohlo indikovat i 16 volných domů (tedy 1/5 z celkového počtu), které se v obci nacházely a které ukazují na spíše převis nabídky bydlení nad poptávkou. Současně jsou ale přípustná i jiná vysvětlení - chybná data ze SLDB, situace se od roku 2011 skutečně změnila a domy jsou již obydlené (jak naznačuje starosta), nevyjasněné majetkové poměry (terénní výzkum ale na nic takového neukazuje) nebo odpor majitelů k prodeji a pronájmu. 1 Důvěra ve společnosti, akceschopnost, vzájemná znalost Existuje rozdělení obce reprezentované politickými uskupeními, které kandidovaly ve volbách. SPOLU... (lídr Bartoš), které vyhrálo, reprezentuje hlas části obce nespokojené s předešlým dlouhodobě působícím vedením obce. Ruz.spol.... reprezentuje bývalé vedení (lídr Preisler). Bývalá starostka (16let!) Sklenářová nekandidovala. SPOLU... vyhrálo s 54% hlasů. Pozice skupin v současnosti se ověří v nadcházejícíh volbách do zastupitelstev, ve kterých dnešní starosta dle vlastních slov již kandidovat nebude. Zastupitel Preisler spolu s exstarostkou Sklenářovoubyli podezříváni z machinací s pozemky. Probíhající soudní spory částečně paralyzovaly rozvoj obce. Současně ale existuje komunitní centrum prosazené současným starostou (pravidelné společné akce) funguje jako centrum vytváření vazeb a koordinaci. Funguje sbor dobrovolných hasičů - nedávno velkolepé oslavy 110 let, aktivní a funkční, cca 8 členů. V obci tedy sice existují rozpory, ale v praxi se daří realizovat některé projekty vyžadující souhlas a spolupráci části občanů. Existující spolky snad v budoucnu mohou fungovat jako základ pro rozvíjení dalších aktivit. 2 Politická participace obyvatel V posledních volbách do zastupitelstva obce v roce 2010 byla ve vesnici volební účast 80,24%, v celém Středočeském kraji 52,13% (v předcházejících volbách 2002 a 2006 v S.k. pak také přibližně 50%). Ve volbách do PSP ČR v roce 2013 byla účast v obci 70,11% a v S.k. 61,47% (v S.k. v předchozích letech 58%, 66%, 64%). Zjednodušené výsledky těchto voleb v Koněprusech byly 32% pro levici (ČSSD, KSČM), 26% pro ANO, 22% pro ostatní menší strany a 20% pro pravici (TOP 09, ODS). Pro okres vypadají výsledky takto: 36%, 20%, 21% a 23%, pro kraj 33%, 20%, 23,5% a 23,5% a pro celou ČR 35%,18,5%, 20% a 26,5%. V obcích do 249 obyvatel vypadaly výsledky takto: 39%, 18%, 27,5% a 15,5%. V posledních volbách do zastupitelstva proti sobě stála strana vedená jako č.2 shromážděná kolem tehejší starostky (působící od roku 1994) a nový subjekt č.2 vedený současným starostou v němž se shromáždili občané nespokojení se současným vedením. Výsledek voleb do PSP ČR je ve srovnání s okresem, krajem i ČR nepatrně nevýhodný pro levicové subjekty, ve srovnání s podobně velkými sídly pak už vidíme zásadnější rozdíl. I s přihlédnutím k vysokým výsledkům ODS v obci před jejím úpadkem bychom mohli uvažovat o určité hlouběji zakořeněné nedůvěře k levici v obci1. Můžeme hádat, že příčinou je těsná provázanost na blízká města a Prahu, vysoký počet nově příchozích (z měst?) a dobrá finanční situace obce daná nedalekým lomem. Vysoká volební účast i aktivizace nových zastupitelů při posledních volbách ukazuje, že existuje zájem o politiku různých úrovní a v případě konkrétních výzev důvěra v politickou soutěž jako v nástroj řešení problémů. 3 Institucionální kapacita/ sociální kapitál Většina kandidujících i zvolených zastupitelů, kteří i jinak určují směr životu v obci, má VŠ vzdělání a jsou nějakým dalším způsobem aktivní v obci (komunitní centrum, podnikání). Stávající starosta pracuje v Praze, je povoláním učitel. Na základě zkušenosti posledních voleb se dá říci, že existuje prostupnost neoficiálních a oficiálních struktur ve vedení obce, které můžeme pozorovat i jako přímé zapojování nových obyvatel do zastupitelstva v posledních volbách. 2 Sociální rozvrstvení a možnosti v přístupu ke službám V oficiálních dokumentech neexistují údaje o existenci vysloveně sociálně vyloučených obyvatel a ani terénní průzkum jejich existenci nenaznačuje. Dle SLDB 2011 ve vsi žije 7 nezaměstnaných a 45 seniorů, nedají se dohledat údaje o případných nekompletních rodinách, lidech se zdravotním postižením a další. Z map, dokumentů, ani z terénního výzkumu není možné vyčíst informace o případných “lepších” nebo “horších” lokalitách v obci. Zjevně ale neexistují žádné gated communities nebo ghetta. Téměř všechna občanská infrastruktura se nachází v okolních obcích (Tmaň, Beroun atp.). Přístup je tedy omezen vlastnictvím auta a finančními a fyzickými možnostmi (autobus). Jednotlivé lokality v rámci obce jsou si v přístupu k infrastruktuře rovné, neboť obec je velmi malá. Dá se tedy říci, že v obci nejspíše neexistují větší nerovnosti a vylučování skupin obyvatel či celých lokalit. Stejně tak jsou si obyvatelé rovni v nutnosti využívat HD či auto při cestách k vybavenosti. Ovšem větší vzdálenost od zastávky autobusu, na který jsou při cestách do okolí odkázáni, může být problémem například pro seniory.

39


analýza: LIDÉ 3/8

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Justína Špalková 01_Zalidněnost bytů Z dostupných dat z veřejné databáze ČSÚ – SLBD 2011 vyplývá, že v obci se nachází byty s celkem 272 obytnými místnostmi a počet osob bydlících v obci je 209. Průměrně vychází 1,3 obytných místností/osobu. V porovnání okres Beroun má průměrně 1,38 obytných místností/osobu. Z porovnání s okresem Beroun je patrné, že se jedná o normální stav. Byty se nacházejí pouze v rodinných domech. Bytové domy se v obci nenacházejí. V obci největší počet zaujímají byty s 5ti a více obytnými místnostmi, v těchto bytech také bydlí největší počet obyvatel. V obci se nachází 74 bytových domácností. Poměrně hodně bytových domácností je jednočlenných vzhledem k celkovému počtu domácností v obci. Jednočlenné domácnosti jsou především domácnosti původních obyvatel obce (starších lidí), kteří již žijí samostatně v rodinném domě. V obci se nachází 80 hospodařících domácností. Největší skupinou hospodařících domácností jsou rodinné domácnosti. Poměrně velkou skupinu zaujímají domácnosti jednotlivců, asi 31% z celkového počtu hospodařících domácností. Dále jsou v největším počtu zastoupeny domácnosti rodinné, které zaujímají 65%. Z rodinných domácností jsou převážně tvořeny jednou rodinnou, pouze 2 domácnosti jsou tvořeny 2 a více rodinami. Z toho vyplývá, že rodinné domy již nejsou vícegenerační. Vzhledem k získaným informacím z dat se předpokládá, že se v obci nejedná o nechtěné soužití. 02_Počet trvale obydlených, přechodně užívaných a neobydleních bytů V obci se nachází celkem 94 bytů. Z toho neobydlených je 20, tedy 22%. Z neobydlených bytů slouží 4 byty k rekreaci, tedy 4%. V okrese Beroun se nachází celkem 39026 bytů, z toho neobydlených je 7119, tedy 18%. Z neobydlených bytů slouží 2351 k rekreaci, tedy 6%. Rozdíl neobydlených bytů je v porovnání s okresem Beroun tak velký, z důvodu malé velikosti obce Koněprusy oproti okresu Beroun Vzhledem k počtu neobydlených bytů v obci je patrné, že zde není nedostatek bytů pro potřebu obyvatelstva. S nárůstem počtu obyvatel z roku 2001 do roku 2011 dle ČSÚ, úměrně narůstá také počet bytů. Počet neobydlených bytů je také mírně vyšší než v roce 2001. Z toho vyplývá, že noví obyvatelé se nestěhují do starých prázdných domů, ale do nových domů. Situace neobydlených bytů vznikla velkým úbytkem počtu obyvatel po druhé světové válce, kdy klesl na polovinu.. Dle změny č.1 Územního plánu obce Koněprusy, se počítá s vymezením 7 plochy pro rozvoj bydlení s maximálním počtem 40 rodinných domů a s průměrným přírůstkem kolem 144 obyvatel. V obci jsou také navržené parcely pro rodinné domy, na kterých se stále nezačalo stavět. Pozemky jsou rozprodané lidem z různých částí ČR. Vzhledem k chybějící infrastruktuře a k jejímu naplánování, je možné, že rozvoj započne po jejím vybudování. 03_Typ bydlení - počet bytů v rodinných domech a bytových domech V obci se nachází pouze zástavba rodinných domů. V západní části obce se nachází starší zástavba zemědělských usedlostí. Ve východní části od starší zástavby směrem ke komunitnímu centru a podél silnice směrem na sever je zástavba rodinnými domky bez hospodářských staveb. Ve východní části obce směrem od komunitního centra se již nachází nejnovější zástavba s rodinnými domy. Rodinné domy ve většině mají pouze jeden byt, nejedná se tedy již o vícegenerační rodinné domy. 04_Kvalitativní úrovně bydlení Území obce je rozdělené dle stáří zástavby. V západní části se nachází zástavba starší se zemědělskými usedlostmi a ve východní části zástavba novější se solitérními rodinnými domy. Nově navrhované plochy pro rozvoj bydlení jsou také navrženy převážně v západní části. Ceny nemovitostí odpovídají hodnotám okolních obcí. ZÁVĚR Z VLASTNÍ ANALÝZY: - obec je rozdělena dle stáří zástavby na dvě části – v západní části se nachází starší zástavba zemědělských usedlostí a ve východní části zástavba novými rodinnými domky – může zde docházet k rozdělení starousedlíků s nově přistěhovanými - nově navrhované plochy pro rozvoj bydlení jsou v západní části obce – může se tedy toto rozdělení obce ještě více prohloubit - v obci je velký poměr domácností jednotlivců – patrně domácnosti starších lidí, kteří již žijí sami - velký počet neobydlených bytů – velký úbytek počtu obyvatel po válce - vzhledem k velkému počtu domácností jednotlivců se tyto domy mohou snadno vyprázdnit - lidé se do obce stěhují do nových domů, nestěhují se do stávajících neobydlených domů – patrně z důvodu menších nákladů na stavbu domu než na rekonstrukci - rozvoj v území pro bydlení je podmíněn výstavbou navrhované technické infrastruktury – vodovodu a kanalizace - vzhledem k chybějící infrastruktuře a k jejímu naplánování, je možné, že rozvoj započne po jejím vybudování ZÁVĚR ZE SETKÁNÍ SE STAROSTOU A OBČANY: - v obci není vnímáno velké množství neobydlených domů - v Komunitním centru se setkávají obyvatelé žijící jak v starší části zástavby, tak v novějších rodinných domech – problémy patrně budou pouze mezi jednotlivci, ne mezi starousedlíky a nově přistěhovanými

40


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: LIDÉ 1/8

Eva Kubjátová Charakteristika občanské vybavenosti obce: V obci se nachází městský úřad s komunitním centrem, obecní knihovnou a školkou pro 12 dětí, dále hasičská zbrojnice na návsi a hospoda otevíraná v krátkém časovém intervalu. Děti zde mají k dispozici hřiště a tělocvičnu. Vybavenost je soustředěna kolem hlavní komunikace, většina ve středu obce, takže docházkovou vzdálenost má většina lidí podobnou. Z nejvzdálenějšího domu k úřadu je to 680m. V Bítově není žádná občanská vybavenost, na úřad do Koněprus to mají nejdále bydlící1 km. Památkou místního významu je kaple se zvoničkou. Na západním konci vesnice je křížek, u druhého výjezdu hřbitov. Vzhledem k malé rozloze Koněprus a nízkému počtu obyvatel se za většinou občanské vybavenosti musí dojíždět, a to nejčastěji do Berouna (5 km, špatná dostupnost HD, autem dobrá dostupnost). Do Berouna dojíždí i většina místních dětí do škol. Jen 3 děti dojíždí do malotřídky v Tmani a děti ze dvou rodin vozí rodiče do Prahy. Komunitní centrum sdružuje jak zájmové či věkové skupiny plošně, tak i tyto skupiny mezi sebou. Konají se zde pravidelná setkání Komunity, tzn. lidí, kteří jsou nějak aktivní, mohou ostatním něco nabídnout nebo je zajímá dění v obci. Současná vytíženost školky je 5 dětí. Nejbližží zdravotnické zařízení se nachází v Berouně, fakultní nemocnice je až v Praze. V obci je hospoda, která otevírá jen příležitostně. Provozuje ji jiná osoba než je vlastník, což ztěžuje komunikaci a omezuje případný rozvoj a zlepšení z iniciativy vedení obce či místních. V budoucnu se počítá se vznikem restauračního zařízení sloužícího turistům i místním, s rozšířením ploch pro sportovní využití a se vznikem základní školy, která by mohla naplnit svou kapacitu vzhledem k plánovanému rozšiřování ploch pro bydlení. Zhodnocení: Obec je silně závislá na okolí a automobilové dopravě. To je problém zejména pro pohybově indisponované, starší občany, děti a obyvatele bez aut. V budoucnu se počítá s přistěhováním nových obyvatel, což by mohlo podnítit rozvoj místní občanské vybavenosti a zároveň pomoci lepšímu dopravnímu napojení na větší a vybavenější města. Obec se začíná orientovat na turismus v okolí, což je správné uchopení příležitosti. Plánované místo pro výstavbu nového restauračního zařízení jde však až příliš naproti turistům na úkor obyvatel - pravděpodobně by vznikla ještě jedna hospoda v jádru obce, kam by chodili místní. Vývoj a tendence: Nejvyšší počet domů v obci byl v 50. letech minulého století, dnešní stav 87 domů je v historii nejblíže období mezi 1930-1950. Po roce 1991 zaznamenáváme zvyšování počtu domů, tendence trvá až dodnes. Obec těmto tendencím vychází vstříc a vymezuje nové plochy pro bydlení. Obydlenost a typ bydlení: Obydlených domů je 71 (82%), přičemž kromě jednoho (v 1 bytě zde žije jeden člověk) jsou to všechno domy rodinné. V 70 RD bydlí 208 lidí. Neobydlených domů s byty je 16 (18%), všechny rodinné. V každém domě je jeden byt, pouze v jednom z nich jsou byty dva. K rekreaci z nich slouží 3 (4 byty) a 2 domy (2 byty) jsou v přestavbě (vše z SLDB 2011). Bytové domy v obci nejsou. V 64 RD je pouze jeden byt, zatímco v 6ti RD jsou vždy 2-3 byty. Charakteristika domů: Průměrné stáří obydlených domů je 69,2 let. Co se týče materiálu, 68 RD (97%) je postaveno z kamene, cihel nebo tvárnic. Všechny domy mají 1-2 podlaží. Napojení na technickou infrastrukturu: Z celkového počtu domů má pouze 50 vodovod (57%), plyn 49 (56%) a ústřední topení má 59 domů (68%). Pro vznik nové zástavby je vybudování vodovodu a kanalizace zásadní. Bytový fond a domácnosti: V obci je celkem 94 bytů, přičemž kromě jednoho (v 1 bytě žije 1 člověk) jsou to všechno domy rodinné. Obydlených bytů je 74 (79%). Z neobydlených 20ti bytů slouží 4 k rekreaci a 2 jsou v přestavbě. Bytů obydlených majiteli domu je 52, pouze 2 byty jsou obývány nájemníky. V obci je 80 hospodařících domácností. Z nich je 25 (31%) domácností jednotlivců, kdy 23 bydlí samostatně a 2 (po 1 členu) bydlí spolu s jinou hospodařící domácností - pravděpodobně mladá rodina s prarodičem. Dále jsou zde 3 vícečlenné nerodinné domácnosti (4%) po dvou členecvh a 52 rodinných domácností (65%). Celkem je zde 74 bytových domácností. 23, tzn. nejvíce z nich (31%) jsou domácnosti o jednom členu. 26, tzn. nejvíce obydlených bytů (35%) má 5 a více obytných místností. V průměru je to pak 3,5 obytné místnosti na byt. Na jednu obytnou místnost tak vychází 1,3 osob. Neobydlené byty a domy obecně nejsou v obci problémem, mají své majitele a jsou využívány nebo jsou neobydlené jen dočasně. Porovnání ceny pozemků za 1 m²: Bítov: s rozpadlým domem 1391 Kč, louka 69 Kč Koněprusy: pozemek vedle MěÚ 985 Kč, pozemek na bydlení 1489 Kč, louka 62 Kč Měňany: pozemek 890 Kč Hodnota nemovitostí je srovnatelná s hodnotou v okolních obcích, v průměru spíše nižší.

41


analýza: LIDÉ 4/8

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

01_Druhy a kapacity veřejné občanské vybavenosti Komunitní centrum: V obci se nachází komunitní centrum v budově bývalé školy. Komunitní centrum je sdruženíaktivních obyvatel obce, které pořádá mnoho společenských akcí v obci jako je napříkladMasopust a jiné společenské akce. Dále vede školku Koník, která je koncipována pro max 12 dětí. Dle občasníku obce je patrné, že v současnosti školka nemá naplněnou kapacitu a jesnaha tuto kapacitu naplnit. Déle se v komunitním centru konají různé akce pro seniory, kteří zde mají svůj klub a také programy v podobě cvičení či jiných zájmových činností. V budově bývalé školy v komunitním centru má také sídlo obecní úřad a obecní knihovna. Komerční vybavenost: V obci chybí komerční vybavenost, jako jsou prodejny základních potraviny a hospod. V obci se nachází jedna hospoda, která se však otevírá pouze na určité události. Dále je v obci možné nakoupit některé domácí produkty od místních jako jsou mléko a vejce. Školská zařízení: V obci působí školka Koník, která má kapacitu max. 12 dětí. Dále v obci není žádná škola, proto všichni žáci musí dojíždět. Celkem je jich 17, což není důvod ke zřízení školy a postačí dva školní autobusy, které ráno přes obec jezdí. Nejbližší základní škola je v Tmani, ale větší část obyvatel dává přednost větším školám v Berouně a Praze. Výhledově v návaznosti na rozvojové plochy bytové zástavby a na vybudování technické infrastruktury a vhledem k vývojovým tendencím, kdy se do obce v posledních letech přestěhovávaly rodiny s dětmi je možné, že se do obce přistěhují další rodiny s dětmi a školka by mohla být naplněna. Zdravotnická zařízení V obci nejsou žádná zdravotnická zařízení. Nejbližší zdravotnické zařízení se nachází v Berouně. Fakultní nemocnice pak nejbližší v Praze. Praktičtí lékaři se nacházejí nejblíže v obcích Liteň, Zdice, Králův Dvůr a Beroun. Sport a rekreace V obci se nachází dětské hřiště u komunitního centra a fotbalové hřiště. Dále je v obci zanedbaný rybníček, který dříve sloužil jako přírodní koupaliště. Obec získala dotaci na další dětské hřiště. Dle změny č.1 Územního plánu obce Koněprusy, se počítá s vymezení plochy pro rekreaci. Záměr investora vybudovat zde restaurační a rekreační zařízení byl však zamítnut CHKO. 02_Efektivita využití Vhledem k malému počtu obyvatel obce Koněprusy je základní vybavenost dostatečná. V obci chybí komerční vybavenost – obchod základních potravin a hospoda. Málo ploch určených k možnosti rekreace. Není napojení na turisticky značené stezky procházející kolem Koněprus. 03_Kvalita a dostupnost Vzhledem k velikosti obce mají všechny skupiny a části obce stejný přístup a dostupnost k vybavenosti v obci – jako je hlavně Komunitní centrum. Špatné napojení obce na hromadnou dopravu, není zde spojení se všemi okolními obcemi, nízká četnost spojů. To způsobuje špatnou dostupnost na vybavenost v okolních obcích. ZÁVĚR Z VLASTNÍ ANALÝZY: - Komunitní centrum – odehrávají se v něm společné akce v obci, školka Koník… - Vlastní školka Koník – v současnosti v provozu a snaha o větší naplnění - Nedostatečná kapacita pro naplnění školy – z rozhovoru se starostou obce víme, že většina obyvatel vozí děti do školek a škol do Berouna, kde zároveň pracují. Dále v obci není dostatečná kapacita žáků ani dostatek financí, aby zde byla zřízena škola. - Chybějící komerční vybavenost – obchod, hospoda - nutné za účelem nákupu vyjet do jiné obce. To může být problematické pro některé skupiny obyvatel, jako jsou starší lidé či lidé bez vlastního automobilu - Vzdálenost zdravotnických zařízení – možné komplikace pro některé skupiny obyvatel, jako jsou starší lidé či lidé bez vlastního automobilu - Nevyužitý turistický potenciál - vhledem k absenci hospody obec není atraktivní ani pro kolemjdoucí či projíždějící turisty, kteří míří do Koněpruských jeskyň ZÁVĚR ZE SETKÁNÍ SE STAROSTOU A OBČANY: - Komunitní centrum je opravdovým centrem komunity obce, které slouží jako zázemí pro místní, jejich setkávání a vytváření různých společenských událostí v obci - Možnost nákupu vlastních domácích produktů - mléko, vejce - Chybějící prostory pro rekreaci – zanedbaný rybníček, lavičky … - Nevyužitý turistický potenciál - špatné značení tras v obci a nenapojení některých turistických tras kolem Koněprus

42


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: LIDÉ 4/8

Zhodnocení: V obci nejsou žádné bytové domy, obyvatelé upřednostňují venkovský způsob života se soukromím ve vlastním rodinném domě se svou zahradou. Vícegenerační domy jsou v menšině. Tyto tendence reflektuje nabídka nových ploch pro bydlení, kde může vzniknout nejvíce 40 rodinných domů. Jejich vznik souvisí s vybudováním vodovodu a kanalizace. Lze předpokládat, že lokalita a nové stavební parcely budou lákat hlavně mladé rodiny s dětmi, které budou předem počítat se závislostí na automobilové dopravě. Ta je však problémem pro starší občany - k zajištění bezproblémového bydlení této skupiny lidí je nutné omezení závislosti na okolních obcích, případně podpořit vícegenerační bydlení. Právě starším občanům můžeme dnes připsat vysoký počet domácností jednotlivců. Problémem bude vymírání historického jádra obce, zatímco na okrajích budou vznikat nové domy novousedlíků. Naráží se zde na obecný problém, že koupit a rekonstruovat starý objekt je méně výhodné než postavit na nové parcele. Ve srovnání se statistickými údaji z okresu Beroun jsou všechny hodnoty průměrné a nejsou nijak signální.

43


dostupnosti (minimum MHD, větší vzdálenost k dálnici do Prahy). V tomto období vzrůstá i výstavale nprojevuje nijak ochrany přírody okolí a poměrně špatné dopravní ba nových domů (zeextrémně, 3 nových kvůli domůlimitům v letech 1981-1990 navdvojnásobek v letech 1991-2000), dostupnosti (minimum MHD, větší vzdálenost k dálnici do Prahy). V tomto období vzrůstá i výstavv kterých bydlí především rodiny s malými dětmi, pro které je naopak okolní příroda lákadlem. ba nových domů (ze 3 nových domů v letech 1981-1990 na dvojnásobek v letech 1991-2000), KONĚPRUSY Právě migrace má na vývoj obyvatelstva zásadní vliv, přirozený přírůstek stabilně osciluje kolem vnuly. kterých bydlí především rodiny s malými dětmi, pro které je naopak okolní příroda lákadlem. SKUPINA Právě migrace má na vývoj obyvatelstva zásadní vliv, přirozený přírůstek stabilně osciluje kolem nuly. Přírůstek celkový

analýza: LIDÉ 5/8

25 20 25 15

1

Přírůstek celkový

20 10 15 5 10 0 5 -5 0 -10 -5 -15

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10 -20 -15 -25 -20

Přírůstek migrační

Přírůstek přirozený

Přírůstek celkový

Celkový přírustek Koněprusy 1971-2012 Přírůstek migrační Přírůstek celkový Zdroj dat: ČSÚ databáze demografických údajů za Přírůstek obcepřirozený ČR Celkový přírustek Koněprusy 1971-2012 Zdroj dat: ČSÚ databáze demografických obce ČR Věková struktura odpovídá Berounskému údajů okresuzai Středočeskému kraji s tím, že v obci je lehce méně

-25

střední generace (20-39 let) a více dětí (0-14 let). Věková struktura odpovídá Berounskému okresu i Středočeskému kraji s tím, že v obci je lehce méně střední generace (20-39 let) a více dětí (0-14 let). Strom života - srovnání Koněprusy a Okres Beroun Zdroj dat: ČSÚ sčítání lidu 2011 Strom života - srovnání Koněprusy a Okres Beroun Zdroj dat: ČSÚ sčítání lidu 2011

80 a více let 80 a více let 70-79 65-69 60-64 70-79 65-69 60-64 50-59

MUŽI

ŽENY

MUŽI

ŽENY

50-59 40-49 40-49 30-39 30-39 20-29 15-19 20-29 15-19 0-14 0-14

KONĚPRUSY

OKRES BEROUN

KONĚPRUSY

OKRES BEROUN

44


2

analýza: LIDÉ 5/8 podklady

KONĚPRUSY

SKUPINA

LIDÉ

4

/8

FA ČVUT, UP2: Analýzy - Koněprusy David Pfann

SLDB2011 - Koněprusy

SLDB2011 - Středočeský kraj

SLDB2011 - okres Beroun

45


Koněprusy mají poměrně velké procento vysokoškolsky vzdělaných, ale i naopak lidí s pouze základním vzděláním nebo se středním vzděláním bez maturity. Pravděpodobně to vyplývá ze spojení zemědělské výroby a těžby v minulosti a nově přistěhovaných mladých rodin. Tento rozpor může působit napětí mezi novým a starousedlým obyvatelstvem, ale zároveň může tvořitKONĚPRUSY hodnoty SKUPINA obce.

1

analýza: LIDÉ 6/8

Obyvatelstvo podle nejvyššího dokončeného vzdělání Zdroj dat: ČSÚ sčítání lidu 2011

Koněprusy

okres Beroun

vyšší odborné vzdělání vysokoškolské 2% 11%

vyšší odborné vysokoškolské vzdělání 11% 1% nástavbové POHYBY studium 3%

nástavbové studium 3%

základní včetně

bez vzdělání 0%

základní včetně

neukončeného V obci není žádná škola, proto všichni žáci musí dojíždět. Celkem je jich 17,neukončeného což není důvod ke 20% autobusy, které ráno přes obec jezdí. Většina dětí17% zřízení školy a postačí dva školní dojíždí do školy do Berouna, ostatní do Prahy (kvůli specializaci školy) nebo na Tetín.

62%úplné ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na území obce. Zároveň je v území velký počet střední úplné střední střední vč. vyučení zaměstnanců zaměstnavatelem je velkolom Čertovy střední vč. vyučení (s maturitou)na úkor pracujících na vlastní účet. Největším (s maturitou) (bez maturity) schody.30% To ukazuje velkou závislost obce na jednom ekonomickém subjektu. (bez maturity) 30%

35%

37%

Denně vyjíždí mimo obec pouze asi čtvrtina obyvatel obce.

podíl vysokoškoláků - srovnání s okolními městy: Koněprusy 11% Beroun 15% Hořovice 13% Vyjíždějící do práce a škol Králův Dvůr 11% Zdroj dat: ČSÚ sčítání lidu 2011 do jiného kraje

Koněprusy

Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají 2% větší nároky na kvalitu – jak služeb, tak ale i životního prostředí a kultury. To odpovídá směřování Koněprus ke společenskému životu v komunitním centru. do jiného okresu kraje vzděláním není možné najít zaměstnání v obci, musejí dojíždět. Většina dojíždí Pro lidi s vysokoškolským 1% v rámci okresu, pravděpodobně do Berouna. Menší procento pak do Prahy (poměrně velká vzdálenost) do jiné obce nebo směrem na Plzeň. Lidé s nižším vzděláním spíše najdou zaměstnání v místě – v lomu, v zemědělství v okrese nebo jako řemeslníci. vyjíždějící do škol 12% 8%

V území nejsou žádné výrazné národností menšiny.

V obci je nezvykle velké procento (42% z lidí věřících, hlásících se k církvi, v okrese Beroun je to pouze 8%) lidí hlásících se k Československé husitské církvi, což je dáno historií obce a dá se předpokládat, že se jedná o starousedlíky. V obci je pouze jedna kaplička, věřící musí za bohoslužbou dojíždět do jiných obcí. nevyjíždí 77%

46


2

analýza: LIDÉ 6/8 podklady

KONĚPRUSY

SKUPINA

LIDÉ

6

/8

FA ČVUT, UP2: Analýzy - Koněprusy David Pfann

http://www.czso.cz/cz/obce_d/srp.htm

souhrny jednotlivých sčítání

47


Území obce je rozdělené dle stáří zástavby. V západní části se nachází zástavba starší se zemědělskými usedlostmi a ve východní části zástavba novější se solitérními rodinnými domy. Nově navrhované plochy pro rozvoj bydlení jsou také navrženy převážně v západní KONĚPRUSY analýza: LIDÉ 7/8 okolních obcí. části. Ceny nemovitostí odpovídají hodnotám

1

SKUPINA

Porovnání ceny pozemků za 1 m²

zdroj: http://www.reality-beroun.info/mapa/pozemky/ Koněprusy:

stavební pozemek pro výstavbu RD na okraji obce 1489 Kč/ m² stavební pozemek pro výstavbu RD v zástavbě vedle OÚ 985 Kč/ m² louka 62 Kč/ m²

Bítov:

stavební pozemek s rozpadlým domem 1391 Kč/ m² louka 69 Kč/ m²

Tmaň:

stavební parcela pro výstavbu RD na okraji obce 1250/ m²

BYDLENÍ 01_Zalidněnost bytů

Z dostupných dat z veřejné databáze ČSÚ – SLBD 2011 vyplývá, že v obci se nachází byty s Suchomasty: stavební parcelaosob pro výstavbu RD na okraji obce je 1100/ m² Průměrně vychází 1,3 celkem 272 obytnými místnostmi a počet bydlících v obci 209. stavební parcela pro výstavbu RD v zástavbě 711/ m² obytných místností/osobu. V porovnání okres Beroun má průměrně 1,38 obytných stavební parcela pro výstavbu RD v zástavbě 890/ m²že se jedná o normální stav. místností/osobu.Měňany: Z porovnání s okresem Beroun je patrné, Byty se nacházejí pouze v rodinných domech. Bytové domy se v obci nenacházejí. V obci největší počet zaujímají byty s 5ti a více obytnými místnostmi, v těchto bytech také bydlí největší počet obyvatel. Počet lidí bydlících v bytech dle počtu obytných místností bytu zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011

Počet bytů dle počtu obytných místností bytu zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011

48


2

analýza: LIDÉ 7/8

KONĚPRUSY

podklady LIDÉ

SKUPINA

8

/8

FA ČVUT, UP2: Analýzy - Koněprusy David Pfann

Volby do PSP ČR - http://www.denik.cz/volby-ps Česká republika Koněprusy

Středočeský kraj

okres Beroun

hl. m. Praha

49


V obci se nachází celkem 94 bytů. Z toho neobydlených je 2 slouží 4 byty k rekreaci, tedy 4%. V okrese Beroun se nachá zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011 neobydlených Z neobydlených bytů slou analýza: LIDÉ 8/8 je 7119, tedy 18%.KONĚPRUSY V obci se nachází 74 bytových domácností. Poměrně hodněneobydlených bytových domácností bytů je vje porovnáníSKUPINA s okresem Beroun tak ve jednočlenných vzhledem k celkovému počtu domácností v Koněprusy obci. Jednočlenné domácnosti oproti okresu Beroun. jsou především domácnosti původních obyvatel obce (starších lidí), kteří již žijí samostatně v rodinném domě. Počet trvale obydlených a neobydlených bytů zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011 Bytové domácnosti: podle počtu členů Bytové domácnosti: podle počtu členů

1

zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011

V obci se nachází 80 hospodařících domácností. Největší skupinou hospodařících domácností jsou rodinné domácnosti. Poměrně velkou skupinu zaujímají domácnosti jednotlivců, asi 31% z celkového počtu hospodařících domácností. Dále jsou v největším počtu zastoupeny domácnosti rodinné, které zaujímají 65%. Z rodinných domácností jsou převážně tvořeny jednou rodinnou, pouze 2 domácnosti jsou tvořeny 2 a více rodinami. Z toho vyplývá, že rodinné domy již nejsou vícegenerační. Vzhledem k získaným informacím z dat se předpokládá, že se v obci nejedná o nechtěné soužití. z počtu neobydlených bytů: V obci se nachází 80 hospodařících domácností. Největší skupinou hospodařících domácností Hospodařící domácnosti sloužící k rekreaci - 4% jsou rodinné domácnosti. Poměrně velkou skupinu zaujímají domácnosti jednotlivců, asi 31% trvale neobydlených bytů - 18% zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011 z celkového počtu hospodařících domácností. Dále jsou v největším počtu zastoupeny domácnosti rodinné, které zaujímají 65%. Z rodinných domácností jsou převážně tvořeny jednou rodinnou, pouze 2 domácnosti jsou tvořeny 2 a více rodinami. Z toho vyplývá, že rodinné domy již nejsou vícegenerační. Vzhledem k získaným informacím z dat se předpokládá, že se v obci nejedná o nechtěné soužití.

Hospodařící domácnosti zdroj: data ČSÚ - SLDB 2011

z počtu neobydlených bytů: sloužící k rekreaci - 6% trvale neobydlených bytů - 12%

50


Charakteristika občanské vybavenosti obce:

Zho

Vývoj a tendence: V obci se nachází městský úřad s komunitním KONĚPRUSY analýza: LIDÉ 8/8 centrem, obecní knihovnou a školkou dětí, dáleminulého století, dnešní stav 87 domů je v historii nejblíže van Nejvyšší počet domů v obci pro byl v1250. letech SKUPINA hasičská zbrojnice na návsi a hospoda otevíraná v krátkém mo období mezi 1930-1950. Po roce 1991 zaznamenáváme zvyšování počtu domů, tendence trvá až dodnes. Obec časovém zde mají hřiště vyb těmto intervalu. tendencímDěti vychází vstříck adispozici vymezuje nové plochy pro bydlení. _občanská vybavenost a tělocvičnu. Vybavenost je soustředěna kolem hlavní komunikace, většina ve středu obce, takže docházkovou pro vzdálenost má většina lidí podobnou. Z nejvzdálenějšího dob období výstavby domů nebo rekonstrukce Zhodnocení: domu k úřadu je to 680m. V Bítově není žádná občanská vybavenost, naaúřad do Koněprus to mají nejdále bydlící Zdr Obydlenost typ bydlení: Obec je silně závislá na okolí a automobilové dopr 1 km. le vané, starší občany, děti a obyvatele bez aut. V budoucnu Památkou místního významu je kaple se zvoničkou. Obydlených domů je 71 (82%), přičemž kromě jednoho (v 1 bytě zde žije jeden člověk) jsou to všechno átkém mohlo podnítit rozvoj místní občanské vybavenosti a záro Na domy západním konci vesnice je křížek, u druhého výjezdu rodinné. V 70 RD bydlí 208 lidí. vybavenější města. hřbitov. Neobydlených domů s byty je 16 (18%), všechny rodinné. V každém domě je jeden byt, pouze v jednom í Obec se začíná orientovat na turismus v okolí, což Vzhledem k malé rozloze Koněprus a nízkému počtu z nich jsou byty dva. K rekreaci z nich slouží 3 (4 byty) a 2 domy (2 byty) jsou v přestavbě (vše z SLDB 2011). vouobyvatel seBytové za většinou vybavenosti musí dojíždět, pro výstavbu nového restauračního zařízení jde však až p domy občanské v obci nejsou. _občan šího dobně by vznikla ještě jedna hospoda v jádru obce, kam b a to nejčastěji km, špatná dostupnost HD,jsou vždy V 64do RDBerouna je pouze(5jeden byt, zatímco v 6ti RD 2-3 byty. ská autem dobrá dostupnost). dlící Charakteristika domů: Zdroje těchto dat: Charakteristika občanské vybavenosti obce: ičkou. ÚP obce vlastní průzkum Průměrné stáří obydlených domů je 69,2 let. Co se týče materiálu, 68Koněprusy, RD (97%) jemapy.cz, postaveno z kamene, V obci se nachází městský úřad s komunitním du cihel nebo tvárnic. Všechny domy mají 1-2 podlaží. centrem, obecní knihovnou a školkou pro 12 dětí, dále hasičská zbrojnice na návsi a hospoda otevíraná v krátkém počtu Napojení na technickou infrastrukturu: časovém intervalu. Děti zde mají k dispozici hřiště ojíždět, a tělocvičnu. Vybavenost je soustředěna kolem hlavní HD, Z celkového počtu domů má pouze 50 vodovod (57%), plyn 49 (56%) a ústřední topení má 59 domů komunikace, většina ve středu obce, takže docházkovouÚP Koněprusy - funkční využití území (68%). Pro vznik nové zástavby je vybudování vodovodu a kanalizace zásadní. vzdálenost má většina lidí podobnou. Z nejvzdálenějšího domu k úřadu je to 680m. V Bítově není žádná občanská Bytový fond a domácnosti: vybavenost, na úřad do Koněprus to mají nejdále bydlící 1 km. V obci je celkem 94 bytů, přičemž kromě jednoho (v 1 bytě žije 1 člověk) jsou to všechno domy rodinné. Památkou místního významu je kaple se zvoničkou. dojezdové vzdálenosti : Obydlených bytů je 74 (79%). Z neobydlených 20ti bytů slouží 4 k rekreaci a 2 jsou v přestavbě. Bytů obyNa západním konci vesnice je křížek, u druhého výjezdu _Tmaň 4 km majiteli domu je 52, dlených pouze 2 byty jsou obývány nájemníky. hřbitov. _Liteň 6,8 km V obci je 80 hospodařících domácností. Z nich je 25 (31%) domácností jednotlivců, kdy 23 bydlí samo_Beroun 7,3 km Vzhledem k malé rozloze Koněprus a nízkému počtu _Praha 36 kma 2 (po 1 členu) bydlí spolu s jinou hospodařící domácností - pravděpodobně mladá rodina s prarodičem. statně obyvatel se -za většinou vybavenosti musí dojíždět, ÚP Koněprusy funkční využití občanské území Dále jsou zde 3 vícečlenné nerodinné domácnosti (4%) po dvou členecvh a 52 rodinných domácností (65%). a to nejčastěji do Berouna (5 km, špatná dostupnost HD, Celkem je zde 74 bytových domácností. 23, tzn. nejvíce z nich (31%) jsou domácnosti o jednom členu. autemmístních dobrá dostupnost). Do 26, Berouna dojíždíobydlených i většina dětí do Jen obytných 3 děti dojíždí do malotřídky v Tmani děti3,5 zeobytné dvou tzn. nejvíce bytů (35%) máškol. 5 a více místností. V průměru je to apak rodin vozí rodiče do Prahy. místnosti na byt. Na jednu obytnou místnost tak vychází 1,3 osob. Komunitní centrum sdružuje jak zájmové či věkové skupiny plošně, tak i tyto skupiny mezi sebou. Konají se zde pravidelná setkání Komunity, tzn. lidí,nejsou kteří jsou nějak aktivní, mohou ostatním něco nabídnout nebo je jsou Neobydlené byty a domy obecně v obci problémem, mají své majitele a jsou využívány nebo zajímá dění v obci. neobydlené jen Současná dočasně. vytíženost školky je 5 dětí. Nejbližží zdravotnické zařízení se nachází v Berouně, fakultní nemocnice je až v Praze. V obci ceny je hospoda, která Porovnání pozemků za 1otevírá m²: jen příležitostně. Provozuje ji jiná osoba než je vlastník, což ztěžuje komunikaci a omezuje případný rozvoj a zlepšení z iniciativy vedení obce či místních. V budoucnu se počítá se vznikem restauračního zařízenídomem sloužícího i místním, Bítov: s rozpadlým 1391turistům Kč, louka 69 Kč s rozšířením ploch pro sportovní využití a se vzniÚP Koně škol. Jenzákladní 3 děti dojíždí dopozemek malotřídky vnaplnit Tmani a985 dětiKč, zepozemek dvou vzhledem kem školy, která by mohla kapacitu k plánovanému rozšiřování Koněprusy: vedle MěÚsvou na bydlení 1489 Kč, louka 62 Kč ploch pro bydlení.

2

É VYBAVENÍ

BYDLENÍ A OBČANSKÉ VYBAVENÍ

á verze]

Měňany: pozemek 890 Kč ěkové skupiny plošně, tak i tyto skupiny mezi sebou. Konají u nějak aktivní, mohou ostatním něco nabídnout nebo je ětí. rouně, fakultní nemocnice je až dojezdové v Praze. vzdálenosti : _Tmaň 4 km což ztěžuje tně. Provozuje ji jiná osoba než je vlastník, _Liteň 6,8 km iciativy vedení obce či místních. _Beroun V budoucnu se počítá se 7,3 km místním, s rozšířením ploch pro sportovní využití a se vzni_Praha 36 km citu vzhledem k plánovanému rozšiřování ploch pro bydlení.

51 Do Berouna dojíždí i většina místních dětí do škol. Jen 3 děti dojíždí do malotřídky v T


analýza: PŘÍRODA 1/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Alice Boušková

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA - obecně + vegetační pokryv Původní biotopy: Subxerofilní doubravy (SD) – extrémně teplá stanoviště, Šipákové doubravy (světlé lesy s dubem zimním a dubem šípákem + keřové patro dobře vyvinuté a druhově bohaté) a skalní lesostepi (slunné, skalnaté, na jih obrácené svahy, typická klimaxová vegetace hlubších, většinou vápnitých půd, původně na kopci, kde je teď lom) Klimatická oblast: karpatská Krajinný pokryv: různorodý- zemědělské využití, lom, orná půda, louky, lesy (2006 x 1970) Potenciální vegetace: dubové háje, subxerofilní doubravy Evropsky významná lokalita:Zlatý kůň Fytogeografická oblast: PanonskéThermophyticum - je charakteristické výskytem převážně teplomilných druhů rostlin. Zahrnuje planární (nížinný) a kolinní (pahorkatinný) výškový vegetační stupeň. Geomorfologie : Poberounská soustava, suchomastská vrchovina, brdská podsoustava, hořovická pahorkatina, karlštejnská vrchovina - Ve středních čechách je hlavním a nejrozsáhlejším geomorfologickým celkem. Vrchovina charakteristická mírně zvlněným reliéfem rozčleněným kaňonovitým údolím Berounky a jejími přítoky. V Karlštejnské vrchovině se nachází celá řada geomorfologicky zajímavých vápencových krasových útvarů, které jsou součástí CHKO Český kras. Převládají antropogenní ekosystémy (pole + další zemědělská krajina, zahrady, vesnice) - Z přírodních ekosytémů převládají lesy, sekundární trávníky a vřesoviště Závěr: Současný vegetační pokryv neodpovídá výchozím klimatickým a geologickým podmínkám, vzhledem k antropogenním zásahům (louky, zemědělská půda + lom). Díky tomu je biodiverzita v oblasti v současném stavu vyšší oproti stavu s původním pokryvem v podobě přirozené vegetace (díky zvýšení počtu ekotonů se zvýšila různorodost biotopů – skály, suťoviska, železniční náspy, louky = velmi cenné biotopy, vzhledem k tomu, že dnes v nich žijí chráněné druhy). HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE - LOM Eratém: paleozoikum Útvar: silur Souvrství (člen): null (null) Horniny: bazalt, diabas Název: bazalty (‘diabasy’) Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum Oblast: středočeská oblast (bohemikum) Region: Barrandien Jednotka: paleozoikum Barrandienu Historie: Již v 19.stol.: prováděna těžba v lomu Kobyla a Zlatý kůň--dovoz do Berouna, Králova Dvora a Zdic 50.léta: moderní Vápenka Čertovy schody- koncentrace do jedné oblasti, uzavírání malých oblastí 1972: CHKO Český kras—lom byl součástí území protože se odkrývaly důležité geologické profilypvědecký výzkum. Lom rozdělen na západ a východ Západ záhájen 1955- vytěženo 60 mil. Tun vápence, postupně tlumeno, Východ – 1987 Dobývání suroviny je vedeno tak, aby při postupující těžbě jižním směrem bylo možné provádět definitivní sanace a rekultivace vytěženého prostoru a tím jeho postupané začleňování zpět do krajiny. Od r 1998: snaha o ukončení těžby v lomu západ a jeho sanaci a rekultivaci ve formě geologického parku Krasový fenomén souvisí se zvláštním zvětráváním vápenců a jejich jednostranným chemismem stejně jako se specifickým vývojem půd.

52


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 1/16

David Pfann

1 Podzemní vody, Retence, vsakování, vodní eroze, povodně Velmi specifický typ vápenatého podloží, podzemní voda extrémně tvrdá. Voda se přirozeně rovnoměrně vsakuje méně, spíše lokálně proráží do puklin (a tvoří krasové jevy). Obec se nachází ve velmi kopcovitém terénu, ve vyšších polohách jsou obvykle lesy (které zadržují vodu), na svazích a v údolích s nacházejí pole a louky. Jednotlivé pozemky jsou kolem vsi rozloženy velice nepravidelně. V bezprostředním okolní vsi převažují menší pozemky s více mezemi, které brání odtoku vody, ale zároveň jsou často orientovány kolmo k vrstevnicím (zvláště na sever od obce), což v důsledcích odtok vody usnadňuje. Kromě centra obce a segmentů komunikací v západní části obce většina silnic svěřuje šikno či přímo kolmo na vrstevnice. Odtok vody tedy příliš nebrzdí a často ho spíše usnadňují. Voda je přímo v obci zadržována v hasičské nádrži na návsi a ve větším rybníce v severní části obce, do kterého se nejspíše stahuje voda z celé východní části obce. Do strouhy, která z rybníka vytéká a připojuje se k Suchomastskému potoku, směřuje pravděpodobně voda ze zbytku obce. Vzhledem k minimu vodních toků a ploch se dá předpokládat, že většina vody v území se vsákne a až poté se část z ní dostává do toků, které ji z území odvádějí. Obec není přímo v záplavovém ůzemí. Ohroženy zaplavením mohou být pouze okraje luk a polí podél Suchomastského potoka. 3 Výpar a vliv na mikroklima Přímo v obci je minimum zpevněných ploch, plochy jsou převážně zahrady či zemědělské plochy, které zvyšují výpar. Nedaleká nádrž Suchomasty a lesy na kopcích na jihu úroveň výparu také značně zvyšují. 4 Pitná voda V obci není zaveden vodovod, původně se počítalo s napojením na Želivku prostřednictvím napojení na vodojem v obci Tmaň, přičemž jednou z variant bylo i vybudování vlastního mešího vodojemu. Dle starosty je v současnosti nejaktuálnější varianta nového velkého vrtu v lokalitě “koupaliště”, která by měla dostatečně pokrýt potřebu obce. V současnosti jsou obyvatelé, občanská vybavenost i místní podnikatelé zásobováni soukromými studněmi s velmi trdou vodou. Ze zdravotního hlediska se nejedná o akutní problém, ale voda zanáší a ničí technická zařízení (pračky, myčky, vodovodní baterie, čerpadla). Nový plán na velký vrt v obci problém tvrdosti vody neřeší. 5 Zdravé prostředí, klid (s turistickým potenciálem) V bezprostřední blízkosti Národní přírodní památka Zlatý kůň o rozloze 37 ha, jejíž součástí je komplex Koněpruských jeskyní, uzavřený vápencový lom Kobyla a pozůstatky hradiště na vrchu Kotýz. Prochází turistická stezka zapojená do tří výletních tras. Prostředí v obci se dotýká provoz několika zemědělských strojů v obci coby zdroj hluku a zněčištění. Zemědělské provozy v obci jsou také zdrojem zápachu, který je znatelný v některých částech obce. Dá se předpokládat, že to může vést ke směřování nově příchozích do částí obce dále od zemědělských objektů.

53


analýza: PŘÍRODA 2/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

plán rekultivace lomu : Těžební společnost chce zpracovat dlouhodobou koncepci pro období příštích 200 let, která by modelovým způsobem měla stanovit postup těžby v tomto období včetně stanovení nově vytvářeného krajinného profilu a průběžného provádění sanačních a rekultivačních prací. Probíhají přípravná jednání s cílem definovat dlouhodobou koncepci. Společnost předpokládá, že projekt tohoto modelu by měl být zpracován v průběhu následujících dvou let a potom projednán a schválen k realizaci jako dlouhodobý plán rekultivace. dotovaná REKULTIVACE X samovolná SUKCESE? Studie pod vedením Roberta Tropka z Entomologického ústavu Biologického centra AVČR na téma: Přírodní procesy ve vápencových lomech jsou efektivním prostředkem k ochraně ohrožených bezobratlých živočichů a rostlin. Studie se zabývala vlivem technických rekultivací na biodiverzitu vápencových lomů v chráněné krajinné oblasti Český Kras. Jejím závěrem je: - v porovnání druhové bohatosti, tedy množství přítomných druhů, se technicky rekultivované a samovolně zarůstající plochy nelišily - výskyt specializovaných a vzácných druhů byl výrazně vázán na plochy ponechané spontánní obnově - analýzy prokázaly vysoký podíl druhů extrémních suchých stanovišť, lesních stepí a udržovaných pastvin (14 %) a druhů zastoupených v národním seznamu ohrožených organismů (10 %) Ze studie vyplývá, že samovolně obnovované plochy vytěžených vápencových lomů pomaleji zarůstají vegetací, mají v nich větší zastoupení obnažené horniny a více se v nich shromažďuje rostlinný opad. Tím dochází k vytvoření řady drobných stanovišť s rozmanitými podmínkami, které jsou právě vyhledávány specializovanými druhy. Tato pestrá mozaika se však při technické rekultivaci nevytváří. ZÁKON Německo (+další země EU)- zákonem stanovený podíl území (15%), který je po těžbě nutné ponechat samovolné sukcesi Čr - neexistuje zákon stanovující tento podíl Závěr: Z ekologického hlediska tento zásah do krajiny zvyšuje biologickou rozmanitost v místě (fauna i flora). Z tohoto hlediska se jeví plánovaná revitalizace lomu jako nevhodná, výhodnější je pak pro zde žijící druhy (zejména ty ohrožené) nechat proběhnout spontánní sukcesi. V tomto případě je třeba omezit zasypání deponií a osetí/osázení. Také je možné zvážit z hlediska zachování prostoru pro významné druhy konzervaci prostoru - pak je třeba vyhlásit plán péče, o prostor se pak stará ministerstvo životního prostředí přes AOPK spolu s obcí. VODNÍ REŽIM Koněprusy spadají mezi zranitelné oblasti -Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech upravuje akční program nitrátové směrnice. Koněprusy jsou zásobovány vodojemem Lounín - je to jediný zdroj pitné vody - pokusné hlubinné vrty, které byly v území provedeny, neprokázaly dostatek vody jako zdroje -vodárenský přivaděč DN 100 je veden podél silnice III/11546 a III/11545 - Maximální denní potřeba vody Qm (nárok na vodní zdroj) obce Koněprusy je 0.91 l/s, v případě plánované stavby rekreačního areálu v sousedství obce se zvýší na 2.71 l/s Suchomastský potok - Pravostranný přítok Berounky pramení nad obcí Bykoš na území CHKO v plochém území. Jeho pramen je vyvěračkou krasových vod z jižní části masivu Kobyly. Tok doprovázejí vlhké louky a mokřady v mírně skloněné plošině nad Bykoší odvodněné systematickou drenáží. V obci Suchomasty se nacházejí dva menší rybníky, třetí rybník je níže po toku u bývalého mlýna pod NPP Klonk. Potok dále protéká areálem vápenky Čertovy schody, nad kterou je koryto upraveno a posléze svedeno do trub. Pod silnicí od Koněprus potok opouští území CHKO. Závěr: - v území převažuje v podloží vápenec, proto se voda rychle vsakuje a vrty, které vesnice provedla kvůli zjištění o potenciálním zásobování vodou, dostatečnou přítomnost vody neprokázaly. Tato situace je pro oblast Českého krasu typická, uměle zadržovat vodu by bylo velmi nákladné. V místě neproběhly pozemkové úpravy, mimo jiné z tohoto důvodu jsou zde vymezené velké bloky orné půdy, které zvyšují teplotu půdy - čímž také ovlivňují vodní režim (teplo z velké plochy může přerušovat vodní cyklus v krajině). Mimo jiné kvůli rvodnímu režimu by bylo vhodné půdu obdělávat jiným způsobem - více fragmentovanou.

54


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 2/16

Eva Kubjátová Vstupní klimatické údaje o území: nadmořská výška 368 m.n.m. průměrná roční teplota vzduchu 8-9 °C průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75-80 % průměrný roční úhrn srážek 800-1000 mm klimatická oblast teplá Quittova klasifikace klimatických regionů T2 Členění území na geomorfologické jednotky: systém Hercynský provincie Česká vysočina subprovincie Poberounská soustava podsestava Brdská oblast celek Hořovická pahorkatina podcelek Karlštejnská vrchovina okrsek Suchomastská vrchovina podcelek Koněpruská vrchovina Popis: Koněprusy leží v mírně zvlněné krajině Českého krasu. Nachází se zde vápencový masiv Zlatý kůň s nejvyšším bodem oblasti (475 m.n.m.), skalní útvary (Aksamitová brána, Kotýz) a krasové jevy povrchové i podpovrchové, z nichž nejznámější jsou Koněpruské jeskyně. Morfologie krajiny byla silně narušena člověkem v místech výskytu nerostných surovin - v blízkosti obce je ještě stále aktivní velkolom Čertovy schody. Historie osídlení sahá pravděpodobně až do doby pohanské - dle legendy byla na kopci Zlatý kůň svatyně, kde byl uctíván bůh Svantovít, a pod kopcem byla osada - právě v místě dnešních Koněprus. Sídlo je schované mezi vrcholky kopců, má krytá záda a zároveň otevřený výhled směrem na Králův Dvůr a Beroun. Díky výhodnépoloze, mírným klimatickým podmínkám a blízkosti vodního toku se zde udržel život dodnes. Obec tvoří převážně dvoupodlažní domy situované podél hlavní komunikace. Saží se o zachování reliéfu omezením podlažnosti nové výstavby na dvě podlaží. Zhodnocení: Krajina nepůsobí sama o sobě nijak dramaticky, mírné kopce pomalu otevírají výhledy na louky a do údolí. Dramatičnost jí dodává příkře zvedající se jižní svah Velkého vrchu a viditelně nejvyšší bod oblasti Zlatý kůň s ostře řezanou západní hranou. Oproti ostatním kopcům je nesrovnatelně prudká je i zarostlá jihozápadní strana NPP Kotýz směrem ke Tmani. Narušení morfologie krajiny těžbou není na první přehlédnutí patrné – velkolom je schován za terénním valem a z obce ani z příjezdových cest není vidět, ostatní lomy jsou menší a již zarostlé. Osídlení je determinováno hlavně reliéfem terénu, kdy se využil potenciál místa význačného a míst dobře přístupných a příznivých k životu. Hospodaření v kopcích muselo být tvrdší a skromnější, komunikace s okolím byla komplikovaná - právě doprava, nesnadnost obživy a závislost na okolí mohou být důvody, proč se sídlo nijak razantně nezvětšilo dříve ani dnes. Obec si uvědomuje vliv podlažnosti domů na reliéf oblasti, je proto součástí regulace nové výstavby. Vegetační pokryv: Původním vegetačním pokryvem byla na většině území černýšová dubohabřina, pouze v oblasti velkolomu a jižně od něj se vyskytovala hrachorová/kamejková doubrava. Dnešní lesy jsou smíšené a dohromady zabírají o něco méně než 1/3 oblasti. Ve srovnání s mapou z padesátých let zaznamenáme jejich rozšiřování. Mezi lety 1990-2000 přibyl souvislý pás luk a pastvin západně od obce na úkor orné půdy. V této době byla zalesněna zdevastovaná plocha severně od velkolomu. Největší území (1/3) pokrývají zemědělské oblasti s přirozenou vegetací. Posledním přírůstkem byla oblast V neckách před rokem 2000. Vlivem člověka zde rostou invazivní rostliny, přímo v obci najdeme jehličnany na veřejných prostranstvích i v soukromých zahradách. Vlivem těžby došlo ke změně vegetace, zaniklé lomy jsou rekultivovány. Většina zemědělských ploch patří do vlastnictví osoby bydlící mimo Koněprusy. Část obecních pozemků je využívána k permakulturnímu zahradničení, které vede osoba z Berouna a pozemky si pronajímá.

55


analýza: PŘÍRODA 3/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY - NPP Zlatý kůň a Kotýz (paleontologická a archeologická lokalita) - PP Lom na Kobyle (odkrytá významná tektonická porucha - Očkovský přesmyk) PPK - prostředky programu péče o krajinu- 2 stupně (Český kras) ÚSEZ - propojení regionálního biocentra s nadregionálním biocentrem, regionální biokoridor je ven přes NPP Kotýz a NPP zlatý kůň Chráněná území - NPP, PR, část NPR Rozdělení přírodních biotopů v oblasti - převažující biotop lesa HABITAT - prioritní habitat nutno definovat jako oblast NATURA 2000 NPP Zlatý kůň Výměra: 37,06 ha, Katastrální území: Koněprusy Předmět ochrany: Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny PR Kobyla Výměra: 19,63 ha, Katastrální území: Koněprusy, Keňany, Suchomasty Předmět ochrany: Geologicky významný odkryv Očkovského přesmyku, jeskyně s paleontologickými nálezy, stepní a lesostepní vegetace na karbonátových horninách NPP Kotýz Výměra: 31 ha, Katastrální území: Koněprusy, Tmáň Předmět ochrany: Soubor krasových jevů a vzácných rostlinných a živočišných společenstev silurských a devonských vápenců. Dále jsou to fragmenty dealpinského boru, dřínové a habrové doubravy. Závěr: Z ekologického hlediska se nejcennější přírodní hodnoty nalézají v maloplošných chráněných územích. Obzvlášť tyto krasové oblasti jsou velmi cenné, díky vysokému počtu zde žijících biologických druhů, také jsou vedle srbska nejvýraznějšími krasovými oblastmi CHKO. Z biologického hlediska se jedná o vegetaci teplomilných a suchomilných druhů rostlin, která se zde vyvinula na svahových a skalních stepích také v důsledku těžební činnosti. Z hlediska ÚSES - kolem obce je veden regionální biokoridor - typ ostrovní, z laického hlediska vymezen logicky přes zalesněnou část a stávající interakční prvky a to v doporučené délce, šířce i ploše. Nezahrnuje do sebe vodní tok, ten je ale v současné době z části meliorizační zelení ohraničen. KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY Antropogenní ekosystémy – nestabilní - pole, louky, lomy, rybník Přírodní ekosystémy - stávající lesy, spontánní louky – stabilní (výrazný počet ekotonů) PŮDNÍ FOND Nejvýznamější zemědělský subjekt: Jan Preisler-Velkostatek Tetín s.r.o., - zemědělská výroba (rostlinná, živočišná), prodej sena, obilí, slámy, chov dobytka (150 hosp. zvířat), lesnictví -přímo v obci jsou činné tři menší/lokální zemědělské subjekty Závěr: Biocentra dostatečně až nadprůměrně veliká (oproti minimu 3ha) – lesy, remízky, pásová zeleň podél cest a vodního toků. Dostatečně propojené, poze na několika místech je třeba doplnit (liniově). V případě volby sukcese při rekultivaci lomu se v místě též zvýší stabilita daného ekosystému. Z hlediska půdního fondu: půdy ohrožené erozí se nevyskytují ve výraznějším měřítku, většina z půd vymezených jako silně ohrožené není zemědělsky obhospodařovaná, tedy nehrozí zvýšené riziko eroze. Co se týče suťovitých svahů v blízkosti obce, lze je též označit jako ranné stadium sukcese, tedy pokud neohrožují přímo stavby či pozemky v obci, není ekonomicky výhodné je uměle stabilizovat HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Těžba a zpracování vápence Vápence koněpruského devonu jsou rozsahem i kvalitou nejvýznamnějším ložiskem velmi čistých vápenců v České republice. Využívání těchto vápenců je v oblasti Berouna tradičně spojeno s hutní, cementářskou a vápenickou výrobou. Z rozptýlených lomů v této části Českého krasu byla roku 1957 soustředěna těžba vápence do velkolomu Čertovy schody. Mezi roky 1980 a 1990 byly ve velkolomu Čertovy schody ročně těženy přibližně 2 miliony tun vápenců. Po roce 1990 se roční objem těžby snížil zhruba na 1.5 milionu tun.Vytěžená surovina je používána k výrobě vápna, vápenné drtě a cementu. Výroba vápna a vápenné drtě probíhá v bezprostředním sousedství lomu. Cementářská surovina je transportována do berounské cementárny. Závěr: V území se vyskytuje radon v podloží, dle studie o výskytu radonu v území je vhodné případné aktivity konzultovat s odborníkem. Dle studie, kterou nechala vypracovat Vápenka Čertovy schody s.r.o. hluk ani prach nezasahují v nadlimitní hladině, respektive koncentraci do zastavěného území sídel řešeného území.

56


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 3/16

Na území se nachází přírodní a člověkem upravené či vytvořené biotopy: S1 Skály a droliny S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin S3 Jeskyně T1 Louky a pastviny L3 Dubohabřiny L3.1 Hercynské dubohabřiny X Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořné člověkem X1 Urbanizovaná území: Koněprusy, Bítov X2 Intenzivně obhospodřovaná pole X3 Extenzivně obhospodřovaná pole X5 Intenzivně obhospodařované louky X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami X12 Nálety pionýrských dřevin: lesíky, remízky, lomy X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla: hřbitov, stromořadí X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace:na návsi, koupaliště Ekosystémy tvořící kostru ekologické stability území: přírodní: lesy, louky, přítok Suchomastského potoka umělé: nádrž na návsi, rybník-koupaliště, pole, lomy Přes území probíhá regionální biokoridor Koukolova hora - Koda - Karlštejn, který spojuje nadregionální biocentrum Koda - Karlštejn, lokální biocentrum Velký vrch a regionální biocentrum Kotýz - Zlatý kůň - Kobyla. Z hlediska výskytu a migrací velkých savců patří toto území do kategorie zvýšeného významu. Na území najdeme další lokální biocentra spojená lokálními biokoridory. Antropogenní ekosystémy: Zájem o zemědělství má klesající tendenci. Na území obce obdělávají pole 4 zemědělci, z nichž jeden je ze sousední Tmaně. Pro udržení výnosu a maximalizaci zisku se pole chemicky ošetřují a strojně obdělávají. Na poli jižně od obce dochází k pravidelnému vylévání vody ze zasypaného koryta potoka. Z iniciativy občanky Berouna vzniká permakulturní zahrada na kraji obce. Jde o soukromou zahradu, která zároveň slouží jako setkávací a vzdělávací platforma sdružující obyvatele se zájmem o permakulturu. V současnosti o téma jeví vážný zájem 2-3 rodiny. Lomy s ukončenou těžbou byly rekultivovány. Ve velkolomu by měly těžební práce skončit s rokem 2017. Zároveň je známo, že by měla těžební společnost ještě o jedno patro lomu zájem. Obyvatelé si cení kvalitního životního prostředí, z vlastní iniciativy pořádají hromadný úklid odpadků. Zhodnocení: Vegetační pokryv území není původní. Orné půdy ubývá, zatímco luk a pastvin přibývá. S rekultivací lomů přibývá lesních ploch, s uzavřením dnes ještě činného velkolomu tedy můžeme očekávat velkoplošné rozšíření lesních porostů. Otázkou je, bude-li dodržen předpokládaný časový horizont ukončení těžebních prací, a jaká forma rekultivace se zvolí. Tento lom může sloužit jako nový zdroj vody, které je v řešeném území během suchého období nedostatek. Funguje zde systém ekologické stability území, kdy jeden biokoridor je nadregionálního významu. Spojuje území, na němž se nachází většina plochy velkolomu. S jeho uzavřením budou souviset i změny ve fungování systému. S rozšiřující se zástavbou bude pravděpodobně dále mizet orná půda, louky, pastviny a zemědělské oblasti. Z komunikace s obyvateli vyplynula vůle pročistit a obnovit koryto původního toku jižně od obce. Obec má příležitost vyzkoušet si pěstování na permakultuní zahradě, což může mít při zvyužití znalostí a zkušeností potenciál pro soběstačné pěstování plodin do budoucna.

57


analýza: PŘÍRODA 4/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Karlštejnský bioregion Typická část je tvořená vápencovou vrchovinou, rozčleněnou údolími toků. Bioregion reprezentuje nejrozsáhlejší krasové území České kotliny a hostí charakteristickou vápnomilnou biotu. Dominuje 2. bukovo-dubový a 3.dubovo-bukový vegetační stupeň - významná jsou hnízdiště netopýrů. - území Koněprus náleží ke Karlštejnskému bioregionu. Jedná se tedy o poměrně kompaktní území s jedinečnými a neopakovatelnými vlastnosti, které je odlišují od okolních bioregionů. Základní charakteristiky řešeného území se proto na většině území shodují s charakteristikami bioregionu. georeliéf - v území významný - nejvýznamnější je jeskynní systém Koněpruských jeskyní na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes 2 km. V oblasti Koněprus jsou další četné jeskyně na území dnešní národní přírodní památky Kotýz. K nejznámějším z nich patří jeskyně Ve vratech, Jelínkův most, Děravá jeskyně a Kozí díry. Česká vysočina (provincie), Poberounská soustava (soustava, subprovincie), Brdská podsoustava (podsoustava, oblast). Hořovická pahorkatina (celek), Karlštejnská vrchovina (podcelek), Suchomastská vrchovina (okrsek) Závěr: - V případě revitalizace lomu v podobě spontánní sukcese nebo konzervace musí místo spadat pod ochranu přírody a krajiny - prostor je tak částečně blokován pro rozhodování obce. V obou těchto případech není ale vyloučena funkce geoparku a přístupnost (po vyznačených cestách).Zároveň je princip sukcese levnější (což pro obec není zvlášť významné, vzhledem k tomu, že rekultivaci by financovala vápenka).Z ekonomického hlediska lom nabízí pracovní místa, díky odstřelování byly objeveny Koněpruské jeskyně, což podpořilo růst turismu v místě, čehož ale obec momentálně neumí využít. - co se týče vizuálního působení lomu na krajinu, z pohledu od Koněprus je lom chráněn, tedy neruší stávající krajinný výraz z pohledu od řešené obce. Český kras obecně - místem rozvíjejícího se botanického výzkumu. - popsána řada nových rostlinných druhů - rozsáhlá studie sukcesního zarůstání opuštěných polí a opuštěných lomů KRAJINNÝ POKRYV z hlediska posouzení KR V místě svahových a skalních stepí probíhá přirozený vývoj osidlování lomových stěn pionýrskými dřevinami). K nejzajímavějším společenstvům patří šípákové doubravy s dřínem. Tvoří rozvolněné, většinou zakrslé porosty na velmi mělkých půdách vápenců. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY- NPP Zlatý kůň, Kotýz, PR Kobyla - vesnice zatím nedokáže využít potenciál turisticky cenných lokalit v těsné Závěr: Z hlediska rázu krajiny je z biotických charakteristik krajinný pokryv nejvýznamnější - nejviditelnější, což je také ovlivněno pestrým geologickým (převážně vápencovým) podkladem, specifickou geomorfologií krajiny, sousedstvím teplejších a sušších regionů xerotermní květenné oblasti KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA V okolní krajině jednoznačně převládají kompaktně zastavěné obce oproti samotám (většinou mlýnům) a menším osamělým skupinám objektů, které se objevují pouze v hlubokých údolích přítoků Berounky a jsou rozloženy podél poměrně husté komunikační sítě a svým založením spadají do středověku. - což odpovídá krajinnému typu 3M12: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica/ lesozemědělská krajina. - KOMPAKTNÍ PŮDORS VESNICE - BEZ VÝRAZNÉ SILUETY - LEŽÍCÍ UPROSTŘED POLÍ + PŘILÉHAJÍCÍ K LESNATÉMU SVAHU - OBVOD NÁVSI LEMOVÁN STATKY (několik z nich dnes funkční) - Z PROSTOROVÉHO HLEDISKA SE ZÁSTAVBA NEUPLATŇUJE DOMINANTNĚ (spíš sevřená terénem) Koněprusy - první písemná zmínka 1391 - Koněprusy jsou připomínány ve 14. století. V roce 1437 patřily ke Kornu a byl zde vladyčí statek. V 16. století patřily ke hradu Točníku. - původně se jednalo o sídlo návesního typu, v pozdější době došlo k rozvoji zástavby podél komunikace s objekty okapově orientovanými do ulice - okrajovou část obce tvoří novostavby Závěr: V rámci zástavby můžeme sledovat částečnou dochovanost urbánní struktury i charakteru zástavby v podobě statků/obydlí s uzavřenými dvory, které dosud převažují nad novou typologií, která se nyní objevuje v nově zastavované části na V obce. Zástavba se v krajinné scéně projevuje bez větší dominanty, za jedinou výraznější kulturní dominantu můžeme považovat objekt bývalé školy, ta je vnímatelná především z jihu.

58


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 4/16

Jakub Kunčík Většina půd je využívána k zemědělství (orná půda), částjsou spásané a nespásané louky. Původní parcelace zůstala z velké části zachovaná, avšak hospodaří na nich méně zěmědělců (pronájem). Na území se nachází permakulturní zahrada (ve výstavbě). Nová zástavba zabírá ze zemědělského půdního fondu 5,9 ha půdy II. kategorie a 6,6 ha půdy III. - V. kategorie. Půda dnes není hlavním zdrojem obživy lidí z vesnice, především nově příchozí však oceňují možnost nakupovat přímo od zemědělců. Do budoucna je možné předpokládat zvyšující se zájem o soběstačnost a udržitelné hospodaření. Je však nepravděpodobné, že by se situace vrátila do stavu vyšší zaměstnanosti v zemědělství. Největší hrozbou pro půdu není špatné hospodaření, ani neuvážená výstavba, ale klimatické změny související s větším suchem a častějšími přívalovými dešti. BPEJ: X. XX.XX X - KLIMA XX - HPJ X - SKLON, EXPOZICE X - SKELETOVITOST, HLOUBKA NA ÚZEMÍ: KLIMA - 4 (MÍRNĚ TEPLÝ) SKLON - 2 AŽ 4 (VĚTŠINA 3 - 7°) EXPOZICE - NEROZLIŠENÁ A J SKELETOVITOST (VĚTŠINA 1, 2) HLOUBKA (VĚTŠINA 0 - 1) Na návrších a kolem vodních toků se nachází lesy, které tak kopírují historickou stopu (půda nevhodná pro zemědělství). Jedná se o smíšené lesy v relativně dobrém stavu. Na území se nachází CHKO (Český kras), oblast Natura, PR (Kobyla), NPP (Kotýz, Zlatý kůň). Lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Lesy jsou ve vlastnictví státu, fyzických osob, obce a nejméně pak právnických osob. Hlavní funkce lesa v minulosti byla hospodářská. V současnosti je na území CHKO významná role ochranná a rekreační (turistické stezky). Převážně hospodářská funkce zůstává u ostatních vlastníků. Do budoucna se pravděpodobně dále bude zpřísňovat ochrana, podporovat rekreační využití. Je také možné, že část státních lesů přejde pod kraje či obce a část z nich pak do soukroumého vlastnictví. Hrozbou pro rekreační využití pak může být zavedení standartu ze západní Evropy o zákazu vstupu do soukromých lesů. Udržitelnost hospodaření vychází z Lesních hospodářských plánů. Problematickým pak může být střet rekreace a ochrany. Původní skladba dubobuková, bukodubová oblast. ETÁŽOVITOST 1 (V 90%) ZAKMENĚNÍ 8, 9, 10

59


analýza: PŘÍRODA 5/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

KRAJINNÉ CELKY, KRAJINNÉ PROSTORY krajinný celek - Koněprusy-Liteň Toto území má charakter náhorní plošiny s vystupujícími výšinami, zahrnující nejvyšší kóty Českého krasu: – Bacín (499 m n. m.) - Zlatý kůň (475 m n. m.) - Kobyla (470 m n. m.) - Šamor (481 m n. m.) - Mramor (470 m n. m.) - Strážiště (450 m n. m.) Na jihovýchodní straně běží hranice CHKO zhruba po rozhraní Karlštejnské vrchoviny a snížené Hostomické kotliny. NPP Zlatý kůň - krajinný prostor Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.864/72 z 29.12.1972 Výměra: 37,06 ha Katastrální území: Koněprusy Předmět ochrany: Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny Jedná se o krajinný prostor tvořící nejzápadnější výběžek území CHKO Český kras, jehož charakter je dán postupně se zahlubujícím údolím Suchomastského potoka s výraznými terénními tvary masivů Újezdce, Kobyla, Zlatý kůň a skalního ostrohu Kotýz. Na severu bylo do tohoto prostoru zahrnuto území Koněprus až po výrazný terénní horizont Velký vrch (441,4 m n.m.) - Kosov (450,8 m n.m.). Mimořádný význam tohoto krajinného prostoru tkví především v geologických hodnotách (světový standardní stratotyp hranice mezi silurem a devonem v NPP Klonk) a krasových jevech (NPP Zlatý kůň, NPP Kotýz). I když se jedná o krajinný prostor nepříliš jasně vymezený s rozsáhlými partiemi devastovanými těžbou a zpracováním vysokoprocentních vápenců na pravém břehu Suchomastského potoka a s neatraktivní zemědělskou krajinou na jeho levém břehu, přesto patří významem a ojedinělostí přírodních hodnot k nejcennějším a nejcharakterističtějším částem Českého krasu. Závěr: Dochovaný charakter zástavby (uzavřené čtyř/trojboké okapově orientované dvory, typické pro vesnické osídlení na Berounsku) lze hodnotit jako jev pozitivní, mimojiné vzhledem k vytvoření pocitu autenticity prostředí a logickému vztažení k místu. Stejně tak je tento jev hodnocen pozitivně místními obyvateli. Co se týče struktury zástavby, určitou výhodu tvoří fakt, že přes vesnici nevede hlavní komunikace v území, což zaručuje větší klid a bezpečnost ve vesnici. Pozitivně lze také hodnotit, že strukturu ani charakter území nenarušují žádné zemědělské, průmyslové či rekreační objekty neadekvátní území, naopak k zemědělské činnosti jsou využívány stávající statky na okraji vesnice. V obci je zachován pravidelný čtvercový prostor návsi (tvořen kapličkou se stanovou střechou a zvoničkou), i když není zcela využit jeho potenciál - v místě se vyskytují kontejnery na odpad a vzhledem k jejich využívání i projíždějícími, často také nepořádek (tento stav obec nyní již řeší). Vzhledem k terénnímu reliéfu je obec přehledná, prostor je vizuálně spojitý. Okolní krajina není fádní, jak díky své členitosti, což umožňuje výhledy-vyhlídky, ale zároveň možnost orientace a přirozené nepřímé sociální kontroly, tak díky charakteru vegetačního pokryvu, který je různorodý, což se projevuje například v nadprůměrné barevnosti. Tyto přírodní hodnoty obyvatelé vesnice vnímají, využívají a hodnotí velmi pozitivně. Celkový charakter obce vytváří harmonický soulad s přírodními podmínkami krajiny, a to zejména díky zapojení do terénu a do lesnatých horizontů, spolupodílí se tak na estetických hodnotách krajinného rázu okolního prostředí. V případě rozrůstání obce a jejího vlivu na KR by měl být brán ohled na citlivé, logické umístění nové zástavby, ideálně s využitím regulačního plánu, který by vymezil umístění a podobu nových staveb tak, aby v rámci celku působily harmonicky (co se týče měřítka, formy, atd.). Vzhledem k blízkosti Prahy je zde také potenciál intenzivní výstavby rekreačních chat (tato tendence je v rámci okolí Berouna poměrně rozsáhlá), tento druh výstavby často může velmi změnit (či negativně ovlivnit) charakter celého sídla. Při nové výstavbě by měl být brán také zřetel na siluetu vesnice, obzvlášť v rámci potenciálních nových dominant, bylo by vhodné vyloučit výstavbu ve vizuálně výrazně exponovaných polohách krajiny. Zároveň se jeví žádoucí zachování charakteru zemědělské krajiny s tím, že by z ekologického i estetického hlediska bylo vhodnější v tomto směru zmenšovat měřítko, tedy jednotlivé obdělávané plochy ještě více rozdrobit a zvýšit procento mimolesní zeleně.

60


61


analýza: PŘÍRODA 6/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Tereza Keilová Vnímání prostoru, vztah k místu - krajinný ráz, charakter, imageability - vymezení oblastí a míst, charakteristika a ,,duch” oblastí a míst Koněpruské jeskyně Objev : 1950 -1959 zpřístupněná část:580 délka okruhu:620 prohlídka (min): cca 50-60 prům. roční návštěvnost1991-2007: 104 123 Největší jeskynní systémČech a významná archeologická lokalita prohlídkou jeskyně (průvodce A. Komaško, Mikulášem J. Most a satanášem K. Svobodová).V roce 2009 během 232 prodejních dní prošlo jeskyní celkem 89 617 návštěvníků, z toho 8 432 cizinců. Dospělých 43 229, dětských vstupenek bylo prodáno 34 348, důchodců 4 590, žádná individuální prohlídka a 7 450 osob zdarma (v drtivé většině děti do 6 let). ,,...Velký dluh máme ke Koněpruským jeskyním, a proto byla dokončena studie výstavby nového „Domu přírody Českého krasu“ právě u jejich vchodu na Zlatém koni u Koněprus.”, uvedl RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel Správy jeskyní České republiky, geolog a speleolog, autor řady odborných i populárních publikací z oboru karsologie a speleologie, čestný člen České speleologické společnosti. TURISTICKÉ ATRAKCE OKOLÍ - naučná stezka Zlatý Kůň- Kobyla - turistická stezka vedoucí ze Srbska do Popovic, vede přes obec Koněprusy ale mimo vesnici -Geologická naučná stezka Obec Koněprusy mají dvojí vztah k různým celkům- ekonomická, dopravní návaznost na Beroun- tzn. většina místních onbyvatel dojíždí do Berouna za prací nebo tam dováží své děti, a přírodní vazba díky CHKO Český Kras, který vede turistické stezky přes turisticky zajímavá místa. Samotné sídlo však do kontaktu s turismem nepřichází ani z něj zatím nijak nečerpá. Koněpruské jeskyně mají ale velký potenciál z hlediska turismu, jsou to druhé nenavštěvovanější jeskyně v ČR a do budoucna se zde plánuje vystavět i Dům přírody Českého krasu, který by měl pravděpodobně i edukativní účel. Ve větším povědomí obyvatel, kteří přímo nežijí v Koněprusích jsou místní jeskyně. Místní obyvatelé ovšem zmiňují i místa, která nejsou vyznačená v turistických stezkách (např. průmyslové stavby v Císařském lomu, relikty portálů, zasypané tunely, zasypané pece z 18.stol.). Možná právě díky těmto přírodním a průmyslovým místům se místní stěhují nazpět do Koněprus Umístění vesnice v malém údolí znemožňuje jakýkoli vizuální kontakt s místním lomem, přestože lom není přímo v dohledu, negativně působí i na obec Koněprusy. Obyvatelé si stěžují na hluk, prach a otřesy. - vymezení a hodnocení znaků Obec Koněprusy se nachází v mírném sevření dvou svahů - mezi svahem ze severu a z jihu. Samotná vesnice si částečně ponechala svůj vesnický charakter. Nová výstavba na území CHKO je řízena jejich dle jejich regulace o podobě domů. Podíl zemědělské půdy v obci je asi 82 % z výměry katastru. Jsou zde dva významné zemědělské subjekty na rostlinnou i živočišnou výrobu. Výskyt zemědělské činnosti často způsobuje, že zde musí projíždět těžké stroje a tím poškozují dopravní komunikace, na které obec vynakládá velkou část svých financí. (ekonomická analýza) Historie a příběhy v krajině: - Pověst o Zlatém koni- pověst o objevení jeskyní ještě před rokem 1950 - Padělatelna mincí z let 1460-70, která se našla po objevení jeskyní- možný základ o pověsti se zlatem - pro toto místo má zvláštní symbol kůň- název Koněprusy, vrch Zlatého koně, pravděpodobně se zde kdysi dávno chovali koně ,,mimochodníci”. - Nálezy ostatků Homo sapiens sapiens v Koněpruských jeskyních - Pověst o pasáčkovi který našel díru ze které se kouřilo- nalezl poklad o kterém neměl nic říct, ale vše vyzradil ve vesnici, ostatní chtěli také poklad najít, ale díra zmizela. K místu se váže mnoho pověstí i s historickým podtextem. Pravděpodobně existuje tradice předávání, jelikož se pověra o pasáčkovi udržela dlouho. - místa a způsob vnímání ,,krajinné scény” Místní obyvatelé chodí na procházky směrem nad lom, dále na sever od Bítova nebo na běžky na východní stranu Koněprus.

62


63


analýza: PŘÍRODA 7/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

imageability Koněprusy se nacházejí v mírném údolí, proto okolní hranice a jakékoly výškové zlomy jsou charakteristické převážně lesními porosty. Jen díky svažitému terénu se krajina otevírá svým pohledem na Králův Dvůr a je zde patrný pohled na město. Silnice a cesty jsou lemovány stromořadím. Okolní krajina je převážně zemědělského charakteru. Nejdůležitějším centrem Koněprus je momentálně Komunitní centrum- jednak svou výraznou stavbou, která je v obci nejvyšší a také svými aktivitami a setkáváními, která v něm probíhají. - vztah k místu - projevy zájmu a péče tradiční akce- masopust, Martinská slavnost, Adventní jarmark, kurzy vázáni květin, zahradničení, Letnice, Koněpruské posvícení, Předadventní trhy, Úklid obce, zapojení do 72 hodinového úklidu spolu s Bítovem - vydávání Občasníku - Sbor Dobrovolných hasičů- již 106 let existence - fotbalový klub informace z http://www.koneprusy.cz/kc : ,,V komunitním centru chceme dát příležitost všem členům komunity – tedy občanům obce k tomu, aby měli možnost se svojí vlastní činností zapojit do života obce a to ve dvou rovinách: 1. přijď a dělej to s námi 2. uspořádej pro ostatní V tuto chvíli na pravidelném základě probíhají následující aktivity: 1. každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 volná herna pro děti umožňuje hraní dětí, rozvíjí jejich komunikaci a sociální chování ve skupině a maminkám vytváří možnost ochutnat dobrou kávu a porozprávět s ostatními maminkami možnost pravidelného se kávání, povídání, společného poslouchání gramofonu. Připravujeme i přednášky na témata,která jsou pro seniory aktuální Nepravidelnými aktivitami jsou akce, které si již budují svojí tradici a konají se dvakrát či i vícekrát do roka ve spolupráci s kulturně-sociálním výborem. Těmito akcemi jsou například „Beseda s cestovatelem“, vítání občánků, tvořivé dílny, bazar oblečení, kurzy vázání květin či zahradničení či knihovní Noc s Andersenem. “ Místní aktivita je ve velmi dobré interakci. Místní starosta se snaží vesnici neustále oživovat akcemi a tímto krokem mohou být občané neustále v kontaktu a tak vlastně vědí, co se děje. Myslím že tento charakter na vesnici takového rozměru patří a místním to dává dobrý důvod proč tu zůstávat a nestěhovat se jinam. Zakládají tu tak společnost lidí, kterým nezáleží jen na své ,,zahrádce” ale také na té okolní. Na setkání bylo často zmiňováno jako negativum prostory kolem kontejnerů nebo zanesený rybníček, který by mohl sloužit jako koupaliště. Je otázkou jak dlouho tento stav trvá, zda se neopakuje- což mi přijde nejpravděpodobnější, jelikož jsou v obci akce typu úklid vesnice. Rybníček je ve vlastnictví obce, ta ale zatím nemá prostředky na jeho vyčištění nebo spíše preferují opravy okolních silnic symboly Řekla bych, že místní velmi výrazně vnímají okolní krajinu a její specifické útvary. Při setkání však na prní místo neuváděli Koněpruské jeskyně, které se vybaví všem při zmínce Koněprus, ale spíše zmiňovali okolní místa s výhledem, staré průmyslové stavby lomu nebo staré lomy kobyla, Zlatý kůň...

64


65


Geomorfologie :

Poberounská soustava, suchomastská vrchovina, brdská podsoustava, hořovická pahorka - Ve středních čechách je hlavním a nejrozsáhlejším geomorfologickým celkem. rozčleněným kaňonovitým údolím Berounky a jejími přítoky. V Karlštejnské vrcho KONĚPRUSY cně + vegetační pokryv jsou součástí CHKO Český kras. eplá stanoviště, Šipákové doubravy (světlé lesy s dubem zimním a dubem šípákem + keřové patro dobře vyvinuté a druhově bohaté) a skalní - půd, Převládají (pole + další zemědělská krajina, zahrady, vesnice klimaxová vegetace hlubších, většinou vápnitých původně na antropogenní kopci, kde je teďekosystémy lom)

analýza: PŘÍRODA 8/16

-

ná půda, louky, lesy (2006 x 1970) ravy

1

SKUPINA

Z přírodních ekosytémů převládají lesy, sekundární trávníky a vřesoviště

(data dle dokumentu: Katalog biotopů České republiky, Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí)

harakteristické výskytem převážně teplomilných druhů rostlin. Zahrnuje planární (nížinný) a kolinní (pahorkatinný) výškový vegetační stupeň. vrchovina, brdská podsoustava, hořovická pahorkatina, karlštejnská vrchovina ním a nejrozsáhlejším geomorfologickým celkem. Vrchovina charakteristická mírně zvlněným reliéfem lím Berounky a jejími přítoky. V Karlštejnské vrchovině se nachází celá řada geomorfologicky zajímavých vápencových krasových útvarů, které s.

+ další zemědělská krajina, zahrady, vesnice) potenciální vegetace - šípákové doubravy preferují kundární trávníky a vřesoviště

n Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí)

výrazně skalnaté podloží

Závěr: krajinný pokryv 1970

ikum (Thermophyticum) stav(Thermobohemicum) 1953 České termofytikum GIE

krajinný pokryv 1970 (data dle: geology.cz

fytogeografická oblast: Termofytikum (Thermophyticum) fytogeografický obvod: České termofytikum (Thermobohemicum)

-O -S

Současný vegetační pokryv neodpovídá výchozím klimatickým a geo ním zásahům (louky, zemědělská půda + lom). Díky tomu je biodiver s původním pokryvem v podobě přirozené vegetace (díky zvýšení poč krajinný pokryv 2006 - rozšíření dolů + nové pastviny (dotace) suťoviska, železniční náspy, louky = velmi cenné biotopy, vzhledem k OBLAST Thermophyticum stav 2011 - OSÍDLOVÁNO PŘEVÁŽNĚ TEPLOMILNÝMI DRUHY ROSTLIN - SLOŽENÍ VEGETACE OVLIVNĚNO VÁPENCOVÝM PODKLADEM

ídá výchozím klimatickým a geologickým podmínkám, vzhledem k antropogenda + lom). Díky tomu je biodiverzita v oblasti v současném stavu vyšší oproti stavu ozené vegetace (díky zvýšení počtu ekotonů se zvýšila různorodost biotopů – skály, velmi cenné biotopy, vzhledem k tomu, že dnes v nich žijí chráněné druhy).

aleozoikum

(data dle: geoportal.czuk.cz)

a Zlatý

dy- konlastí částí é profilychod 60 mil. Tun

pující těžbě sanace ostupané

západ a o parku schody a.s.)

ětráváním vápenců a jejich

OB

66

- SE SPECIFICKÝM VÝVOJEM PŮD SOUVISÍ VÝSKYT KRASŮ (+ zvláštní zvětrávání vápenců)


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 8/16 PŘÍRODA podklady

2

/8

FA ČVUT, UP2: Analýzy - Koněprusy David Pfann

http://geoportal.gov.cz/

http://mapy.cz/

67


vých svahů se tyto geologické lokality zpřístup- ré jsou v Českém krasu původní. Po kone ňují. Po ukončení těžby by v lomu měl vzniknout úpravách vznikne na dně lomu mělké jezírk KONĚPRUSY kolika ostrůvky. geologický park, ve kterém budou moci zájemci analýza: PŘÍRODA 9/16 SKUPINAspontánně Již nyní je prostor velkolomu z široké veřejnosti nahlédnout do geologických lován specializovanými organismy, kterým tajů Zlatého koně. Těžba v západní části VLČS se už do stran ne- le vytvořené prostředí vyhovuje. Je to nap bude rozšiřovat. Souběžně se zahlubující se těž- vrbovka rozmarýnolistá (Epilobium dodo mem Lounín - je to jediný zdroj pitné vody bou proto probíhá rekultivace okrajů lomu. Z vy- která v člověkem nedotčené přírodě roste n v území provedeny, neprokázaly dostatek to hlídky můžeme dobře porovnat výsledek mnoha kových náplavech divočících vodních tok den desítek podél silnice a III/11545 let III/11546 spontánního zarůstání výslunných v kulturní krajině nalezla své druhé ekolo ms.)(nárok vodní zdroj) obce Koněprusy je pravé (severní) optimum právě ve vápencových lomech. Na skalnastarého Císařského lomu po y rekreačního areálu v sousedství obce se straně s aktuálně probíhající revitalizací protější něných suťových svazích se daří ožance hro spadají mezi zranitelné oblasti (Teucrium botrys). Vápencové skály vyžad (západní) stěny a levé (jižní) stěny této části vel- Koněprusy -Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné svému životu vzácný ovsenka skalní (C kolomu. Aby se velkolom po ukončení těžby stal dusičnany ze zemědělských zdrojů. plž Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech upravuje akční program nitrátové rina avenacea), který se nedávno rozšířil uměle vytvořeným útočištěm (refugiem) ohro- směrnice. žených stepních a CHKO skalních druhů rostlin a živo- movou stěnu pod vyhlídkou. Jiným bezobr ení nad obcí Bykoš na území v plochém asových vod z bude jižní části masivu Kobyly. čichů, žádoucí omezitToknebo minimalizovat obyvatelem velkolomu je mnohonožka dvo ně mírně skloněné plošině nad Bykoší odvodněné sypáním deponií, byl obvyklý způ- (Ommatoiulus sabulosus). mastyrevitalizaci se nacházejí dva menší rybníky, třetícož rybník

1

NPP Klonk. Potok dále protéká areálem vápenky n (14 upraveno a posléze svedeno do trub. Pod silnicí od Předpokládaný stav západní části velkolomu po ukončení sanačních

a rekultivačních prací s lomovým jezerem v úrovni 301 m n. m. (podle studie z roku 1999). Suťový svah - ranné stadium sukcese: ohrožující stav lze řešit zpevněním sítí,

střední výška srážek pro ČR 600-650 nejnižší odtoková výška 51-100

oření ve stavu bez ohrožení se jeví výhodné nezasahovat) o Zde se nacházíte

0

velkolom Čertovy schody-západ

mo-

vápenec, proto se voda rychle vsakuje a vrty, které tá ní o potenciálním zásobování vodou, dostatečnou . Tato situace je pro oblast Českého krasu typická, otěvelmi nákladné. V místě neproběhly pozemkové ůvodu jsou zde vymezené velké bloky orné půdy, -ímž také ovlivňují vodní režim (teplo z velké plochy sjev krajině). Mimo jiné kvůli rvodnímu režimu by inýmPředpokládaný způsobem vícečásti fragmentovanou. stav západní velkolomu po ukončení sanačních

edí

a rekultivačních prací s lomovým jezerem v úrovni 301 m n. m. (podle studie z roku 1999).

68

4

Zlatý Kůň 475 m

3

1b 2 5

CHKO Český kras

pokladna KJ

Houbův lom

300

metrů

1c

1a

vstup do KJ

Koněpruské j.

6

200

100

bývalé nádraží Koněprusy

NPP Zlatý Kůň

11 7

8 Husákův lom

velkolom Čertovy schody-východ

PR Kobyla lom Na Kobyle

Akantopygový lůmek

Červený lom

9

10

Kobyla

Autoři snímků: Petr Hůla: 4; Pavel Špryňar: 1 –3; text: Ondřej Jäger a Pavel Špryňar

Naučnou stezku v roce 2006 zřídila Správa chráněné krajinné oblasti Český kras, 18 Karlštejn (data z dokumentu: OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle § 6267zákona č.85, tel.: +420 311 6 e-mail: ceskras@nature.cz, www.ceskykras.nature.cz 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, „Vnější výsypka Grafické zpracování a tisk: Žaket VČS - východ“, k.ú. Tmaň, okres Beroun, kraj Středočeský)


Postup hodnocení směřuje v závislosti na odlišnosti rázu krajiny, na specifických vlastnostech krajinného obrazu, na jedinečnosti a neopakovatelnosti určitých scenérií, které spoluvytvářejí iden

2

KONĚPRUSY

SKUPINA

NÝ RÁZ

analýza: PŘÍRODA 9/16 tzv. „krajinné celky“ (KC) – oblasti krajinného rázu tzv. „krajinné prostory“ (KP) – místa krajinného rázu Zajímají nás znaky jednotlivých charakteristik KR, které jsou dobře zřetelné a spoluvytvářejí jedin vizuálně vnímaného obrazu krajiny. terminologie oblast krajinného rázu - je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou

kulturní dominanta krajiny -

charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného

ce krajiny, jejichž význam je n

celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu.

činnosti a které ve svém proj

Je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se

místa či oblasti

charakteristik

harmonické měřítko krajiny

místo krajinného rázu - část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických

vztahu činností člověka a přír

charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od

krajiny. Z hlediska fyzických v

jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem. Jedná se zpravidla o vizuálně

notlivých prvků

vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozoro-

harmonické vztahy v krajině

vacích stanovišť nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti

rušivých jevů), trvalou udržite

estetická hodnota krajiny - je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a

prostorů krajinné scény

vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny. Předpokladem vzniku estetické

charakteristika krajinného r

hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlast-

souborů, které se podílejí na

nosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek)

historické. Vnímáme ji jako s

přírodní hodnota - je dána kvalitativními parametry zastoupených ekosystémů ve vztahu k jejich

historická charakteristika kr

trvalé udržitelnosti, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů, členitou morfologií krajiny,

a spočívá v souvislostech kul

harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy, výraznými přírodními dominantami krajiny

charakteristika je klíčová pro

rys krajinného rázu – soubor znaků vyjadřující určitou specifickou vlastnost segmentu krajiny

využíváním a vzhledem a jejic

rázu krajiny, na specifických atributvlastnostech krajinného rázu – charakteristický znak vyjadřující přírodní, kulturní nebo historické kvalosti určitých scenérií, které ity spoluvytvářejí identitu krajiny

kulturní charakteristika kraj

člověkem a stopami, které v k

vizuálně otevřený segment krajiny (VOSK) – specificky vymezený krajinný prostor v souvislých

přírodní charakteristika kraj

lesních porostech,který představuje segment bezlesí nebo segment zemědělské krajiny s prvky

přírodními podmínkami, kter

u osídlení eré jsou dobře zřetelné znak a spoluvytvářejí jedinečnost a rázu nezaměnitelnost krajinné scény – projevují určité charakteristiky krajinného – jev, kterým se v krajinné scéně vizuálně prvky a systémy krajinné struktury stejně jako její vlastnosti a kvality segmentu krajiny

biogeografické poměry, tak a

činnost snižující estetickou a

která natolik naruší specifick notlivých charakteristik¨

se výrazně liší od jiného

(data z dokumentu: (METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY kulturní dominanta krajiny - je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivaVYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ, I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, Květen 2004) ce krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské

více míst krajinného rázu.

činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují souhrn charakteristik daného

bo jiné rozhraní měnících se

místa či oblasti

ní a historickou

harmonické měřítko krajiny - vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému

, kulturních a historických

vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané

í místo krajinného rázu od

krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka a jed-

edná se zpravidla o vizuálně

notlivých prvků

vě spojitý z většiny pozoro-

harmonické vztahy v krajině - vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence

ové odlišnosti

rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků a

ot, harmonického měřítka a

prostorů krajinné scény

dpokladem vzniku estetické

charakteristika krajinného rázu - uspořádání krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich

pozorování a objektivní vlast-

souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a

složek)

historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků.

osystémů ve vztahu k jejich

historická charakteristika krajinného rázu - je specifickou součástí kulturní charakteristiky

enitou morfologií krajiny,

a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická

rodními dominantami krajiny

charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím

stnost segmentu krajiny

využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti.

ulturní nebo historické kval-

kulturní charakteristika krajinného rázu - je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal

jinný prostor v souvislých

přírodní charakteristika krajinného rázu - zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými

emědělské krajiny s prvky

přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a

né scéně vizuálně projevují

biogeografické poměry, tak aktuálním staveb ekosystémů činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa - taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah jednotlivých charakteristik¨

ANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY Culek, P. Sklenička, Květen 2004)

69


analýza: PŘÍRODA 10/16

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

CHRÁNĚNÁ Ú

- NPP Zlatý kůň a - PP Lom na Koby NPP Zlatý kůň

HABITAT - prioritní habitat nutno definovat jako oblast NATURA 2000

Výměra: 37,06 ha Katastrální území Předmět ochrany: PR Kobyla

Výměra: 19,63 ha Katastrální území Předmět ochrany: s paleontologickým NPP Kotýz Rozdělení přírodních biotopů v oblasti - převažující biotop lesa

Výměra: 31 ha Katastrální území Předmět ochrany: ských a devonských

(data z dokumentu: roz oblasti Český kras, AOP

Závěr: Chráněná území - NPP, PR, část NPR

ÚSEZ - propojení regionálního biocentra s nadregionálním biocentrem, regionální biokoridor je ven přes NPP Kotýz a NPP zlatý kůň (data dle: geology.cz)

70

Z ekologického h chráněných územ počtu zde žijících mi oblastmi CHK Z biologického h tlin, která se zde činnosti. Z hlediska ÚSES ého hlediska vym doporučené délc době z části mel


průměrná roční teplota vzduchu 8-9 °C průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75-80 % KONĚPRUSY analýza:800-1000 PŘÍRODA průměrný roční úhrn srážek mm SKUPINA klimatická oblast teplá Quittova klasifikace klimatických regionů T2

2

polo

10/16

ome

Tabulka: LetD-počet letních dní, HVO-počet dní s teplotou alespoň +10C, MD-počet mrazových dní, LD-počet ledových dní, C X-průměrná teplota v měsíci X, s 1mm-počet dní se srážkami alespoň 1mm, s VO-srážkový úhrn ve vegetačním období, s VZ-srážkový úhrn v zimním vrcholky kopců, krytá záda a zároveň otevřený směrem na Králův období, sp-počet dnůmá se sněhovou pokrývkou, o>0,8-počet jasnýchvýhled dní, o<0,2-počet zatažených dní Dvůr a Beroun. Díky výhodné

mezi poloze, mírným klimatickým podmínkám a blízkosti vodního toku se zde udržel život dodnes. Členění území geomorfologické jednotky:domy situované podél hlavní komunikace. Saží se o zachování reliéfu Obec na tvoří převážně dvoupodlažní omezením podlažnosti nové výstavby na dvě podlaží. systém Hercynský provincie Česká vysočina subprovincie Poberounská soustava podsestava Brdská oblast celek Hořovická pahorkatina podcelek Karlštejnská vrchovina okrsek Suchomastská vrchovina podcelek Koněpruská vrchovina Popis: Koněprusy leží v mírně zvlněné krajině Českého krasu. Nachází se zde vápencový masiv Zlatý kůň s nejvyšším bodem oblasti (475 m.n.m.), skalní útvary (Aksamitová brána, Kotýz) a krasové jevy povrchové i podpovrchové, z nichž nejznámější jsou Koněpruské jeskyně. Morfologie krajiny byla silně narušena člověkem v místech výskytu nerostných surovin - v blízkosti obce je ještě stále aktivní velkolom Čertovy schody. Historie osídlení sahá pravděpodobně až do doby pohanské - dle legendy byla na kopci Zlatý kůň svatyně, kde byl uctíván bůh Svantovít, a pod kopcem byla osada - právě v místě dnešních Koněprus. Sídlo je schované

výřez topografické mapy

Zhodnocení: Krajina nepůsobí sama o sobě nijak dramaticky, mírné kopce pomalu otevírají výhledy na louky a do údolí. Dramatičnost jí dodává příkře zvedající se jižní svah Velkého vrchu a viditelně nejvyšší bod oblasti Zlatý 71 kůň s ostře řezanou západní hranou. Oproti ostatním kopcům je nesrovnatelně prudká je i zarostlá jihozápadní

Zho

údo kůň stra velk již za dob okol sídlo

Zdro


analýza: PŘÍRODA 11/16

my, rybník

stabilní (výrazný

mědělské PŮDY OHROŽENÉ EROZÍ + protierozní opatření - mírně ohrožené/silně neohrožené /neohrožené - obecně pozor na širokořádkovou plodinu (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice)

oti minimu ního toků. e třeba doplnit

místě též zvýší

nevyskytují jako silně nehrozí

též označit jí přímo stavby měle stabilizo-

PŮDY OHROŽENÉ EROZÍ - mírně/silně/neohrožené OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ - LOUKY (data: geology.cz)

72

1

KONĚPRUSY

SKUPINA


Vegetační pokryv: KONĚPRUSY

2

analýza: PŘÍRODA 11/16

SKUPINA Původním vegetačním pokryvem byla na většině území černýšová dubohabřina, pouze v oblasti velkolo-

mu a jižně od něj se vyskytovala hrachorová/kamejková doubrava.

ortofotomapa_50. léta

ortofotomapa_:současný stav

Dnešní lesy jsou smíšené a dohromady zabírají o něco méně než 1/3 oblasti. Ve srovnání s mapou z padesátých let zaznamenáme jejich rozšiřování. Mezi lety 1990-2000 přibyl souvislý pás luk a pastvin západně od obce na úkor orné půdy. V této době byla zalesněna zdevastovaná plocha severně od velkolomu. Největší území (1/3) pokrývají zemědělské oblasti s přirozenou vegetací. Posledním přírůstkem byla oblast V neckách před rokem 2000. ortofotomapa_50. léta ortofotomapa_:současný stav Dnešní lesy jsou smíšené a dohromady zabírají o něco méně než 1/3 oblasti. Ve srovnání s mapou z padesátých let zaznamenáme jejich rozšiřování. Mezi lety 1990-2000 přibyl souvislý pás luk a pastvin západně od obce na úkor orné půdy. V této době byla zalesněna zdevastovaná plocha severně od velkolomu. Největší území (1/3) pokrývají zemědělské oblasti s přirozenou vegetací. Posledním přírůstkem byla oblast V neckách před rokem 2000.

využití ploch území _CORINE 1990

využití ploch území_CORINE 2006

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ_stabilita a diverzita ekosystémů

Vlivem člověka zde rostou invazivní rostliny, přímo v obci najdeme jehličnany na veřejných prostranstvích i v soukromých zahradách. Vlivem těžby došlo ke změně vegetace, zaniklé lomy jsou rekultivovány. využití patří ploch území _CORINE 1990 využití ploch území_CORINE Většina zemědělských ploch do vlastnictví osoby bydlící mimo Koněprusy. Část obecních pozemků2006 je využívána k permakulturnímu zahradničení, které vede osoba z Berouna a pozemky si pronajímá. Vlivem člověka zde rostou invazivní rostliny, přímo v obci najdeme jehličnany na veřejných prostranstvích i v soukromých zahradách. Vlivem těžby došlo ke změně vegetace, zaniklé lomy jsou rekultivovány. Většina zemědělských ploch patří do vlastnictví osoby bydlící mimo Koněprusy. Část obecních pozemků je využívána k permakulturnímu zahradničení, které vede osoba z Berouna a pozemky si pronajímá.

ÚP Koněprusy - Krajinné a územní vazby listopad 2007

Antropogenní ekosystémy:

73

E

Z b h gd


analýza: PŘÍRODA 12/16

KLASIFIKACE ZNAKŮ KR

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

KLASIFIKACE ZNAKŮ KRAJINY

DOMINANTA - VÁPENKA, významný antropogenní prvek - dle projevu negativní - dle významu zásadní - dle cennosti běžný

1

STRUKTURA ZÁSTAVBY - dle projevu pozitiv - dle významu zása - dle cennosti běžn

2

1/ČLENITÝ TERÉNNÍ RELIÉF/DOMINANTNÍ RYS KRAJINY PŘÍŘORNÍ DOMINANTY - dle významu zásadní - dle významu zása - dle projevu pozitivní - dle projevu pozitiv 2/PRVEK SPOLUURČUJÍCÍ HARMONICKÉ MĚŘÍTKO - - dle cennosti význa dle významu spoluurčující - dle projevu pozitivní - dle cennosti běžný

CHARAKTER ZÁSTAVBY - dle významu zásadní - dle projevu pozitivní - dle cennosti význačný

VIZUÁLNÍ PROJEV ZÁSTAVB - dle významu zása - dle projevu pozitiv - dle cennosti běžn


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

vní adní ný

adní vní ačný

BY V KRAJINNÉ SCÉNĚ adní vní ný

analýza: PŘÍRODA 12/16

DOMINANTA - LOM - dle projevu negativní - dle významu zásadní - dle cennosti běžný

HARMONICKÉ MĚŘÍTKO KRAJINY - dle významu spoluurčující - dle projevu pozitivní - dle cennosti význačný

KRAJINNÝ PRVEK (interakční prvek ÚSES) - dle významu doplňující - dle projevu pozitivní - dle cennosti běžný


analýza: PŘÍRODA 13/16

SKUPINA

motám pouze v omunikační

Hercynica/

Koněprusy skryté pod hřbetem Zlatého koně a Kotýzu. (Foto: Ivan Vorel)

NĚ (spíš

yl zde vladyčí

ástavby podél

Koněprusy. Výřez mapydruhého vojenského mapování (1836-1852, měřítko 1: 28 800) a třetího vojenského mapování (1877-1880) - vzhledem k momentální aktualizaci serveru geoportálu, nelze dohledat stabilní katastr

hranaprirody.cz)

urbánní zavřenými nyní objenné scéně ní dominanpředevším Objekt bývalé školy, dnes zde sídlí školka a obecní úřad.

76

1

KONĚPRUSY


VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

2

směr kr álův dvů

r

pohled ze

pohled

Zlatého ko ně na pam

pohled od Bítova

SKUPINA

orama Če ského kra su

analýza: PŘÍRODA 13/16

KONĚPRUSY

Pohled ze Zlatého koně

Králův Dvůr

Koněprusy

77

Pohled na Králův Dvůr


analýza: PŘÍRODA 14/16

SKUPINA

ů je v

bou.

žně

.5

roba

http://www.geologicke-mapy.cz/radon

ská

Výskyt radonu

V území se vyskytuje RIZIKOVÝ GEOFAKTOR radon v podloží (radonový index) (data z dokumentu: Posudek:Radon v podloží v obci Koněprusy, Česká geologická sližba 2014)

78

1

KONĚPRUSY


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 14/16

ua na

mné

tím ncí.

Rozbory Chráněné krajinné oblasti Český kras, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras Králův Dvůr

Koněprusy

do pohled na západ směrem na Koněprusy

le

bně

ebo

výškové zlomy- lesní porosty směr pohledu na Králův Dvůr nejčastější stezky místních občanů

79


Název Teplota (°C) Objev 34 348, Zpřístup. Délka návšt. Prohlídka Prům.žádná roční Charakteristika/výjimečnost lých 43 229, dětských vstupenekjeskyně bylovzduch prodáno důchodců 4 590, individuální prohlídka a 7 450 osob voda část jeskyně okruhu ) (min) návštěvnost j. (m) (m) 1991 – 2007 zdarma (v drtivé většině děti do 6 let). x

Bozkovské dolomitové

7,5-9

8

1947 1957

1969

350

400

cca 45

67 392

analýza: PŘÍRODA 15/16

Největší jeskynní systém v dolomitech s největším

1

” oblastí a míst

SKUPINA

440 plavba)

Kateřinskánejnavštěvovanějšími j. 7-8 část 1910 420 jeskyněmi 580 cca 40v ČR. 64 024 Koněpruské jeskyně jsou druhými odedáv J. Balcarka

7-8

-

na 1909 1923

1926 1935 1949

700

720

cca 60

39 621

a jedinou veřejnou podzemní plavbou v ČR. Jeskyně s největší zpřístupněnou podzemní prostorou v ČR.

Jeskynní systém s bohatou krápníkovou výzdobou a významná archeologická lokalita.

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2011

K. Svobodová). 10/2012 ěvníků, z toho 8 432 cizinců. Dospědná individuální prohlídka a 7 450 osob

Sloupskošošůvské j.

7-8

1 - 20

část odedávna 1879Eliš.j. 1889Šoš.j.

1881 1890

1930

1760

cca 100/60

44 748

Nejdelší zpřístupněný jeskynní systém v ČR, jeskyně Kůlna je významná archeol. lokalita, naleziště pozůstatků neadrtálského člověka.

Mladečské j.

7-9

-

1826 (1828)

1911

330

380

cca 40

18 927

Významná archeologická lokalita - největší a nejstarší sídliště cromagnonských lidí ve střední Evropě.

Javoříčské j.

7-8 1938 1938 790 790 60/40 51 581 Jeskynní systém s nejbohatší Zpracovalo odd. výzkumů accaanalýz, CzechTourism 1958 1961 a a nejpestřejší krápníkovou 360

Zbrašovské aragonitové j.

22

přelom 1912 1913

1926

375

375

cca 50

50 536

Hydrotermální jeskyně s plynovými „jezery“ CO2, aragonitovými agregáty a unikátní krápníkovou výzdobou.

7-8

-

1936 1949

1950

410

350

cca 45

57 716

Největší jeskynní systém v krystalických vápencích v ČR.

7-9

-

před 1430

1885 1955

220

220

cca 30

15 123

Jeskyně vytvořená ledovcovými vodami,

1958 2004

140

280

2007

550

cca 500

Bítov

udie výstavby nového „Domu přírody Českého Jaroslav Hromas, ředitel Správy jeskyní České TOP 5 nejnavštěvovanějších hradů a zámků J. Na Špičáku cí z oboru karsologie a speleologie, člen pořadíčestný název objektu 1 Pražský hrad Koněprusy J. Na avstivi-na-700-tisic-lidi/111/1/0 2 Státní hrad a zámek Český KrumlovTuroldu J. Na Pomezí

zk

typ hrad 7-9 6-8 1951 hrad 3 Státní zámek Lednice - NKP zámek J. Výpustek 7-8 před 1608 4 Státní zámek Hluboká nad Vltavou - NKP zámek 5 Zámek a arboretum Průhonice zámek x

výzdobou.

1416

písemně doložená tis. krajnejstarší jeskyně s nejstaršími historickými nápisy v ČR. 1cca430,0 Praha 40 20 129 Největší jeskynní systém v druhohorních vápencích 319,7 Jihočeský v ČR s unikátní modelací stěn a stropů. 304,7 - Jihomoravský cca 70 Jeskynní systém s pohnutou historií (těžba fosfátů, 246,9 Jihočeský německá továrna) a s tajným vojenským velitelským stanovištěm. 240,0 Středočeský

) délkou návštěvního okruhu se rozumí trasa, kterou návštěvník projde

Národní galerie v Praze Národní muzeum, Praha Muzeum umění Olomouc Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

muzeum, galerie muzeum, galerie muzeum, galerie muzeum, galerie

476,7 397,4 187,4 181,6

yC

2 3 4 5

um

mapa znázorňující území obce Koněprusy a CHKO Český kras a galerii TOP 5 nejnavštěvovanějších muzeí JESKYNĚ 2009 hranice obce Koněprusy pořadí název objektu typ tis. kraj http://www.caves.cz/editor_files/File/ hranice CHKO Českymuzeum, kras 1 Židovské muzeum v Praze galerie 560,7 Praha rocenka10/rocenka_2010_WEB_1.pdf

ze

TOP 5 nejnavštěvovanějších přírodních památek pořadí název objektu 1 Punkevní jeskyně a Macocha 2 Soutěsky Kamenice 3 Pravčická brána 4 Koněpruské jeskyně 5 Bozkovské dolomitové jeskyně

To

ch

typ jeskyně přírodní památky přírodní památky jeskyně jeskyně

tis. 199,9 165,0 140,0 79,2 68,0

13

Praha Praha Olomoucký Praha

kraj Jihomoravský Ústecký Ústecký Středočeský Liberecký

http://vyzkumy.czechtourism.cz/653/navstevnost-turistickych-cilu

7,5-9

8

1947 1957

1969

350

400

cca 45

ism

Bozkovské dolomitové j.

typ tis. kraj hrad 1 430,0 Praha zoologická zahrada 1 371,8 Praha Délka návšt. Prohlídka Prům. roční Charakteristika/výjimečnost zábava 830,0 Praha okruhu x) (min) návštěvnost j. ostatní historické stavby 570,6 Praha (m) 1991 – 2007 muzeum, galerie 560,7 Praha

ur

TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů v Praze pořadí název objektu 1 Pražský hrad 2 Zoologická zahrada Praha Teplota (°C) Objev Zpřístup. 3 Název AquaPalace Praha vzduch voda část jeskyně 4jeskyně Staroměstská radnice (m) 5 Židovské muzeum v Praze

67 392

TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů ve Středočeském kraji pořadí Koněpruské název objektu typ 91950 1959 580 620 cca 50-60 104 123 1 j. Kostnice10,5 Sedlec, Kutná Hora pohřebiště, pietní místo 2 Chrám sv. Barbory, Kutná Hora kostel, chrám, kaple Chýnovská 5-9 8,7 1863 1868 280 260 cca 40 35 177 3 j. Zámek a arboretum Průhonice zámek 4 Hrad Karlštejn hrad 5 Punkevní Hornické muzeum v Příbrami důl, štola, hornické muzeum j. 7-8 4 - 10 1909 1910 1290 1250 cca 60 200 333 (z toho 440 plavba)

Kateřinská j.

7-8

-

J. Balcarka

7-8

-

část odedáv na 1909 1923

1910

420

1926 1935 1949

700

Největší jeskynní systém v dolomitech s největším podzemním jezerem v Čechách.

tis. kraj Největší jeskynní systém Čech a významná 286,4 Středočeský archeologická lokalita. 243,9 Středočeský Největší česká jeskyně 240,0 Středočeský v krystalických vápencích a nejstarší 223,8zpřístupněná Středočeský jeskyně v ČR. 125,4 Středočeský Nejznámější jeskynní systém s nejmohutnější propastí a jedinou veřejnou podzemní plavbou v ČR.

580 cca 40 64 024 Jeskyně s největší podzemní ruchu - CzechTourism Českázpřístupněnou centrála cestovního prostorou ČR. 111, Fax: +420 224 247 516 Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, Tel.: +420 221v580 E-mail: vyzkum@czechtourism.cz, www.CzechTourism.cz 720 cca 60 39 621 Jeskynní systém s bohatou krápníkovou výzdobou a významná archeologická lokalita.

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2011 Sloupskošošůvské j.

7-8

1 - 20

část odedávna 1879Eliš.j. 1889Šoš.j.

1881 1890

1930

1760

cca 100/60

44 748

Nejdelší zpřístupněný jeskynní systém v ČR, jeskyně Kůlna je významná archeol. lokalita, naleziště pozůstatků neadrtálského člověka.

Mladečské j.

7-9

-

1826 (1828)

1911

330

380

cca 40

18 927

Významná archeologická lokalita - největší a nejstarší sídliště cromagnonských lidí ve střední Evropě.

Javoříčské j.

80790 cca 60/40 51 581 Jeskynní systém s nejbohatší 7-8 1938 1938 790 Zpracovalo odd. výzkumů a analýz, CzechTourism 1958 1961 a a nejpestřejší krápníkovou

j. podzemním jezerem ,,...Velký dluh máme ke Koněpruským jeskyním, a proto byla dokončena studie výstavby nového „Domu přírody Českéh v Čechách. KONĚPRUSY Koněpruské 91950 1959 580 620 cca 50-60 104 123 Největší jeskynní systém krasu“ právě u jejich vchoduj. na Zlatém koni u Koněprus.”, uvedl RNDr. Jaroslav jeskyní Česk 10,5 Čech a významná Hromas, ředitel Správy TOP 5 nejnavš archeologická lokalita. republiky, geolog a speleolog, Chýnovská autor řady i 280populárních publikací z oboru čle pořadíčestný název 5-9 8,7odborných 1863 1868 260 cca 40 35 177 Největší česká jeskyněkarsologie a speleologie, j. v krystalických vápencích a nejstarší zpřístupněná České speleologické společnosti. 1 Pražsk jeskyně v ČR. Punkevní j. 7-8 4 - 10 1909 1910 1290 1250 cca 60 200 333 Nejznámější jeskynní systém Zdroj:http://mistojakoznacka.cz/article/ceske-a-moravske-jeskyne-rocne-navstivi-na-700-tisic-lidi/111/1/0 2 Státní (z toho s nejmohutnější propastí

3 Státní 4 Státní 5 Zámek

TOP 5 nejnavš pořadí název 1 Židovs 2 Národn 3 Národn 4 Muzeu 5 Uměle

TOP 5 nejnavš pořadí název 1 Punk 2 Soutě 3 Pravč 4 Koně 5 Bozko

http://vyzkumy.

TOP 5 nejnavš pořadí náze 1 Praž 2 Zool 3 Aqua 4 Staro 5 Židov

TOP 5 nejnavš pořadí název 1 Kostni 2 Chrám 3 Zámek 4 Hrad K 5 Hornic


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 15/16

Naučná stezka

ZLATÝ KŮŇ

oněprusy ale mimo

Naučnou stezku v roce 2006 zřídila Správa chráněné krajinné oblasti Český kras, 267 18 Karlštejn 85, tel.: +420 311 681 713, e-mail: ceskras@nature.cz, www.ceskykras.nature.cz; na této adrese je možné získat o Českém krasu podrobnější informace. Grafické zpracování a tisk: Žaket

Vítáme Vás

a a její zvláštnosti výrazně odliomická, dopravní Naučná stezka je dlouhá asi 3,5 km a její prohlíd- Stezka z větší části prochází územím národní vané Český kras od ostatních ku je možné uskutečnit za 90 minut. Trasa stezky přírodní památky Zlatý kůň a přírodní rezervace . rozsáhlého území středních dí do Berouna za je rozdělena na dvě části, které lze projít také sa- Kobyla. Od vrcholu Zlatého koně se přes hřbet ojmenovaného po proslulém mostatně. Ať už si vyberete procházku západní Kobyly až na severní svah Plešivce rozprostírá evČeský Kras, který částí geologická stezka (Zlatý kůň) naučná nebo východní částí (Kobyla), ropsky významná lokalita Zlatý kůň. Proto Vás ýru Joachimu Barrandovi. k parkovišti je v obou případech možný prosíme, abyste neopouštěli vyznačenou trasu, ově proslulou a je jedihttp://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/ tné sídlooblastí však do návrat

jektů. Stezka vede v některých místech v blízkosti lomových stěn, opuštění vyznačené trasy by proto mohlo být spojeno s nebezpečím ohrožení zdraví i života.

z hlavní trasy stezky u zastávky č. 7. aby nedocházelo k poškozování chráněných obencovým územím v Čechách, odbočením naucne-stezky/geologicka-naucna-stezka/ echny jevy charakteristické zu, a tojsou krasovéto jevy,druhé kaňony mu, Trasa naučné alní partie, mimořádně bohaCísařský lom je Dům na svystavět řadou vzácnýchi reliktů, ena pravěké osídlení vníi husté účel. NPP Zlatý kůň voje lidské společnosti. Kras 4 Velkolom 475 m usích í charakterjsou v okolí místní obcí Srb-

atého koně je světoznámou ou. Tvoří jej z největší části ená v turistických ké vápence s barevnými laportálů, zasypané stskými a mladšími středněpygovými vápenci v nadloží. ly na dně mělkého, prosluněseprvohorách místní– vstěhují ch spodním tedy 405–380 milióny lidípřed zmínilo, že se ence jsou v podstatě zkameuto místu) dnešním korálovým útesům, ny jedinců dnes již vymřelých a řas s vápnitými kostrami se v lomechkontakt na svazích Zla- s zuální četné zkamenělé zbytky zeěramenonožců, působí iplžů, natrilobitů obec

stezky je seznámit návštěvnímavostmi živé i neživé přírody ho krasu.

Čertovy schody západ

5

stezky Zlatý kůň – Kobyla 0

100 200 300 400 500

metrů

3 pokladna Koněpruských jeskyní 1b 2 1c 1a 6

trasa naučné stezky hranice chráněných území

vstup do Koněpruských jeskyní Houbův lom

7 Husákův lom

8

Akantopygový lůmek

Velkolom Čertovy schody východ

11 lom Na Kobyle

9

10

Červený lom

PR Kobyla http://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/ chranena-uzemi/npp-zlaty-kun/

turistická stezka- vedena mimo vesnici

81


1

analýza: PŘÍRODA 16/16

KONĚPRUSY

SKUPINA

PROSTORY KRAJINNÉHO RÁZU 1/ vymezení na základě charakterové odlišnosti

2/ vymezení na zák

3

1

2

3

3 1/ urbanizovaný prostor - vesnice, charakteristickým znakem je především přítomnost osídlení v určité hustotě 2/ obhospodařovaná půda do tohoto území též spadají interakční prvky ÚSES 3/ zalesněný prostor 4/ prostor lomu

1/ prostor vesnice 2/ prostor Bítova a 3/ otevřený segmen 4/ vizuálně otevřen 5/ vizuálně uzavřen

přehlednost/vizuální spojitost okolí obce Koněprusy

VOSK - lom

82


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: PŘÍRODA 16/16

2/ vymezení na základě vizuální spojitosti - vizuálně otevřené segmenty krajiny (VOSK) 5

2

3

1 4

2

znakem je

3 1/ prostor vesnice a jejího okolí, vizuálně spojité, dobře přehledné 2/ prostor Bítova a jeho okolí, vizuálně spojité 3/ otevřený segment lomu v souvislém lesním porostu 4/ vizuálně otevřená zemědělská krajina 5/ vizuálně uzavřený lesní porost

VOSK - lom

83


analýza: EKONOMIKA 1/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Eliška Valtrová Z pozemkové držby obce Koněprusy je zřejmé, že obec vlastní především pozemky na kterých se nachází dopravní infrastruktura dále pozemky se zemědělskou půdou a lesy. Speciickým pozemkem v držbě obce jsou dvě vodní plochy v její severní části. V souvislosti s územním rozvojem obec nevlastní žádné pozemky v místech budocí obytné zástavby ani v oblasti předpokládaného železničního rozvoje. Obec je však vlastníkem pozemků v jednom ze dvou míst vymezeného k budoucí rekreaci. Obecní byty Žádne byty nejsou ve vlastnictví obce. Z domovního fondu vyplývá, že obec není vlastníkem žádných bytů ani domů. Majetek zatěžující rozpočet obce (náklady na údržbu x příjem obce) Škola, která se zatím povedla opravit z velké části z dotací Středočeského kraje. Nyní zažádáno odotace navýměnu oken a střechu. Výdajové položky rozpočtu ve vztahu k území Z rozpočtů obce Koněpusy je zřejmé, že žádná položka trvale neomezuje rozvoj území obce v jiných položkách v dlouhodobém horizontu. Z důvodu malé velikosti obce (ČSÚ sčítání lidu 2011 – 212 obyvatel) hraje velkou roli aktuální potřeba investic, která se každým rokem mění. Tyto investice mohou v krátkodobém horizontu omezovat ostatní položky rozpočtu (viz schálený rozpočet pro rok 2013, kdy investice do stavby silnic nedovoluje investici do zamýšlené péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň). Území je z spravovatelné. Z rozpočtů obcí Koněprusy a Bítov za poslední tři roky (tj. 2011, 2012 a 2013) se nejvíce investovalio do pozemních komunikací a věcí s nimi spojených. Nejvíce nákladnou položkou byly opravy a údržby. Dále se jednalo se zejména o výdaje na pořízení infrastruktury, osvětlení a drobné stavby. Tato položka je jednoznačně nejvýraznějším výdajem v průběhu těchto posledních let. Stav veřejného prostoru v obci je různorodý. Chybí zde souvislí pruh chodníku. V rámci obce můžeme nalézt pouze útržkovité místa výskytu chodníku různého materiálového i barevného provedení. Je tedy pravděpodobné, že tato investice nebyla realizována ze strany obce, ale spíše z iniciativy vlastníka nemovistosti před kterou se chodník nachází. Prostory obce se udržují v nezbytně nutném množství a rozsahu. Z rozpočtů jsou zřejmé zejména investice do veřejného osvětlení (2011) a každoroční péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (v rozsahu údržby). Tato položka v roce 2012 nedosáhla schváleného rozpočtu a v roce 2013 zůstala pouze položkou v rozpočtu bez schválených investic. Z dostupných zdrojů je zřejmé snižování ixních nákladů na údržbu území, zejména veřejných prostor. Toto snižování může mít v budoucích letech vliv na nedostatečnou kvalitu veřejných prostor obou obcí. Finanční situace veřejného sektoru Příjmy Hlavními příjmy obce jsou nedaňové příjmy. Tyto mají v průběhu hodnocených let stále větší podíl na obecním rozpočtu. Průměrně se jedná o poloviční nebo nadpoloviční většinu všech příjmů. Nedaňové příjmy pochází z těžby lomu Čertovy schody na základě horního zákona paragrafu 32a. § 32a (1) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu8) roční úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením. Tuto úhradu převede obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí dobývacího prostoru na území jednotlivých obcí. zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#cast7 V výše uvedeného vyplývá, že obec Koněprusy je inančně závislá na těžbě v lomu Čertovy schody. Tato skutečnost je vykoupena ničivým dopadem na krajiný ráz v okolí obce (zejména pak prašností a hlukem způsobeným odstřely s periodou až 5x týdně). Těžební povolení do roku 2017. V případě neprodloužení povolení nebo omezení těžby v lomu Čertovy schody ztratí obec Koněprusy hlavní příjem z nedaňových investic. Důvod neprodloužení smlouvy by mohlo být např. rozpor se záměry CHKO Český kras. Závislost na nedaňových příjmech z lomu Čertovy schody by v případě přerušení mohla být nahrazena evektivnějším čerpáním dotací. Dotace obce nyní tvoří pouze zlomek z celkových příjmů. Průzkum mezi místními občany poukázal jejich snahu být v případě potřeby na nedaňových příjmech z lomu nezávislí. Vznikají zde nové projekty např. permakulturní zemědělství, snaha podporovat místní suroviny a obec se také snaží zaměřit na rozvoj turismu v souvislosti s Koněpruskými jeskyněmi např. drobné občerstvení, směrové ukazatele.

84


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: EKONOMIKA 1/10

Jakub Kunčík V obci je poměrně velká skupina nově příchozích obyvatel (mladí vzdělaní lidé s rodinou). Současný starosta je z této skupiny. Je všeobecná snaha věci posunout. Rozšíření obce, řada projektů, komunitní centrum (kde se setkávají aktivní obyvatelé). Hlavní politickou vizí je připravit obec na období bez příspěvků z těžby v nedalekém lomu. Vybudovat vodovod, kanalizaci a stavba nových RD. Využít otenciálu turistů projíždějích do Koněpruských jeskyň. A v neposlední řadě podpora menších zásahů (spolupráce s FA ČVUT). Starosta přiznal, že neví, jaké nástroje by mu spolu s občany nejlépe umožnily obec plánovitě rozvíjet (očekávání od spolupráce se studenty architektury). V území jsou čitelné dvě skupiny obyvatel - starousedlíci a nově příchozí. Dialog se z velké části úspěšně snaží zprostředkovávat starosta. Velkými hráči mimo obec jsou CHKO Český kras a Vápenka Čertovy Schody a. s. (společnost skupiny Lhoist, zajišťující těžbu vápence ve velkolomu Čertovy schody). Problém jsou jednotlivci blokující svými pozemky a nemovitostmi některé projekty. Obec má po šestnácti letech jiného starostu. Ve vedení obce jsou nyní vysokoškolsky vzdělaní lidé (ne však v oboru územní plánování). Snaha zapojit do spolupráce více lidí. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Oběma vesnicemi prochází silnice III. třídy, z nich obslužné komunikace a sjezdy. Existuje autobusová doprava s nízkou frekvencí. Uvažuje se o obnově malodráhy. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA elektřina - zavedena plyn - nově zaveden voda - v plánu kanalizace - v plánu OBČANSKÁ VYBAVENOST Nízký počet obyvatel (asi 220) neumožňuje provoz. Funguje pošta, provizorní mateřská školka, hospoda s omezenou otevírací dobou. Problematickými jsou místa uvnitř obce - zúžená nebo se špatným rozhledem. Řešením mohou být chodníky, zpomalení dopravy, zvýšení přehlednosti. Autobusové linky jsou málo užívané (krom “školních”), přesto je snaha je zachovat (nutné také pro starší obyvatele). Většina domácností má osobní automobil(y) a intenzivně dojíždějí především do Berouna a do Prahy. V ÚAP je plánován vodovod (z lomu, z Tmáně - Lounín) a kanalizace. Provoz smysluplný při nárustu obyvatel. Občané by vybavenost rádi rozšířili (restaurace) v návaznosti na velký (sezónní) pohyb turistů především do Koněpruských jeskyň. Náklady na vybudování a provoz vodovodu a kanalizace jsou zatím příliš velké. Je možné využít dotace. Absence obou však způsobuje negativní vedlejší efekty. V budoucnu může být problém především s dostatkem podzemní vody, na který současné soukromé studny nebudou stačit. Vzhledem k malé hustotě zástavby je možné dosáhnout větší efektivity díky vlně nově příchozích obyvatel. Územní rezervy a rozvojové plochy se snaží navazovat a doplňovat stávající zástavbu (plán na 40 RD). Nechochází k žádným problémům s vlastnictvím, ani zneužíváním postavení (vyjímkou je blokování některých parcel problémovými jednotlivci, které však ohrožuje především obnovu malodráhy). Nová výstavba na rozvojových plochách obce má již veškerou infrastrukturu zavedenu. Není problém z přístupem k infrasturktuře. Kritickým místem v obci je především zdroj vody (klesání hladiny podzemních vod), který může dále znehodnotit potencionální těžba břidličných plynů v oblasti. Výhodné by bylo vícezdrojové napojení vodovodu. Územní plán počítá se stavbou nových domů (40 RD, asi 144 obyvatel) a stabilizování počtu obyvatel obce na 400. Dále pak stavbu pro rekreaci (restaurace, přírodní, sportovní areál) a nádražím obnovené malodráhy (dočasně pozastaveno). Nová výstavba umožní zrealizovat základní vybavenost a zásadně ovlivní energetickou náročnost.

85


analýza: EKONOMIKA 2/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Zadlužení Obec Koněprusy není v současné době vedena v databázi (databáze soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce) zadlužených obcí. Tento stav nemá žádný vliv na provoz obce. Investice účelnost investic a účelnost pravidel pro investice Z důvodů malé velikosti obce (ČSÚ sčítání lidu 2011 – 212 obyvatel) jsou investice každoročně rozdílného charakteru dle potřeby obce. V roce 2012 byla provedena investice do veřejné správy (regionální a místní správa) a do ochrany památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí. V předchozích letech například investice na siliční dopravu, pozemní komunikace, pitná voda, zájmová činnost a rekreace (využití volného času pro děti a mládež), ochrana přírody a krajiny (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), komunální služby a územní rozvoj (územní plánování). Vzhledem k různorodému charakteru investic je zřejmé, že slouží k všeobecnému rozvoji obce. Provedené investice Konkrétně se investice v předešlých letech týkaly těchto větších projektů: 1) rekonstrukce komunitní centrum 2) přeměna koupaliště na rybník V obou případech bylo zažádáno o dotace ke Středočeskému kraji. Plánované investice Plánované větší budoucí investice: 1) vodovod 2) kanalizace 3) opravy na komunitním centru (západní fasáda, přesun hlavního vchodu, otevření úřadu, parkovací místa) 4) hřiště u rybníka (ping-pong) Pro plánované investice chce i nadále obec pokračovat v žádostech o dotace ve Středočeském kraji. Podnikatelské subjekty v obci právncké osoby 8 živnosti 48 osoby v OR 7 firmy v OR 3 provozovny 4 Pracovní síly Věková struktura Z dostupných dat o věkové struktuře obyvatelstva v Koněprusech tvoří nejpočetnější skupinu děti ve věkovém rozmezí 0 - 14let, za nimi se umístili s malým rozdílem občané v produktivním věku ve věkových rozmezích 40 - 49, 30- 39 a 20 - 29 let. V porovnání s celým okresem je zde výrazný podíl dětské populace, která však nemá žádný vliv na pracovní trh. Přestože je většina obyvatel v produktivně aktivním věku. Koněprusy nenabízí dostatečné pracovní příležitosti. Většina jeho obyvatel tedy za prací musí dojíždět. Dojížďka probíhá zejména v rámci okresu, nejvíce do nedalekého Berouna (6km, dobré dopravní spojení v ranních a odpoledních špičkách) ale také díky výhodné poloze na rychlostní komunikaci E50 směrem na Prahu (30km) a na Plzeň (50km).

86


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: EKONOMIKA 2/10

zásobování vodou: Qh = 1,58 l/s dnes (navýšení o 0,58 l/s) kanalizace odpovídá vypočtené potřebě pitné vody (Bítov studny a žumpy) zásobování zemním plynem: nárust o 100 000 m3/rok zásobování elektrickou energii: soudobý příkon pro 40 RD: 440 kW zásobování teplem: průměrná spotřeba tepla + ohřev TUV pro 40 RD: 5 960 GJ/rok Závislost na cenách elektřiny a plynu. Nejdůležitější však bude řešení vodovodu.

87


analýza: EKONOMIKA 3/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Vzdělanostní / kvaliikační struktura pracovní síly V obci Koněprusy tvoří nejpočetnější skupinu obyvatelé, kteří dosáhli středoškolského vzdělání bez maturity, za nimi se s malým rozdílem umístili občané se středoškolským vzděláním s maturitou. Poměrně velkou část občanů má pouze základní vzdělání. Zároveň však výrazně přibývá vysokoškolsky vzdělanýchobčanů. Díky blízké vazbě na město Beroun se v obci mohou vyskytovat specializace odvozené od studijních středoškolských nebo vyšších obor. V městě Beroun se nachází tyto vzdělávací instituce: • Gymnázium Joachima Barranda • Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky • Střední zdravotnická škola Beroun • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hlinky ( s obory Mechanik a opravář motorových vozidel, Karosář, Elektrikář silnoproud, Cukrář, Truhlář, Instalatér, Kuchař - číšník, Kuchař, Prodavač, ůranžér, Truhlářská a čalounická výroba, Zednické práce, Strojírenské práce, Stravovací aubytovací služby • Manažerská akademie Beroun (soukromá střední škola) • Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Přes velké množství specializací je velmi pravděpodobné, že velká část obyvatel může najít uplatnění v těžbě nedalekého lomu Čertovy schody a v rámci obce budou převažovat kvaliikace spojené právě s těžbou v lomu, který tvoří speciickou pracovní příležitost pro obec Koněprusy. Dočasnou nebo sezóní pracovní příležitost můžou nabídnou také Koněpruské jeskyně. Nezaměstnanost Nezaměstnanost v obci se v průběhu posledních let zvyšuje, ale i přesto je téměř zanedbatelná. Porovnáme-li nezaměstnanost celého okresu s celorepublikovým průměrem, i zde se dostáváme na dobré pozice s malou mírou nezaměstnanosti. Pravděpodobně je tento fakt dán uspokojující nabídkou pracovní příležitostí. Zejména poměrně snadnou dostupností do okolních míst s větším počtem pracovních příležitostíi i fakt, že mnoho občanů může najít práci v nedalekém lomu Čertovy schody. Podnikavost Většina obyvatel v obci Koněprusy je v zaměstnaneckém poměru. Poměrně významnou skupinou jsou i pracující na vlastní účet a pracující důchodci. V obci je evidováno 48 živností a 8 právnických osob, které mají trvalé sídlo irmy v Koněprusech. Přes tento fakt však tyto irmy nemusejí nabízet pracovní příležitosti a mohou zde mít pouze trvalou adresu. Firmy podnikají v těchto odvětvích: • HůKSPEED CZ, s.r.o. - přeprava potravinářského zboží • FOX trading spol. s.r.o. - služby v oblasti administrativní správy • D.ů.L. spol. s r.o. - hostinská činnost, pronájem nemovitostí Ostatní organizace: • SOWů-SDRUŽENÍ OBČůNŮ WůLDORFSKÁ INICIůTIVů - Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů • Sbor dobrovolných hasičů Koněprusy • Honební společenstvo Koněprusy - Bítov - Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti • Obec Koněprusy • J&F team, o.s. - Ostatní sportovní činnosti Vyjížďka / dojížďka Téměř polovina občanů Koněprus vyjíždí denně za naměstnáním nebo vzděláním [40%]. Dá se předpokládat, že větší část občanů dojíždí do nedalekého Berouna, který poskytuje kromě pracovních příležitostí také poměrně bohatou nabídku všech stupňů vzdělání. Dalším pravděpodobným cílem dojížďky jsou pracovní příležitosti v dostupnosti rychlostní komunikace E50 až po Prahu a na druhý směr k Plzni. Můžeme se také domnívat, že za pracovními příležitosti dojíždí především lidé s vyšším vzděláním, kterým koněprusy nenabízí pracovní uplatnění a školáci navštěvující střední a vysoké školy se zaměřeními, které město Beroun nepokrývá. Hlavním prostředkem vyjížďky je buď automobil (pro občany pracující mimo město Beroun) nebo autobus s přímým spojením do Berouna. ůutobusové spojení je pokryté zejména v pracovních špičkách (tj. od brzkých ranních hodin a poté odpoledne). Z mého názoru by zde mohla fungovat i cyklistická doprava. Nachází se zde cyklostezka, ale není to nejkratší varianta na město Beroun.

88


89


analýza: EKONOMIKA 4/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Justína Špalková Dopravní infrastruktura Velikost komunikací odpovídá velikosti vesnice. Dobré dopravní napojení silnicí III. třídy, směr od Berouna z nádraží a silnicí III. třídy od Králova Dvora. V obci vzniká několik problematických míst při průjezdu, vzhledem ke zúžení mezi zástavbou. Při nárůstu zástavby tedy i obyvatel, bude potřeba dostavět potřebné obslužné komunikace. Průjezdní úseky silniční sítě vytvářejí nosný komunikační skelet, na který jsou dále připojeny místní a účelové komunikace dopravně zpřístupňující zpřístupňují části obce, včetně všech parcel (pozemkové úpravy). Nově zastavitelné území je plánované v kontaktu s územím již zastavěném – doplnění uzavřených urbanistických celků (typických pro oblast českého krasu). Turisticky lákavým územím Koněpruských jeskyní prochází značená turistická žlutá trasa z Králova Dvora do Srbska a zelená z Tetína do Litně. Chybí napojení železnice - záměr ve využití bývalé malodráhy z kamenolomu, která byla pod názvem „Drobná dráha Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy“ (K-B-K) zprovozněna v r.1898. Vodovod V současné době není v obci vybudován veřejný vodovod a občané jsou zásobováni z vlastních studní. V ÚP obce Koněprusy je navrženo zásobování obce připojením na vodovod obce Tmaň na systém vodovodu z úpravny Želivka. Je potřeba vybudovat vodárenský přivaděč DN 100 v délce cca 3600 m. V návrhu je počítáno i s napojení Bítova na vodovod. Dle změny č.1 ÚP obce Koněprusy je zásobování vodou navrženo pro lokality v Koněprusích budou připojeny do současně plánovaných vodovodních řádu. V Bítově, kde se předpokládá prodloužení vodovodu ve výhledu, budou RD zásobovány z vlastních studní. Prodloužený vodovod je navržen z vodojemu Lounín. Možnost problému při nárůstu obyvatel v Koněprusech. Také možnost problému při poruše přiváděcího potrubí. Z tohoto důvodu je snaha obce zajistit si vlastní zdroj vody – jsou prováděny nové průzkumy. Hydrologický vrt z roku 98 neprokázal dostatek vody. Hydrotechnické výpočty: zdroj: návrh změny č. 1 ÚP obce Koněprusy V původním územním plánu je potřeba vody stanovena následujícími hodnotami: - průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 50 640 l/den tj. 0,59 l/s - maximální denní potřeba vody Qm (nárok na vodní zdroj) Qm: 75 960 l/den - tj. 0,88 l/s - maximální hodinová potřeba vody Qh (nárok na rozvodnou sít) Qh: 5 697 l/h - tj. 1,58 l/s Realizací nové výstavby bude potřeba vody zvýšena o následující hodnoty: Qp1: RD: 144 obyv × 160 l/den = 23 040 l/den, tj. 0,26 l/s Rekreace: 500 návštev × 10 l/den = 5000 l/den celkem: 28 040 l/den, tj. 0,32 l/s Qm1: 28 040 l/den × 1,5 = 42 060 l/den, tj. 0,48 l/s Qh1: 28 040 l/den × 1,8 / 24 = 2 103 l/hod, tj. 0,58 l/s Kanalizace Obec nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizaci a veškeré odpadní vody splaškového charakteru jsou jímány v soukromých žumpách. Dle změny č.1 ÚP obce Koněprusy je navrhováno připojení splaškové kanalizace do současně plánovaných kanalizačních řádu svedených do ČOV. V Bítově budou splaškové vody z RD jímány v soukromých žumpách s pravidelným vyvážením na příslušnou ČOV. Plochy navrhované k zástavbě budou připojeny tlakovou kanalizací do gravitačního uličního řádu s odvodem do ČOV. Dešťové vody z nově navrhovaných lokalit budou odváděny do stávajících silničních příkopu a dešťových stok a podle možnosti likvidovány zasakováním do terénu v místě spádu. Zásobování plynem Všechny lokality je možné napojit na stávající rozvod plynu v obci. Technické výpočty: zdroj: návrh změny č. 1 ÚP obce Koněprusy Maximální hodinová potřeba plynu bude zvýšena o Qmax = 40 RD × 3,5 m3/hod = 140 m3/hod. Průměrná specifická potřeba plynu pro 1 RD/rok: 2 500 m3/rok. Celkový nárůst spotřeby plynu pro 40 RD za rok: 100 000 m3/rok

90


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

veřejná správa samospráva a státní správ analýza: EKONOMIKA 4/10

V obci je (mladí vz skupiny. obce, řad aktivní ob na obdob budovat potenciá v neposle FA ČVUT

Starosta s občany (očekává

V území a nově př zprostřed jsou CHK (společn velkolom

Problém vitostmi jiného sta vzdělaní zapojit do

ORP Bero

91


analýza: EKONOMIKA 5/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

Provoz, efektivita, vlastnictví, přístup Obec získala dotaci na vybudování kanalizace a ČOV. Vybudování technické infrastruktury je plánováno dle změny č.1 ÚP obce Koněprusy, která vychází z ÚP obce Koněprusy. Dále je plánováno vybudování ČOV. Navrhované rozvojové plochy navazují na stávající zástavbu obce, kanalizační a vodovodní síť bude napojena na plánovanou kanalizační a vodovodní síť dle ÚP obce. Bezpečnost/zranitelnost V případě napojení veřejného vodovodu na vodojem Lounín hrozí riziko při selhání přivaděče či přetížení kapacity vodojem - oblast bez jiného zdroje vody. V obci je snaha o nalezení vlastního zdroje vody, zatím nebylo prokázané dostatečné množství vody. Dopravní napojení a napojení na vyšší rády infrastruktury odpovídá velikosti obce ENERGIE Náročnost a bezpečnost Obec je napojena na elektrickou energii i na plynovod. V území se nachází především bytová zástavba rodinnými domy, které jsou ve vzájemném kompaktním vztahu v území - není zde patrná suburbanizace. Rozvojové plochy pro bytovou zástavbu jsou také navrhovány v návaznosti na zástavbu stávající. Z toho vyplývá, že v území pro bydlení a v rozvojových plochách pro bydlení nejsou vysoké nároky na požadavky na energie. Náročnost na plynovod při obnově malodráhy nebude patrná. Zásobování provozu malodráhy elektrickou energií je možné z vlastní transformační stanice, která bude připojená na VN 22kV křižující drážní těleso. ZÁVĚR Z VLASTNÍ ANALÝZY: - obec má plánovanou výstavbu technické infrastruktury - vodovodu a kanalizace ve změně č. 1 ÚP obce Koněprusy – zatím výstavba neuskutečněna - na kanalizaci a ČOV obec získala dotaci - problematické zúžení komunikace mezi zástavbou - plánované obnovení malodráhy - turistické trasy v okolí Koněprus ZÁVĚR ZE SETKÁNÍ SE STAROSTOU A OBČANY: - v obci není občany negativně vnímána chybějící kanalizace a vodovod - větší prioritu u občanů má vybudování vodovodu – avšak dotace získána na kanalizaci a ČOV - chybějící chodníky v úsecích podél hlavní nejfrekventovanější komunikace v obci - špatný stav komunikací – způsobeno dopravou nákladních aut - problém odpadu podél silnic a míst stanovených pro kontejnery pro odpad - chybějící napojení a značení turistických tras kolem Koněprus s obcí V souvislosti s neexistencí technické infrastruktury stagnuje také výstavba v rozvojových plochách pro bydlení. Situace se může změnit v návaznosti na plánované vybudování vodovodní a kanalizační sítě. Dopravní infrastruktura je vzhledem k velikosti obce dostatečná. Dále je v obci v návaznosti na rozvojovou plochu rekreace plánované obnovení a prodloužení malodráhy, která může do obce přilákat více turistů.

92


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: EKONOMIKA 5/10

infrastruktura potřeba

DOPRAV Oběma v obslužné Existuje Uvažuje

TECHNI elektřina plyn - no voda - v kanaliza

OBČANS Nízký po Funguje omezen

Problem se špatn zpomale linky jsou je zacho domácn předevší vodovod smyslup rádi rozš pohyb tu

93


analýza: EKONOMIKA 6/10 Koordinační výkres:

zdroj: návrh změny č. 1 ÚP obce Koněprusy - Ing. Arch. Michal Bartoše

Výřez koordinační výkres:

zdroj: návrh změny č. 1 ÚP obce Koněprusy - Ing. Arch. Michal Bartošek

94

1

KONĚPRUSY

SKUPINA


2

KONĚPRUSY

SKUPINA

analýza: EKONOMIKA 6/10 infrastruktura

provoz, efektivita, vlastnictví, přístup, bezpeč

Náklady jsou zatím obou vša nu může vody, na stačit.

Vzhledem větší efek Územní r doplňova

Nechoch zneužívá parcel pr především vojových zavedenu

Kritickým hladiny p potencio by bylo v

95


3722

2111

Příjmy z poskyt. služeb a výr. (popelnice, třídění odpadu)

6310

2119

Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - ost. příjmy z vl. čin.

70 000,00

67 575,00

Škola, která sePřijaté zatím povedla opravit zažádáno o 3725 2324 nekapitál. Příspěvky a náhradyz velké části z dotací Středočeského kraje. Nyní 28 336,00 6171výměnu 2112 Činnost zprávy - Příjmy z prodeje zboží 600,00 dotace na oken a místní střechu. 6171 2131 Činnost místní zprávy - Příjmy z pronájmu pozemků 2 500,00 KONĚPRUSY analýza: EKONOMIKA 7/10 6310 náklady 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - úroky 1.2) Fixní provozu 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend

95 000,00 5 000,00

14 750,00 5 100,00

� ��� ������ � ��� ������ Rozpočtové výdaje 2012 jako příklad, s porovnáním s ostatními rozpočty z let 2010, 2011, 2012 II. Rozpočtové výdaje Par. Pol. �e�t ϮϮϭϮ ϱϭϲϵ ^ŝůŶŝĐĞ Ͳ EĄŬƵƉ ŽƐƚ͘ ƐůƵǎĞď

2212 2221 2310 2322 3111 3111 3113 3312 3314 3314 3314 3314 3314 3316 3319 3319 3326 3326 3341 3341 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3421 3421 3421 3421 3421 3631 3631 3722 3723 3745 3745 3745 3745 4222 4222 4222 4222 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6115 6115 6115 6115 3421 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5171 5193 5166 5166 5321 5339 5321 5169 5137 5137 5139 5169 5171 5321 5139 5169 5171 6121 5162 5169 5021 5021 5139 5169 5175 5194 5021 5139 5169 5175 5194 5139 5154 5169 5169 5139 5156 5169 5171 5021 5139 5163 5169 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5175 5179 5023 5032 5021 5139 5162 5171 5175 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172

Silnice - výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž. Výdaje na dopravní územní obslužnost Pitná voda a kanal. - výdaje na dodav. pořízení informací Výdaje na dodavat. pořízení informací Neinvest. transfery obcím (školky) Neinv. transfery cizím PO Neinvest. transfery obcím (školy) Hudební činnost - nákup ost. služeb Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu j.n. (knihovna) Nákup ostat. služeb Výdaje na dod. zajišť. opravy a údržbu Vydavatelská činnost - neinvestiční tranfery obcím Ost. nálež. kultury - nákup mat. Ost. nálež. kultury - nákup ost. služeb Poříz., zachování a obnova hodnot míst. kult. Budovy, haly, stavby Rozhlas. poplatky (služby telekom. a radiokomunikací) Nákup ost. služeb Ostatní osobní výdaje - dohody Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - ost. osobní výdaje Záležitosti kultury - nákup materiálu j.n. Nákup ost. služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Záležitosti kultury (věcné dary) Využití volného času dětí a ml. - ost. osobní výdaje - dohody Využití volného času dětí a mládeže - nákup mat. VVČDaM - nákup ostatních služeb VVČDaM - výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Veřejné osvětlení - nákup materiálu j.n. Elektrická energie Sběr a odvoz komunálního odpadu (nákup ost. služeb) Sběr a odvoz ostatních odpadů (nákup ost. služeb) Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň - obnova venkova (nákup mat.) Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Ostatní osobní výdaje - dohody Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek - hasiči Nákup materiálu j.n. - hasiči Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - nákup ost. služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Požární ochrana - výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ostatní nákupy j. n. Odměny člen zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Volby do zastup. ÚSC - ost. os. výdaje Volby do zastup. ÚSC - nákup mat. Volby do zastup. ÚSC - služby tel. a radiokom. Volby do zastup. ÚSC - výdaje na opravy a údržbu Volby do zastup. ÚSC - věci a služby - pohoštění Platy zam. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Pov. poj.na soc.zab.a př.na st. p. z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb 96 Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč. programů

���v�le�ý rozpočet 1 000 000,00 13 000,00 10 000,00 80 000,00 90 000,00 15 000,00 10 000,00 83 000,00 500,00 6 000,00 1 000,00 7 000,00 40 000,00 8 000,00 40 700,00 15 000,00 7 000,00 6 000,00 500,00 35 000,00 90 000,00 40 000,00 15 000,00 17 000,00 50 000,00 1 500,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 3 500,00 2 500,00 5 000,00 1 000,00 30 000,00 6 000,00 1 000,00 265 000,00 30 000,00

300 000,00 100 000,00 65 000,00 25 000,00 1 000,00 50 000,00 200 000,00 65 000,00 40 000,00 3 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 10 000,00 861 000,00 25 000,00

1

97 891,03 SKUPINA

Rozpočet po z������ 8 949,00 31 692,00 13 521,00 20 894,00 4 959,00 40 000,00 8 000,00 168 250,00 3 500,00 15 041,00 44 206,00 10 336,00 1 000,00 13 282,00 10 000,00 737,00 6 300,00 177 576,00 540,00 4 080,00 6 900,00 1 864,00 9 420,00 7 342,00 28 304,00 2 085,00 11 900,00 4 221,00 200,00 16 340,00 136 493,00 27 000,00 4 798,00 11 650,00 24 150,00 63 665,00

1 843,00 391,00 1 333,00 4 162,00 5 323,00 240 446,00 27 108,00 8 300,00 1 489,00 1 000,00 9 500,00 768,00 266 279,00 80 631,00 77 919,00 46 957,00 400,00 136 817,00 231 356,62 45 542,34 85 722,00 3 250,00 4 230,40 22 169,78 256 580,00 5 080,00 178 115,00 812 365,00


3326 6121 3341 5162 3341 5169 KONĚPRUSY 3349 5021 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3421 5021 3421 5139 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3631 5139 3631 5154 3722 5169 3723 5169 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 4222 5021 4222 5139 4222 5163 4222 5169 5512 5134 5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5179 6112 5023 6112 5032 6115 5021 6115 5139 6115 5162 6115 5171 3421 5175 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5175 6171 5179 6171 5182 6171 5321 6171 5361 6171 5362 6171 5163 6171 5121 6171 6130 6310 5163 6320 5163

2

SKUPINA

Budovy, haly, stavby Rozhlas. poplatky (služby telekom. a radiokomunikací) Nákup ost. služeb Ostatní osobní výdaje - dohody Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - ost. osobní výdaje Záležitosti kultury - nákup materiálu j.n. Nákup ost. služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Záležitosti kultury (věcné dary) Využití volného času dětí a ml. - ost. osobní výdaje - dohody Využití volného času dětí a mládeže - nákup mat. VVČDaM - nákup ostatních služeb VVČDaM - výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Veřejné osvětlení - nákup materiálu j.n. Elektrická energie Sběr a odvoz komunálního odpadu (nákup ost. služeb) Sběr a odvoz ostatních odpadů (nákup ost. služeb) Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň - obnova venkova (nákup mat.) Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Ostatní osobní výdaje - dohody Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek - hasiči Nákup materiálu j.n. - hasiči Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - nákup ost. služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Požární ochrana - výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ostatní nákupy j. n. Odměny člen zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Volby do zastup. ÚSC - ost. os. výdaje Volby do zastup. ÚSC - nákup mat. Volby do zastup. ÚSC - služby tel. a radiokom. Volby do zastup. ÚSC - výdaje na opravy a údržbu Volby do zastup. ÚSC - věci a služby - pohoštění Platy zam. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Pov. poj.na soc.zab.a př.na st. p. z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč. programů Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ostatní nákupy j. n. Poskytované zálohy vlastní pokladně NI transfery obcím (projednávání přestupků) Nákup kolků Platby daní a popl. st. rozp. Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly, stavby Pozemky Příjmy a výd. z fin. operací - služby pen. ústavů Služby peněžních ústavů

500,00

analýza: EKONOMIKA 7/106 000,00 1 000,00 7 000,00 40 000,00 8 000,00 40 700,00 15 000,00 7 000,00 6 000,00 500,00 35 000,00 90 000,00 40 000,00 15 000,00 17 000,00 50 000,00 1 500,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 3 500,00 2 500,00 5 000,00 1 000,00 30 000,00 6 000,00 1 000,00 265 000,00 30 000,00 300 000,00 100 000,00 65 000,00 25 000,00 1 000,00 50 000,00 200 000,00 65 000,00 40 000,00 3 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 10 000,00 861 000,00 25 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 10 000,00 -

� ��� ������ Rozdíl

1.2.1) Výdajové položky rozpočtu ve vztahu k území

177 576,00 540,00 4 080,00 6 900,00 1 864,00 9 420,00 7 342,00 28 304,00 2 085,00 11 900,00 4 221,00 200,00 16 340,00 136 493,00 27 000,00 4 798,00 11 650,00 24 150,00 63 665,00 1 843,00 391,00 1 333,00 4 162,00 5 323,00 240 446,00 27 108,00 8 300,00 1 489,00 1 000,00 9 500,00 768,00 266 279,00 80 631,00 77 919,00 46 957,00 400,00 136 817,00 231 356,62 45 542,34 85 722,00 3 250,00 4 230,40 22 169,78 256 580,00 5 080,00 178 115,00 812 365,00 9 991,00 3 700,00 4 000,00 1 445 718,80 60 930,00 2 013,25 18 743,00

� ��� ������ 681 165,54

zdroj: http://www.koneprusy.cz/?p=1106

Z rozpočtů obce Koněpusy je zřejmé, že žádná položka trvale neomezuje rozvoj území obce v jiných položkách v dlouhodobém horizontu. 2 ze 2011 2 Z důvodu malé velikosti obce (ČSÚ sčítání lidu – 212 obyvatel) hraje velkou roli aktuální potřeba investic, která se každým rokem mění. Tyto investice mohou v krátkodobém horizontu omezovat ostatní položky rozpočtu (viz schálený rozpočet pro rok 2013, kdy investice do stavby silnic nedovoluje investici do zamýšlené péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň). 97 Území je z spravovatelné.


2.1) Příjmy

Příjmy 2012analýza:

EKONOMIKA 8/10

1

Příjmy 2011KONĚPRUSY

SKUPINA

Plnění rozpočtu - výdaje

P����� RO�POČ�� ���� zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/531332-koneprusy?vydaje=vse#vydaje ƐĞƐƚĂǀĞŶlj Ŭ ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϮ͕ ǀ <ē ŶĂ ĚǀĢ ĚĞƐĞƚŝŶŶĄ ŵşƐƚĂ

Detailní přehled položek příjmů obce v roce 2012 IČO: ����������� I. Rozpočtové p��j�� Par. Pol. �e�t 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1019 1032 2119 3612 3613 3632 3633 3639 3722 3725 6171 6171 6310 6310 6310

1111 1112 1113 1121 1211 1341 1344 1348 1351 1359 1361 1511 4112 4112 4122 4216 2111 2111 2343 2132 2132 2131 2119 2131 2111 2324 2112 2131 2119 2141 2142

DzPFO závisl. č. DzPFO sam. výd. č. DzPFO z kap. výnosů DzPPO DPH Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek ze zhodnocení stavebního pozemku Odvod z výtěžku provozování loterií Ostatní odvody jinde neuvedené Správní poplatky (trv. pobyt, výpis z katastru) Daň z nemovitostí NI př. transf. ze SR v rám. souh. dotv NI př. transf. ze SR v rám. souh. dotv NI př. Transf. Od krajů Ost př. transf. ze SR Ost. zem. a pot. činn. a rozvoj - příjmy z poskytování sl. a výr. Podpora ost. produkč. činn. Příjem úhrad podle par. 32a horního zák. Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí Nebytové hosp. - příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu pozemků Výstavba a údržba míst. inž. sítí - Ostatní příjmy z vl. čin. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskyt. služeb a výr. (popelnice, třídění odpadu) Přijaté nekapitál. Příspěvky a náhrady Činnost místní zprávy - Příjmy z prodeje zboží Činnost místní zprávy - Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - ost. příjmy z vl. čin. Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - úroky Příjmy z podílů na zisku a dividend

II. Rozpočtové výdaje Par. Pol. �e�t ϮϮϭϮ ϱϭϲϵ ^ŝůŶŝĐĞ Ͳ EĄŬƵƉ ŽƐƚ͘ ƐůƵǎĞď

2212

5171

Obecní úřad Koněprusy

���v�le�ý rozpočet 295 000,00 7 000,00 35 000,00 290 000,00 800 000,00 3 500,00 1 000,00 800 000,00 500,00 35 000,00 375 000,00

60 100,00 1 000 000,00 30 000,00 100,00 70 000,00 95 000,00 5 000,00

� ��� ������

�ý�lede� od poč�t�� ro�� 312 190,86 6 113,43 38 416,44 351 051,68 744 013,31 1 476,00 3 260,00 5 266,34 850,00 175 714,56 22 057,00 60 100,00 51 200,00 900,00 43 200,00 2 098 830,00 27 500,00 4 000,00 1 108,00 160 000,00 34 203,00 67 575,00 28 336,00 600,00 2 500,00 14 750,00 97 891,03 5 100,00

� ��� ������

zdroj: http://www.koneprusy.cz/?p=1106

98

Silnice - výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž.

���v�le�ý rozpočet 1 000 000,00

Rozpočet po z������ 8 949,00 31 692,00


zena evektivnějším čerpáním dotací. Dotace obce nyní tvoří pouze zlomek z celkových příjmů.

2

Průzkum mezi místními občany poukázal jejich snahu být v8/10 případě potřeby na nedaňových příKONĚPRUSY analýza: EKONOMIKA jmech z lomu nezávislí. Vznikají zde nové projekty např. permakulturní zemědělství, snaha podporovat SKUPINA místní suroviny a obec se také snaží zaměřit na rozvoj turismu v souvislosti s Koněpruskými jeskyněmi např. drobné občerstvení, směrové ukazatele.

2.2) Zadlužení

3) Investice

zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz

3.1) účelnost investic pravidel pro investice Obec Koněprusy neníav účelnost současné době vedena v databázi (databáze soustava informativních a

monitorujících ukazatelů hospodaření obce) zadlužených obcí. Tento stav nemá žádný vliv na provoz obce. Investice 2012 Investice 2011

zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/531332-koneprusy?vydaje=investicni&rok=2011#rok

Z důvodů malé velikosti obce (ČSÚ sčítání lidu 2011 – 212 obyvatel) jsou investice každoročně rozdílného charakteru dle potřeby obce. V roce 2012 byla provedena investice do veřejné správy (regionální a místní správa) a do ochrany památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí. V předchozích letech například investice na siliční dopravu, pozemní komunikace, pitná voda, zájmová činnost a rekreace (využití volného 99 času pro děti a mládež), ochrana přírody a krajiny (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), komunální služby


živnosti osoby v OR irmy v OR provozovny

48 7 3 4

analýza: EKONOMIKA 9/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

zdroj: http://regiony.kurzy.cz/koneprusy

1) Pracovní síly 1.1) Věková struktura obec Koněprusy

okres Beroun

zdroj: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgY-

100 Z dostupných dat o věkové struktuře obyvatelstva v Koněprusech tvoří nejpočetnější skupinu děti ve


2

KONĚPRUSY 1.2) Vzdělanostní / kvaliikační struktura pracovní síly analýza: EKONOMIKA 9/10

SKUPINA

obec Koněprusy

zdroj: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgY-

1.3) Nezaměstnanost zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=531332#p10 obec Koněprusy

V obci Koněprusy tvoří nejpočetnější skupinu obyvatelé, kteří dosáhli středoškolského vzdělání bez maturity, za nimi se s malým rozdílem umístili občané se středoškolským vzděláním s maturitou. Poměrně velkou část občan� má pouze základní vzdělání. Zárove� však výrazně přibývá vysokoškolsky vzdělaných občan�. Díky blízké vazbě na město Beroun se v obci mohou vyskytovat specializace odvozené od studijních středoškolských nebo vyšších obor�. V městě Beroun se nachází tyto vzdělávací instituce: • Gymnázium Joachima Barranda • Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky • Střední zdravotnická škola Beroun • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hlinky ( s obory Mechanik a opravář motorových vozidel, Karosář, Elektrikář - silnoproud, Cukrář, Truhlář, Instalatér, Kuchař - číšník, Kuchař, Pro davač, ůranžér, Truhlářská a čalounická výroba, Zednické práce, Strojírenské práce, Stravovací a zdroj: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgYubytovací služby • Manažerská akademie Beroun (soukromá střední škola) • Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Přes velké množství specializací je velmi pravděpodobné, že velká část obyvatel m�že najít uplatnění v těžbě nedalekého lomu Čertovy schody a v rámci obce budou převažovat kvaliikace spojené právě s těžbou v lomu, který tvoří speciickou pracovní příležitost pro obec Koněprusy. zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_do_062004 Dočasnou nebo sez�ní pracovní příležitost m�žou nabídnou také Koněpruské jeskyně. �ezaměstnanost v obci se v pr�běhu posledních 101 let zvyšuje� ale i přesto je téměř zanedbatelná. Porovnáme-li nezaměstnanost celého okresu s celorepublikov�m pr�měrem� i zde se dostáváme na dobré


• Obec Koněprusy • J&F team, o.s. - Ostatní sportovní činnosti

analýza: EKONOMIKA 10/10

1

KONĚPRUSY

SKUPINA

1.5) Vyjížďka / dojížďka

Z pozemkové držby obce Koněprusy je zřejmé, že obec vlastní především pozemky nachází dopravní infrastruktura dále pozemky se zemědělskou půdou a lesy. Speciickým p držbě obce jsou dvě vodní plochy v její severní části. V souvislosti s územním rozvojem obec nevlastní žádné pozemky v místech budocí Plnění rozpočtu - výdaje Obec je však vlastníkem poz zástavby ani v oblasti předpokládaného železničního rozvoje. ze dvou míst vymezeného k budoucí rekreaci. zdroj: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgY-

1.1.2) Obecní byty

P����� RO�PO�� ����

�éměř polovina občan� Koněprus vyjíždí denně ƐĞƐƚĂǀĞŶlj Ŭ ϯϭ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϮ͕ ǀ <ē ŶĂ ĚǀĢ ĚĞƐĞƚŝŶŶĄ ŵşƐƚĂ za naměstnáním nebo vzděláním �40��. Dá se Žádne byty nejsou ve vlastnictví obce. předpokládat, že větší část občan� dojíždí do nedalekého Berouna, který poskytuje kromě pracovních IČO: ����������� Obecní úř příležitostí také poměrně bohatou nabídku všech stup�� vzdělání. Dalším pravděpodobným cílem dojížďky jsou pracovní příležitosti v dostupnosti rychlostní komunikace E50 až po Prahu a na druhý směr k Plzni. I. Rozpočtové p��j�� Par. Pol. rozpočet �ý�lede� od p ��žeme se také domnívat, že za �e�t pracovními příležitosti dojíždí především lidé ���v�le�ý s vyšším 0000 1111 DzPFO závisl. č. 295 000,00 31 vzděláním, kterým koněprusy pracovní a školáci navštěvující střední a vysoké 0000 nenabízí 1112 DzPFO sam. uplatnění výd. č. 7 000,00 školy se 0000 1113 DzPFO z kap. výnosů 35 000,00 3 zaměřeními, které město Beroun nepokrývá.

0000 1121 DzPPO 290 000,00 35 0000 1211 DPH 800 000,00 74 0000 1341 je buď Poplatek ze psů 3 500,00 Hlavním prostředkem vyjížďky automobil (pro občany pracující mimo město Beroun) nebo 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 autobus s přímým spojením0000 do Berouna. ůutobusové spojení je pokryté zejména v pracovních špičkách (tj. 1348 Poplatek ze zhodnocení stavebního pozemku 800 000,00 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií od brzkých ranních hodin a poté odpoledne). Z mého názoru by zde mohla fungovat i cyklistická doprava. 0000 1359 Ostatní odvody jinde neuvedené 500,00 Nachází se zde cyklostezka, ale není nejkratší varianta 0000 1361 to Správní poplatky (trv. pobyt, na výpisměsto z katastru)Beroun. 35 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 375 000,00 17 0000 4112 NI př. transf. ze SR v rám. souh. dotv 2 0000 4112 NI př. transf. ze SR v rám. souh. dotv 60 100,00 6 0000 4122 NI př. Transf. Od krajů 5 0000 4216 Ost př. transf. ze SRhttp://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-200 zdroj: 1019 2111 Ost. zem. a pot. činn. a rozvoj - příjmy z poskytování sl. a výr. 1032 2111 Podpora ost. produkč. činn. 4 2343 Příjem úhrad podle par.že 32aobec horního není zák. vlastníkem žádných 1 000 000,00 2 09 Z2119 domovního fondu vyplývá, bytů ani domů. 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí 30 000,00 2 3613 2132 Nebytové hosp. - příjmy z pronájmu 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1.1.3) Majetek zatěžující rozpočet obce (náklady na zúdržbu x příjem obce) 3633 2119 Výstavba a údržba míst. inž. sítí - Ostatní příjmy vl. čin. 16 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 3 3722 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. (popelnice, třídění odpadu) 70 000,00 6 Škola, která sePřijaté zatím povedla opravit 3725 2324 nekapitál. Příspěvky a náhradyz velké části z dotací Středočeského kraje. Ny2 6171výměnu 2112 Činnost zprávy - Příjmy z prodeje zboží dotace na oken a místní střechu. 6171 2131 Činnost místní zprávy - Příjmy z pronájmu pozemků 6310 2119 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - ost. příjmy z vl. čin. 1 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - úroky 95 000,00 9 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00

1.2) Fixní náklady provozu

� ��� ������ �� Rozpočtové výdaje 2012 jako příklad, s porovnáním s ostatními rozpočty z let 2010, 2011, II. Rozpočtové výdaje Par. Pol. �e�t ϮϮϭϮ ϱϭϲϵ ^ŝůŶŝĐĞ Ͳ EĄŬƵƉ ŽƐƚ͘ ƐůƵǎĞď 102 2212 2221

5171 5193

Silnice - výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž. Výdaje na dopravní územní obslužnost

���v�le�ý rozpočet 1 000 000,00 13 000,00

Rozpočet

3 1


2

analýza:v EKONOMIKA 10/10 1)KONĚPRUSY Efektivita provozu a údržby území SKUPINA

1.1) Veřejné vlastnictví

1.1.1) Pozemková držba obce v kontextu územního rozvoje

zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=D6B992BE&Mar-

Výkres územního rozvoje obce

103 zdroj: graická cást zmeny c. 1 ÚP, Hlavní výkres


ZDROJE

ÚVOD KONĚPRUSY http://www.koneprusy.cz/

ANALÝZA LIDÉ ČSÚ databáze demografických údajů za obce ČR ČSÚ sčítání lidu 2011 http://nahlizenidokn.cuzk.cz http://bydleni.idnes.cz/koneprusy-zivot-v-malebne-obci-se-promenil-v-sousedske-peklo-p5y-/stavba. aspx?c=A100827_114226_reality_bdp_web http://www.reality-beroun.info/mapa/pozemky/ http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/metodika_sldb http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6431216 http://bit.ly/1l2jJd9 http://www.scitani.cz/ http://www.czso.cz 1Volby do PSP 2008: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/20004A8C82/$File/13-21160809.pdf http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/8C00418C24/$File/220029144.pdf Volby do zastupitelstva 2010: http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=2102&xob ec=531332 Rozdělení vsi: http://bydleni.idnes.cz/koneprusy-zivot-v-malebne-obci-se-promenil-v-sousedske-peklo-p5y-/stavba. aspx?c=A100827_114226_reality_bdp_web ÚP obce Koněprusy mapy.cz PŘÍRODA ČHMÚ ISOP Atlas podnebí Česka Mapa potenciální přirozené vegetace Katalog biotopů České republiky ÚP obce Koněprusy geoportal.gov.cz obecné: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%9Bprusy časopis obzor: http://www.obectman.cz/file.php?nid=449&oid=3573021 povodně: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html geologie: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50zj&y=770600&x=1057800&s=1 tvrdost vody a zdraví: http://www.vak.cz/soubory/tvrdost.pdf Beroun: http://www.mesto-beroun.cz/ Suchomastský potok: http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-g0100694-Suchomastsky-potok-cesko/ nádrž Suchomasty: http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/suchomasty.pdf zdroje pitné vody: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/zdroje-pitne-vody.html jeskyně: http://jeskyne.cesky-kras.cz/pro-navstevniky/pristup/ http://mistojakoznacka.cz/article/ceske-a-moravske-jeskyne-rocne-navstivi-na-700-tisic-lidi/111/1/0 http://vyzkumy.czechtourism.cz/653/navstevnost-turistickych-cilu http://ceskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/ www. koneprusy.cz www. koneprusy.cz; http://ceskykras.ochranaprirody.cz; Udržitelný rozvoj, Maier,K.; Culek, Martin, Charakteristika biogeografických podprovincií a bioregionů v České republice

104


ZDROJE

PŘÍRODA Katalog biotopů České republiky, Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí lhoist.cz geoportal.czuk.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle § 6 zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, „Vnější výsypka VČS - východ“, k.ú. Tmaň, okres Beroun, kraj Středočeský geology.cz rozbory chráněné krajinné oblasti Český kras, AOPK ČR, 2008 Posudek:Radon v podloží v obci Koněprusy, Česká geologická služba 2014 http://www.geologicke-mapy.cz/radon Změna územního plánu obve Tmaň - Ing. Arch Ivan Vavřík, 2005 METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ, I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, Květen 2004 http://portal.cenia.cz http://ceskykras.ochranaprirody.cz hodnocení krajinného rázu pro Český kras (Vorel a kol. 1997) EKONOMIE ORP Beroun Správa CHKO (státní správa) ÚAP Beroun ÚP Koněprusy geoportal.uhul.cz geoportal.vumop.cz návrh změny č. 1 ÚP obce Koněprusy http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=D6B992BE&Mar-V%FDkres http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=531332#p10 http://www.koneprusy.cz/?p=1106 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/531332-koneprusy?vydaje=vse#vydaje http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#cast7 http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/531332-koneprusy?vydaje=investicni&rok=2011#rok http://regiony.kurzy.cz/koneprusy http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgY-Zdostupných http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgY-zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=531332#p10 https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_do_062004 http://regiony.kurzy.cz/koneprusy http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi&tu=0&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAHWPv07DMBDGry2hf4WAgYV%C4%9Bt%C5%A1ina

105


KONĚPRUSY

NEZEVLI JEN TAK Jsme skupina studentů usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizujeme workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dáváme možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízíme příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci. Proces navrhování vnímáme jako spolupráci mezi odborníky (architekti, studenti) a uživateli (místní). Úspěšnost záleží na kvalitě komunikace mezi nimi. Nezdráhejme se sejít, pojďme diskutovat.

NÁŠ TÝM: Bc. Zuzana Kučerová Fakulta architektury ČVUT Srbsko

Bc. Jana Kusbachová Fakulta architektury ČVUT Loděnice

Karolína Kopecká Fakulta architektury ČVUT Křižatky

Bc. Julie Machačová Husitská teologická fakulta UK Praha

Bc. Tereza Keilová Fakulta architektury ČVUT Praha

Petr Vilhelm Fakulta stavební ČVUT Beroun

KONTAKTY: nezevli.cz

facebook.com/nezevlijentak

zevlitka@gmail.com

+420 607 636 867

106

Bc. Eva Kubjátová Fakulta architektury ČVUT Holice


SOUČANÝ STAV NA ŠKOLE ARCHITECKTURY

Student architektury chodí do školy přibližně šest let. Každý semestr si vybere zadání a pod dohledem vedoucího zpracovává ideový projekt. Na konci semestru pak práci prezentuje učiteli a svým spolužákům, za to dostane zápočet. Nechybí vám tady něco? Student se prakticky nedostane ven z budovy školy, nezkusí si práci s reálným materiálem nebo obhajobu projektu před nearchitekty. Po zkušenosti ze zahraničního pobytu, kde je výuka mnohem praktičtější, jsme se rozhodli pokusit se o změnu.

NAŠE FILOSOFIE

Dáváme studentům architektury příležitost setkat se s “reálným světem”. A to ve výhodné spolupráci s menšími obcemi. V Čechách v nich bydlí 70% obyvatel, přesto se jejich veřejným prostorům věnuje minimální pozornost i prostředky. Vedeme proto diskuzi s místními o problémech v jejich obci a drobnými zásahy je zlepšujeme - za minimální finanční obnos, z recyklovatelných materiálů a originálními prvky šitými na míru. Výhody jsou na obou stranách: obce získají mobiliář za minimální peníze a zároveň posílí komunitní život, studenti architektury se přiblíží reálnému světu mimo akademickou půdu, my jako organizátoři získáme neocenitelné zkušenosti s organizací workshopu. Inspiraci se pokoušíme předávat dál pomocí přednášek a programů pro školy.

zájem o veřejný prostor realizace vlastního projektu

originální mobiliář

prezentace před uživatelem

minimální finanční vklad posílení komunity

diskuze s “nearchitekty” poznání českého venkova

motivace pro další změny

práce s materiálem

diskuze o směřování obce

107


Š Nezevli108 jen tak 2014