Page 1

TRAVEL / FASHION / CULTURE / PHOTOGRAPHY WWW.NEXTTRAVELMAGAZINE.COM

ISSN 2286-8682

COMPLIMENTARY


EDITOR’s Talk

1 ISSUE february 2013

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน นิตยสาร Next

Travel Magazine ฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ที่ ทีมงานบรรณาธิการทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ กันท�ำ อย่างหนักเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้ร่วม เปิดประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ เติมเต็ม ความประทับใจความเพลิดเพลินไปพร้อมกับ เรา นิตยสาร Next Travel Magazine ฉบับนีไ้ ด้ แขกรับเชิญ Exclusive ซาร่า เล็กจ์ ทีจ่ ะมาร่วม ทริป เดินทางพร้อมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ และร่วมถ่ายภาพแฟชั่นเซตพิเศษให้กับเรา ส�ำหรับเดือนนี้ Next travel Magazine จะพา ผูอ้ า่ นทุกท่านไปแอ่วเมืองเชียงใหม่ซงึ่ เป็นเมือง ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับล้านนา ทั้งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเราจะพาผู้อ่านไปลิ้ม รส กับของดี ของเด็ด ของขึ้นชื่อ ของเชียงใหม่ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงอิ่มเอมและชื่นชอบ กับ นิตยสาร Next Travel Magazine ฉบับนี้ และ ขอฝากติดตามผลงาน นิตยสารของเราในฉบับ ต่อๆไปด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Hi, everyone! This magazine is the inauguration issue from the editorial department. Our team is meticulously united in action and spirit to create this magazine that will take you through splendid and luxurious experiences. For this issue, we have an exclusive, beautiful guest star to join and share our travel experiences together. In February, let us bring you to Chiang Mai by introducing the charming “Lifestyle and Arts” of the Lanna people. Both tourist attractions and food have been marvelously chosen for your pleasure. We hope you will have fun and enjoy this edition of Next Travel Magazine as well as the follow-up issue of Next Travel Magazine. Thank you!

NATTA KAJAISORNSITH editor-in-chief

TEAM ALNAPA WACHIRANUROJ

Yadamand PHUANGCHOOSAKDI

RAPEEPHONG POVORASIN

TAVORN GOBPENICHKIJ

ATTHAPON JANGPINITPORN

Phishaporn Uthaitham

ADVISING EDITOR

EDITOR ASSISTANTS

PHOTOGRAPHER

ADVISING EDITOR

GRAPHIC DESIGNER

GRAPHIC ASSISTANCE

ติดตามข่าวสารนิตยสาร NEXT ในหน้า Fanpage บน facebook เพียงใส่ Next Travel Magazine ในช่องค้นหา แล้วกด Like เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ NEXT news magazine in the Pages Fanpage on facebook.Simply enter in the search box and click Next Travel Magazine Like to follow. Get the information and data. www.Nexttravelmagazine.com Email : mail@nexttravelmagazine.com NEXT Magazine Thailand is published and distributed monthly by Miko 1999 co.,ltd. Address : 80/28 Bangkho Bangkholham Bangkok 10120 Tel. 0 2-164-1241-2 Email : mail@miko.co.th For all advertising queries contact : K.Nut NEXT travel magazine , Tel: 02-164-1241-2 or 084-877-7209 www.facebook.com/nexttravelmagazine


CONTENT

NEXT TRAVEL MAGAZINE

1 ISSUE february 2013

26

58

44 10 NEXT Society : สยามเซ็นเตอร์ โฉมใหม่แกรนด์โอเพนนิ่ง 12 NEXT Update 14 NEXT Gadget 16 CALENDAR 18 BANGKOK STORY : ล่องเรือสู่ล�ำน�้ำแห่งแผ่นดิน

06

next travel magazine

22 BANGKOK ACTIVITY 24 BANGKOK DINE 26 Break BANGKOK 28 Fashion 40 Style 45 activities 58 Hotel

57 70 Break Chiang mai 74 Taste 83 Inspired 84 PRIVILEGE


1 ISSUE February 2013

07


NEXT

CONTRIBUTORS WHERE TO FIND www.nexttravelmagazine.com

WARAN SUWANNO PHOTOGRAPHeR

การเขียนอาจจะท�ำให้เราจินตนาการเองได้ และ รูปภาพเราสามารถเห็นอารมณ์และความรูส้ กึ แต่ละ ช่วงเวลานั้น ซึ่งท�ำให้เราเก็บความทรงจ�ำไว้ได้แม้ว่า กาลเวลาของเราจะผ่านไปนานแค่ไหน เหมือนช่าง ภาพระดับโลกคนนี้ที่สามารถชักภาพให้คนทั้งโลก ได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่อัศจรรย์อีกมากมายในโลกของเรา Writing can make us imagine ourselves, but pictures convey feelings and emotions of that moment. This creates an everlasting memory which will never fade away. World-class photographers can stun the whole world and show that they are many discoveries to be made in this world.

Sara Legge model

ผู้หญิงคนนี้เป็นทั้งนางแบบเเละนักแสดงซึ่งมาก ไปด้วยความสามารถ เธอสามารถท�ำให้ผชู้ มทางบ้าน ชื่นชอบเป็นอย่างมาก กับทริปนี้ก็เช่นกันเธอได้มา เป็นนางแบบทีท่ กุ คนจะต้องตะลึงกับใบหน้าอันหวาน สไตล์ฝรั่งที่ผสมผสานกับความงามของธรรมชาติ ได้อย่างลงตัว This woman can be a model and an actress who has plenty of talent; she is able to gather admiration from her viewers. On this trip, she will become our model that will impress everyone with the harmonious blend of sweetness and natural beauty of her face.

FIND NOW. DEPARTMENT OF TOURISM DISTRIBUTION : BANGKOK, chiang Mai, phuket,MAIN CITIES ON BOARD INTERNATIONAL : LOS ANGELES, NEW YORK, WASHINGTON D.C. , LONDON, BRUSSELS, PARIS, LYON, MAITA, BAHRAIN, DUBAI, BEIJING, HONG KONG, TAIPEI, THAILAND, COPENHAGEN RESTAURANT : BLUE ELEPHANT ROYAL THAI CUISINE (ALL BRANCHES) FACEBOOK FAN PAGE : www.facebook.com/nexttravelmagazine , www.nexttravelmagazine.com

AIRLINES’S LOUNGE

08

next travel magazine

Miko 1999 co.,ltd. : 80/28 Charoenrat Road BangKhlo bangkholaem Bangkok 10120 Tel. 02-164 1241-2 Email : mail@miko.co.th

HOTEL

SHOPPING MALL

LOUNGE

COFFEE Restaurant

SUWICHAN PLIKAMIN COLUMNIST&pHOTOGRAPHER

ผูช้ ายคนนีส้ ามารถทีจ่ ะเป็นนักเขียนทีถ่ กั ทอ เรือ่ งราวให้ผอู้ า่ นได้เพลินเพลินไปกับมัน และเป็น ช่างภาพทีบ่ รรยายให้เห็นภาพไปพร้อมกับการ เขียน ส�ำหรับการท่องเทีย่ วครัง้ นีเ้ ราจะได้เห็นฝีไม้ ลายมือของผูช้ ายคนนีผ้ า่ นรูปภาพและการเขียนที่ จะดึงผูอ้ า่ นให้เข้าไปท่องเทีย่ วร่วมกัน A man of many talents, he is able to do both travel writing and photography. He can tell a story through pen and paper and enchant the reader. On this trip, we will see his skills through writing and photography that will lure us into travelling with him.


1 ISSUE February 2013

09


NEXT

SOCIETY

ซุปตาร์ ไทย – เทศ ตบเท้าฉลอง สยามเซ็นเตอร์ โฉมใหม่แกรนด์โอเพนนิ่ง เมืองแห่งไอเดียที่ล�้ำเทรนด์

Grand opening “Let the Legendary Party Begin “the grand opening department store in Asia we will meet the new trend of the town at Siam Center . On behalf of New Siam Center it’s not only see spectacular renovations but also make Siameses to see tremendous changing. Super Star in Thailand and Korea come to celebrate with this big events on Wed 9 and Fri 11 January 2013.

อลังการ! สมกับเป็นงานเปิดตัวศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน เอเชีย ส�ำหรับงาน Let the Legendary Party Begin งานแกรนด์ โอเพนนิง่ “สยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่ เมืองแห่งไอเดียทีล่ ำ�้ เทรนด์” กลับ มาด้วยรูปโฉมสุดล�ำ้ ด้วยการยกคาราวานซุป’ตาร์อนิ เตอร์ ทัง้ นักร้อง ระดับโลก คู่ขวัญฮอลลีวูด และพระเอกกิมจิ ที่บินตรงมาเฉลิมฉลอง ร่วมกับทัพดาราแถวหน้าของไทยอีกมากมาย และปลุกชีพจรคนรัก สยามให้ตนื่ ตะลึง เมือ่ วันพุธที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม ทีผ่ า่ นมา

10

next travel magazine


MAGNUM CAFE

ปรากฏการณ์ความสุขแบบ ฟินยกก�ำลัง 2 The surprise was doubled by the opening of

Thailand’s first “Magnum Café”, a super pop-up store at Siam Center. Ananda Everingham, the King of Magnum, delivered a big surprise by announcing the new “Magnum Choco-Cappuccino” ice cream

แม็กนัม่ ” ไอศกรีมอันดับ 1 ของโลก เนรมิตปรากฏการณ์ความ สุขแบบ “ฟินยกก�ำลัง 2” กับงานสุดเซอร์ไพรส์แห่งปี “แม็กนัม่ ฟิน - เอเวอร์ อาฟเตอร์–เดอะ ดับเบิล้ เพลชเชอร์ ปาร์ต”ี้ (Magnum FIN ever after – The double pleasure party) ชวนคิง ออฟ แม็กนัม่ อนันดา-เอเวอร์รงิ่ แฮม เผยบิก๊ เซอร์ไพรส์ในโชว์มายากลสุดอลังการ เพือ่ เปิดตัวไอศกรีม “แม็กนัม่ ช็อกโก-คาปูชโิ น่” ใหม่

1 ISSUE February 2013

11


NEXT

UPDATE

AFTER Sunset

ตะวันตกดินที่เดอะเซนต์ รีจีส

สัมผัสแสงแดดอุ่นๆ ในทุกเย็นวันอาทิตย์สุดท้ายของ เดือน ณ สระน�้ำสุดหรูบนชั้น 15 ของเดอะเซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ ทีจ่ ะพาให้คำ�่ คืนของคุณกลายเป็นคืนพิเศษด้วย เมนูคอ็ กเทลนานาชนิด พร้อมวิวตระการตากลางมหานคร ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น. In every last sunday evening of the month at the pool on the 15th floor of St. Regis , Bangkok will become a special night and slendid scenery at the heart of city.

service via Smart Phones

บินสบายไปกับบางกอกแอร์เวย์ส สายการบิ น บางกอกแอร์ เวย์ ส เปิ ด ให้ บ ริ ก ารบั ต รที่ นั่ ง อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ลดขัน้ ตอนทีเ่ ค้า น์เตอร์เช็คอิน โดยสารสามารถเช็ค อินได้ 24 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมงก่อน เวลาเดินทาง ผ่านเว็ปไซต์ www. bangkokair.com/pages/view/ web-check-in เลือกใช้บริการส่ง ข้อมูล QR Code ไปที่ e-mail ของ ท่าน เพื่อใช้แทนบัตรขึ้นเครื่อง.

FLying WITH A380

บินเหนือระดับไปกับการบินไทย

การบินไทย ท�ำการรับมอบเครื่องบิน A380 ล�ำแรกอย่าง เป็นทางการ เป็นสายการบินล�ำดับที่ 9 ซึ่งให้บริการเครื่องบิน ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก. ThaiAirways has given the first aircraft A380, officially. The 9th aircrafts will be the most efficient aircraft in the world.

12

next travel magazine

Bangkok Airways has made available the booking of fight tickets electronically which will reduce steps in checking-in at the counter. Passengers can check-in up to 24 hours to 2 hours before flight through www.bangkokair. com/pages/view/web-checkin and choose to send QR Code to the user’s email, this will replace the boarding pass.


1 ISSUE February 2013

13


NEXT

GADGET

1

Nikon J1

10-30 mm, 30-110 mm

Mirrorless ตัวที่สองของนิคอนรองจาก V1 มีฟังก์ ชัน่ การท�ำงานทีค่ ล้ายๆ กัน ตัวบิดอี้ อกแบบได้กะทัดรัด พกพาสะดวกสามารถเลือกใช้เลนส์ได้สองแบบระบบใช้ งานง่าย เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยว The second Mirrorless Nikon V1 after work has functions similar to a compact, well-designed business. Easy to use two-lens system , for people who like travelling.

2

THE ULTRABOOK

360o PORTABLE NOTEBOOK

อินเทล น�ำเสนอ อัลตร้าบุ๊ก นวัตกรรมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของแล็ปท็อปและ แท็บเล็ต หน้าจอและคีย์บอร์ดสามารถแยกออกจาก กัน หรือหมุนได้ถึง 360 องศา Intel Ultra offers bookmarking innovative new species. It’s a blend.The body of the laptop and tablet. Screen and keyboard can be separated from each other. Or rotate up to 360 degrees.

TRENDY ESSENTIALS HOT NEW EQUIPMENT FOR DAYLIFE

3

YIKI BIKE

URBAN FREEDOM

จักรยานไฟฟ้า ในหนัง sci-fi แบบนี้ คุณเองก็มี สามารถซื้อหา จักรยานไฟฟ้า YikeBike มาขี่เล่นใน ท้องถนนบ้านเราได้เหมือนกัน สนนราคาเริ่มต้นที่สอง พันกว่าเหรียญ USD เท่านั้นเอง I see people on the streets want to cry on! It’s very futuristic sci-fi electric bike to ride on the road home.Well priced at USD 2000 dollars only.

14

next travel magazine

4

AE+Y PHONE

YVES BEHAR AESIR COPENHAGEN

โทรศัพท์ที่มีดีไซน์ทันสมัยเป็นรุ่น limited edition from Yves Behar Aesir Copenhagen ถูกท�ำมาจาก ทอง 18 กะรัตประกอบโครงด้วยเซรามิคอีกเล็กน้อย อาจจะต้องคิดหนักสักหน่อยถ้าจะซื้อโทรศัพท์ตัวนี้กับ ราคาที่สูงถึง 60000 ดอลลาห์ limited edition from Yves Behar Aesir Copenhagen. It is made from 18 karat gold frame with a ceramic bit. May have to think a little bit harder if you want to buy this phone with up to 60,000 dollars.


1 ISSUE February 2013

15


NEXT

CALENDAR

1

เทศกาลดอกชมพูภคู าบาน และ งานบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา จ.น่าน Feb 10 - 15,2556

การประกวดธิดาเจ้าหลวงภูคา การ แสดงของนักเรียน และเยาวชนท้องถิ่นจ�ำ หน่างสอนค้า OTOP

1

2

2

งานวิวาห์ล้านบัว จ.อุดรธานี

Feb 12 - 14, 2556

ชมขบวนแห่สามล้อ “คู่รักวิวาห์ล้าน บัว” ชมพิธบี ายศรีสขู่ วัญให้ครู่ กั ฯ ท่ามกลาง ทะเลบัวแดง

3

4

3

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้ม กอเหนี่ยว จ.ปัตตานี Feb , 2556

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุย น�้ำ ลุยไฟ หามเจ้าแม่ในเกี้ยวที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย

6

CHECK LIST

february

5

16

6

งานบันทึกรักกลางภูผา & วิวาห์ผจญภัย จ.ปราจีนบุรี Feb 14 , 2556

คูบ่ า่ วสาวเดินทางมายังน�ำ้ ตกเวฬุวนั โรย ตัวลงไปกลางหน้าผาเพือ่ ท�ำพิธมี งคลสมรส.

next travel magazine

5

งานสะโตกช้าง จ.ล�ำปางJan 18 -

Feb , 2556

ชมนิทรรศการช้างไทย จัดเลี้ยงอาหาร ช้างบนสะโตกช้างขนาดใหญ่

4

มหกรรมหุ่นฟางนก จ.ชัยนาถ

Feb , 2556

ชมขบวนแห่หุ่นฟางนก ขบวน แห่ ห ลวงปู ่ สุ ข การประกวดหุ ่ น ฟางนก


1 ISSUE February 2013

17


NEXT

BANGKOK STORY

The River of Kings Chao Phraya River ล่องเรือสู่ล�ำน�้ำแห่งแผ่นดิน แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาเป็ น สายน�้ ำ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ น เส้ น เลื อ ดขนาดใหญ่ ทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมประเพณีให้กบั สังคมไทยมาช้านาน หาก “แม่น�้ำ” เปรียบเหมือนถนนหลวงในปัจจุบัน “แม่น�้ำเจ้าพระยา” ก็คือถนน หลวงสายส�ำคัญของประเทศ แม่นำ�้ เจ้าพระยาถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ในกรุงเทพมหานคร การล่องเรือเพือ่ ชมแม่นำ�้ แห่งชีวติ สายนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มทัง้ ในหมู่ คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม อย่างความยิง่ ใหญ่ของ พระปรางค์วดั อรุณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว วัดคูบ่ า้ นคูเ่ มือง ของชาวสยาม และสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ อีกมากมายทีต่ กแต่งด้วยสถาปัตยกรรม

18

next travel magazine

อันวิจติ รงดงาม ประกอบกับได้ชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนริมสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วหลายคนประทับใจไม่รลู้ มื ย้อนอดีตไปมีเหตุการณ์สำ� คัญมากมายในประวัตศิ าสตร์ไทยเกิดขึน้ บนสอง ฝัง่ ฟากแม่นำ�้ เจ้าพระยานี้ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของเมืองหลวงมาถึง สามยุคสมัย คือ กรุง ศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร แม่นำ้� เจ้าพระยาไม่เป็นเพียงเส้นทาง คมนาคม และขนส่งทีส่ ำ� คัญของประเทศเท่านัน้ ตลอดเส้นทางทีไ่ หลผ่าน กระแส น�ำ้ ได้พดั พาตะกอนอันอุดมสมบรูณม์ าด้วย จึงก่อให้เกิดทีร่ าบลุม่ อันกว้างใหญ่ และ เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึง่ ได้ผลดีทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก


The Chao Phraya River system drains more than a hundred thousand square kilometers within a region representing 35 percent of Thailand’s total land area. At 365 kilometres long, the Chao Phraya River did not appear in any historical sources until after the Rattakosin period. The River of Kings is a magnificent waterway, one of the great rivers in Asia. For Thailand, it is the nation’s life and soul. The river has been a principal factor in the development of Thai heritage, culture and economics. It has moulded the nation into what it is today and provides essential nourishments

for Thailand’s rich agriculture. Finally, the river has served as a highway for commerce, linking the nation’s cities, and as a protective barrier against its rivals. Along the river you will be fascinated by the changing panorama view which reveals fantastic treasures from the country’s rich past and new attractive modern architectural creations.

Temple of Dawn วัดอรุณราชวราราม

ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลก ธาตุดลิ ก” และเมือ่ ได้ทรงปฏิสงั ขรณ์เสร็จเรียบร้อย แล้ว จึงได้พระราชทานนาม วัดเสียใหม่วา่ “วัดอรุณ ราชวราราม” ดังทีเ่ รียกกันมาจนถึงปัจจุบนั ลาอรุณรุง่ Wat Arun Ratchawararan Ratchaworamahawihan or Temple of Dawn is one of Bangkok’s world famous landmarks. Built at the height of the Ayutthaya period the temple features a crowned roof porch and a Cambodian style tower known as a “Prang”. The Prang is 82 metres high and is cover with a multicoloured array of Chinese porcelain. The temple was named as such because the first light of morning reflected off the surface of the temple with a pearly iridescence. The temple was formerly known as Wat Makok, and when King Taksin built his palace, he ordered the temple to be annexed to it. The king restored it and renamed it “Wat Jaeng”. It was restored again by King Rama II, and renamed “Wat Arunratchatharam”. King Rama IV later changed the name to “Wat Arunratchawararam”

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณทีส่ ร้าง มาตัง้ แต่สมัยอยุธยา ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำ� คัญของ กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” ตาม ชือ่ ต�ำบลทีต่ งั้ วัด ต่อมา เมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตัง้ ณ กรุงธนบุรจี งึ เสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารค ถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึง ทรงเปลีย่ นชือ่ วัดมะกอกนอกเป็น “วัดแจ้ง” เพือ่ เป็นอนุสรณ์แห่งนิมติ ทีไ่ ด้เสด็จมาถึงวัด นีเ้ มือ่ เวลา อรุณรุง่ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ทรงด�ำเนินการ ปฏิสงั ขรณ์ตอ่ จนเสร็จ โปรดพระราชทาน พระนาม วัดว่า “วัดอรุณราชธาราม” และเมือ่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เสด็จเถลิงถวัล ราชสมบัติ พระองค์ได้โปรดให้สร้างและปฏิสงั ขรณ์ สิง่ ต่าง ๆ ในวัดอรุณฯ เพิม่ เติมอีกหลายอย่าง ทัง้ ยังได้อญ ั เชิญพระบรมอัฐขิ องพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาบรรจุไว้ที่พระพุทธ อาสน์ของ พระประธานในพระอุโบสถที่พระองค์ 1 ISSUE February 2013

19


NEXT

BANGKOK STORY

Manohra Cruises

The best dining cruises on Chao Phraya River

ล่องเรือมโนราห์ สัมผัส ประสบการณ์เลอค่า บนแม่นำ�้ แห่งแผ่นดิน WHERE Address: 257/1-3 Charoennakorn Road, Thonburi, Bangkok 10600, Tel : +66 (0) 2477 0770 Fax : +66 (0) 2477 0811 Open : daily

20

next travel magazine

ประสบการณ์การล่องเรือเพื่อรับประทาน อาหารมื้อค�่ำบนแม่น�้ำแห่งแผ่นดิน หรือ แม่น�้ำ เจ้าพระยาเป็นประสบการณ์ที่เมื่อใครได้สัมผัส แล้วยากจะลืมเลือน โดยเฉพาะเมื่อได้มาลองรับ ประทานอาหารมื้อค�่ำบนเรือมโนราห์ เรือที่ยังคง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ดั้ ง เดิ ม ด้ ว ยรู ป แบบของ เรือบรรทุกข้าวในสมัยไทยโบราณ สร้างขึ้นจาก ไม้ทงั้ ล�ำ ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับความโรแมนติก ในแบบโมเดิ ร ์ น และรู ป แบบวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม พร้อมชมวิวยามค�่ำคืนของสองฝั่งน�้ำเจ้าพระยา ที่สวยเลอค่าไม่แพ้ที่ใดในโลก เมนูอาหารค�่ำบนเรือมโนราห์รังสรรค์โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟชื่อดังจากรายการเชฟ กระทะเหล็ก โดยมีเมนูให้เลือกถึงสองแบบด้วย กัน ได้แก่ เซ็ทโกลด์และเซ็ทซิลเวอร์ โดยอาหาร ทั้งสองเซ็ทจะเริ่มจาก อาหารเรียกน�้ำย่อยอย่าง เมี่ยงค�ำ อาหารไทยโบราณ ต่อด้วยสตาร์ทเตอร์

ตามมาด้วยแกงร้อนๆ อย่างต้มย�ำกุ้งแม่น�้ำ หรือ ต้มข่าไก่ จากนั้นเป็นอาหารจานหลักอีก 4-5 เมนู ปิดท้ายด้วยของหวาน เรียกได้ว่าอร่อยครบเซ็ท ทั้งคาวหวานเลยทีเดียวเรือมโนราห์ออกจากท่า ทุ ก วั น เวลา 19:30 น. โดยสามารถไปขึ้ น ได้ ที่ ท่าเรือของอนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา


Step aboard the luxury Manohra Cruises and discover how the ultimate in stylish cruise comforts meets classic romance in a lovingly restored antique rice barge. Savour the essence of Thailand’s world renowned cuisine with a majestic choice of Gold and Silver Thai set menus designed by Chef Chumpol Jangprai, the most famous chef for Thai dishes. Sample an evolving feast of unforgettable flavours, textures and aromas as you glide down the Chao Phraya River uncovering the City of Angels’ cultural contrasts by night. From the imposing Temple of Dawn, Grand Palace and Royal Barges Boat House, to striking bridges, glittering temples and other magnificent landmarks

with vivid snapshots of traditional Thai river life unfolding in between, Manohra Cruises offers an indigenous dining experience that is quite unlike any other. Manohra Cruises depart every day at 7:30 pm from their private pier at Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa.

1 ISSUE February 2013

21


NEXT

BANGKOK ACTIVITIES

WHERE Address: 66 Chalermkrung Road, Sala Chalermkrung Bangkok, 10200 Tel: +66(0) 2222 0434, +66(0) 2225 8757-8, +66(0) 2623-8148-9 Fax: +66(0) 2221 2631 Open : daily 9.00 AM – 6 PM

Khon-Thai Classical Masked Dance

โขน ที่สุดแห่งนาฎยศิลป์ไทย โขนเป็นสุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่มีความสง่างาม อลังการและ อ่อนช้อย รวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์ รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง อาทิเช่น วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิล โดยทางศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพ อันเก่าแก่และมีชอื่ เสียงมาช้านาน ได้จดั การแสดงโขนชุดยิง่ ใหญ่เพือ่ เฉลิมฉลองเนือ่ งใน โอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี เพือ่ เผยแพร่นาฏศิลป์ชนั้ สูงของไทย โดยโขนชุดนีเ้ ป็นโขนคณะใหม่ทไี่ ด้คดั เลือกศิลปินกว่า 60 คน ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแสดง ‘Khon’ is a traditional Thai dance form carrying a storyline based on aspects of Thai history and ancient Thai myths and legends, mainly from the Ramakien, which is the Thai version of the Ramayana epic. This performance is also to celebrate the Auspicious Occasion of the 60th Anniversary Celebrations of His Majesty the King’s Accession to the Throne. This spectacular episode has 60 performers, with elaborate dress specially designed for this specific dance. It involves highly traditional singing, dancing, acting, acrobatics and music.

22

next travel magazine


BANGKOK ACTIVITIES

NEXT

Dazzling Spectacle Siam Show

วิจิตรแห่งนาฏลีลา สยามนิรมิต เมื่อใครได้เข้าไปชมแล้วยากที่จะลืมกับโชว์อันสุดแสนตระการตาของสยามนิรมิต ด้วยนักแสดงโชว์มืออาชีพกว่า100 ชีวิต ในโรงละครที่จุได้ถึง 2,000 ที่นั่ง และเวที การแสดงยิ่งใหญ่อลังการจนได้รับการบันทึกลงกินเนสส์ บุ๊ค เวิร์ล เรคคอร์ด ว่าเป็น เวทีการแสดงที่สูงใหญ่ที่สุดในโลก ฉากแต่ละฉากของสยามนิรมิตถูกออกแบบอย่าง ปราณีตและพิถีพิถัน นอกจากนี้ บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ของสยามนิรมิตยังได้จ�ำลอง วิถีของชาวบ้านในชนบทไทยโบราณทั้ง 4 ภาค โดยแต่ละภาคจะมีความโดดเด่นที่ แตกต่างกันออกไป อาทิ การทอผ้า การท�ำขนมไทยโบราณ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี ห้องอาหารที่สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ถึง 1,000 ที่นั่ง Siam Niramit is one of the most famous stage shows in the world, with 100 professional performers and the biggest in the world certified by Guinness World of Records. The stage is built to accommodate the show’s monumental set pieces and a legion of performers (including real elephants and goats) to recreate a realistic ambience of Siam hundreds of years ago. Beside you can take a walk on the 250 acres of model Thai classical villages which have been built for demonstration of Thai culture.

WHERE Address: Ratchada Niramit Co. Ltd., 19, Tiamruammit Road, Bangkok 10320, Tel: +66(0) 2649-9222 , +66(0) 2649 9222 ,+66(0) 2649 9282 Open : daily 5.30 - 10 PM

1 ISSUE February 2013

23


NEXT

BANGKOK DINE

The Original Thai Cuisine ศาลาริมน�้ำ รสชาติแห่งชาวสยาม ห้องอาหารไทยศาลาริมน�้ำของโรงแรมแมนดา รินโอเรียนเต็ลเป็นภัตตาคารอาหารไทยที่ชื่อเสียง ของกรุงเทพฯ ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยโบราณ ตัว อาคารเป็นศาลาทรงไทย ด้านในจัดเป็นที่ส�ำหรับ ทานบุฟเฟต์มื้อกลางวันเป็นอาหารไทยสูตรเก่า แก่รสชาติต้นต�ำรับและอาหาร Set menu ส่วน ด้านนอกจัดไว้ส�ำหรับผู้ที่อยากรับประทานอาหาร แบบ A la carte ในบรรยากาศสบายๆ นั่งรับลม ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารซึ่งเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์หันหน้าสู่ แม่น�้ำ ด้านหน้าเป็นกระจกใสโล่งเห็นทัศนียภาพ ของแม่นำ�้ ได้ชดั เจน ภายในจัดเป็นทีน่ งั่ แบบไทยๆ จุ ได้เกือบ 150 ที่ ตรงกลางเป็นเวทีสำ� หรับการแสดง ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในช่วงอาหารค�ำ่ ทีม่ สี ลับสับ เปลี่ยนให้ชมกันถึง 6 ชุด การแสดงเริ่มตั้งแต่เวลา 20.15 น. เป็นต้นไป Sala Rim Naam Mandarin Oriental Bang-

kok is a well known restaurant in Thailand. The palace is a richly decorated pavilion built in the traditional Northern Thai style, Sala Rim Naam is the setting for a unique cultural experience. You can find delicious choice of Thai dishes. Choose from a bountiful buffet lunch or a set dinner, or dine al fresco at the Terrace Rim Naam which boasts an exotic à la carte menu. In addition, you can feel the water’s edge at the waterfront pavilion lounge. A classical Thai dance show performed every night start from 8.15pm.

WHERE 48 Oriental Avenue, Bangkok 10500 Open : Daily Buffet Lunch 12 – 3 pm Dinner 7 – 11 pm Performance 8:15 – 9:30 pm Tel: +66 (0) 2437 6211 www.mandarinoriental.com/bangkok

24

next travel magazine


BANGKOK DINE

NEXT

BLUE ELEPHANT RESTAURANT The Royal Thai Dining

บลูเอเลเฟ่นท์ อาหารไทยระดับโลก บลูเอเลเฟ่นท์ ภัตตาคารอาหารไทยที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ตัว

ภัตตาคารเป็นบ้านไม้ทรงไทยสมัยโบราณ ภายในตกแต่ง ด้วยศิลปะแบบไทยๆ รอบผนัง ประดับด้วยรูปปัน้ เพดานสูงโปร่งประดับไฟระย้าสวยงาม เมนูอาหารของทีน่ จี่ ะแบ่งเป็น ไทยโบราณ ไทยสมัยนิยม และไทยประยุกต์ นอกจากรสชาติอาหารทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัว่ โลกแล้ว เอกลักษณ์หนึง่ ของทางร้านก็ คือการน�ำเสนอความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ตัง้ แต่การแต่งร้านทีบ่ รรยากาศงดงามแบบ ไทย พนักงานเสิรฟ์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไหม รวมถึงการบริการน�ำ้ ใจแบบคนไทย ท�ำให้บลู เอเลเฟ่นท์เป็นภัตตาคารระดับไฮเอนด์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวต่างชาติ

Blue Elephant is the most famous Thai restaurant which has branches all around the world. With a reputation of authenticity and excellence, Blue Elephant stays true to the culinary culture and influences of Thailand. The menu at Blue Elephant is a palette of traditions and novelties, and delights. You can choose from a variety of unique dishes, from the past, present and future of Thailand’s gastronomic culture. The restaurant is located in a century old building, creating a feeling of time travel in addition to the exquisite dining experience.

WHERE Address: 233 South Sathorn Road, Kwaeng Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Tel : 02673 9353, 026739354, 026739356 Fax : 02673 9355 www.blueelephant.com

1 ISSUE February 2013

25


NEXT

BANGKOK BREAK

WHERE Address: 315 Phayathai Palace building. Building a car from Hall Road, Phayathai Rd, Bangkok department. Tel : 02-354-8376 Open : Mon - Fri Open 8:30 to 19:00 am Saturday - Sunday open 10:30 to 19:00 am

THE ANCIENT COFFEE

นรสิงห์ ร้านกาแฟแห่งแรกของไทย ร้านกาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท แรกเริ่มนั้นตั้งอยู่ที่มุมสนามเสือป่า ต่อมาได้ ย้ายมาอยู่ที่บริเวณพระราชวังพญาไท นับเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของเมืองไทย ตัว อาคารก่อด้วยอิฐฉาบปูน 2 ชั้น โดดเด่นสะดุดตาด้วยยอดโดมสีแดงสด เมื่อเดินเข้า มาแล้วจะได้ตื่นตากับความหรูหราและความคลาสสิคที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ภายในวาดลวดลายด้วยปูนเปียกเป็นลายดอกไม้งดงามบนเพดานและไม้แกะสลัก ตามเสา ประตู และหน้าต่างตามสไตล์พระราชวังเก่า อ้างอิงจากยุครัชสมัยของล้น เกล้ารัชกาลที่ 6 ตกแต่งให้เข้าชุดด้วยโซฟาและเก้าอีน้ งั่ ทีจ่ ดั สร้างขึน้ ใหม่ให้เหมือน กับของใช้ในพระราชวังสมัยก่อน นอกจากบรรยากาศร้านกาแฟทีค่ งความคลาสสิค

26

next travel magazine

ไว้ได้อย่างหมดจดแล้ว กาแฟนับว่าเป็นเครื่องดื่มประจ�ำร้านแล้วที่ใครมา ก็ต้องลอง นอกจากนี้ ทางร้านยังมีเครื่องดื่มอื่นๆ ขนมหวาน เบเกอรี่ และ อาหาร ไว้บริการผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย Café de Norasingh, a first coffee place in Thailand, set on Phayathai Palace’s manicured ground; the café itself is housed inside what used to be the royal reception room, dating back to King Rama VI’s reign (1910-1925). The inside is simply stunning with a high roof and the dark wooden panels on the walls and furniture which are custom made replica of furniture during the reign of King Rama VI. The signature drink here is the coffee and there are also many options of tea and hot or cold chocolate on the menu.


BANGKOK BREAK

NEXT

WHERE Address: 233 South Sathorn Road, Kwaeng Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Tel : 02673 9353, 026739354, 026739356 Fax : 02673 9355 www.blueelephant.com

กูร์เมต์ มาร์เก็ตชั้นน�ำระดับโลก ดีน แอนด์ เดลูก้า ใส่ใจเป็นพิเศษกับการเลือกสรรเฉพาะสินค้าที่ดีที่สุดเข้ามา จ�ำหน่ายภายในร้าน โดยนอกจากสินค้าคุณภาพดีที่มีช่ือเสียงแล้ว ร้านกูร์เมต์มาร์เก็ต แห่งนี้ ยังน�ำสินค้าที่หาได้ยากจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก มาแนะน�ำให้กับ ลูกค้าอีกด้วย อาทิ เกลือปรุงอาหารชนิดต่างๆเช่น Fleur de Sel, Black Truffle Salt หรือ น�้ำมันมะกอกหลากหลายชนิดที่ให้รสชาติที่ไม่เหมือนใคร และ เมล็ดกาแฟที่ผ่าน การคั่วที่พิถีพิถัน เพื่อให้แต่ละเมล็ดมอบกลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุด ดีน แอนด์ เดลูกา้ สาขาแรกในประเทศไทย “DEAN & DELUCA MahaNakhon Café” ตั้งอยู่ภายในโครงการมหานคร บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ติดกับสถานทีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี ทางออกที่ 3 โดยมีสนิ ค้าให้เลือกสรรทัง้ กาแฟและเครือ่ งดืม่ ต่างๆทีแ่ ตก ต่าง ไม่เหมือนกับร้านกาแฟอื่นๆ ทั้งยังเสิร์ฟอาหาร และขนมมากมายหลายชนิด ที่จะ รับประทานในร้านหรือซือ้ กลับบ้านก็ได้เช่นกัน รวมทัง้ เครือ่ งปรุงอาหาร ไวน์ และสินค้า อืน่ ๆทีห่ ายากในประเทศไทยอีกหลากหลายรายการ DEAN & DELUCA MahaNakhon Café เปิดทุกวันตั้งแต่ 7:00น. – 23:00น. โทร 02-234-1434 DEAN & DELUCA still offers the very best in service, quality and of course, selection. Epicurean treats for cooking, eating and entertaining abound even as they did in the original DEAN & DELUCA back in the ‘70s. DEAN & DELUCA has a team of International food experts who search for the best and newest food products from around the globe. They also have launched a new wine division and can recommend the best food and wine pairings for any event or for that special dinner at home. Please stop by for a visit.

1 ISSUE February 2013

27


PRECIOUS

HIGHLAND & UNMEASURABLE APPRECIATING LANNA’S PRICELESS TREASURE 28

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

29


30

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

31


32

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

33


34

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

35


INTERVIEWS

Next travel : ปกติวันพักผ่อนของซาร่า ชอบไปพักผ่อนที่ไหน ซาร่า : ปกติถา้ มีเวลาว่างสัก 1-2 วัน ก็จะไปพัทยา เพราะ คุณพ่อคุณแม่อยู่พัทยา แต่ไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยว ไหน ชอบอยู่บ้านมากกว่า เพราะเป็นบ้านที่คุณพ่อ ปลูกเอง บ้านที่อยู่นั้นเงียบสงบเหมือนได้ไปพักผ่อน อากาศดีค่ะ ไม่ชอบเข้าเมืองเพราะรถติด ส่วนมากก็ จะแค่ออกไปทานข้าวกับครอบครัวมากกว่าค่ะ Next travel: จังหวัดอื่นในประเทศไทยที่ไม่ใช่พัทยาที่ซาร่า ชอบไป มีที่ไหนบ้าง ซาร่า : ถ้าเป็นภาคใต้ ที่ไปกับที่บ้านบ่อยๆหรือไปกับเพื่อน บ้าง ก็อย่างเช่น ภูเก็ต กระบี่ ซาร่า : ถ้าเป็นภาคเหนือก็เป็น เชียงใหม่ค่ะ แต่ส่วนมากไป ท�ำงานมากกว่า ไม่ค่อยได้ไปเที่ยว ในปีหนึ่ง จะได้ไป เที่ยวแค่ประมาณ 1- 2 ครั้งค่ะ แต่ถ้าท�ำงานไปเป็น 10 ครั้งค่ะ Next travel: สถานที่ที่ชอบไปมากที่สุดในเชียงใหม่ ซาร่า : ถ้าไปที่เป็นที่เด่นๆ ก็ ถนนนิมมานเหมินทร์ ไปเดิน เล่น หรือไปที่ที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือที่พักที่ดูเป็น ธรรมชาติ หรือไปกินอาหารเหนือ Next travel : อาหารเหนือที่ชอบมีอะไรบ้าง ซาร่า : ขันโตก, น�้ำพริกหนุ่ม อะไรนะที่คล้ายๆเส้น สปาร์เก็ตตี้ (น�้ำเงี้ยว) Next travel : โรงแรมที่ไปชอบไปพักมีโรงแรมอะไรบ้างคะ ซาร่า : โรงแรมวีรันดา โรงแรมปานวิมาน, ใกล้ๆเมืองหน่อย Next travel: ประทับใจโรงแรมไหนมากที่สุด ซาร่า : แต่ละที่ก็บรรยากาศ ไม่เหมือนกัน วีรันดาก็ดูแบบ ธรรมชาติก็รู้สึกสงบดีค่ะ อีกที่หนึ่งก็ดูใกล้เมือง หน่อยดูเป็นสถานที่แบบวัยรุ่นๆหน่อย Next travel: มีการถ่ายแบบกับชุดหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย แฟชั่น รู้สึกอย่างไรบ้างคะ

36

next travel magazine

ซาร่า :

รู้สึกสนุกค่ะและสถานที่สวยมาก ถ้ามีโอกาสก็คง ได้ไปอีก ชุดสวย ตระการตามาก ทีมงานเก่ง ตากล้องก็เก่ง Next travel: รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับเชิญมาขึ้นปกถ่ายแฟชั่นกับ Next Travel Magazine เป็นเล่มแรก ซาร่า : ดีใจ รู้สึกดี ยิ่งพอรู้ Concept จากบก.ว่าจะเป็น นิตยสารที่จะไปวางในหลายประเทศแล้วยิ่งได้ลง บนปกนิตยสารเป็นเล่มแรกเหมือนได้โปรโมท เมืองไทยด้วยและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับ ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะ Next travel: ซาร่าช่วยแนะน�ำสถานที่ ที่ซาร่าเคย ไปแล้วรู้สึกชอบหรือประทับใจให้แก่ผู้ที่อ่าน นิตยสาร Next Travel Magazine ซาร่า : กระบี่ค่ะ เพราะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่สวยงาม แล้ว ยังคงความเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีทะเลที่สวยงาม เช่น ทะเลแหวก ถ�้ำมรกตส�ำหรับชาวต่างชาติแล้ว คงรู้สึก Amazing Thailand ตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษ Next travel: ซาร่าจะฝากอะไรกับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ ที่อยากมาเที่ยวเมืองไทยบ้างคะ ซาร่า : แนะน�ำให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอีกมากมายที่สวยงาม มีตั๋วที่มีโปรโมชั่นถูกๆออกมามากมาย บางทีตั๋วแค่ หลักร้อยก็สามารถท่องเที่ยวในเมืองไทยได้แล้ว เลยอยากเชิญชวน ให้ท่องเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละ ค่ะ ยังมีอีกหลาย สถานที่ที่สวยงามในเมืองไทยค่ะ


1 ISSUE February 2013

37


38

next travel magazine


2 ndfloor Peninsula Plaza Rajadamri Rd., Bangkok

OPEN

FEBRUARY, 2013

1 ISSUE February 2013

39


NEXT

STYLE

MONOCHROM E S PAR KL E Y OUR DAY W I T H BR I G HT B LA C K & W HI T E

2

6 8 5

3

7

1 4 10 11

9

17 12

13 16 22

14

18 15

19 20

21

40

next travel magazine

1. The iPad mini price upon request 2. Diorshow Black Out Mascara in Kohl Black 3. E.L.F. Studio Lotion Wipes Vanilla & Coconut 4. Inhabit Cable link scarf 5. iPhone5 price upon request 6. American Express Exclusive Credit Cards With Sky-High Limits 7. Dog Walker Dog Pickup Bag Dispenser Trade Show Giveaways price upon request 8. Poland Spring Poland Spring Water price upon request 9. Bafx All Ipod / Iphone Wall Travel Charger price upon request 10. L.L.Bean Women’s Touchscreen Casual Leather Gloves price upon request 11. Tweezerman Professional Slant Tweezer, Black 12. Lamy Caneta Multifuncional Twin Pen Mod 605 price upon request 13. LC Lauren Conrad Silver Tone Simulated Crystal Flower Hair Tie 14. Saturn Pk3 Transponder Key Plus Easy Diy Programming Instruction Guide price upon request 15. Tory Burch Megan, a stylish addition to our handbag collection done in smooth lamb 16. iPod Touch price upon request 17. Tory Burch Amanda Zip Continental Wallet 18. Marc Jacobs MJ Daisy body lotion 5.1oz 19. Ray Ban Classic Wayfarer Sunglasses 20. Nikon 1 J1 21. Dentyne Ice Gum Packets Arctic Chill price upon request 22. Artistry Lightup LipGloss Passion


1 ISSUE February 2013

41


NEXT

STYLE

GENT GO BROWN C A L M AND COOL W I T H T RENDY T E R R A C O T TA T O N E

1

2

3

4

5 6

7 8 11 9 10 12 13

15 14

16

42

next travel magazine

1. Hermes Leica M9-P Hermes edition price upon request 2. Smythson Crocodile-embossed multi-currency wallet 3. Hudson’s Eumenthol Jujube a pure gum jujube price upon request 4. Lanvin texturedsuede and leather ipad case price upon request 5. Anderson’s Leather Belt 6. Archer Adams Silver-Plated Bulldog Handle Umbrella price upon request 7. Alexander McQueen skulls hanky price upon request 8. Franck Muller Classic Family 7880 SC DT price upon request 9. Dolce & Gabbana The One Cologne for Men 1.7 oz price upon request 10. Borsalino Guanaco and Wool-Blend Fedora 23,300 thb 11. Lab Series Instant Moisture Lip Balm .34oz 12. Alec Bradley Prensado a classic smoke cigar price upon request 13. Dunhill turbo wood lighter 14. Want Les Essentiels de la Vie Charleroi Leather Holdall Weekend Bag 15. Linda Farrow Luxe Square-frame acetate sunglasses 16. Church’s Burton Leather Wingtip Brogues


1 ISSUE February 2013

43


44

next travel magazine


Chiang Mai Lanna Charmer เสี้ยวหนึ่งแห่งเสน่ห์ล้านนาอันทรงคุณค่า One fine day to rediscover lanna historical

1 ISSUE February 2013

45


NEXT

DESTINATION

มเย็นลอยมาปะหน้าเบาๆเป็นสัญญาณว่าหน้าหนาว ก�ำลังมาเยือน ส�ำหรับผู้เสพติดการเดินทางก็เป็นเหมือน สัญญาณบอกตัวเองเช่นกันว่าได้เวลาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า หอบกล้องคู่ใจขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือเพื่อสัมผัสอากาศดีๆ ชม สายหมอกบอกรักดอยสูง อีกครัง้ ส�ำหรับเชียงใหม่ดจู ะเป็นจุด หมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีเ่ ราคุน้ เคยกันดี แต่กระนัน้ น้อย คนนักจะรู้ว่าเมืองล้านนาแห่งนี้ ยังมีอีกหลายมุมที่น่าค้นหา และหลายคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน Next Travel ฉบับปฐมฤกษ์ นี้ ขอพาทุกท่านร่วมม่วนใจ๋แอ่วแหนือสัมผัสเชียงใหม่ในมุม เล็กๆ ที่แสนประทับใจ เมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วควรจะหาโอกาสขึ้นไปกราบไหว้ อนุสาวรียค์ รูบาศรีวชิ ยั และพระธาตุดอยสุเทพ เป็นธรรมเนียม ปฏิบัติและถือเป็นสิริมงคล ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างช้า นาน ซึ่งเราสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางเดียวกันได้เลย การขึ้นดอยสุเทพสามารถท�ำได้ทั้งใช้บริการรถสองแถวแดง หรือขับรถขึ้นเอง ระหว่างทางมีจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ในมุม สูงอยู่หลายจุดจะแวะถ่ายรูปในวันฟ้าเปิดก็สวยงามไม่น้อย เมือ่ ถึงทางเข้าวัดด้านบนจะเลือกฝึกความแข็งแรงของร่างกาย ด้วยการเดินขึน้ บันไดนาคกว่าสามร้อยขัน้ หรือจะใช้บริการรถ กระเช้าก็ตามแต่สะดวก แต่ส�ำหรับคนที่เดินทางมาเป็นครั้ง แรกก็แนะน�ำให้เดินบันไดนาคเพือ่ ค่อยๆ ซึมซับกับบรรยากาศ และความงดงามของบันไดนาคที่ทอดยาวจากด้านล่างขึ้นไป พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ อยู่คู่บ้านเมืองเชียงใหม่มาช้านาน ที่ใต้ฐานพระเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือ เป็นพระธาตุประจ�ำปีเกิดปีมะแมที่ผู้คนเคารพบูชาเป็นอย่าง มาก และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 นับเป็นศิลปกรรมล้านนาไทยที่ทรงคุณค่าทั้งทาง ประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน

A

Breeze blows against my face lightly signaling the winter is coming. For travel addicts, it is also a self-signal as the time to put clothes in the luggage and carry ones favorite camera to visit the North in order to touch the good weather, enjoy the fog, and say hello to the high mountains again. Chiang Mai (Lanna) seems to be our familiar tourist attraction, but even so, few people know this Lanna city which still has several angles to search and remains untouched by many people. This first launch of Next Travel edition would like to take everyone to visit the North and touch Chiang

46

next travel magazine

Mai with its extremely impressive small corners. Upon reaching Chiang Mai we should take the opportunity to salute the monument of Kru Ba Sivijaya and Doi Suthep Shrine, as a custom and for blessing, as they have been with the city for a long time. We can go there by using the same route: going to Doi Suthep can be made by boarding the red two-row bus or driving. En route there are several points to view the city from high angles to take pictures of the open sky which is quite beautiful. At the top entrance to the temple you can opt to test your body strength by walking up the Naga stairs, over 300 steps, or use the cable car as you wish. But for the people who come the first time it is recommended to walk along the Naga stairs to slowly absorb the atmosphere and beauty that reaches from the bottom up to Doi Suthep Shrine. Wat Phra Borom That Doi Suthep Worawihan is the sacred place that has thrived with Chiang Mai for a long time. Under its shrine base are the contents of the Lord Buddha’s relics, considered as the shrine for the people who were born in the Year of the Goat, which many people revere so much. It has been registered as a national historic place since 1935, which is regarded as Lanna Art, with a valuable history and has been a unifying center for Buddhists.


1 ISSUE February 2013

47


NEXT

DESTINATION

หากพอมีเวลานักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปยังหมู่บ้านชาวม้งดอยปุย ซึ่งอยู่เลยวัดพระธาตุดอยสุเทพต่อขึ้นดอยไปอีกราว 10 กิโลเมตร ท่านจะ ได้พบกับหมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้งทีป่ จั จุบนั มีการปรับตัวรองรับการท่องเทีย่ ว มากขึน้ เราสามารถเดินเล่นชมแปลงดอกไม้สวยๆ ชมแปลงเกษตรโครงการ หลวง ชมการจ�ำลองวิถีชีวิตชาวเขาดั้งเดิม รวมถึงซื้อพืชผักปลอดสารพิษ สดๆจากไร่เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ เรามักจะเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวดอยสุเทพหลังจากนั้นอีกวันก็ ออกเดินทางไปยังอ�ำเภออื่นรอบนอก แต่ส�ำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่อง เที่ยวแบบวัฒนธรรมและดื่มด�่ำกับความรุ่งเรืองทางศาสนสถานแล้ว ตัว เมืองเชียงใหม่เป็นเหมือนพื้นที่จัดงานศิลป์ชั้นครูที่มีวัดวาอารามต่างๆ ที่ คงความงดงามอันผ่านเรื่องราวหลายยุคสมัยมานับร้อยปี มีวัดส�ำคัญอีก หลายแห่งที่เราขอยกมาให้คุณเก็บไว้ในลิสต์ที่ไม่อยากให้พลาดเมื่อมา เยือนเชียงใหม่

If tourists have sufficient time, they can drive to Hmong, a

hill tribe village on Doi Pui, which is past Doi Suthep Shrine by about 10 km. There, one will meet the Hmong village that at present has adapted to accommodate more tourism. We can stroll round to view the beautiful flowers, the royal agriculture project, the simulation of the original hill tribesman way of life, including buying vegetables that are free of toxic chemicals from the farms as a token on going home. We often see tourists come to visit Doi Suthep, and then depart to other peripheral districts on another day. While those who like cultural tourism and are preoccupied with religious prosperity, the city center of Chiang Mai is like a beautiful gallery of literature masterpieces hundreds of years old. There are a multitude of important temples that have earned a rightful place on the ‘do not miss’ list while visiting Chiang Mai.

48

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

49


NEXT

DESTINATION

Let start at Wat Phra Singh, where tourists seem to be most familiar. Its full name is Wat Phra Singh Woramahawihan, the first-class royal temple. The reason its called Wat Phra Singh is due to the fact it used to be seated with the Phra Sihing Buddha Image. Now it houses the Buddha image of Chiang Saen Art, Subduing Mara posture, made of bronze gilded with gold leaf. The Buddha image has the lap width of 37cm, height of 66cm from the base, situated in Wihan Lai Kham. It is a native compact Lanna chapel with its walls painted all around. Wat Phra Sing has the architecture of mixed Lanna Art from the beautiful Chiang Saen Period in multiple things from the church, shrine and scripture hall, which was built in half-stucco and half-wood. The outer building walls are decorated with ceramic angels with beautiful dresses belonging to the artisans of Phra Muang Keo Age. Later, in the reign of Chao Keo Nawarat ruler, it was restored in about

ขอเริม่ ต้นกันที่ วัดพระสิงห์ ซึง่ นักท่องเทีย่ วจะคุน้ ชือ่ กันมาก ทีส่ ดุ มีชอื่ เต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชัน้ เอก เหตุทเี่ รียกกันว่าวัดพระสิงห์เนือ่ งจากในอดีตเคยเป็นที่ ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน ขององค์จ�ำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดส�ำริดปิด ทอง หน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูงทัง้ ฐาน 66 เซนติเมตร โดย ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายค�ำ ซึ่งเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้าน นาขนาดเล็กกะทัดรัด ผนังวิหารมีภาพจิตรกรรมโดยรอบ วัด พระสิงห์มีวัดมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านนาตั้งแต่ สมัยเชียงแสนอันงดงามตั้งอยู่หลายอย่างตั้งแต่พระอุโบสถ พระเจดีย์ หอไตร ซึ่งสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่ตัวผนังตึกด้าน นอกประดับด้วยทวยเทพปูนปั้นแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงาม เป็นฝีมือช่างสมัยพระเมืองแก้ว ต่อมาในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐได้ มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ ประมาณ พ.ศ. 2467 ที่ฐานหอไตรปั้น เป็นลายลูกฟักลดบัวภายในประดับด้วยรูปสัตว์หมิ พานต์ และ ลายประจ�ำยามมีลักษณะคล้ายลายสมัยราชวงศ์เหม็งของจีน

50

next travel magazine


1924 A.D. The scripture hall base is designed as Luk Fuk reduced skirts, and the interior was decorated with Himalayan animal pictures and the time-of-day ornate design bears the characteristics of the Ming Dynasty of China. Wat Chiang Man is another valuable temple of Chiang Mai city, because it is the oldest one built by Phaya Meng Rai the Great, the first king of Lanna, who built Chiang Mai in 1287 A.D. The King donated his Chiang Man palace as the first royal temple named Wat Chiang Man, which means “The city with stability”. It is seated with the important Buddha images of Chiang Mai people and named Phra Setangkha Manee or Phra Keo Khao, which is long revered by the city residents. It also seats the stone Lord Buddha image of defeating Nala Khiri, elephant posture, or the carved stone Buddha image by the Pala artisans of India. It is believed that four Sinhalese Sanghas brought the rock Buddha with the Buddha’s relics to be presented to the Phaya Meng Rai at Wiang Kumkam in 1290 A.D. This Buddha image is over 2,500 years old. Inside the Chiang Man temple is the important Lanna architecture which is a four-squared shrine mixed with the circular shape base gilded with Changko gold leaves. The ubosot and the scripture hall are now cared for so their beauty will remain forever as it was in the past.

1 ISSUE February 2013

51


NEXT

DESTINATION

วัดเชียงมั่น ถือเป็นอีกวัดทรงคุณค่าของเมือง เชียงใหม่เพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุด สร้างโดยพญามัง รายมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งล้านนา ซึง่ ได้สร้างเมือง เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 โดยพระองค์ทรงอุทิศพระ ต�ำหนักเชียงมัน่ ถวายเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกโดย ให้ชอื่ ว่า วัดเชียงมัน่ ซึง่ หมายถึง “บ้านเมืองทีม่ คี วาม มัน่ คง” วัดนีเ้ ป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญของ ชาวเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึง่ เป็นที่เคารพสักการะจากชาวเมืองมาช้านาน รวมทั้ง ประดิษฐานพระศิลาพระพุทธรูปศิลาปางปราบช้าง นาฬาคีรี หรือพระศิลาซึง่ เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก ฝีมอื ช่างปาละของอินเดีย เชือ่ ว่าพระ เถระชาวสิงหล 4 รูป ได้นำ� พระศิลาพร้อมด้วยพระบรมสารีธาตุรกิ ธาตุของ พระพุทธเจ้า มามอบให้ พญามังรายทีเ่ วียงกุมกามเมือ่ พ.ศ.1833 พระพุทธ รูปองค์นี้อายุ 2500 กว่าปี ภายในบริเวณวัดเชียงมั่น มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่ส�ำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยม ผสมทรงกลมฐานช่างล้อมเปิดทองจังโก้ พระอุโบสถและ หอไตร ซึง่ ปัจจุบนั มีการดูแลรักษาให้คงความงดงามเฉก เช่นวันวานอยูต่ ลอด

52

next travel magazine


หลังจากสัมผัสกับความงดงามของวัดสามแห่งทีก่ ล่าวมาแล้ว จะขอพาผูอ้ า่ น ไปเยี่ยมชมอีกวัดส�ำคัญนั่นคือวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ประดิษฐานเจดียใ์ หญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึน้ ในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริยอ์ งค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ.1913-1954) ปัจจุบนั ยอดเจดียไ์ ด้หกั พังลงมา เมือ่ คราวเกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ.2088 วัดเจดียห์ ลวงมีสถาปัตยกรรมงดงาม อยูห่ ลายมุม อาทิ เช่น หน้าทางเข้าวิหารหลวง มีบนั ไดนาคเลือ้ ยหางเกีย่ วกระหวัดขึน้ ไปเป็นซุม้ ประตูวหิ าร นาคคูน่ เี้ ป็นฝีมอื เก่าแก่ทมี่ มี าตัง้ แต่สมัยโบราณ ได้ชอื่ ว่าเป็นนาค ทีส่ วยทีส่ ดุ ของภาคเหนือ นอกจากนีย้ งั มี เสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมือง ตัง้ อยูก่ ลาง วิหารจตุรมุขเป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ เป็นเสาอิฐก่อปูนตัดกระจกสี ถือเป็นของ คูบ่ า้ นคูเ่ มืองเชียงใหม่มาช้านานเช่นกัน นีเ่ ป็นเพียงบางส่วนของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจภายในตัวเมือง เชียงใหม่ หากจัดสรรเวลาให้ลงตัวจะเป็นโปรแกรม One day Trip ทีป่ ระทับใจไม่ ยาก หลังจากนัน้ วันรุง่ ขึน้ เราก็สามารถเลือกจะไปเทีย่ วนอกตัวเมืองได้ตามความสนใจ ไม่วา่ จะเป็น แม่รมิ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ แม่กลางหลวง กิว่ แม่ปาน ซึง่ ล้วนแต่มี ธรรมชาติทสี่ วยงามรอนักเดินทางอย่างคุณไปสัมผัสยิง่ นัก

After being exposed to the beauty of the three mentioned temples, I would like to lead the readers to visit another important temple, named Wat Chedi Luang Worawihan, one of the largest temples in Chiang Mai province. It was built in the reign of King Saen Muang, the 7th King of Mung Rai Dynasty (A.D. 1370- 1411). The shrine top had already tumbled down during the severe earthquake in 1545 A.D. Wat Chedi Luang has beautiful architecture in several corners such as the front entrance to the royal chapel with Naga stairs raised up to become the gateway. This Naga staircase was made with the very old workmanship from antiquity and believed to be the most beautiful Naga in the North. Moreover, it has Intrakil Column, or the City Pillar, situated in the middle of the four-cornered chapel with the applied Lanna Art of mortar column made of colorful stained glass, which has been considered as the symbol of Chiang Mai city for a long time. This is just a part of the cultural tourism that is interesting inside Chiang Mai city. If you can allocate sufficient time it is a one-day trip program that is not difficult to become memorable. After that, the next morning we can choose to visit the greater Chiang Mai according to your interest, whether being Mae Rim, Mon Chaem, Doi Inthanon, Mae Klang Luang or Kiew Mae Pan, all of which have beautiful nature waiting for travelers like you to discover and appreciate. 1 ISSUE February 2013

53


NEXT

ACTIVITIES

EAGLE TRACK CHIANGMAI

ที่สุดของการผจญภัย ถ้าคุณเคยฝันถึงการเหินเวหาเช่นเดียวกับ พญาวิหค ที่อีเกิ้ลแทรคจะท�ำให้ความฝันของ คุณกลายเป็นจริง ด้วยอุปกรณ์ล่องเวหาระดับ มาตรฐานน�ำเข้าจากประเทศฝรัง่ เศสพร้อมทัง้ ทีม งานประสบการณ์สูงซึ่งพร้อมจะช่วยให้คุณดื่มด�่ำ กับการเหินชมทิวทัศน์อันตระการตาของป่าฝน เมืองเหนือ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีกจิ กรรมอันน่าตืน่ เต้น อีกมากมายทีจ่ ะกระตุน้ ให้เลือดลมของผูท้ รี่ กั การ ผจญภัยสูบฉีดทัง้ สเก็ตบอร์ดลอยฟ้า สะพานท้าใจ ที่มีเพียงท่อนไม้แขวนให้เดินหรือการโรยตัวจาก ความสูงกว่า 40 เมตร เป็นต้น หากคุณก�ำลังเบื่อ หน่ายกับความจ�ำเจของชีวิตคนเมือง อีเกิ้ลแทรค ยินดีที่จะพาคุณไปพบกับอีกด้านของชีวิตที่คุณ จะไม่มีวันลืม Eagle Track is the best place for whoever wanting to fly like an eagle. Experience the atmosphere on the air while enjoying wonderful sight of northern forest, with help of professional staff you will be able to feel as same as the bird feels. There are also other cool activities waiting for you like sky skateboard, 40 m height abseiling and tiny log bridge walking. Experience the site once, your definition of excitement will never be the same. WHERE Address : 3/108 Soi Charoen Motor Benz Rattana Kosin Road T. Changphurk A. Muang Chiangmai 50200 Thailand Tel: 085-7229090 Fax: 053-231151 www.eagletrackchiangmai.com

54

next travel magazine


ACTIVITIES

NEXT

อาณาจักรแห่งราชา

TIGER KINGDOM

ขึน้ ชือ่ ว่าเสือ มโนภาพของคนทัว่ ไปคงปรากฎ ภาพสัตว์ปา่ ทีด่ รุ า้ ย อันตรายไม่ควรเข้าใกล้ แต่ที่ คุม้ เสือแม่รมิ คุณจะได้รจู้ กั จ้าวป่าลายพาดกลอน ในอีกแง่มุม โดยที่นี่มีเสือมากมาย หลายขนาด หลากช่วงอายุให้คุณได้เลือกสัมผัสอย่างใกล้ชิด จนคุณอาจเผลอลืมไปว่าก�ำลังเล่นอยู่กับแมวที่ บ้านก็ได้ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่นี้สามารถ ที่จะน�ำกล้องเข้ามาถ่ายรูปด้วยตัวเองหรือถ้า ต้องการภาพบันทึกความทรงจ�ำทีส่ วยงาม ที่นกี่ ็ มีตากล้องมืออาชีพคอยให้บริการด้วย พร้อมทั้ง ยังมีบริการอาหารเลิศรส ทั้งไทยและนานาชาติ หลายเมนูให้คุณได้ลิ้มลอง Tiger Kingdom is the place where you can be friend with the king of woods. Tigers at every size are ready to give you the new experience you never have before as they are touchable and friendly as long as you touch them with respect. Personal camera is allowed to use while professional photographers are also available if you need. At Tiger Kingdom, you might find yourselves enjoy playing with these ‘Cats’ as if you are playing with your pets at home. WHERE Address : 51/1 Moo.7 Mae-rim, Chiang-Mai, THAILAND 50180 Tel. 05-3860704-5,05-3299363, 05-3276861 www.tigerkingdom.com

1 ISSUE February 2013

55


NEXT

ACTIVITIES

โลกใต้น�้ำแห่งล้านนา เชียงใหม่ นอกจากจะเป็นดินแดนที่อุดมไป ด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรม ยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำครบวงจรบนยอดดอยที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีอุโมงค์ ใต้นำ�้ ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลกทีร่ อให้คณ ุ ได้เข้าไปสัมผัส เพลิดเพลินไปกับโลกใต้ทะเลและสัตว์นำ�้ หายาก หลากสายพันธุ์จากทั่วโลก พร้อมชมการแสดง ของสัตว์น�้ำที่น่าประทับใจ และร่วมกิจกรรม สุดหฤหรรษ์ทั้งการด�ำน�้ำชมสัตว์น�้ำอย่างใกล้ ชิดและการโหนสลิงเหินเวหา หากคุณเคยคาด หวังถึงประสบการณ์เหนือจินตนาการ ที่นี่คือที่ ที่ใช่ส�ำหรับคุณ Chiang Mai Zoo Aquarium is the biggest aquarium in ASEAN. Visitors will be overwhelmed with the atmosphere of the underworld immediately when they enter the longest underwater tunnel. Many rare species from all over the world are now here so you don’t have to travel to the other side of the world to see just one of them. Not only the pleasure of watching you can have but you can also be a part of them, playing and feeding fishes with scuba programmes. At this underworld on the top of the hill, your imagination will be fulfilled. WHERE Address : 00 Huaykaew Rd., T.Suthep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand Tel. 053-839-111 Fax.053-892-100 www.chiangmaiaquarium.com

56

next travel magazine

CHIANG MAI AQUARIUM


ACTIVITIES

อัศจรรย์ไพรไนท์ซาฟารี ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร พื้นที่กว่า 300ไร่ใกล้ดอยสุเทพถูกเนรมิตให้เป็นสวนสัตว์ ขนาดใหญ่ซึ่งมีสัตว์หลายชนิดจากทุกมุมโลก ที่ พิเศษคือผู้เข้าชมสามารถติดตามวิถีชีวิตสัตว์ ได้อย่างใกล้ชิดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากการเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติและ เหล่าสิงสาราสัตว์แล้ว ที่นี่ยังมีการแสดงที่น่า ตืน่ ตาตืน่ ใจจากสัตว์แสนรูแ้ ละนักแสดงมืออาชีพ หรือกิจกรรมสนุกๆอย่าง เพนท์บอล ขีม่ า้ นัง่ ช้าง ฯลฯ พร้อมกับมีบริการห้องอาหาร สถานจัดเลีย้ ง และห้องพักอย่างครบวงจร จึงไม่น่าแปลกใจที่ ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ The 120 acres of hillside land near Doi Suthep has been transformed to a zoo which later becomes one of Thailand’s most popular tourist attractions. This night safari is a must for wild animal’s lovers because various species including endangered species like white lions from Savannah and Bengal tigers are members here. Visitors will have a chance to interact closely with sweet giraffes while having meal at two-storey bistro. Only 12 kilometers from the city, the wildlife paradise is waiting for you.

NEXT

CHIANG MAI NIGHT SAFARI

WHERE Address : 33 Moo 12 Nongkwai, Hang Dong District, Muang, Chiang Mai 50230 Thailand Tel. 02-2781901 Fax. 02-2781903 www.chiangmainightsafari.com

1 ISSUE February 2013

57


NEXT

Hotel

Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiang Mai

ที่สุดแห่งจินตนาการ ของการพักผ่อน

Address : 51/4 Chiang Mai - Sankampaeng Road Moo 1 T. Tasala A. Muang Chiang Mai 50000, Thailand Tel. 053-888-888 www.mandarinoriental.com

58

next travel magazine

แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ คือ โรงแรมที่เป็นมากกว่าโรงแรม ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวใน ทุกๆมุมของการสร้างสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก วิถีชีวิต วัฒนธรรมและศิลปะของอาณาจักรล้านนาที่ รุง่ เรืองในอดีตกาล ทัง้ หมดนัน้ ท�ำให้การเข้าพักทีน่ เี่ หมือน ตีตั๋วมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ตื่นตาตื่นใจทุกมุม มอง บางทีเวลาเพียงสองสามวันอาจไม่เพียงพอต่อการ ดืม่ ด�ำ่ กับสุนทรียภาพทีโ่ รงแรมแห่งนีไ้ ด้ทงั้ หมด ดาราเทวี มีห้องพักทั้งแบบห้องชุด โคโลเนียลสวีท ที่มีงานตกแต่ง ผสมผสานระหว่างล้านนาไทยและบริติช-โคโลเนียลอัน สง่างาม หรือห้องพักในแบบวิลล่าและแบบธีมสวีทซึ่ง มีห้องพักระดับสูงอย่าง สปา เพนเฮาส์และรอยัลเรสซิ เดนซ์ ไว้คอยรับรองผู้ที่ถวิลหาการพักผ่อนอย่างมีระดับ เช่นคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ที่นี่ยังมีบริการที่จะท�ำให้คุณรู้สึก เหมือนว่าก�ำลังพักผ่อนอยู่ในพระราชวังของตัวเองทั้งส ปาขัน้ เยีย่ ม เหล่าภัตตาคารชัน้ เลิศทีพ่ ร้อมบริการอาหาร เมนูพิเศษของฝรั่งเศส จีน ไทย และไทยล้านนา ทุกราย ละเอียดของโรงแรมแมนดาริน โอเร็นเต็ล ดาราเทวี ไม่ ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การออกแบบ งานบริการต่างๆ ล้วนแต่เกิดจากความพิถีพิถันและความวิจิตรบรรจงดั่ง งานศิลป์ชั้นครู การได้มีโอกาสมาสัมผัสกับโรงแรมแมน ดาริน โอเรียนเต็ลดาราเทวี จึงเป็นดั่งประสบการณ์ทรง คุณค่าที่ยากจะหาที่ไหนมาเทียบเคียงได้


Mandarin Oriental Dhara Dhevi is more than just a hotel because this place is inspired by the ancient Lanna civilization. That makes the time you spend here like living in a fine museum that just a few days may not be enough to enjoy the whole masterpiece. There’re various types of rooms here which are the fine blend between British colonial architecture and Lanna design - colonial suites, private villas, opulent residences (some with private pools), penthouse and royal residence. Moreover, you would be overjoyed with luxurious facilities like supreme spa, swimming pools, classic library, fully equipped fitness and many other things privileged people deserves. There are 8 restaurants and bars all over the place which each serve differently depending on your taste - French, Thai, Northern Thai, Chinese, Mediterranean, pastries and beverages. Every single detail of this fine place including special services of all staffs would make your holidays perfect as if spending time in your private palace. Every single detail of this fine place including special services of all staffs would make your holidays perfect as if spending time in your private palace. 1 ISSUE February 2013

59


NEXT

Hotel

The Chedi

Stylish with nature เมื่อดีไซน์ผสานร่วมกับ ธรรมชาติอย่างลงตัว Address : 123 Charoen Prathet Road T.Changklan A.Muang Chiang Mai 50100 Thailand Tel. 053-253-333 www.ghmhotels.com

60

next travel magazine

เดอะเจดีย์ เชียงใหม่ คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความ สะดวกสบายในวันพักผ่อนและธรรมชาติแสนสงบริมแม่ น�้ำปิงอันรื่นรมย์ ทั้งยังถือว่าเป็นโรงแรมห้าดาวที่มีงาน ออกแบบโดดเด่นมีสไตล์เป็นของตัวเองสวยงามอันดับ ต้นๆ ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย เดอะเจดีย์ มีห้องพัก 84 ห้อง แบ่งเป็นห้องดีลักซ์ 52 ห้อง (ขนาด 50 ตรม.) และ ห้องสวีทสุดหรู 32 ห้อง (ขนาด 105 ตรม.) โดยทุกห้อง ตกแต่งมีกลิ่นอายของเอเชียอย่างเรียบง่ายตามแบบฉบับ Minimalism แต่ก็แฝงความหรูหราเอาไว้ในทุกมุมด้วย เช่นกัน พื้นที่โดยรอบของโรงแรมจะเน้นเปิดโล่งห้องพัก ทั้งหมดมีระเบียงส่วนตัวสามารถชมวิวแม่น�้ำปิงได้ ท�ำให้ แขกที่มาพักรู้สึกผ่อนคลาย โรงแรมมีส่ิงอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส เซ็นเตอร์ สปาที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ริมแม่ น�้ำปิง ห้องอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งให้บริการอาหารท้องถิ่น อาหารแปซิฟิก และอาหารเอเชียที่เชฟพิถีพิถันในการคัด สรรวัตถุดิบปรุงรส นอกจากนี้ภายในห้องอาหารสไตล์โค โลเนียลก็ ให้บริการชายามบ่าย(Afternoon Tea) แก่ทา่ น รวมทั้งมีบาร์และเลาจน์ที่ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภท ไวน์และค็อกเทลระดับคุณภาพให้คุณลิ้มลอง ในทุกค�่ำคืน ไม่ว่าจะมองไปทางไหน เดอะเจดีย์ก็เป็นที่พักสุดพิเศษที่ จะท�ำให้วันหยุดพักผ่อนของคุณในเชียงใหม่จะประทับใจ ไปอีกนานแสนนาน


At the riverside of Ping River, is the fine location of The Chedi Chiang Mai. The place is the mixture of peaceful nature and relaxing comfort. The outstanding design of this five stars hotel proudly marks itself among the top class hotels in Chiang Mai. There’re 84 rooms which divides to two types – 52 deluxe room and 32 suites which all were designed by the influence of Asian touch plus minimalism but luxurious in details. Most of area is open-air so the breeze easily passes through while every room has its own balcony for you to absorb the true beauty of Ping River. Hotel facilities are well prepared for classy people as there’re premium fitness centre, magnificent spa, large pool, gorgeous bar and a big restaurant running by a top class chef who uses supreme ingredients to cook Asian and Pacific dishes. If you would like to have a memorable vacation, the Chedi is the right choice. 1 ISSUE February 2013

61


NEXT

Hotel

PING NAKARA บูติครีสอร์ท ขนาดกลางแห่งใหม่ที่พึ่งเปิดตัวไป Ping Nakara is the best destination for whomColonial Retreat

ดื่มด�่ำและข้ามเวลาไป กับความงดงามแห่ง ยุคสมัย

Address : 135/9 Charoenprathet Road, T. Changklan, A. Muang Chiang Mai 50100, Thailand Tel. 053-252-999 www.pingnakara.com

62

next travel magazine

ไม่นานและก�ำลังเป็นทีส่ นใจแก่นกั ท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบ การออกแบบรีสอร์ทสไตล์โคโลเนียล ซึง่ น้อยนักจะเห็น รีสอร์ทสไตล์ประเภทนี้ในเมืองไทย ปิงนครา ได้ดึงเอา จุดเด่นของอาคารสไตล์โคโรเนียลในเชียงใหม่ จ�ำนวน 7 อาคารมารวมเป็น 1 เดียวได้อย่างลงตัว พร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกเทียบเท่าโรงแรมห้าดาวขนาดใหญ่ ความสวยงามของตัวตึกสีนวลขาว เมื่อตัดกับท้องฟ้า สีน�้ำเงินเข้ม ยามใดที่ได้ยลก็เหมือนการร่ายมนต์ของ ความคลาสสิคแห่งยุคสมัยที่ฉุดเราให้ต้องเข้าไปเป็น ส่วนหนึง่ ของความงดงามแห่งศิลปะ ห้องพักออกแบบ ให้เรียบหรูดูดีในโทนสีขาว มีสระว่ายน�้ำขนาดก�ำลังดี และถูกห้อมล้อมด้วยอาคารแสนสวย ใครอยากลอง แวะมาสัมผัส ซึ่งปิงนคราก็มีบริการAfternoon Tea รสชาติเยี่ยมในบรรยากาศย้อนยุคสุดคลาสสิค หาก แต่มีเวลามากกว่านั้น จะลองมาเข้าพักเพื่อสัมผัสกับ ความงดงามแห่งยุคสมัย นัน่ ก็เป็นอะไรทีป่ ระสบการณ์ ชีวิตที่จะไม่มีวันลืม

ever in love with nostalgic atmosphere and colonial architecture. Gingerbread buildings will take its guests back to the age of teak industry – around 100 years ago while the environment keeps whispering the tale of the past. Decoration and furniture are made from the highest quality materials which classically pictures colonial traditions. The swimming pool is surrounded by 7 white buildings. Although it only has 19 rooms but they’re individually styled. Moreover, this place just can’t only satisfy you with its design but also vitalize your tongue with authentic Thai cuisine at the restaurant. During the day in a rotunda, sipping traditional afternoon tea then have a bite of tasteful sweets is seemed to be supreme pleasure. Fulfill your taste at Ping Nakara, where the elegance of yesterday and restful moment converges.


1 ISSUE February 2013

63


NEXT

Hotel

ยงใหม่เพียงไม่กอี่ ดึ ใจ ทีอ่ ำ� เภอหางดง คือ Veranda ทีต่ ห่งั้ าของงจากตัวีรนั วดาเมือเชีงเชียงใหม่ เดอะ ไฮ รีสอร์ท ทีน่ คี่ อื บูตคิ โฮเทล

the embrace ทีผ่ สมผสานดีไซน์แบบโมเดิรน์ และสเน่หข์ องล้านนาได้อย่าง of mountains ลงตัว ผลลัพธ์คอื สถานทีท่ สี่ ามารถตอบสนองการพักผ่อนของ

ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา

Address : 192 Moo2 Banpong Hangdong Chiangmai Thailand 50230 Tel: 053-365007 Fax: 053-365362 www.verandaresortandspa.com

64

ผูม้ รี สนิยมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นทีท่ คี่ ณ ุ สามารถดืม่ ด�ำ่ กับ ธรรมชาติอนั สงบเงียบโดยรอบบริเวณหรือจะเพลิดเพลินไป กับ ห้องสมุด ฟิตเนส และสปาชัน้ เยีย่ ม หรือจะเลือกทีจ่ ะปล่อย อารมณ์เหยียดแขนโอบรับอ้อมกอดของขุนเขาในสระว่ายน�ำ้ ก็ได้ และหลังจากประสาทการมองเห็น ได้ยนิ และสัมผัสของคุณ ถูกเติมเต็มแล้ว ก็ถงึ เวลาส�ำราญกับการลิม้ รสเสียที เริม่ ตัง้ แต่ เดอะ ไฮเออร์ รูม ร้านอาหารบนเนินเขาทีม่ องเห็นทิวทัศน์โดย รอบซึง่ บริการอาหารยุโรปชัน้ ดีตลอดทัง้ วัน หรือระเบียงชา ร้านอาหารไทยทีบ่ ริการทัง้ อาหารไทยและไทยล้านนาประยุกต์ และมาจบทีจ่ บิ เครือ่ งดืม่ เบาๆแกล้มบรรยากาศที่ ลอบบี้ บาร์ แต่คณ ุ ก็สามารถเลือกได้วา่ จะจัดปาร์ตหี้ รือดินเนอร์แบบส่วน

next travel magazine

ตัวได้เช่นกันไม่วา่ จะทีม่ มุ ใดหรือแม้แต่ในห้องพักของคุณเอง Not too far from the city is where Veranda Chiang Mai The High Resort is located. This fresh boutique hotel is surrounded by the hills which produces peaceful environment. People who admire the cross of design would find this place their favourite at first glance as modern form can get along so well with Lanna style. Surely, natural surrounding is able to please you but still here has many places of recreation you can choose to perfect your vacation like library, fitness, spa, European restaurant and lobby bar. Moreover, private party and private dining is available to set at every possible point. At Veranda, right in the arms of mountains is where you can customize your happiness.


Hotel

NEXT

Rachamangkha The Heritage of Old Kingdom

กรุ่นไออดีต ใจกลางเมืองเชียงใหม่คอื สุดยอดท�ำเลทองซึง่ รายล้อม ไปด้วยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญมากมาย และทีต่ รงนัน้ เอง คือทีต่ งั้ ของ ราชมรรคา บูตคิ โฮเทลทรงสเน่หท์ ยี่ งั คงไว้ซงึ่ จิตวิญญาณล้านนา บรรยากาศทีน่ จี่ ะท�ำให้คณ ุ รูส้ กึ ราวกับ อยูใ่ นคุม้ เจ้าเมือง ด้วยตัวโครงสร้างตึกและก�ำแพงทีด่ แู น่น หนา แข็งแรง แต่ก็มิได้ท�ำให้รู้สึกอึดอัด เพราะภายใน เสมือนเป็นอีกโลกหนึง่ ทีส่ ง่างาม ปลอดภัยและเต็มไปด้วย สุนทรียภาพ ทีน่ มี่ หี อ้ งพักเพียง 25 ห้อง ท�ำให้ผเู้ ข้าพักไม่รู้ สึกแออัดแม้ในยามทีม่ คี นเข้าพักเต็ม ทัง้ ยังเต็มไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกระดับราชา ไม่วา่ จะเป็นห้องอาหาร ทีม่ เี มนูพเิ ศษ ซึง่ หาไม่ได้ทวั่ ไป ทัง้ อาหารต�ำรับไทยใหญ่ อาหารพม่าและอาหารเหนือ รสชาติบวกทัง้ บรรยากาศ จะพาคุณย้อนกลับไปสูว่ นั วานแห่งอาณาจักรทีเ่ คยรุง่ เรือง แห่งนี้ หลังจากนัน้ คุณสามารถเลือกทีจ่ ะทอดอารมณ์ใน ห้องสมุด แกลอรี่ สปา หรือสระว่ายน�ำ้ ก็ได้ ด้วยความที่ โรงแรมแห่งนีเ้ ต็มไปด้วยความหรูหรามีระดับในทุกราย ละเอียด จึงไม่นา่ แปลกใจทีท่ นี่ เี่ ป็นโรงแรมเดียวในภาค เหนือทีเ่ ป็นภาคีกลุม่ โรงแรมชัน้ เลิศซึง่ มีสมาชิกทัว่ โลก ของ Relais & Châteaux The centre of Chiang Mai city is exactly the best location as many tourist attractions and classy accommodations are right here including Rachamangkha, an attractive boutique hotel which exceedingly represent the spirit of Lanna. The mightiness and flamboyance of the place makes its guests feeling like living in a royal residence. This 25-rooms hotel is well composed in every detail that causes itself being the only hotel in the north to be member of Relais & Châteaux. Rare Myanmar and Thai Yai cuisines are served at the restaurant which the taste and surrounding could possibly bring you back to the good old days of this old kingdom. Address : 6 Rachamankha 9, Phra Singh, Chiang Mai, 50200, Thailand Tel. 053-904111-3 www.rachamankha.com

1 ISSUE February 2013

65


NEXT

Hotel

Panviman A View from Paradise

สุขใดเทียมเยี่ยม แดนสรวง Address : 197/2 Moo 1 Tambol Pongyeang Amphur Maerim 50180 Chiang Mai, Thailand.Tel: 053-87954050 www.panviman.com

66

จะมีสิ่งใดที่น่ารื่นรมย์ไปกว่าการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ บนภูสงู พร้อมทัง้ ชืน่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามขอธรรมชาติ และตัวเมืองเบื้องล่างราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ค�ำพูดดัง กล่าวมิใช่ความฝันหากแต่เป็นความจริงซึ่งสัมผัสได้ที่ ปาน วิมานรีสอร์ทท่ามกลางหุบเขาซึง่ เป็นส่วนผสมทีก่ ลมกล่อม ระหว่างอารยธรรมลานนาและธรรมชาติ เพียงเดินเข้าส่วน ลอบบี้คุณจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในท้องพระโรงพระราชวัง อาณาบริเวณภายในถูกออกแบบอย่างงดงาม ทั้งน�้ำตก จ�ำลองขนาดใหญ่เชือ่ มต่อกับสระว่ายน�ำ้ การตกแต่งสถาน ที่ด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ และในส่วนห้องพักคุณก็สามารถ เลือกได้ว่าอยากจะมีสระน�้ำส่วนตัวหรือระเบียงที่ยื่นออก ไปเพื่อชมวิวภูเขาหรือเพื่อชมดาวยามค�่ำคืน สิ่งอ�ำนวย ความสะดวกทั้งหลายก็มีอย่างครบครันไม่ว่าจะอ่างจา กุชชี่ในห้องพัก สปาขนาดใหญ่ พื้นที่เล่นกีฬาหลากชนิด ภัตตาคารที่เสิร์ฟอาหารหลากประเภทที่ล้วนแล้วแต่เลิศ รสทั้งสิ้น พร้อมทั้งการบริการสุดวิเศษ ท�ำให้สถานที่แห่ง นี้สมชื่อ ปานวิมาน อย่างแท้จริง

next travel magazine

What’s more delightful than breathing fresh air on the hill while enjoying the sight of city below? This idea isn’t fantasy but the touchable reality at Panviman, a modern Lanna style resort located among the hills which you may misapprehend it to be a paradise while looking up at it from the land below. Every corner like grand lobby, luxurious spa, sport areas, restaurant, gigantic man-made waterfall, huge pools and five star services all have clearly shown the attention to provide the perfect vacation. Various kinds of room are available to choose as some have private pool surrounding by hills or some have large verandah to appreciate the panoramic sight. According to this excellent combination, the place leaves the guest no choices but to agree that it is the heaven-alike place indeed.


Hotel

NEXT

Centara Khum Phaya Resort & Spa

กลางนคราพาสุขเกษม

เพียง 10 นาทีจากสนามบินสู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ก็เป็นที่ตั้งของเซ็นทารา คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทที่ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่ วิจิตรงดงาม ปราณีตทุกมุมมอง ด้วยฝีมือของช่างท้องถิ่น แท้ๆ และบางส่วนของตัวอาคารที่เป็นไม้นั้นมีอายุถึงกว่า 80ปี ที่นี่จึงดูเข้มขลังสมชื่อ แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะการออกแบบสถานที่ที่จัดวางอาคารต่างๆได้อย่าง สมดุล รวมถึงสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ตรงกลางที่ยามค�่ำคืน แสงไฟทีส่ อ่ งขึน้ มาจากเบือ้ งล่างท�ำให้งามตาราวสระมรกต ห้องพักมีกว่า 80ห้องซึ่งตกแต่งประดับประดาอย่างเรียบ หรู พร้อมกับมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมายให้ได้เลือก สรรทัง้ สปาเต็มรูปแบบ ร้านอาหารเหนือทีม่ บี ริการขันโตก และมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบ รวมถึงบาร์ใน สระทีพ่ ร้อมดับความกระหายหลังจากว่ายน�ำ้ เสร็จ ทัง้ หมด ทีก่ ล่าวมาจึงไม่นา่ แปลกใจทีท่ นี่ เี่ ป็นอีกหนึง่ ทีพ่ กั ยอดนิยม ของคนรสนิยมวิไล Centara Khum Phaya Resort & Spa is at the centre of the town which is only ten minutes away from the airport. This place has been decorated with exquisite Lanna art by local craftsmen and only fine materials are selected to use as some wooden parts are more than 80 years old. The big pool at the centre of the site seems to be emerald shade at night while the lights below are turned on, also surrounded by buildings which are composed of 80 rooms – simple but yet luxurious. Many pleasurable facilities are provided for honourable guests such as full-course spa, Khun Tok dining restaurant which has cultural show during the meal and bar in a pool. All makes no surprise why this is one of the most popular accommodations in the town.

Centara Khum Phaya Resort & Spa Address: 137 Moo 5, Nongpaklang, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand Tel: 053-415555 Fax: 053-415599 www.centarahotelsresorts.com

1 ISSUE February 2013

67


NEXT

Hotel

De Naga

Limitless your holiday

ความสงบร่มรืน่ ของวัน พักผ่อนใจกลางนครพิงค์ หากก�ำลังมองที่พักใจกลางเมืองที่สะดวกกับการ เดินทางไปเทีย่ วสถานทีส่ ำ� คัญรอบๆ คูเมืองเชียงใหม่ โรงแรม เดอะนาคา (De Naga) บูติคโฮเท็ลไซส์เล็ก แสนอบอุ่นเป็นทางเลือกที่ทีมงานขอแนะน�ำ ด้วย รูปแบบการตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ช่วยเพิ่ม บรรยากาศการมาเที่ยวเชียงใหม่ ของคุณให้สมบูรณ์ มากขึ้น เดอะนาคามีหอ้ งพัก ทัง้ หมด 55 ห้องพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในห้องพักครบครัน ในรูปแบบ ห้องทีแ่ ตกต่างกันตัง้ แต่หอ้ งระดับเริม่ ต้นดีลกั ซ์

68

next travel magazine

ห้องพรีเมียร์ ไปจนถึงห้องแกรนด์ ดีลักซ์ที่มีความ กว้ างขวาง พร้ อ มมี วิ ว จากหน้ า ต่ า งห้ อ งพั ก เป็ น ดอยสุเทพในมุมที่ไม่เหมือนใคร ภายในโรงแรมมี ห้องอาหาร Naga Restaurant ไว้ ค อยบริ ก าร แขกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ด้านหน้าคุณสามารถ ออกเดินเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญซึ่งอยู่ไม่ไกล จากโรงแรมไม่วา่ จะเป็น วัดเจดียห์ ลวง เชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ ได้อย่างง่ายดาย The heart of the Chiang Mai near the moat is an ideal place for tourists to stay because of the transportation convenience. While there’re many hotels around, De Naga, one small boutique hotel impressively stands out with fusion Lanna decoration. This 55-rooms hotel has all facilities a top hotel should have. There’re many types of room you can choose to suit your preference like deluxe, premier

until the large grand deluxe which the you can enjoy the particular scenery of Doi Suthep. Naga restaurant is known for tasty food and all day service while Kopi-O Bakery provides fine coffee and newly-baked products. Again, tourist attractions like Chedi Luang or Night Bazaar market could be reached simply by short walking so congested traffic can never harm your holiday while staying here.

Address : 21 Soi 2 Ratchamanka, Moon Muang Road,T. Pra Sing, A. Muang, Chiang Mai Thailand Tel : 053-209030 Fax : 053-208598 www.denagahotel.com


1 ISSUE February 2013

69


NEXT

Break

H IS L g EN TEA

The Oriental Shop The perfect pit-stop for sweet sensations.

ครบเครื่องเรื่องของหวาน ณ โอเรียลเต็ลช็อป

ร้านเบเกอรี่ชอื่ ดังอีกหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ มองจากด้านนอกบรรยากาศร่มรื่น ตัวร้านเน้นใช้สีขาวเรียบง่ายสบายตา เมนูที่อยากแนะน�ำให้ท่านผู้อ่านได้ลิ้มลองนั่นก็ คือ “Afternoon Tea” เป็นเซ็ทขนมหลากชนิดที่เสริ์ฟพร้อมกับชาชั้นดี ขนมแต่ละ ชิ้นมีขนาดพอดีค�ำ น�ำมาจัดเรียงบนจาน 3 ชั้น โดยชั้นบนสุดจะเป็น ขนมเค้ก และ ทาร์จ ในชั้นนี้มีขนมขึ้นชื่อของร้านนี้อยู่ด้วยนั่นก็คือ Macaroon รสชาติไม่หวานมาก นักและมีกลิน่ ของผลไม้ ส่วนจานชัน้ กลางเป็นขนมอบและ scone ซึง่ เป็นขนมขึน้ ชือ่ อีกอย่างหนึ่งของร้านนี้ น�ำมาทานคู่กับ คล้อตครีม เนยและแยมต่างๆ นอกจากนี้ ยัง มี ขนมอบไส้ไส้อั่ว ซึ่งรสชาติไม่เผ็ดมากนัก น�ำเสนอความเป็นพื้นเมืองได้ดี ส่วนชั้น ล่างสุด คือแซนด์วิชและครัวซองค์ ส่วนชาที่น�ำมาเสิร์ฟคู่กัน ใช้ชาผลไม้ ให้ความรู้สึก หอมหวานเป็นพิเศษ ส�ำหรับใครทีม่ าเชียงใหม่และชืน่ ชอบของหวาน ทีน่ ยี่ งั มีขนมอีก หลากหลายชนิดทัง้ ไอศกรีมเจลาโต้ และเค้ก รับรองว่ารสชาติอร่อยถูกใจท่านผูม้ าเยือน Another famous local bakery, located at the heart of Chiang Mai city, The Oriental Shop, has something unique to offer. The white, openplan and admirably clean looking café, sitting humbly in the greens, gives you a soothing feeling without compromise. Today we recommend the ‘Afternoon Tea Set’ from The Oriental because it is a mixture of per-

70

next travel magazine

Address : Sankampaeng Road Moo 1 T. Tasala A. Muang, Chiang Mai, Thailand Tel : 053-888 888 x8834 www.mandarinoriental.com

fection and dedication. What’s more? It is made by a heart full of love! Your choice of fine selection of teas is served with a tower of finger sized baked goods - both sweet and savory. Tarts and cakes are placed on the top tier along with the symbolic Oriental’s macaroons. The macaroons are baked with balance - not too sweet with hints of fruitiness, fluffiness and crunchiness. The middle tier of the tower contains special baked goods of the day and The Oriental’s signature scones. Scones are ,without doubt, served with the best-of-its-kind clotted cream and fruity jams. The Oriental’s ‘Sai-Aua’ (Spicy Northern Sausage) Puff is also served on the middle tier. This truly reflects the root of the locals and showcases an ability to fuse local and western ingredients. The lowest tier houses freshly prepared sandwiches and croissants. Take your own sweet time to dazzle your palate with fruit-infused black teas and stunning assortments of baked goods. For those who appear in Chiang Mai and are in love with desserts, various kinds of gelato and selections of cakes are also on offer. Bon Appétit!


Break NEXT

diand In yte St EA T

Vieng Jum On จิบชาเลิศรสยามบ่าย สไตล์ภารตะ It’s your tea time.

ด้วยความชื่นชอบการจิบชาเป็นทุนเดิม บวกกับความหลงใหลในมนตรา แห่งดินแดนวัฒนธรรมอินเดียได้ถา่ ยทอดมาเป็นร้านขายชาทีโ่ ดดเด่นทัง้ ความเก๋ ไก๋ในการตกแต่งร้านและเมนูชาที่ไม่เหมือนใครในชื่อร้านเวียงจุมออน ที่นี่มีชา หลากรสชาติให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด�่ำ กวาดสายตาดูเมนูคร่าวๆไม่น่าจะต�่ำกว่า 40 เมนูกนั เลยทีเดียว แต่ถา้ ยังเป็นคอชาหัดชิม ขอแนะน�ำ ชาเวียงจุมออน สูตรพิเศษ ของร้าน ซึ่งใครชิมหากถูกอกถูกใจก็สามารถซื้อหาติดไม้ติดมือกลับไปชงเองที่ บ้าน เมนูที่ไม่ควรพลาดคือ High Tea Set รับคู่กับชาร้อนๆ ในเซ็ทประกอบ ด้วยสลัดผลไม้ มูสชาแดงและขนมเค้กหลากชนิด ร้านเวียงจุมออนก็ยังมีเมนูที่ เด่นๆ ฮ็อตฮิตเห็นจะเป็น Spinach Rolled Crepe เครปผักโขมราดไวท์ซอส หรือ Ratattouille Roti โรตีสอดไส้ผักนานาชนิด ปรุงรสด้วยเครื่องเทศและ ชีส เลือกเมนูได้หามุมที่นั่งมีทั้งในห้องปรับอากาศเย็นสบายหรือริมแม่น�้ำ นั่งดู สายน�ำ้ ไหลเอือ่ ยๆ พลางจิบชาหอมๆ ก็ทำ� ให้วนั ธรรมดาเป็นวันทีแ่ สนสุข ว่ามัย้ ?

Address : 53 Charoenraj Rd. T.Watgate A.Muang Chiangmai, Thailand Tel: 053-303113 www.vjoteahouse.com

A tea shop has been settled down by the owner who was once inspired of tea founding and passionate by the charming of Indian Civilization. That is Vieng Jum On, chicly and outstandingly decorated unlike others in pattern and tea menus of various tastes and flavours. There are roughly 40 lists of tea for beginners who should try Vieny Jum On Tea special formular. Many of them cannot miss take home with this special tea to do it by themselves. Another formular should be hot High Tea Set preferably drunk with fruit salad and difference kinds of cake. What we recommend more are Spinach Rolled Crepe and Ratattouille Roti. Drinking tea in Vieng Jum On Tea Shop can be comfortable either in a corner of an air-conditioned room on beside the river slowly flowing. This tea time your ordinary day with happiness, don’t you think?

1 ISSUE February 2013

71


NEXT

Break

o etr R afe C

Kopi – O Café’ มื้อเบาๆยามบ่ายที่ครบ ทุกรสชาติ

Address : 19/4 Ratchamanka, Soi 2 Moon Muang Rd.,, Muang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand Tel. : 053-209030 www.facebook.com/kopio.chiangmai

A slight afternoon with full tastes ร้านกาแฟในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นมีมากมายจนบางทีอาจจะเลือกไม่ถูก ว่าจะใช้เวลายามบ่ายที่ร้านไหนดี เราขอแนะน�ำให้คุณลองแวะมาลิ้มลองกาแฟ รสชาติเยีย่ มทีร่ า้ น Kopi-O Cafe ร้านกาแฟเล็กๆ ทีต่ งั้ อยูห่ น้าโรงแรม De Naga ร้านกาแฟโกปิโอตกแต่งร้านแบบเรโทรมีมุมให้นั่งเพลิดเพลินกับเสียงเพลงยุค เก่าๆ ที่เปิดคลอให้คุณระลึกย้อนไปในวันเก่า กาแฟร้านนี้คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงพิถีพิถันในการชงทุกๆแก้วจนรสชาติ ติดอกติดใจนักเดินทางคนแล้วคนเล่า อีกทั้งทางร้านยังมีบริการแซนวิชแบบ Design Your Dish ให้คุณเลือกได้เองว่าจะกินขนมปังแบบไหน จะใส่เครื่อง ใส่ ผัก มากน้อยแค่ไหนลงไปตามความต้องการ หรือถ้าไม่อยากยุง่ ยากก็สามารถสัง่ แบบส�ำเร็จรูปซึ่งก็มีเมนูหลากหลายโดยมีเมนูเด่นอยู่ที่แซนวิชแซลมอนรมควัน ชิ้นพอดีค�ำ ทานแล้วอิ่มท้องไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียว

72

next travel magazine

There are so many coffee shops in Chiang Mai that you might not be able to make your decision where to spend your afternoon. Kopi-O café is a small coffee shop we recommend because of its delicious taste of coffee and its retro corner where you can enjoy yourselves while listening to old music reminding you about the old days. Travellers are stuck of high-qualified brew coffee in every cup. Sandwitches of your choice in Design Your Dish Style are also served up to your own style. Or else, you can order a ready –made menu which guarantees your stomach full of satisfactory for many hours.


Break NEXT

A France TE

Nagara Jardin ชิมเค้กรสเลิศ เพลินชมล�ำน�้ำปิง

Address: 11 Soi 9, Charoenprathet Rd., T.Chang Klan, A.Muang, Chiang Mai, Thailand Tel. : 053-818977 www.facebook.com/nakarajardin

Great Cake Great Time by the Ping River นครา จาแดงค์ คาเฟ่สไตส์ฝรั่งเศสในสวนร่มรื่นริมแม่น�้ำปิง เมื่อเข้าไปใน Upon entering French-styled Cafe’ Nagora Jardin in a peaceful ร้านก็ได้กลิ่นหอมกรุ่นจากขนมที่อบเสร็จใหม่ๆ มองผ่านไปจะพบเจ้าของร้าน by the Ping River, you can smell newly baked pastry aroma, and อดีตบัณฑิตหนุ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รักการท�ำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆ ผู้ you can see the owner, who loved cooking since he was young สร้างสรรค์เมนูต่างๆ ให้กับคาเฟ่แห่งนี้ซึ่งได้ตามหาความฝันหันเหจากสายงาน and obtained a certificate from Le Cordon Blue after graduating ที่ตัวเองร�่ำเรียนไปศึกษาการท�ำอาหารจากLe Cordon Bleu from Engineering Science Faculty. Being seated for a short while, เมื่อนั่งลงสักพักเมนูของหวานเริ่มมาเสริฟ์พร้อมกับชาอย่างดีที่มีกลิ่นหอม you will be served with dessert and Mutan hot fragrant tea There ละมุนของดอกโบตั๋น เมนูที่แนะน�ำอย่างแรกคือ Opera เมื่อตักตัวเค้กเข้าปาก are so many cake menus to taste. Opera is the first followed by แผ่นช็อกโกแล็ตจะละลายในปากและบวกกับความนุ่มของตัวเค้ก ก็รับรู้ได้ถึง Apricot Coulis and White chocolate Brownie This new bakery in such ความนุ่มอร่อยที่เข้ากันอย่างดี ส่วนอีกเมนูหนึ่งคือ Apicot Coulis and White a beautiful garden will certainly give you new experiences of cake Chocolate Brownie ด้วยความหวานของเค้กตัดกับรสชาติเปรีย้ วอมหวานของ tasting and tea sipping in French style in a private atmosphere near Apicotและมี White Chocolate Brownie อยู่ข้างล่างนั้นท�ำให้เกิดรสชาติ the Ping River of Chiang Mai. อร่อยกลมกล่อม อย่างลงตัว นครา จาแดงค์ ร้านเบเกอรี่ใหม่ ชิลๆ ในสวนสวยจะท�ำให้คุณพบกับประสบ การณ์ใหม่ๆ ของการทานเค้ก จิบชา สไตล์ฝรั่งเศส บรรยากาศส่วนตัวริมแม่น�้ำ ปิง แห่งเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอน

1 ISSUE February 2013

73


NEXT

TASTE

khan toke ขันโตก

Khum Khan Toke Lanna Dinner Style สัมผัสค�่ำคืนวิถีแห่งล้านนา Address : 139 Moo.4 T.Nongprakung, A.Muang, Chiangmai 50000 Thailand Tel. 053-304121 Fax: 053-260504 www.khantoke.com

74

next travel magazine

ส�ำหรับประสบการณ์มื้อเย็นอันสุดพิเศษใน เชียงใหม่ เห็นจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากการ ได้มานั่งทานอาหารมื้อเย็นสไตล์ล้านนาในรูปแบบ เมืองเหนือขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ณ คุ้มขันโตก ขันโตก หรือ โตก เป็นภาษาดั้งเดิม เป็นภาชนะ ส�ำหรับวางส�ำรับอาหาร บ้างเรียก สะโตกมีรูป ทรงกลม ความกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป มีเชิง สูงประมาณ 1 ฟุต มีทั้ง ขันโตกไม้ และขันโตกหวาย ส�ำหรับการใช้งานทั้ง ขันโตกไม้และขันโตกหวายต่างก็ใช้เป็นภาชนะที่ วางถ้วยอาหารกับข้าว มีใช้กันทั่วไปในภาคเหนือ เมื่อใส่กับข้าวแล้วยกมาตั้ง สมาชิกในครอบครัว หรือแขกที่มาบ้านก็นั่งล้อมวงกันทานข้าวจะทาน คู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ตามแต่ความพึง พอใจ นอกจากจะใช้วางถ้วยกับข้าวแล้วยังใช้โตก เป็นภาชนะใส่ของอย่างอื่นด้วย เช่น ใส่ดอกไม้

ธูปเทียนแทนขันดอกก็ได้ การนั่งทานข้าวแบบ ขันโตกจึงถือเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและถือ เป็นเสน่ห์ของชนพื้นเมืองล้านนา นักท่องเที่ยว ต่างถิ่นและต่างชาติ ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของ คนล้านนาดั้งเดิมจึงอยากหาโอกาสได้มาดินเนอร์ ที่ “คุ้มขันโตก” แห่งนี้ ซึ่งคุ้มขันโตกจะตกแต่ง สถานที่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบ้านทรงไทยภาค เหนือ ผสมผสานกับบรรยากาศพืน้ บ้านล้านนา โดย มีเสียงดนตรีจังหวะพื้นเมืองคอยขับกล่อมอยู่เป็น ระยะ คุ้มขันโตกจะเสิร์ฟอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์โดย จะมีอาหารหลักๆ ในขันโตก เป็นอาหารพื้นเมือง ภาคเหนือ เช่น แกงฮังเล น�้ำพริกอ่อง แคบหมู ซึ่ง ทั้งหมดนี้จะกินกับข้าวเหนียว นอกจากนี้ก็ยังมี อาหารอย่างอื่นให้เลือกสั่งเพิ่มอีกมากมาย ไฮไลท์ ส�ำคัญอยู่ที่ในระหว่างการรับประทานขันโตก ท่าน จะได้ชมการแสดงอันตื่นตา ตื่นใจของการแสดง พื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร�ำ การแสดงโขน


การฟ้อนเทียน ร�ำดาบ ระบ�ำชาวเขา การตีกลอง สะบัดชัย เซิ้งกะโป๋ และ ร�ำวงมาตรฐาน ซึ่งเป็นการ แสดงชุดสุดท้ายที่เรียกผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับการ ร่ายร�ำอย่างสนุกสนานก่อนจะจบค�่ำคืนแห่งความ ทรงจ�ำที่แสนประทับใจกับมื้อค�่ำสุดพิเศษครั้งนี้ Ending the day with authentic ‘Lanna’ dining, together with the traditional Thai dancing at Khum Khan Toke restaurant, will make your trip in Chiang Mai definitely memorable and awesome. ‘Khan Toke’, ‘Toke’, or sometimes called ‘Satoke’ is a food tray with 4-5 supporting legs used as a low, small, round dining table by Lanna people (Northern Thai). Thus, it is generally used in the Northern part of Thailand. Khan Toke is round in shape which is made with a piece of teak wood or rattan, both of which are used

for the same purpose. However, Khan Toke, is sometimes used for carrying flowers, joss sticks, and candles instead of Khan Dok. A Khan Toke dinner is an excellent example of Lanna Thai heritage, which is a must for foreigners and tourists who would love to experience the locals’ dining. Khum Khan Toke, a buffet restaurant, is the place you are looking for. The restaurant is a Thai style house decorated with the Northern Lanna style. While you are having a well-presented and delicious meal, the slow-tempo Northern music plays in the background for your enjoyment. In Khan Toke , they serve the Northern Thai dishes ‘Hunglei Curry Soup’, ‘Nam Prik Ong’ (Tomato Pork Chili Dip), and Fried Pork Skin. Apart from these, there are plenty of Northern

menu choices for you to pick from. Moreover, sitting comfortably while having a wonderful meal of delicious food, you can also enjoy traditional Thai dancing, which is such a good combination. This will certainly become one of your most memorable dining experiences.

1 ISSUE February 2013

75


NEXT

TASTE PALAAD BAND ผาลาดแบนด์

Tom Yum Goong ต้มย�ำกุ้ง

Pha Lad Tawan Ron DINE BEFORe Sunset

กินลมชมตะวันที่ผาลาดตะวันรอน Address : 100 Huay Kaew Road, A.Muang Chiang Mai 50200, Tel. 053 217073, 053 216039, 053 216576, 081-8841718 www.palaadtawanron.com

หากก�ำลังมองหาร้านอาหารยอดฮิต ของเชียงใหม่ ที่ บรรยากาศดีๆ อาหารอร่อยๆ เราขอแนะน�ำให้คณ ุ ขับรถ มาตามถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านจะพบกับร้าน อาหารทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเขาสูง อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติสวยๆ แวดล้อมด้วยความร่มรืน่ ของป่าใหญ่ มีนำ้� ตกไหลผ่าน โดยมี วิวมุมสูงของเมืองเชียงใหม่อยูไ่ กลๆ ในยามเย็น เมือ่ อาทิตย์ คล้อยต�ำ่ ลง แสงสีทองก็เข้าปกคลุมมอบความประทับใจให้ กับมือ้ เย็นของคุณจนไม่อาจลืม นีก่ ระมังเป็นทีม่ าของชือ่ ร้าน ผาลาดตะวันรอน

76

next travel magazine

อาหารหลากหลายเมนูรสชาติเยี่ยมที่รอต้อนรับ นักชิมตัวยง เราขอแนะน�ำให้เริ่มด้วยออเดิร์ฟเบาๆ กระหล�่ำปลีทอดน�้ำปลา ถัดมาเป็นเมนูหนักๆ ที่หลายคนรับรองความอร่อย“ขาหมูตะวันรอน” ทีเ่ ลือกแต่ขาหมูเนือ้ แน่นติดมันก�ำลังดีทอดในน�ำ้ มัน ร้อนๆ กรอบนอกนุม่ ใน นอกจากนีข้ อแนะน�ำ ต้มย�ำ กุ้งมะพร้าวอ่อน ร้านนี้ใช้กุ้งแม่น�้ำตัวโตเสิร์ฟถูกใจ คนชอบรับประทานกุ้ง หรือจะเป็นเมนูรักสุขภาพ อย่าง ย�ำเห็ดเข็มทอง ยอดมะระหวานไฟแดง พร้อม บรรยากาศสบายๆ ฟังเพลงพืน้ เมืองจากวงดนตรีสด ในชื่อวง“ผาลาดแบนด์” มาขับกล่อมเพลงเพราะๆ ให้เราได้ฟงั กันแบบใกล้ชดิ อีกด้วย ขอแนะน�ำอีกนิด ว่าก่อนตัดสินใจไปร้านผาลาดตะวันรอน ควรโทรไป จองโต๊ะล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งวิวดีๆ นั่นมีจ�ำนวน จ�ำกัด และคนแน่นร้านเกือบทุกวัน Touch of Wind and Golden Sunset If you are looking for a top-hit restaurant in Chiang

Mai City, offering a good scenery with tasty food one more place is introduced for you. on the high hill amid nature surrounded by the shedy ferest with waterfall running through. From a top, you can experience Chiang Mai City’s Pictures... Especially, once the evening time is coming when the sun is lowering before saying good-bye to the day, you will be impressed by the view that makes your dinner unforgettable. That is why here is call “Pha Lad Tawan Ron ; Time to Sunset” Variety of excellent food is waiting for experts in food tasting. We recommend that you start with light hors d’oeufs : fried cabbage in fish sauce. The following dish which is guaranteed superb “Pig’s Legs Tawan Ron”, selected ones with Charmbon meaty and fairly greavy fried in fat at oil that makes them crispy outside but soft inside. Besides, Tom Yam Kaeng in Young Coconuts is a must for prawn lovers because fresh water big prawns are served. Khem Thong (Golden Pin) Mushroom Salad as well as ยอดมะระหวานไฟแดง lists to be suggested for those who came for health. During meal, folk song band named Phalad Band will closely play live music that makes the atmosphere so relaxing. It is advised to book before for good limited seats and the place will be nearly full each day.


TASTE

NEXT

HANGING-PORK BAAN SUAN STYLE หมูแขวน

Ban Suan SUNSET AT MAE-PING กินลมชมวิว ณ บ้านสวน Address : 25 Moo 3 Siri Vadhana Foundation Building across Cheshire. Ruanjummai Road - SanPheesuer Muang Chiang Mai 50130. Tel.083-5673003 www.facebook.com/raan.baansoun

หากกล่าวถึงร้านอาหารบ้านสวนคงไม่คุ้นหูกันนัก แต่ถ้า คิดถึงร้านอาหารบ้านสวนของอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปิน แห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม(ร่วมสมัย) สถานที่ถ่ายท�ำละคร โทรทัศน์หลายเรื่องอาทิละครเรื่อง รอยไหม คงเป็นที่รู้จักกัน อย่างดี ร้านบ้านสวนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ริมโค้งแม่น�้ำปิงที่ ทอดยาวมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล ซึ่งเป็นมุมที่สวย ที่สุด มุมหนึง่ ของแม่นำ�้ ปิง อยูบ่ ริเวณต�ำบลสันผีเสือ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี้ได้ต้อนรับ บุคคลส�ำคัญทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลกมาแล้ว เมื่อเดินเข้าไปก็สัมผัสได้ถึง ความร่มรื่นภายในร้านที่อยู่ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ซึ่งบรรยากาศเหมาะกับชื่อร้านจริงๆเมื่อเดินเข้าไป ด้านในก็ได้รับการต้อนรับด้วยหลองข้าว (ยุ้งฉาง แบบล้านนาน�ำมาดัดแปลง) เมนูเด็ดของร้านนี้ คือ เนื้อแขวน เป็นการน�ำชิ้นเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ที่สุกแล้ว มาแขวนกับระฆังเหล็ก เมื่อน�ำมาเสริฟ ก็ราดด้วยคอนยัคพร้อมจุดไฟลุกท่วมระฆัง สร้าง บรรยากาศตืน่ ตาตืน่ ใจก่อนเริม่ ลงมือทาน นอกจาก นีย้ งั มีเมนูคาวหวาน อีกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ย�ำ ผักหวาน มะม่วงราดเกล็ดไวน์ หากใครก�ำลังมองหา ร้านดินเนอร์ บรรยากาศล้านนาท่ามกลางธรรมชาติ ริมล�ำน�้ำแม่ปิงเมืองเชียงใหม่ ร้านบ้านสวนคงเป็น ทางเลือกที่เหมาะสมส�ำหรับดินเนอร์โรแมนติกมื้อ พิเศษสุดประทับใจในอีกค�่ำคืน Ban Suan Restaurant is found amidst nature near the River Ping Cruise laying levy. It offers wide and far view regarded as one

of the most beautiful of the river. Situated in San Phi Sua Sub-district, Chiang Mai, the restaurant had received many of VIP at normal and world levels. When you enter the area, you can feel cool atmosphere under big shady trees that suit the name of the restaurant. Inside this place, Lanna Barn or has been adapted to welcome guests. So-called the speciality of the restaurant Cong Khao is hanging meat, pork or beef well cooked hung on an iron bell served with cognae topped with a fire which amazed people before starting eating. In addition, there are so many savory and sweet menus such as ย�ำผักหวาน, มะม่วงราดเกล็ดไวน์ and mangoes topped with wine glazes (glace). If you are looking for a good dinner in Lanna amidst nature near the Ping River, Chiang Mai city., Ban Suan Restaurant will be your appropriate choice for romantic dinner, one more special and memorable evening meal. 1 ISSUE February 2013

77


NEXT

TASTE

CAESAR SALAD สลัดซีซาร์

The Salad Concept CONCEPT FOR HEALTHY ที่นี่เราเสริฟแต่ความสด Address : U Street Art, Moo 2, Tambon Rattanachai. Ayutthaya Ayutthaya 13000. Tel : 0-3524-1555,0-3524-3455 Open Daily : 10 am.- 09.00 pm.

78

next travel magazine

เมื่อมีโอกาสเดินทางไปเมืองเชียงใหม่ทั้งทีต้อง แวะไปถนนนิมมานเหมินท์ร้านนี้ท่านจะสะดุดตากับ ความน่ารักของร้านThe Salad Conceptร้านอาหา รที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของเมืองเชียงใหม่มีทั้งนักท่องเที่ย วชาวไทย ชาวต่างประเทศและคนท้องถิน่ ทีแ่ วะเวียน เข้ามาทานอาหารไม่ขาดสายเพียงครั้งแรกที่เดินผ่าน ร้านก็สะดุดกับบรรยายกาศหน้าร้านทีม่ สี ไตล์เป็นของ ตนเองเมือ่ เข้าไปภายในร้านยังสัมผัสได้ถงึ บรรยากาศ ของความอบอุ่น จากการตกแต่งภายในร้านที่เน้น โทนสีเหลืองเป็นหลัก สลัดบาร์ที่ดูสะอาดแสดงถึง ความใส่ใจในคุณภาพ พนักงานในร้านมีความเป็น กันเองรวมถึงเจ้าของร้าน คุณปายปณิดา ตุวานนท์ ที่ ให้การต้อนรับด้วยตนเองพร้อมทัง้ แนะน�ำเมนูอาหาร ที่ได้รับความนิยม อาหารจานแนะน�ำของทางร้านเป็นเมนูจานสลัดที่ใช้ วัตถุดิบหลักเป็นผัก Hydroponic ผักสะอาดปลอด สารพิษซึ่งส่งตรงจากไร่ทุกวัน ผักสลัดที่ปลูกในท้อง

ถิน่ เช่น กรีนโอ๊คไอซ์เบิรก์ บัตเตอร์เฮดเรดโอ๊คมิซนู า่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถเลือกท๊อปปิ้งอาทิ เบคอนย่าง ไส้กรอก ทูนา่ เชดด้าชีสเป็นต้น เพิม่ ความอร่อยได้ตามใจ ชอบ เลือกตามชอบ อาทินำ�้ สลัดมะขาม - งาด�ำ น�ำ้ สลัด เธาซันไอส์แลนด์ ลืมน�ำ้ สลัดแบบเดิมๆ ทีเ่ คยทานไปได้เลย เพราะร้านนีส้ รรสร้างน�ำ้ สลัดรสเยีย่ มทีม่ มี าให้เลือกสรรไว้ ทานคูก่ บั สลัดจานโปรดถึง 9 รสและเมนูทพี่ ลาดไม่ได้คอื เมนูสลัดเมืองเมือง สลัดฟิวชัน่ ทีน่ ำ� เอาไส้อวั่ ซึง่ เป็นอาหาร พืน้ เมืองมาเป็นวัตถุดบิ หลัก และน�ำ้ สลัดน�ำ้ พริกหนุม่ สูตร พิเศษของทางร้านมาเพิม่ รสชาติให้เกิดความอร่อยทีล่ งตัว ส่วนเมนูเครือ่ งดืม่ ขอแนะน�ำDetox เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ ทีอ่ ยากให้ลมิ้ รส หากท่านมาเยือนเชียงใหม่ทงั้ ทีตอ้ งลองมา ทานสลัดทีร่ า้ นนีใ้ ห้ได้ ทัง้ คุณภาพและรสชาติแทบท�ำให้ ลืมสลัดแบบเดิมๆลองทางเลือกใหม่ของชาว Salad Lover และคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี¬ณ ร้าน The Salad Concept เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 นนิมมาน 13 สังเกตได้ไม่ยาก


NORTHERN-THAI STYLE SALAD สลัดเมืองเมือง

SALMON SALAD สลัดแซลมอล

PRESSED JUICE-DETOX น�้ำผลไม้แยกกาก-ดีท็อกซ์

THE SALAD CONCEPT’S OWNER-PYE คุณ ปาย เจ้าของร้าน THE SALAD CONCEPT

Once visiting Chiang Mai, you might not miss Nimmanhemin Road where you can be attracted by the lovely shop “The Salad Concept”, one of well known shops in Chiang Mai, Thai tourists, foreigners as well as local people take their turn to this shop nearly unceasingly. Fainted yellow as a main tone, the shop provides a clean salad line with friendly waiters and waitresses including the owner, Khun Pai Panida Tuwanon who welcomes customers and introduces adorable menus by herself. The speciality to be recommended is “Salad” Hydroponic vegetables are main raw materials which are clean and fresh delivered directly from local producers. Toppings are also at your choices which

make you forget former salad that you have ever tasted. Fusion Salad, original menu which is so-called Salad Muang is unforgettable. Detox Drinks for health is preferrable to try. Everytime you visit Chiang Mai, The Salad Concept for Salad and Health Covers is open everyday from 11.00-22.00 hours on Nimmanhemin Road, by soi 13.

1 ISSUE February 2013

79


NEXT

TASTE

galae Colorful in Secret Garden มือ้ เย็นโรแมนติกท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ Address : 65, T.Suthep, A.Muang, Chiang Mai 50200 Thailand Tel.0-532- 8655, 0-5381-1041

ร้านอาหารไทยที่เปิดให้บริการคู่เมืองเชียงใหม่มา อย่างยาวนาน ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ภายใน ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำหรับ ร้านกาแล แขกส่วนใหญ่ทมี่ านัง่ กินข้าวจะได้ความรูส้ กึ ว่าเป็นสวนอาหารจริงๆ เพราะรอบร้านตั้งแต่ปากทาง เข้าเรื่อยไปจนถึงภายในร้านนั้นจะประดับตกแต่งไป ด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลาก หลายสีสัน

80

next travel magazine

A last – long – open restaurant in chiang Mai situated near the big reseurior inside the office of Agricultue and Coopeative (Chiang Mai) , Galae welcomes many customers who feel of real garden restaurant because colorful flowers are painted and seen along the way from the entrance. This sceneary ensures happiness for diners who are content when seeing colorful and beautiful flora. The starters of the shop include Hors-d’ oeuvre Muang consisting of local appetizers such as Northern – Styled sausages , green chilli paste, fried pork, porkrind,etc. The following dish must be honey pork-rip cooked with special formular. Fresh and sweet tilapias stir-fried with herbs served with dipping sauce is another recommendation. Nature all around is the selling point of the place and it is advisable to reach here before the sunset for the of tasting tasty food and touching good Colorful in Secret Garden Romantic Dinner sake view. You will go back home with heart and with Flower all around stomach full of happiness.

อันท�ำให้รู้สึกว่าเป็นการมานั่งกินข้าวในสวนสวยที่ เบิกบานใจจากสีสันของดอกไม้เป็นที่สุด เมนูขึ้นชื่อที่ ร้านกาแลนั้นมีทั้งอาหารไทยและอาหารพื้นเมือง เรา อยากให้เริ่มจาก “ออเดิร์ฟเมือง” ซึ่งเป็นจานที่รวม เมนูอาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือเอาไว้ในจานเดียวกัน เช่น ไส้อั่ว น�้ำพริกหนุ่ม หมูทอด แคบหมู ทานกับผัก กะหล�่ำต้ม อร่อยจนหมดจานเพียงชั่วพริบตาจริงๆ ถัดมาเริ่มหนักท้องกันด้วย “ซี่โครงหมูอบน�้ำผึ้ง” อีก หนึ่งจานเด็ดของร้าน ที่คัดซี่โครงคุณภาพเยี่ยม หมัก อย่างดีให้เนือ้ ติดกระดูกเปือ่ ยนุม่ คลุกเคล้าด้วยเครือ่ ง ปรุงสูตรพิเศษ ก่อนจะราดน�้ำผึ้งแล้วอบให้หอมฉุย ยังไม่ทันจะได้หายใจหายคอ จานเด็ดอีกจานก็ถูกเอา มาตั้งบนโต๊ะ นั่นคือ “ปลาทับทิมทอดสมุนไพร” ซึ่ง พ่อครัวทอดมาร้อนๆ เนื้อปลาสดหวานกินคู่เคียงกับ น�้ำจิ้ม รสกล่อมกล่อมเข้ากันดีมากๆ ร้านกาแลเป็น อีกร้านที่มีจุดขายเป็นบรรยากาศสวยๆ รายล้อมด้วย ธรรมชาติ ดังนั้นเราแนะน�ำว่าควรจะมาให้ถึงร้าน ก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะได้อิ่มทั้งท้องและอิ่มใจกับ วิวสวยๆ กลับบ้านอย่างแน่นอน


SPECIAL Guest

NEXT

Love Life and Caffeine

ชีวิตและคาเฟอีน ชอบกินกาแฟอะไร กาแฟเราอร่อยมัย้ ? มูเซอคนนึง ถามผมหลังจากยื่นกาแฟสดให้ดื่ม ริมทางขึ้นโครงการ หลวงอ่างขาง ... กาแฟหวาน หอมแบบธรรมดา แต่ อากาศหนาวเหน็บท�ำเอาผมจับแก้วอาศัยไออุน่ เสียแน่น

ในมือของมูเซอยังมีเมล็ดกาแฟทีย่ งั ไม่ควั่ จ�ำนวนหนึง่ เป็นสีเทาๆดูเข้ากับบรรยากาศตอนนีท้ มี่ หี มอกลงจัดจริงๆ ผมเดินทางมาหลายประเทศครับ ท่องเทีย่ ว ถ่ายรูป ด�ำน�ำ้ และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้เลยคือ การชิมกาแฟในทีต่ า่ งๆ ต้องยอมรับว่าวิถที อ้ งถิน่ และความเป็นอยู่ ท�ำให้ผคู้ น ในแต่ละทีม่ เี ครือ่ งดืม่ กลิน่ หอมเหล่านีแ้ ตกต่างกันไป กาแฟที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นที่เวียดนาม เพราะได้ สูตรมาจากฝรัง่ เศษ โดยใส่ชอ็ คโกแลตเข้าไปด้วย ช็อค โกแลตแท่งค่อยๆละลายในน�้ำกาแฟร้อน พร้อมกับ การคนอย่างเร็ว ท�ำให้ผมดื่มกาแฟในตลาดเวียดนาม เสียวันละหลายๆแก้ว ไม่ต่างอะไรจากเมืองท่าเล็กๆ ในเขมรเลย ร้านเล็กๆ เงินไม่กี่ เรียล (หน่วยเงินเขมร) [Riel] ก็สามารถแลกกาแฟอร่อยๆสูตรของฝรั่งเศษ ได้แล้ว แต่สดุ ท้ายแล้วไม่มกี าแฟแก้วไหนในโลก หอม ถูกใจเท่ากับ กาแฟทีป่ ลูกในไทย และยืนจิบริมไร่กาแฟ บนแผ่นดินไทยได้สกั ที กาแฟต้นแรกในเมืองไทยนัน้ มาจากชาวสวนคนนึงทีไ่ ป แสวงบุญทีเ่ มกกะ ในปี พ.ศ. 2447 แล้วได้นำ� เมล็ดกาแฟ พันธุโ์ รบัสต้ากลับมาปลูกทีเ่ มืองไทย ซึง่ นัน่ เป็นครัง้ แรก ทีค่ นไทยเริม่ รูจ้ กั การปลูกกาแฟ ซึง่ เริม่ ต้นทีภ่ าคใต้กอ่ น หลังจากนัน้ ร่วม 50 ปี คนไทยได้รจู้ กั กาแฟอีกพันธุค์ อื อาราบิกา้ มีการจดบันทึกไว้วา่ ได้มกี ารน�ำเมล็ดกาแฟเข้า มาปลูก โดยน�ำเมล็ดพันธุม์ าจากปาปัวนิวกินี แต่กย็ งั ไม่ ได้เป็นทีแ่ พร่หลายมากนัก แต่แล้วสิง่ ทีน่ า่ ยินดีกเ็ กิดขึน้

หลังจากการเสด็จพระราชด�ำเนินตรวจเยีย่ มราษฏร ทีท่ ำ� เกษตรทีส่ งู อยูเ่ ป็นกิจวัตรนัน้ ในหลวงทรงมีพระ ราชด�ำริ เกีย่ วกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีห่ ลายๆที่ ชาวเขา มีการลักลอบปลูกฝิน่ เป็นจ�ำนวนมาก ด้วยพระปรีชา สามารถ ทรงเห็นสภาพพื้นที่ และ สภาพอากาศ ที่เหมาะสม ทรงได้ท�ำการปรึกษากับกรมวิชาการ เกษตร และวิจยั ค้นคว้า ในทีส่ ดุ โครงการหลวงจึงได้ เริม่ ทดลองเพาะปลูกบนพืน้ ทีส่ งู ในปี 2521 และได้ ผลดี จึงส่งเสริมให้ปลูกแทนฝิน่ นับเป็นสายพระเนตร ที่ยาวไกลมาก ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชที่สามารถ ท�ำรายได้ และ เจริญเติบโต ในพืน้ ที่ ทีย่ ากต่อการ ปลูกพืชอย่างอืน่ ทรงใส่ใจในชีวติ ความเป็นอยู่ และ ทรงยึดถือในแนวทางอันแน่วแน่มาโดยตลอด ทุกวัน นีจ้ ากกาแฟเพียงไม่กตี่ น้ ทีท่ รงวิจยั และพัฒนา ได้นำ� ไปปลูกทดแทนฝิน่ ในหลายๆที่ หลายๆดอย เช่น อิน ทนนท์ อ่างขาง ตีนตก ห้วยโป่ง เป็นต้น ชาวบ้านทีย่ งั มีเครือ่ งมือไม่ซบั ซ้อน ก็ทรงให้ขาย เมล็ดกาแฟ ให้โรงงานแปรรูปกาแฟ ขายในรูปกาแฟ คัว่ ภายใต้ชอื่ กาแฟดอยค�ำ อันเป็นทีร่ จู้ กั กันดี ปัจจุบนั นี้ กาแฟไทยนัน้ ได้นยิ มกันอย่างแพร่หลาย สมัยก่อนกาแฟเป็นตัวแทนของนิยามความสุขมุ เป็นการเป็นงาน เป็นผูใ้ หญ่ หรือกระทัง่ เป็นเรือ่ งของ ชุมชนยามเช้า สภากาแฟเล็กๆในแต่ละหมูบ่ า้ น แต่ ปัจจุบนั กาแฟได้แพร่หลายมากขึน้ เป็นตัวแทนของ

คนหนุ่มสาวมากขึ้น ร้านกาแฟเล็กๆน่ารักผุดขึ้นมา ตามแหล่งท่องเที่ยว โปสการ์ดในร้านกาแฟ ท�ำให้ บรรยากาศร้านกาแฟในทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ แตกต่างไป จากร้านกาแฟในเมืองโขอยู่ เราจะเห็นคู่รักมากขึ้น หรือกระทัง่ คนเดียวแล้วก้มหน้าก้มตาเขียนโปสการ์ด ถึงใครสักคน ในกาแฟจะมีสารเสพติดชนิดอ่อนๆอยูอ่ ย่าง คาเฟ อีน ท�ำให้กระชุม่ กระชวย และตืน่ ตัว ซึง่ ก็อาจเป็นไป ได้วา่ อาจจะท�ำให้เรา หัวใจเต้นเร็วขึน้ ... ฟังดูคล้ายๆ ก�ำลังมีความรักนะครับ จริงๆแล้วน่าจะให้ผลใกล้เคียง มากกว่าช๊อคโกแลตเป็นไหนๆ ... จึงไม่แปลกใจเลยที่ เราจะเห็น ร้านกาแฟมีบรรยากาศหวานๆมากขึน้ แต่ง ร้านน่ารักมากขึน้ แต่สำ� หรับผมแล้วทุกๆครัง้ ทีจ่ บิ กาแฟไทย ยืนมองไร่ กาแฟ มองไปไกลๆเห็นความอุดมสมบูรณ์ รอยยิ้ม เกษตรกร เห็นผลิตผล จากไร่ฝิ่นนับร้อยนับพันไร่ เปลี่ยนเป็นไร่กาแฟนับหมื่นนับแสนไร่ ในวันนี้ ถึง แม้จะเป็นสารเสพติดเหมือนกัน แต่ผลที่ได้นั้นแตก ต่างกันมากเหลือเกิน กลายเป็นความสุขทีจ่ บั ต้องได้ และยัง่ ยืน ... เป็นความห่วงใยของพ่อหลวงทีม่ อบให้ กับราษฏรของท่าน ... เป็นความรัก ทีไ่ ม่มวี นั หมด “กาแฟอร่อยมาก” ผมให้คำ� ตอบ ....มูเซอหนุม่ ยิม้ แป้น แล้วเดินจากไป ผมมองเมล็ดกาแฟถุงนัน้ ถึงแม้เป็น เมล็ดกาแฟทีย่ งั ไม่ได้ควั่ แต่มเู ซอคนนัน้ คงได้กลิน่ แห่ง ความรัก หอมหวลจนล้นใจ

WARAN SUWANNO

1 ISSUE February 2013

81


NEXT ISSUE SUMMER COMING UP MARCH 2013

SUBSCRIPTION

++ PICK UP NEXT MAGAZINES

SUBSCRIBE NOW AND TRAVEL WITH US + NEXT MEMBER

dwwสมัครสมาชิก 6 เดือน ราคา 400 บาท Six-month Subscription (6 issues) 400 Baht สมัครสมาชิก 1 ปีราคา ราคา 800 บาท One-year Subscription (12 issues) 800 Baht

+ EASY ORDER

dwwONLINE www.nexttravelmagazine.com www.facebook.com/nexttravelmagazine TELEPHONE 02-164-1241, 2 EMAIL mail@nexttravelmagazine.com

82

next travel magazine

FARGEAZEINE

สมัครสมาชิก

Nexttravelmagazine.com

M CLUDEost สมัครสมาชิกราย 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที_่ _____________ Registered 6 months from date_________________ EXping C

Ship

สมัครสมาชิกรายปีเริม่ ตัง้ แต่วนั ที_่ ___________________ Annual subscription start date_________________

ชือ่ (Name-Surname)_____________________________________________________ อายุ (Age)__________วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)_____________________________ ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (Present Address) เลขที่ (Address)_________________________________ หมูบ่ า้ น (Village)__________________ซอย (Soi)________________________________ แขวง (District)___________________ เขต (City)________________________________ จังหวัด (State)________________รหัสไปรษณีย์ (Province)_________________________ เบอร์บา้ น (Home phone)___________________________________________________ เบอร์มอื ถือ (Mobile)_______________________________________________________ อีเมลล์ (E-Mail)___________________________________________________________

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วนส่งใบสมัครหรือถ่ายส�ำเนาส่งมาที่ ( Fill out the application form completely.And a copy sent to the application.) MIKO Co.,Ltd 80/28 Bangkhlo Bangkholaem Bangkok 10120 Email: Mail@Nexttravelmagazine.com Tel. 02-164 -1241-2 หรือ สมัครสมาชิกผ่านทาง www.nexttravelmagazine.com


INSPIRED

NEXT

Napon Tippayamontol : หากถามถึงเชียงใหม่ แน่นอนว่าทุกๆคนต้องคิดถึงจุดสูงสุดของประเทศไทย เเม้ว่าตัวผมเองก็เป็นคนเชียงใหม่ แต่กับ บรรยากาศแบบนี้ ที่ท�ำให้เรารู้ว่าโลกจริงๆมันกว้างใหญ่แค่ไหน สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ตื่นตาตื่นใจเสมอ - กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ When I am telling about Chiang Mai, Thais would think Chiang Mai is the highest of Thailand. The emotion on this figure has felt the world is beyond imagination even though I live in Chiang Mai. So, my sparkle vision is always happen. - Mount Inthanon Kew Mae Pan Chiang Mai .

Nopmanee Sanguanpong : บนพื้นที่เล็ก ๆ ในเขตอ�ำเภอฝาง ภายในโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ฉันได้พบสถานที่แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบ ๆ ฉันไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่จะมี “สถานีอนามัยพระราชทาน” น�้ำพระราชหฤทัยจาก “พ่อหลวง” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่อยู่ห่างไกล... On the limited space in Fang district inside the Royal Factory the first , The hidden place that I have found is also known as a Health Station. It came from His Majesty the king who gives us a generosity for those who live in a great distance.

SHARE INSPIRE

เพียงส่งภาพถ่ายดิจิทัลมาทางเว็บไซต์ของเรา ผลงานของคุณอาจได้เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ www.facebook.com/ nexttravelmagazine มีโอกาสได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร พร้อมรับเงินรางวัล และร่วมสนุกโหวตภาพที่คุณชื่นชอบที่สุดเพื่อรับ รางวัลทั้งคนโหวตและเจ้าของภาพได้ทุกเดือน. Just send a digital photo via our website. Your contribution may be published on the site page. www.facebook.com/nexttravelmagazine , Have been published in a magazine. And WIN. Enjoy and vote for your favorite picture as possible to get people to vote and own every month.

1 ISSUE February 2013

83


NEXT

PRIVILEGE

1 VOUCHER FOR 2 NIGHT compete for premium prize with De Naga Hotel

เงื่อนไข: เป็นไปตามที่โรงแรมก�ำหนด

1 VOUCHER FOR 1 NIGHT compete for premium prize with Panviman Hotel Chiang Mai

เงื่อนไข: เป็นไปตามที่โรงแรมก�ำหนด

1 VOUCHER FOR 1 NIGHT compete for premium prize with De Naga Hotel

เงื่อนไข: เป็นไปตามที่โรงแรมก�ำหนด

1 VOUCHER FOR 2 NIGHT compete for premium prize with De Naga Hotel

เงื่อนไข: เป็นไปตามที่โรงแรมก�ำหนด

84

next travel magazine


THE NEXT

DESTINATION IS IN YOUR HAND RULE

กติกาเพื่อลุ้นรับ Voucher จาก NEXT Travel Magazine เพียงถ่ายรูป Voucher ที่ต้องการ Post ลง Facebook แล้ว Tag Fanpage Next Travel Magazine (www.facebook.com/nexttravelmagazine)

วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ เท่านั้น

SALACHALERMKRUNG บัตรชมการแสดงโขน ชุดหนุมานข ้าราชบริพารพระจักรี

FEB 2013

*For the prize only

FEB 2013

*For the prize only

*For the prize only

FEB 2013

SIAM NIRAMIT

CHIANMAI ZOO AQUARIUM

บัตรเข ้าชมการแสดง 1 ใบต่อ 1 ท่าน

free 1 voucher for 2 PERSON ลุ น ้ รั บ บั ต รเข า้ ชมฟรี 1 ใบ/1 คน (limited AMOUNT 20 VOUCHERS )

THE SALAD CONCEPT

KHUM KHANTOKE

DISCOUNT VOUCHER 150 BAHT ลุ น ้ รั บ บั ต รส่ ว นลดอาหาร มู ล ค่ า 150 บาท

FEB 2013

*For the prize only

FEB 2013

*For the prize only

*For the prize only

FEB 2013

NAKARA JARDIN ลุ ้นรั บ บั ต รส่ว นลดอาหาร มู ล ค่ า 100 บาท

(limited AMOUNT 15 VOUCHERS )

*For the prize only

FEB 2013

EAGLE TRACK DISCOUNT VOUCHER 2,400 BAHT ลุ น ้ รั บ บั ต รส่ ว นลดมู ล ค่ า 2,400 บาท

1 ISSUE February 2013

85


Amazing Thailand official

86

next travel magazine


1 ISSUE February 2013

87


Next Travel Magazine  

This magazine is the best travel magazine that is including of luxury , fashion , travel and photography.

Advertisement