__MAIN_TEXT__

Page 1

URBAN DYNAMICS SCANDINAVIAN INFLUNCE Výstup z konference


URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence pořadatel NEXT Institute nextinstitute.eu what@nextinstitute.eu partneři konference The Distillery - Social Reactor socialreactor.eu Moravská Galerie v Brně www.moravska-galerie.cz zahraniční hosté Kjellander Sjöberg arkitekter www.kjellandersjoberg.se foto/grafika Dominik Šmuhař

2


INDEX

5

Konference Urban Dynamics - Scandinavian Influence

7

NEXT Institute - představení platformy

9

NEXT Institute - Urban Dynamics

11 13 15 17 19

Kjellander Sjöberg - představení studia Kjellander Sjöberg - Programová fáze Kjellander Sjöberg - Mobilita Kjellander Sjöberg - CLT Hodnocení konference

3


URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence - diskuze pro zvané hosty

4 URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence - veřejná přednáška v Moravské Galerii


URBAN DYNAMICS - SCANDINAVIAN INFLUENCE

KONFERENCE Konference se konala 5.května v prostorách The Distillery - Social Reactor a Moravské Galerie. Byla zaměřena na mechanismy a strategie mobility ve městech. Svoje projekty přestavila platforma NEXT Institute, která sídlí v Brně a dále švédská architektonická kancelář Kjellander-Sjöberg. Cílem diskuze bylo propojení českého a švédského prostředí a studium jednotlivých principů návrhu ovlivňující mobilitu ve městech a její budoucí formu. STRUKTURA Konference měla 2 části, diskuzi pro zvané hosty a veřejnou přednášku. Během uzavřené diskuze spolu měli možnost mluvit zástupci města Brna, Ostravy, akademického, neziskového i soukromého sektoru. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Za platformu NEXT Institute vystoupili Vojtěch Lekeš a Tomáš Kozelský. Společně představili vznik, způsob práce a strukturu platformy. Dále prezentovali výzkumnou laboratoř Urban Dynamics a její projekt Cyklistika 2.0. Jako zahraniční hosté přijali pozvánku na konferenci zástupci švédského studia Kjellander Sjöberg, konkrétně spoluzakladatel studia Ola Kjellander a jeho kolega architekt Jakub Jílek. Ola Kjellander prezentoval inovativní architektonické i urbanistické projekty, které studio během posledních let vytvořilo. DISKUZE Vycházela z prezentací zástupců NEXT Institute a KS studia a konkrétních požadavků dalších účastníků konference. Původním tématem byla mobilita a vliv městského prostředí na její dynamiku a udržitelnost. Provázanost s dalšími souvisejícími tématy a komplexnost švédských projektů přidala další dvě témata diskuze, programovou fázi plánování měst a materiálovou technologii CLT.

5


6


NEXT INSTITUTE

AGENDA NEXT Institute je nezávislou platformou aplikovaného výzkumu v architektuře a urbanismu Naše aktivity vznikají jako reakce na současné socio-urbánní fenomény. Prostřednictvím dialogu chceme vytvořit síť profesionálů, která propojí lokální prostředí s mezinárodní scénou. Naše výzkumné aktivity vedou cíleně k přímé aplikaci a to přes fázi tzv. funkčních prototypů. STRUKTURA Náš tým vznikl kolem mladých profesionálů, kteří mají zkušenosti ze zahraničních projektů. Kolektiv se snažíme rozšířit o síť spolupracovníků a institucí, které nám pomáhají obsáhnout komplexní problematiku a témata. Mezi spolupracující instituce patří: Czech Globe - Ústav výzkumu globální změny Akademie Věd ČR AdMaS - výzkumný institut VUT v Brně VÝZKUM Je rozdělen do 3 laboratoří: 1. Adaptive Re-Use Laboratoř zkoumá propojení architektonických a ekonomických modelů, které by pomohly transformovat hibernující budovy v městském prostředí v nové elementy urbánního rozvoje. 2. Climate Architecture Výzkum je zaměřen na dopady budoucí změny klimatu na urbánní oblasti. Součástí výzkumu je klasifikace rizik a zranitelnosti specifických oblastí za použití klimatických scénářů a dat z reálných měření. 3. Urban Dynamics Urban Dynamics je laboratoř zabývající se strategiemi a mechanismy městské mobility. Hlavním specifikem výstupů vycházejících z tohoto projektu je interdisciplinární spolupráce na několika úrovních.

Více o našem výzkumu na nextinstitute.eu issuu.com/nextinstitute

7


Ca v B i l es ovi ce, A

dam ov

, Hi Golf r ds, rome K oun t Gr Baba, r o Sp h, ort, o Vrc Airp ckeh Pala

CTP OFFICE COMPLEX

CTP OFFICE COMPLEX

INDUSTRA CO-WORKING SPACE

CTP OFFICE COMPLEX

HORNBACH COMMERCE

8 NEXT Institute - cyklistika 2.0 ?

OFFICE CLUSTER

F M ree ik Ti ul m ov e , W Ac ie tiv n iti

es

zo n

-01-

e,

Av

io

n,

Ol

ym

pi

a


Kra s

v, M ora vsk y

NEXT INSTITUTE

Point of Interest Urban Acupuncture URBAN DYNAMICS V rámci výzkumu se snažíme kombinovat specialisty z různých profesí dotýkajících se městotvorby a to ze škály akademický,and neziskový i privátní sektor. Crossing the obsahující railwayměstskou siding samosprávu, at the Opustena Uhelna streets Cílem výzkumu je představit, aplikovat a integrovat nové mechanismy navrhování městské mobility, junction jak do společenského vnímaní měst, tak do samotné legislativy. 2.0 As well as point A is also point B by monitoring CYKLISTIKA the organic behavior of nathe population in the urban environment. This Projekt vznikl jako reakce iniciativu městských zásahů . Hlavním cílem projektu je definice mechanismů,unofficial které by pomohly přetvořit of stávající cyklistiky ve městech na pravidelné dojíždění crossing the trend trackhobby continues on the secondary axis of obyvatel. Věříme, že rychlost této transformace je stěžejní pro využití současných trendů ve the main cycle and connects it with the pedestrian walkway along společnosti. Proto je v rámci projektu uvedeno několik specifických zásahů a zejména Opuštěná Street. This "grow" connector is largely used by způsoby recyklace stávající infrastruktury. Spielberk Office Park users who migrate to Vaňkovka Shopping KOLOPORT Center in different time segments of the day. V rámci projektu byl testován první prototyp, který umožňuje přejezd přes vlečku a This movement is mainly a pedestrian, but a starou swiftželezniční on-the-spot zásadně ovlivňuje dynamiku cyklodopravy v širším okolí. investigation has revealed that a good transition, allowing a smooth ride on a bicycle or roller skates, would have led to the use Kompletní projekt jeresearch, dostupný na webu of these vehicles. According to further suchnextinstitute.eu a measure would reduce the time requirement by 8 minutes on each trip, which is 16 minutes back and forth. If we present these time series on a wider scale to a larger number of users and a longer time horizon, it is a considerable amount of time , Which would significantly improve cluster efficiency. Funkční vrstva / ochranný lak + adhezivní vrstva

Interaktivní grafika / QR code

Funkční vrstva / optické zvýraznění barevným nátěrem

Structure

Záklop / bednící překližka tl. 20 mm Nájezdové lišty / bednící překližka tl. 20 mm

Nosné žebra / KVH masiv lepený 40x90 mm

Roznášecí deska / OSB tl. 12 mm

Kotevní základ / pelesť postele tl. 22 mm

Osazený KOLOPORT

donin Airport Brna, Ho Ujezd u Turany,

-31-

9

Wi urb ac ad


10 Kjellander Sjöberg - příklady projektů


KJELLANDER SJÖBERG

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO Inovativní a úspěšné studio ze Stockholmu, které má řadu realizací ve Švédsku a začíná se stále více uplatňovat i na mezinárodní scéně. Kancelář KS vnímá udržitelnost jako reálnou možnost, jak reagovat na individuální chování a lifestyle. Tyto poznatky se posléze snaží promítnout do architektonické a urbanistické formy. KS navrhlo řadu udržitelných budov a městských čtvrtí, které spojují kvalitní architekturu a přímo ovlivňují moderní životní styl. Během své práce identifikovali řadu principů, které uplatňují ve svých návrzích. Tyto postupy, další zásady a technické řešení sdíleli během konference s dalšími účastníky. Spoluzakladatel studia Ola Kjellander prezentoval tři základní aspekty udržitelných měst vycházející z návrhu i realizací projektů architektů KS. 1. PROGRAMOVÁ FÁZE Mezistupeň územního a regulačního plánu používaný ve švédském systému městského plánování. Využívá se zejména u rozvoje městských čtvrtí, kdy reflektuje požadavky strategického plánu, participací s občany i vyjádření různých stakeholderů. 2. MOBILITA Udržitelná mobilita jako důsledek urbanistického konceptu a propojení dílčích aspektů návrhu. Vliv urbanistického návrhu na dynamiku a strukturu městské mobility. 3. CLT Křížem lepené dřevo (cross laminated timber) jako obnovitelný materiál ve stavebnictví. Architektonicko-developerská soutěž jako nástroj k zajištění kvality realizovaných projektů.

Více o projektech studia KS na www.kjellandersjoberg.se

11


Kjellander Sjรถberg - Nya Eriksberg

12 Kjellander Sjรถberg - Nya Eriksberg


KJELLANDER SJÖBERG

PROGRAMOVÁ FÁZE: Při návrhu nebo při revitalizaci městských čtvrtí, obytných bloků nebo budov se ve Švédsku používá mezistupeň územního a regulačního plánu. Jedná se o tzv. programovou fázi. Při té se řeší budoucí podoba a život v urbánním prostředí. Zkoumá se, zda bude ve městě dostatek aktivit, služeb a dalších podpůrných funkcí, které zajistí správné fungování a budoucí rozvoj. Řeší se také vyváženost poměru bydlení a pracovních míst. Při programové fázi spolu komunikují zástupci města, urbanisté, developeři ale také sociologové a urbánní antropologové. Teprve po programové fázi dochází k designu, který musí zohlednit závěry programu.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ STUDIA KS S PROGRAMOVOU FÁZÍ

Nya Eriksberg

Monofunkční sídliště z 60-tých let s extenzivní infrastrukturou pro auta se promění v kompaktní městskou zástavbu. Stávající bytové domy zůstanou zachovány, dojde k doplnění jejich programu. Veřejný prostor je navržený s ohledem na všechny věkové skupiny, zvláštní pozornost byla věnována aktivitám a bezpečnosti dětí ve veřejném prostoru.

1. Stávající bloky budou doplněny o nové budovy a bude upřesněna jejich funkce

2. Celé území propojí nová linie veřejného prostoru

3. Podél této linie vzniknou veřejná prostranství různých velikostí a orientace

4. Linie i prostranství dostanou přesný program a budou popsány jednotlivé funkce a služby

13


Kjellander Sjรถberg - Salem Centrum

14 Kjellander Sjรถberg - Salem Centrum


KJELLANDER SJÖBERG

MOBILITA Velká pozornost je věnována zejména aspektům, které aktivují pohyb lidí ve městě. Mobilita je přímo podmíněna formou městského prostředí a konkrétním programem. Z tohoto důvodu se čím dál více uplatňuje koncept tzv. kompaktního města nebo města krátkých vzdáleností. Takto navržená struktura nabízí vyvážený poměr mezi infrastrukturou, zastavěnou plochou a veřejným prostorem. UDRŽITELNÁ MOBILITA V PROJEKTECH STUDIA KS

Salem Centrum

Projekt je situovaný na předměstí Stockholmu a zpracovává téma obchodního centra zcela novým způsobem. Pomocí promyšleného návrhu propojuje logistiku obchodního centra s klidnou obytnou čtvrtí. Síť obchodů a potřebné parkování je navržena v podzemí a v přízemí vybraných obytných budov. Na povrchu je tak dostatek místa pro zeleň a veřejná prostranství.

1. Koridor zeleně je zachován a v nejnižším podlaží jsou parkovací stání a služby

2. Nad parkovištěm jsou umístěny obchody a další funkce (tělocvična, restaurace atd.)

3. Přízemí nabízí dostatek zeleně a veřejných prostor.

4. Kompaktní blok je tvořen bytovými a kancelářskými domy.

15


Kjellander Sjรถberg - Sala Backe

16 Kjellander Sjรถberg - Sala Backe


KJELLANDER SJÖBERG

CLT Progresivní materiál, který se rychle prosazuje ve stavebním průmyslu při výstavbě udržitelných konstrukcí. Jedná se o křížem lepené dřevo (CLT: cross-laminated timber), které vedle mechanických vlastností nabízí také významné ekologické aspekty.

Výhody konstrukce CLT 1.

2.

(příklad osmipatrového domu z města Sundyberg, Švédsko) Uhlíkový účet je záporný Dřevo během růstu váže CO2, při množství potřebné na výstavbu jde o - 1 600 t CO2 Realizace znamenala cca + 600 t CO2. Celkový účet je tedy - 1 000 t CO2 Odpovídající betonová konstrukce + 1 200 t CO2 Celkový rozdíl ušetřených emisí je tedy 2 200 t CO2 Množství dřeva potřebného na výstavbu naroste ve švédských lesích za 1 min

3.

Stavba domu oproti srovnatelné betonové konstrukci zabere 1/2 času

4.

Realizace je daleko méně hlučná v porovnání s betonovou konstrukcí Česká republika má jako další země EU roční přírůst dřeva vyšší než množství těženého dřeva. Jedná se o ekologickou a zcela obnovitelnou surovinu.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ STUDIA KS, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ TECHNOLOGII CLT

Sala Backe

Sala Backe leží v centrální části Uppsaly, regionálního centra nedaleko Stockholmu. Projekt je výsledek nového typu soutěže, které se účastní architektonicko-developerské týmy. Během soutěže se hodnotí kvalita projektu a další kritéria stanovená zadavatelem, kdy např. cena je pouze jedním z nich. Domy z CLT nabízí velkou variabilitu prostoru a technologie konstrukce umožňuje budování až několikapatrových budov. Bytové domy v projektu Sala Backe mají celkem 6 nadzemních podlaží. (Nejvyšší realizovaný bytový dům v Sundbyberg má 8 NP) Udržitelnost budov z masivního dřeva doplňují technologie a zeleň v jejím parteru, která je navržena s ohledem na co nejširší škálu ekosystémových služeb.

17


URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence - diskuze pro zvané hosty

18 URBAN DYNAMICS - Scandinavian Influence - veřejná přednáška v Moravské Galerii


HODNOCENÍ KONFERENCE

HODNOCENÍ KONFERENCE Konference byla pořádána jako součást laboratoře Urban Dynamics, proto její výstupy a navazující spolupráce budou přímo reflektovány v další fázi výzkumu. Jsme přesvědčeni, že platforma aplikovaného výzkumu představuje ideální formu pro diskuzi o možné přenositelnosti opatření ze zahraničí. Ty se budou během výzkumných prací analyzovat a bude vyhodnocen jejich přínos a aplikovatelnost pro české prostředí. Během konference se ke každému tématu diskutovaly dílčí opatření a specifické postupy. Následující seznam zmiňuje výběr jednotlivých problematik. MOBILITA Městské čtvti bez IAD (induviduální automobilové dopravy) Dlouhodobé plánování a konkrétní opatření a postupy v různých časových horizontech. Specifické dopravní a urbanistické postupy. PROGRAMOVÁ FÁZE Zapojení stakeholderů a jejich role v procesu plánování. Komunikace města s developerem, hledání společných cílů a oboustranný dialog. Přesné postupy při realizaci programové fáze. Výstupy a návaznost v rámci územního plánování. CLT Veřejné souteže pro architekty a developery, jejich průběh a podmínky. Městské čtvrti kompleně vybudované z CLT Role města a naplnění environmentálních cílů pomocí CLT technologie .

Během konference byly prezentovány výzkumné iniciativy Next Institute a celkem 19 inovativních projektů studia Kjellander Sjöberg. Pokud máte zájem o detailní rozbor všech projektů a specifických problematik, kontaktujte nás prosím na: what@nextinstitute.eu

19


Výstup z konference

URBAN DYNAMICS SCANDINAVIAN INFLUNCE

Profile for NEXT Institute

Výstup z konference Urban Dynamics - Scandinavian Influence  

Shrnutí konference pořádané NEXT Institute.

Výstup z konference Urban Dynamics - Scandinavian Influence  

Shrnutí konference pořádané NEXT Institute.

Advertisement