Page 1

Course Description การสร้ างเว็บเพจ

รหัส 2201 – 2414

จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้ 1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทางานของเว็บเพจเบื้องต้น 2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา หรื อกระบวนการการใช้เครื่ องมือการสร้างเว็บเพจ 3. สามารถออกแบบและกาหนดส่ วนประกอบที่จาเป็ นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม 4. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับสร้างเว็บเพจ 5. มีกิจนิสยั และส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตราฐานรายวิชา 1. อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ 2. ออกแบบส่ วนประกอบของเว็บเพจ 3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป

คาอธิบายรายวิชา ให้เลือกเรี ยนจากโปรแกรมภาษาหรื อเครื่ องมือ 1 ภาษา คือ HTML, XML, JAVA, PHP และโปรแกรม ช่วงสร้างเว็บเพจตามความต้องการขององค์กรโดยครอบคลุมสาระสาคัญดังต่อไปนี้ ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การ สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ป การทดสอบการทางานของเว็บเพจการ Upload เว็บเพจ


การประเมินผลการเรียน จิตพิสัย

10%

เข้าเรี ยน

10%

งานเดี่ยว

10%

แบบฝึ กหัดการบ้าน

30%

การสอบภาคทฤษฏี

20%

การสอบภาคปฏิบตั ิ

20%

รวม

100 %

Course Description  

Introduce webpage

Advertisement