__MAIN_TEXT__

Page 1

2019

Årsredovisning NEXT SKÖVDE

DESTINATIONSUTVECKLING AB

1

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

3

Översikt 2019

3

Affärsplan 2020-2022

4

Inriktningsmål, verksamhet, händelser

4-5

Evenemang & Möten, Marknad

6

Destinationsutveckling

7

Resultat & Utveckling

8

Ekonomisk översikt

9

Resultat -och balansräkning

10-11

Noter

12-15

Underskrifter styrelsen

16

Revisionsberättelse

17-19

Granskningsrapport

20

Höst vid Rydsgrottor


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERSIKT 2019

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB Bolaget ägs till 100 procent av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde skall bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”.

ÄGARDIREKTIV Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget skall driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget skall verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft. Detta skall bolaget göra genom att:

Next Skövde skall, i samarbete med en rad privata och offentliga aktörer, verka för att göra Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och studera i samt att besöka.

Ansvara för marknadsföringen av Skövdes besöksmål och bidra till dess utveckling.

STYRELSE OCH REVISORER

Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre föreslås av Näringslivsforum som representanter för näringslivet. Övriga fyra ledamöter är politiker.

Aktivt delta i och bidra till kommunstyrelsens arbete med att stärka Skövdes varumärke.

Ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och möten. Bolaget har ett koordineringsansvar och arbetet sker i nära samarbete med angränsande organisationer.

Arbeta för att attrahera och utveckla besöksrelaterade etableringar till Skövde.

Ansvara för utveckling av aktiviteter i staden och driva arbetet med att skapa och utveckla event som stärker Skövdes varumärke.

Samverka med systerbolag, kommunens sektorer, näringsliv, föreningar och andra organisationer i Skövde.

Drivande i samverkan med övriga kommuner och destinationer i Skaraborg samt med regionala och nationella myndigheter och organisationer.

• • • • • • • •

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P Katarina Jonsson, P Emma Andersson, P Lennart Richardsson, N Kristian Sandahl, N Elisabeth Fläring, P (t.o.m bolagsstämma 2019) Alva Orrenvade, P (fr.o.m bolagsstämma 2019)

N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Mats Olsson

REVISORER

Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor Ingrid Bäfman, av kommunen utsedd lekmannarevisor

3

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


AFFÄRSPLAN 2020-2022 Styrelsen har antagit en strategisk treårig affärsplan för perioden 2020-2022. Denna plan ligger till grund för den årliga operativa verksamhetsplanen.

Vår mission

Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes attraktionskraft och unika destinationer.

Vår vision

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision 2025 överträffas.

Vår affärsidé

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

LÅNGSIKTIGA INRIKTNINGSMÅL Övergripande

– Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och positionera Skövde som destination.

Kundperspektivet – Vi skall driva på och bidra till Skövdes utveckling för att stärka platsens attraktivitet för besökare, talanger och investerare.

Ekonomiperspektivet – Vi skall skapa en långsiktigt stark ekonomi i balans.

Processperspektivet – Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg.

Medarbetarperspektivet – Vi skall verka för att vara en arbetsplats där medarbetarna mår bra och utvecklas positivt.

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

4


ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER

BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver verksamhetsmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast av styrelsen i den treåriga affärsplanen. För perioden 2020-2022 ska verksamhetsplaner utöver detta även innehålla nulägesbeskrivning, mål och aktiviteter för utvecklingen av bolagets hållbarhets- och digitaliseringsarbete minst enligt branschstandard. Vd är ansvarlig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen.

Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande inom tre verksamhetsområden.

• Marknad • Evenemang & Möten • Destinationsutveckling

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Lokaler I slutet av 2018 samlokaliserade bolaget sin verksamhet och flyttade in i det nybyggda Regionens hus som byggts i anslutning till resecentrum. Syftet med samlokaliseringen är att uppnå effektiviseringar genom att samla hela personalen på ett och samma ställe samt utveckling av ett modernt arbetssätt. Den 9:e april invigde Next Skövde officiellt sina nya lokaler på Stationsgatan genom att arrangera ett öppet hus för allmänheten. Nu fortsätter arbetet med att utveckla vårt besöksmottagande.

Skaraborgssamverkan Under året har det skett flera positiva genombrott för skaraborgssamverkan inom besöksnäringen. Bolaget har fått förtroende att projektleda Visit Skaraborg med övergripande syfte att locka fler gäster till Skaraborg och att få dem att stanna längre och därmed spendera mer pengar. Arbetet fokuserar tematiskt och först ut var tema vandring.

Ytterligare ett positivt exempel på samverkan är det nya samarbetet som startats mellan Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle. Inriktningen är att utveckla samverkan på taktisk nivå inom fem identifierade områden. Samarbetet har redan nu gett positiva effekter i ökad öppenhet för besöksnäringens utveckling bland kommunerna i Skaraborg.

5

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


EVENEMANG & MÖTEN Evenemang och möten är viktiga för att stärka en plats varumärke och bidrar till att stärka dess attraktivitet och identitet som en stad att besöka, bo och verka i samt bidrar även till en hållbar framtida stadsutveckling. Evenemang och möten skapar en attraktion för såväl boende som besökare. En satsning på fler möten och evenemang stärker de turistekonomiska intäkter till staden utökar underlaget för bl a kollektivtrafik, restauranger, besöksmål och aktiviteter. Det bidrar till fler arbetstillfällen och tillväxt. Under 2019 har vi genomfört fem egna evenemang och aktivt stöttat 35 arrangörer i deras genomförande av sina evenamang. Det största evenemanget för året vid sidan av Matfestivalen var Sweden Outdoor Festival.

MATFESTIVALEN 30 ÅR Matfestivalen i Skövde 30-årsjubilerade i strålande solsken och publiken strömmade till. Fantastiska 86 000 besök har räknats in på besöksräknarna till Skövde centrum under Matfestivalens öppettider. Detta gör Matfestivalen i Skövde till Skaraborgs största årligt återkommande evenemang som dessutom är ett miljömärkt event. I samband med årets festival skedde också invigningen av nya Hertig Johans torg.

MARKNAD

Marknadsarbetet inom Next Skövde består av tre olika delar: löpande information och inspiration om Skövdes utbud, marknadsföring av specifika evenemang samt kampanjer. •

Next Skövde ansvarar för två webbplatser och totalt 7 konton på Facebook och Instagram. På Next Skövdes webb har vi jämfört med 2018 haft en ökning med 30% fler användare under 2019. Här har vi ca 150 000 användare på ett år.

På Billingen Skövde har vi ca 35 000 användare som använt vår webb under 2019.

När det gäller Facebook och Instagram är det sammanlagt 18 400 personer som följer oss.

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

6

Under året har vi publicerat ett 50-tal pressmeddelanden som gett 35 000 visningar. Tre i topp bland de pressmeddelanden som visats mest är SM-avslutningen i rullskidor till Skövde, invigning av nya trollstigen samt vinnaren i SM i utomhusmatlagning.

Till detta kommer infartstavlor och skärmar på Turistcenter, Kulturhuset och Arena Skövde där vi under året lagt upp flera hundra olika bilder samt nyhetsbrev som varannan vecka hela året skickas ut till ca 1500 personer.


DESTINATIONSUTVECKLING

Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla sina unika reseanledningar och destinationer.

NYHETER PÅ BILLINGEN Bolaget har under året prioriterat arbetat med att stötta Skövde kommuns satsning på att utveckla Billingen till en destination. Vi har bland annat arbetat med att stötta evenemang och utveckla nya produkter. Under året har Skogsmulleriket utvecklats till en sommaraktivitet och barnteater där 3000 barn och vuxna har utbildats i hållbarhet. Vi har invigt tre nya vandringsleder under namnet Trollstigen samt en helt ny Bikepark

VISIT HORNBORGASJÖN 2.0 – DEN HÅLLBARA DESTINATIONEN Visit Hornborgasjön där Skövde, Skara och Falköpings kommuner samarbetar för att lyfta området har nu avslutat Leaderprojektet - för den aktiva naturälskaren som pågått i tre år. Resultatet har inte låtit vänta på sig utan vi kan se en ökning av gästnätter från 22 % till 42% och turismomsättningen har ökat med 50% jämfört med 2014. Nu jobbar Visit Hornborgasjön vidare med att skapa en hållbar destination året runt.

7

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


RESULTAT & UTVECKLING

ÅRETS RESULTAT Next Skövde redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett resultat för året på 27 786 kronor. Bolagets verksamhet följer lagd budget. Det egna kapitalet är efter årets bokslut 3,2 miljoner kronor och soliditeten uppgår till 40 procent.

FRAMTIDA UTVECKLING

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Bolagets treåriga affärsplan ligger fast. Det innebär att vi kommer fortsätta stötta och utveckla Skövdes unika prioriterade destinationer och reseanledningar såsom Billingen, Arena Skövde och Spelstaden.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat

Med utgångspunkt från våra nya lokaler skall vi utveckla moderna arbetssätt i den digitaliserade framtid som besöksnäringen går till mötes.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras

Bolaget vill vara en aktiv resurs i Skövde kommuns arbete när det kommer till att locka etableringar, investeringar och talanger till Skövde mitt i Skaraborg.

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

2 903 415 27 786

2 931 201

Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen per 2019-12-31 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

8


EKONOMISK ÖVERSIKT

EKONOMISK ÖVERSIKT 2019 Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt

2018

2017

2016

2015

27 783

-468 722

-2 257

97 365

241 212

Balansomslutning

8 965 433

11 261 137

11 469 949

10 066 646

9 271 597

Eget kapital

3 171 201

3 143 415

3 537 137

3 535 057

3 534 451

589 875

244 076

144 800

0

3 243 850

Medelantalet anställda

12,5

13

12

11

10

Soliditet

40%

31%

35%

40%

42%

Avkastning på totalt kapital

0,7%

neg

neg

1,5%

neg

Aktiekapital

Reservfond

Balaserat resultat

Årets resultat

Totalt

200 000

40 000

-3 297 137

-393 722

3 143 415

Nettoinvesteringar

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma

393 722

Årets resultat Belopp vid årets utgång

-2 903 415

27 786

27 786

27 786

3 171 201

200 000

40 000

9

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING Not

2019

2018

2

7 116 237

8 738 162

Övriga rörelseintäkter

16 263 863

15 414 400

Summa intäkter m.m.

23 380 100

24 152 562

Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter

2

-9 731 352

-9 340 321

Övriga externa kostnader

3

-3 567 760

-5 492 232

Personalkostnader

4

-9 484 902

-9 228 775

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5

-685 342

-569 165

-23 469 356

-24 630 493

-89 256

-477 931

155 544

45 420

Räntekostnader och liknande resultatposter

-38 504

-36 211

Summa resultat från finansiella investeringar

117 040

9 209

27 783

-468 722

Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och övriga fordringar som är anläggningstillgångar

6

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

7

0

75 000

Skatt på årets resultat

8

0

0

27 783

-393 722

Årets resultat

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

10


BALANSRÄKNING Not

2019

2018

5

1 931 557

2 027 024

9

11 000

5 052 261

1 942 557

7 079 285

1 160 296

2 952 450

268 701

43 750

8 957

73 299

5 035 046

551 557

520 686

510 412

6 993 686

4 131 468

29 190

50 384

Summa omsättningstillgångar

7 022 876

4 181 852

Summa tillgångar

8 965 433

11 261 137

200 000

200 000

40 000

40 000

240 000

240 000

2 903 415

3 297 137

27 786

-393 722

2 931 201

2 903 415

3 171 201

3 143 415

499 388

499 388

524 739

3 374 469

7 372

5 998

4 086 240

3 602 176

676 493

635 691

Summa kortfristiga skulder

5 294 844

7 618 334

Summa eget kapital och skulder

8 965 433

11 261 137

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr) Reservfond

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver

10

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


NOTER NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. INTÄKTER Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. KOSTNADER Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. De består av löner, betald semester, betald frånvaro och företagshälsovård. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används: Inventarier

15-20 %

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

12


LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. ÖVRIGT Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående lämnas upplysning i not om aktuell post.

BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

NYCKELTALSDEFINITIONER SOLIDITET Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.

NOT 2. TRANSAKTION MED KONCERNBOLAG Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 97,0 tkr (132,0 tkr). Försäljningen till koncernbolag uppgår till 718,0 tkr (133,0 tkr).

NOT 3. OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

2019

2018

799 312

781 184

2 131 499

2 733 167

82 113

85 196

Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter:

I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

13

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


NOT 4. MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: 2019

2018

Kvinnor

10

10,5

Män

2,5

2,5

Totalt

12,5

13

Löner och andra ersättningar varav ersättning till styrelse och VD 1 025 683 (1 007 087)

6 447 053

6 305 490

Sociala kostnader och pensionskostnader varav pensionskostnader 702 540 (437 320)

2 862 195

2 632 465

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

9 309 248

8 937 955

NOT 5. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2019

2018

4 128 121

5 006 638

-Inköp

589 875

244 076

-Försäljningar och utrangeringar

- 38 470

-1 122 593

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

4 679 526

4 128 121

Ingående avskrivningar

-2 101 097

-2 654 525

38 470

1 122 593

-685 342

-569 165

-2 747 969

-2 101 097

1 931 557

2 027 024

2019

2018

Resultat vid avyttring av värdepapper

155 544

45 420

Summa

155 544

45 420

2019

2018

Återföring periodiseringsfond

0

75 000

Summa

0

75 000

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar

Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat restvärde

NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

14


NOT 8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2019

2018

Uppskjuten skatt

0

0

Aktuell skatt

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

27 786

-393 722

Skatt beräknat enligt gällande skattesats (21,4%)

5 946

-86 619

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

4 065

6 299

Redovisat resultat före skatt

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

59

Schablonintäkt fondandelar Ej aktiverad underskottsavdrag

3 987

4 007

-346 600

76 252

0

0

2019

2018

Redovisad skattekostnad

NOT 9. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Svensk Turism AB

11 000

11 000

0

5 041 261

11 000

5 052 261

Robur Bas Mix Summa

Marknadsvärdet på fonder uppgår på balansdagen till 0 kr (4 657 241 kr).

NOT 10. OBESKATTADE RESERVER 2019

2018

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

499 388

499 388

Summa

499 388

499 388

NOT 11 UPPGIFT OM MODERBOLAG Moderföretag i den koncern som Next Skövde Destinationsutveckling AB är dotterbolag till och där koncernredovisning är upprättad i är Skövde Stadshus AB, med organisationsnummer 556800-1498 med säte i Skövde.

NOT 12 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

15

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


UNDERSKRIFTER

ร…RSREDOVISNING 2019 Next Skรถvde Destinationsutveckling AB

16


REVISIONSBERÄTTELSE

17

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB


REVISIONSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

18


GRANSKNINGSRAPPORT, LEKMANNAREVISOR

19

ร…RSREDOVISNING 2019 Next Skรถvde Destinationsutveckling AB


2019 NEXTSKOVDE.SE - 0500 - 44 66 88 - INFO@NEXTSKOVDE.SE BESÖKSADRESS: STATIONSGATAN 3B, REGIONENS HUS

POSTADRESS: BOX 323, 541 27 SKÖVDE - ORGANISATIONSNUMMER: 556321-1647 ÅRSREDOVISNING 2019 Next Skövde Destinationsutveckling AB

20

Profile for Next Skövde

Årsredovisning 2019  

Next Skövdes årsredovisning 2019.

Årsredovisning 2019  

Next Skövdes årsredovisning 2019.

Advertisement