Page 1

Zebrans utbildningsplan

Lindome GIF   Utbildningsplanen skall beskriva vad som bör tränas på i vilka åldrar. Den vill även beskriva viss bakgrund till varför föreningen valt att man skall träna på vissa saker i olika åldrar.

Lindome GIF Box 9, 437 21 Lindome 031-991388, 031-991611 031-991611


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Innehåll   Inledning..................................................................................................................................... 5   Syfte ........................................................................................................................................... 5   Mål ............................................................................................................................................. 5   Ansvarsfördelning ...................................................................................................................... 6   Kansli ..................................................................................................................................... 7   Ledarmöten............................................................................................................................. 7   Zebrans väg ............................................................................................................................ 7   Ansvar .................................................................................................................................... 7   Strategi ....................................................................................................................................... 9   Inlärning ................................................................................................................................. 9   Vision och mål ................................................................................................................... 9   Trappstegsinlärning ............................................................................................................ 9   Kompetensanpassad inlärning .......................................................................................... 10   Att tänka på ...................................................................................................................... 10   Organisation/Träningsgrupper ............................................................................................. 11   Talangverksamheten 6-9år ............................................................................................... 11   Utvecklingsverksamheten 10-12år ................................................................................... 12   Förädlingsverksamheten 13-16år ..................................................................................... 12   Samarbete mellan ålderskullar ............................................................................................. 13   Talangverksamheten......................................................................................................... 13   Utvecklingsverksamheten ................................................................................................ 14   Förädlingsverksamheten................................................................................................... 14   Träningsmängd ..................................................................................................................... 16   Talangverksamheten......................................................................................................... 16   Utvecklingsverksamheten ................................................................................................ 16   Förädlingsverksamheten................................................................................................... 17   Tankvärt ........................................................................................................................... 17   Träning och metoder i träning .............................................................................................. 18   Metoder ............................................................................................................................ 18   Ålders/momentplan .................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.   Träningsläger .................................................................................................................... 22   2


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Träningsinnehåll ............................................................................................................... 23 Intern/extern Talangträning .............................................................................................. 26   Tävling ................................................................................................................................. 28   Talangverksamheten......................................................................................................... 28   Utvecklingsverksamheten ................................................................................................ 29   Förädlingsverksamheten................................................................................................... 31   Spelsystem ............................................................................................................................ 33   Talangverksamheten......................................................................................................... 33   Utvecklingsverksamheten ................................................................................................ 33   Förädlingsverksamhet ...................................................................................................... 34   Ledarkrav ................................................................................................................................. 35   Utbildningar ......................................................................................................................... 35   Ledarutbildningsplan ........................................................................................................ 36   Planering............................................................................................................................... 36   Årsplanering ..................................................................................................................... 36   Säsongsplanering .............................................................................................................. 36   Träningsprogram .............................................................................................................. 37   Matchtema ........................................................................................................................ 37   Lagträffar .............................................................................................................................. 38   Föräldramöte/Föräldragrupp ................................................................................................ 38   Individuella spelarsamtal...................................................................................................... 38   Matcherna ............................................................................................................................. 39   Rekrytering av nya ledare(även i Zebrans väg) ................................................................... 39   Lagorganisation (delar även i zebrans väg).......................................................................... 40   Fotbollsskolan .......................................................................................................................... 40   Fadderlag .............................................................................................................................. 40   Målsättningar ........................................................................................................................ 40   Träningsinnehåll, träning och matcher ................................................................................. 41   Att tänka på .......................................................................................................................... 41   Startpaket .............................................................................................................................. 41   Övrigt ....................................................................................................................................... 41   Nya spelare i föreningen ...................................................................................................... 41   Talangverksamheten......................................................................................................... 42   Utvecklingsverksamheten ................................................................................................ 42   Förädlingsverksamheten................................................................................................... 42   ”Tips från coachen” .................................................................................................................. 44   Talangverksamheten............................................................................................................. 44   3


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Utvecklingsverksamheten .................................................................................................... 44 Förädlingsverksamheten....................................................................................................... 45   Tankvärt kring utveckling av grupper/individer ...................................................................... 46  

4


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Inledning Detta dokument är en förlängning av föreningens riktlinjer som står beskrivna i Zebrans väg. Detta dokument skall beskriva på vilket sätt föreningen vill fostra sina ungdomar d.v.s. vad, när, hur och varför man bör träna på vissa saker i olika åldrar. Utbildningsplanen riktar sig mot föreningens alla ledare från de som är ledare för 6 åringar till de som är ledare för äldsta ungdomslag. Tanken är ju självklart att utbildningsplanens mål skall stämma överens med den vision och de mål som satts upp i Zebrans väg. Så att utbildningsplanen blir ett verktyg till att uppnå våra mål och vår vision. Förhoppningsvis kan vi inom några år även få med en utbildningsplan för våra juniorer i detta dokument.

Syfte Syftet med dokumentet är att ge spelarna i föreningen chans till en bra och likartad utbildning, såväl på som utanför fotbollsplanen. Denna gemensamma utbildningsplan skall genomsyra all vår fotbollsverksamhet. Samtliga ledare skall vara väl insatta i utbildningsplanen. Detta genom regelbundna möten och diskussioner. Samt att man alltid sträva att följa dessa linjer inte bara för individen och föreningens skull utan även för ledarens skull, följer man dessa riktlinjer så har man föreningen i ryggen som hjälper en. De mål som är uppsatta i Zebrans väg skall vävas in i de verktyg som vi väljer att träna våra ungdomar med. Det är då detta dokument kommer att hjälpa oss att sträva mot vår vision och uppnå de mål som är uppsatta i Zebrans väg.

Mål Vår vision i Zebrans väg lyder ”Lindome GIF – en förening för livet” . Med detta menar vi att vi som övergripande mål skall se till att individer (spelare, ledare, föräldrar m.m.) trivs väldigt bra i föreningen och därmed väljer att finnas kvar i föreningens verksamhet så länge de bara kan. Ex. Att man som ungdomsspelare ser en mening med att finnas kvar i föreningen istället för att gå till en elitförening. Att man som seniorspelare förstår vilka underbara förutsättningar och vilken familjär förening Lindome GIF är och väljer att spela i Lindome GIF till dess att man är redo att ta ett steg in i en sportsligt ”bättre” förening. Att man som ledare förstår glädjen man får ut av att ta hand om ungdomar i föreningens verksamhet och väljer att vara engagerad i föreningens verksamhet även om inte ens barn är med i föreningen. För att försöka sträva mot denna vision har vi tagit ut tre huvudmål som beskrivs nedan: • • •

Zebrans väg skall vara en levande dokumentsamling som formar Lindome GIF’s verksamhet 2013/2014. Föreningens representationslag skall bestå av minst 70 % spelare som kommer från egna juniorlaget 2020. Minst fyra ungdomsspelare skall varje år vara verksam som ledare, föreningsdomare, supporter eller spelare i C-lag 2014.

Dessa ovanstående mål skall integreras i denna utbildningsplan vilket i förlängningen kommer göra att om vi följer vår utbildningsplan så kommer vi med stor sannolikhet nå eller närma oss de mål vi satt upp för verksamheten.

5


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Ansvarsfördelning Att ha en slags ansvarsfördelning är väldigt bra då ansvaret för föreningens ungdomsverksamhet inte bör ligga på endast en person, då en sådan organisation inte har något skyddsnät om det händer något med denna person. Att endast ha en person på en viktig post är att ta en väldig stor risk. Säg att den som är ungdomsansvarig blir svårt sjuk, krockar, det finns inga ekonomiska medel att ha kvar en ungdomsansvarig eller att personen byter jobb o.s.v. då måste fortfarande verksamheten klara sig utan denna person till dess att någon ny tillsätts eller liknande.

Därför bör vår organisation sträva efter att vila på fler ben än endast ett. Detta belyses i figuren ovan. 2007 och åren innan vilade föreningens verksamhet endast på kanslibenet samtidigt som styrelsen stadgade upp benet (spiken genom sittplattan in i benet). Detta fungerade självklart men för föreningen blev det vid vissa tillfällen väldigt svajigt med bara ett ben. 2008 anställdes en ungdomsansvarig(bottenplattan) som tillsammans med kansliet och styrelsen(svarta spiken) hjälpte till att stadga upp pallen. Detta har gjort att pallen mycket stabilare. 2013 är förhoppningarna att pallens grundstomme är färdigbyggd. Då kommer pallen förhoppningsvis att vila på tre starka ben som ungdomsansvarig(stödben) och styrelse(spikar) stadgar upp. I en sådan här organisation är man inte lika fullt beroende av stödbenen för att pallen skall vara stabil, klart att den är stabilare med stödbenen men den fungerar mycket bättre än pallen anno 2007. Har vi grundstommen uppbyggd kan vi lägga ner mer tid på att smycka ut pallen, kanske slipa sittplattan för att man inte skall få stickor i ändan när man sitter på den, en fin sittdyna kanske. Slutligen hoppas nog vi alla att vi har en tron värdig en kung. Genom att lägga ut mer ansvar får vi en organisation som inte är beroende av en eller ett par personer. De delar som vi måste få fungerande är:

6


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Kansli Kansliet är ett av de tre ben som gör att föreningens verksamhet inte blir svajig och även grundstommen i hela pallen, fungerar inte kansliet fungerar inte pallen (föreningen). Genom att ha ett fungerande kansli löser sig mycket av sig själv. Dock finns det delar som underlättar kansliets arbete: • Att alltid bemöta kanslipersonalen på ett positivt sätt • Att läsa all information som skickas ut via hemsida, mail o.s.v. • Att alltid vara villig att hjälpa till om hjälp behövs

Ledarmöten Genom att ha förutbestämda möten där man diskuterar förutbestämda teman, kan man förekomma eventuella problem och utbyta kunskaper. Dessa ledarmöten bör hållas minst fyra gånger per år, finns behovet för fler möten bör man lägga till ytterligare möten. Mötena bör hållas i olika grupperingar. De grupperingar som föreningen valt är en grupp för 13 – 19 åringar, en grupp för 10 - 12 åringar samt en grupp för 7 - 9 åringar (Datum och tider till dessa ledarmöten skall bestämmas under ledarkonferensen som hålls i november för att man skall kunna vara ute i god tid.) Dessa grupperingar skall ha ansvar för att riktlinjerna följs i sin gruppering samt att man hjälps åt för att utbilda spelarna på bästa sätt. Därmed bör följande saker diskuteras på dessa möten: Zebrans väg, LOK-stöd, SISU, ledar- samt spelarutbildning, tränings- och matchtider, säsongsplanering, kunskapsöverföring samt aktuella ämnen som kommer upp under säsongen. Här bör någon person med följande roll i föreningen närvara: Ungdomsansvarig, Kanslipersonal eller Styrelsemedlem. De skall kunna ta med besluten och kunna lämna dem till personer/grupper som kan utföra beslutet.

Zebrans väg   Tredje stora benet är Zebrans väg. Har vi levande riktlinjer som spelare, ledare, föräldrar och andra medlemmar följer, kommer detta underlättar föreningsarbetet otroligt mycket. Detta är något som grupperingarna ovan skall ha som stående diskussion, för att riktlinjerna skall följa verksamheten och hur den utvecklas. Zebrans väg bör även diskuteras och presenteras för föräldrar och spelare. För att Zebrans väg skall vara levande måste alla veta om vad det är för dokument och vad det i stora drag står i det. Därmed bör Zebrans väg presenteras på Föräldramöte samt på spelarmöten. Målet bör vara att alla medlemmar på ett eller annat sätt kan redogöra en kort eller lång version över föreningens riktlinjer.

Ansvar Med texten ovan menar vi att ansvaret inte endast ligger på kansliet eller ungdomsansvarig då detta hade varit alldeles för riskabelt och alldeles för svajigt. Vi måste ge ut mer ansvar till våra medlemmar som verkar i föreningen. Kansliet och ungdomsansvarig är till för dem inte tvärtom därför behöver medlemmarna få vara med och diskutera hur verksamheten bör bedrivas. Genom att våra spelare samt föräldrar till spelare diskuterar Zebrans väg tar de ansvar för deras barns eller sitt eget idrottande. Genom att sedan våra ledare tar upp detta på ledarmötena för att justera Zebrans väg tar de ansvar för hur verksamheten skall formas. Genom att kansliet och

7


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

ungdomsansvarig hjälper ledarna att forma verksamheten tar de ansvar genom att befästa verksamheten.

8


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Strategi För att uppnå våra mål behöver vi en väl uttänkt strategi med verktyg som hjälper oss att nå våra mål. Viktigt är att dessa verktyg är starkt sammankopplade med våra mål, delmål och policys. Några av de verktyg som vi kommer beskriva nedan är genom vilka inlärningsprinciper våra ledare bör följa när man utbildar spelarna, vilken träningsmängd, vilka metoder vi vill använda, vilka krav vi har på ledare m.m.

Inlärning Alla kan vara ”lärare” men få kan verkligen lära ut. Med detta menar vi att vem som helst kan vara hur kunnig och erfaren som helst men detta betyder inte att man kan lära ut den kunskap och erfarenhet man har inom sig. Man pratar alltid om vad man skall lära sig t.ex. vi skall lära oss teknik för det är tekniken som i slutändan bestämmer hur väl vi kan utföra momentet som skall utföras. Tyvärr pratar man allt för sällan om hur vi skall lära ut. Detta är något som vi kommer ta upp i detta kapitel. Har man med sig detta i bakhuvudet kommer man förhoppningsvis agera mer pedagogiskt som tränare och barnen kommer att ha lättare att lära det ni lär ut och förhoppningsvis har vi inte bara massor av ”lärare” i vår verksamhet utan vi har ”lärare” som kan lära ut.

Vision och  mål   Först och främst måste vi som ledare sätta oss in i föreningens vision och mål och ha en förståelse varför föreningen har valt denna väg. Om man som ledare inte samtycker om föreningens vision och mål bör man inte vara ledare i föreningen. Känner man däremot att man kan ”arbeta” under dessa premisser och ser samma vision som övriga föreningen så bör man sätta sig in i den strategin som föreningen valt för att nå till sina mål och sin övergripande vision. Inlärningen, inriktningen och de träningsmetoderna som presenteras i detta dokument syftar till att styra alla individer mot den övergripande visionen vilket är ett måste om vi skall ha en chans att uppnå de mål och den vision som satts upp.

Trappstegsinlärning Med trappsteg menas att man vid inlärningen gradvis skall öka t.ex. motståndet. Man skall träna på det trappsteg där man utmanas så pass mycket att man får kämpa för att klara av momentet. Att lägga sig på rätt trappsteg är av största vikt: • Blir utmaningen för stor kommer individen att efter en tid tappa intresse då man inte har en chans att lyckas • Blir utmaningen för låg kommer individen även här tappa intresse då spänningen är för låg och en slags tristess uppkommer. Det skall vara kittlande för individen att utmanas d.v.s. man skall få kämpa för att lyckas men man skall kunna lyckas. Att man som ledare kan känna av på individen eller laget att man är på fel trappsteg och snabbt kunna justera är viktigt. Vissa dagar är ungdomarna helt enkelt inte på humör för att lära in och då måste man kunna snabbt justera så att nivån blir den rätta. Sen är det även viktigt att man skall kunna förklara vad individen skall träna på i varje trappsteg. Vissa övningar kan vara allt för enkla för vissa individer och då gäller det att man som ledare ställer högre krav på dem och förklarar varför och vad de skall göra.

9


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

För att hitta rätt nivå i trappstegen kan man använda flera olika verktyg: • Komplexitet o Fart o Motstånd o Funktionalitet Komplexitet Det absolut mest komplexa är spelet i sig själv och genom att dela upp moment i olika delar kan du från en komplex rörelse eller övning få en enklare rörelse eller övning. Genom att lägga på ytterligare delar för att nå full komplexitet kan du gradvis öka komplexiteten i rörelsen/övningen. Genom att börja med att träna in den enklare rörelsen/övning tar vi inlärningen gradvis. När den enklare rörelsen/övningen fungerar måste vi lägga på delar för att få övningen mer komplex för att vi skall fortsätta att utvecklas och för att det skall fortfarande skall kittla utövaren. Fart Är en av de delar vi kan justera på för att vi skall lära in på ett bättre sätt. Genom att börja i en rasande fart kommer utövaren att tappa viktiga detaljer, därför bör man börja med en långsam fart och gradvis öka farten till dess att man utför den komplexa rörelsen/övningen i full fart vilket bör vara vårt mål. Motstånd Att justera motståndet är också en viktig detalj för att lära sig på bästa sätt. Har du för hårt motstånd från början när du skall lära in kommer man med stor sannolikhet inte kunna komma fram till de situationerna där vi skall lära oss. Därför bör vi först och främst lära oss rörelser/övningar utan motstånd för att gradvis öka motståndet till max. Funktionalitet Vi vill att våra individer skall bli så duktiga matchspelare som möjligt därför måste vi förflytta oss på skalan isolerat – funktionellt för att få ut mest ifrån varje övning. Här kan vi förflytta oss hur vi vill: Från funktionellt till isolerat till funktionellt igen eller från isolerat till funktionellt. Det viktigaste är att sluta i det funktionella.

Kompetensanpassad inlärning   Vi kommer i denna utbildningsplan beskriva vad vi skall träna på i vissa åldrar. Detta skall fungera som en karta över när vi bör börja träna på vissa saker. Självklart är det en stor spridning på kunskaper och erfarenheter i gruppen vi tränar. Därför bör kravnivån på spelarna skilja sig åt. Detta för att varje individ skall kunna utvecklas i sin egen takt. Då är det bra att man först och främst har en bra kunskap om ”trappstegsinlärningen” d.v.s. hur man kan göra en rörelse/övning svårare för att kunna utmana individen som kommit lite längre i sin utveckling. Vad vi menar med att vi måste skilja kravnivån är att vi inte kan ha samma krav på en individ som knappt kan slå en bredsida och på en individ som slår sånär på perfekta bredsidor. Hur vi bör skilja oss i detta fall kan vara att individen som slår sånär på perfekta bredsidor får kravet på sig att han/hon skall ”maskera” varje passning eller endast passa med näst bästa foten detta ökar kravnivån på den som kommit längre i utvecklingen utan att individen som knappt kan slå en bredsida blir lidande.

Att tänka  på   Det är ingen idé att stressa, utveckling tar och måste få ta tid. Man skall inte vara som bäst när man är 13 år utan när man är 25 år och då gäller det att träna på rätt saker i rätt tid. T.ex. kan man vinna kortsiktigt på att träna taktik när man är yngre men långsiktigt tappar man egenskaper som man behöver för att vinna när man är äldre. Man brukar ju säga att var sak har sin tid och detta stämmer överens väldigt bra.

10


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Att sträva efter att träningen skall bli så matchlik som möjligt är att föredra, då det är i match som individerna skall realisera sina förmågor, som man lär in under träning. Matchen bör självklart också ses som ett inlärningstillfälle. Under träning kan inlärning, övning och förfining av moment ske medan man under match tränar och ser på helheten och hur den fungerar. Hur väl man lär beror på två grundfaktorer: • •

Kvantitet – Hur många gånger tränas momentet ju fler tillfällen det tränats in desto mer automatiserat blir det. Kvalité – Det spelar ingen roll hur många gånger du lärt in ett moment om du lär in det fel. Har du lärt in ett moment fel är det näst intill omöjligt att lära om momentet. Så att ha kvalité i träningen är oerhört viktigt.

Organisation/Träningsgrupper Föreningen har valt att organisera sin verksamhet i olika åldersklasser. Detta är ett enkel och blir ett naturligt sätt att organisera vår verksamhet i. Problemen man stöter på i åldersklasserna är att nivån är väldigt skiftande, det absolut bästa för varje individ hade varit att dela in i kunskapsnivå men detta är väldigt svårt då nivån på de olika spelarna skiftar från år till år och ibland kan det t.o.m. skilja uppemot tre år mellan individer som är lika gamla. Eftersom man lär in vissa saker bättre under vissa perioder i sitt liv samt att syftet med att spela fotboll skiftar från ålder till ålder, har vi försökt att anpassa detta i tre olika s.k. träningsgrupper. Dessa träningsgrupper beskriver vi nedan:

Talangverksamheten 6-­‐9år   6- 9 år - Fotboll, lek och utveckling av grundläggande kroppsliga färdigheter tar fram individens inneboende potential(talang) Vi anser att det behövs en tydlig förklaring till vårt begrepp ”Talangverksamheten” detta för att vi skall vara fullständigt tydliga med vårt budskap. ”Talang” är oftast det epitet man sätter på individer som är tidigt fysiskt utvecklade, detta visar sig över tid kan vara väldigt missvisande eftersom studier visar att man projicerar sina förväntningar på individer. Med detta menas att om du som ledare ser på en individ som en ”talang” som har en ljus framtid i sin idrott, så kommer man befästa detta omedvetet genom att man ger mer positiv feedback vilket kommer vara positivt för denna individ. Samma gäller även omvänt, d.v.s. om man har en förutfattad mening om att en individ inte är en ”talang” så befäster man även det omedvetet genom att man ger mindre positiv feedback vilket omedvetet kommer vara väldigt negativt för individens utveckling. Därför vill vi att vi skall se alla individer i vår verksamhet som ”talanger” då detta kommer ge en positiv utveckling för alla. Viktigast är att man som ledare är medveten om just resonemanget ovan.

Målsättningar • • • •

Att erbjuda en stimulerande och utvecklande sysselsättning. Att plantera in ett inneboende fotbollsintresse hos barnen. Att se till att våra ungdomar blir " LGIF:are" i all framtid (skapa starka band till föreningen) Att ge barnen en motorisk grund inför kommande idrottskarriär.

11


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Spelarna skall uppmuntras att delta i andra aktiviteter och skall inte hindras om individen väljer en annan aktivitet före fotbollen. Spelaren skall även uppmuntras till att spontant spela fotboll. Föreningen kommer under säsongen att arrangera extra träningar några gånger per år vilket är helt frivilligt att närvara på, men av största vikt att tränarna uppmuntrar individerna att gå dit.

Utvecklingsverksamheten 10-­‐12år   Fotboll en utveckling för individen Med begreppet ”Utvecklingsverksamheten” menar vi att detta är en fas där vi skall börja se än mer till utveckling av våra individer. Studier visar att man ungefär mellan åldrarna 7-13 år kommer in i den s.k. ”Motoriska guldåldern” d.v.s. när man lär in koordination och motorik enklast. Detta gör att vi skall lägga väldigt stor vikt vid just träning av de koordinativa och motoriska egenskaperna då man lär sig detta som allra bäst just nu. Träning av de olika fotbollsteknikerna, allmän koordination samt spelförståelse skall uppta en väldigt stor del av träningen. Därav namnet ”Utvecklingsverksamheten” Även under denna fas är det viktigt att låta alla som vill och kan får vara med och spela matcher och cuper. Att göra bra resultat är inte lika bortkastligt då individerna behöver den tillfredsställelse man får genom att vinna mot andra föreningar. Att nivåanpassa för att nå dessa resultat är absolut uteslutet däremot att lägga laget i en serie eller turnering där man vet att man både kan vinna, förlora och spela oavgjort är ett bättre medel till att uppnå ett bra resultat. Det är fortfarande väldigt viktigt att blanda lagsammansättningen som i Talangverksamheten.

Målsättningar • • • •

Att kunna behålla ungdomarna i en positiv, trygg och målinriktad miljö. Att fortsätta att utveckla ungdomarnas motoriska grund inför kommande utmaningar. Att utveckla mer fotbollsspecifika kunskaper Att alla är lika värda för att nå framtida framgångar

Förädlingsverksamheten 13-­‐16år   Fotboll ett sätt att förädla individens kvalitéer! Begreppet ”Förädlingsverksamheten” betyder att vi nu skall förädla de kunskaper som vi lärt oss under den ”Motoriska guldåldern”. Vi skall nu lära oss att sätta all teknik vi lärt oss i ett större sammanhang vi kan nu med stor framgång börja även träna lite taktiskt och teoretiskt. Tanken är att vi under denna fas skall fasa in individerna i seniorverksamheten och då behöver de vara väl förberedda för de utmaningar de kommer ställas inför. Självklart går de olika faserna in i varandra och därför bör vi som ledare och förening förhålla oss väldigt anpassningsbara till de olika delarna.

Målsättningar • • • • • •

Att genom utbildningsplanen förbereda och forma spelaren för ett steg upp till juniorfotbollen. Att kunna erbjuda en så pass intressant verksamhet att ungdomarna väljer att finnas kvar i Lindome GIF Att kunna förädla ungdomarnas grunder till att få allsidiga toppkvalitéer Att skapa starka band mellan föreningen och individen Att vi som förening förbereder individen för fortsatt idrottslig satsning eller arbetslivet Att kunna erbjuda ungdomarna utvecklande träningar och matcher av välutbildade ledare

12


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Samarbete mellan  ålderskullar   Lindome GIF är först och främst en bredd förening som har en elitsektion i sina seniorlag. Även sett till vår vision och våra mål så är vi mer bredd än elit. Vi värderar våra egna ungdomar väldigt högt och önskar dem allt gott. Våra ungdomslag, speciellt på pojksidan, har svårt att hävda sig i klass1 i Göteborg. Så oftast ligger vi i klass2-3 med våra ungdomslag. Det finns många fördelar med detta men även många nackdelar. •

Fördelar: o Den största delen av våra ungdomar spelar på rätt nivå för att utvecklas d.v.s. att man får tillfälle att vinna, spela oavgjort och förlora. o Om vi har med spelare från en yngre åldersklass så är det lättare för honom/henne att ta för sig. Nackdelar: o De allra bästa spelarna i åldersgruppen får inte den stimulans de behöver för att fortsätta utvecklas o Att ligga i klass1 hade dragit fler ungdomar in i vår verksamhet.

Detta gör att de spelare som är riktigt duktiga i våra lag måste stimuleras på annat sätt än att få spela i ett klass1 lag och då blir samarbetet över åldersgränserna en väldigt viktig faktor för att vi skall kunna ha kvar våra duktigaste ungdomar i verksamheten. Vi behöver alltså ledare i vår Förädlingsverksamhet som känner varandra väldigt bra och är helt prestigelösa. Att man helt enkelt släpper sina 2-3 bästa spelare ett flertal tillfällen till åldersklassen ovanför för matchning och spel, helt enkelt för att man tänker på individernas bästa inte på lagets bästa. I och med att den bättre tar ett kliv upp får även den mindre bra ta ett kliv in i laget och därmed utmanas vilket gynnar även denna person. Detta samarbete måste så smått startas redan från det att ungdomarna är 6år. Men detta samarbetet skall endast vara över ledargrupperna d.v.s. att man kommunicerar väldigt mycket med varandra för att när individerna blir äldre enkelt kunna utöka samarbetet så att spelarna får socialisera sig med varandra och att man då som tränare tillsammans med de andra tränarna försöker se till så att våra individer (inte bara dem i åldersgruppens lag utan åldersgruppen ovan och nedan) blir så duktiga som möjligt. Ett samarbete mellan åldersgrupperna under vintertid då många av våra medlemmar idrottar andra idrotter för att få ihop en tillräckligt stor grupp att träna med är väldigt positivt och något vi bör sträva efter. Samarbetet bör fungera på följande sätt:

Talangverksamheten Fokuset under denna fas är att svetsa samman åldersgruppen så att man lär känna varandra riktigt bra. Många kanske inte känner varandra innan och det tar tillräckligt med energi att försöka lära känna individerna i din åldersgrupp. Därför skall all energin läggas på egna åldersgruppen. Det enda samarbetet som skall ske är mellan ledarna. Detta samarbete går ut på att man som ledare skall ha en kommunikation med ledarna i åldersgruppen ovan, för att bl.a. ta lärdom från dem hur de gjort o.s.v. Även att man börjar lära känna varandra ordentligt inför nästa fas.

13


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Utvecklingsverksamheten Nu bör vi lägga större fokus på att socialisera ihop åldersgrupperna ovan och nedan. Matcher Vi skall inte samarbeta gällande matcher utan vi använder fortfarande endast våra egna spelare till matcher. Träningar Gällande träningar så skall vi samarbeta genom att slå ihop två ålderskullar, dela upp dem i två delar med spelare från bägge åldersklasser i varje del. Därefter gör vi samma med ledarna. Detta skall utföras minst 4 gånger/år. Minst en av dessa gånger skall vara med det andra könet. Turneringar Alla som är med i Utvecklingsverksamheten åker iväg på en gemensam turnering, först och främst för att bygga föreningskänsla men även för att socialisera våra grupper med varandra. Läger Om åldersgruppen skall anordna ett träningsläger skall först och främst motsatta könet tillfrågas om de vi samordna ett träningsläger. Det är viktigt att vi även knyter de motsatta könen till varandra.

Förädlingsverksamheten Nu bör fokuset ligga på att ge de som brinner för sin idrott chans att träna och spela med åldersklassen ovan. Samarbetet skall se ut på följande sätt: Matcher Först och främst skall vi se till att alla i vår åldersgrupp skall få spela match, det får inte vara så att en spelare i åldersklassen nedanför tar en spelare i den aktuella åldersgruppens plats. Därefter önskar ledaren X antal spelare till match av åldersklassen nedan. Ledaren i åldersklassen nedanför bestämmer vem eller vilka som skall ges chans att spela i åldersklassen ovan dock skall spelarna uppfylla samma kriterier som när man blir uttagen i laget som ligger högst upp i seriesystemet d.v.s. 1. Att man har ordentlig träningsnärvaro 2. Att man är ambitiös och intresserad på träning 3. Att man är duktig på det man gör Det är oerhört viktigt att det går i just denna ordning så att inte en duktig spelare som aldrig är på träning får förtur, vi skall belöna de spelare som lägger ner ambition och intresse i deras fritidssysselsättning. Träningar Alla i åldersklassen nedan skall erbjudas att närvara på en av åldersklassen ovans träning, detta skall ses som en extra träning och man måste först och främst se till att man är på sin egen åldersklass träningar innan man skall gå på ”extra träningen”. Det gäller alltså att samarbeta mellan åldersklasserna för att se till att det finns chans och utrymme för att ha en extra träning med åldersklassen ovan. Varianter där man uttalat mellan åldersgrupperna hittar varianter där alla spelare som vill och kan får vara med och träna med åldersgruppen ovan ses som positiva. Turneringar Alla som är med i Förädlingsverksamheten åker iväg på en gemensam turnering, först och främst för att bygga föreningskänsla. Men även för att socialisera sig med varandra och få en respekt för varandra. Läger Om åldersgruppen skall anordna ett träningsläger skall först och främst motsatta könet tillfrågas om de vi samordna ett träningsläger. Det är viktigt att vi även knyter de motsatta könen till varandra.

14


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Förklaring av modellerna nedan Modellerna nedan skall beskriva graden av samarbete mellan åldersgrupperna. Från endast ett samarbete mellan ledarna men att inte blanda ihop grupperna. Till att i slutfasen då grupperna går ihop i varandra och ett samarbete är ett måste för att utmana de mesta ambitiösa av våra ungdomar.

PF7

PF8

PF14

PF9

PF15

PF10

PF16

Jun.

PF11

PF12

PF13

Sen.

15


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Träningsmängd Diskussionerna kring träningsmängd är alltid intressanta att följa och det är många som har olika syn på vad som är bäst för den enskilde individen. Gällande vad man skall träna på kommer vi gå in närmare på i det kapitlet Träning och metoder i träning dock bör all träning oavsett hur ung eller gammal man är upplevas som rolig och att man känner att man utvecklas. Detta gör att man vill komma tillbaks till träningen och upplever inte att man tränar ”för” mycket. Jämför vi fotbollen mot exempelvis en individuell idrott som simning så är det accepterat att man som simmare måste träna mycket mer. Som simmare tränar man innan skolan efter skolan nästan varje dag i veckan och då är simning en relativ ”simpel” idrott, du skall simma X antal meter i ett visst simsätt rakt fram. Fotboll som däremot är en väldigt komplex sport(om inte den mest komplexa) där du måste röra dig över stora ytor, i olika riktningar, i olika fart, tillsammans med ett objekt vid fötterna, samtidigt som du skall ta hänsyn till medspelare och motståndare o.s.v. där är det ”fult” att träna mycket. Många experter är eniga om att det krävs 10 000 timmars träning inom en idrott, ett instrument, ett arbete m.m. för att man skall kunna behärska ”ämnet”. Detta betyder att ha ”talang” när man är 10år är inte det samma som att man kommer bli duktig fotbollspelare senare i livet, oftast är det ”träningsprodukten” som går hela vägen och i sällsynta fall finns det en ”talang” som även är ”träningsprodukt” och det är då fotbollsspelare i svenska mått som Zlatan Ibrahimovic växer upp. Därför bör vi i vår verksamhet försöka närma oss dessa 10 000 timmars träning på bästa sätt och belysa hur för våra individer hur man kan närma sig dessa 10 000 timmar. Dock är det inte bara timmarna som avgör hur bra du blir utan självklart hur kvalitén varit på dessa timmar.

Talangverksamheten Lindome GIF vill erbjuda 2 träningar i veckan á 1h under fotbollssäsong och 1 träning i veckan á 1h under vinterhalvåret. Exklusive match/matcher. Efter att serien är slut skall varje åldersklass planera in ett uppehåll på minst 4 veckor när det passar bäst, detta för att man skall få utrymme att idrotta andra idrotter samt vila ifrån fotbollen. Som tränare bör du påbörja ett gott samarbete med de andra stora idrotterna i närområdet. Varför vi vill rekommendera 2 träningar/vecka beror på att många spelare i den här åldern oftast är borta hos släktingar, blir sjuka o.s.v. vilket gör att de ofta kan missa den enda träningen man har i veckan. I och med att man har två tillfällen/vecka kan man antagligen minst vara med på en träning i veckan i alla fall. De spelare som vill vara med på två träningar får detta och de som endast vill/kan vara med på en träning är det.

Utvecklingsverksamheten Föreningen erbjuder två träningar/vecka á 1,5h. Exklusive match/matcher. Efter att serien är slut skall varje åldersklass planera in ett uppehåll på minst 4 veckor när det passar bäst. Under vinterhalvåret kan föreningen erbjuda en inomhusträning á 1h och utomhusträning. Spelare skall uppmanas att delta i andra idrotter för att bredda sitt motoriska alfabet, dock skall idrotten vars säsong man är inne i respekteras och att matcher i den idrotten går före all annan verksamhet i den andra idrotten. Som tränare bör man ha ett gott samarbete med de andra stora idrotterna i närområdet.

Förutom det bör man som ledare ha en bra kommunikation med åldersklassen ovan och nedan för att så smått försöka socialisera spelarna med varandra genom gemensamma träningar fyra

16


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

tillfällen per år och kanske även under vintertid då många idrottar andra idrotter slå ihop åldersgrupperna så att man kan bli ett flertal på träningarna. Förädlingsverksamheten De träningstillfällen som vill erbjudas under säsong är enligt följande: • 13 år, 3 ggr/vecka, exklusive match. • 14 år, 3 ggr/vecka, exklusive match. • 15 år, 3-4 ggr/vecka, exklusive match. • 16 år, 4 ggr/vecka, exklusive match. Under vinterhalvåret kan föreningen endast erbjuda begränsade inomhus träningar och då antagligen i en väldigt liten hall ungefär 1h/vecka. Utomhusträningar erbjuds också men kanske inte i samma utsträckning som under säsong beroende på väder. Spelare skall uppmuntras att delta i andra idrotter. Dock skall idrotten vars säsong man är inne i respekteras och att matcher i den idrotten går före all annan verksamhet i den andra idrotten. Man bör börja specialisera sig emot en idrott vid 15-16 års ålder, inte sagt att man måste. Men vi ser helst att man har en idrott som är nr.1 och en som är nr.2. Oavsett om fotboll är nr.1 eller nr.2 är man välkommen till föreningen. Genom att ha ett välgenomtänkt samarbete med åldersklassen ovan och nedan kan spelarna erbjudas träning i åldersklassen ovan och man själv som tränare kan erbjuda en extra träning för åldersklassen nedan.

Tankvärt Syftet med detta kapitel är att upplysa på ett ungefär hur många timmar en ungdom i vår verksamhet kan komma upp i så att vi i så stor grad som möjligt kan ha förståelse varför det tar tid att utveckla en seniorspelare samt att det inte räcker med den träning vi utför i föreningen utan att man bör ha ytterligare en idrott samt att man tränar mycket egen träning. Vi kommer att visa på detta, genom att exemplifiera med en figurerad person som börjar i föreningen när hon är sju år, kom ihåg att personen i vårt exempel är med på ALLA träningar dessutom har vi inte tagit bort den lediga månaden vi har efter säsongens slut. • Stina börjar i Lindome GIF som sjuåring och kommer under de tre år i Talangverksamheten antagligen träna ett tillfälle i veckan á 1 h + en match i veckan á 1 h. 52 veckor *2h*3år = 312 h • När Stina går upp i utvecklingsverksamheten kommer de istället träna två tillfällen i veckan á 1,5h + en match á 1h, i utvecklingsverksamheten tillbringar hon tre år. 52 veckor*4h*3år = 624 h • Stina går efter dessa tre år in i Förädlingsverksamheten i tre år där man skall träna tre tillfällen i veckan, till dess man är 16år, á 1,5h + en match á 1,5h. 52 veckor*6h*3år = 936 h • Sista året i Förädlingsverksamheten bör man träna lika mycket som man bör göra i juniorlaget d.v.s. fyra tillfällen per vecka á 1,5h + 1 match á 1,5h. 52 veckor*7,5*4(1år som 16-åring och tre som junior) = 1560 h I exemplet ovan kommer Stina upp i 3432 h av de 10000h när hon är 19år, vilket gör att det saknas 6568 h för att behärska idrotten fotboll. Kan vi då lägga till ett tillfälle i veckan i Talangverksamheten d.v.s. 52 veckor*1h = 52 h. Sedan behövs antagligen att man går i en idrottsskola/gymnasium eller att man tränar själv de ytterligare 6516 h som är kvar efter vi dragit bort de sista 52 timmarna. En idrottsskola drar bort ca 312 h och ett idrottsgymnasium drar bort ytterligare ca 468h totalt ca 780 h och då har vi kvar ca 5736 h.

17


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Som ni märker är det mycket träning som behövs. Men förutom kvantiteten av träning så krävs det självklart kvalité på träningen ju högre kvalité desto bättre blir man. Den som tränar 6000 timmar med full kvalité kommer säkerligen komma längre än den som tränat 12 000 timmar utan kvalité alls. Man bör även ha med i tankegången att en s.k. ”satsning” brukar hålla i ca 10år. Så börjar man som ledare eller spelare att ”satsa” medvetet för att bli riktigt duktig redan när man är 10år så är man ”klar” när man är 20år och då endast kan ha ca 1-3 år i senior fotboll. Därför bör den medvetna satsningen inte startas förrän man blir ca 15år vilket gör att man är ”klar” när man är ca 25år vilket gör att man kan ha uppemot 8år i seniorfotbollen, för det är ju där man vill vara bra. Ytterligare slutsatser bör vara att man inte kan komma upp i speciellt stora mängder träning bara i vår verksamhet utan vi bör som ledare uppmana våra spelare att ytterligare ha minst en idrott och träna mycket själv för att man skall kunna närma sig 10 000 timmar. Som vi tog upp innan räcker det inte att utföra 10 000 timmar utan det krävs ju även kvalité på dessa timmar, ju bättre kvalité desto bättre fotbollsspelare.

Träning och  metoder  i  träning   Träningarna utgör den största delen av verksamheten därför är det väldigt viktigt att vi som ledare tränar på rätt saker i rätt ålder samt att man ser till att träningen är glädjerik och varierad då idrotten först och främst är en fritidssysselsättning. Föreningen har valt att lägga upp utbildningsplanen efter ett långsiktigt tänk vilket gör att man som ledare behöver ha tålamod och främst se till prestationen och inte till resultaten. Viktigt är att låta alla jobba tillsammans och att man förstår sin roll och uppgift, det är viktigt för att laget skall utföra bra prestationer. Utbildningsplanen har även översatts i en s.k. utbildningsmatris som hjälper en att se vid vilken ålder man bör börja träna på vissa saker. Förutom utbildningsplanen och utbildningsmatrisen som diskuterats fram har även gemensamma spelsystem tagits fram för att vi skall ha en röd tråd även genom detta. Idén är att man skall lära sig något ifrån det spelsystem som används och inte använda det spelsystem som hjälper en att vinna mest matcher. Utbildningsplanen och spelsystemen bidrar sedan till den övningsbank med övningar som upprättas. Detta gör att man som ledare i Lindome GIF enkelt skall kunna lägga upp en träning och följa ”Zebrans väg”.

Metoder För att närma sig någon sorts utveckling krävs det att man har bra träningar och bra träningsmetoder. De metoder som presenteras nedan är de metoder som vi tycker är absolut viktigast och de vi bör lägga tyngdpunkt på i vår verksamhet. Metoderna tar upp de delar som skall ingå i vår fotbollsträning.

Fotbollsworkout Är en multifunktionell träningsmetod som utvecklar många egenskaper som är viktiga att man har i sin verktygslåda på fotbollsplanen. Träningsmetoden innefattar en variation av bollförflyttningar, finter, dribblingar, vändningar, bollbyten i takt till musik. Musiken används för att hitta rytmik i alla rörelser och få ett flyt i dem men även för att lätta upp stämningen. Fotbollsworkout kan tränas av alla men tränas med fördel in under den ”Motoriska guldåldern” d.v.s. i vår ”Utvecklingsverksamhet” men även i ”Talangverksamheten” kan den med fördel tränas. Även under ”Förädlingsverksamheten” kan Fotbollsworkout tränas dock bör mer tid läggas på att sätta ihop sina kunskaper i spelsituationer.

18


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Under de två första faserna i vår verksamhet försöker vi ni jobba in denna träningsmetod så att vi kan automatisera bollbehandling, finter, dribblingar, vändningar o.s.v. Förutom att man blir väldigt bekväm med bollen skall man instrueras i att ta bort blicken från bollen så att man kan överblicka spelfältet. Spelförståelse En av de absolut viktigaste egenskaperna man skall försöka bemästra. För att kort försöka definiera ordet menar vi att man skall förstå spelet och därigenom ta korrekta beslut, oftast på bråkdelen av en sekund. Bemästrar du denna förmåga kommer det kännas som du har all tid i världen på dig att ta de allra viktigaste besluten. Oftast tar man bättre beslut i lugna lägen än i stressade och genom att ha uppe blicken kan du orientera dig innan du blir stressad och veta vad du skall göra med bollen innan du får den. Därför bör självklart våra spelare tränas i sin spelförståelse på olika sätt. Oftast handlar det om att insamla information från dina sinnen och därför bör spelarnas sinnen utmanas speciellt vår syn, hörsel och känsel då det är de främsta sinnen som man använder sig av. Det behöver inte vara några speciella övningar annat än att man lägger till vissa moment i de övningar man brukar köra, som ex. • Att kunna redogöra var varje spelare står på plan vid given signal. • Att bollhållaren skall kunna redogöra för sitt nästa drag • Att lägga in teaterförsvarare i isolerade övningar så att man som bollhållare eller medspelare har något att förhålla sig till • Att lägga övningen på den plats på planen där dessa situationer oftast händer gärna i spelriktningen. • Att genom olika övningar träna så många av människans sinnen som möjligt. • Att ”tjata” på spelarna att lyfta blicken från bollen Ungdomarnas sinnen kan med fördel läras in redan i Talangverksamheten men ren spelförståelse bör startas först i Utvecklingsverksamheten och gå in i Förädlingsverksamheten där väldigt mycket tid skall läggas till just spelförståelse. Fotbollslek   Att leka är en förutsättning för att barn skall utvecklas och ha roligt. Det som är viktigt att tänka på för oss som är ledare för barn är att låta dem få leka men att vi då genom en väl planerad lek kan få dem att lära sig. Vi kommer nu presentera de två absolut viktigaste sakerna man bör föra in i leken för att få barnen att utvecklas maximalt. 1. Allmän koordination detta är den allra viktigaste biten att få in i barnens lek d.v.s. att man får lära sig springa, gå, krypa, åla, hoppa, slå kullerbytta o.s.v. Vi skall utmana våra barns koordination så att de får en stor allmän koordinatorisk bas som de senare kan utveckla fotbollsteknik ifrån. Ju bättre koordination desto bättre förutsättningar att lära in ny teknik. 2. Bollberöringar, vi får inte glömma att vi använder boll i vår idrott. Se till att barnen får röra boll så mycket som möjligt under träningarna detta innefattar självklart leken. Man kan ha med bollen i alla olika lekar se till att klura ut hur den skall användas. Använd bollen med alla kroppsdelar, även händer.

19


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Fotbollsträning Vår träning skall följa vissa riktlinjer och detta är för att barnen skall utvecklas och ha roligt. Dessa riktlinjer presenteras nedan: •

• •

• •

Planering – Att planera är kanske den allra viktigaste ingrediensen för att få lyckosamma träningar och för att få utveckling, därför bör tränaregruppen sitta och planera inför hela säsongen, inför vårsäsongen, inför månaden och om tid finns inför veckan. Det man bör planera är träningar, matcher och andra aktiviteter. Utbildningsplanen – Vi bör planera efter föreningens utbildningsplan för att följa föreningens mål och visioner som vi satt upp tillsammans. Metod – Använda oss av följande metoder: Helhetsmetod (hel-del-hel, börja med spel(hel) och i spelet hitta saker som vi behöver förbättra, ta in detta i en isolerad övning(del), för att slutligen ta in det i spel igen), Delmetod (del-hel, börja med ett isolerat moment och sedan ta in det i spel) samt Problemlösningsmetod (att spelarna själva för lösa problem på sitt egna sätt och att man berömmer och ger feedback därefter). Delar i träningen – Uppvärmning (med boll), Teknikträning (grov och finteknik), Spel (inte för ofta då detta är 11vs.11, 7vs.7 eller 5vs.5), Smålagsspel, Spelövning, Spelmoment, Styrt spel, Nedvarvning (med boll), Styrketräning (ERIK HJÄLP), Snabbhetsträning (ERIK HJÄLP), Teoretisk/taktisk träning. Spel i alla dess former– De som är med i vår förening är här främst för att spela fotboll därför skall en övervägande del av träningen läggas på spel i dess olika former. Ur spelet lär man sig att spela fotboll. Vi kan som tränare därefter utforma spelet så att barnen lär sig olika saker genom att ha diverse regler m.m. Något som vi måste tänka på är att spela smålagsspel d.v.s. 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5. Detta gör att tempot ökar och bollberörningarna blir fler, se även till att ha ”väggar” på kanterna så att bollen inte åker ut över linjen och därmed bollen är i spel under längre tid. Vi bör även sträva efter att spela mer i övertag d.v.s. 5vs2, 5vs3, 5vs4 m.m. Arbetsmodellen – Vi bör även planera utefter SvFF’s arbetsmodell: Vad? Varför? Hur? Öva! Sammanfatta! Detta för att få en röd tråd igenom all vår verksamhet. Instruktionsmetoderna – Vi skall som tränare bli instruktörer där vi instruerar våra spelare i hur de kan bli bättre fotbollsspelare genom att använda Visa-Förklara-Visa i teknik moment och Visa-Pröva-Förklara i Spelförståelsemoment. Flexibel – Att när seriöst upplagda träningar fallerar p.g.a. dålig koncentration hos spelarna kunna ändra träningsupplägget för att spelarna skall gå därifrån med en bra känsla.

Fotbollssnabbhet Dagens fotboll går snabbare och snabbare och det blir ännu viktigare att vara just snabb. Att vara snabb är en kombination av många faktorer. Du måste vara stark i rätt muskulatur, rörlig, kvick (snabb på korta sträckor), snabb (snabb på längre sträckor), kunna utföra riktningsförändringar i hög fart, reaktionssnabb (att kunna samla in information snabbt och därefter agera) samt snabb i förhållande till ett objekt/subjekt (snabb att kunna driva boll, snabb att kunna jaga motståndare med boll o.s.v.) Eftersom fotboll är en väldigt komplex sport räcker det därför inte att träna snabbhet på en rak 20 meters sträcka. Därför behöver man träna på alla de olika situationer ovan gärna så matchlikt (genom bl.a. att ta med medspelare, motståndare, boll) som möjligt så att man blir en så bra matchspelare som möjligt. ERIK HJÄLP

Fysträning Screening – utföra sina rörelseövningar

20


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Styrkelek för de yngre (styrka samt koordination) Styrketeknik (benböj utan vikt o.s.v.) Vilka övningar bör man göra för att bli snabbare? Snabbhet, koordination, styrka… ERIK HJÄLP

Teoretisk utbildning   Att spela fotboll handlar om så mycket mer än att bara spela fotboll. Det finns moment som man bör gå igenom som är svåra att få med ute på fotbollsplanen. Vi kommer ta upp de delar som man som ungdom i vår förening bör gå igenom: • Taktisk utbildning denna genomförs inte förrän man är 13 år (minst ett tillfälle/år) • Utbildning i föreningens Alkohol-, tobaks- och drogpolicy. Även fördjupning på ämnet. Startar när man blir 13 år. (minst ett tillfälle/år) • Utbildning i etik, moral, fair-play, mot rasism, mot homofobi o.s.v. Utbildningen startar när man blir 10 år. (minst ett tillfälle vartannat år) • Utbildning i Zebrans väg skall startas när man blir 13 år (minst ett tillfälle/år). • Utbildning i kost & egenvård startas när man blir 10 år, en fördjupning i ämnet startas när man blir 13år.(minst ett tillfälle/år) Utbildningarna hålls tills man går upp i seniorverksamheten. De flesta utbildningar är inte mer än en kväll men de går att utföras under längre tid också. Många av utbildningarna passar bra att gå igenom på träningsläger m.m. Varje säsong skall ungdomsverksamheten stå med funktionärer till senior lagens hemmamatcher. Passa på att göra dessa matcher till happenings och granska matchen i detalj t.ex. att av era spelare kollar in sig på en speciell position och reflekterar över denna spelares aktioner. Detta blir ett bra sätt att träna spelförståelse. Dessa utbildningar finns som färdiga bildspel och färdigt material som man kan utgå ifrån. Som tränare finns även support att få. GLÖM INTE att notera SISU-listor vid dessa tillfällen.

Mental träning   En metod som är väldigt underskattad och som knappt används. I framtiden tror vi att det kommer bli än viktigare att man är mentalt stark och därför bör vi förbereda våra spelare för ett allt tuffare klimat. För att det inte spelarna skall tycka det är löjligt och för att de skall ta till sig bör en bred grund byggas d.v.s. något man kan utgå ifrån. Denna grund kommer från att vara en gemensam ring där man blundar och tar tre djupa andetag denna förberedelse bör man utföra innan och efter varje sammankomst, teoretisk som praktisk. Syftet med ringen är att känna samhörighet med gruppen, få en gemensam ritual och då knyta den till att slappna av. Denna ritual bör startas redan när man är 7 år. Nästa steg är att börja jobba med målbilder under de korta andetagen som ex. se er själva slå en perfekt passning under de tre andetagen. Detta steg passar bra att ta när man blir 10 år. Tredje steget är att dra ut på tiden då man fokuserar på positiva målbilder och att man avslutar med de tre andetagen. Detta steg tar vi när vi blivit 13 år. I detta steg kan man även ha enskilda pass där man tar en längre tid till just avslappning.

21


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Som fjärde steg kan man ta in musik och budskap samtidigt som spelarna fokuserar och detta kommer kanske in mer när man blivit junior eller sista året som ungdomsspelare. Viktigast som ”mental tränare” är att man belyser att det är positiva bilder vi skall ta fram och att man knyter dessa positiva bilder till praktik och sedan ytterligare förstärker det mentalt igen. Det är även bra att som ledare att komma ihåg att alla spelare är olika och blir fokuserade på olika sätt därför bör det alltid finnas tid för att spelarna individuellt skall kunna utföra sina egna ritualer m.m.

Egen träning   Detta är den kanske absolut viktigaste delen för att bli en duktig fotbollsspelare. Brinner man så mycket att man väljer att träna själv lär man sig allra bäst. Då är det viktigt att träna på viktiga saker. Vi kommer ta upp de absolut viktigaste sakerna att träna extra på: •

• • •

Se på så mycket fotboll som möjligt (på TV och live) detta ger massvis av spelförståelse, speciellt om man verkligen går in för att sätta sig in i matchen och se varför man tar vissa beslut samt att man försöker hitta egna lösningar. Det spelar ingen roll vilken nivå man tittar på, alla minuter är utvecklande. Individuell bollteknik (finter, dribblingar, vändningar, passningar, skott, nick m.m.) där man lägger stor vikt vid att inte behöva titta på bollen. Snabbhet och styrketräning ERIK HJÄLP!!! Spontant tvåmåls spel. På skolgården, i trädgården, på gatan o.s.v. Bör ges absolut störst del av egen träningen.

Individuella samtal   Att ha individuella samtal med individerna i gruppen är en viktig faktor för att de skall känna att de blir sedda samt att man kan förebygga eventuella problem. Samtalen bör bl.a. ta upp följande situationer: • Hemma • Skola • Fotboll • Andra aktiviteter • Individuell utveckling • Gruppens utveckling Att föreningen har individuella samtal med sina ledare är något som i skrivande stund är ovanligt men som vi tror hade kunnat vara en väldigt viktig del. Samtalen bör ta upp ungefär samma saker som ovan, vi tror även att dessa samtal kan utföras på diverse olika sätt, från ett samtal öga mot öga till en s.k. undersökning som är anonym.

Träningsbank Träningsläger   Är en väldigt bra metod för att få tid att lära ut väldigt många av de egenskaper som man oftast inte hinner med under träningen. Här ser man ofta hur barnen/ungdomarna beter sig utanför fotbollen vilket kan vara en viktig ingrediens för att kunna fortsätta att utveckla individen. Tänk på att oftast hålls de bästa träningslägren nära hem. Det absolut viktigaste är att så många som möjligt kan vara med på lägret och att vi är tillsammans och då passar det bra att ha ett läger nära hem.

Talangverksamheten Föreningen rekommenderar att i alla fall sista året som man är 5-manna lag övernatta minst 1-2 nätter på Lindevi för att vänja barnen vid att sova utan föräldrarna. Detta träningsläger kan tränarna välja att lägga när som helst i planeringen kanske är det att föredra att göra det någon gång under sommaren då

22


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

man kan träna kvällen innan och morgonen efter. Föreningens rekommendation är att man året man fyller 8 år har en övernattning på Lindevi och året man är 9 år har två övernattningar på Lindevi.

Utvecklingsverksamheten Föreningen rekommenderar att under varje säsong i Utvecklingsverksamheten ha ett träningsläger, man behöver inte åka iväg jättelångt och det behöver inte kosta multum. Det viktigaste är att alla är tillsammans för att kunna bygga lagsammanhållning, laganda och lagmoral. Initiativ där fler åldersgrupper har träningsläger tillsammans uppskattas från föreningens håll. Man skall dock veta att träningslägret antagligen ersätter en turnering. Träningslägret bör inte ses som en chans till att ”toppa” formen utan istället ett utvecklingstillfälle där man har tid att lära ut andra saker än bara fotbollsegenskaper som bl.a. sociala egenskaper. Väljer man att åka iväg på ett träningsläger får man nöja sig med att hitta någon destination i Västsverige. För att undvika att man som 13-åring varit överallt i Europa och då inte har något att se fram emot, har föreningen valt att bestämt att stegra resandet allt eftersom. Vi använder samma ”intervall” på resor till träningsläger som till turneringar. Om ni skall utomlands tänk på att i god tid söka sanktion hos Göteborgs Fotbollförbund.

Förädlingsverksamheten(11-­‐manna) Föreningen rekommenderar att man under varje säsong har ett träningsläger, man behöver inte åka iväg jättelångt och det behöver inte kosta multum. Det viktigaste är att alla är tillsammans för att kunna bygga lagsammanhållning, laganda och lagmoral. Initiativ där fler åldersgrupper har träningsläger tillsammans uppskattas från föreningens håll. Man skall dock veta att träningslägret antagligen ersätter en turnering. Träningslägret bör inte ses som en chans till att ”toppa” formen utan istället ett utvecklingstillfälle där man har tid att lära ut andra saker än bara fotbollsegenskaper. För att undvika att man som 13-åring varit överallt i Europa och då inte har något att se fram emot, har föreningen valt att bestämt att stegra resandet allt eftersom. Vi använder samma ”intervall” på resor till träningsläger som till turneringar. Om ni skall utomlands tänk på att i god tid söka sanktion hos Göteborgs Fotbollförbund.

Träningsinnehåll Vad vi tränar på och när tränar vi på det är en viktig fråga, då man som individ i olika faser lär in olika egenskaper lättare. Därför kommer vi nedan att beskriva vad som skall tränas på i våra tre faser.

Talangverksamheten Ingången av TV-spel i de svenska hemmen har gjort att ungdomar rör sig allt mindre därför vi vill att ledare uppmanar till mycket spontan fotboll på fritiden. Träningen skall bestå av tre komponenter: • Lek med boll • Utveckling av grundläggande kroppsliga färdigheter som ex. gå, springa, hoppa, balansera, rulla, kasta, gripa, hänga, klättra, åla och krypa gärna om man kan kombinera detta med boll(att starta med de enklare Fotbollsworkout övningarna). • Smålags spel 1vs1, 2vs2, 3vs3 och 4vs4 Alla tre komponenter passar bäst att ”leka” in. Olika lekar och övningar som utmanar barnens grundläggande kroppsliga färdigheter passar absolut bäst in. Att i dessa övningar få in boll är det svåra men något som är väldigt viktigt för att få en bollkänsla. Ex. leken ”Svarteman” med boll. Det gäller som ledare att vara tålmodig barnen kommer tycka det är roligare att leka utan boll men vi vill att bollen skall vara med så mycket som möjligt i alla lekar. Denna nybörjar fas är värdefull i utvecklingen, den ger barnen en bred bas att stå på. Det är viktigt att barnen får god vägledning om att fotboll är roligt i Lindome GIF. Träningen skall som beskrivits ovan inriktas på motorisk och allsidiga övningar med boll, där leken och glädjen är viktig.

23


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Något ytterligare som är otroligt viktigt är att ha stor aktivitet d.v.s. att man får röra boll så mycket som möjligt och vara aktiv hela tiden. För att se hur bra man lyckas med detta kan man räkna bolltouch på en enskild individ under träningen. Under spelarnas sista år i 5-manna bör man mer metodiskt börja träna in fotbollstekniker som passning insida/utsida, mottagning samt utveckla driva till att kunna finta/dribbla. Detta har ju självklart tränats på innan i de olika lekar ni utfört med boll men under sista året skall man träna mer fotbollsspecifikt med teknikerna passning och mottagning d.v.s. man kan drilla det mer. Fotbollsworkout skall med fördel tränas från och med första året i föreningen, Fotbollsworkout är en multifunktionell träningsmetod som bl.a. tränar bollkontroll, koordination, kvickhet, split-vision m.m. Kan vi starta tidigt med denna träningsform har vi vunnit mycket. Se dock till att vi inte tröttar ut ungdomarna med Fotbollsworkout, tanken är att det skall vara en glädjande träningsform. Se till att följa våra inlärningsprinciper. Ingen särskild målvaktsträning skall bedrivas. Däremot bör alla spelarna ha grundläggande kunskap i att greppa en boll och att alla som vill vara målvakt skall få vara detta. Som ledare skall du kombinera ”målvaktsträning” i den ordinarie träningen vilket bara är bra för barnens motoriska utveckling därför bör alla vara med på denna träning. Att ha målvaktsträning för alla minst en gång var tredje vecka är att sträva efter. Vill du som tränare ha hjälp med träningsprogram, träningsupplägg m.m. så kan man alltid kontakta ungdomsansvarig eller ta hjälp av sitt fadderlag (det lag som är tre år äldre). Genom att inte endast ha ”Fotbollsträning” tränar individerna på sin sociala utveckling, vilket är otroligt viktigt. Därför uppmanas tränare/ledare/föräldrarepresentanter att utanför fotbollsträningen då och då även lägga in tillfällen för att umgås som ex: • •

att hela laget går på en seniormatch och hejar fram föreningens representationslag, här kan man se och lära samt skaffa sig viktiga förebilder som finns nära att hela laget träffas och grillar, åker och badar o.s.v.

En av ledarens största uppgifter är att skapa stämning i laget, finns inte någon stämning hjälper det inte hur bra laget är. Helst skall man som ledare försöka att använda någon av de träningsfria dagar under veckan till dessa slags aktiviteter, då man tränar relativt lite under denna.

Utvecklingsverksamheten I inlärningsfasen skall inriktningen vara lekfull och glädjen sättas i första hand hos våra ungdomar och ledare. Träningen skall inriktas på mycket mer fotbollsspecifik teknik nu än i föregående fas d.v.s. tekniker som driva, passa, mottagning/medtagning, dribbla/finta, skott och nick efter spelarutbildningsmatrisens förslag. Gärna i samband med olika lekar men även i specifika övningar som går från isolerade moment till att bli mer funktionella. Att fortsätta träna Fotbollsworkout ett antal gånger under året visar sig ha stor effekt på individens bollbehandling(speciellt under inomhussäsongen) se dock till att det inte blir till en rutin utan se till att träningen är rolig. Även olika spelmoment, spelövningar, smålags spel och styrt spel kan med fördel tränas och då gärna 1vs1-6vs6 detta skall kompletteras med motoriska övningar och styrka(gärna i lek) speciellt mellan 11 och 12års ålder. En strävan efter att alltid ha bollen med i alla moment under träningen är av största vikt. Töjning skall utföras innan och stretching efter träning och match inte för att det hjälper med töjning och stretching utan för att lära in ett beteende inför kommande idrottskarriär. Viktigt att tänka på är att

24


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

se till att individer som är överrörliga inte är med i töjning och stretching då detta kan vara farligt. ERIK Under denna fas skall ungdomarna även introduceras i spelets grunder och olika fotbollstermer. Inriktningen skall under denna fas prioriteras på anfallsspelet. De anfallsbegrepp man noga bör gå igenom är: • Spelbarhet(det absolut viktigaste efter den individuella tekniken) • Spelavstånd Under åren du är 7-manna spelare bör endast enstaka moment i försvarsspelet diskuteras. De begrepp som man bör ta upp är: • Försvarssida • Markering Att fortsätta med lek, allmän koordination och motorik skall fortfarande uppta en stor del av träningen dock att man mer och mer gör den mer specifik emot idrotten. Man kan nu även lägga in delar av styrketräning(gärna i lek) i träningen men BARA med sin egen kroppsvikt och träna mycket ”teknik”, d.v.s. hur man på rätt sätt utför styrketräningen. Viktigt är att träna all bålmuskulatur och träna upp ett ”optimalt” rörelseomfång. ERIK Speciell fysträning skall

läggas till utöver träningen med 20min/vecka och då olika styrke-, spänst-, koordinationslekar. Den sociala utvecklingen är väldigt viktig att man jobbar på, detta för att få spelarna trivas i gruppen, att de vågar misslyckas, att de vågar ta initiativ och att de stärker sitt självförtroende. Det finns flera sätt att jobba med den sociala utvecklingen hos varje individ men mycket handlar om att umgås och hur man umgås med människor. Det som är viktigt för oss ledare är att skapa en trygg, varm och positiv miljö i föreningens verksamhet där barnens självförtroende och självkänsla kan växa sig stark. Därför är det viktigt att vi accepterar, älskar och uppmärksammar varje individ. Att skapa stämning i laget blir ytterligare av större vikt, finns inte stämning hjälper det inte hur bra laget är.

Förädlingsverksamheten Under denna period sker en snabb mental och fysisk mognad i och med puberteten. Huvudinriktningen för träning skall vara att fortsätta och befästa tidigare inlärda tekniska kunskaper men även utveckla spelförståelse, taktik, mentalt och socialt. Tekniken i träningen skall fördjupas och hastigheten skall successivt ökas, spelarna skall ses som en resurs och låta utvecklas i sin egen takt. Fotbollsworkout kan med fördel tränas men störst fokus bör ligga på att få in tekniken i funktionella moment. I fasen skall ledaren successivt även låta spelarna vara medansvariga för träningen och även att de vänjer sig att bli coachade istället för att bli undervisade, de skall även ges möjligheter att komma med idéer och få lov att testa dem. Träningsinnehållet blir nu än mer komplext då man nu bör fokusera på detaljer i spelet. Förutom att fördjupa sig i anfallsspelet och allt vad det innebär så bör man nu ordentligt börja träna upp försvarsspelet men även andra delar i individens utveckling skall arbetas igenom som ex. den aeroba träningen ger stor effekt även styrketräning med egen kroppsvikt men även med en kompis kroppsvikt kan med fördel tränas. Den aeroba träning som utövas skall först och främst vara med boll eller syfta till att vara matchlika situationer. Som vanligt skall inlärningsmiljön vara fylld av glädje, men även väldigt målinriktad och upplagd för diskussion och reflektion. Det är nu viktigt att successivt gå från isolerade övningar till funktionella

25


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

eller funktionella till isolerade och sedan tillbaks till funktionella. Viktigt att se till att spelarna förstår innebörden i det de tränar. Olika spelmoment, spelövningar, smålags spel och styrt spel skall med fördel tränas och kompletteras med motoriska övningar och styrka. En strävan att alltid ha bollen med i alla moment under träningen är av stor vikt då bollen bör vara en central del i träningen. Under fasen skall ungdomarna mer ingående lära känna spelets grunder och de olika fotbollstermerna. Inriktningen skall först och främst ligga på anfallsspelet. De anfallsbegrepp man förutom förra fasens begrepp, noga bör gå igenom är: • Speldjup • Spelbredd Att under 11-manna perioden träna på hur vi skall komma i överläge i både anfall och försvar är av största vikt då detta gör anfalls- och försvarsspelet mycket lättare. I försvarsspelet kan du nu lägga till följande begrepp: • Täckning • Understöd • Press • Zon och kombinationsmarkering Att fortsätta med lek, allmän koordination och motorik skall fortfarande finnas kvar i träningen dock att man mer och mer gör den specifik emot idrotten och gärna tävlingsinriktad och att vinnaren får belöning inte att förloraren får bestraffning. Man kan nu även lägga in delar av styrketräning i träningen men BARA med sin egen kroppsvikt och träna mycket ”teknik”, d.v.s. hur man på rätt sätt utför styrketräningen. Viktigt är att träna all bålmuskulatur och träna upp ett ”optimalt” rörelseomfång. Man kan nu också med fördel träna även med kompisens kroppsvikt. ERIK Som vi nämnde inledningsvis är det nu allt fler intresseområden som fotbollen slåss med därför bör vi ha verksamhet som lockar spelarna att vara med på träning, match och andra aktiviteter därför är det av största vikt att man hittar på andra saker än endast fotboll att man skapar en stark grupp som har starka band till föreningen. Genom att skapa en ”go” stämning i laget kan vi utnyttja de resurser som alla individer har, finns inte stämningen kan vi inte utnyttja individernas potential. Under denna period bör träningen även intensifieras fram tills du är 16 år bör man träna tre tillfällen i veckan efter spelarutbildningsmatrisens förslag, året du är 16 och framåt bör träningen ligga på mellan 3-4 tillfällen i veckan, med 4 tillfällen i veckan skall leken fortfarande finnas med mycket beroende på stycket ovan gällande stämningen i laget.

Intern/extern Talangträning   Det finns en uppsjö med extra träningstillfällen i diverse distriktslag, zonlag, spelarutbildning, talangträningar o.s.v. Under detta kapitel skall vi försöka att lista upp de olika sorters träningar som finns att tillgå. Distriktslag  och  Spelarutbildningar   Till dessa utbildningsdagar skall vi endast skicka de spelare som uppfyller våra tre kriterier (hög träningsnärvaro, hög ambition och hög kunskap) är det 10st av våra spelare som uppfyller dessa kriterier skickar ni 10st är det bara en så skickar ni endast en. Dessa spelarutbildningar brukar kosta lite pengar. Tyvärr har föreningen dåliga erfarenheter kring just kostnaderna kring dessa spelarutbildningar därför får spelare som blir uttagen betala denna utbildning. Dessa spelarutbildningar kan anmälas separat eller via kansliet (helst via kansliet). 26


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

När det sedan gäller uttagningar i distriktslag bör man som tränare alltid ha en kommunikation med spelarna ifråga innan de skickas. Det är viktigt att vi alltid skickar motiverade och friska spelare. Det viktigaste är alltid att tänka på individen och vad som är bäst för henne/honom, detta skall diskuteras mellan tränare och spelare. Spelarlyftet Spelarlyftet är en satsning som Göteborgs Fotbollförbund har gjort på de spelare som inte är så duktiga att de är med i distriktslaget. Här skall föreningen skicka de spelare som är mest ambitiösa (de behöver inte vara kunniga). Detta bör vi använda för att belöna spelare som utvecklats mycket eller som alltid lägger ner mycket tid på fotbollen men kanske inte har det där lilla sista som gör att de kan vara med i distriktslag. Dessa utbildningar syftar alltså inte till de som är absolut bäst och är med i distriktslaget. Man får max skicka ca 10 spelare och helst skall en av dessa vara målvakt. Ur dessa spelarlyftsträningar kommer det anordnas en zonlags turnering. Detta gör att föreningarna i en viss zon (norr, öster, söder, väster) tar ut spelare till zonlaget. Dessa zonlag har några träningar innan zonlags turneringen. Dessa spelarutbildningar kostar inget och anmäls via kansliet. Målvaktsträningar   Under hösten/vintern/våren hålls målvaktsträningar som alla målvakter kan vara med på om man vill. Även detta kostar lite pengar och det bekostas av individen själv. Andra  spelarutbildningar   Det finns en uppsjö av organisationer och företag som håller spelarutbildningar inom olika områden. Ifrån föreningen är vi väldigt positiva om man som individuell spelare vill gå på dessa utbildningar. Tyvärr är det inget som föreningen kan bekosta utan vi kan endast rekommendera och ge vårt medhåll att vara med på så många spelarutbildningar som man vill, orkar, vågar och kan vara med på. Interna  talangträningar   Vad har vi för intern talangträning, vad bör finnas? Och när bör detta göras? Varför?

27


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Tävling Träning i all ära men det är först och främst för att tävla i sporten fotboll som alla ungdomar är med i vår förening. Att tävla mot sig själv och mot andra är väldigt utvecklande dock är det många ledare som sätter för stort fokus på att vinna i unga åldrar. Att vinna matcher, turneringar och serier när man är ung är självklart viktigt, men det är ännu viktigare att man utvecklas så man har chans att bli seniorspelare. Därför måste vi som tränare se till ungdomarnas utveckling först och resultatet därefter. Det kan vara bra att man ställer sig frågan under tävling: Vad utvecklar varje individ för egenskaper just nu? Allt för många lag/åldersklasser åker längre och längre bort på turneringar och träningsläger allt tidigare. Detta gör att det inte finns något att se framemot för ungdomarna efter bara några år i föreningen, därför har föreningen valt att åldersklasserna skall ha en bestämd stegring i sina turneringar och träningsläger. Vi som ledare måste vrida synsättet hos våra ungdomar för att de skall se framemot att spela i föreningens seniorlag. Kan vi se matchen som ytterligare ett inlärningstillfälle kommer vi i slutändan vinna på detta då våra individer kommer utvecklas. Här nedan presenterar vi generella riktlinjer som skall gälla i vår verksamhet.

Talangverksamheten Under denna fas är det viktigt att låta alla som vill och kan få vara med och tävla. Fokus under tävling bör vara på att först och främst ha kul, därefter att utvecklas och i tredje hand att vinna. Under denna fas skall vi se till att individernas underliggande behov att spela fotboll växer sig starkt, så att man fortsätter att spela fotboll i Lindome GIF och då är det viktigt att få vara med och spela. 5-manna är till för individen, så att individen skall få röra boll så mycket som möjligt. Matchen skall självklart ses som ett inlärningstillfälle och sätt gärna ett tema på matchen som ni har pratat om under träningen innan som t.ex. hur man skall driva en boll. Fokusera som tränare endast på detta tema innan, under och efter matchen. Detta gör att individerna kan gå ifrån matchen med positiva upplevelser även om man kanske förlorar. Detta tror vi även gör att man som ledare kan ha en prestationssyn på matchen och inte fokus på resultat då spelarna själva har tillräckligt fokus på att vinna. Till hjälp för att fokusera på prestation finns dokumentet ”Matchtema”, detta kan vara till stor hjälp för att se matchen som ett inlärningstillfälle som ledare.

Ledare Föreningen rekommenderar att det finns minst två ledare som håller i laget under match varav endast en av dem har hand om ”coachingen” som består av att berömma individerna vid bra prestationer under matchen, speciellt när individerna presterar bra utifrån matchtemat. Att skrika ut över planen vad spelarna skall göra med bollen är förkastligt, liksom att skälla ut spelare p.g.a. dåliga prestationer vilket är absolut förbjudet. Låt individen ta egna beslut på planen, diskutera(det handlar inte om en tillrättavisning) gärna individens val utanför plan i halvlek om man blivit utbytt eller efter matchen så att det blir en lärande miljö istället. Detta är något som den andre ledaren ta hand om.

Seriespel Alla spelar matcher i form av poolspel som anordnas av Mölndalsalliancen. Ledarna bestämmer antal lag som deras grupp kan upprätthålla, viktigt att se till att man har lag så att alla kan få möjligt att spela så mycket som möjligt. Anmälan av lag till Mölndalsalliancen görs under Uppstartsmötet i december året innan via ungdomsansvarig.

28


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Turneringar I de turneringar individen kan och vill medverka i skall man få medverka i oavsett hur mycket du tränat eller inte tränat, bara du har betalt medlemsavgift. Självklart är det väldigt viktigt att alla får spela på ett ungefär lika mycket. Eftersom vi vill att våra ungdomar skall ha något att se framemot får man som 5-manna lag nöja sig att hitta turneringar att åka på i Göteborgsområdet. Tänk på att inte spela allt för många turneringar det tär på ekonomi (d.v.s. föräldrarnas ekonomi) se hellre till att ha så otroligt kul som man bara kan.

Lagsammansättning Vi kommer här presentera det sätt som vi bör fördela vår lagsammansättning för att variera lagsammansättningen under matcher: 1. Dela in alla spelare i olika färger. Ca 5 spelare i varje färg. 2. Vid matcher sätts två färger ihop t.ex. Gul + Grön och man spelar med olika färger varje match. 3. Efter vårsäsongen ändras gruppkonstellationerna i färgerna.

Tips •

• •

Ha inte alltför många spelare som är avbytare för detta innebär att varje spelare får väldigt lite speltid, försök istället att ha fler lag. En rekommendation är att ha ca 10 spelare till varje match, detta gör att man får spela väldigt mycket. Att blanda lagsammansättningen under träningar, matcher och turneringar så att man som individ får spela med individer som är jämnbra, individer som är bättre än sig själv samt med individer som är har en lägre kunskap än sig själv är utvecklande, då man lär ifrån alla miljöer. En regel för ledare är att rulla på byten kontinuerligt under matchen, så att individerna inte får sitta för länge vid sidan. Om man kan anmäla sig till svår serie eller lätt serie, använd då det verktyget istället för att nivågruppera för att vinna matcher. D.v.s. lägg er i den serie där ni kan vinna, spela oavgjort samt kan förlora matcher.

Utvecklingsverksamheten Denna fas tangerar många av de olika synsätten man bör ha i Talangverksamheten. Alla skall få vara med och tävla i den utsträckning de vill. Fokus ligger på utveckling och att ha kul i första hand och i andra hand att vinna. Under denna fas gäller det att befästa det underliggande behovet att spela fotboll genom att se till att ungdomarna utvecklas, detta gör att de med stor sannolikhet stannar kvar i vår verksamhet och tycker det är kul att spela fotboll. Matchen skall självklart ses som ett inlärningstillfälle och sätt gärna ett tema på matchen som ni har pratat om under träningen innan som t.ex. spelbarhet. Fokusera som tränare endast på detta tema innan, under och efter matchen. Detta gör att individerna kan gå ifrån matchen med positiva upplevelser även om man kanske förlorar. Detta tror vi även gör att man som ledare kan ha en prestationssyn på matchen och inte fokus på resultat då spelarna själva har tillräckligt fokus på att vinna. Till hjälp för att fokusera på prestation finns dokumentet ”Matchtema”, detta kan vara till stor hjälp för att se matchen som ett inlärningstillfälle som ledare. Det är viktigt att samtliga spelare får möjlighet att spela på samtliga positioner i ett lag, att spela på olika positioner stimulerar och utvecklar spelarna inför framtida 11-manna spel, dock bör man under en enskild match helst spela på samma position eller minst i samma lagdel under hela matchen. Genom att spela i samma lagdel under match inger det trygghet vilket är en viktig faktor för att kunna prestera och tycka det är roligt.

29


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

För barn i dessa åldrar är det viktigt att få starta matcher. Se därför till att rotera de som börjar vid sidan av planen. Som i fasen innan är det viktigt att man inte får sitta bredvid för länge se därför till att rulla på bytena kontinuerligt. Det är viktigt att man som ledare ser till att man får spela med de som är bättre, sämre och lika bra som en själv. Vi skall även försöka undvika att spela med samma spelare i två olika lag, d.v.s. se till att alla får spela. Saknas det dock spelare så låt gärna de andra spelarna får vara med men bara om det saknas spelare. Under vinterhalvåret spelas det ibland matcher och turneringar, barn som har en vinteridrott skall självklart få vara med i dessa turneringar och cuper om man är med och tränar så mycket man kan, dock skall de som endast har fotboll som idrott få prioriteras under vinterhalvåret i de matcher och turneringar som spelas då de inte har någon annan idrott. Se hellre till att ni har så många lag med så att alla som vill kan vara med och spela.

Ledare Föreningen rekommenderar som fasen innan att det finns minst två ledare som håller i laget under match varav endast en av dem har hand om ”coachingen”. Glöm inte att låta individen ta egna beslut på planen, diskutera(det handlar inte om en tillrättavisning) gärna individens val utanför plan i halvlek om han/hon blir utbytt eller efter matchen, så att det blir en lärande miljö istället. Detta är något som den andre ledaren ta hand om.

Seriespel Alla lag spelar matcher i 7-manna serien i Göteborgs Fotbollsförbunds regi. Ledarna bestämmer antal lag som deras grupp kan upprätthålla, viktigt att se till att man har lag så att alla kan få möjligt att spela så mycket som möjligt. Anmälan av lag till Göteborgsserien görs under Uppstarts mötet i december året innan via ungdomsansvarig. Man bestämmer även om man skall ligga i lätt eller svår serie. Det gäller att försöka räkna ut i vilken serie som man får jämbördigt motstånd, dock kan man till hösten göra ett omval om serien blev för tuff eller lätt.

Turneringar Lindome GIF arrangerar varje år Snickarcupen. I denna turnering medverkar du som medlem om du kan och vill oavsett hur mycket du tränat och spelat, bara du har betalt medlemsavgiften. Samma gäller i de andra turneringar som laget väljer att vara med i. Föreningen har valt att rekommendera varje åldersgrupp i Utvecklingsverksamheten att närvara på en specifik turnering, detta för att bygga klubbkänsla över gränserna. Det finns många faktorer som gör att vi bör ha ett tätt och gott samarbete med de åldersgrupperna ovanför och nedanför. En faktor är att man skapar fler kamrater i föreningen vilket gör att man kanske stannar i föreningens verksamhet längre. Utöver den turnering som föreningen valt att alla lag skall åka på, så väljer laget själv i vilken utsträckning man vill vara med i turneringar. Detta beror ju även på hur lagekonomin ser ut. Föreningen rekommenderar starkt att inte delta i för många turneringar, totalt 2-3 utomhus turneringar och 1-2 inomhusturneringar som räcker gott och väl. Lägg större vikt vid att utveckla gruppen socialt och fotbollsmässigt maximalt genom att se till fotbollsträningarna och de matcher som spelas är optimala inlärningstillfällen. Förutom detta är det viktigt att hitta på diverse alternativa aktiviteter som bygger lag och föreningskänsla, gärna genom att samarbeta med åldersgruppen ovanför och nedanför eller med det andra könet. Som 7-manna lag får man endast åka på turneringar i Västsverige för att förhindra att man inte varit överallt som 11-åring.

30


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Lagsammansättning Vi kommer här presentera det sätt som vi bör fördela vår lagsammansättning för att variera lagsammansättningen under matcher: 1. Dela in alla spelare i olika färger. Ca 5 spelare i varje färg. 2. Vid matcher sätts två färger ihop t.ex. Gul + Grön och man spelar med olika färger varje match. 3. Efter vårsäsongen ändras gruppkonstellationerna i färgerna.

Tips •

Göteborgs Fotbollförbund har starka rekommendationer som säger att vi inte bör ha fler än 10 spelare till match. Detta är något som föreningen även starkt rekommenderar, måste man vara någon spelare mer eller mindre till match så är detta dock helt okej. Det viktigaste är att man ser till att individerna får spela lika mycket. Att blanda lagsammansättningen under träningar, matcher och turneringar så att man som individ får spela med individer som är jämnbra, individer som är bättre än sig själv samt med individer som är har en lägre kunskap än sig själv är utvecklande, då man lär ifrån alla miljöer. Man spelar även 3*15 min i serierna i Göteborgs Fotbollförbunds regi. Tanken är då att man byter tre spelare i varje halvlek så att man får spela två halvlekar av tre. Det absolut viktigaste är att individerna inte får sitta för länge vid sidan, utan alla skall få spela ungefär lika mycket. Om man kan anmäla sig till svår serie eller lätt serie, använd då det verktyget istället för att nivågruppera för att vinna matcher.

Förädlingsverksamheten Synsättet i denna fas skiljer sig inte speciellt mycket emot föregående utan alla skall fortfarande få vara med och tävla i den utsträckning de vill, orkar och kan. Fokus ligger främst på att utvecklas och att ha kul och i andra hand att vinna. Nu gäller det att befästa de tekniska moment man lärt sig under de tidigare faserna och kunna utveckla dem i spelet. Som spelare är det viktigt för utvecklingen att man får spela på några olika platser, dock bör det inte vara fler än tre olika platser och helst inte mer än två platser under en och samma match, detta för att kunna känna trygghet när man spelar. Något av det viktigaste är ändå att man inte placeras i ett fack där man bara spelar ex. forward utan får testa på olika positioner, det är viktigt för individens totala utveckling. Det är också viktigt att förmedla detta som ledare till individen så att de förstår att det är för deras egna bästa som de får testa på olika positioner. Nu börjar man som ledare att mer fokusera på helheten i spelet, innan har man mer fokuserat på delar av spelet. Nu skall vi få ihop delarna så de bildar en stark helhet. Självklart skall alla som vill och kan även under denna fas få spela matcher och cuper.

Seriespel Alla spelar matcher i Göteborgs Fotbollsförbunds regi, ända undantaget är om det finns anledning att medverka i pojkallsvenskan eller juniorallsvenskan, endast styrelsen kan ta beslut om föreningen skall finnas med i den serien, då detta innebär stora ekonomiska kostnader för föreningen. Ledarna bestämmer antal lag som deras grupp kan upprätthålla, viktigt att se till att man har lag så att alla kan få möjligt att spela så mycket som möjligt men även så att man har tillräckligt med spelare för att ha fler lag. För att kunna ha två lag bör man ha mellan 25-20 spelare. När man bestämmer i vilken serie man vill ligga i bör man se till bredden när man anmäler lag till serien d.v.s. inte till de ”bästa” 15 spelarna då de skall ges utrymme att få träna och spela med åldersgruppen ovan. Inför kommande säsong hålls ett Uppstartsmöte, i december innan säsongen sätter igång, för att planera hur många lag föreningen kan hålla igång. Anmälan av lag till seriesystemen görs av ungdomsansvarig efter mötet.

31


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Första året i 11-manna på våren kan man anmäla lagen i lätt eller svår serie, detta kan man även göra på hösten ifall man hamnat i fel serie under våren. Under andra, tredje och fjärde året spelar man i en s.k. rekommenderad serie vilket menas: att kommer du bland de bästa i serien finns det möjlighet att spela i en serie ovan om en sådan serie finns, respektive om du kommer bland de sista så rekommenderas du att spela i en serie under om en sådan finns. Matcherna skall fortfarande ses som inlärningstillfällen, att fokusera på resultat skall komma i andra hand efter spelarnas utveckling. Oftast fokuserar spelarna själva tillräckligt på att vinna. Sätt gärna ett tema på matchen som ni har pratat om under träningsveckan innan som ex. positionsförsvar och täckning och knyt det till matchen. Fokusera endast på detta tema innan, under och efter matchen. Detta gör att individerna kan gå ifrån matchen med positiva upplevelser även om man kanske förlorar. Dessutom lär man sig något utifrån matchen istället för att ”endast” få känslan av att vinna.

Turneringar: Föreningen har valt att varje åldersgrupp i Förädlingsverksamheten skall närvara på en specifik turnering, detta för att bygga klubbkänsla över köns och åldersgränserna. Eftersom det nu är vanligare att man lånar spelare från varandra och ger yngre spelare chans att spela med äldre är det viktigt att individerna känner sig trygga med de individerna i lagen ovanför och nedanför, att åka på turnering tillsammans är ett bra sätt att stärka dessa band. Även att stärka banden till det andra könet är viktigt då det kan vara en anledning att man stannar kvar i föreningen. Utöver denna turnering så väljer laget själv i vilken utsträckning man vill vara med i turneringar, detta beror ju även på hur lagekonomin ser ut. Föreningen rekommenderar dock att inte delta i alltför många turneringar 2-3 utomhus turneringar och 1-2 inomhusturneringar räcker gott och väl. Lägg väldigt stor vikt vid att förädla individernas kunskaper maximalt genom att se till fotbollsträningarna, matcher och andra träffar är optimala inlärningstillfällen. När det gäller destination på de olika valbara turneringarna skall de följa en bestämd stegring som följer nedan: • •

13-15år – Turneringar i hela Sverige 16år – Turneringar inom Skandinavien

Tänk på att i god tid anmäla att ni skall utomlands och spela turnering till Göteborgs Fotbollförbund då man måste ha sanktion från Göteborgs Fotbollförbund för att spela utomlands. Snickarcupen arrangerar Lindome GIF själva, vilket gör att i vår egen turnering medverkar alla oavsett hur mycket du tränat eller inte tränat, har du betalt medlemsavgift får du vara med i Snickarcupen. Samma gäller även alla andra turneringar dock kan det finnas undantag där man bara anmäler ett lag men då skall man som ledare vara övertydlig mot spelare och föräldrar gällande detta och att de andra spelarna får åka på turnering med ett lag.

Lagsammansättning Har åldersgruppen endast ett lag bör man ta ut spelare till match genom att se på hur bra träningsnärvaro individerna har de senaste två veckorna och göra sitt val därefter, är det fler spelare som ligger på samma träningsnärvaro, är det jämt mellan flera spelare bör man se ytterligare två veckor bakåt i tiden samt även se varför individen var borta, d.v.s. om de har giltiga skäl som läxor m.m. I vilket fall som helst bör man vara smidig och ge individerna som är tvungna att stå över matchen en förklaring till varför man inte är med samt att förhoppningsvis kunna ge dem en plats i laget nästa match, viktigast är att det blir en så rättvis laguttagning som möjligt samt att vår inställning är att alla skall få spela så mycket som möjligt. Har laget två eller fler lag kommer det bli så att minst ett lag ligger högre än det andra, uttagning till det lag som spelar i den högre serien eller om åldersgruppen ovan vill låna spelare går även detta ut på träningsnärvaro(enligt modellen ovan) d.v.s. de som har tränat mest under en två veckors period skall

32


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

först och främst spela, detta gör att om det är många på träningen får fler chansen att spela i det laget som ligger högst, detta gäller första året du spelar 11-manna. Från och med året du fyller 14 år tas laget i den högsta serien ut efter följande kriterier: 1. Träningsnärvaro(enligt modellen ovan) 2. Ambition och motivation på träningar(subjektiv bedömning hos tränarna) 3. Fotbollskunskaper och mental mognad(subjektiv bedömning hos tränarna) Det spelar alltså ingen roll hur duktig du är, det är träningsnärvaron som först och främst bestämmer om du spelar i den högsta serien, därefter avgör individens ambition och motivation på träning och sist avgörs det genom fotbollsegenskaperna eller personens mentala mognad. I den eller de lägre serierna skall alla som inte fått spela i den högre serien få spela, så att alla får spela match, här spelar inte fotbollskunskaper någon roll utan alla som inte har spelat skall få spela mer än en halvlek. Viktigt är att alla som är med på match skall få spela d.v.s. ingen sitter på bänken en hel match utan alla som är med i truppen till match skall få spela en större del av en halvlek. Spelare som spelat mer än en halvlek i den högsta serien eller i åldersgruppen ovan får aldrig ta en plats från en spelare som inte spelat någonting när det är matcher i de lägre serierna. Ambitionen skall vara att varje spelare skall få spela nästan en hel match i veckan Självklart kan detta inte fungera jämt men starkt övervägande skall detta fungera. Att börja få känna på lite konkurrens stimulerar, utvecklar och förbereder spelarna inför framtida juniorspel. Från och med laget fyllt 13 år skall vi ge alla spelare i åldersgruppen chans att låta dem träna med åldersgruppen ovanför men bara om man är med på den egna åldersgruppens träningar i första hand. När det gäller att spela i åldersgruppen ovan bör man följa kriterierna som vi nämnt för att vara med på dessa matcher. Är det så att man som spelare spelat en hel match med åldersgruppen ovanför bör man absolut inte ta en startplats i något av sin åldersgrupps lag. Har man däremot varit inhoppare i åldersgruppen ovan bör man få en startplats i något av sin åldersgrupps lag dock kanske inte spela hela matchen. Att ha ett väl fungerande samarbete med åldersgruppen ovanför och nedanför krävs för att alla skall få spela så optimalt som möjligt samt att man skall få den stimulans som man behöver som individ. Mer om detta tas upp i kapitlet Samarbete mellan ålderskullar .

Spelsystem Laget består av tre (fyra med målvakt) lagdelar: Backar, mittfältare och anfallare. Dessa kan utplaceras på olika sätt, det vanligaste sättet i 11-manna fotboll är 4-4-2. I detta kapitel kommer vi nudda ämnet lite och hänvisa till vårt dokument Zebrans Spelidé som mer i detalj tar upp vilket spelsystem som föreningen rekommenderar för våra ungdomslag.

Talangverksamheten I 3 och 5-manna fotbollen skall inga spelsystem tränas in utan full fokus skall ligga på glädje, lek och utveckling av grundläggande motoriska färdigheter. Som ledare bör du under matcher lägga absolut störst vikt vid att alla skall få spela så mycket som möjligt och berömma spelarna för goda prestationer.

Utvecklingsverksamheten 7-manna skall likna 5-manna spelet dock kommer vi utnyttja det spelsystem som föreningen tagit fram. De taktiska moment som skall tränas på, skall absolut inte nötas in utan tränas som en förlängning av teknikträningen vilket passar bra att ha som fokus under matchen. GLÖM INTE att glädjen är av allra störst vikt.

33


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

När du blir 11 år kan man gå in mer teoretiskt på spelsystemet och börja diskutera fördelar och nackdelar med spelsystemet. Under året man är 12 år spelas 9-manna detta spelsystem hittas även i vårt dokument för spelsystem.

Förädlingsverksamhet 9-manna spelas under 13 års ålder och här kan man närma sig taktiska diskussioner men fokus bör ligga på individuell teknik. 11-manna är riktig fotboll och nu gäller det att lära sig spelsystemet och vilka alternativ man har som individuell spelare. Mellan åren 15-16 år skall man gå in i mer detalj på spelsystemet och träna mycket i de moment som beskrivs i Zebrans Spelidé. Nu kan t.o.m. en träning i veckan gå ut på att träna funktionella övningar i spelsystemet och de alternativ som man har. Viktigt är dock att fortsätta att träna in tekniska färdigheter och då gärna i funktionell matchlik träning. Mellan 13-14 år skall alla spelarna vara med på försvars- och anfalls övningar medan mellan 15-16 år inriktar man sig mer på den/de lagdelar man till huvudsak skall tillhöra.

34


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Ledarkrav   Utbildningar   Eftersom flera av våra mål beskriver att vi vill utveckla samhällsgoda medborgare och duktiga fotbollsspelare är det av stor vikt att våra ledare är väl bevandrade i ledarskap och tränarskap inom fotboll. SISU Vi kan inte kräva allt för mycket av våra ledare då de utför deras arbete helt ideelt och det är en förutsättning för att verksamheten skall fungera. Dock kräver vi att minst en ledare i varje lag skall ha gått SvFF’s tränarkurs Avspark samt att man medverkat på den internutbildningen som föreningen har för respektive ”sektion”(talang-, utveckling- eller förädlingsverksamheten). Vill man därefter fördjupa sina kunskaper i tränarskapet så erbjuder föreningen SvFF’s tränarutbildningar internt inom föreningen vill man gå på Göteborgs Fotbollsförbunds utbildningar så finns chansen att man som ledare får stå för utbildningen själv då föreningen vill hålla så många internutbildningar som möjligt. Utöver dessa utbildningar så har SISU en välfylld agenda med utbildningar under året. Under varje säsong strävar föreningen att erbjuda följande utbildningar, mycket beror även på intresset dock skall Internutbildningarna gå varje år: • Avspark – en heldag (09.00-17.00) o I slutet på sommarlovet samt innan den nya åldersgruppen startar upp igen. • Intern utbildning talangverksamhet – en heldag (17.30-20.00) o Utbildningen hålls under januari månad • Intern utbildning utvecklingsverksamhet – en heldag (17.30-20.00) o Utbildningen hålls direkt när serien slutar, någon gång i slutet på oktober eller början september. • Intern utbildning förädlingsverksamhet – en heldag (17.30-20.00) o Utbildningen hålls direkt när serien slutar, någon gång i början av oktober eller början av september, innan träningsserien inför 11-manna startar. • Bas1 kurs – en heldag (09.00-17.00) o Rekommenderad kurs men valbar. Skiftar mellan ledarskap, teknik, spelförståelse samt målvakts- och träningslära. • Bas1 kurs – en heldag (09.00-17.00) o Rekommenderad kurs men valbar. Skiftar mellan ledarskap, teknik, spelförståelse samt målvakts- och träningslära. • Bas2 Kurs – två heldagar (09.00-17.00) o Rekommenderad kurs men valbar. Skiftar mellan ledarskap, teknik, spelförståelse samt målvakts- och träningslära

35


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Ledarutbildningsplan I följande tabell kan man utläsa föreningens önskemål om genomgångna kurser för minst en av ledarna i gruppen helst alla.. UTBILDNINGAR Avspark Internutbildning Talangverksamhet Internutbildning Utvecklingsverksamhet Internutbildning Förädlingsverksamhet BAS1- Ledarskap BAS1 – Spelförståelse BAS1 – Teknik BAS1 – Mv-Träningslära BAS2 – Ledarskap BAS2 – Spelförståelse BAS2 – Teknik BAS2 – Mv-Träningslära Måste = M Rekommenderad = R Ej behövd= E

6-9år Talangverksamhet M M

ÅLDRAR 10-12 år Utvecklingsverksamhet M R

13-16 år Förädlingsverksamhet M R

E

M

R

E

E

M

E E E E E E E E

R R R R E E E E

R R R R R R R R

Planering   Att planera väl är viktigt för tränarna/ledarna i Lindome GIF. Studier säger att ha långsiktiga och kortsiktiga målsättningar är en av de effektivaste metoderna för att prestera väl. Därför gäller det som ledare att tidigt sätta mål med sin verksamhet, dessa mål bör stämma överens med föreningens mål så vi kan jobba tillsammans. När spelarna går in i Utvecklingsverksamheten skall spelarna i laget få vara med och hjälpa till att sätta gemensamma kortsiktiga och långsiktiga mål. Efter föreningen och lagets målsättningar bör man som tränare tidigt planera inför kommande säsong, för att få en röd tråd i verksamheten samt att det blir enklare för föräldrar att planera in semestrar o.s.v. Ju bättre planeringen är desto bättre förutsättningar för prestation och utveckling finns. Att planera helhet till del och del till detalj gör att förutsättningarna förbättras drastiskt.

Årsplanering Årsplanen skapar kansliet och detta är ett dokument som listar de största aktiviteterna under kommande säsong. Denna årsplanering skall senast finnas ute på föreningens hemsida under november månad. Dock får man reservera sig för vissa förändringar. Genom att ha en årsplanering kan spelare och föräldrar enkelt kan anpassa sin tillvaro kring föreningens verksamhet. Dessutom ger föreningen medlemmarna chans att kunna planera ordentligt. Se sidan Årsplanering på föreningens hemsida för mer information.

Säsongsplanering   Säsongsplaneringen utgår självklart ifrån föreningens årsplanering. Dock sätter varje lag sin egna nisch på säsongsplaneringen. Se till att direkt efter säsongen är slut sätta sig med sina tränarkollegor och titta på vad som kommer hända under nästa säsong gällande träningsinnehåll, serietillhörighet, cuper, träningsläger m.m. Att utnyttja dokumentet ”Årsplanering” rekommenderas samt även Lindome GIF’s utbildningsplan.

36


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

I säsongsplaneringen bör man även belysa vilka moment man kommer fokusera mer på under säsongen. Ur säsongsplaneringen kan man därefter skapa månadsplaneringar där man kan planera in t.ex. vilka tränings teman som skall belysas under månaden.

Träningsprogram Ur säsongsplaneringen och månadsplaneringen kan man sedan skapa träningsprogram d.v.s. ett schema över vad som kommer hända på träningen, de instruktionspunkter som är viktiga o.s.v. Med schemat i handen under träning kan vi vara lugna att få med det som är viktigast för att skapa bra miljöer att utvecklas i för våra spelare. Dessutom känner spelarna att man är väl förberedd vilket är viktigt för att spelarna skall kunna utvecklas. Planera gärna nästa träning direkt efter träningen tillsammans med dina kollegor. Föreningen har upprättat ett exemplar av ett träningsprogram som tränarna kan använda sig av om det inte har ett bättre. Se Bilaga 10 – Träningsprogram för att se hur träningsprogrammet är upplagt.

Matchtema I Lindome GIF skall vi se till att matchen är ett inlärningstillfälle därför uppmanar vi ledarna att se till att ”Matchtemat” följs. Programmet är till för att ledarna skall försöka att fokusera mer på prestationen istället för resultatet. Verktyget är till för att se till att man jobbar med ett specifikt tema över matchen, det skall se till att man pratar om temat vid samlingen innan match, vid uppvärmningen, under matchen, under nedvarvningen och under samlingen efter matchen. Allt för att få en röd tråd i verksamheten och att man jobbar mot prestation och utveckling av individen. Se Bilaga 11 – Matchtema för att se hur ”matchprogrammet” är upplagt.

37


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Lagträffar När ålderskullen kommer upp i Utvecklingsverksamheten och Förädlingsverksamheten bör laget ha lagträffar inplanerade i vecko- eller månadsschemat. Bra att ha dessa träffar i samband med träning. Under träffen bör ledarna informera om verksamheten och vad som kommer tränas på samt vad som kommer hända under perioden m.m. De lag som är med i Talangverksamheten behöver inte ha lika många informationsträffar utan kan med fördel istället använda dessa lagträffar som föräldramöten istället.

Syfte: • • • • • • • •

Informera och gå igenom träningsupplägg och planering Informera om kommande matcher, cuper, träningsläger m.m. Gå igenom föreningens ”Svartvita tråd” Diskutera uppkomna frågor. Informera om vikten av rätt kost. Diskutera alkohol-, tobaks- och drogpolicyn Skapa klubb och lag känsla. Tillfälle att ha lite roligt ihop. Mötet avslutas med t.ex några lekar eller gemensam mat/fika.

Föräldramöte/Föräldragrupp Varje ålderskull bör ha ett nära samarbete med föräldrarna och ha en väl fungerande föräldragrupp. För att föräldrarna skall vara väl medvetna om vad som händer och sker i föreningen bör åldersgrupperna ha en till två föräldramöten per år där ledarna kanske även en föreningsrepresentant informerar om följande: • • • • • • • • •

Informera kring de ansvarsområden åldersgruppen har under året. Informera om kommande matcher, cuper, träningsläger m.m. Gå igenom föreningens ”Svartvita tråd” Informera och gå igenom träningsupplägg Informera om vikten av rätt kost. Diskutera alkohol-, tobaks- och drogpolicyn Skapa klubb och lag känsla. Diskutera uppkomna frågor. Tillfälle att ha lite roligt ihop. Mötet avslutas med t.ex några lekar eller gemensam mat/fika.

Att ha en välfungerande föräldragrupp är av största vikt då åldersgruppen under sin tid i Lindome GIF kommer att träffa på viktiga ansvarsområden som ex. Snickarcupen, Lindome GIF dagen, Bästa 3:an m.m. Att föräldragruppen har ett nära samarbete med tränarna och föräldrarna eliminerar många problem som kan uppstå.

Individuella spelarsamtal   Att låta individen få komma till tals och få känna att han/hon kan påverka sin situation är en viktig faktor för utveckling av egenskaper. Att en gång per år för de individer som inbegrips i Utvecklingsverksamheten och två gånger per år för de som inbegrips i Förädlingsverksamheten ha s.k. individuella samtal kan vara ett bra sätt att kunna hjälpa individen att utvecklas, lösa personliga problem och att känna sig trygg. Att inte göra det individuella samtalet till en stor sak är viktigt utan att man håller det på en ”vänskaplig” nivå där spelaren vågar att tala från hjärtat, det kan räcka att bara sitta och snacka under en träning bredvid planen eller prata med spelaren hem från en träning/match o.s.v.

Syfte: •

Att låta spelaren komma till tals med hur han/hon upplever verksamheten, sin egen prestation, hur stämningen är i laget, vad han/hon skulle vilja ändra på m.m.

38


Zebrans utbildningsplan   • • •

den 25  februari  2011

Att som ledare konstruktivt lyssna och hjälpa individen att själv hitta lösningar för sig själv. Att uppmuntra spelarna så att de känner det roligt att spela fotboll. Att diskutera mål, drömmar och livet utanför fotbollen.

Det finns ett färdigt formulär man kan använda som man kan hitta på hemsidan: www.???

Matcherna Spelarna har olika känslor vid matcherna. En del unga spelare tycker bara det är kul att spela match, medan en del spelare blir väldigt oroliga. Ofta är matcherna mycket viktigare för spelarna än vi tror. Om vi kan hjälpa alla spelarna att tycka det är roligt att spela match istället för att de oroar sig, är mycket vunnet för deras framtid. Att tänka på inför, under och efter matcherna : • • • • • • •

• • • • •

Uppmuntra spelarna att träna på de moment som ni har tränat in individuellt. Informera spelare om kommande matcher i god tid. Uppmuntra spelarna innan matchen och tydliggör att det inte finns några krav på dem att prestera utan bara att de skall ha kul. Avdramatisera matchens betydelse. Det är viktigt att spelarna tycker det är roligt att spela fotboll och att utvecklas både när man vinner och när man förlorar en match. Innan match rekommenderas att utföra ”Avslappningsringen”(fysisk kontakt bidrar till sammanhållning) Ge utrymme till spelare som vill förbereda sig själva inför matchen, inte hela förberedelsen men en del av den. För att skapa trygghet i laget bör du genomföra information, uppvärmning, koncentration etc. på samma sätt innan varje match. Det gör att spelarna känner en trygghet i att ha gjort detta förut. Att vi stärker lagets identitet med föreningen genom att ha genensamma symboler och ritualer som gör att individerna har känslan att de är speciella. Under matchen är det tränarens roll att uppmuntra spelarna när de gör något bra. En ledare coachar ut till spelarna och en coachar avbytarna och de som blir utbytta. Ha en kort ”nedvarvning” efter matchen, precis som på träningarna. Ha en kort samling där du tackar spelarna för matchen, lyfter fram allt som varit positivt. Du kan också passa på att informera om nästa träning.

Rekrytering av  nya  ledare(även  i  Zebrans  väg)   Det finns många källor att hitta duktiga ledare till verksamheten. Ser man till de nya åldersgrupperna finns egentligen endast en källa, vilka är föräldrarna till barnen. I samband med att vi rekryterar nya årskullar, genom personliga brev hem till dessa barn där vi berättar om klubben och vad vi har att erbjuda, så informerar vi på det första mötet på Lindevi om att vi söker ledare. Föreningen berättar vad det innebär att vara ledare i Lindome GIF samt vilka stöd och hjälpmedel etc. man får för att lyckas som ledare. Vi söker alltså inte färdiga ledare i första hand utan föräldrar som kan tänka sig att vara ledare för sitt/sina barn. I äldre lag där det fattas ledare får vi genom lagmöten informera föräldrarna om bristen och även här visa upp allt stöd man får för att komma igång som ny ledare. I dessa grupper kan vi också involvera äldre spelare som kanske inte vill spela fotboll längre eller inte hade kunskaperna att ta sig vidare i sin egen fotbollskarriär. I första hand kan dessa individer hjälpa till och lära sig hur det är att vara ledare för att inom något/några år beroende på individens mognads nivå ta över huvudansvaret så att föräldrarna kan ta den mer supportande rollen om man vill.

39


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

De ledare som vill utvecklas kommer erbjudas lämpliga utbildningar dock endast upp till diplomkurs BAS. Vill ledarna fortsätta på Avancerad nivå är det något som individen får bekosta själv, det kan uppkomma undantagsfall detta beslutas då i styrelsen eller VU.

Lagorganisation (delar  även  i  zebrans  väg)   Varje åldersgrupp bör ha någon sorts organisation och arbetsfördelning hos åldersgruppens ledare. Nedan tar vi upp exempel på hur en arbetsfördelning ser ut: • • •

• • •

Huvudtränare – Har det övergripande ansvaret för träning och match. Ser till att LOK-stödet blir ifyllt och inskickat till kansliet. Kontaktperson – Den person som föräldrar, kansli, nya spelare kan ta kontakt med för att få information kring ålderskullen Administratör – Sköter all informationsflöde från föreningen och från laget gällande föreningens aktiviteter, matcher, träningar m.m. Har då självklart hand om åldersgruppens hemsida. Hjälptränare – Hjälper huvudtränaren att planera och genomföra träningar och matcher. Ekonomiansvarig – Har hand om åldersgruppens lagkassa och ser till att detta sköts, samt har även hand om lotteri eller annat skall säljas och sedan betalas till föreningen. Föräldragrupp – Ser till att ledarna har en bra kommunikation med föräldrarna och kan lägga ut ansvar på föräldrarna gällande fika samt även föreningens aktiviteter som Snickarcupen, Bästa 3:an m.m.

Självklart kan en person sköta flera av dessa ovanstående roller men våra rekommendationer är att man en person inte har mer än två roller. Föreningen rekommenderar även att kombinationen huvudtränare + hjälptränare är så pass många att det går en tränare/tio barn, d.v.s. har laget 40 spelare bör det helst finnas fyra tränare på plats.

Fotbollsskolan 6- 7 år – Fotboll ett inneboende intresse Det år som barnen i Lindome fyller sex, får de hemskickat en inbjudan till att börja spela fotboll i Lindome GIF. Innan sommarlovet drar igång får alla sexåringar som vill fyra till fem träningspass där de får känna på hur det är att spela fotboll i Lindome GIF. Under första träningspasset hålls även ett föräldramöte för alla barns föräldrar där föreningen presenterar sin verksamhet, ”Zebrans väg” och beskriver hur Lindome GIF fungerar. Under detta möte ställs även frågan kring vilka som känner sig manade att vara ledare, det informeras kring ledarutbildningar, föräldragrupper och de ansvarsområden som gruppen har.

Fadderlag Träningarna innan sommarlovet sköts av nya ålderskullens fadderlags ledare. Faddertränare för den nystartade ålderskullen är de ledare som leder det lag som det året fyller nio. Under föräldramötet bör det visa sig att det finns personer som valt att ställa upp som ledare, de får gärna gå bredvid fadderlagets ledare och kanske t.o.m. ta över träningarna. Visar det sig att det inte finns några föräldrar som kan tänka sig att ställa upp så kommer träningarna innan sommarlovet att hållas men därefter kommer inga fler att hållas om det inte finns intresse av föräldrarna att finnas med som ledare.

Målsättningar Fadderledarna och de föräldraledarna som tar vid skall ha som målsättning att se till att träningen är glädjefylld samt att barnen i många av de övningar/lekar skall få röra boll så mycket som möjligt. För att möjliggöra att spelaren fortsätter i Lindome GIF är det av största vikt att vi skapar ett inneboende intresse för fotboll hos individen.

40


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Efter sommarlovet startas den nya åldersgruppen upp och veckan innan har föreningen och ledar- och föräldragruppen ett möte där man diskuterar ”Zebrans väg”, ansvarsområde och träningsinriktning.

Träningsinnehåll, träning  och  matcher Träningen skall bestå av två komponenter: • Lek med boll • Smålags spel 1vs1, 2vs2, 3vs3 och 4vs4 Träningar utförs ett tillfälle i veckan, förslagsvis på helgen. Inga matcher spelas under året du är sex år. De tar vid det år du fyller sju år.

Att tänka  på   1. Se till att alla har roligt 2. Så många bolltillslag som möjligt per individ 3. Uppmuntra med glada tillrop så mycket som möjligt Se till att väldigt leka och spela väldigt mycket så att barnen har så roligt som möjligt. Att dela upp gruppen i delar så att det går ca en tränare på ca 10 individer. Detta gör alla kan få feedback och uppmuntran, detta är positivt då även fler får röra bollen och man får mycket positiv uppmuntran som individ. Eftersom dessa träningar har som syfte att knyta individer till föreningen är det av största vikt att se till att barnen har otroligt roligt. Viktigt för ledarna är att redan från början föra ett adressregister på alla barnen för egen skull samt för medlemsavgiften när den senare skall betalas som är året du fyller sju år. Vid första kontakten med Lindome GIF och Lindevi skall föräldrar/spelare få information av ledare och/eller någon annan föreningsrepresentant om var man kan hitta ”Zebrans väg” samt föreningens stadgar och andra viktiga dokument så att alla som är med i Lindome GIF vet vad föreningen står för och vad som kommer att hända under sina år som LGIF spelare.

Startpaket Efter sommarlovet får alla nya spelare chansen att under hösten köpa ett s.k. ”Startpaket” där medlemsavgift, t-shirt, kortbyxor, strumpor, benskydd och vattenflaska ingår. Detta ”Startpaket” kan införskaffas genom kansliet.

Övrigt Nya  spelare  i  föreningen   Eftersom vi har blivit en av de största föreningarna i Göteborg samt att våra representationslag ligger så pass högt i deras respektive seriesystem är det självklart intressant för ungdomar att spela i Lindome GIF. Därför händer det ju att det kommer nya spelare som frågar om de kan få vara med i vår verksamhet. Nedan kommer vi presentera hur vi som ledare skall gå tillväga för att det skall gå till på rätt sätt. Vi har några generella saker som gäller alla grupper: • Vid första kontakten med Lindome GIF och Lindevi skall föräldrar/spelare få information av ledare och/eller någon annan föreningsrepresentant om var man kan hitta ”Zebrans väg”, dess stadgar och andra viktiga dokument, så att alla som är med i Lindome GIF vet vad föreningen står för. • Nya spelare skall skrivas in i adresslistan som skall uppdateras och skickas in till kansliet minst fem gånger per år.

41


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Talangverksamheten När man startar upp verksamheten för 6-åringarna erbjuds ett s.k. ”Startpaket” där du kan köpa: t-shirt, shorts, strumpor, benskydd, vattenflaska och medlemsavgift för ett rabatterat pris. Detta erbjudandet gäller bara under första terminen därefter gäller det att införskaffa kläder till normalt pris i klubbshopen. Alla individer är varmt välkomna i verksamheten, vi tackar inte nej till någon.

Utvecklingsverksamheten Det år då individerna fyller 12 år måste de skriva i en ungdomsregistrering vilket gör att Lindome GIF räknas som spelarens moderklubb men även att försäkringarna gäller vid eventuella olycksfall. Det kan bli känsligt med denna ungdomsregistrering då individer från andra föreningar kan lockas till föreningen och därför är övergången inte lika lätt som i Talangverksamheten. Om man inte sköter detta bra, kan det se ut som föreningen värvar spelare. Det är något som Lindome GIF starkt tar avstånd ifrån. Vi vill se till individen, tycker individen att vi har en mer glädjefylld och utvecklande verksamhet än nuvarande förening och att individen verkligen vill byta förening så är det klart att individen skall få lov att göra detta dock endast om moderklubben godkänner övergången. Bor individen inte i närheten skall vi självklart be individen att tänka över situationen och vad det innebär innan man gör ett förhastat beslut. Följande ordning skall följas när en individ har en ungdomsregistrering(vid 12 års ålder) i en annan förening och vill byta förening: 1. Spelare tar kontakt med dig som ledare. 2. Du som ledare ber spelare att först ta kontakt med sin förening och berättar den situation som man befinner sig i och vad spelaren har för avsikt. 3. Spelaren får efter sin förenings medhåll ”provträna” med Lindome GIF (vid så här unga åldrar handlar det om att man skall trivas, alla är välkomna). 4. När spelare och ledare känner att det är dags att få till en övergång kontaktas ungdomsansvarig som tar kontakt med spelarens förening 5. En övergångshandling skrivs på av spelare, ny förening och tidigare förening och skickas in till Göteborgs Fotbollsförbund. Dokumentet hittar du på föreningens hemsida på sidan Viktiga dokument 6. Därefter skall spelaren registreras i FOGIS av ungdomsansvarig 7. Sist skall medlemsavgift betalas av spelaren för att vara helt spelklar

Förädlingsverksamheten När spelarna var 12 år fick de skriva i en ungdomsregistrering för klubben detta gör att man behöver göra en dispensövergång om du kommer från en annan förening till Lindome GIF. När du blir 15 år måste man skriva i en laglicens vilket gör att du tillhör Lindome GIF. Detta gör att det blir svårare att byta förening då man som spelare behöver skriva i en speciell blankett samt att moderföreningen även behöver godkänna övergången på denna blankett, sedan skall den skickas upp till Svenska Fotbollförbundet och godkännas, denna process kan ta lite tid. Här gäller det att man som spelare inte tar för hastiga beslut utan verkligen tänker igenom detta, Därför bör vi som ledare ställa övergången till sin spets. Ordningen ser ut enligt följande när en ny spelare skall komma till Lindome GIF:

42


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

1. Spelare tar kontakt med dig som ledare 2. Ledare ber spelare att först ta kontakt med sin förening och berätta den situation spelaren befinner sig i och vad spelaren har för avsikt 3. Spelaren får efter sin förenings medhåll ”provträna” med Lindome GIF(vid så här unga åldrar handlar det om att man skall trivas, alla är välkomna). 4. När spelare och ledare känner att det är dags att få till en övergång kontaktas ungdomsansvarig som tar kontakt med spelarens förening 5. En dispensövergång skrivs på av spelare, ny förening och tidigare förening och skickas in till Göteborgs Fotbollsförbund om man är mellan 12-15år är du däremot mellan 15år och uppåt behövs övergångshandling som skall skickas till Svenska Fotbollsförbundet denna hämtas ut på kansliet efter att man beställt en genom kansliet först. 6. Därefter skall spelaren registreras i FOGIS av ungdomsansvarig (dispensövergång)eller så registreras spelaren av Svenska Fotbollsförbundet(övergångshandling). 7. Sist skall en medlemsinbetalning göras av individen för att vara helt spelklar.

43


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

”Tips från  coachen”   Några tips och tricks som är viktiga att tänka på i de olika delarna av ungdomsverksamheten. De är uppspaltade nedan i punktform:

Talangverksamheten • • • • • • • •

• • • •

Se till att ”leka” in grundläggande färdigheter i olika lekar och övningar Se till att dela upp gruppen i smådelar så att det går ungefär en tränare på ca 10 individer. Detta gör att alla individer kan få den feedback och uppmuntran som de är värda. Se till att alla har roligt Så många bolltillslag som möjligt per individ Uppmuntra med glada tillrop så mycket som möjligt vid bra prestationer. Hur agerar vi vid sämre prestationer? Tänk långsiktigt, barnen skall inte vara bäst nu utan om ca 20 år Se till att barnen får positiva upplevelser av sin kropp och en känsla av att de behärskar nya färdigheter. Två kollektiva informationsmöten skall hållas per träning, en innan träningen går igång och en efter träningen är slut. Tänk på att om er träningstid är 18.00 - 19.00 att informationen innan träningen startar ca 17.45 så att man kan starta träningen exakt 18.00. Samma gäller även informationen efter, att den startar 19.00 och kanske pågår till 19.15. Dessa informationer är viktiga för att få individerna att ”prata av sig” samt även att de får reflektera över vad de tränat på. Glöm inte att ta med dessa två extra kvartar i träningstiden så inte föräldrarna blir irriterade på er p.g.a. att ni är en kvart sena. I träningen bör du tänka på att börja med enkla rörelser och gå emot mer komplexa rörelser. Se till att vara ett föredöme med kosten, lär barnen att få goda vanor genom att äta efter träningen o.s.v. Byt ut sötsaker som godis m.m. till frukt. Att innan och efter träningen ägna ca en minut till avslappning. Det finns ingen idé att börja med taktik(barnen har inte lärt sig att tänka abstrakt än).

Utvecklingsverksamheten Förutom de saker man skulle tänka på som ledare för 5-manna kan man lägga till: • Se till att träna in idrottsspecifika färdigheter i olika lekar, övningar och spel. • Att man får tävla och träna mer mot och med jämbördiga då och då • Alla skall få chans att träna med åldersgruppen ovanför. • Spela nära på alltid smålags spel d.v.s.6vs6, 5vs5, 4vs4, 3vs3, 2vs2 och 1vs1 någon gång kan man bryta av med ”stort” spel 7vs7 men väldigt sällan. • Låt individerna få vara medansvariga i träningen t.ex. ta hand om uppvärmning och nedvarvning eller någon teknik övning eller lek. • Ställ mycket frågor, för att få en insikt hos spelarna och träna deras spelförståelse • Sträva efter att coacha istället för att undervisa • Styrketräning med egen kroppsvikt och teknik (erik? bålstabilitet och knäböj?) • Träna mycket idrottsspecifikt gällande: upprepade hopp, riktningsförändringar, snabbhet och timing av rörelser • Uppmana till mycket egen träning av tekniska färdigheter som passningar, skott, mottagningar & medtagningar och individuell bollbehandling • Att under sista året av fasen så smått börja med en taktisk skolning mycket genom att gå igenom praktiskt på planen • Att utveckla minuten med avslappning till att försöka att visualisera under minuten • Att uppmana ungdomarna till att äta ordentligt och ingen skräpmat. • Kostutbildning bör genomföras under denna fas för att uppvisa på bra exempel på mat. Även att ledaren uppvisar goda kostvanor före/under/efter träning, match, turneringar och andra samlingar.

44


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Förädlingsverksamheten Förutom de saker man skulle tänka på som ledare för 7-manna kan man lägga till: • Att man får tävla och spela än mer mot och med jämbördiga • Spela ofta smålags spel d.v.s.7vs7, 6vs6, 5vs5, 4vs4, någon gång kan du bryta av med ”stort” spel 11vs11 om det finns tillfälle, väldigt sällan om ens alls. • Låt individerna få vara medansvariga i träningen t.ex. uppvärmning, nedvarvning, teknik träning samt kanske även vissa spelmoment. • Ställ mycket frågor, för att få en insikt hos spelarna och träna deras spelförståelse • Coacha istället för att undervisa • Styrketräning med egen kroppsvikt och teknik men även kompiskroppsvikt går bra att använda (erik? bålstabilitet och knäböj?) • Träna mycket idrottsspecifikt: upprepade hopp, riktningsförändringar, snabbhet och timing av rörelser gärna med boll inblandad på något sätt. • Uppmana till mycket egen träning av tekniska färdigheter som passningar, skott, mottagningar & medtagningar och individuell bollbehandling • Att under de två sista åren av fasen gå in i detalj i en taktisk skolning mycket genom att gå igenom praktiskt på planen men även teoretiskt. • Försöka att mentalt skola ungdomarna till att kunna visualisera innan och efter träning och match och att de hittar egna rutiner. • Att uppmana ungdomarna till att äta ordentligt och ingen skräpmat. Kostutbildning bör man ha under denna fas för att uppvisa bra exempel på mat. Även att ledaren uppvisar goda kostvanor före/under/efter träning, match, turneringar och andra samlingar. • Att vinna matcher är självklart av betydelse men det största fokuset skall ligga på att lära sig spelet och befästa tekniker i matchsituationer m.m. är av största fokus

45


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

Tankvärt kring  utveckling  av  grupper/individer   Här presenteras tankvärda påståenden/frågor som man som ledare bör reflektera över eller diskutera med andra ledare i föreningen. •

Hur kan vi se till att våra lag har så hög procentuell produktivitet som möjligt? (varje individs färdighet är så hög som möjligt)

Hur kan vi se till att våra lags process förluster hålls ner till ett minimum? (andra saker som spelarna lägger energi på t.ex. jobbigt i skolan, trivs inte i laget o.s.v.)

Hur kan vi gjuta in föreningsanda, föreningsmoral och föreningssammanhållning i föreningens och lagens väggar och anda.

Kan en lösning vara att träffas minst 1ggr/var tredje vecka och tränar upp laganda, lagsammanhållning så alla står bakom varandra m.m. Så man vågar göra nytt, vågar misslyckas och man får hjälp om man behöver.

Försök att alltid träna så matchlikt som möjligt.

Bryta av den vanliga träningen och träna på t.ex. en offentlig plats för att vidga sin kontroll över offentliga territorier samt även att våga misslyckas. Börja försiktigt i gruppen så att de som är mest blyga vågar öppna sig. Man kan be föräldrar komma till en träning och agera publik för att laget skall få träna på att prestera framför publik, hitta sätt att prestera offentligt för laget.

Kan vi hålla nere process förlusterna och öka den procentuella produktiviteten i våra lag kommer vi göra stora vinster och därmed kunna få synergi effekter där 1+1=3. Mycket handlar det självklart om laganda, lagmoral och lagsammanhållning.

Hur skall vi kunna lösa de motivationsproblem som kan tänkas uppkomma då t.ex. motivation slår klass? D.v.s. att man inte ger 100 % för att man tror sig vara bättre/sämre än motståndet?

Att hitta rollfördelning, normer och ansvarstagande kan vara av stor vikt. Att hitta prestations mål för matchen kan vara av största vikt? •

Hur bör vi hantera avbytare och i 11-manna det s.k. 2:a laget? Oftast är det ju de som gör jobbet i det tysta och gör att vi har en bra grupp samt att vi har många deltagare på träning och match. Hur skall vi premiera dem och hur får vi dem att stanna kvar så länge som möjligt?

Kan en lösning vara att ha som mål att berömma varje spelare med minst en sak han gjorde bra under matchen/träningen. På detta sätt känner han/hon att man syns och att man bidrar till laget.

Kan en annan lösning vara att låta spelarna i laget efter match i grupp, uttala sig om en specifik situation som medspelaren gjort bra samt en sak som man kan tänka på. Samt att tränarna berömmer spelarna med minst en sak efter matchen är man fler ledare delar man upp arbetet.

46


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

47


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

48


Zebrans utbildningsplan  

den 25  februari  2011

© Lindome GIF www.lindomegif.se Box 9, 437 21 LINDOME

Telefon 031-991388, 031-991611 ● Fax 031-991611 ● Mail info@lindomegif.se 49

Zebrans Utbildningsplan  
Zebrans Utbildningsplan  

En plan på hur Lindome GIF önskar att utbilda sina ungdomar i sin verksamhet.

Advertisement