Page 1

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა ნიუტონის თავისუფალი სკოლა


პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 თვე

პროგრამაზე დაშვების (მოთხოვნა): სკოლამდელი აღზრდის პროგრამზე მიიღებიან ბავშვები 5 წლიდან.

პროგრამის მიზნები: სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის მთავარი დანიშნულებაა მომავალი მოსწავლის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება, სასკოლო მზაობისათვის ხელისშეწყობა.

სწავლების შედეგები: • ბავშვი ხდება უფრო დამოუკიდებელი; • ბავშვი ემოციურად ემზადება სკოლაში წასასვლელად; • ბავშვს უვითარდება წინარე აკადემიური უნარები;


სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის მიზნები • ბავშვს შეუძლია მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის დაცვა; • ბავშვს აქვს პირადი ჰიგიენისა და თვითმომსახურების უნარ-ჩვევები; • ბავშვი ეჩვევა სწორად კვებას, ივითარებს კვების ჩვევას; • ბავშვს შეუძლია „სახიფათო“ ნივთებისაგან (სტეპლერი, მაკრატელი) გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები; • ბავშვს შეუძლია აღიქვას და სიამოვნება მიიღოს ხელოვნების ნიმუშებისგან; • ბავშვი შემოქმედებითად გამოხატავს მოსაზრებას, გრძნობას, ცოდნას; • ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ; • ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნებისა და ადამიანის დამოკიდებულების შესახებ; • ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით; • ბავშვი ცნობს ციფრებს და შეუძლია დათვლა; • ბავშვი აღიქვამს და აფასებს ზომას, მოცულობას,

სიმაღლეს, სიგრძესა და წონას; • ბავშვი აჯგუფებს საგნებს ზომის, ფორმისა და დანიშნულების მიხედვით; • ბავშვს შეუძლია დროის სწორად აღქმა; • ბავშვს შეუძლია გარშემო არსებული ობიექტების მდგომარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა; • ბავშვს ესმის და სწვდება მიზეზშედეგობრივ კავშირებს; • ბავშვი გამოხატავს ინტერესსა და ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ; • ბავშვი ავლენს ინიციატივას, არის დამოუკიდებელი; • ბავშვი შემოქმედებითად უდგება ყოველდღიურ საქმიანობას. • ბავშვი ეძებს პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვა გზას; • ბავშვს შეუძლია ახსნას საგნები ჟესტიკულაციის საშუალებით. • ბავშვი განასხვავებს გამოგონილს რეალურისგან; • ბავშვი სწავლობს საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით;


• ბავშვი ადარებს ობიექტებს, ეძებს მსგავსებასა და განსხვავებას, აფასებს მოვლენებს; • ბავშვი ობიექტებზე ინფორმაციას იგებს დაკვირვების გზით; • ბავშვს შეუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება; • ბავშვი იყენებს სიტყვებს, ჟესტიკულაციას აზრებისა

საკუთარი მიღწევებით; • ბავშვს ესმის წესები და შეთვისებული აქვს ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები; • ბავშვი მართავს თავის გრძნობებსა და იმპულსებს; • ბავშვი გარემოებიდან გამომდინარე თამამად გამოხატავს შესაბამის ემოციას, ბავშვი ენდობა

და გრძნობების გამოსახატავად, საუბრობს

და ადვილად ამყარებს ურთიერთობას ნაცნობ

გამართულად;

უფროსებთან;

• ბავშვი გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი მასალის მიმართ და ესმის მისი სიმბოლოები; • ბავშვი აკუთვნებს საკუთარ თავს სხვადასხვა

• ბავშვი იაზრებს საკუთარ და სხვების ქცევასა და მათ შედეგს; • ბავშვს შეუძლია საკუთარი ქცევა შეუსაბამოს

ჯგუფს (ოჯახს, სკოლას, სამშობლოს,

გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის

საზოგადოებას);

ცვლილებას;

• ბავშვს ესმის ბეჭდური გამოცემების სხვადასხვა დანიშნულება და შეუძლია მათი აღქმა. • ბავშვი წერის უნარს სხვადასხვა მიზნებისთვის იყენებს; • ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს სხვებისაგან

• საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი მიმართავს უფროსებს დახმარებისთვის ; • ბავშვი კეთილგანწყობილია თანატოლების მიმართ და ურთიერთობს მათთან; • ბავშვს შეუძლია მოლაპარაკების გზით

გამოცალკევებულად (თვითიდენტობა, მე-

კონფლიქტის გადაჭრა; თავს გრძნობს

კონცეფცია და თვითშეფასება);

უსაფრთხოდ და დაცულად, თავდაჯერებულია,

• ბავშვმა იცის როგორია, რა სურს და რა შეუძლია; • ბავშვს სჯერა საკუთარი თავის და ამაყობს

შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება;


ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები • შეუძლია მუშაობა დამოუკიდებლად, წყვილში და ჯგუფში; • შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება და ორიენტირება მისთვის ნაცნობ სივრცეში; • შეუძლია დამოუკიდებლად გამოიყენოს ტუალეტი; • მოემსახუროს საკუთარ თავს, დამოუკიდებლად ჭამოს, ჩაიცვას,

• იცის მაგიდასთან მოქცევის წესები; • გამოხატავს პატივისცემას ადამიანების მიმართ, • უფრთხილდება გარემოს და არ ანაგვიანებს; • იცავს რიგსა და თამაშის წესებს; • შეუძლია დაგეგმოს დღე და მიჰყვეს დღის განრიგს; • ასახელებს საკუთარ სახელს და გვარს,

გაიხადოს, ჩაალაგოს საკუთარი ნივთები

ასაკს, დაბადების თარიღს, ასახელებს

ჩანთაში და მოუფრთხილდეს მათ,

მშობლებს, დედმამიშვილებს, მათ

დაიბანოს ხელები და პირი, გამოიხეხოს

პროფესიებს, სახლის მისამართს, სახლის

კბილები, მოიმზადოს მარტივი საკვები;

ტელეფონის ნომერს ან რომელიმე

• შეუძლია დაიცვას ფეხით მოსიარულეს საგზაო წესები; • იცის მოქცევის წესები სხვადასხვა სტიქიის დროს; • ბავშვი იჩენს სიფრთხილეს საშიში ნივთების მიმართ;

მშობლის მობილურის ნომერს; • იცის სეზონები, კვირისდღეები, თვეები, საათზე სრული დროის ცნობა; • შეუძლია საკუთარი სახელის დაწერა; • თამაშის შემდეგ ყოველთვის ინახავს მის მიერ გამოყენებულ ნივთებს.


სწავლების მეთოდები: • კეთებით სწავლება; • თამაშით სწავლება; • მულტიმოდალური სწავლება; • მოსწავლეებს ინფორმაცია მიეწოდებათ მრავალფეროვანი გზებით, რათა აღქმისას ჩართული იყოს ყველა სენსორული არხი (მხედველობა, სმენა, შეხება, ყნოსვა...), რაც მნიშვნელოვნად აადვილებს აღქმასა და გაგებას; • სოციალური სწავლების მეთოდები (თანამშრომლობითი მეთოდი) - მეთოდი ითვალისწინებს მოსწავლეთა ცოდნისა და გადმოცემის უნარის ურთიერთ შეფასებას, მოსწავლეთა თვითშეფასების გამოყენებას საბოლოო შეფასების ფორმირებისას.

მუშაობის და შეფასების პრინციპები • სპეციალისტების მხრიდან მულტიდისციპლინური მიდგომა; • ინდივიდუალური ბავშვზე (ორიენტირებული მიდგომა); • ქცევის მართვის პოზიტიური სტრატეგიები;

ბავშვები პირველად პრესქულში მიღების დროს ფასდებიან. მათი მომდევნო შეფასება ყოველ სამ თვეში ერთხელ ხდება. სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი საბოლოოდ ფასდებიან. ფასდება ბავშვის კოგნიტური, ფსიქო-სოციალური უნარები, სასკოლო მზაობა. თითოეულ მოსწავლეს ეძლევა კომპეტენციების დამადასტურებელი დიპლომი.


დღის განრიგი საათი

აქტივობა

10:00 - 10:30

მიღება

10:30 - 11:00

საუზმე

11:00 - 12:00

circle time – წრეზე დასხდომის დრო

12:00 - 14:00

აქტივობები (სასწავლო ბლოკი)

14:00 - 15:00

სადილი

15:00 - 16:00

შემოქმედებითი ბლოკი - ძერწვა;

16:10 - 17:50

ფიზიკური უნარების განმავითარებელი აქტივობები(მხიარული სტარტები)

17:00 - 17:30

სამხარი

17:30 - 18:00

დღის შეჯამება/დამშვიდობება


საკონტაქტო ინფორმაცია e.mail: info@newton.edu.ge +995 570705080 +995 570705090 +995 322 000230

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა  

ნიუტონის თავისუფალი სკოლა

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა  

ნიუტონის თავისუფალი სკოლა

Advertisement