Page 40

Location: Amundtorp, Skara Photo: Nicklas Larsson

Amundtorp Skara - ship setting Along the cultural route Skaraborg you will find this well preserved ship setting, together with stone circles and different types of stone settings. The burial ground is located in a beautiful setting with views over Lake Hornborga. Findings at the sight are from 400-550A.D. Alldeles utmed Kulturväg Skaraborg hittar du denna välbevarade skeppssättning, domarringar och olika typer av stensättningar. Gravfältet ligger i mycket vacker natur med utsikt över Hornborgasjön. Fynd som gjorts på platsen är från 400-550 e Kr.

Levenestenen Vara - rune stone Swedens largest rune stone Levenestenen was discovered in 1927 in the west end of Stora Levene church. The rune stone was broken in two pieces, and was bricked into the inner wall of the church port, with one piece on each side of the entrance. On the back of the rune stone there is an ornament in the shape of a cross engraved. Sveriges största runsten Levenestenen upptäcktes 1927 i västgaveln till Stora Levene kyrka. Runstenen var sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, med en del på var sida om ingången. På runstenens baksida finns ett ornament i form av ett kors.

Gudhems klosterruin - abbey ruins The Cistercienser abbey for nuns, which was founded in the 12th century, is beautifully located with a view over Lake Hornborga. Inside Gudem’s abbey ruins you will find the grave of queen Catherine of Sweden from the 13th century. Today you can visit the ruins of the abbey and an abbey museum. Cistercienserklostret för nunnor som grundades på 1100-talet ligger vackert beläget med utsikt över Hornborgasjön. Inne i Gudhems klosterruin finns drottning Katarinas grav från 1200-talet. Idag kan du besöka ruinen av klostret och ett klostermuseum.

Sparlösastenen Vara - rune stone Visit Sparlösastenen, one of Sweden’s most remarkable rune stones. It probably originates from the 9th century. One of the things that make it unique is the image formations on the stone. Besök Sparlösastenen, en av Sveriges märkligaste runstenar. Troligen härstammar stenen från 800-talet. Den är unik genom bland annat sin bildframställning.

Flyhov Kinnekulle - rock carvings At Flyhovs carvings north of Husaby church you will find almost 400 pictures carved into the rocks. The carvings are from 1500-1000 BC and pictures human figures, ships, wheels, river mills and animals. The most famous one is “Yxguden”, which means “The axe God”.

Karleby gånggrift - passage grave Along the 3 km long road through Karleby you will find a total of 11 passage graves which are monumental family graves built during the Neolithic. The largest, Ragnvald’s hill, has a chamber length of 17 meters and is the largest passage grave in Sweden.

Vid Flyhovs hällristningar strax norr om Husaby kyrka finns nära 400 bilder inhuggna i hällarna. Ristningarna är från tiden 1500 – 1000 före Kristus och föreställer människofigurer, skepp, hjul, fotsulor, älvkvarnar och djur. Den mest kända är ”Yxguden”.

Utmed den 3 km långa vägen genom Karleby finns hela 11 gånggrifter, som är monumentala släktgravar uppförda under bondestenåldern. Den största, Ragnvalds kulle, har en kammarlängd på 17 meter och är därmed även Sveriges största gånggrift.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement