__MAIN_TEXT__

Page 1

2019-2021

Affärsplan

NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB


Innehåll 1. Vår kompass................................................................................ 3 2. Vår omvärld.................................................................................. 4 3. Vår invärld................................................................................... 6 4. Vår verksamhet .......................................................................... 8 5. Våra inriktningsmål ................................................................. 12


1. Vår kompass Vår mission Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes attraktionskraft och unika destinationer.

Vår vision Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes vision 2025* överträffas.

Vår affärsidé Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

* Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025... » har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds                        » använder så gott som uteslutande  förnybar energi » har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket » har ett varumärke som är välkänt i  hela Sverige » är 60 000 invånare i Skövde


2. Vår omvärld En plats betydelse Att en plats upplevda attraktivitet påverkar dess förmåga att attrahera besökare känns som en självklarhet. Det är en av anledningarna till att städer och regioner prioriterar insatser att stärka platsvarumärket och dess attraktivitet. Men allt fler platser upptäcker också möjligheten att parallelt jobba med att locka talanger, entreprenörer och investeringar.

Besöksnäringen är en av få näringar som kan erbjuda många jobb utan trösklar på den svenska arbetsmarknaden. Visitas bedömning är att drygt hälften av de jobb som har skapats i hotell- och restaurangnäringen inte kräver någon utbildning eller erfarenhet. Att få fler jobb utan trösklar på den svenska arbetsmarknaden krävs för att få in vissa grupper i jobb, inte minst av nysvenskar, som har låg utbildningsnivå eller helt saknar utbildning.

Next Skövdes strategi framåt är att bredda synen på vårt arbete. Vi vill söka insatser och aktiviteter som bidrar till att stärka attraktivitet, inte enbart för våra besökare, utan som även verkar positivt när kommunen vill attrahera företagande och inflyttare. Vi skall fortsatt vara drivande i arbetet att locka besökare men i högre utsträckning än tidigare stödja kommunen i arbetet med att locka inflyttare och etableringar.

Besöksnäringen i Västsverige fortsätter att växa och antalet gästnätter i Västsverige under 2017 var rekordmånga. Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem växte med nästan 3% till 6,7 miljoner gästnätter. Även Skaraborg visar en positiv utveckling avseende gästnätter och ökar med 7,5% och passerar därmed 600 000 kommersiella gästnätter per år (610 092).

Besöksnäringens betydelse

För Skövdes del redovisades 2017 totalt 198 716 kommersiella gästnätter. Motsvarande siffra för 2016 var 179 922. Det innebär att antalet gästnätter har ökat med 10,6 %.

Besöksnäringen har de senaste tio åren tydligt visat sig vara en bransch som fungerar som en jobbskapande motor i Sverige. Antalet sysselsatta som ett resultat av turism ökade under 2017 med närmare 10 600 personer till 175 800. 4


Tre sidor av platsens attraktivitet Investeringar

Besรถkare

Talanger 5


3. Vår invärld Next Skövde - en del av Skövde kommun Ägande Bolaget ägs till 100 % av Skövde kommun genom Skövde Stadshus AB. Tre av styrelsens ledamöter företräder näringslivet. Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare. Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är ”Vision Skövde 2025”.

"Next Skövde ska bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde till gagn för såväl Skövdebor som besökare."


Skövde kommuns ägardirektiv till Next Skövde Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft. Detta ska bolaget göra genom att: • Ansvara för marknadsföringen av Skövdes besöksmål och bidra till dess utveckling. • Aktivt delta i och bidra till kommunstyrelsens arbete med att stärka Skövdes varumärke. • Ansvara för att attrahera och utveckla evenemang och möten. Bolaget har ett koordineringsansvar och arbetet sker i nära samarbete med angränsande organisationer. • Arbeta för att attrahera och utveckla besöksrelaterade etableringar till Skövde. • Ansvara för utveckling av aktiviteter i staden och driva arbetet med att skapa och utveckla event som stärker Skövdes varumärke. • Samverka med systerbolag, kommunens sektorer, näringsliv, föreningar och andra organisationer i Skövde. • Vara drivande i samverkan med övriga kommuner och destinationer i Skaraborg samt med regionala och nationella myndigheter och organisationer.

Styrelse

Kommunalt stöd

Kommunfullmäktige i Skövde kommun utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre är representanter för näringslivet (N). Övriga fyra ledamöter är politiker (P).

Bolaget tar i vissa frågor hjälp från kommunens organisation. Det gäller bland annat i HR-frågor samt juridiska spörsmål och avtalsfrågor.

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P Katarina Jonsson, P Elisabet Fläring, P Emma Andersson, P Lennart Richardsson, N Kristian Sandahl, N

Kommunal samverkan Inom ett flertal områden sker fortlöpande samverkan mellan Next Skövde och Skövde kommun. Vd för Next Skövde leder Skövde kommuns marknadsgrupp som beslutar om strategiska informationskampanjer och ger stöd till evenemang. Next Skövde har fått uppdrag av kommundirektör att leda arbetet med destinationsutvecklingen på Billingen tills vidare.

Revision Next Skövdes revisor är Björn Andersson från PWC. Vald lekmannarevisor från kommunen är Ingrid Bäfman.

7


4. VĂĽr verksamhet 8


Lokalisering I slutet av 2018 samlokaliserade bolaget sin verksamhet och flyttade in i det nybyggda Regionens hus som byggts i anslutning till resecentrum. Syftet med samlokaliseringen är att uppnå effektiviseringar genom att samla hela personalen på ett och samma ställe. Vi vill dessutom utveckla vår besöksservice, dels genom att utveckla våra möjligheter till att presentera våra destinationer digitalt, dels genom att erbjuda ett turistcenter som pilot för hur man på ett lokalt turistcenter kan presentera ett regionalt utbud.

9


Styrkor och svagheter i denna analys hämtas från Next Skövdes egen invärld, möjligheter och hot hämtas från den yttre omvärlden:

Styrkor

Möjligheter

Samlokalisering av verksamheten till Regionens hus

Besöksnäringen är en stark tillväxtbransch

Samordning av besöksnäringen i Skaraborg

Bra på att samverka med andra

En flexibel och relativt stor organisation

Platsens betydelse för att attrahera talanger och investeringar

Förmåga att attrahera extern finansiering

Skövde som resecentrum i Skaraborg

Erfarna evenemangsarrangörer

Effektiva marknadsföringskanaler

Tydliggöra Skövdes unika erbjudanden (Billingen, Arena Skövde samt Spelstaden)

Ökad digitalisering och modernt arbetssätt

NEXT Svagheter

Hot

Balans mellan uppdrag och ekonomisk ersättning

Politiska beslut som förändrar spelreglerna

Sårbarhet gällande nyckelfunktioner

Utveckling av infrastruktur går för långsamt

Inte tillräckligt fokuserade gällande prioriteringar

Brist på bostäder

Bypolitik i Skaraborg

Bristande kommunal samordning då besöksnäringsfrågor går på tvärs över förvaltningar

Alltför hög arbetsbelastning vid arbetstoppar

10


Bolagets nuläge Bolagets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden. De framgår av bilden nedan. ✓ Marknad ✓ Evenemang / Möten ✓ Destinationsutveckling

VD 1

Ledningsgrupp

Marknad

Affärsstöd 1

1

2

3

Destinationsutveckling

Evenemang/Möten

Inhousebyrå

Turistcenter

2

4

Siffran anger antal anställda i respektive funktion.

Årliga verksamhetsplaner Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner som beskriver verksamhetsmål och aktiviteter för verksamhetsåret. Dessa planer följer den inriktning som läggs fast av styrelsen i den treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker kvartalsvis med styrelsen.

11


5. Våra inriktningsmål

Övergripande inriktningsmål

- Bolaget skall verka för att koordinera och positionera Skövde som destination.

Kundperspektivet

-Vi skall hållbart driva på och bidra till Skövdes utveckling för att stärka platsens attraktivitet för besökare, talanger och investerare. Mäts genom turismomsättning och gästnätter i förhållande till riket.

Ekonomiperspektivet

-Vi skall skapa en långsiktig stark ekonomi i balans. Mäts genom soliditet.

Processperspektivet

-Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom besöksnäringen i Skaraborg. Mäts genom sammanställning av mellankommunala aktiviteter.

Medarbetarperspektivet

-Vi skall stärka var och ens affärsmannaskap så att vi blir ett av Sveriges bästa destinationsbolag. Mäts genom sammanställning av affärsmannastärkande insatser som genomförts under året.


NEXT En del av Skรถvde kommun NEXTSKOVDE.SE - 0500 - 44 66 88 - INFO@NEXTSKOVDE.SE

Profile for Next Skövde

Affärsplan 2019-2021  

Affärsplan 2019-2021 Next Skövde Destinationsutveckling

Affärsplan 2019-2021  

Affärsplan 2019-2021 Next Skövde Destinationsutveckling

Advertisement