__MAIN_TEXT__

Page 1


Index

05

Index

07 09 11

Kapitola 01 - Urbanistický koncept Městská cyklistika 1.0 Městská cyklistika 2.0

13 15 19 23 27 31

Kapitola 02 - Tendence vývoje infrastruktury Stávající stav Trend Plánování Potenciál Bod zájmu

33 35 37 39 41 43

Kapitola 03 - Projekt Lokalita Lokalita - Problematika Lokalita - Řešení Lokalita - Reference Lokalita - Zásah

49

Dodatky

-05-


Kapitola 01 Urbanistický koncept Chapter 01 - Urban Concept

Schopnost reagovat na situaci a umění plánovat se setkávají pouze tehdy, pokud je plánování postaveno na znalosti všech vstupních parametrů změny - tedy nikdy.

-07-


Městská cyklistika 1.0 Urban Cycling 1.0 - Hobby

2

1

2

Město

Město začíná budovat cyklistickou infrastrukturu, která slouží především pro sportovní účely a její umístění je definováno především napojením na volnočasové funkce městské struktury. Většinou se tak jedná o excentrické urbanistické osy, které slouží k tranzitu cyklistů z rušných zón města do okolní přírody a blízkých menších urbanistických celků.

Struktura

Textura samotné cyklistické infrastruktury je fragmentovaná a nepropojená. Cyklistika je zde brána jako volnočasová aktivita, čili sekundární funkce a jí příslušné infrastruktuře tedy není přidělena důležitost hlavních dopravních koridorů. Cyklotrasy se tak stávají jen parasitem existující infrastruktury. Toto řešení je konfliktní a může vytvářet bloky v dialogu mezi skupinami aktivních uživatelů veřejného prostoru a dopravních sítí.

3 2 4

5

01 - Centrum 02 - Sekundární centra a funkční distrikty 03 - Obytná zóna 04 - Výrobní zóna 05 - Rurální zóna a přírodní celky

-09-


Městská cyklistika 2.0 Urban Cycling 2.0 - Commuting

2

1

Trend

V návaznosti na městskou cyklistiku 1.0 vzniká větší poptávka pro užívání kola jako plnohodnotného každodenního dopravního prostředku. Tento fenomén však již klade vysoké požadavky na funkčnost příslušné infrastruktury, která musí zaručit bezpečnost, plynulost a srozumitelnost provozu.

Struktura

Tato městská struktura vyžaduje samostatnou vrstvu urbanistické textury a nemůže se stát jen dodatečnou funkcí užívání stávajících infrastruktur. Její síť musí být jak radiální, tak okružní a přizpůsobovat se sekundárním centrům a funkčním distriktům města. Celková propojenost a kontinuita cyklostezek je naprosto zásadní.

2

3 2 4

5

01 - Centrum 02 - Sekundární centra a funkční distrikty 03 - Obytná zóna 04 - Výrobní zóna 05 - Rurální zóna a přírodní celky

-11-


Kapitola 02 Tendence vývoje Brněnské cyklo-infrastruktury Chapter 02

Brno Bicycle Infrastructure Development Tendences

Brno na kole

“Počet cyklistů v ulicích Brna se za 10 let zdvojnásobil.”

-13-


Stávající stav Cyklistika 1.0 Existing state - Cycling 1.0

Centrum

Komerční zóna

Současný stav

Brno podléhá celosvětovému trendu zdravějšího a udržitelnějšího přístupu k životu a vytváří pro něj vhodné podmínky. Jednou z cest, která prolíná několik úrovní tohoto přístupu je cyklistika kombinující hobby a profi, individuální, skupinovou a rodinou, dostupnou a high-end a především volnočasovou a každodenní. Brno již udělalo velký krok kupředu a disponuje tak signifikantní základnou cyklistů 1.0, která je naprosto nezbytná pro transformaci městské mobility na úroveň potřebnou pro městskou cyklistiku 2.0.

Struktura

Cyklistická infrastruktura sestává zatím převážně ze dvou regionálních os, které v relativní blízkosti obíhají širší centrum města. Ostatní textura cyklistických stezek je nekontinuální a fragmentovaná a její užívání je spjato se zvýšenou rizikovostí. Jedná se totiž o infrastrukturu sekundární, additivní k dopravní struktuře stávající.

Obytná zóna

Rurální zóna

-15-


i lf, H , G o me r nds rou ba, Kro rt G a Spo h, B ort, ho Vrc p ir A cke Pala

Stávající stav Cyklistika 1.0 Existing state - Cycling 1.0

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

Fragmenty

Zakreslení stávajícího stavu do mapy jasně ukazuje fragmentaci jednotlivých cyklostezek a jejich nekoordinovanou kumulaci (ke které dochází v oblastech, které je jednoduché k potřebám této infrastruktury přizpůsobit). Tento způsob navrhování není efektivní a nesplňuje požadavky udržitelného rozvoje.

Osy

Fragmentace jiného stupně je patrná i v případě obou hlavních regionálních cyklistických os. Jedná se především o křížení s koridory automobilové dopravy, které nejsou uzpůsobilé k udržení plynulého cyklistického provozu a tudíž zásadně snižují využitelnost těchto os pro každodenní používání kola jako běžného dopravního prostředku.

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

DISCONTINUITY “NESPOJITOST”

-17-


Trend Cyklistika 1.1 Trend - Cycling 1.1

Centrum

Tendence

V rámci města vznikají první urbanistické celky využívající existující volnočasovou cyklistickou infrastrukturu. Vzniká tak transit pro uživatele celků a redukuje se tak objem potřebných parkovacích míst.

Výhody

Toto řešení je všestraně šetrné, jelikož nejen že přispívá k udržitelnému životu v rámci města, ale zásadně snižuje finanční náročnost takto navržených staveb.

Bod zlomu

Jedná se o moment, kdy je potřeba přizpůsobit regulativ sídla a jasně definovat úlevy na požadavcích na parkování pro budovy a celky, které budou prokazovat efektivní napojení na cyklistickou infrastrukturu. Vzájemná podpora investičních celků a samosprávy tak povede k širokospektrální aplikaci tohoto fenoménu.

01

Outdoor Swimming Pool, Dem, Cast Bystrc, Veverska Bityska, Tisnov

01 - Spielberk Office Centre | CTP

-19-


ov, Mo rav sky K

ras

i lf, H , G o me r nds rou ba, Kro rt G a Spo h, B ort, ho Vrc p ir A cke Pala

Ca v Bil es ovic e, A

da m

Trend Cyklistika 1.1 Trend - Cycling 1.1

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

Město

Mapa ukazuje tři význanmé business klastry (v dnešních dnech z velké části stále ve výstavbě), které obsahují zásadní podíl kancelářských pracovních míst v rámci jižní části širšího centra města Brna. Jedná se tedy o výrazný objem pracovních míst, které lze napojit na cyklo-infrastrukturu.

Trend

Spielberk Office Park (na mapě označen světle modrou barvou) je jedním z těchto klastrů, který byl již navrhován, jako bike-friendly urbanistický celek a jeho napojení na regionální osa považovat za úspěšný krok směrem k cyklistice 2.0. Fragmentace vzniklá segregací vehikulární dopravy a využívání pouze osy určené pro volnočasovou cyklistiku (tedy bez efektivního napojení na obytné zóny) však limituje spádovou oblast uživatelů, kteří začali kolo používat jako každodenní dopravní prostředek na cestu do práce.

Limity

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

CTP OFFICE COMPLEX DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

CTP OFFICE COMPLEX

DISCONTINUITY “NESPOJITOST” INDUSTRA CO-WORKING SPACE

CTP OFFICE COMPLEX

F M ree ik Ti ul m ov e , W Ac ie tiv n i

tie

s

zo n

e,

? OFFICE CLUSTER

donin Airport Brna, Ho Ujezd u Turany,

HORNBACH COMMERCE

Av

io

n,

Ol

ym

pi

a

-21-


Plánování Cyklistika 0.5 Master Planning - Cycling 0.5

Současný stav

Centrum

Komerční zóna

Plánování cyklistické infrastruktury probíhá v Brně převážně v rámci dopravního resortu. Je zde tak patrný nedostatek sociálních aspektů, cyklistická doprava je řazena jako sekundární až terciální a nejsou tudíž refelektovány její typologické požadavky a samotné navrhování probíhá formou segmentování urbaistického celku za využívání stávající dopravní sítě, což nevede k efektivnímu propojování center a distriktů města. Tento přístup také nepracuje s vývojem mobility v čase a proto lze očekávat, že navrhovaná infrastruktura bude v době svého budování již zastaralou a nefunkční. Budování cyklotras jako doplňku existující sítě vede v mnoha případech k omezování všech dotčených stran, které dále vyvolává neshody a snižuje účinost dialogu mezi iniciativami, městem a uživateli městského prostoru.

Obytná zóna

Rurální zóna

-23-


ov, Mo rav sky K

ras

i lf, H , G o me r nds rou ba, Kro rt G a Spo h, B ort, ho Vrc p ir A cke Pala

Ca v Bil es ovic e, A

da m

Plánování Cyklistika 0.5 Master Planning - Cycling 0.5

Mapa

Tato mapa představuje aplikaci územního plánu cyklostezek v rámci širšího centra města. Podobně velké segmenty sítě infrastruktury jsou patrné avšak chybí logický urbanistický determinant.

Body střetu

Oranžovou barvou jsme vyznačili vysoce riziková a nevhodná místa pro vedení cyklistických tras o to zejména z důvodu problematického křížení, invazivních zásahů do ostatních infrastruktur či nevhodného profilu stezky, ať už podélného či příčného. Již zmiňované kancelářské klastry jsou napojeny na síť cyklotras (světle modrý obrys), ale nedá se očekávat jejich plná aktivace v přechodu na cyklistiku 2.0. Fragmentace, nízká plynulost a především vysoká rizikovost těchto stezek povede jen k částečnému užívání a uživatelé klastrů budou raději udržovat stávající způsoby dopravy za prací.

CTP OFFICE COMPLEX

CTP OFFICE COMPLEX

INDUSTRA CO-WORKING SPACE

CTP OFFICE COMPLEX

F M ree ik Ti ul m ov e , W Ac ie tiv n i

tie

s

zo n

e,

? OFFICE CLUSTER

donin Airport Brna, Ho Ujezd u Turany,

HORNBACH COMMERCE

Av

io

n,

Ol

ym

pi

a

-25-


Potenciál Cyklistika 2.0 Potential - Cycling 2.0

Centrum

02 01

03

Vize

Po hlubších analýzách se našemu týmu podařilo extrahovat potenciál rozvoje cyklistické infratruktury, která by byla schopna akcelerovat přechod na vyšší úroveň používání kol v rámci městské dopravy.

Nástroj

Jedná se především o raktivaci nefunkčních infrastruktur (nevyužívané odstavné a parkovací pruhy silnic, nefunkční chodníky) a aktivaci okrajových částí zelených ploch, které by umožnili vytvoření zcela nové funkční cyklo infrastruktury. Těmito požadavky se nám podařilo vytvořit středovou osu, která probíhá v okolí centra a dokáže je tak zásobovat a využívat jako spádovou oblast a východo-západní spojnici dvou regionálních os, která dokáže v téměř nulovém časovém horizontu vytvořit jižní cyklo oblouk, schopný propojit kancelářské klastry a rozšířit velikost spádové oblasti každodenních cyklistů na víc celé širší centrum Brna.

04

Outdoor Swimming Pool, Dem, Cast Bystrc, Veverska Bityska, Tisnov

01 - Spielberk Office Centre | CTP 02 - Galerie Vankovka , Trinity Office Center, Dorn Brno 03 - Vlnena Office Centre | CTP (ve výstavbě) 04 - Ponavka Business Centre | CTP

-27-


ov, Mo rav sky K

ras

i lf, H , G o me r nds rou ba, Kro rt G a Spo h, B ort, ho Vrc p ir A cke Pala

Ca v Bil es ovic e, A

da m

Potenciál Cyklistika 2.0 Potential - Cycling 2.0

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

Mapa

Mapa ukazuje přesné vedení centrální spojky. Hlavní podstatou tohoto návrhu není dlouhodobé plánování v horizontu, který není v dohlednu a nepočítá s časovým vývojem dopravy, ale právě naopak se jedná o rychlou reakci na současný stav, který je nakloněn zdravé dopravě a snaží se ji podchytit dříve, než špatné plánování dovede jeho občany k naprostému odvrhnutí cyklistiky, jako každodeního nástroje pohybu ve městě.

Oranžové linky

Oranžové linie označují organické cyklo trasy. Tedy osy, které jsou cyklisty vztíženy i bez jakéhokoliv zásahu urbanistické dynamiky.

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

CTP OFFICE COMPLEX DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

DISCONTINUITY “ROZDĚLENOST”

CTP OFFICE COMPLEX

Outdoor Swimming Pool, Dem, Cast Bystrc, Veverska Bityska, Tisnov

DISCONTINUITY “NESPOJITOST” INDUSTRA CO-WORKING SPACE

CTP OFFICE COMPLEX

F M ree ik Ti ul m ov e , W Ac ie tiv n i

tie

s

zo n

e,

? OFFICE CLUSTER

donin Airport Brna, Ho Ujezd u Turany,

HORNBACH COMMERCE

Av

io

n,

Ol

ym

pi

a

-29-


ov, Mo rav sky K

ras

i lf, H , G o me r nds rou ba, Kro rt G a Spo h, B ort, ho Vrc p ir A cke Pala

Ca v Bil es ovic e, A

da m

Bod zájmu

Point of Interest

Přechod přes železniční vlečku u křížení ulic Opuštěná a Uhelná Stejně jako bod A je i bod B sledováním organického chování obyvatel v urbanistickém prostředí. Tento neoficiální přechod přes koleje navazuje na dnes již sekundární rameno hlavní cyklo osy a spojuje ji s nefungujícím chodníkem pro pěší podél ulice Opuštěná. Tato “rostlá” spojnice je ve velké míře využívána uživateli Spielberk Office Parku, kteří v různých časových segmentech dne migrují do nákupního centra Vaňkovka. Tento pohyb probíhá především pěší formou, avšak zběžný výzkum na místě nám odkryl, že kvalitní přechod, umožňující plynulý přejezd na kole či kolečkových bruslích by vedl k užívání právě těchto dopravních prostředků. Takovéto opatření by dle dalšího výzkumu dokázalo pří každé cestě snížit časovou náročnost o 8 minut, což je při cestě tam a zpět minut 16. Pokud si tyto časové návaznosti představíme v širším měřítku většího počtu uživatelů a delším časovém horizontu, jedná se o nezanedbatelné množství času, které by dokázalo zásadně zvýšit efektivitu klastru. CTP OFFICE COMPLEX

CTP OFFICE COMPLEX

INDUSTRA CO-WORKING SPACE

CTP OFFICE COMPLEX

F M ree ik Ti ul m ov e , W Ac ie tiv n i

tie

s

zo n

-01-

e,

? OFFICE CLUSTER

donin Airport Brna, Ho Ujezd u Turany,

HORNBACH COMMERCE

Av

io

n,

Ol

ym

pi

a

-31-


Kapitola 03 Projekty

Chapter 04 - Projects

CTP OFFICE COMPLEX

Akupunktura města

-01-

“Akupunktura je léčebná metoda během které se do akupunkturních bodů aplikují jehlice. Tyto body leží na akupunkturních drahách neboli drahách energie, či meridiánech, kterými podle nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku této hypotetické energie a odstraňovat ji.”

-33-


Lokalita

Site

Lokalita

Přechod přes železniční vlečku u křížení ulic Opuštěná a Uhelná

Problém

Stejně jako bod A je i bod B sledováním organického chování obyvatel v urbanistickém prostředí. Tento neoficiální přechod přes koleje navazuje na dnes již sekundární rameno hlavní cyklo osy a spojuje ji s nefungujícím chodníkem pro pěší podél ulice Opuštěná. Tato “rostlá” spojnice je ve velké míře využívána uživateli Spielberk Office Parku, kteří v různých časových segmentech dne migrují do nákupního centra Vaňkovka. Tento pohyb probíhá především pěší formou, avšak zběžný výzkum na místě nám odkryl, že kvalitní přechod, umožňující plynulý přejezd na kole či kolečkových bruslích by vedl k užívání právě těchto dopravních prostředků. Takovéto opatření by dle dalšího výzkumu dokázalo pří každé cestě snížit časovou náročnost o 8 minut, což je při cestě tam a zpět minut 16. Pokud si tyto časové návaznosti představíme v širším měřítku většího počtu uživatelů a delším časovém horizontu, jedná se o nezanedbatelné množství času, které by dokázalo zásadně zvýšit efektivitu klastru. CTP | Spielberk Office Park

4 min

Vaňkovka | Nákupní centrum 12 min

Řešení

Řešení tohoto projektu se nachází v několika malých intervenčních projektech, které by dokázali postupně kultivovat spoje nefunkční infrastruktury a jejím napojením na fungující cyklistickou tepnu ji znovu oživit s tentokrát jiným účelem.

Zásah

V rámci této lokality bychom chtěli představit městský zásah 3. kategorie, který by nejenom upozornil na potenciál aktivace nefunkční infrastruktury, ale především by již řešil extenzi dané cyklostezky a zvýšení efektivity přiléhajícího kancelářského klastru.

-35-


Lokalita - Problematika

Site - Problematics

Současný stav

Stejně jako bod A je i bod B sledováním organického chování obyvatel v urbanistickém prostředí. Tento neoficiální přechod přes koleje navazuje na dnes již sekundární rameno hlavní cyklo osy a spojuje ji s nefungujícím chodníkem pro pěší podél ulice Opuštěná. Tato “rostlá” spojnice je ve velké míře využívána uživateli Spielberk Office Parku, kteří v různých časových segmentech dne migrují do nákupního centra Vaňkovka. Tento pohyb probíhá především pěší formou, avšak zběžný výzkum na místě nám odkryl, že kvalitní přechod, umožňující plynulý přejezd na kole či kolečkových bruslích by vedl k užívání právě těchto dopravních prostředků. Takovéto opatření by dle dalšího výzkumu dokázalo pří každé cestě snížit časovou náročnost o 8 minut, což je při cestě tam a zpět minut 16. Pokud si tyto časové návaznosti představíme v širším měřítku většího počtu uživatelů a delším časovém horizontu, jedná se o nezanedbatelné množství času, které by dokázalo zásadně zvýšit efektivitu klastru.

-37-


Lokalita - Řešení Site - Solution

Koncept

Řešení tohoto projektu se nachází v několika malých intervenčních projektech, které by dokázali postupně vytvářet synapse nefunkční infrastruktury a jejím napojením na fungující cyklistickou tepnu ji tek recyklovat.

1. Fáze

První fází je vyřešení přejezdu přes koleje u křížení ulic Opuštěná a Uhelná, který aktivuje mrtvé rameno cyklostezky a propojí ho s nefunkčním chodníkem podél ulice Opuštěná, čímž vznikne úsek cyklo-osy propojující Spielberk Office Park a přilehlý klastr s nákupním centrem Vaňkovka.

2. Fáze

Druhá fáze má směřovat k vytvoření jízdních pruhů podél severní strany autobusového nádraží Zvonařka a následné napojení na rampu a pěší most vedoucí přes ulici Dornych, který se tak stane recyklovanou ústřední křižovatkou cyklo a pěší infrastruktury jižního centra města.

3. Fáze

Třetí fáze se týká především kultivace a reaktivace severního chodníku ulice Masná , který by dokázal uzavřít propojení jižního oblouku cyklo-okruhu a plně tak aktivovat koncept cyklistiky 2.0 pro všechny kancelářské klastry Brna jih.

-39-


Lokalita - Reference Site - References

High Line

název High Line lokace New York, USA architekt Diller Scofidio + Renfro, Field Operations rok dokončení (fáze 3) 2014 Projekt High Line využívá nefunkčního viaduktu, který mění na veřejný park. Jedním z estetických prvků bylo i zachování kolejové dráhy, která v různých principech prostupuje povrchy užitými v tomto parku a svou potencionální užitelností vytváří nové typologie městského mobiliáře.

název Gleisdreieck Park lokace Berlin, Germany architekt Atelier Loidl rok dokončení 2011

Gleisdreieck

Gleisdreieck Park je jedním z Berlínských veřejných parků, které vznikly v tzv. “Urban voids”, čili nezastvěných prostorách městské textury (viz Brno jih). Jednou z centrálních strategií parku je cyklistická osa, která se vyrovnává se škálou urbanisticko-typologických principů a je jedním z hlavních determinantů funkčnosti parku.

-01-

-41-


Lokalita - Městský zásah Site - City Intervention

Dopad zásahu

V rámci této lokality bychom chtěli představit městský zásah 3. kategorie, který by nejenom upozornil na potenciál aktivace nefunkční infrastruktury, ale především by již řešil extenzi dané cyklostezky a zvýšení efektivity přiléhajícího kancelářského klastru.

-43-


Lokalita - Městský zásah

Funkční vrstva / ochranný lak + adhezivní vrstva

Site - City Intervention

Interaktivní grafika / QR code

Funkční vrstva / optické zvýraznění barevným nátěrem

Záklop / bednící překližka tl. 20 mm Nájezdové lišty / bednící překližka tl. 20 mm

Konstrukce

V rámci této lokality bychom chtěli představit městský zásah 3. kategorie, který by nejenom upozornil na potenciál aktivace nefunkční infrastruktury, ale především by již řešil extenzi dané cyklostezky a zvýšení efektivity přiléhajícího kancelářského klastru.

Nosné žebra / KVH masiv lepený 40x90 mm

Roznášecí deska / OSB tl. 12 mm

Kotevní základ / pelesť postele tl. 22 mm

Osazený KOLOPORT

-45-


Lokalita - Městský zásah Site - City Intervention

Osazení

V rámci této lokality bychom chtěli představit městský zásah 3. kategorie, který by nejenom upozornil na potenciál aktivace nefunkční infrastruktury, ale především by již řešil extenzi dané cyklostezky a zvýšení efektivity přiléhajícího kancelářského klastru.

-47-


Dodatky

Appendix

Team

Koncept, návrh & projekt | KOGAA Studio Tomáš Kozelský Alexandra Georgescu Viktor Odstrčilík Stanislava Gregorová Ondřej Mráz

Analýza a výzkum | NEXT Institute laboratoř Urban Dynamics

Spolupráce | Robert Johnson

-49-


Profile for NEXT Institute

Urban dynamics city interventions  

NEXT Institute research track Urban Dynamics / City Inverventions - Urban Cycling

Urban dynamics city interventions  

NEXT Institute research track Urban Dynamics / City Inverventions - Urban Cycling

Advertisement