__MAIN_TEXT__

Page 1

affärsplan 2017-2019

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB


1. Vår kompass Vår mission Next Skövde skall hållbart driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring.

Vår vision Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision överträffas.

Vår affärsidé Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.


Innehållsförteckning 1. Vår kompass......................................................................................... 2 2. Vår omvärld.......................................................................................... 5 3. Vår invärld............................................................................................ 7 4. Vår verksamhet ................................................................................... 9 5. Våra inriktningsmål och strategiska fokusområden ........................11


2. Vår omvärld Besöksnäringens betydelse nationellt

Besöksnäringens betydelse regionalt

Besöksnäringen har de senaste tio åren tydligt visat sig vara en bransch som fungerar som en jobbskapande motor i Sverige. Totalt sysselsätter besöksnäringen i Sverige 165 000 personer. Under perioden 2007-2015 ökade sysselsättningen med drygt 52 000 i hotell- och restaurangnäringen, en ökning på motsvarande 40 procent. Det var nästan 20 procent av den totala sysselsättningstillväxten i den svenska ekonomin under perioden. Det är i sammanhanget viktigt att notera att år 2007 stod hotellen och restaurangerna för endast 2,9 procent av den totala sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden. Besöksnäringen är en av få näringar som kan erbjuda många jobb utan trösklar på den svenska arbetsmarknaden. Visitas bedömning är att drygt hälften av de jobb som har skapats i hotell- och restaurangnäringen under perioden 2007-2015 inte kräver någon utbildning eller erfarenhet. Att få fler jobb utan trösklar på den svenska arbetsmarknaden krävs för att få in vissa grupper av inte minst nysvenskar, som har låg utbildningsnivå eller helt saknar utbildning, i jobb.

Besöksnäringen i Västsverige omsatte totalt 41,7 miljarder 2015. Antal årsverken är 35 727 st. Västsverige är en stark destination på den inhemska marknaden och den stora tillväxtpotentialen finns på de utländska marknaderna, främst i Europa. De senaste årens utveckling av goda flyg- och tågförbindelser har gjort att över 100 miljoner människor kan nå vår region inom två timmar under hela året. Det är denna möjlighet som måste förvaltas väl. Förmågan att erbjuda exportmogna destinationer blir därmed den avgörande förutsättningen för en ekonomiskt hållbar utveckling av besöksnäringen. Besöksnäringen är ett prioriterat område i tillväxtstrategin Västra Götaland 2020. När år 2015 summerades konstaterades att Västsverige haft över 9,5 miljoner gästnätter.

5


Besöksnäringens betydelse lokalt

Tidigare år så har mätningar på turismens betydelse gjorts enligt den så kallade TEM-modellen (Turistekonomisk mätning). 2015 så valde Turistrådet Västsverige och merparten av kommunerna att byta beräkningsmodell och leverantör till HUI Research. På grund av detta så är det ej relevant att jämföra talen från 2014 avseende turimomsättning.

Sammanfattning av Turismens betydelse i Skövde 2015 Skövde kommun

Västra Götalands län

Antal kommersiella gästnätter (HSVC)

225 272

9 506 148

Antal icke kommersiella gästnätter hos släkt och vänner och i eget fritidshus (svenska)

283 000

11 400 000

Antal dagbesök (svenska)

637 000

15 300 000

Försäljningsindex detaljhandel 2014 (index 100=riket)

132

103

Turismindex2014 (index 100=riket)

74

101

Total turismomsättning/konsumtion (MKR)

1 538

Totalt antal turistiska årsverken

1 025

Turismens andel av BRP

2,1%

Gästnätter

Totalt var det 225 272 kommersiella gästnätter i Skövde kommun 2015. Motsvarande siffra för 2014 var 199 969. Detta innebär att antalet gästnätter har ökat med 12,6 %. Majoriteten av gästnätterna var på hotellanläggningarna (160 000 st).

Turismomsättning

Totalt omsatte turismen i Skövde 1,5 miljarder kronor. Förädlingsvärdet (BRP) var på 472 miljoner kronor och värdet av antal sysselsatta var ca 1 miljard kronor. Turismen bidrog även till sysselsättningen, vilket motsvarade ca 1000 årsverken.


3. Vår invärld Next Skövdes organisering inom Skövde kommun Ägande

Revision

Bolaget ägs till 100 % av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”. Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer, verka för att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka.

Next Skövdes revisor är Björn Andersson från PWC. Vald lekmannarevisor från kommunen är Ingrid Bäfman.

Kommunalt stöd

Bolaget tar i vissa frågor hjälp från kommunens organisation. Det gäller bland annat i HR-frågor samt juridiska spörsmål och avtalsfrågor.

Kommunal samverkan

Styrelse

Inom ett flertal områden sker fortlöpande samverkan mellan Next Skövde och Skövde kommun. Vd för Next Skövde leder Skövde kommuns marknadsgrupp som beslutar om strategiska informationskampanjer och ger stöd till evenemang. Här ingår företrädare för kultur och fritid, näringsliv, kommunikation, Arena Skövde samt sektor medborgare och samhällsutveckling. Vd för Next Skövde sitter i styrgrupp för arbetet med att utveckla Billingen.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet (N). Övriga fyra ledamöter är politiker (P). Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P Katarina Jonsson, P Elisabet Fläring, P Emma Andersson, P Lennart Richardsson, N Kristian Sandahl, N 7


Skövde kommuns ägardirektiv till Next Skövde Syfte med verksamheten

Next Skövde är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft. Detta ska bolaget göra genom att: • Ansvara för marknadsföringen av Skövdes besöksmål och bidra till dess utveckling • Aktivt delta i och bidra till kommunstyrelsens arbete med att stärka Skövdes varumärke • Ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och möten. Bolaget har ett koordineringsansvar och arbetet sker i nära samarbete med angränsande organisationer • Arbeta för att attrahera och utveckla besöksrelaterade etableringar till Skövde • Ansvara för utveckling av aktiviteter i staden och driva arbetet med att skapa och utveckla event som stärker Skövdes varumärke • Samverka med systerbolag, kommunens sektorer, näringsliv, föreningar och andra organisationer i Skövde • Drivande i samverkan med övriga kommuner och destinationer i Skaraborg samt med regionala och nationella myndigheter och organisationer


4. Vår verksamhet Bolagets nuläge Årliga verksamhetsplaner

Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver insatser och aktiviteter som skall genomföras under verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast i den treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen.

Verksamhet

Bolagets verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden.

Utöver detta finns även följande funktioner: ✓ Affärsstöd (ekonomi, HR, juridik) ✓ Marknad (ny funktion 2017) ✓ Inhousebyrå (webbansvar,redaktör samt grafisk produktion och marknads koordinator) ✓ Turistbyrå med fullservice och generösa öppettider

✓ Evenemang/Möten ✓ Destinationsutveckling

Organisation

VD 1

Ledningsgrupp

Marknad

Affärsstöd

1

1

Inhousebyrå

Turistbyrå 3

4

Destinationsutveckling

Evenemang/Möten 2

2

Siffran anger antal anställda i respektive funktion. 9


Illustration; Studio Ekberg / Maria Frenning

Lokalisering

Bolaget är idag lokaliserat till två platser; Långgatan 20 samt Staketgatan 12 (Turistbyrån). Halva personalstyrkan sitter på respektive ställe. Beslut har fattats av styrelsen att bolaget skall samlokalisera sig i Regionens hus som byggs i anslutning till resecentrum. Inflyttning är planerad till hösten 2018. Vårt mål är att där i samverkan med Skaraborgs kommuner utveckla nuvarande turistbyrå till ett Visitor Center Skaraborg. Fokus skall ligga på digital presentation och visualisering av våra destinationer.

SWOT-analys

Styrkor

Möjligheter

• • • • • •

Besöksnäringen är en stark tillväxtbransch Motor och resecentrum i Skaraborg Erkänt duktig arrangörsstad Urstark handelsstad Högt engagemang Väl fungerande turistbyrå Starka marknadsföringskanaler

• • • •

Stärka nationell kännedom och lokal stolthet för Skövde Profilera Billingens fritidsområde och Arena Skövde som besöksmål Utveckla Skövde som mötes- och evenemangsstad Axla rollen som motor i Skaraborg Förädla spetsevenemang • Ökad digitalisering och modernt arbetssätt

Svagheter

Hot

• • • •

Balans mellan uppdrag och ekonomisk ersättning Samordning av besöksnäring i Skaraborg Splittrad lokalisering Arbetssätt/Uppföljning Sårbarhet avseende resurser och kompetens

• • • •

10

Politiska beslut som förändrar spelregler Att Skövdes vision ej uppfylls Utveckling av infrastruktur går för sakta Bypolitik i Skaraborg Varumärkesrisker


5. Våra inriktningsmål och strategiska fokusområden Inriktningsmål 2017-2019 Kundperspektivet

- Vi skall hållbart driva på och utveckla besöksnäringen i Skövde så att den ökar mer än riket

Ekonomiperspektivet

- Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans

Processperspektivet

- Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg

Medarbetarperspektivet

-Vi skall stärka var och ens affärsmannaskap så att vi blir ett av Sveriges bästa destinationsbolag

Strategiska fokusområden Vi skall skapa nationell kännedom och lokal stolthet för Skövde

Vi skall utveckla destinationen samt bestående möten och spetsevenemang

Vi skall aktivt stödja kommunens satsning på Billingens fritidsområde

Vi skall skapa och utveckla Visitor Center Skaraborg

Vi skall minimera sårbarhet avseende resurser och kompetens


UPPDATERAD APRIL 2017

NEXTSKOVDE.SE - 0500 - 44 66 88 - INFO@NEXTSKOVDE.SE

Profile for Next Skövde

Affärsplan2017 2019 - April 2017  

Här kan man läsa om vår kompass, omvärld, invärld, verksamhet samt våra inriktningsmål och strategiska fokusområden.

Affärsplan2017 2019 - April 2017  

Här kan man läsa om vår kompass, omvärld, invärld, verksamhet samt våra inriktningsmål och strategiska fokusområden.

Advertisement