Page 1

AGROFERT M A G A Z Í N

P R O

Z A M Ě S T N A N C E

A

P Ř Í Z N I V C E

Léto 2009

magazín

Sklizeň trochu jinak a radostněji > str. 8 Nové traktory ořou rychleji > str.11 Hospodářská zvířata cítí > str.14

S K U P I N Y

A G R O F E R T


AGROFERT M A G A Z Í N

P R O

Z A M Ě S T N A N C E

A

P Ř Í Z N I V C E

Podzim 2009

magazín

Sklizeň trochu jinak a radostněji > str. 8 Nové traktory ořou rychleji > str.11 Hospodářská zvířata cítí > str.14

S K U P I N Y

A G R O F E R T


OBSAH / AGROFERT MAGAZÍN

03

Editorial

Holding 04

Andrej Babiš: Jsem připraven mluvit s každým

07

Finanční krize – stra šák nebo realita?

10

Co přinese české předsednictví EU

Chemie 12

Kdo poskytne zá chranný pás Evropské unii?

13

Pardubičtí vozíčkáři přivezli z Pekingu čtyři medaile

14

Vznikla Evropská agentura pro chemkálie

14

Koncová filtrace vláken bude v Syn thesii v provozu do konce roku

15

Precheza přivítala čínskou delegaci

15

Chemofobní marke ting útočí

EDITORIAL / AGROFERT MAGAZÍN

20

Počítače pro základní školy

Zemědělství 21

GMO plodiny a jejich využití v podmínkách českého zemědělství

23

Geneticky modifikova né potraviny z iného pohľadu

24

Multi side systém v chovu prasat

26

Skupina První Žatecká se představuje

Potravinařství 27

Pomozte nám získat nového zaměstnance

27

Bezlepkové výrobky

28

Optimalizace výroby v potravinářské divizi

29

Soutěž Penam o origi nální sáček na pečivo

29

Pekár roka 2008

Kaleidoskop

37

Představujeme

38

Junior program

38

Představujeme II.

V prestižní soutěži Zlatý středník byl našemu magazínu udělen Certifikát vysoké profesionální úrovně.

Milí kolegové, vážení přátelé, v předvánočním období se lidé snaží

skupinu Agrofert. Tomuto tématu je

AGROFERT

dělat radost svým blízkým, navozují pří-

dále věnován velký prostor v článku

Andrejem Babišem. Rozhovor přináší

jemnou a sváteční atmosféru, nakupují

na téma Finanční krize – strašák nebo

retrospektivu významných událostí spo-

dárky. Proto jsme se i my rozhodli,

realita, jehož autorem je ředitel akvizicí

lečnosti, dozvíte se též nejbližší plány

že se vám pokusíme v tomto čísle

a korporátního financování Mgr. Libor

pana Babiše do budoucna, jeho osob-

udělat něčím radost, nebo vás alespoň

Němeček.

Mgr.

ní pohled na spolupracovníky a také

mile překvapit. Naším dárkem pro vás

Libor Němeček. potomků některých

něco málo z jeho soukromého života.

je rozhovor s generálním ředitelem a

našich

vám

Rozhovor se v neposlední řadě dotýká

předsedou představenstva AGROFERT

všem krásné a pohodové prožití vá-

aktuální finanční krize a jejích možných

rátního

financování

HOLDING,

a.

s.,

ing.

16

Intenzifikácia výroby amoniaku v Dusle

30

Prevence se týká kaž dé ženy

18

Vývoj střešních fólií ve Fatře na bázi TPO

32

Tipy pro maturanty

HOLDING, a. s., ing. Andrejem Ba-

nočních svátků a šťastný a úspěšný

či

na skupinu Agrofert. Tomuto tématu

Čtvrtá linka antrachi nonu v Organiku Otrokovice úspěšně najela

Sportovní dny skupiny AGROFERT

rok v předvánočním období se lidé

19

35

bišem. Rozhovor přináší retrospektivu významných událostí společnosti, do-

snaží dělat radost svým blízkým, na-

je dále věnován velký prostor v člán-

zvíte se též nejbližší plány pana Babi-

vozují příjemnou a sváteční atmosféru,

ku na téma Finanční krize – strašák

36

Alternativní pracovní úvazky

še do budoucna, jeho osobní pohled

nakupují dárky. Proto jsme se i my

nebo realita, jehož autorem je ředitel

na spolupracovníky a také něco málo

rozhodli, že se vám pokusíme v tomto

akvizicí a korporátního financování Mgr.

37

Sbírka hraček

z jeho soukromého života. Rozhovor

čísle udělat něčím radost, nebo vás

Libor

se v neposlední řadě dotýká aktuál-

alespoň mile překvapit. Naším dárkem

Mgr. Libor Němeček. potomků ně-

ní finanční krize a jejích možných či

pro vás je rozhovor s generálním ře-

kterých našich zaměstnanců. Přejeme

pravděpodobných dopadů nejen na

ditelem a předsedou představenstva

vám všem krásné a pohodové prožití

19 20

Lovochemie omládla

Hledáme nejvhodnější 37

Zaměstnanecký pro gram pro skupinu

zaměstnanců.

Přejeme

pravděpodobných

Němeček.

dopadů

rátního

nejen

financování

03


HOLDING / AGROFERT MAGAZÍN

HOLDING / AGROFERT MAGAZÍN

Andrej Babiš: Jsem připraven mluvit s každým S předsedou představenstva a generálním ředitelem AGROFERT HOLDING, a. s., Andrejem Babišem jsme si povídali nejen o patnácti letech budování skupiny, ale také o jeho plánech do budoucna či jaký dopad může mít světová finanční krize na skupinu AGROFERT.

Já jsem připravený s každým mluvit.

být globální skupinou, protože, jak se

nové továrny takříkajíc na zelené louce.

Vždy, když mi někdo ze skupiny na-

ukázalo v případě chybné investice v

Jedná se o robotizovanou pekárnu v

psal, tak jsem se s ním potkal, ať již

Číně, není to nejlepší strategie. Nemá-

Herinku u Prahy, prostějovský PRO-

to byl manažer či řadový zaměstnanec.

me ani ambice expandovat do Ruska

FROST na výrobu mraženého pečiva

či na Ukrajinu.

anebo PREOL v Lovosicích.

dybyste se ohlédl zpátky a

v týmu lidé, kteří by správně poradili

jsme řadu firem zachránili od bankrotu.

Je ovšem důležité, aby tohle vnímali i

zhodnotil celou éru budování

či vymluvili špatné akvizice. A tak do-

Tak například Maso Planá, Kostelecké

naši manažeři, kteří si občas hrají na

AGROFERTU, kterých rozhodnutí litu-

šlo ke špatným rozhodnutím, jako byla

uzeniny, Aliachem nebo Hyza by bez

velké šéfy, nechodí mezi lidi a nemluví

Tady ve střední Evropě máme hod-

nuje, tak dnes jsme v situaci, kdy

jete a které kroky patří naopak mezi

koupě drůbežích porážek MELBRO,

našeho žily. Pokud jsme některévažuju

ani s odboráři.Plánujete za současné

ně práce na dlouhou dobu, a proto

nevíme, co bude ani v příštím pololetí.

ty dobré?

Krůta Hodonín a ADEX Tachov. Jakou

za velké plus pro AGROFERT.Těchto

situace další expanzi AGROFERTU do

expanzi výrazně omezíme. V uplynu-

Ale určitě chci AGROFERT stabilizovat

roli hraje v obchodu intuice? Určitě ve-

kroků je mi samozřejmě líto, dostávám

zahraničí? Naše podnikání je zacíleno

lých dvou letech byly navíc realizované

a dobudovat jej personálně v celé ver-

Mnoho věcí se povedlo. Provedli jsme

likou. Ale když se na to zpětně dívám,

dopisy od lidí, kteří v zavíraných pro-

na střední Evropu, nemáme ambice

obrovské investice, kdy jsme postavili

tikále, a to i z pozice středního ma-

úspěšné akvizice, jako např. koupi

tak nekoupit Unipetrol byla velká ško-

vozech pracují dlouhá léta, ale bohužel

Prechezy, Dezy, SKW Piesteritz nebo

da, protože jeho tehdejší cena byla

nemáme na výběr. Příští rok budeme

Dusla, ale samozřejmě jsem se dopus-

04

„Nerad sedím v kanceláři, zajímá mě, kdo jsou a co dělají naši partneři a zákazníci“, říká Andrej Babiš.

všichni drasticky omezovat investice a

til také mnoha chyb a omylů. Většinu

Za velký úspěch považuju vztah, který

náklady a zkoumat také kvalitu mana-

rozhodnutí jsem dělal intuitivně, ale v

si AGROFERT vybudoval k bankovním

žerů, kteří jsou zodpovědní za nákup,

některých případech jsem se měl roz-

institucím, protože bez jejich důvěry

investice a údržbu. Management bude

hodnout spíše na základě důkladných

bychom nic nevybudovali. Na rozdíl od

muset hledat prostory pro snížení vý-

analýz

ob-

jiných jejich klientů jsem představitelům

dajů, abychom nemuseli drasticky sni-

zvláště v komoditách, ve kterých se

bank vždy říkal pravdu, i když byla ně-

žovat stav zaměstnanců.

nepohybuji dlouho. Například už třicet

kdy nepříjemná a myslím, že díky tomu

let se globálně zabývám trhem s hnoji-

jsme si u bank vybudovali excelentní

Bylo by dobré, kdyby všichni lidé za-

vy, takže v této oblasti mám dlouholeté

image. A hlavně plníme slovo a na

městnaní ve skupině to takto vnímali a

zkušenosti a můžu spoléhat na intuici,

tom zase stojí naše podnikatelská ima-

sami poukazovali na oblasti, kde se dá

ale v nových komoditách mi chyběli

ge. Navíc by měly banky vnímat, že

ušetřit, či kde se dají věci dělat lépe.

mezinárodního

rozměru,

Lovochemie omládla

V září odstartovala další z akcí, které mají podpořit nábor budoucích zaměstnanců Lovochemie – tzv. placené studentské praxe. Výchozím bodem je personální strategie a v ní obsažené tzv. plány personálních náhrad. Nejdůležitější byly poznatky vedoucích oddělení v jednotlivých provozech, kteří nejlépe vědí, kde, kdy a kolik nových zaměstnání, ale – a to je hlavním důvodem – nebudeme kupovat zajíce v pytli! Roční spolupráce nám mimo jiné pomůže prověřit schopnosti a potenciál případných nových posil. A nutno poznamenat, že s odměnou je pamatováno i na ty, kdo budou mít s těmito studenty nejvíce práce - na jejich garanty! Bližší informace o možnostech placených studentských praxí lze vyhledat na webových stránkách www.lovochemie.cz. Miroslava Šimonová, Lovochemie, a.s.

05

agrofert  
agrofert  

muj profil