Page 1

Nr 7(58) – Lipiec 2011

ISSN: 1897-0540

ZUS DLA CIEBIE Magazy n in formacy jny dla k lientów Zak ładu U bezpieczeń Społecznych Zmienny punkt widzenia. Bywa że uznajemy ZUS za niesprawiedliwego poborcę składek. Wystarczy jednak, by coś poszło nie po naszej myśli, a zaczynamy uzmysławiać sobie, że ZUS stoi na straży naszych praw, a składki zabezpieczają nas na starość – wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Subkonta ubezpieczonych już aktywne. 8,5 mln subkont osób ubezpieczonych w I i II fi larze powstało w systemie informatycznym ZUS. Subkonta już są aktywne.

Zawieszenia działalności. Kiedy przedsiębiorca zamiast zakończenia działalności, zawiesi ją, zaprzestaje płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – mówi Andrzej Okułowicz, naczelnik w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS.

str. 2

str. 3

str. 3

Profil Zaufany: nowa jakość w e-ZUS W ZUS można bezpłatnie potwierdzić Profil Zaufany ePUAP. Ale najważniejsze są i tak korzyści płynące z posiadania profilu w elektronicznych kontaktach z Zakładem. A tych przybywa. Już dziś można załatwić w e-ZUS wiele spraw. W 2012 r., po uruchomieniu Nowego Portalu Informacyjnego ZUS, będzie można o każdej porze dnia i nocy sprawdzić sobie stan konta ubezpieczeniowego, zasymulować przyszłą emeryturę, a należący do sektora małych przedsiębiorstw płatnicy będą mogli złożyć dokumenty rozliczeniowe (podobnie jak czynią to przy wykorzystaniu programu Płatnik średni i duzi płatnicy).

Szczecinie i I Oddziale ZUS w Warszawie. W lipcu punkty takie zaczną działać we wszystkich 43 oddziałach Zakładu. Następne stopniowo tworzone będą w inspektoratach oraz wybranych biurach terenowych. Docelowo punktów potwierdzeń w ZUS może być ok. 300. Profil Zaufany można także potwierdzić w urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, a w przyszłości także w urzędach samorządowych, które na to się zdecydują.

Jak założyć Profi l Zaufany?

Warunkiem korzystania z Profi lu Zaufanego jest utworzenie konta na ePUAP. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępnia odpowiednie usługi oraz instrukcje. Po utworzeniu konta trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profi lu Zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni (zanim wygaśnie jego ważność) udać się do punktu potwierdzającego Profi le Zaufane ePUAP. Potwierdzenie danych zapisanych na koncie ePUAP oraz znajdujących się w złożonym wniosku nastąpi na podstawie przedłożonego przez osobę wnioskującą dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli dane będą zgodne z dokumentem oraz rejestrem PESEL, a przedstawiony dokument ważny, po podpisaniu dwóch egzemplarzy wydrukowanego wniosku nastąpi potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil o trzyletnim okresie ważności. Gdzie potwierdzić profi l?

ZUS uruchomił cztery punkty potwierdzające Profi le Zaufane ePUAP: w oddziałach ZUS w Białymstoku, Gdańsku,

Jakie korzyści z Profi lu Zaufanego?

W kontaktach z ZUS przy pomocy Profi lu Zaufanego ePUAP można: • złożyć wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, • złożyć wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, • złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, • złożyć wniosek o układ ratalny, • złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek, • złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, • a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. Na początku 2012 r. ruszy Nowy Portal Informacyjny, ważna część Platformy Usług Elektronicznych ZUS budowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wówczas udostępnione zostaną dodatkowe usługi, do których dostęp możliwy będzie przy pomocy podpisu weryfi kowanego profi lem zaufanym, m.in. dostęp on-line do konta ubezpieczonego w ZUS.

ZUS dobrze oceniany przez klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest coraz lepiej oceniany przez swoich klientów. Zadowolenie z jakości obsługi w ZUS jest większe niż w innych urzędach, Zakładowi dorównują tylko urzędy samorządowe. Takie wnioski płyną z drugiej fali badań przeprowadzonych przez pracownię Millward Brown SMG/KRC, a współfinansowanych przez Unię Europejską. Na prośbę ankietera: „proszę powiedzieć, jaką ma Pani/Pan ogólną opinię na temat jakości obsługi klienta w ZUS” 19 proc. uczestników badania wystawiło Zakładowi ocenę bardzo dobrą, a 41 proc. dobrą. ZUS na tle innych urzędów zbiera najwięcej ocen pozytywnych (łącznie 60 proc.) i co nie mniej ważne – ma stosunkowo niewiele ocen negatywnych. Najlepiej oceniają ZUS świadczeniobiorcy (emeryci, renciści), zaś opinia płatników składek (przedsiębiorców) zdecydowanie wzrosła w porównaniu do poprzedniego badania. Co ciekawe, najmniej korzystną opinię na temat pracy ZUS (choć i to się zmienia na plus, jeśli porównać wyniki badań za drugi kwartał 2011 r. z tymi za ostatni kwartał 2010 r.) mają ubezpieczeni. W drugim badaniu potwierdziła się zauważona już wcześniej prawidłowość, że im mniej kontaktów z Zakładem, tym mniej korzystna opinia o nim. – Ubezpieczeni, a więc osoby pracujące, niepobierające świadczeń w ZUS, nie odprowadzające same za siebie składek, słowem – niebywające w Zakładzie bardzo często czerpią wiedzę o nim z przekazów medialnych, a te, niestety operują krzywdzącymi stereotypami. Chcemy to zmienić – już w przyszłym roku ruszamy z Nowym Portalem Informacyjnym, w ramach którego ubezpieczeni będą mogli w dowolnym momencie sprawdzić stan swojego konta emerytalnego w ZUS i łatwo policzyć hipotetyczną emeryturę. Myślę, że to przekona naszych klientów, że ZUS to przyjazny i nowoczesny urząd – komentuje Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Badania wykonano metodami CAPI (pogłębiony wywiad bezpośredni) na próbie 3300 osób oraz CATI (wywiad telefoniczny) na próbie 10 000 osób.


Jacek Dziekan Rzecznik Prasowy ZUS

Zmienny punkt widzenia Bywa że uznajemy ZUS za niesprawiedliwego poborcę składek. Wystarczy jednak by coś poszło nie po naszej myśli, a zaczynamy uzmysławiać sobie, że ZUS stoi na straży naszych praw, a składki zabezpieczają nas na starość. Niekiedy słyszy się głosy o tym, jaka to pensja byłaby wysoka, gdyby nie „składki na ZUS”. Co będzie na starość? – to temat odległy. W efekcie jednak problem powróci kiedyś ze zdwojoną siłą, bo mniejszy kapitał emerytalny to mniejsza emerytura. Są jednak chwile, gdy ZUS przestaje być dla nas biurokratycznym poborcą składek. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że dzięki sprawnej działalności Zakładu możemy liczyć na zabezpieczenie fi nansowe na starość. Wówczas też zauważamy, że składki dają nam gwarancję spokojnej emerytury. Zetknąłem się ostatnio z dramatem osób, którym pracodawca – właściciel jednego z zakładów wydobywczych – od kilku lat nie wypłaca wynagrodzenia i nie odprowadza za nich składek. Rolą ZUS w tym dramacie kilkusetosobowej załogi nie jest wypłacenie zaległych pensji – takich możliwości nie mamy – ale troska o to, aby każdy z poszkodowanych pracowników miał zaewidencjonowane na swoim koncie emerytalnym składki. Ściągnięcie od pracodawcy zaległych składek będzie miało wpływ na wysokość przyszłych emerytur. Taka wiadomość z ZUS to często jedyny promyk nadziei dla osób, które znajdują się w podobnej sytuacji.

ADRESY INTERNETOWE: www.zus.pl

Baza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

e-inspektorat.zus.pl Przewodnik dla ubezpieczonych i płatników składek mojaskladka.zus.pl

eup.zus.pl

Rozpoczyna się trzecia edycja kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”. Hasło tegorocznej akcji to „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. PIP i ZUS będą zachęcać przedsiębiorców budowlanych przede wszystkim do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kampania informacyjna ma zwiększać świadomość skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie (w szczególności związanych z pracą na wysokości), uzmysławiać wagę szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, instruktażu stanowiskowego opartego na ocenie ryzyka zawodowego, przestrzegania wymogów dotyczących badań lekarskich, a także sprawowania kompetentnego i bezpośredniego nadzoru nad pracownikami. — Jednym z ustawowych zadań ZUS jest prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy. Robimy to między innymi poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy oraz sposobach ich przeciwdziałania. Korzystamy tu z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy, organizatora tej kampanii i naszego strate-

gicznego partnera – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Adresatami tegorocznych działań są przede wszystkim przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad przygotowaniem pracowników do pracy. W 2010 r. w wypadkach przy pracy zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 378 osób. Co druga ofiara śmiertelna na budowie to pracownik ze stażem pracy nieprzekraczającym trzech miesięcy. Na co szóstej kontrolowanej budowie stwierdzono, że dopuszczano do pracy osoby bez niezbędnego przeszkolenia w dziedzinie bhp i aktualnych orzeczeń lekarskich. Kampania prowadzona jest w ogólnopolskich mediach. Całą akcję wspierają czynnie największe fi rmy budowlane w Polsce. Szczegóły kampanii: www.bezupadku.pl.

Do bezpiecznej pracy zachęcały na wzorowo prowadzonej budowie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie panie (od lewej): Iwona Hickiewicz, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy, Elżbieta Łopacińska, wiceprezes ZUS i Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w ZUS.

Kalendarium ZUS

Poradnik dla osób zainteresowanych stanem swojego konta emerytalnego

(www.zus.pl/kalendarium)

Elektroniczny Urząd Podawczy

05.07.2011 r.

Termin opłacania składek za czerwiec 2011 r. – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze

11.07.2011 r.

Termin opłacania składek za czerwiec 2011 r. – osoby opłacające składkę wyłącznie za siebie

15.07.2011 r.

Termin opłacania składek za czerwiec 2011 r. – pozostali płatnicy

mojaemerytura.zus.pl Kalkulator emerytalny www.zus.pl/ue

Pracuj bezpiecznie na budowie

Projekty unijne realizowane w ZUS

Lipiec 2011


Niepodleganie ubezpieczeniom w okresie zawieszenia działalności Kiedy przedsiębiorca zamiast zakończenia działalności, zawiesi ją, zaprzestaje płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – mówi Andrzej Okułowicz, naczelnik w Departamencie Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS. Od kiedy i na jak długo można nie płacić składek w związku z zawieszeniem działalności? Już ponad dwa i pół roku obowiązują zmienione przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze zmianą przepisów o działalności gospodarczej wprowadzających prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Od 20 września 2008 r. osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana ta polega na tym, że zawieszenie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej skutkuje ustaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Kiedy przedsiębiorca zamiast zakończenia działalności, zawiesi ją, zaprzestaje płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Okres ten może wynosić od 1 do 24 miesięcy. Warunkiem zawieszenia jest ponadto niezatrudnianie pracowników. Czy prawo do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych? Zawieszenie wykonywania działalności, w myśl przepisów o działalności gospodarczej może zgłosić każdy przedsiębiorca. Jeśli działalność zawiesi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to za okres zawieszenia działalności nie ma obowiązku opłacania składek. W przypadku wspólników spółki cywilnej zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy tej spółki. Analogiczne zasady stosuje się wobec wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, pod warunkiem, że spółka zawiesi działalność. Natomiast zawieszenie działalności nie dotyczy twórców i artystów oraz osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu. Te osoby nie są przedsiębiorcami, zatem opłacają składki za okres od rozpoczęcia do zaprzestania prowadzenia działalności. Jakich formalności trzeba dopełnić w ZUS, aby skutecznie zawiesić prowadzenie działalności? Celem skutecznego zawieszenia działalności wszelkich formalności dokonuje się nie w ZUS, lecz w odpowiednim organie ewidencyjnym lub KRS. Informacja o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Informacje te jednostki terenowe ZUS otrzymują bezpo-

średnio z urzędu miasta lub gminy prowadzącego tę ewidencję. Zakład sam dokonuje wyrejestrowania płatnika składek jak i wyrejestrowania tych osób z ubezpieczeń. Natomiast inaczej jest w przypadku KRS. Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich sami składają właściwe dokumenty ubezpieczeniowe w ZUS. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl. Czy w okresie, gdy działalność jest zawieszona opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne? Od 7 marca 2009 r., w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Za ten okres prowadzący działalność nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i nie składa dokumentów rozliczeniowych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się w pełnej wysokości (jest niepodzielna), o ile okres zawieszenia działalności nie obejmuje pełnego miesiąca. Co oznacza, że po dokonaniu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wznowienia działalności (i przekazaniu przez ewidencję informacji do Zakładu) nie musi on składać odrębnych zgłoszeń płatnika składek i do ubezpieczeń, o ile w stosunku do okresu sprzed zawieszenia nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jeśli wystąpiły – prowadzący działalność jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych.

Rozmawiała Aleksandra Bełkowska

Subkonta ubezpieczonych już aktywne 8,5 mln subkont osób ubezpieczonych w I i II filarze powstało w systemie informatycznym ZUS. Subkonta już są aktywne. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 25 marca 2011 r. nałożyła na ZUS obowiązek utworzenia specjalnych subkont ubezpieczonych, na których księgowane jest 5 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej. Intensywne prace przy generowaniu subkont w systemie informatycznym ZUS trwały

od wiosny. Aplikacje obsługujące konta ubezpieczonych zostały tak zmodyfi kowane, aby nie tylko ewidencjonować dodatkową część składki emerytalnej, ale także obsłużyć jej waloryzację (według innego mechanizmu niż pozostałą składkę trafiającą do ZUS) oraz dziedziczenie zgromadzonych środków. – Modyfikacje są przygotowane na czas, system działa

bez zarzutu – podkreśla Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS. ZUS przelał do OFE 24 czerwca 184,7 mln zł tytułem zebranych składek na ubezpieczenia społeczne za maj 2011 r. To pierwszy transfer środków do OFE po marcowej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


ZUS radzi Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są do Państwa dyspozycji. W tej rubryce odpowiadamy na zadawane przez Państwa pytania.

Zawieramy umowę zlecenia z osobą, która jest emerytem i zgłaszamy tę osobę z kodem 041110 na druku ZUA. W czasie trwania pierwszej umowy zawieramy z tą samą osobą kolejną umowę zlecenia. Jak i czy w ogóle należy zgłosić tę osobę? Emeryt niepozostający w stosunku pracy zawierający dwie umowy zlecenia, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszej umowy lub może zmienić tytuł do podlegania na drugą. Z obydwu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku zawarcia kolejnej umowy zlecenia z emerytem w trakcie trwania wcześniej podpisanej nie dokonuje się ponownego zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń. Nie sporządza się także odrębnych dokumentów rozliczeniowych dla każdej z umów. Obie składki z tytułu obu umów rozliczane są w jednym dokumencie ZUS RCA. Należy w nim wy-

kazać podstawę wymiaru i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pierwszej umowy zlecenia oraz łączną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne należną z dwóch umów i składkę na to ubezpieczenie wyliczoną od tak ustalonej podstawy wymiaru. Co to jest dodatek kompensacyjny i kto go otrzymuje? Dodatek ten przysługuje kombatantom oraz innym osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), a także wdowom i wdowcom pozostałym po tych osobach, którzy są emerytami bądź rencistami lub pobierają uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne. Wymieniony dodatek przyznawany jest kombatantom i innym osobom uprawnionym

DANE PODSTAWOWE Minimalne wynagrodzenie za pracę: — w 2011 r. Przeciętne wynagrodzenie: — w II kwartale 2010 r. — w III kwartale 2010 r. — w IV kwartale 2010 r. — w I kwartale 2011 r. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2011 r.

EMERYTURY I RENTY 1386,00 zł 3197,85 zł 3203,08 zł 3438,21 zł 3466,33 zł 3359,00 zł

SKŁADKI Minimalna wysokość składek za czerwiec 2011 r. (ub. emerytalne, rentowe i chorobowe): 1. przy 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia: 2. przy 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: Składka na ubezpieczenie zdrowotne (dla 1 i 2) Składka na Fundusz Pracy (dla 2) – co najmniej Składka na ubezpieczenie wypadkowe (dla 1 i 2)

116,30 zł 563,71 zł 243,39 zł 49,38 zł od 0,67% do 3,33% p.w.

ZASIŁKI Zasiłek pogrzebowy od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. od 1 września do 30 listopada 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. od 1 marca 2011 r.

6632,76 zł 6395,70 zł 6406,16 zł 4000,00 zł

EMERYTURY I RENTY Minimalne: — emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna — renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy — renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa — renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wdowom i wdowcom na podstawie stosownej decyzji wydanej przez ten urząd. Omawiane świadczenie stanowi 15 proc. dodatku kombatanckiego i od 1 marca 2011 r. wynosi 28,01 zł. Dodatek wypłacany jest wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym przysługującym za dany miesiąc. Pobieram rentę rodzinną i uczę się w szkole policealnej. Nie mogę uczęszczać na wszystkie zajęcia ze względu na grafik w pracy. Czy nie mając 100 proc. frekfencji może okazać się, że będę musiała zwracać świadczenie? Pojedyncze nieobecności w zajęciach nie powodują utraty prawa do renty rodzinnej. Dopiero całkowite zaprzestanie nauki potwierdzone przez szkołę ma wpływ na prawo do tego świadczenia.

728,18 zł 560,13 zł

873,82 zł 672,16 zł

Dodatki do emerytur i rent — dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie — dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji — dodatek dla sieroty zupełnej — dodatek kombatancki — dodatek kompensacyjny — świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy — świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy Renta socjalna Świadczenie przedemerytalne (przyznawane obecnie) Kwota bazowa (przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne) Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń rencistów i wcześniejszych emerytów 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 września do 30 listopada 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. od 1 marca do 31 maja 2011 r. od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 września do 30 listopada 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. od 1 marca do 31 maja 2011 r. od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

186,71 zł 280,07 zł 350,94 zł 186,71 zł 28,01 zł

od 9,36 zł do 186,71 zł

od 9,36 zł do 186,71 zł 611,67 zł 867,25 zł

2822,66 zł

2238,50 zł 2242,20 zł 2406,80 zł 2426,50 zł 4157,30 zł 4164,00 zł 4469,70 zł 4506,30 zł

ZUS dla Ciebie – magazyn informacyjny dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydawca: Centrala ZUS w Warszawie. Redakcja: Aleksandra Bełkowska. Skład i druk: Biuro Poligrafi i ZUS w Warszawie. Zamówienie nr 1515/11. Kontakt: zusdlaciebie@zus.pl

ZUS dla Ciebie - e-wydanie – 07/2011  

"ZUS dla Ciebie" jest popularnym magazynem informacyjno-poradnikowym dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W każdym numerze znajdują...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you