Page 26

FISHING

fishing

from wild rapids to quiet lakes

Location: Baltak, Tidaholm

Vättern Fishing with handheld equipment in Lake Vättern is free, and many people travel far to go trolling for salmon, brown trout and arctic char. The lake is also suitable for fishing from the sea shore. Handredskapsfiske i Vättern är fritt och många åker långt för att komma ut på Vättern och trolla efter lax, öring och röding. Det går också fint att fiska ifrån land. Hökensås Hökensås is an area with plenty of lakes. Many of them are filled with crystal clear spring water, and some of them are forest lakes with darker water. Go fishing for planted rainbow trout, brown trout and arctic char. Hökensås består av ett område med många olika sjöar varav flera är kristallklara källsjöar, men här finns även skogstjärnar med mörkare vatten. Här erbjuds framförallt fiske av inplanterad regnbåge, öring och röding.

Viken The water in Lake Viken has a high quality, and the average depth is between 10-15 meters. Göta Canal goes straight through the lake, which makes Lake Viken the highest point of the canal with its 91,5 meters above sea level. You can fish for northern pike, common perch and zander, but also burbot and whitefish. Vattnet i sjön Viken är av hög kvalitet och medeldjupet ligger mellan 10 – 15 meter. Göta Kanal går rakt igenom sjön, och därmed är Viken kanalens högsta punkt med 91,5 meter över havet. Här finns ett bra bestånd av gädda, abborre och gös, men även lake och vitfisk. Vänern Lake Vänern is one of Sweden’s greatest lakes when it comes to fishing for northern pike. There is also a good chance to catch zander, asp, common perch and burbot. The lake is most famous for its fine salmon waters. Fishing in Lake Vänern is free of charge. Vänern har ett av Sveriges bästa gäddfisken men även fisket efter gös, asp, abborre och lake är riktigt bra. Mest känd är ändå Vänern för sitt fina laxfiske. Fiske i enskilt vatten är fritt. 26

Baltak In Baltak, three kilometers south of Tidaholm, you can go fishing for rainbow trout and brown trout in the streaming water of the river Tidan. The whole distance is almost three kilometers and offers a great variation with small rapids and calm waters, suitable for fly fishing. I Baltak, tre kilometer söder om Tidaholm, kan du fiska efter regnbåge och öring i Tidans strömmande vatten. Hela sträckan är knappt tre kilometer med varierande forsar och lugnvatten, ypperlig för flugfiske.

Unden Unden is one of our country’s finest lakes when it comes to fishing char, it has a clear cold water. The lake has an average depth of 34 meters, and the deepest part is 108 meters. Go fishing for arctic char, brown trout, European whitefish, northern pike, common perch, burbot and whitefish. Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar och har klart kallt vatten. Sjön har ett medeldjup på 34 m och största djup anges till 108 m. Här finns bland annat röding, öring, sik, gädda, abborre, lake samt vitfisk.

Tiveden Tiveden national park is one of southern Scandinavias real untouched wilderness areas. In Tiveden there is a fishing water for everyone; both fly fishing, angling, spinning and ice fishing is possible to pursue in lakes of different character and size. Game fish is planted regularly. Tiveden är ett av södra Skandinaviens riktiga vildmarksområden. I Tiveden finns vatten för alla; flugfiske, mete, spinn- och isfiske går att bedriva i sjöar av olika karaktär och storlek. Ädelfisk planteras in regelbundet. Skagern The lake Skagern is Sweden’s 18th largest lake and has a depth of 75 meters at its most. You can fish for over 20 different species of fish, and the lake offers a particularly good fishing for zander, common perch and northern perch. Till ytan är sjön Sveriges 18:e sjö och har ett djup på 75 meter som djupast. Sjön har mer än 20 olika fiskarter och erbjuder ett fantastiskt fiske på gös, abborre och gädda.

Fishing permit is required in all lakes except Lake Vänern and Vättern. Fiskekort krävs i alla sjöar utom Vänern och Vättern.

Profile for Next Skövde

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Magasin Skaraborg - mellan Vänern och Vättern  

Här hittar du ett urval av aktiviteter och sevärdheter i de 15 kommuner som ingår i området.

Advertisement