Page 1

NEWS WING ݶyO qdJ BILINGUAL WEEKLY NEWS TABLOID

Internet Version : http://www.newswing.com

Ranchi 

24 - 30 May 2013 

Year 2 

Vol 2 

Issue 21 

Pages 16 

Price : 10/-

2/-

Am‘§ÌU ‘yë¶

JwbeZ AO‘mZr ZB© amOZr{VH$ nmar Ho$ {bE V¡¶ma P=LñG«.rY @} z}Yl ,P=L1 … Ilncl G.r D§zR´_l Yn A©NlW flV ‘{88 PmaI§S> Ho$ H§$߶yQ>a ~mOma H$m aoQ> H$mS>© 10

,glAcn1 ‘n`q Hlf z’.ë‘ @lza¶l ]Å= 9

"!6!!! Jln‹R=l{ G.ln ‘l` R=lanIl @l°ñP=´=nza¶l 13

XrK©V‘m Am¡a àÛofr `l§In¶ `lJc G.r G.glYq

15³¶m Voda A~ ^r ~mH$s h¢! "Cg d³V Omo C‘« Wr h‘Zo CgHo$ AZwgma H$m‘ {H$¶m& AmO eara Vmo CVZm gmW Zht XoJm bo{H$Z ‘mZ{gH$Vm Vmo ~XboJr Zht& nwamZo ghH${‘©¶m| Am¡a nwamZr ‘§S>br H$m O¡gm gh¶moJ {‘b ahm h¡, h‘mar Amoa go H$moB© H$ga Zht ahoJr {H$ dhr JwbeZ AmO‘mZr AmO ^r OZVm Ho$ {hV ‘| VZH$a I‹S>m {XImB© Xo&'

ݶyO qdJ go JwbeZ AO‘mZr H$s Img ~mVMrV

lr{Zdmg

‘¡M `m ñnm°Q> {’$pŠg§J ~r‘mar H$s O‹S> ‘| h¡ 12 bmbM

{dZmoX Hw$‘ma

AnZr Am¡H$mV g‘PZo bJr h¡ H$m§J«og 4

{H$gb¶ am§Mr {nN>bo {XZm| ñWmZr¶ AI~mam| ‘| EH$ ~hþV N>moQ>r gr I~a N>nr, JwbeZ AO‘mZr ^mOnm ‘| dmngr H$a|Jo! ¶y§ Vmo ¶h I~a AI~ma Ho$ {H$gr H$moZo ‘| Wr, bo{H$Z OmZH$ma ‘mZVo h¢ {H$ BgH$m Aga H$m’$s Mm¢H$mZodmbm Am¡a ì¶mnH$ Wm& Hw$N> bmoJm| H$mo AmíM¶© ^r hþAm {H$ EH$ XeH$ nhbo AI~mam| H$s gy{I©¶m§ ~ZZodmbo JwbeZ AO‘mZr Ho$ ~mao ‘| BVZr N>moQ>r I~a! bo{H$Z, I~a Cg JwbeZ H$s Wr Omo h‘oem I~a| ~Zm¶m H$aVm Wm& {’$a AmO H¡$go hm{g¶o na ahVm& Am¡a, M§X amoO ~mX hr Xÿgar I~a ^r Am JB©& JwbeZ AO‘mZr H$s ^mOnm ‘| dmngr na R>hamd! ..Am{Ia, JwbeZ AO‘mZr Eogr H$m¡Z gr h¡{g¶V h¢ {Ogo boH$a I~a| gy{I©¶m§ ~ZZo bJVr h¢ Am¡a {damoYr EH$~maJr EH$OyQ>? AnZo Bg A§H$ ‘| ݶyO qdJ Zo Bgr gdmb H$m Odm~ VbmeZm ewê$ {H$¶m Am¡a gm‘Zo {ZH$b H$a Am¶m EH$ Eogm {damoYm^mgr ì¶p³VËd Omo H$^r am§Mr Ho$ ¶wdmAm| H$m AmBZm Wm Am¡a emgZ àemgZ H$s Am§I H$s {H$a{H$ar& 80 go 90 VH$ Ho$ XeH$ ‘| g‹S>H$ na {H$¶o JE Am§XmobZm| Ho$ H«$‘ ‘| gdm©{YH$ M{M©V Zm‘mo§ ‘| go EH$ ahm h¡, JwbeZ AO‘mZr& amoS> Om‘ go boH$a nw{b{g¶m H$ha Ho$ gm‘Zo grZm VmZo Zm¡OdmZ ZoVm& bo{H$Z, àemgZ H$s ZmamOJr ¶hm§ VH$ {H$ EH$ ~ma Vmo JwbeZ H$mo "Jw§S>m Eo³Q>' ‘| A§Xa H$aZo H$s R>mZ hr br Wr EH$ eof AJbo nÞo na.. AmBEEg {S>ßQ>r H${‘íZa Zo&

gw^mf S>o

ZmoEb Q>moßnmo.. {OÝh| AnZm| Zo ^wbm {X¶m! 8

From the Hotbed

Vijay Bhaskar

7


NEWS WING

ñnoeb qdJ

ݶyO qdJ

24 - 30 May 2013 

02

‘¢ AnZo AmnH$mo g~go ~‹S>m qhXÿ H$hVm Wm.. H$hVm ahÿ§Jm! - JwbeZ AO‘mZr

dh AmBEEg A~ PmaI§S> gaH$ma Ho$ EH$ erf© A{YH$mar h¢& JwbeZ na Cg O‘mZo ‘| X§Jm H$amZo O¡go Amamon ^r ‘‹T>Zo H$s H$mo{ee hþB©& bo{H$Z, nmQ>u Ho$ {b¶o JwbeZ V~ ^r EH$ Img "EogoQ>' Wo& Am{Ia ³¶m| Zht! nwamZo amOZr{VH$ma AmO ^r ¶mX H$aVo h¢ 1990 H$m dh {dYmZg^m MwZmd& nhbr ~ma am§Mr grQ> na {dO¶ {‘br Wr ^mOnm H$mo& JwbeZ AO‘mZr {dYm¶H$ ~Zo& ¶hr Zht, dmo{Q>J§ Ho$ Cg {XZ ~g EH$ I~a Zo ^mOnm Ho$ hH$ ‘| qhXÿ dmoQ>m| H$m Eogm Y«wdrH$aU {H$¶m {H$ nmQ>u H$s Pmobr ‘| am§Mr bmoH$g^m H$s EH$ Zht Mma Mma grQ>| Am {Jar§& AmO JwbeZ AO‘mZr EH$ ~ma {’$a amOZr{V H$s ZB© nmar Ho$ {b¶o H$‘a H$g MwH$o h¢& XoIZm amoMH$ hmoJm {H$ C‘« ‹T>bZo Ho$ gmW JwbeZ AO‘mZr Za‘ n‹S> JE h¢ AWdm dh nwamZo Voda A~VH$ ~aH$ama aIo hþE h¢? bo{H$Z nhbo, Cg JwOao O‘mZo H$s Hw$N> Pb{H$¶m§..! V~ ¶mZr Añgr Zã~o H$m XeH$.. JwbeZ H$s N>{d OZg‘ñ¶m H$mo boH$a àemgZ go {^‹S> OmZodmbo ZoVm H$s Wr& MM© amoS> Ho$ gm‘Zo b§~m g‹S>H$ Om‘ hþAm Wm& ¶h Am§XmobZ VËH$mbrZ EgEgnr am‘oída Camd§ Ho$ {Ibm’$ Wm& JwbeZ H$m H$hZm Wm "AJa Amn bm° E§S> Am°S>©a Zht g§^mb

gH$Vo Vmo AmnH$mo AnZm dXu Q>m§J XoZm Mm{hE&' Cg O‘mZo ‘| IwboAm‘ ‘oZ amoS> na EH$ AmBnrEg H$mo, dh ^r Omo {Obo H$m nw{bg H$ámZ hmo, MwZm¡Vr XoZm AmgmZ Zht Wm& EH$ ~ma EH$ ~oJwZmh H$s h˶m Anam{Y¶m| Zo H$a Xr Wr& AO‘mZr Ho$ ZoV¥Ëd ‘| O~aXñV Am§XmobZ Mbm& S>oS> ~m°S>r H$mo boH$a g‹S>H$ Om‘ Am¡a ¶hm§ VH$ {H$ Am§Xmo{bV ¶wdm grYo S>rgr Ho$ M¡å~a ‘| Kwg JE Am¡a S>oS> ~m°S>r S>rgr Ho$ Q>o~wb na aI {X¶m& gmam gwajm~b ~o~g ZOa Am¶m& AmBEEg AmBnrEg Ho$ {Ibm’$ Iwbr MwZm¡Vr XoZm.. JwbeZ H$s ¶h "Im{g¶V' Wr& bm° E§S> Am°S>©a H$mo boH$a N>moQ>mZmJnwa M¡å~a H$s EH$ ‘r{Q>§J hþB© Wr, ñWmZr¶ bm¶§g ³b~ ‘|& am§Mr Ho$ gr{Z¶a Egnr Cg ‘r{Q>§J ‘| Wo& M¡å~a Aܶj {ed^JdmZ Jm‹S>m{o X¶m AܶjVm H$a aho Wo& Cg‘| JwbeZ AO‘mZr Zo Iwbr MwZm¡Vr Xo S>mbr Wr nw{bg H$mo& Am¡a ZVrOo Am¶o, bo{H$Z AÀN>o& Xmo CËnmVr ¶wdH$ eha ‘| H$moham‘ ‘Mm¶o hþE Wo& AO‘mZr Ho$ Cg ^mfU Ho$ ~mX nw{bg aog hþB© Am¡a CZ XmoZm| H$mo EÝH$mCÝQ>a ‘| ‘ma {Jam¶m& gmW hr CZ VrZ WmZm à^m[a¶m| H$mo gñn|S> Am¡a

Q>´>mÝg’$a H$a {X¶m J¶m {OZH$s bmnadmhr go Jw§S>m| H$m CËnmV ~‹T> ahm Wm& Bg KQ>Zm go M¡å~a H$m H$X H$m’$s ~‹T> J¶m& d¡go hr, EH$ ¶wdm AmBnrEg (à{ejw) Ho$ gmW Q>H$amd hþAm Wm AO‘mZr H$m& AmBnrEg ‘hmoX¶ A{V CËgmhr Wo& à{ejU Ho$ {b¶o CZH$mo am§Mr H$moVdmbr WmZm Ho$ A§VJ©V {Z¶w³V {H$¶m J¶m Wm& A{V CËgmh ‘| CÝhm|Zo bmoAa ~mOma WmZm

JwbeZ AO‘mZr H$hVo h¢, "Bg ~mV H$mo ‘¢ ñdrH$ma H$aVm hÿ§ {H$ Cg O‘mZo ‘| amOZr{V ‘| H$m‘ H$aZo H$m ‘oam VarH$m AbJ Wm& H$moB© ‘wX²Xm, H$moB© OZg‘ñ¶m hmo.. Am§XmobZ H$m ‘oam CX²Xoí¶ Ho$db Zmao~mOr, YaZm H$aZm Zht, h§Jm‘m H$amZm Zht, ~pëH$ b§~o g§Kf© Ho$ gmW gH$mamË‘H$ ZVrOo VH$ nhþ§MZm ‘oam ‘H$gX hmoVm Wm&' Cg O‘mZo ‘|, ~‹S>o ~‹S>o brS>a "Zmb§Xm {gam{‘³g' Zht Iwbdm gHo$& JwbeZ AO‘mZr Zo Iwbdm¶m& ¶h AbJ ~mV ahr {H$ ~mX ‘| ¶y{Z¶Z ZoVmAm| Ho$ ^Q>H$ OmZo go Cg ~oeH$r‘Vr ’¡$³Q>´>r H$m AmO Zm‘mo{ZemZ {‘Q> MwH$m h¡& Iobmar {g‘|Q> ’¡$³Q>´>r V~ VH$ Zht {~H$s O~VH$ JwbeZ AO‘mZr H$m {damoY Omar ahm& CZHo$ hQ>Vo hr ’¡$³Q>´>r {ZOr hmWm| ‘| Mbr J¶r& Bg Vah Ho$ b§~o Am§XmobZm| ‘| JwbeZ AnZo gh¶mo{J¶m| Ho$ gmW amV {XZ KQ>ZmñWb na ‘m¡OyX ahVo& dht BªQ>| Omo‹S>H$a ImZm nH$Vm& Am¡a Am§XmobZ H$mo ‘wH$m‘ VH$ nhþ§MmZo H$s OX²XmoOohX Omar ahVr& lram‘ ~m°b {~¶[a¨J H$mo ~§Xr go ~Mm¶o aIZo H$m ‘m‘bm ^r JwbeZ Ho$ ImVo ‘| hr OmVm h¡& Mw{Q>¶m H$m "nßny h˶mH$m§S>' CZ {XZm| H$m’$s M{M©V hþAm Wm& Jar~ Ka Ho$ {ZXm}f ¶wdH$ H$mo nw{bg Zo {JaâVma {H$¶m& Cggo O~aZ Xmof ñdrH$ma H$admZo Ho$ H«$‘ ‘|

Wm& Am¡a ZVrOo gmH$ma ^r {XIZo bJo& 1990 Ho$ {dYmZ g^m MwZmd ‘| JwbeZ AO‘mZr O~ am§Mr grQ> go I‹S>o hþE Vmo CÝh| ^mar {dO¶ {‘br& am§Mr grQ> na ^mOnm H$s dh nhbr {dO¶ Wr& Cggo nhbo ^mOnm Bg grQ> na H$m§Jg o« go namñV hmoVr ahr Wr& ¶hr Zht, ¶h JwbeZ H$m hr "H$[aí‘m' Wm {H$ Cg MwZmd ‘| am§Mr {dYmZg^m grQ> Ho$ gmW hr am§Mr bmoH$g^m joÌ H$s Mma grQ>| na ^mOnm OrV JB©& hmbm§{H$, EH$ MMm© ¶h ^r CR>r {H$ 1990 Ho$ Cg {dYmZg^m MwZmd ‘| dmoQ> Ho$ {XZ JwbeZ AO‘mZr Zo AnZo D$na h‘bo H$s EH$ Eogr I~a C‹S>m Xr {Oggo {h§Xÿ dmoQ>m| H$m AMmZH$ hr ^mOnm Ho$ nj ‘| Yw«drH$aU hmo J¶m& O~{H$ Bg gdmb na JwbeZ AO‘mZr H$hVo h¢… "¶h ‘hO A’$dmh Zht Wm, EH$ g‘wXm¶ {deof Ho$ bmoJm| Zo dmñVd ‘| ‘wPna OmZbodm h‘bm {H$¶m Wm& ‘¢ gm¡^m½¶de ~M J¶m& Am¡a dhr OmZH$mar ‘¢Zo AnZo gh¶mo{J¶m| H$mo Xr& Bg‘| ‘oar JbVr ³¶m h¡?' CZgo O~ H$hm J¶m {H$ EH$ Aëng§»¶H$ g‘wXm¶ {deof Ho$ {Ibm’$ ahZodmbo ZoVm Ho$ Vm¡a na OZVm ‘| AmnH$s N>{d h¡, Bg na AO‘mZr Xmo Q>y>H$ H$hVo h¢… "Cg d³V ‘oao D$na Omo ^r Amamon bJm, ¶m Zht bJm, AmO ^r Amamon bJVm h¡ ¶m Zht bJVm.. Cg d³V

joÌ Ho$ EH$ hmoQ>b ‘| KwgH$a ‘Z‘mZr H$aZo H$s H$mo{ee H$s& {H$gr ì¶p³VJV Iw§XH$ Ho$ H$maU hmoQ>b Ho$ ‘m{bH$ H$mo ’§$gmZo H$s H$mo{ee ‘o§ ¶h gm{~V H$aZm Mmhm {H$ CZHo$ hmoQ>b ‘| doí¶md¥{V hmoVr h¡& I~a {‘bVo hr JwbeZ AmYr amV H$mo hmoQ>b nhþ§Mo Am¡a Cg AmBnrEg H$m ^§S>m’$mo‹S> hþAm& dhm§ go ~am‘X "b‹S>H$s' Zo Iwbmgm H$a {X¶m {H$ ñd¶§ Egnr gmh~ Zo CÝh| ¶hm§ ~wbdm¶m Wm& XaAgb, ‘m‘bm hmoQ>b H$mo ~XZm‘ H$aZo H$m Wm& JwbeZ AO‘mZr H$s nhb go Cg hmoQ>b H$s gmI ~M J¶r& Cg KQ>Zm Ho$ ~mX nyao am§Mr Ho$ hmoQ>b Egmo{gEeZ Zo JwbeZ AO‘mZr H$m ñdmJV {H$¶m& ~VmVo Mbo§ {H$ dh AmBnrEg Wo, Cg O‘mZo Ho$ ~hþM{M©V "AaqdX nm§S>o¶'&

nw{bgdmbm| Ho$ hmWm| nßny H$s ‘m¡V {hamgV ‘| hr hmo JB©& n[aOZ JwbeZ AO‘mZr Ho$ nmg nhþ§Mo Am¡a ݶm¶ {XbmZo Ho$ {b¶o gh¶moJ ‘m§Jm& CgHo$ ~mX Vmo nßny h˶mH$m§S> hâVm| EH$ {demb Am§XmobZ Ho$ ê$n ‘| Mbm& ñWmZr¶ go boH$a erf© àemgZ VH$ H$s ZtX ham‘ hmo JB©& ~mX ‘| Cg KQ>Zm H$o Xmofr H$B© nw{bgdmbm| na Amamon gm{~V hþE& AmO ^r am§Mr Ho$ bmoJ nßny h˶mH$m§S> Am§XmobZ H$mo Zht ^ybVo Am¡a ¶mX H$aVo h¢ JwbeZ AO‘mZr Ho$ Voda, OÁ~o, OZVm go CZHo$ Ow‹S>md H$s& ¶h JwbeZ Ho$ Voda Am¡a OZVm Ho$ ‘wX²Xm| go CZHo$ Ow‹S>md H$m hr Aga Wm {H$ nhbr ~ma am§Mr Am¡a Amgnmg Ho$ BbmH$m| ‘| CZ {XZm| ^mOnm H$m naM‘ bhamZo bJm

go boH$a AmO VH$ ‘¢ AnZo AmnH$mo g~go ~‹S>m qhXÿ H$hVm hÿ§, H$hVm Wm Am¡a H$h ahm hÿ§!' Bgr H«$‘ ‘| JwbeZ AO‘mZr EH$ nwamZm àg§J gwZmVo h¢ {H$ O~ do ^mOnm ‘| H$m’$s g{H«$¶ Wo& Cg d³V Ho$ EH$ ‘w»¶‘§Ìr Zo gaH$ma H$o EH$ Aëng§»¶H$ g§ñWm ‘| EH$ à^mdembr nX H$m ¶h H$hVo hþE Am°’$a {X¶m Wm {H$ do (JwbeZ) ñd¶§ ^r {gI Y‘© go Ow‹S>o h¢& Cg nX Ho$ {bE bmb nrbr ~ËVr dmbr Jm‹S>r {‘b ahr Wr, AÀN>m doVZ ^ËVm Wm& bo{H$Z JwbeZ Zo ¶h H$hVo hþE Cg nX H$mo R>moH$a ‘ma {X¶m {H$ do IwX H$mo Aëng§»¶H$ Zht ‘mZVo, do "qhXÿ' h¢& ¶y§ Vmo JwbeZ AO‘mZr AmO ^r "n§Om~r qhXÿ {~amXar' Ho$ Aܶj h¢ bo{H$Z do Jwê$qgh g^m ‘| ^r nyar AmñWm aIVo h¢&


NEWS WING ݶyO qdJ

do ~VmVo h¡§ {H$ h‘mao ¶hm§ emXr {ddmh, ‘aZm OrZm, CR>mbm Am{X g~ Cgr Jwê$qgh g^m Ho$ añ‘m| Ho$ AZwgma hmoVm h¡& CZH$m n[adma Ho$ Ûmam Jwê$Ûmam ‘| {Z¶{‘V AmZo OmZo go boH$a XmZ Am{X {X¶m OmVm ahm h¡& {’$a "qhXÿ' H¡$go hþE? Bg gdmb na JwbeZ ~VmVo h¢ {H$ dh ewê$ go hr qhXÿ Am§XmobZm| go Ow‹S>o aho h¢& ImgH$a

ñnoeb qdJ

n[afX Ho$ gXñ¶ ~Zo& Cg g‘¶ adtÐ am¶, Omo AmO àXoe ^mOnm Aܶj h¢, ^r {dÚmWu n[afX go Ow‹S>o hþE Wo& 1980 ‘| OZVm nmQ>u Q>y>Q>r Am¡a ^mOnm ~Zr& Cgr gmb JwbeZ AO‘mZr Zo ^r ^mOnm H$s gXñ¶m bo br Wr& JwbeZ AO‘mZr Zo OZg§K ¶m ^mOnm hr ³¶m| MwZm? Bg gdmb na AO‘mZr ~‹S>r gm’$JmoB© go ~VmVo h¢ {H$ Cg d³V C‘« ~hþV H$‘ Wr& qhXþËd {dMmaYmam ¶m amîQ>´>r¶ ^mdZm O¡gr H$moB© ‘yb ~mV OohZ ‘| Wr Zht& ~g AmaEgEg H$s "emIm' ‘| ^mJ boZo H$m ‘m¡H$m {‘bVm ahm& dhm§ H$~S>²>S>r go boH$a S>§S>m ^m§OZo VH$ Ho$ H$aV~ AmH${f©V H$aVo Wo, Am¡a Cgr Ho$ ~mX go do OZg§K Am¡a ^mOnm Ho$ hmoH$a ah JE& AO‘mZr ~VmVo h¢ {H$ Cg O‘mZo ‘| OZg§K am§Mr ‘| Ho$db Ana ~mOma VH$ {g‘Q>m Wm& Yrao Yrao AO‘mZr H$m Xm¶am ~‹T>Vm J¶m Am¡a V~ amîQ>´>r¶Vm d qhXþËd H$s ~mV| CÝh| AmH${f©V H$aZo bJt& 1980 ‘| CÝh| Ana ~mOma ‘mohëbm H${‘Q>r 1990 ‘| {dYmZg^m MwZmd go nhbo Zm‘m§H$Z Xm{Ib H$aVo JwbeZ AmO‘mZr& ‘| ^mOnm ¶wdm ‘moMm© H$m Cnmܶj ~Zm¶m J¶m& bo{H$Z ‘mÌ VrZ ‘hrZo ‘| hr CZHo$ H$m¶©H$bmn H$mo am‘OÝ‘^y{‘ Am§XmobZ go Vmo CZH$m Jham [aíVm ahm h¡& do ~VmVo XoIVo hþE CÝh| ^mOnm ZJa H${‘Q>r H$m H$mofmܶj ~Zm {X¶m J¶m& h¡§, Cg Am§XmobZ Ho$ H«$‘ ‘| CZH$m g§H$ën AmO ^r ~aH$ama h¡ BgHo$ ~mX, OZVm ¶wdm‘moMm© H$m Aܶj, ‘hmZJa Aܶj go boH$a {H$ O~VH$ am‘ ‘§{Xa Zht ~ZVm do amOZr{V H$‘© Ho$ Xm¡amZ OZVm dZm§Mb H${‘Q>r H$m ‘hm‘§Ìr nX VH$ nhþ§Mo& V~ H${‹S>¶m ‘w§S>m Cg Ho$ ~rM H$moB© ‘mbm Zht nhZ|Jo& ¶h KmofUm CÝhm|Zo {dYm¶H$ ahVo H${‘Q>r Ho$ Aܶj hþAm H$aVo Wo& CgHo$ ~mX JwbeZ OZVm ¶wdm hwE, ~m~ar "‘pñOX' Q>y>Q>Zo Ho$ ~mX H$s Wr& am§Mr ‘| Cg d³V H$B© ‘moMm© Ho$ dZm§MZ àXoe Aܶj ~Zm¶o JE& ~mX ‘| OZVm ¶wdm ‘moMm© ZoVmAm| Zo Eogr KmofUmE§ H$s bo{H$Z A{Yg§»¶ AnZo hr dmXo go H$s amîQ>´>r¶ H$m¶©g{‘{V ‘| aho& ‘wH$aVo XoIo JE& JwbeZ ~VmVo h¢ {H 1992 ‘| O~ "‘pñOX' Q>>y Q>m AS>dmUrOr H$s aW ¶mÌm H$m am§Mr AmJ‘Z! Wm do ‘m¡OyX Wo dhm§& do ~VmVo h¢ {H$ 1992 Ho$ ~mX AmO VH$ ¶h dh Adga Wm O~ nmQ>u H$m EH$ ~‹S>m Io‘m JwbeZ {H$gr ^r amOZr{VH$ H$m¶©H«$‘ ‘| CÝhm|Zo ‘mbm Zht nhZm& AO‘mZr go ZmamO hmo J¶m& Cg‘| g§K Ho$ nXm{YH$mar go boH$a JwbeZ H$m amOZr{VH$ OrdZ nmQ>u Ho$ VrZ gm§gX Am¡a AmYm XO©Z {dYm¶H$ em{‘b Wo& do JwbeZ AO‘mZr H$m OÝ‘ am§Mr ‘| hþAm, 1956 ‘|& V~ MmhVo Wo {H$ Ab~Q>© E³H$m Mm¡H$ na AS>dmUr Or H$s g^m Zht CZH$m n[adma Ana ~mOma pñWV Jm§Yr Mm¡H$ Ho$ nmg ahm H$aVm hmo& XaAgb ¶h ~mV Cg d³V am§Mr Ho$ S>rgr Am¡a Egnr MmhVo Wm& Hw$N> gmb ~mX CZH$m n[adma MM© amoS> ‘| AmH$a ahZo bJm Wo& {gQ>r Egnr Zo Bg hX VH$ MoVmdZr Xo Xr {H$ AJa Amn ¶hm§ Am¡a AmO VH$ dht h¡& {nVm Am¡a XmXm nm{H$ñVmZ Ho$ npíM‘r ‘r{Q>§J H$a|Jo Vmo h‘ AmnH$mo gwajm~b Zht Xo§Jo& JwbeZ AO‘mZr n§Om~, {Obm JwOamV, Vhgrb "’$m{b¶m' Ho$ Jm§d "{gao' Ho$ Zo Xmo Q>y>H$ H$hm… "‘¡ AmnHo$ ’$mog© H$s ~Xm¡bV ¶hm§ ‘r{Q>§J Zht H$a {Zdmgr Wo& ~§Q>dmam Ho$ g‘¶ XmXm (ñdJu¶) bmbm gwX§ aXmg AnZo ahm& gwajm H$s h‘mar AnZr ì¶dñWm h¡& Omo ‘¢Zo {XIm {X¶m&' nwÌ (ñdJu¶) bmbm B©ídaXmg AO‘mZr Ho$ gmW ^maV Am¶o Am¡a JwbeZ ~VmVo h¢ {H$ ‘oZ amoS> ‘| ‘r{Q>§J H$s Oê$aV CÝh| Bg{bE am§Mr ‘| ahZo bJo& JwbeZ H$s ‘mVm Or H$m Zm‘ OmoqJXa H$m¡a h¡& bJr ³¶m|{H$ g§K Ho$ EH$ d[aîR> nXm{YH$mar Zo CZgo H$hm Wm {H$ {nVm Zo Jm§Yr Mm¡H$ Ho$ nmg EH$ ‘H$mZ boH$a H$n‹S>o H$s XþH$mZ Bg ‘r{Q>§J ‘| EH$ bmI bmoJ {XIZo Mm{hE& àemgZ H$m H$hZm Imobr& Cgr ^dZ ‘| D$nar Vëbo na CZH$m n[adma ahZo bJm& Wm {H$ {Obm ñHy$b ¶m ~mar nmH©$ ‘| ‘r{Q>J§ hmo& bo{H$Z, CZ ñWbm| dh ^dZ AmO ^r ‘m¡OyX h¡, Ohm§ JwbeZ AO‘mZr Ho$ N>moQ>o ^mB© H$s j‘Vm ‘mÌ Xg go n§Ðh hOma Wr& AO‘mZr ~VmVo h¢ {H$ dh AnZm ì¶mdgm¶ Mbm aho h¢& JwbeZ AO‘mZr H$m amOZr{VH$ ‘r{Q>§J Aë~Q>© E³H$m Mm¡H$ na hr hþB©& Am¡a ~mX ‘|, erf© ^mOnm H$[a¶a O¶àH$me Am§XmobZ go ewê$ hþAm& CÝhm|Zo ‘¡{Q>>´ H$ H$s narjm ZoVmJU O~ AS>dmUr Or H$s aW¶mÌm H$s g‘rjm H$aZo ~¡R>o Vmo Xr Wr& bo{H$Z Am§XmobZ ‘o§ {hñgm boZo H$s dOh go CÝh| VrZ gm’$ eãXm| ‘| H$hm {H$ nyao Xoe ‘| AS>dmUr Or H$s g~go A{YH$ ‘hrZo Oob ‘| ahZm n‹S>m& Oob go {ZH$bZo Ho$ ~mX A{^^mdH$m| Zo g’$b ‘r{Q>§J {OZ nm§M N>h eham| ‘| hþB© CZ‘| am§Mr ^r EH$ Wm& Cg aW¶mÌm H$s EH$ Am¡a Img ~mV ahr& AS>dmUr Or am§Mr go hOmar~mJ hmoVo hþE nQ>Zm nhþ§Mo& bmby ¶mXd ‘w»¶‘§Ìr Wr& CÝhm|Zo AS>dmUr Or H$mo {JaâVma H$adm¶m& ¶h KQ>Zm em‘ N>h ~Oo H$s Wr& H$hVo h¢, bmby ¶mXd Zo AS>dmUr Or H$s {JaâVmar Ho$ gmW hr am§Mr ‘| JwbeZ AO‘mZr H$mo ^r {JaâVma H$aZo H$m AmXoe Omar {H$¶m Wm& Am¡a, AS>dmUr Or go Xmo K§Q>o nhbo am§Mr ‘| am§Mr ‘| AS>dmUr Or H$s g^m ‘| ^mfU XoVo JwbeZ AO‘mZr, {MÌ ‘| ~m¶t Va’$ ~¡R>o bmbH¥$îU AS>dmUr& JwbeZ AO‘mZr CÝh| H$bH$ËVm ^oO {X¶m& 1980 ‘| bm¡Q>o Am¡a CZH$m {ddmh H$mo {JaâVma H$a {b¶m J¶m& XaAgb, àemgZ H$mo ^¶ Wm {H$ H$am {X¶m J¶m& AS>dmUr Or H$s {JaâVmar hmoVo hr am§Mr ‘| ^r O~aXñV h§Jm‘m JwbeZ AO‘mZr ~VmVo h¢ {H$ CZH$s amOZr{V Ho$ ‘§M na hmo gH$Vm h¡ {OgH$m ZoV¥Ëd JwbeZ AO‘mZr H$aVo& ewê$AmV {H$emoamdñWm ‘| hr hmo JB© Wr& Ama§^ ‘| amîQ>´>r¶ AnZr AJbr amOZr{VH$ nmar Ho$ {bE JwbeZ AO‘mZr ñd¶§gdo H$ g§K H$s "emIm' ‘| ^mJ {b¶m H$aVo Wo& ~mX ‘| {dÚmWu {H$VZo V¡¶ma h¢, n{‹T>¶o ݶyO qdJ go CZH$s Img ~mVMrV ‘|&

24 - 30 May 2013 

03

‘oam nhbm bú¶ hmoJm nmQ>u Ho$ g§JR>Z H$mo ‘O~yV H$aZm

ewê$ ‘| I~a Am¶r Wr ^mOnm ‘| AmnHo$ dmngr H$s& {’$a, ‘m‘bm ê$H$ J¶m& ‘mOam ³¶m h¡? h‘H$mo {OZ bmoJm| Zo ~wbm¶m ¶m {OZgo h‘mar ~mV hþB© do nyd© ‘w»¶‘§Ìr AOw©Z ‘w§S>m Or Wo, nmQ>u Aܶj adrÝÐ am¶ Wo, A{YH¥$V Vm¡a na H$hZodmbo ‘hmZJa Aܶj g˶Zmam¶U qgh Wo.. BgHo$ Abmdm ‘w»¶mb¶ à^mar Jm‘m qgh.. ¶h ^r EH$ {Oå‘odma nX h¡.. BgHo$ Abmdm nyd© gm§gX am‘Q>hb Mm¡Yar Am¡a dV©‘mZ {dYm¶H$ grnr qgh.. ¶h g~ MmhVo h¢ {H$ Amn Am¶|..? BZ g^r go h‘mar ~mV hþB©, {H$gr H$mo ^r H$moB© AmnpËV Zht h¡ h‘mao AmZo go&

ݶyO qdJ go JwbeZ AO‘mZr H$s Img ~mVMrV A{YH¥$V ê$n go h‘| ‘hmZJa Aܶj g˶Zmam¶U qgh Am¡a ‘w»¶mb¶ à^mar Jm‘m qgh go ~mVMrV hþB© Wr& BÝhm|Zo hr ‘oar Ádm¶qZJ H$mo {b¶o g‘¶ {X¶m Wm, 22 ‘B© H$mo 12 ~Oo ^mOnm ‘w»¶mb¶ (am§Mr) ‘|& bo{H$Z, R>rH$ Cgr {XZ, BZ XmoZm| H$m ’$moZ Am¶m {H$ A^r Amn "doQ>' (B§VOma) H$s{OE& AmO ‘V H$s{OE! BgHo$ ~mX AI~ma ‘| N>nZo bJm {H$ ^mOnm ‘| AmnH$s dmngr H$mo boH$a dhm§ (^mOnm ‘|) EH$ {damoY H$m ñda C^am h¡& Hw$N> H$hZm Mmh|Jo Amn? ‘wPo O~ amoH$ {X¶m J¶m Vmo ‘oar N>h bmoJm| go ~mV hþB©, {H$gr H$mo H$moB© AmnpËV Zht h¡.. nyd© gm§gX Am¡a g§^m{dV ^mdr Cå‘rXdma am‘Q>hb Mm¡Yar.. BgHo$ ~mX grnr qgh.. g~go Á¶mXm AmnpËV BÝh| hmo gH$Vr Wr, ³¶m|{H$ ‘¢ {Og grQ> na OrVm Wm AmO do Cgr am§Mr grQ> go {dYm¶H$ h¢.. BgHo$ Abmdm Omo Mma bmoJ h¢ CZ‘| ‘hmZJa Aܶj, ‘w»¶mb¶ à^mar, àXoe Aܶj Am¡a nyd© ‘w»¶‘§Ìr AOw©Z ‘w§S>m& BZ bmoJm| Zo Amngo ³¶m H$hm, ³¶m| amoH$ {X¶m J¶m AmnH$s dmngr H$mo? BÝhm|Zo Omo H$hm Cgo ‘¢ gmd©O{ZH$ Zht H$a gH$Vm.. bo{H$Z AI~mam| ‘| Omo N>nm.. O¡go, newnmbZ KmoQ>mbm, g§K, ZoVmAm| H$m EH$ {damoYr JwQ>.. ¶h Vmo gd©{d{XV h¡& Omo bmoJ {damoY H$a aho h¢, ¶o Vmo nhbo go hr ‘oam {damoY H$a aho h¢.. H$moB© Z¶m AmX‘r Vmo h¡ Zht!.. ¶h Omo Amamon ‘wPna AmO bJ aho h¢ ¶h Xg gmb nhbo H$s ~mV h¡& Am¡a CgHo$ ~mX ^r ‘¢ nm§M gmb VH$ nmQ>u ‘| ahm, nyao gå‘mZ Ho$ gmW& nmQ>u go {ZH$mbZo H$s ~mV Vmo Xÿa, ‘wPo H$^r "emo H$mCO' VH$ Zht {H$¶m J¶m& A~ AmO EH$~ma {’$a go CÝht Amamonm| H$mo XþhamZodmbo ³¶m MmhVo h¢, Bgo Xþ{Z¶m IwX g‘P bo& A~ AmJo..? A~.. ¶h {gaXX© g‘{P¶o.. CZH$s {Oå‘oXmar g‘{P¶o ¶m CZH$m ’$O© g‘{P¶o.. CZ N>h bmoJm| H$m H$m‘ h¡ A~.. ‘oar dmngr H$m! ¶mZr A~ Amn B§VOma H$a aho h¢ {H$ EH$ Ad{Y Ho$ ~mX AmnH$mo {’$a go Am‘§{ÌV {H$¶m OmEJm..? hm§! O~ Xmo A{YH¥$V à^mar, ‘hmZJa Aܶj Am¡a ‘w»¶mb¶ à^mar, Zo H$hm h¡ {H$ eof noO 11 na.. "doQ> H$s{OE' Vmo h‘ doQ> H$a aho h¢&


NEWS WING

H¡${nQ>b qdJ

ݶyO qdJ

24 - 30 May 2013 

04

ZWdmUr H$o gh¶moJ go ha‘y AnZr Am¡H$mV g‘PZo bJr h¡ H$m§J«og í‘emZ ~Zm "‘mojYm‘'

am§Mr  ha‘y í‘emZ ämy{‘, Omo Aago go OrU© erU© Am¡a Cno{jV ahr, CgH$m gm¢X`r©H$aU Ed‘² {dH$mg H$m`© amÁ¶g^m gm§gX n[a‘b ZWdmUr Ho$ {ZOr H$mof Ed§ gm§gX joÌr` {dH$mg {Z{Y H$s H$ar~ EH$ H$amo‹S> ê$nE H$s YZam{e go am§Mr ZJa {ZJ‘ Ho$ gh`moJ go gånÝZ hþAm& Bg í‘emZ ^y{‘ H$mo Z¶m CnZm‘ {X¶m Om ahm h¡, ‘mojYm‘& ewH$« dma H$mo Bg ha‘y ‘mojYm‘ H$mo ìam§Mr H$s OZVm H$mo g‘{n©V {H$`m J`m& ~VmVo Mb| {H$ gm§gX ZWdmUr H$o n¡V¥H$ Amdmg Om‘ZJa AnZo AmXe© í‘emZ J¥h Ho$ {bE à{gÕ h¡ Omo Cg joÌ ‘| àdm{g`m| Ho$ AmH$f©U H$m ñWb h¡& am§Mr Ho$ ha‘y í‘emZ ‘| ZWdmUr Zo EH$ AmH$f©H$ ñdJ©Ûma Am¡a Mhma{Xdmar H$m {Z‘m©U H$adm`m h¡& edXmh n‹S>md d àVrjm J¥h ~Zdm`m& nmg hr ‘| ZmbmZw‘m ha‘y ZXr go g¡H$‹S>m| Q>Z H$Mam {ZH$bdm`m Am¡a Cg Va’$ go OmZda Z Kwg gHo$ BgHo$ {bE ‘w»` nwb Am¡a ha‘y í‘emZ VH$ nhþ§MZo

{dZmoX Hw$‘ma

H$m H$‘am, ZµOXrH$ H$m ‘§{Xa Am{X OJhm| H$s ‘aå‘V H$aHo$ a§JmB© nwVmB© H$s JB©& ‘mojYm‘ H$mo A{YH$ gwÝXa ~ZmZo Ho$ {bE {deof no‹S> nm¡Yo bJdmE JE Vm{H$ dmVmdaU AÀN>m aho& ZWdmUr H$m ‘mZZm h¡ {H$ BZ g~Ho$ nrN>o EH$ ‘mÌ CX²Xoí`

ahm& Bggo nhbo, ~wYdma H$mo H$m°’$s Q>o~b ~wH$ Ho$ ‘mÜ`‘ go gm§gX Zo {nN>bo nm§M dfmo© ‘| PmaI§S> ‘| gm§gX {Z{Y Am¡a ì`{º$JV à`mg go {H$`o J`o H$m`mo© H$m boIm OmoIm àñVwV {H$`m& gm§gX Ho$ H$m`mo©

H$m§J«og AmbmH$‘mZ H$mo {h§Xr nQ²Q>r ‘| AnZr Am¡H$mV H$m nVm Mb J`m h¡ Am¡a dh VrZ à‘wI amÁ`m|- CËVa àXoe, {~hma Am¡a PmaI§S> ‘| {H$gr joÌr` nmQ>r© H$m H§$Ym VbmeZo ‘| OwQ> JB© h¡& hmbm§{H$ BZ VrZm| amÁ`m| ‘| dh {H$go AnZm MwZmdr nmQ>©Za ~Zm`oJr, `h V` Zhr§& CËVa àXoe ‘| Ohm§ ‘wbm`‘ Am¡a ‘m`mdVr XmoZm| go g§~§Y ~Zm`o hþE h¡, dhr {~hma ‘| bmby Ho$ Abmdm dh ZrVre na ^r S>moao S>mb ahr h¡& PmaI§S> ‘| EH$ Va’$ Vmo ~m~ybmb h¢, Xygar Va’$ {nVm-nwÌ Omo‹S>r, `mZr {e~y gmoaoZ Am¡a ho‘§V& dOh ^r gm’$ h¡& BZ VrZm| amÁ`m| ‘| AHo$bo MbZo H$m gnZm CZH$m Qy>Q> MwH$m h¡& CËVa àXoe ‘| amhþb Jm§Yr Ho$ bmI à`mg Ho$ ~mdOyX H$m§J«og H$s gËVm ‘| dmngr Zhr§ hþB©& {~hma ‘| bmby go {H$Zmam Vmo H$a {b`m bo{H$Z gËVm na ZrVre H$m{~O hmo J`o Am¡a PmaI§S> ‘| ^r dh gËVm go Xya hmo JB©& H$m§J«og Ho$ Ambm ZoVmAm| H$s `h gm’$ g‘P ~Z JB© h¡ {H$ ~J¡a joÌr` nm{Q>©`m| H$s ‘XX Ho$ dh bmoH$g^m MwZmd H$s d¡VaUr BZ amÁ`m| ‘| nma Zhr§ H$a gH$Vr& ^«îQ>mMma Ho$ Amamonm| go {Kar H$m§J«og `{X AnZo ~b~yVo MwZmd b‹S>Zo H$m X§^ H$aVr h¡ Vmo CgH$s BZ amÁ`m| ‘| ~war JV ~ZoJr& PmaI§S> ‘| Vmo hmbV `h h¡ {H$ Omo H$m§J«og {nN>bo H$B© dfm}§ go Pm‘w‘mo H$mo {H$Zmam H$a AnZo ~b~yVo amOZr{V H$aZo H$m gnZm XoI ahr Wr, {OgHo$ àXoe ZoVm MwZmd H$s KmofUm hmoVo hr Pm‘w‘mo go JR>~§YZ Z H$a AnZo ~b na MwZmd b‹S>Zo H$m Vmb R>moH$Zo bJVo Wo Am¡a {nN>bo {dYmZ g^m MwZmd Ho$ nhbo {OZ àXoe ZoVmAm| Ho$ ~hH$mdo ‘| AmH$a H$m§J«og AmbmH$‘mZ Zo Pm‘w‘mo go [aíVm Vmo‹S> ~m~ybmb H$m hmW Wm‘ {b`m Wm, àXoe Ho$ dhr ZoVm A~ {X„r OmH$a Jwhma bJm aho h¢ {H$ Pm‘w‘mo Ho$ gmW MwZmdr JR>~§YZ Zhr§ hþAm Vmo H$m§J«og H$s Z¡`m Sy>~ Om`oJr& àXoe ZoVmAm| H$s Bg ‘Z:pñW{V H$m ’$m`Xm CR>m H$a A~ Pm‘w‘mo ^r n¡Vam {XImZo bJr h¡- nhbo gaH$ma ~ZmAmo, {’$a H$a|Jo JR>~§YZ& hmbm§{H$, Pm‘w‘mo H$s pñW{V ^r ~hþV AÀN>r Zhr§& ^mOnm Ho$ gmW JR>~§YZ H$a Am¡a gaH$ma Mbm H$a CgZo OZVm Ho$ ~rM AnZr {dídgZr`Vm Imo Xr h¡& dh `{X Bg ‘Zmod¡km{ZH$ b‹S>mB© ‘| H$m§J«og go ‘O~yV {XI ahr h¡ Vmo Bg{bE {H$ CZHo$ nmg A~ ImoZo Ho$ {bE Hw$N> Zhr§ ~Mm& gËVm dh J§dm MwH$s h¡, OZVm H$m {dídmg Imo MwH$s h¡, bmoH$g^m MwZmd ‘| CZH$s H$moB© Img ämy{‘H$m Zhr§ hmoZo dmbr& bo{H$Z H$m§J«og Ho$ {bE Vmo AJbm bmoH$g^m MwZmd ~ohX ‘hËdnyU© h¡&

Vmar◊

dmbo nwb Ho$ ZrMo bmoho H$s Ombr, JmS©>dmb, nmZr Ho$ ~moa d Q>H§ $s, ß`mD$ Am{X ~Zdm`m& bH${‹S>`m§ aIZo H$m H$‘am, í‘emZ ajH$

`h h¡ {H$ ‘¥Ë`w H$s J[a‘m d ñdOZm| H$s gw{dYm ~Zr aho& Bg nyao H$m`© H$mo {ZYm©[aV Ad{Y ‘| gånÝZ H$amZo ‘| gm§gX H$m`m©b` ‘| gbmhH$ma g§Xrn d‘m© H$m ^r ¶moJXmZ

go Ow‹S>o H$m°’$s Q>o~b ~wH$ H$m bmoH$mn©U ñHy$br N>mÌ `g{’$`m nadrZ Am¡a CJ«dmXr g§JR>Z N>mo‹S> gm‘m{OH$ H$m`© H$a aho Jw‘bm Ho$ {W§~y Cam§d Zo g§`wº$ ê$n go {H$`m&

Eg~rAmB© Zo {dÚmb` H$mo 10 n§Io àXmZ {H$`o MH«$Yanwa… ^maVr` ñQ>oQ> ~¢H$, MH«$Yanwa emIm Ho$ emIm à~§YH$ A^` Hw$‘ma Ho$ Ûmam ñWmZr` ‘hmË‘m Jm§Yr Cƒ {dÚmb` Ho$ N>mÌm| H$mo J‘r© Ho$ {XZm| ‘| amhV {XbmZo Ho$ {bE h¡dëg H$ånZr Ho$ 10 {g{b§J n§Io CnbãY H$am`o J`o h¢& Bg Adga na emIm à~§YH$ Zo H$hm {H$ ^maVr` ñQ>oQ> ~¢H$ gm‘m{OH$ Xm{`Ëdm| H$mo ^br ^m§{V `Wmg§^d nyU© H$aZo H$m à`mg H$aVm h¡& Bgr H«$‘ ‘| gm‘m{OH$ H$m`m} H$mo àmoËgm{hV H$aZo Ho$ X¥pîQ>H$moU go ñWmZr` ‘hmË‘m Jm§Yr Cƒ {dÚmb` Ho$ à^mar àmMm`© {~‘b Pm H$mo Xg {g{b§J n§Io CnbãY H$am`o J`o h¢ VWm {dÚmb` Ho$ {d{^ÝZ H$jmo ‘| ~¢H$ Ho$ gm¡OÝ` go hr n§Io bJmZo H$m H$m`© {H$`m J`m h¡& emIm à~§YH$ Zo H$hm {H$ ^{dî` ‘| ^r `h ~¢H$

Eogo H$m`m} H$mo àmoËgm{hV H$aZo H$s {Xem ‘| `Wmg§^d à`mg H$aoJm {Oggo {H$ ~¢H$ AnZo gm‘m{OH$ Xm{`Ëdm| H$m ^br ^m§{V {H«$`mÝd`Z H$a gHo$& Bg Adga na à^mar àmMm`© {~‘b Pm Zo H$hm {H$ J‘r© Ho$ {XZmo ‘| ~¢H$ Ho$ Ûmam {dÚmb` n[adma H$mo n§Im CnbãY H$am H$a EH$ CËH¥$îQ>

H$m`© {H$`m h¡& {ejm Ho$ joÌ ‘| `h nwZrV H$m`© H$m’$s àe§gZr` h¡ VWm emIm à~§YH$ A^` Hw$‘ma Ho$ à`mg H$s do ‘wŠV H§$R> go gamhZm H$aVo h¢& Bg Adga na H$m’$s g§»`m ‘| ~¢H$ H$‘r© d {dÚmb` Ho$ {ejH$ JU ^r CnpñW{V Wo& àXoe H$s I~a| noO 5 na ^r

A~ H$m§J«og AmbmH$‘mZ Pm‘w‘mo H$s Ym¢gnQ²Q>r ‘| AmVr h¡ `m Zhr§, `h Vmo Xmo Mma {XZ ‘| ñnîQ> hmo Om`oJm, bo{H$Z Cggo ~‹S>m gdmb `h h¡ {H$ Š`m Pm‘w‘mo go MwZmdr Vmb‘ob H$a H$m§J«og ’$m`Xo ‘| ahoJr? BgH$s ~hþV H$‘ g§^mdZm h¡& Pm‘w‘mo ZoVmAm| H$s N>{d OZVm Ho$ ~rM ~ohX Iam~ hmo MwH$s h¡& BgHo$ Abmdm `h nwamZm B{Vhmg ahm h¡ {H$ Pm‘w‘mo go MwZmdr JR>~§YZ H$aZo go Pm‘w‘mo H$mo Vmo bm^ {‘bVm h¡, bo{H$Z CgHo$ nmQ>©Za H$mo bm^ Zhr§ {‘bVm& dOh `h {H$ Pm‘w‘mo Ho$ dmoQ>a amOZr{VH$ ê$n go n[an¹$ Zhr§& do Vmo {g’©$ Vra YZwf na ‘wha bJm`|Jo `m {’$a {H$gr AÝ` PmaI§S>r Cå‘rXdma na& Bg{bE Pm‘w‘mo go MwZmdr JR>~§YZ go Pm‘w‘mo Ho$ gm§gXm| H$s g§»`m Vmo ~T> gH$Vr h¡, H$m§J«og H$s ~‹T>oJr, Bg‘| g§Xoh h¡& Pm‘w‘mo H$s ‘m§J h¡ {H$ H$m§J«og nhbo amÁ` ‘| gaH$ma ~Zm`o& IwX ^«îQ>mMma Ho$ Amamonm| ‘| AmH§$R> Sy>~r H$m§J«og Ho$ gm‘Zo Pm‘w‘mo Am¡a AÝ` Xbm| Ho$ XmJXma {dYm`H$m| Ho$ gmW {‘b H$a gaH$ma ~ZmZo ‘| H$moB© Z¡{VH$ g§H$Q> Zhr§, ~g do ho‘§V gmoaoZ H$mo ‘w»`‘§Ìr ~ZmZo Ho$ nj ‘| Zhr§& bo{H$Z ho‘§V Š`m Bggo H$‘ na ‘mZ|J? o Bgr ~mV na {Q>H$m h¡ `h gdmb H$s amÁ` ‘| gaH$ma ~ZoJr `m amÁ`nmb Ho$ emgZ H$m {dñVma hmoJm&


NEWS WING

ñQ>oQ> qdJ

ݶyO qdJ

24 - 30 May 2013 

05

MmMm ^VrOm H$s Jmobr ^JV Ho$ Aܶj ~ZZo go H$m§ J « o g ‘O~y V hmo J r… A§ ~ a ZmW nhm‹ S > r MrVm {Jamo h Zo br {Oå‘o d mar ‘ma H$a hË`m AO¶ e‘m©  Jw‘bm Jw‘bm WmZm joÌ Ho$ ‘waHw§$S>m J«m‘ nwaZm Q>mb o r ‘| h{W`ma ~§X Anam{Y`m| Zo Ka ‘| Kwg H$a am‘ ‘hVmo H$s Jmobr ‘ma hË`m H$a Xr Ed§ nËZr aoIm Xodr Ho$ gmW ‘manrQ> H$s& BgHo$ ~mX dmS©> nmf©X Ho$ hË`m Ho$ EH$ Amamonr gmoZy ~‹S>mB©H$ H$mo IXo‹S> H$a Jmobr ‘mar& am‘m ‘hVmo H$mo 3 Ed§ gmoZy H$mo 2 Jmobr ‘mar J`r h¡& gmoZy ‘waHw§$S>m ñHy$b Ho$ Zdr§ H$jm H$m N>mÌ Wm& h‘bo ‘| gmoZy H$s ‘m± gwbmoMZm Xodr Zo ^mJ H$a OmZ ~Mm`r& KQ>Zm H$s gyMZm Xoa amV Jw‘bm WmZm H$mo Xr J`r& gyMZm na WmZm Ho$ nw{bg ~b Zo Jm±d nhþ±M H$a Anam{Y`m| H$mo KoaZo H$s H$mo{ee H$s na AnamYr ^mJ {ZH$bo& hË`m H$s I~a bJVo hr EgS>rnrAmo XrnH$ Hw$‘ma nm§So> BÝñnoŠQ>a Am{‘a hþg¡Z d WmZm à^mar A{Zb H$U© nwaZm Q>mobr nhþ±M JE Wo& nw{bg Ho$ AZwgma à{VemoY ‘| hË`m H$mo A§Om‘ {X`m J`m h¡& gmoZy ~‹S>mB©H$ {nN>bo

{dZ¶ {‘l  MH«$Yanwa npíM‘ {g§hr^y‘ {Obm Ho$ d[að> H$m§J«og ZoVm A§~a ZmW am` Mm¡Yar Zo H$hm h¡ {H$ Z`o àXoe AÜ`j gwIXod ^JV Ho$ ZoV¥Ëd ‘| àXoe ‘| H$m§Jg o« H$m g§JR>Z H$m’$s ‘O~yV hmoJm& CZHo$ Aܶj ~ZZo go H$m§J«o{g`m| ‘| EH$ Z`o CËgmh H$m g§Mma hþAm h¡& `wdm hmoZo Ho$ gmW-gmW ^JV H$m’$s H$‘©R> h¡ {OgH$m bm^ nmQ>r© H$mo {ZpíMV Vm¡a na {‘boJm& Mm¡Yar Zo H$hm {H$ Z`o H$m§J«og àXoe AÜ`j Ho$ à`mg go npíM‘ {g§hämy‘ {Obm ‘| ^r H$m§J«og H$m’$s geŠV d ‘O~yV hmoJm& Mm¡Yar Zo H$hm {H$ `y§ Vmo Bg {Obm ‘| H$m§J«og ~ohVa pñW{V ‘| h¡ {H$ÝVw nyd© gm§gX ~mJwZ gwå~ê$B© Ho$ Ûmam `h H$hm OmZm {H$ JR>~§YZ go H$m§J«og H$s pñW{V Am¡a gwX¥‹T> hmoJr Vmo `h {ZpíMV Vm¡a na ñdmJV `mo½` ã`mZ h¡ Š`m|{H$ JR>~§YZ go dmoQ>mo§ H$m {~Iamd ê$H$Vm h¡ VWm BgH$m bm^ nmQ>r© H$mo {ZpíMV Vm¡a na {‘bVm h¡& Mm¡Yar H$m ‘mZZm h¡ {H$ JR>~§YZ d Vmb‘ob go nmQ>r© H$s pñW{V gwX¥‹T> hmoVr h¡ VWm BgHo$ ~ohVa n[aUm‘ ^r AmVo h¢, Bg n[aX¥í` ‘| JR>~§YZ Amdí`H$ h¡&

{XZm| dmS©> nmf©X éXZ Xodr H$s hË`m H$m§S> ‘| Zm‘ XO© A{^`wº$ Wm& nw{bg AkmV Anam{Y`m| Ho$ pIbm’$ ‘m‘bm XO© H$a AZwg§YmZ ‘| OwQ> J¶r h¡& hË`m H$s {Oå‘odmar nhm‹S>r MrVm {Jamoh Ho$ E[a`m

H$‘m§S>a ^maVr Zm`H$ Zo br h¡& XmoZm| ‘¥VH$m| na Amamon bJm`m h¡ {H$ `o bmoJ nrEbE’$AmB© Ho$ {bE H$m‘ H$aVo Wo& dmS©> nmf©X éXZ Xodr H$s hË`m H$mÊS> ‘| gmoZy XñVo ‘| em{‘b Wm&

ñnmoQ²>©g EH$oS>‘r g‘a H¢$n ‘| eha Ho$ g^r ~ƒo Am‘§{ÌV ݶyO qdJ  Jw‘bm ñnmoQ²g© EHo$S>‘r Zo ~rg {Xdgr` g‘a H¡$ån bJmH$a Iob go Omo‹S> H$a ~ƒm| H$m gdm©§JrU {dH$mg H$s nhb H$s h¡& EHo$S>‘r Ho$ g{Md OwÞw a¡Z Ed§ hm{’$O Ca ah‘mZ H$s àe§gm H$aVo hþE ZJa n§Mm`V AÜ`j YraoÝÐ àgmX {g§h Zo H$hm {H$ Iob go ~ƒm| H$m gdm©§JrU {dH$mg hmoVm h¡, ì`{º$ H$m emar[aH$ Ed§ ‘mZ{gH$ {dH$mg hmoVm h¡, H$bm g§ñH¥$[V Ed§ IobHy$X {d^mJ Ed§ ñnmoQ²g© EHo$S>‘r H$o g‘a H¡$ån H$m CÓmQ>Z H$aVo hþE AZw‘§S>b nXm{YH$mar {J[aOm e§H$a àgmX Zo pIbm{S>`m| go n[aM` àmá H$a g‘a H¡$ån Ho$ Am`moOZ Ho$ {bE ñnmoQ²g© EHo$S>‘r H$s gamhZm H$s& A{V{W`m| H$m ñdmJV H$aVo hþE g¡æ`X OwÞw a¡Z Zo H$hm {H$ J‘r© Ho$ AdH$me

OZVm Ho$ {bE H$~ hmoJr Am{Ve~mOr!

MH«$Yanwa  MH«$Yanwa ‘| BZ {XZmo§ ZoVmJU d nm{Q>©¶m| Ûmam AnZr CnbpãY`m| na O‘ H$a Am{Ve~mOr H$s Om ahr h¡& Bg H«$‘ ‘| joÌ H$s OZVm `h OmZZm MmhVr h¡ {H$ OZVm Ho$ CnbpãY na H$~ hmoJr "Am{Ve~mOr'& eha ‘| {dJV Hw$N> {XZm| go {Za§Va H$B© CnbpãY Ho$ Zm‘ na ‘w»` ‘mJ© na O‘H$a Am{Ve~mOr hþB©& Bg àH$aU na ñWmZr` bmoJm| H$m ‘mZZm h¡ {H$ Ho$db CnbpãY Ho$ Zm‘ na Am{Ve~mOr go Bg joÌ Ho$ bmoJm| H$mo Š`m hm{gb hmoJm? MH«$Yanwa BZ {XZm| ^rfU J‘r© ‘| ^r {~Obr H$s H$Q>m¡Vr go H$m’$s ~ohmb h¡& Amoda{~«O H$s g‘ñ`m {dJV Xmo XeH$ go `WmdV h¡& JwX‹S>r ~mOma ‘| {dñWmnZ H$m ñWm`r g‘mYmZ A~ VH$ Zhr§ {ZH$bm& MH«$Yanwa AZw‘ÊS>b ‘| A{YH$m[a`m| H$s H$‘r Ho$ H$maU H$m‘ H$mO na {dnarV Aga n‹S> ahm h¡& BZ g‘ñ`mAm| H$m {ZamH$aU H$am H$a Am{Ve~mOr H$s OmE Vmo AmZÝX XmoJwZm hmo Om`oJm §& Bg joÌ Ho$ bmoJm| H$m ‘mZZm h¡ {H$ OZVm Ho$ à{V ^r Jå^raVmnyd©H$ gmoMZo H$s Amdí`H$Vm h¡& MH«$Yanwa AZw‘ÊS>b H$mo AZw‘ÊS>b H$m XOm© {‘bo Vmo 31 df© nyU© hmo J`m {H$ÝVw AmO VH$ `h AnZr ‘yb^yV gw{dYm Ho$ {bE Vag ahm h¡& A{YH$m[a`m| H$s H$‘r Ho$ H$maU `h AZw‘ÊS>b Am¡a ^r H$îQ>àX pñW{V ‘| h¡ Bg{bE OZ à{V{Z{Y H$mo BZ Jå^ra {df`mo§ na ^r {ZpíMV Vm¡a na Jå^raVm nyd©H$ nhb H$aZo H$s Amdí`H$Vm h¡&

^maVr` ñQ>oQ> ~¢H$ H$s gw{dYm ‘| {Za§Va BOm’$m na ñHy$br ~ƒm| Ed§ pIbm{S>`m| Ho$ ~rM Xy[a`m§ H$‘ H$aZo Ho$ {bE g‘a H¡$ån H$m Am`moOZ H$bm g§ñH¥${V Ed§ Iob Hy$X {d^mJ go AZw‘{V boH$a Am`moOZ {H$`m J`m h¡& Iob ‘| é{M aIZo dmbo eha Ho$ H$moB© ^r ~ƒm Bg H¡$ån ‘| à{ejU àmá H$a gH$Vo h¢& EHo$S>‘r H$s Amoa go à‘mU nÌ {dV[aV {H$`o Om`|Jo& Bg ‘m¡Ho$ na ZJa AÜ`j YraoÝÐ àgmX {g§h Ho$ gmW Am{eH$ e‘m© Ed§ JU‘mÝ` bmoJ CnpñWV Wo&

^maVr` ñQ>oQ> ~¢H$ AnZo ImVmYm[a`m| H$s gw{dYm hoVw H${Q>~Õ h¡ VWm CÝh| ~ohVa gw{dYm XoZo Ho$ H«$‘ ‘| H$B© H$maJa à`mg ^r {H$`o J`o h¢, CŠV OmZH$mar emIm à~§YH$ A^` Hw$‘ma Zo Xr & CÝhmoZo OmZH$mar XoVo hþE ~Vm`m {H$ G$U emIm `WmerK« hr ~¢H$ n[aga Ho$ àW‘ V„o na ñWmZm§VaU hmoJr & `hm§ {Z‘m©U H$m`© bJ^J nyU© hmoZo Ho$ H$Jma na h¡ & BgHo$ Abmdo ImVmYm[a`m| H$mo noaemZr Z hmo BgHo$ {bE H$B© H$maJa Cnm` {H$`o J`o h¢ VWm BgH$m grYm bm^ ^r ImVmYm[a`m| H$mo {‘bZo bJm h¡ & AJa {H$gr àH$ma H$s ImVmYm[a`m| H$mo H$moB© Agw{dYm hmo Vmo do CZgo grYo {‘bH$a ~Vm gH$Vo h¢ VWm br§H$ ’o$b hmoZo H$s n[apñW{V ‘| H$m‘-H$mO à^m{dV Z hmo BgHo$ {dH$ën Ho$ ê$n ‘| ^r ~¢H$ ‘| dr goQ> H$s gw{dYm ~hmb hmo J`r h¡ {Oggo {H$ H$m‘-H$mO à^m{dV Zhr§ hmoJr & {d{XV hmo {H$ A^` Hw$‘ma Zo VrZ ‘mh nyd© hr MH«$Yanwa emIm ‘| `moJXmZ {X`m h¡ VWm Bg emIm Ho$ Ûmam ImVmYm[a`m| H$mo ~ohVa gw{dYm àXmZ H$s Om ahr h¡&


NEWS WING

E{S>Q> qdJ

ݶyO qdJ

JwbeZ H$s dmngr H$m gdmb PmaI§S> ‘| {dYmZg^m MwZmd H$s AmhQ> gwZr Om ahr h¡& H$m§J«og Am¡a Pm‘w‘mo ^bo hr AnZr gaH$ma ~ZmZo H$m gnZm ~wZo, ~mH$s Xb Ho$ nmg EH$ hr bú¶ h¡, MwZmd H$s V¡¶mar& ^mOnm ^r OwQ> MwH$s h¡ Bg V¡¶mar ‘|& H|$Ðr¶ AmbmH$‘mZ EH$ Amoa Ohm§ PmaI§S> ^mOnm ‘§o EH$OyQ>Vm H$s nwaOmoa H$mo{ee H$a ahm h¡ dht àXoe ^mOnm ‘| dh gwYma A~ VH$ Zht {XI ahm& à˶j Vm¡a na, JwQ>m| ‘| ‘V^oX nmQ>Zo H$s ewê$AmV Vmo hþB© h¡, bo{H$Z gm§JR>{ZH$ Vm¡a na H$moB© ñnîQ> ZVrOo Zht {XI aho& I~am| Ho$ ‘wVm{~H$, Io‘o~mOr Am¡a Jwá ~¡R>H$m| H$m {gb{gbm W‘ Zht ahm& Eogo ‘o§ àXoe ^mOnm Zo EH$ Z¶m ‘moMm© Imob {b¶m h¡& EH$ g‘¶ am§Mr ‘| VodaXma ZoVm Ho$ ê$n ‘| nhMmZ aIZodmbo JwbeZ AO‘mZr H$mo bmZo H$s EH$ H$mo{ee ewê$ hþB© h¡& bo{H$Z, A§Xê$Zr {damoY Zo EH$mEH$ Cg H$mo{ee H$s bJm‘ ItM br& hmbm§{H$, OmZH$ma ‘mZ aho h¢ {H$ A{YH$m§e nmda’w$b ZoVm A~ ^r JwbeZ AmO‘mZr H$s dmngr H$m ‘mJ© àeñV H$aZo ‘| OwQ>o h¢& BYa, JwbeZ Zo ^r nyar V¡¶mar H$a br h¡& A§Xê$Zr I~a h¡ {H$ JwbeZ AnZo nwamZo gm{W¶m| H$mo EH$~ma {’$a EH$OyQ> H$a aho h¢& Ama§{^H$ V¡¶mar ~Vm ahr h¡ {H$ AJa JwbeZ AO‘mZr H$s ^mOnm ‘| dmngr hmoVr h¡ Vmo CZHo$ Hw$N> Aݶ {ZpîH«$¶ gmWr Am¡a Hw$N> Xÿgao Xbm| ‘| Mbo JE ZoVm EH$~ma {’$a ^mOnm ‘| bm¡Q> gH$Vo h¢& d¡go JwbeZ AO‘mZr H$m ì¶p³VËd ^r H$‘ AZgwbPm Zht h¡& H$^r H$Q>²>Q>a qhXþdmX H$mo h{W¶ma ~ZmZodmbo JwbeZ EH$ bmoH${චZoVm Wo& ¶h AbJ ~mV h¡ {H$ emgZ ‘| CZ {XZm| CZH$s nhMmZ EH$ "P‘obm I‹S>m H$aZodmbo' ZoVm H$o ê$n ‘| ahr h¡& ¶h O‘mZm "am‘‘§{Xa' dmbm Wm& ݶyO qdJ go EH$ ~mVMrV ‘| JwbeZ Zo Xmdm {H$¶m h¡ CZH$s gm|M ‘| ~Xbmd Zht Am¶m h¡& BYa, ^mOnm H$m qhXÿ H$mS>© A~ VH$ {S>ã~o go ~mha Zht {ZH$bm h¡& hm§, AJa ^mOnm dh H$mS>© Xmo~mam IobZm MmhVr h¡ Vmo {ZpíMV hr JwbeZ AO‘mZr O¡go ZoVm EH$ ~ma {’$a BgH$s EogoQ> hr ~Z|Jo& ~hahmb, A^r nhbo ¶h XoIZm amoMH$ hmoJm {H$ dmH$B© ^mOnm ‘| JwbeZ H$mo H$moB© ‘hËdnyU© ñWmZ {‘boJm ¶m Zht& Am¡a Cggo ^r nhbo ¶h Vmo gm’$ hmo {H$ CZH$s dmngr H$~ VH$ hmoVr h¡ nmQ>u ‘|&

g§nmXH$s¶

g§nmXH$s¶, àgma d {dkmnZ àYmZ H$m¶m©b¶ 218, aodm§JZ, Eb EZ {‘lm H$m°bmoZr, BQ>H$s amoS>, am§Mr 5, PmaI§S>& ’$moZ d ’¡$³g >… 0651 2511222 ‘mo~mBb… 9431113111, 9334718437 B©‘ob… editor@newswing.com advt@newswing.com Website: http://newswing.com

Postal Address : NEWS WING, Post Box No. 111, Ranchi-1

am§Mr eha ‘| "ݶyO qdJ' H$m g§nH©$ H|$Ð/ H$bo³eZ g|Q>a ({dkmnZ Am¡a àgma)

Books World Opp. Mahabir Mandir, Main Road, Ranchi 1.

{Xëbr ã¶yamo (g§nmXH$s¶ d {dkmnZ) ã¶yamo Mr’$ … AO¶ Hw$‘ma O¡Z 4/1710, AZw {Z{Y, am‘m ãbm°H$, ^mobmZmW ZJa, {Xëbr 110032. ‘mo~mBb… 9810658159 B©‘ob… delhi@newswing.com {dOwAbmBOa (n[aH$ënH$) … aodm

gbmhH$ma g§nmXH$ … {dO¶ ^mñH$a

g§nmXH$ … {H$gb¶

24 - 30 May 2013 

Corruption In Public Life!

M Y Siddiqui

There is nothing new about the involvement of Union Railway Minister Pawan Kumar Bansal since booted out, in getting ill-gotten money for plum postings, transfers and promotions in the Ministry of Railways, zonal railways, railway production units, divisional railways, railway work shops, attached, subordinate offices and railway public sector undertakings. Bansal’s misfortune was that he has been caught red handed because he trusted his own close relatives to misuse his office and the matter surfaced publicly unlike his predecessors, who had third party sources as their trusted conduits for underhand ill-gotten money, not close relatives. Well, the corruption has been there ever since the railways were first commissioned in India in 1853. Before Independence, it used to be the Chief Commissioner (then CEO of Indian Railways) and since then the Minister of Railways. The modus operandi of successive Railway Ministers has differed in making money through wheeling, dealings, cuts, commissions, in transfers, postings and promotions to the position of power and pelf. So have been the corruptions in purchase of materials like steel, cement, bricks, mortars, ballasts, equipment & machinery, wagon allotment, over invoicing in freight, parcel, passenger amenities, ticketing reservations, import of equipment and technology and so on. In common public perceptions, Ministry of Railways is one of the most lucrative (Malaidar) economic Ministries in the Government of India. With possible exception of Lal Bahadur Shastri and K. Hanumanthaiya, almost all Railway Ministers have been making money covertly with attendant subtlety and swiftness. It was naïve of Bansal having relied on his close relatives making him directly complicit and criminally liable. In the case of Kedar Panday as well, trusted conduits for wheeling dealings were close relatives but his experience as Chief Minister made him smarter with covertly subtle mechanism. With my experience as spokesman of the Ministry of Railways having worked directly with Madhavarao Scindia, George Fernandes, Janeswar Mishra, C.K.Jaffer Sharief, Suresh Kalmadi, Ram Vilas Paswan, Nitish Kumar and Lalu Prasad, I can say with authority and conviction that all of them had retired and serving officials as their trusted agents for making money and not close relatives. The Ministry of Railways is considered an empire within itself, a government within government and wheel within wheels. It is floating on the corridors of Rail Bhawan that if a Railway Minister continues in his office for at least six months after presentation of the annual Rail Budget, he amasses enough money to take care of his posterity for the next seven generations. During the first half of the financial year, utilization of entire budgetary allocations is worked out and ill-gotten money made. Such is the

scale and dimensions of corruption in Indian Railways. According to expert economic observers of official wheeling dealings, the annual size of corruption in Railways at current (2013) prices is roughly about Rs.8, 000 crore as against Rs.2500 crore in July 1990, according to a random survey done by an agency at the instance of the then Railway Minister George Fernandes. Similarly, all economic Ministries including the Defence and External Affairs have corruption built-in the system.

But whatever it be, corruption in the Central Government per se does not affect the people in general. What pinch them the most are massive corruptions in the States and the municipal bodies including police and subordinate judiciary. States are the real culprits. No one including media bothers about it.

Aswani Kumar since sacked as Law Minister has unnecessarily been made a sacrificial goat. Law Ministry’s functioning is all encompassing. In the scheme of the Constitution of India read with the rule of law based democratic system of governance, all decisions in the Government of India are taken subject to clearance by the Law Ministry and it conducts litigations on behalf of the Union of India in courts, tribunals and other fora. CBI as part of the Government cannot conduct litigation on its own. After all, CBI is the official investigating and prosecuting arm of the Union of India for various economic crimes at national, international and States levels. Be it as it may, the CBI cannot escape the authority of the Law Ministry. It would be noteworthy here to mention that the apex court had not directed the Government before not to vet, much less see the progress of CBI investigation report. It acted only after the matter had surfaced in the media, which raised hysteric propaganda war against Aswani Kumar to make him culpable and a fall guy! But whatever it be, corruption in the Central Government per se does not affect the people in general. What pinch them the most are massive corruptions in the States and the municipal bodies including police and subordinate judiciary. States are the real culprits. No one including media bothers about it. Even in respect of Centrally sponsored schemes, massive money pumped in is spent and projects implemented by States, which indulge in unfathomable malpractices of transfer, defalcation and leakages of Central funds with delayed and still pending make-believe utilization certificates of the funds resulting in shoddy implementation of public welfare programmes and intended benefits not reaching the targets. The corruption syndrome can be described as symptomatic of prevailing culture of collusion (nexus) of all types

06

of vested interests that has evolved, over the years, to defraud the public exchequer at the Centre and more so at the States. There is a well entrenched nexus between political class, bureaucracy and businesses, between accountancy profession and corporate sector to evade taxes creating a makebelieve sound working of corporate governance, between medical profession and pharmaceuticals resulting in commercialization and high cost of health care, between Bar and Bench delaying justice and ever increasing cost of litigation to the disadvantages of the litigating public, teachers turning crass commercial killing learning and education, media persons killing developmental news, turning out and out commercial and blaring out only negative information. And film industry turning commercial, commoditizing women and increasing social crimes. Given the culture of collusion, one can surmise that all vocations in the country are tarred with malpractices. In the circumstances, only political representatives, with all their follies and foibles, come out with flying colours. For, they are responsive and accountable. Even if they are corrupt, and corrupt they are. The politicians do share the spoils of their offices with people around them and they are bearing the brunt of adverse propaganda by media, which cannot dare unearth scandals of other professions for fear of being embroiled in the process of their own extinction! In the circumstances, corruption cannot be eliminated, much less minimized unless the system of collusion and nexus is broken. After all, who can be the one who has not committed sin to throw stones at the sinners (corrupt)?

"gÁOZ Hw$‘ma H$s Xmof{g{Õ Ho$ {bE 10 bmI S>m°ba H$s noeH$e'.. ݶyO qdJ Ho$ {nN>bo A§H$ ‘| N>nr ¶h I~a ^maVr¶ ݶm¶nm{bH$m na gdmb CR>m ahr h¡& Am{Ia ¶h Zm¡~V ³¶m| AmZ n‹S>r {H$ {dXoe ‘| ~¡R>m EH$ ^maVr¶ Hw$Z~m {H$gr "Xmofr' Ho$ {Ibm’$ Iwëb‘ Iwbm gOm H$s KmofUm H$a ahm h¡& ¶h EH$ Eogm AmH«$moe h¡ {Ogo hëHo$ go Zht {b¶m OmZm Mm{hE& Zr{VZ ^yfU, O‘eoXnwa& ݶyO qdJ ‘| LETTERS OmZo‘mZo Iob nÌH$ma gw^mf S>o H$m boI "d³V H$s ‘m§J h¡ gr{Z¶a ñnmoQ>©²g hm°ñQ>ob' {~ëHw$b ghr h¡& ‘¡§ CZHo$ ZO[a¶o go gh‘V hÿ§& PmaI§S> ‘| {Ibm{‹S>¶m| H$s H$‘r Zht h¡, bo{H$Z A§VaamîQ>´>r¶ ñVa Ho$ {Ibm‹S>r A~ ¶hm§ go ~hþV H$‘ {ZH$b aho h¡§& CgHo$ {bE {g’©$ ¶hm§ Ho$ ZoV¥Ëd H$mo hr Xmof {X¶m Om gH$Vm h¡& {H$gr Am¡a H$mo Zht& Ho$ Ho$ {Vdmar, bmohaXJm& AnZm| H$s gwajm Ho$ {bE g˶mnZ H§$nZr "h‘mar gwajm' H$m ñWm{nV hmoZm ¶h gm{~V H$aVm h¡ {H$ bmoJm| ‘| Agwajm H$s ^mdZm {H$VrZ Ka H$a JB© h¡& emgZV§Ì gwajm àXmZ Zht H$a nmVm ³¶m|{H$ CgH$s àUmbr hr H$‘Omoa h¡& ZyVZ IbImo, {gëbr& nÌmMma Ho$ {bE nVm NEWS WING POST BOX 111, Ranchi newswing@gmail.com


NEWS WING

From the Hotbed Am°nE{S>Q> qdJ

ݶyO qdJ

Exploring the rich history of press establishments in Bihar and the changing face of journalism in the State, veteran journalist Vijay Bhaskar has written a book, “Bihar Mein Patrakarita Ka Itihaas”. “I have been teaching journalism at the Ranchi University and IGNOU and the books prescribed in the syllabus trace the history of Indian journalism to Hicky’s ‘Bengal Gazette’, but they don’t mention Sachidanand Sinha’s contributions and his use of the press establishments during his movement. There was no history as such of journalism in Bihar for students of Bihar and Jharkhand who wish to know about the forefathers of journalism in Bihar,” says Bhaskar. Elaborating on the rapid commercialisation and changing nature of journalism after the JP movement, Bhaskar says, “There has been tremendous change in journalism after the movement. Apart from (responsibilities) to inform, to educate and to entertain, to make money was also added to journalism. There are some professions like that of a doctor or a teacher, which are not essentially meant for minting money. Journalism is also one of them. These professions carry a

social responsibility. If you want to mint money, join a petroleum company. One cannot run a petrol pump while being an edi-

why a majority of news stories about atrocities committed by musclemen in the badlands of Bihar don’t make it to the news, Bhaskar says, “When I was working with the Hindustan, we had a force of stringers (freelance reporters) spread across the State. These stringers are not paid well. So, they generate a local equation there and are guided by it. In the present scenario, there are so many stories which the stringers want to send but the head offices prevent them because they don’t want to face any sort of discomfort either from the henchmen or from the State. They are in a denial mode, avoiding confrontation.” Explaining why the Naxal movement was overlooked by the mainstream media, Bhaskar reveals from another page of his memories. “When I was Editor in Chief of Kashish News, Superintendent of Police of Kathiar, sent a letter to me stating that one of my reporters was a Naxalite. So it is very difficult to deal with Naxal problem on a daily basis

24 - 30 May 2013 

07

Seasoned journalist Vijay Bhaskar has come up with a book on the history of journalism in Bihar

tor. It is okay to get a good package, but a journalist should remain true to the code of ethics.” Commenting on the phenomenon of paid news and how it has affected the dynamics of media establishments, Bhaskar reflects, “I have included a list mentioning how much money different newspapers are being paid by the governments of Bihar and Jharkhand in the form of advertisements. Now, nobody is going to compromise with that payment, so the media in Bihar is mainly speaking the voice of the government. Companies which are business oriented pitch profit as their prime motive, and the yearning for money has completely eroded the profession.” Shedding light on reasons

from Patna or Ranchi.” Bhaskar traced the research and content collection to his study on the history of Searchlight newspaper and believes that there is ample content available on journalism in the two

States. He has collected data from the JP Jaiswal Institute of Patna, the Patna archives, the Sinha Library and the Gazettal records of Bihar maintained during British India.

difference in perception between the prime minister, who favoured market-oriented policies, and the Congress president who inclined towards profligate welfare measures. More than the scams, the government's credibility has

Moreover, the slowing down of the growth rate has made it difficult to revive the "animal spirits", as promised by the prime minister. Arguably, the UPA-II has itself to blame rather than the opposition's undeniable obstructionism for its problems. It failed to channelise the success of the 2009 outcome in a positive direction. Evidence of this negativism can be found in the continuing uncertainty about Manmohan Singh's future. Notwithstanding Sonia Gandhi's attempts to bolster his position, sections of the Congress weaken him by naming Rahul Gandhi as his successor, as parliamentary affairs minister Kamal Nath did on the eve of the anniversary celebrations. As a result of the Congress' habit of speaking in many voices, a demoralised Bharatiya Janata Party (BJP), once described by a supporter as "kati patang" or a drifting kite, has found its feet although it is yet to decide on its prime ministerial candidate despite Gujarat Chief Minister Narendra Modi's energetic selfpromotion. Along with Sonia Gandhi's combative approach to the opposition tactics, what is therefore needed for the Congress is to be more candid in its self-evaluation.

UPA-II Anniversary: No Honest Appraisal Amulya Ganguli

The celebration of the fourth anniversary of the ruling United Progressive Alliance (UPA) on May 22 was preceded by predictions in various opinion polls about a fall in its number of Lok Sabha seats in the next general election. The forecast reflected the general perception about the UPA's decline as a result of its suspected involvement in a series of scams and what Finance Minister P. Chidambaram once called its "governance and ethical deficits". The jury is out, however, on the question whether the poll surveys indicate a present-day urban bias against the Congressled alliance rather than a genuine countrywide reality. Sonia Gandhi's comment to mediapersons during the celebrations - "you Dilliwalas know nothing about the feelings of the people" - underlines the divide. Since the veracity of this assessment cannot be ascertained until after the elections, it can be regarded for the present either as a case of turning a blind eye to an uncomfortable reality or the belief in a tilt towards the Congress in the villages. In justification of the second evaluation, the Congress' vote

share in the recently concluded Karnataka elections can be cited. In the 2008 assembly elections, the party received 34.8 percent of the votes, followed by 37.6 in the 2009 parliamentary polls and 36.8 in this month's assembly

elections. What this means is that the public perception of the Congress hasn't been affected in the last five years. The stability of its support base has survived the various squalls which have been dominating the conversation of the chatterati at the cocktail circuits of Dilliwalas. At the same time, it is worth pointing out that the political habit of blaming the media for presenting an incomplete picture is an easy way out. Unfortunately, this tactic was adopted for explaining away both the poll surveys and the

rumoured rift between the prime minister and the Congress president. Yet, the reality may be different. As the prime minister said in his speech, the economy is on the way to recovery. But he did not explain why it had faltered in the first place after a consistent run of 8-9 percent growth during UPA-I. Was it because the jump in the Congress's number of seats from 145 to 206 in UPA-II emboldened Sonia Gandhi and the extra-constitutional National Advisory Council (NAC) led by her comprising Left-leaning social activists to follow populist policies at the expense of reforms? The assumption that this may have been the reason is strengthened by the derisive manner in which an NAC member, Harsh Mander (who has since lost his place in the council), pointed out that the boost to the government in 2009 was not provided by the nuclear deal, but the rural employment scheme. It is no secret that the deal was seen by the Left as an extension of the government's preference for pro-American policies in economic matters as well. The policy paralysis which affected UPA-II was widely seen, therefore, as a result of the

Comment

been hurt by the paralysis which showed it as indecisive. Had the economy continued to grow at the earlier rate, the stench from the scandals might have been partially diluted by the "feel good" factor. If the economy is now recovering, the reason possibly is that Manmohan Singh's views have finally prevailed. Hence Sonia Gandhi's reference at the Congress's Jaipur conclave in January to the "aspirational" urban middle class that had been forgotten till then because of the party's preference for doles for rural families for engaging in unproductive labour. "How many ditches will you dig? How many ponds will you rebuild?", an exasperated Rural Development Minister Jairam Ramesh had asked recently about the rural projects. Both the government and the party must be aware that precious time has been lost.

(Courtesy : The Hindu)


NEWS WING

ñnmoQ>© qdJ

ݶyO qdJ

B§½b¢S> Ho$ nÌH$ma Zo {bIr bmam H$s OrdZr H¡$på~«O: B§½b¢S> Ho$ nÌH$ma Ooåg ’w$ba Zo doñQ>B§S>rO {H«$Ho$Q> Q>r‘ Ho$ nyd© H$ámZ Am¡a gmd©H$m{bH$ ‘hmZ ~„o~mO ~«m`Z bmam H$s OrdZr

H$mo H$b‘~Õ {H$`m& Kaoby à{V`mo{JVmAm| ‘| 20 dfmo© VH$ {H«$Ho$Q> Iob MwHo$ nÌH$ma ’w$ba Zo H$hm {H$ CÝhm|Zo bmam Ho$ J¥hZJa {Ì{ZXmX Am¡a Q>mo~¡Jmo ‘| ahVo hþE N>h dfmo© ‘| bmam H$s OrdZr, 'H¡$ao{~`Z bmBìg-~«m`Z bmam' erf©H$ go {bIr& bmam Zo A§Vam©ï´>r` {H«$Ho$Q> go 2008 ‘| g§Ý`mg bo {b`m& bmam Ho$ Zm‘ A§Vam©ï´>r` Q>oñQ> B{Vhmg ‘| gdm©{YH$ aZ (Zm~mX 400) ~ZmZo H$m {dœ [aH$m°S©> XO© h¡& BgHo$ Abmdm bmam Ho$ Zm‘ àW‘ loUr {H«$Ho$Q> ‘| ^r gdm©{YH$ aZ ( Zm~mX 501) ~ZmZo H$m [aH$m°S©> XO© h¡& ’w$ba Zo H$hm, ‘¢ H¡$ao{~`Z Ñ{ï>H$moU go bmam Ho$ {H«$Ho$Q> H$[a`a Ho$ ~mao ‘| {bIZm MmhVm Wm, Š`m|{H$ Eogm nhbo H$^r Zht hþAm&

"Omo JbV H$a|Jo {‘Q> OmE§Jo Iob Vmo h‘oem {O§Xm ahoJm' H$mobH$mVm: VnmXma H$mobH$mVm Ho$ X{jUoœa H$mbr ‘§{Xa ‘| àgmX H$s XwH$mZ MbmVo h¢& ~MnZ go hr nyOm-AM©Zm ‘| a‘o ahZo dmbo VnmXma H$mo d¡go Vmo Iobm| ‘| H$moB© {deof é{M Zht, bo{H$Z dh BVZm Oê$aV OmZVo h¢ {H$ Iob hmo `m Y‘©, `o h‘oem ~Zo ah|Jo O~{H$ BÝh| ~XZm‘ H$aZo dmbo {‘Q> OmE§Jo& H$mbr ‘§{Xa àm§JU ‘| XwH$mZ MbmZo dmbo VnmXma {H«$Ho$Q> ‘| ñnm°Q> {’$pŠg§J H$mo boH$a J«mhH$m| Ho$ ~rM MMm© MbZo Ho$ Hw$N> Xoa ~mX Mwn Zht ah gHo$ Am¡a CÝhm|Zo H$hm, ~m~y, d¡go Vmo ‘¢ Iob Ho$ ~mao ‘| Á`mXm Hw$N> Zht OmZVm bo{H$Z BVZm Oê$aV OmZVm hÿ§ {H$ `o g{X`m| go Mbo Am aho h¢ Am¡a AmZo dmbr H$B© g{X`m| VH$ MbVo ah|Jo bo{H$Z BÝh| ~XZm‘ H$aZo dmbo {‘Q> OmE§Jo& ‘oar g‘P go `hr ~mV Y‘© Ho$ gmW ^r bmJy hmoVr h¡& Y‘© H$m ZmOm`O ’$m`Xm CR>mZo dmbo {‘Q> JE Am¡a {‘Q> OmE§Jo bo{H$Z BgH$s AÀN>mB© ~Zr ahoJr& ñnm°Q> {’$pŠg§J H$mo boH$a ’w$Q>~mb ZJar H$mobH$mVm ‘| EH$ AbJ Vah H$m amof h¡& Bg eha H$mo Iobm| H$s g‘P h¡ Am¡a ha Iob, {deofH$a ’w$Q>~mb Am¡a g§ñH¥${V H$s g‘P h¡& Eogm Zht h¡ {H$ Bg eha Zo ’w$Q>~mb H$s Vah {H«$Ho$Q> H$mo ^r AZoH$m| ZJrZo {XE hm|, bo{H$Z BgZo gm¡ad Jm§Jwbr Ho$ ê$n ‘| ^maVr` Q>r‘ H$mo EH$ Eogm hram {X`m, {OgZo AnZr M‘H$ go ^maVr` {H«$Ho$Q> H$mo ZB© {Xem Xr& B§{S>`Z àr{‘`a brJ (AmB©nrEb) Ho$ N>R>o g§ñH$aU ‘| ñnm°Q> {’$pŠg§J go g^r h¡amZ h¢& H$mobH$mVmdmgr Bggo ANy>Vo Zht h¢& Am‘ OrdZ ‘| B©‘mZXmar H$mo Vh-E-{Xb go AmË‘gmV H$aZo dmbo `hm§ Ho$ bmoJ Iobm| ‘| B©‘mZXmar Ho$ njYa h¢, Š`m|{H$ A~ Iob {g’©$ em¡H$ Zht ~pëH$ bmoJm| H$s Or{dH$m H$m gmYZ ~Z MwHo$ h¢& ^maV noQ´mo{b`‘ ‘| MmQ>©S©> AH$mC§Q>|Q> AmbmoH$ {gH$Xa Zo H$hm {H$ Bg ~ma AmB©nrEb Zo H$mobH$mVm H$mo ZB© gm¡JmV Xr h¡& `hm§ Xmo ‘¡M hmo MwHo$ h¢ Am¡a Xmo hmoZo h¢& CÓmQ>Z g‘mamoh H$mo boH$a ^r Imgm CËgmh ahm, bo{H$Z ñnm°Q> {’$pŠg§J Zo bmoJm| H$mo {Zame H$a {X`m& bm{b‘m ~gw H$mobH$mVm {dœ{dÚmb` H$s N>mÌm h¢ Am¡a ‘wå~B© B§{S>`§g Ho$ pIbm‹S>r amo{hV e‘m© H$s ’¡$Z h¢& CZgo O~ ñnm°Q> {’$pŠg§J Ho$ ~mao ‘| nyN>m J`m Vmo CÝhm|Zo H$hm, `h EH$ ~r‘mar h¡& `h CÝht H$mo bJVr h¡ Omo ~oB©‘mZ hmoVo h¢ `m {’$a `h ‘mZH$a MbZo bJVo h¢ {H$ CZH$m A~ H$moB© ^{dî` Zht& Omo `h ‘mZVo h¢ {H$ dh A§Vam©ï´>r` ñVa na Xoe Ho$ {bE Iob gH$Vo h¢, do Eogm H$aZo Ho$ ~mao ‘| gmoM ^r Zht gH$Vo& AÀN>m h¡ {H$ ‘¢ Eogo pIbm‹S>r H$mo ng§X H$aVr hÿ§, Omo B©‘mZXma ^r h¡ Am¡a à{V^membr ^r& O`§V Ho$. {g§h/AmBEEZEg

AJa Amamon ghr h¢ Vmo `h Iob Ho$ {bE ~hþV Iam~ h¡ : àr{V {O§Q>m ‘wå~B©: B§{S>`Z àr{‘`a brJ (AmB©nrEb) H$s ’«|$MmBOr Q>r‘ {H§$½g BbodZ n§Om~ H$s gh‘mb{H$Z Am¡a ~m°brdwS> H$s ‘ehÿa A{^ZoÌr àr{V {OQ>m H$mo AmB©nrEb ‘| ñnm°Q> {’$pŠg§J {ddmX CËnÞ hmoZo go Jham AmKmV bJm& CÝhm|Zo H$hm, AJa ñnm°Q> {’$pŠg§J Ho$ Amamon ghr gm{~V hmoVo h¢ Vmo `h Iob Ho$ ~hþV Iam~ ~mV hmoJr& hmb hr ‘| AmB©nrEb ‘| ñnm°Q> {’$pŠg§J Ho$ Amamon ‘| {JaâVma amOñWmZ am°`ëg Ho$ VrZ pIbm{‹S>`m| ‘| go VoO J|X~mO em§VmHw$‘maZ lrg§V àr{V {O§Q>m H$s Q>r‘ {H§$½g BbodZ H$s Va’$ go ^r AmB©nrEb ‘| ^mJ bo MwHo$ h¢& àr{V Zo H$hm, XopIE, ‘¢ A^r ^r Amamo{n`m| H$mo g§Xho H$m bm^ XoZm MmhÿJ§ r& bo{H$Z AJa Amamon ghr h¢, Vmo `h Xoe Ho$ {bE, Iob Ho$ {bE Am¡a AmB©nrEb Ho$ {bE ~hþV hr XwIX h¡& CÝhm|Zo H$hm, BZ pIbm{‹S>`m| na {H$VZm {dœmg {H$`m OmVm h¡& ‘wPo Zht bJVm {H$ CÝhm|Zo h‘| YmoIm XoZo H$m Bg Vah H$m H$moB© H$m‘ {H$`m h¡& AJa `h

Amamon ghr gm{~V hmoVo h¢ ‘¢ AmnH$mo ~Vm Xy§ {H$ ^maVr` {H«$Ho$Q> H§$Q´mob ~moS©> (~rgrgrAmB©) CZHo$ pIbm’$ g»V H$X‘ CR>mZo dmbm h¡& àr{V Zo H$hm, ‘¢ Bg ~mV go B§H$ma Zht H$ê$§Jr {H$ ‘wPo ^r EH$ ~ma bJm {H$ AmpIa ‘¢ AmB©nrEb ‘| H$a Š`m ahr hÿ§? bo{H$Z Hw$b {‘bmH$a AmB©nrEb ‘| ‘oam AZw^d ~hþV AÀN>m ahm Am¡a ‘¢Zo H$^r ^r AmB©nrEb ‘| AnZr pñW{V H$mo boH$a àý na J§^raVmnyd©H$ {dMma Zht {H$`m& CÝhm|Zo H$hm, ‘¢ {g’©$ BVZm MmhVr hÿ§ {H$ AmB©nrEb go Ow‹S>o bmoJ AnZr

{Oå‘oXm[a`m| H$mo J§^raVm go {Z^mE§& A§VV:, AmB©nrEb H$s VmOm KQ>Zm na pIbm‹S>r Zht ~pëH$ Q>r‘ Ho$ ‘m{bH$ H$mo AghO àým| H$m gm‘Zm H$aZm n‹S>Vm h¡& àr{V 2008 go hr AmB©nrEb go OwS‹ >r h¢& CÝhm|Zo H$hm, {nN>bo VrZ dfmo© ‘| ‘¢ H$m’$s ‘O~yV hþB© hÿ§& ‘wPo bJVm h¡ {H$ BZ VrZ dfmo© ‘| ‘¢ EH$ ‘Zwî` Ho$ Vm¡a na Am¡a AZw^dr hþB© hÿ§& h‘ A{^Zo{Ì`m| H$mo ~hþV T>H$s-Nw>nr {O§XJr OrZr n‹S>Vr h¡& ‘¢ g‘PVr hÿ§ {H$ {g’©$ A{^ZoÌr hmoZo H$s dOh go Xw{Z`m Ho$ ~mao ‘| ‘oao {dMma ~hþV gr{‘V h¢& h‘ ñQy>{S>`mo OmVo h¢, AnZr ^y{‘H$mE§ {Z^mVo h¢ Am¡a dmng Ka Mbo AmVo h¢& CÝhm|Zo AmJo H$hm, EH$ CÚ‘r, {H«$Ho$Q> Q>r‘ H$s ‘mb{H$Z VWm EH$ {’$ë‘ {Z‘m©Vm hmoZo Ho$ ZmVo ‘¢Zo ñQy>{S>`mo go ~mha H$s Xw{Z`m H$mo OmZm& OëX hr dh AnZr {Z‘m©U H$ånZr H$s nhbr {’$ë‘ 'BíH$ BZ no[ag' H$mo [abrO H$aZo Ho$ ~mao ‘| gmoM ahr h¢& gw^mf Ho$ Pm/AmBEEZEg

08

24 - 30 May 2013 

ZmoEb Q>moßnmo.. {OÝh| AnZm| Zo ^wbm {X¶m!

"^ybo {~gao..' l¥I § bm Ho$ {nN>bo A§H$ ‘| h‘ ~mV H$a aho Wo 60 Ho$ XeH$ Ho$ erf© hm°H$s {Ibm‹S>r ZmoEb Q>mßo nmo H$s& AnZo hm°H$s Ho$ OwZyZ H$mo gmH$ma H$aZo Ho$ {bE ZmoEb goZm ‘| Mbo JE Wo& hmbm§{H$, dhm§ ^r AnZr Hw$ebVm gm{~V H$aZo Ho$ {bE CÝh| b§~r OX²XmoOho X H$m gm‘Zm H$aZm n‹S>m& Bg àH$aU ‘| ZmoEb H$m dh ~¶mZ h‘Zo àH$m{eV {H$¶m {Og‘| CÝhm|Zo AnZr CÞ{V H$m lo¶ bm{h‹S>r gmh~ H$mo Xo aho Wo& H$‘m§{S§>J A’$ga ‘oOa OoZab S>r ~r bm{h‹S>r ZmoEb Ho$ d[aîR> A{YH$mar Wo& àg§J Omar aIVo hþE A~ AmJo ~Vm aho h¢ PmaI§S> Ho$ OmZo ‘mZo Iob nÌH$ma gw^mf S>o... {g‘So>Jm ‘| OZ‘o Am¡a dhm§ Ho$ g§V ‘oarO hmB© ñHy$b ‘| àma§{^H$ {ejm àmßV H$aZodmbo ZmoEb Q>mßo nmo Zo ‘mÌ 14 gmb H$s C‘« ‘| goZm H$s Zm¡H$ar H$a gw^mf S>o ZmoEb Q>moßnmo br& CZ {XZm| ^maVr` goZm Ho$ {d^mJr` A{YH$mar N>moQ>mZmJnwa Ho$ Jm§dm| ‘| OmH$a Zm¡OdmZm| H$mo goZm ‘| ^aVr hmoZo Ho$ {bE Am‘§{ÌV {H$`m H$aVo Wo& BgH$m EH$ H$maU `h Wm {H$ CZ {XZm| g§Mma ‘mY`‘ CVZm gj‘ Zht Wm {H$ goZm ‘| ~hmbr H$s I~a| N>moQ>mZmJnwa Ho$ XwJ©‘ Jmdm| Ho$ bmoJm| VH$ AZm`mg hr nhþ§M gHo$& Xygam EH$ H$maU `h ^r Wm {H$ `{X {H$gr Vah CÝh| ‘mby‘ ^r hmo OmVm Vmo ^r CZ Jm§dm| Ho$ {ZY©Z bmoJm| Ho$ {bE `h g§^d Zht Wm {H$ do {Obm ‘w»`mb` am§Mr AmH$a Zm¡H$ar Ho$ {bE gmjmËH$ma ‘| ^mJ bo gH|$& ~hahmb, goZm ‘| ^aVr hmoZo Ho$

^ybo {~gao ‘hmZm¶H$ PmaI§S> hm°H$s Ho$! 2

~mX ZmoEb Q>moßnmo H$s H$mo{ee Wr {H$ do Xoe H$s g{d©goO (goZm) H$s Q>r‘ Ho$ {bE Iob|, bo{H$Z O¡gm {H$ nhbo hr ~Vm`m Om MwH$m h¡ {H$ CZ {XZm| ^maVr` goZm H$s Q>r‘ ‘| OJh ~Zm nmZm ^maV H$s amîQ´r` Q>r‘ ‘| OJh ~Zm nmZo O¡gm hr ‘wí{H$b H$m‘ Wm, ³`m|{H$ goZm H$s Q>r‘ Ho$ A{Yg§»¶ pIbm‹S>r ^maVr` Q>r‘ Ho$ pIbm‹S>r hr hþAm H$aVo Wo& goZm H$s ‘w»` Q>r‘ Ho$ {bE pIbm{‹S>`m| H$m M`Z goZm Ho$ {d{^ÝZ {d^mJm| Ho$ ~rM Am`mo{OV hmoZodmbr à{V`mo{JVm ‘| pIbm{‹S>`m| Ho$ àXe©Z Ho$ AmYma na {H$`m OmVm Wm& goZm Ho$ H$moa Am°’$ {gJZëg ‘| H$m`©aV ZmoEb Q>moßnmo H$mo ^r bJ^J 10 gmb VH$ goZm Ho$ {d{^ÝZ {d^mJm| H$s Q>r‘m| Ho$ ~rM hmoZodmbr A§Va {d^mJr` Qy>Zm©‘|Q> ‘| ^mJ boVo ahZo Ho$ ~mX hr goZm H$s ‘w»` Q>r‘ ‘| MwZo OmZo H$o `mo½` g‘Pm J`m& goZm H$s Q>r‘ ‘| MwZo OmZo Ho$ Vwa§V ~mX hr CÝh| Q>r‘ Ho$ gmW A’$Jm{ZgVmZ H$m Xm¡am H$aZm n‹S>m& df© 1961 ‘| ^maV Ho$ A§VaamîQ´r` pIbm{‹S>`m| go ~Zm`r J`r B§{S>`Z dm[a`g© Zm‘ H$s Q>r‘ Ho$ gmW CZhm|Zo AmñQ´o{b`m, {g§Jmnwa, ‘b`o{e`m, ~¢H$mH$ Ed§ lrb§H$m H$m Xm¡am {H$`m& BgHo$ A{V[aH$V CÝhm|Zo Ah‘Xm~mX ‘| 1961 ‘| hr Am`mo{OV A§VaamîQ´r` Qy>Zm©‘|Q> VWm ^maV Ho$ Xm¡ao na Am`r H$B© {dXoer Q>r‘m| Ho$ pIbm’$ ‘¡Mm| ‘| ^maV H$m à{V{Z{YËd {H$`m& ZmoEb Q>moßnmo 1966 ~¢H$mH$ E{e`mS> H$s ñdU© {dO`r ^maVr` Q>r‘ Ho$ gXñ` Wo& dh boâQ> AmCQ> ^ Am¡a amBQ> AmCQ> XmoZm| nmo{OeZm| ‘| g‘mZ Hw$ebVm Ho$ gmW IobZo H$s j‘Vm aIVo Wo& ^maVr` Q>r‘ ‘| CZH$m M`Z 1962 Ho$ Mm¡Wo E{e`mS> Ho$ {bE ^r hþAm Wm, bo{H$Z CZH$m `mÌm ì`` dhZ H$aZo Ho$ {bE H$moB© àm`moOH$ Zht {‘bZo Ho$ H$maU dh Q>r‘ Ho$ gmW Zht Om gHo$& CZHo$ IwX Ho$ Ûmam CVZr ~‹S>r am{e H$m B§VOm‘ H$a nmZm Vmo Ag§^d hr Wm& kmVd` h¡ {H$ CZ {XZm| Xoe Ho$ ~mha A§VaamîQ´r` à{V`mo{JVmAm| ‘o ^mJ boZo Ho$ {bE pIbm{‹S>`m| H$m IM© Z Vmo g§~§{YV amîQ´r` Iob g§K dhZ H$aVm Am¡a Z hr gaH$ma H$m Iob {d^mJ H$moB© ‘XX H$aVm& gaH$mar XâVam| ‘| H$m‘ H$aZodmbo pIbm{‹S>`m| H$mo Am‘Vm¡a na CZHo$ AnZo AnZo {d^mJ H$^r H$^r ‘XX Ho$ hmW ~‹T>mVm, bo{H$Z Bg ~ma goZm gnmoQ>©g H§$Q´mob ~moS©> Zo ^maVr` Q>r‘ ‘| MwZo J`o goZm Ho$ pIbm{‹S>`m| H$s Bg {dXoe `mÌm Ho$ {bE Oê$ar à{V pIbm‹S>r 5-5 hOma én`o H$m `mÌm ì`` dhZ H$aZo go BZH$ma H$a {X`m Am¡a Bg Vah ZmoEb Q>moßnmo 1962 E{e`mB© Iobm| ‘| ^mJ boZo go d§{MV eof AJbo A§H$ ‘|.. ah J`o Wo&

r

Spotlight


NEWS WING

{gZo> qdJ

ݶyO qdJ

24 - 30 May 2013 

09

"hmBdo' ‘oar Img {’$ë‘ … Am{b¶m ^Å> ZB© {X„r : {’$ë‘H$ma BpåV`mO Abr H$s hmBdo' H$s ey{Q>§J ‘| OwQ>r AXmH$mam Am{b`m ^Å> H$m H$hZm h¡ {H$ `h CZHo$ {bE EH$ Img {’$ë‘ h¡& Bg {’$ë‘ ‘| CZH$s Omo‹S>r aUXrn hþÈ>m Ho$

H$í‘ra Ho$ Aê$ d¡br ‘| "hmBdo' H$s eyqQ>J Ho$ Xm¡amZ br JB© Hw$N> Vñdra| Am{b¶m ^Q²>Q> H$s.

gmW ~Zm`r J`r h¡& 13 {Xg§~a H$mo `h {gZo‘mKam| ‘| XñVH$ XoJr& CÝhm|Zo {Q‰>Q>a na nmoñQ> {H$`m h¡ {H$ XmoñVm|, {X„r ‘| hmBdo' Ho$ A§{V‘ {XZm| H$s ey{Q>§J H$a ahr hÿ§& `H$sZ Zht hmoVm {H$ {’$ë‘ H$m H$m‘ IË‘ hmo ahm h¡& A~ g‘` `moJ H$m h¡& CÝhm|Zo H$hm h¡ {H$ hmBdo' H$s hm{b`m Vñdram| na {‘br CËgmhOZH$ à{V{H«$`m Ho$ {bE ew{H«$`m& `h ‘oao {bE ~ohX Img {’$ë‘ h¡ Cå‘rX h¡ AmnH$mo ^r

ng§X AmEJr& Am{b`m Zo 2012 ‘| {’$ë‘ 'ñQ>çyS|>Q> Am°’$ X B©`a' go ~m°brdwS> ‘| ewéAmV H$s Wr& dh {’$ë‘ 'Qy> ñQ>oQ²g' ‘| ^r ZOa AmZo dmbr h¢&

ê$g ‘| OwbmB© ‘| àX{e©V 10 gmb ~mX ‘ZmoO {Vdmar H$m hmoJr '`o OdmZr h¡ XrdmZr' amo‘m§{Q>H$ Eb~‘ "h‘ar nmZr nyar' aU~ra H$nya Am¡a Xr{nH$m nmXwH$moU A{^ZrV {’$ë‘ '`o OdmZr h¡ XrdmZr' ê$g ‘| ^r àX{e©V hmoJr& ê$g ‘| `h {’$ë‘ Mma OwbmB© H$mo àX{e©V hmoZo dmbr h¡& ê$g ‘| 'H$m°H$Q>ob' H$s g’$bVm H$mo XoIVo hþE BamoO B§Q>aZoeZb Zo '`o OdmZr h¡ XrdmZr' H$m àXe©Z ^r ê$g ‘| H$aZo H$m {ZU©` {b`m h¡&

^moOnwar {’$ë‘m| Ho$ ‘oJm ñQ>ma ‘ZmoO {Vdmar bJ^J Xg gmbm| ~mX EH$ ~ma {’$a amo‘m§{Q>H$ JrVm| H$m Eb~‘ boH$a Am aho h¢ Img ^moOnw[a`m Xe©H$m| Ho$ {bE& ‘ZmoO {Vdmar Ho$ Z`o amo‘m§{Q>H$ Eb~‘ H$m Zm‘ h¡ "h‘ar nmZr nyar' {Ogo Q>r grarO Omar H$a ahr h¡& BgHo$ nhbo ‘ZmoO {Vdmar df© 2003 ‘| AnZm amo‘m§{Q>H$ Eb~‘ bm`o Wo {OgH$m Zm‘ Wm "eha Ho$ {VVbr'& AnZo Bg Z`o Eb~‘ "h‘ar nmZr nyar' H$mo boH$a ‘ZmoO {Vdmar H$hVo h¢ dmH$B©

'Qy> ñQ>oQ²g' ‘| Am{b`m EH$ X{jU ^maVr` b‹S>H$s Ho$ {H$aXma ‘| h¢, {Og‘| CZHo$ gh-H$bmH$ma A{^ZoVm AOw©Z H$nya h¢& {’$ë‘ boIH$ MoVZ ^JV Ho$ CnÝ`mg 'Qy> ñQ>Qo g ² ' na AmYm[aV h¡& Eb~‘ ‘| Hw$b gmV JmZo h¢ {Ogo ^moOnwar {’$ë‘m| Ho$ ‘oJm ñQ>ma ‘ZmoO {Vdmar Ho$ gmW hr "ŠbmoOAn ^maV H$s emZ' H$s Jm{`H$m g¡br, "Zhbo no Xhbm' H$s gwa{^ Zo AnZo ñda go gOm`m h¡& Bg Eb~‘ Ho$ JrV {bIo h¢ IwX ‘ZmoO {Vdmar, à‘moX nm§So> VWm {dH$mg {g§h Zo O~{H$ g§JrV {X`m h¡ ‘ZmoO {Vdmar, ‘YwH$a AmZ§X, AO` gVre Zo& Bg Eb~‘ H$s ey{Q>J§ ‘w~§ B©, nZdob Ho$ gmW gmW hmb¡ÊS> ‘| ^r H$s J`r h¡& Bg ^moOnwar Eb~‘ "h‘ar nmZr nyar' ‘| nm{H$ñVmZr EŠQ´g o Am`em Ho$ gmW gmW ‘moZm{bgm Zo ^r ^moOnwar ‘oJm ñQ>ma ‘ZmoO {Vdmar Ho$ gmW § H$m Obdm {XIm`m h¡& H$mbrXmg nmÊS>¶o bmOdm~ Eb~‘ h¡ "h‘ar nmZr nyar'& Bg S>mg

aU~ra Zo H$nya ImZXmZ H$s naånam ~ZmE aIr : F${f ~m°brdwS> A{^ZoVm F${f H$nya H$hVo h¢ {H$ {gZo‘m CZHo$ ImZXmZ H$m nmaån[aH$ noem h¡& dh AnZo ~oQ>o aU~ra H$nya Ho$ {’$ë‘m| ‘| AmZo Am¡a {~Zm CZH$s ‘XX {bE {’$ë‘m| ‘| AnZm ‘wH$m‘ V` H$aZo Ho$ {bE CZH$s àe§gm H$aVo h¢& F${f Zo AmB©EEZEg H$mo ~Vm`m, ‘wPo AnZo ~oQ>o na Jd© h¡ {H$ dh H$nya ImZXmZ H$s naånam ~Iy~r {Z^m ahm h¡& ‘¢ h‘oem CgH$m CËgmh ~‹T>mVm hÿ§ Am¡a MmhVm hÿ§ {H$ dh Bggo ^r AÀN>m H$m‘ H$ao& F${f MmhVo h¢ {H$ aU~ra EH$ g’$b A{^ZoVm ~Z|& CÝhm|Zo H$hm, ‘¢ MmhVm hÿ§ {H$

aU~ra Bg ~mV H$mo AÀN>r Vah g‘P bo {H$ {’$ë‘m| ‘| H$m‘ H$aZm ‘OmH$ Zht h¡& `h h‘mam nm[adm[aH$ ì`dgm` h¡& ‘¢ Iwe hÿ§ {H$ dh AnZo H$[a`a Am¡a H$m‘ H$mo boH$a J§^ra h¡& hmbm§{H$ aU~ra H$s EH$ A{^ZoVm Ho$ ê$n ‘| {’$ë‘ 'gm§d[a`m' go ewéAmV AÀN>r Zht ahr Wr, bo{H$Z CgHo$ ~mX CÝhm|Zo 'doH$An {gS>', 'amOZr{V', 'am°H$ñQ>ma' Am¡a '~’$s©' O¡gr {’$ë‘m| go gm{~V H$a {X`m {H$ CZ‘| ^r EH$ ~ohVa A{^ZoVm Ho$ JwU h¢& F${f Zo H$hm, dh EH$ Eogo A{^ZoVm h¢, {OgZo AnZo {bE OmopI‘ ^am amñVm MwZm& CgZo Eogr {’$ë‘m| ‘| H$m‘ {H$`m, Omo Zm`H$m| Ho$ ghO ñd^md ‘| Zht h¡& ‘¢ Bg ~mV Ho$ {bE CgH$s Vmar’$ H$aVm hÿ§&

{’$ë‘m| ‘| H$m‘ H$aZo H$m ’¡$gbm nyar Vah go CgH$m h¡, gmao aMZmË‘H$ ’¡$gbo dh IwX boVm h¡, ‘oam Cg‘| H$moB© hmW Zht hmoVm& bmoJm| H$mo bJVm h¡ {H$ ‘¢ CgHo$ {bE {’$ë‘| V` H$aVm hÿ§, na Eogm Zht h¡& ‘¢ CgH$m {nVm hÿ§, CgH$m à~§YH$ Zht hÿ§& `h nyN>o OmZo na {H$ Š`m aU~ra nhbo go hr A{^ZoVm ~ZZo H$mo boH$a AmœñV Wo, F${f Zo H$hm, Cgo AnZo n[adma H$s XeH$m| nwamZr naånam Ho$ ~mao ‘| nVm Vmo Wm hr, Vmo ñd^m{dH$ Vm¡a na CgH$m Bg Va’$ PwH$md Wm& dh Bg ~mV go ^r à^m{dV ahm hmoJm& dh {’$ë‘ ñHy$b ‘| XmpIbm boZm MmhVm Wm, Vmo dh J`m Am¡a A{^Z` H$s {ejm br& ^JdmZ H$s H¥$nm h¡ {H$ dh AnZr ‘§{Ob nmZo ‘| H$m‘`m~ ahm, CgZo IwX AnZm Zm‘ ~Zm`m& C‘m am‘gw~«‘Ê`‘

OëX hr {gZo‘mKam| ‘|..

‘oar {’$ë‘ ‘oar {Oå‘oXmar : drZm ‘{bH$

‘w§~B©: nm{H$ñVmZr A{^ZoÌr drZm ‘{bH$ H$s {’$ë‘ '{O§XJr 50-50' ewH«$dma H$mo [abrO hþB©²& dh H$hVr h¢ {H$ dh OÝ‘OmV H$bmH$ma h¢²& dh ‘mZVr h¢ {H$ CZ na {’$ë‘ H$s {Oå‘oXmar {’$ë‘ Ho$ hñVmja H$aZo Ho$ {XZ go boH$a CgHo$ [abrO hmoZo VH$ h¡& drZm Zo `hm§ AnZr {’$ë‘ Ho$ àXe©Z Ho$ ‘m¡H$o na H$hm, ‘¢ Cg Vah H$s ‘m¡g‘r H$bmH$ma Zht hÿ§ Omo Hw$N> {XZm| VH$ {’$ë‘m| ‘| H$m‘ H$aZo Ho$ ~mX Xygao ì`dgm` ‘| Mbr OmD$²&§ ‘¢ A{^Z` H$aZo Ho$ {bE n¡Xm hþB© hÿ&²§ ‘¢ EH$ {Oå‘oXma A{^ZoÌr hÿ&²§ ewê$ go boH$a A§V VH$ {’$ë‘ Ho$ gmW I‹S>o ahZm ‘oar {Oå‘oXmar h¡& amOrd Eg. ê$B©`m {ZXo©{eV '{O§XJr 50-50' Ho$ àMma Ho$ {bE drZm Zo EH$ AbJ VarH$m AnZm`m h¡& Bg {’$ë‘ ‘| drZm Zo EH$ Vdm`’$ H$s ^y{‘H$m AXm H$s h¡& dh Bg {’$ë‘ Ho$ àMma Ho$ {gb{gbo ‘| ‘w§~B© H$s ~XZm‘ ~ñVr H$m‘R>rnwam ^r JB© Wt& ADVT


NEWS WING

AmBQ>r> qdJ

ݶyO qdJ

Q>MñH«$sZ A~ {~Zm "Q>M' … Jmodm H$s E§{S´`m Zo B©OmX Q>M ñH«$sZ ‘mo~mBb ’$moZ H$m A~ EH$ Am‘ {S>dmBg ~Z MwH$s h¡, bo{H$Z {’$a ^r Bg‘| amoO ZE-ZE ’$sMa Ow‹S>Vo Om aho h¢ {’$a dmo Mmho ’o$Xa Q>M Q>oŠZmbm°Or hmo `m {’$a àmoOoŠQ>a hmo& Bgr Vah go AmZo dmbo g‘` ‘| OëX h‘ ’$moZ ‘| Q>M ’«$s VH$ZrH$ H$m à`moJ H$a gH|$Jo {OgH$s ‘XX go h‘ ’$moZ H$mo {~Zm Nw>E Cg‘| ‘¡goO Q>mB{n§J go boH$a H$B© Xygar H$‘m§S> Xo gH|$Jo& ^maV Ho$ n`©Q>Z h~ H$ho OmZo dmbo Jmodm H$s E§{S´`m H$mobmH$m| Zo ñ‘mQ>©’$moZ Ho$ {bE Eogr hr Q>M ’$s Q>oŠZmbm°Or ~ZmB© h¡ {Og‘| W«rS>r g|{g§J VH$ZrH$ H$m à`moJ {H$`m J`m h¡& Bg VH$ZrH$ H$s ‘XX go `yOa {~Zm ’$moZ H$mo Q>M {H$E g^r H$‘m§S> Xo gHo$Jm& Bg VH$ZrH$ H$mo {dH${gV H$aZo dmbr E§{S´`m H$mobmH$mo ‘¡gmÀ`ygoQ²g B§ñQ>rQ>çyQ> Am°’$ Q>oŠZmobm°Or go S>m°ŠQ>aoQ> H$s n‹T>mB© H$a aht h¢²& Bg VH$ZrH$ H$mo {dH${gV H$aZo Ho$ {bE E§{S´`m H$mo 55.48 bmI é. H$m E§Q>aàÝ`moa Adm°S©> ^r {‘bm h¡& E§{S´`m Ho$ Abmdm Bg Adm°S©> Ho$ {bE Xw{Z`m^a go VrZ hOma bmoJm| Zo ^mJ {b`m Wm&

So>ñH$Q>m°n Ho$ AmB©H$m°Z H$mo H¡$go {N>nmE§

gwna µ’$mñQ> H§$߶wQ>a … EH$ {Q´H$

H$^r H$^r h‘ AnZo nrgr ‘| Hw$N> Eogr ng©Zb MrO| god H$aHo$ aIVo h¢ Omo {H$gr Xygao go eo`a Zht H$aZm MmhVo& BgHo$ {bE A~ AmnH$mo AnZm ng©Zb So>Q>m BYa CYa god H$aZo H$s H$moB© Oê$aV Zht& A~ Amn AnZo So>ñH$Q>m°n na hr So>Q>m H$mo {H$gr ’$moëS>a ‘| god H$a Cgo {N>nm gH$Vo h¢& So>ñH$Q>mn° ‘| ~Zo AmB©H$m°Z H$mo H¡$go emo H$a|… g~go nhbo AnZo ‘mCg go So>ñH$Q>mn° ñH«$sZ ‘| amBQ> pŠbH$ H$a| Am¡a ßdmB§Q> Qy> ì`y Am°ßeZ MwZ|& Cg‘| go So>ñH$Q>m°n AmB©H$m°Z na pŠbH$ H$a||& Bggo AmnHo$ So>ñH$Q>m°n ‘| {N>no g^r AmBH$m°Z {’$a go Am OmE§J&o AJa Amn {H$gr AmBH$m°Z H$mo {N>nmZm MmhVo h¢ Vmo ßdmB§Q> Qy> ì`y pŠbH$ H$a|& AJa Amn {d§S>mo EŠgnr H$m à`moJ H$a aho h¢ Vmo Cg‘| amBQ> pŠbH$ H$aZo na Aa|O AmB©H$m°Z Am°ßeZ na pŠbH$ H$a|& AmBH$m°Z E{S>Q> H$aZo Ho$ {bE Amn Cg AmB©H$m°Z na amBQ> pŠbH$ H$a Cgo arZo‘ H$a gH$Vo h¢&

Amn ^r AnZo H§$ß`yQ>a H$s ñbmo ñnrS> ÌñV h¢ Vmo AmO hr Wmo‹S>r gr H$mo{ee H$aHo$ XopI`o& Bg {Q>´>H$ go Amn AnZo H§$ß`yQ>a H$s ñnrS> ‘| h¡aV A§JoO ’$H©$ XoI|Jo& My computer na amB©Q> pŠbH$ H$aHo$ Properties na OmE§& System àmonQ>r©O ‘| Properties Window ‘| Advanced tab na OmE§& {’$a Performance H$s Settings {’$a Performance Options Window ‘| Visual Effects tab na OmE§& `hm± AmnH$mo Adjust For Best Performance na pŠbH$ H$aZm h¡ , pŠbH$ H$aVo hr ZrMo Ho$ ~m°Šg {bñQ> Ho$ g^r {ZemZ hQ> Om`|Jo& A~ Visual Effects na pŠbH$ H$a|& Am¡a g~go ZrMo dmbo VrZ Options na ‘mCg Ho$ O[a`o amB©Q> H$m {ZemZ bJm X| Am¡a Aßbm` H$a AmoHo$ H$a X|& {’$a My computer Ho$ C drive H$mo AmonZ H$aHo$ Windows ’$moëS>a ‘| OmE± Am¡a Temp ’$moëS>a H$mo AmonZ H$a|& Temp ’$moëS>a ‘| ‘m¡OyX g^r ’$mBëg H$mo {S>boQ> H$a X|& Am¡a AnZo H§$ß`yQ>a H$mo [añQ>mQ>© H$aHo$ H§$ß`yQ>a H$s ñnrS> ‘| ’$H©$ XoI b|& Cå‘rX h¡ H$s nhbo go Á`mXm AmnHo$ H§$ß`yQ>a H$s µ’$mñQ> Am¡a VoO ñnrS> AmnH$mo {‘boJr&

{Z…g§Xho , JyJb Xw{Z`m ‘| g~go Á`mXm bmoH${à` gM© B§OZ h¡& bo{H$Z, BgHo$ Abmdm ^r JyJb H$B© Cn¶moJr godmE§ XoZo bJm h¡ {OgH$m bm^ H$‘ hr bmoJ CR>m nmVo h¢& H$maU h¡, CZ godmAm| na bmoJm| H$m ܶmZ H$‘ OmZm& Bgr ZO[aE go h‘ AmnH$mo H$mo JyJb H$s H$B© Am¡a Img godmAm| Ho$ ~mao ‘| ¶hm§ AdJV H$am aho h¢&

JyJb H$s Or‘ob godm ^r H$m’$s Á`mXm bmoH${à` h¡& Or ‘ob g~go Á`mXm `yO {H$`m OmZo dmbm ’«$s AH$mC§Q> godm h¡& BgHo$ O[aE Or‘ob ‘| Amn Am°{S>`mo {d{S>`mo M¡Q> ^r H$a gH$Vo h¢&

MwñV JyJb H$s Xþê$ñV godmE§!

Google Plus

`o JyJb H$s EH$ gmoeb ZoQd{H©$§ J godm h¡& `o ’o$g~wH$ Ho$ ~mX g~go Á`mXm `yO H$s OmZo dmbr gmoeb ZoQd{H©$§ J godm ~ZVr Om ahr h¡& `hm± Amn ’$moQ>m,o {d{S>`mo, AnZo ãbm°J Am¡a do~gmBQ> Ho$ {b§H$ Am¡a nmoñQ²g ^r eo`a H$a gH$Vo h¢& `hm± go ^r AmnH$mo H$m’$s Á`mXm Q´{¡ ’$H$ {‘boJm& àMma àgma Ho$ {bE `o Cn¶moJr> godm h¡& {OgH$m H$B© ãbmoJg© ^r ’$m`Xm CR>m aho h¢& Google Maps

JyJb H$s `o godm {H$gr OJh H$m bmoH$o eZ Vbme H$aZo ‘| H$m’$s ghm`H$ h¡& `hm± Amn {H$gr ^r OJh H$m bmoHo$eZ Vbme H$a gH$Vo h¢& Bg godm H$m bm^ H$B© bmoJ CR>m aho h¢& BgHo$ Abmdm AmnH$mo {H$gr OJh OmZm hmo Am¡a Cg OJh Ho$ ~mao ‘| Á`mXm OmH$mar Zm hmo Vmo Amn Cg OJh H$m bmoH$o eZ JyJb H$s Bg godm go Vbme

H$aHo$ CgH$m {à§Q> ^r {ZH$mb gH$Vo h¢& Google Play

JyJb H$s `h godm Jo‘ Am¡a ’$Z Ho$ em¡{H$Zm§o Ho$ {bE h¡& `hm± AmnH$mo EH$ go ~‹T>H$a EH$ Joåg Am¡a ‘mo~mB©b Joåg ApßbHo$eZ {‘b Om`|Jo& Am¡a ZE nwamZo g^r Vah Ho$ Joåg ^r `hm± na {‘b Om`|J&o {OÝh| Amn IarX ^r gH$Vo h¢ Am¡a S>mD$ZbmoS> ^r H$a gH$Vo h¢, Am¡a Am°ZbmBZ ^r Iob gH$Vo h¢& Google You Tube

`y Q>ç~y {H$gr n[aM` H$s ‘mohVmO Vmo Zhr h¡& Bgo JyJb Zo IarX {b¶m h¡& nhbo `y Q>ç~y H$m AbJ AH$mC§Q> ~ZmZm n‹S>Vm Wm, bo{H$Z A~ Or‘ob AH$mC§Q> hr `y Q>ç~y Ho$ {bE H$m’$s hmo J`m& `hm± Amn AnZo ng§XrXm {d{S>`mo XoI ^r gH$Vo h¢, Am¡a AnZo {d{S>`mo AnbmoS> ^r H$a gH$Vo h¢& Google News

JyJb H$s AnZr EH$ Ý`yO godm ^r h¡, {Ogo JyJb Ý`yO godm H$hVo h¢& `hm± Amn JyJb Ûmam {Z{‘©V Ý`yO nona n‹T> gH$Vo h¢& Google Gmail

Google Drive

`o JyJb H$s Eogr godm h¡ {OgH$s ‘XX go Amn B§Q>aZoQ> Ho$ O[a`o ~‹S>r go ~‹S>r ’$mBëg ^r B©‘b o Ûmam EH$ go Xygar OJh ^oO gH$Vo h¢& `hm± Amn AnZr gm‘J«r AnbmoS> H$aHo$ B©‘ob Ûmam ^oO gH$Vo h¢& nm§M Or~r VH$ ’$mBb| ^r god H$a gH$Vo h¢ ¶hm§& Google Calendar

`o JyJb H$s H$b|S>a godm h¡, {OgH$m Cn¶moJ B§doÝQ> EÝQ´>r Am¡a {XZM¶m© H$s ghÿ{b¶Vm| Ho$ {bE H$a gH$Vo h¡&§ Google Blogger

JyJb ãbm°Ja JyJb H$s EH$ ’«$s ãbm°J godm h¡& Amn `hm± ’«$s ‘| ãbm°J ~Zm gH$Vo h¢& Am¡a Cg‘o AnZo ng§XrXm {df` na {bI H$a Xw{Z`m ^a Ho$ nmR>H$m| VH$ nhþM§ m gH$Vo h¢& Amn {H$gr ^r ^mfm ‘| AnZm ãbm°J ewê$ H$a gH$Vo h¢& Cnamo³V godmAm| Ho$ Abmdm JyJb H$s H$B© Am¡a godmE§ ^r Omar h¢ {OÝh| Amn ñd¶§ gM© H$a Ho$ bwË’$ CR>m gH$Vo h¢&

24 - 30 May 2013 

10

nrgr ~mOma aoQ> H$mS>© PmaI§S Ho$ H§$߶yQ>a ~mOma ‘| nrgr, qàQ>a go boH$a V‘m‘ AmYw{ZH$V‘ J¡OoQ>² g Am¡a ñno¶g© CnbãY h¢& bo{H$Z H$B© ~ma H§$߶wQ>a Cn¶mo³VmAm| H$mo CZH$s H$s‘V H$mo boH$a ^«‘ hmoVm h¡& Vmo noe h¡ ¶h gmám{hH$ "aoQ> H$mS>©'& Cnamo³V MrOm| H$s H$s‘V Ed§ "aoQ> H$mS>©' OmZH$m[a¶m| Ho$ {bE {dH«o$Vm go Bg nVo na g§nH©$ H$a gH$Vo h¢… ALL COMPUTER CENTRE, KUTCHERY

CHOWK RANCHI-1, Mob: 9334452394, 9470374228. SL ITEM 1 C.P.U DUAL CORE 3RD ZERATION G2010 2 C.P.U CORE I3 3RD ZERATION 3210 3 MOTHER BOARD INTEL H61 HO 4 MOTHER BOARD ASROK 61 5 HARD DISK 500 G.B INTERNAL SEAGATE 6 HARD DISK 500 G.B INTERNAL HITACHI 7 2 G.B DDR3 RAM UMAX/A-DATA/MERCURY 8 2 G.B DDR3 RAM ZION 9 DVD WRITER SAMSUNG 10 DVD WRITER LG 11 ATX CABINET INTEX 12 ATX CABINET I BALL 13 18.5’’ LED MONITOR SAMSUNG 14 18.5’’ LCD MONITOR SAMSUNG 15 18.5’’ LED MONITOR DELL 16 18.5’’ LCD MONITOR DELL 17 18.5’’ LED MONITOR LG 18 18.5’’ LED MONITOR AOC 19 16” LED MONITOR AOC 20 16” LED MONITOR LG 21 LOGITECH COMBO KEYBOARD MK200 22 MOUSE ENTRE PS2 23 MOUSE INTEX USB 24 MOUSE LOGITECH 25 500 G.B EXTERNAL SEAGATE 26 1 T.B EXTERNAL SEAGATE 27 64 GB A-DATA SSD 28 HP INKJET ALL IN ONE PRINTER 1050 29 HP LASERJET PRINTER 1020 PLUS 30 PEN DRIVE 4 G.B SCANDISK/A-DATA 31 PEN DRIVE 4 G.B H.P 32 PEN DRIVE 8 G.B SCANDISK/A-DATA 33 PEN DRIVE 8 G.B H.P 34 PEN DRIVE 16 G.B THOSIBA 35 PEN DRIVE 16 G.B HP 36 H.P 12 A TONNER CARTRIDGE 37 H.P 88 A TONNER CARTRIDGE 38 802 INK CARTRIGE BLACK 39 802 INK CARTRIGE COLOUR 40 I BALL TAB. MODEL 310

RATE 3400/6700/3050/2500/3200/3000/950/1150/870/880/910/1375/5875/5340/5500/5250/5600/5000/3900/4150/750/105/140/340/3640/4950/4350/3350/6650/270/300/360/430/550/650/3800/3450/450/650/8000/-

gyMZm… Cnamo³V aoQ>/H$s‘V gm‘mݶ H§$߶yQ>a ~mOma goo Am¡gV Ho$ Vm¡a na EH$ {dH«o$Vm Zo CnbãY H$adm¶m h¡& H$s‘V/Xa Am{X ‘| {H$gr Vah H$s {df‘Vm Ho$ {bE ݶyO {d§J {Oå‘odma Zht hmoJm&

NEWS WING

ݶyO qdJ

dm{f©H$ gXñ¶Vm AnZo hm°H$a go g§nH©$ H$a| AWdm S>m¶b H$a| 943111311 Post Box No. 111, Ranchi-1

nrgr g‘ñ¶m d g‘mYmZ

OëX hr Bg nÞo na ng©Zb H§$߶yQ>a Ed§ Aݶ ng©Zb J¡OoQ> go g§~§{YV AmnH$s g‘ñ¶mAm| H$m g‘mYmZ ^r em{‘b hmoJm& Bg g§X^© ‘| AmnHo$ gwPmd Am¡a g‘ñ¶mE§ {ZåZ nVo na ^oO gH$Vo h¢& g^r H$m g‘mYmZ Bg nÞo na g‘m{hV Z hmo& Bg{bE AnZm B©‘ob nVm ^r h‘| ^oO|& bo{H$Z àmW{‘H$Vm Xr OmEJr S>mH$ go ^oOo JE nÌm| H$mo&

NEWS WING, POST BOX NO. 111, RANCHI - 834001, JHARKHAND [EMAIL: newswing@gmail.com]


NEWS WING

ñnoeb qdJ

ݶyO qdJ

noO 3 H$m eof..

‘oam nhbm bú¶.. CZHo$ Xmo~mam "H$m°b' H$m B§VOma H$a aho h¢& A~ dh newnmbZ Ho$g H$m Amamon..? hm§ "newnmbZ' ‘| h‘Zo M§Xm {b¶m& "MoH$' go {b¶m& Bggo ~‹S>m, Xÿgam H$moB© "à‘mU' Zht h¡ ‘oao nmg& Am¡a.. Amnna newnmbZ KmoQ>mbo ‘| em{‘b hmoZo H$m Amamon..? h‘Zo CZgo Ho$db M§Xm {b¶m&

{b¶m..~g! H$moQ>© H$m ‘m‘bm h¡.. M§Xm {b¶m& 1994 H$m MoH$ h¡& CgHo$ ~mX go {H$VZm hr MwZmd hþAm.. AmO H$moQ>© ‘| Cg Ho$g H$s pñW{V ³¶m h¡? Ho$g Mb ahm h¡& 1996 ‘| Ho$g hþAm Wm& Ho$g ‘| 1200 Jdmh h¢& Bg 18 gmb ‘| 60 ’$sgXr H$s Jdmhr hþB© h¡& 40 ’$sgXr H$s Jdmhr ~Mr hþB© h¡& Eogm bJVm h¡ nm§M gmV gmb Am¡a MboJm Ho$g& Amn na EH$ Am¡a Amamon h¡ {H$ AmnZo nmQ>u Ho$ H$B© d[aîR> ZoVmAm| Ho$

Zht& ‘oam nhbm bú¶ hmoJm nmQ>u Ho$ g§JR>Z H$mo ‘O~yV H$aZm& AmO ^r ~‹S>r g§»¶m ‘| h‘mao nwamZ gh¶moJr Omo A^r ^mOnm ‘| h¢ Am¡a Omo H$ht Am¡a Mbo JE h¡ g^r CËgm{hV h¢ {H$ h‘ EH$~ma {’$a go {‘bOwb H$a g§JR>Z H$mo Am¡a X‘ X|Jo& dJ¡ah {XImZo H$m Amamon bJm h¡.. CgHo$ nm§M gmb ~mX VH$ h‘ nmQ>u ‘| Wo& ..Vmo Cg g‘¶ {ddmX Zht hþAm..? Hw$N> bmoJm|

Añgr Ho$ XeH$ ‘| EH$ àog H$m°Ý’«|$g H$mo g§~mo{YV H$aVo JwbeZ Am¡a CZH$s ~m¶t Va’$ H${‹S>¶m ‘w§S>m.

newnmbZ KmoQ>mbo ‘| h‘mam H$ht ^r, H$moB© ^r BÝdm°ëd‘oÝQ> (g§{báVm) Zht h¡& Zm newnmbZ Ho$ {d^mJ go h¡, Z ‘¢Zo dhm§ H$moB© H$m‘ {H$¶m h¡& newnmbZ ‘| H$m‘ H$aZodmbo {H$gr AmX‘r Zo ‘wPo M§Xm {X¶m h¡.. Vmo ‘¢Zo M§Xm {b¶m h¡!AmnZo AnZr nmQ>u Ho$ {bE M§Xm {b¶m..? hm§, AnZr nmQ>u Ho$ {bE M§Xm

{Ibm’$ ~¶mZ~mOr H$s..? Cg g§~§Y ‘|.. Hw$N> bmoJ A^r nmQ>r© ‘| Zht h¢ Am¡a Hw$N> bmoJ ñdJ© {gYma JE, d¡go bmoJm| H$m Zm‘ Am ahm h¡ (d[aîR> ZoVmAm| ‘|)..Vmo {Og g‘¶ H$m ¶h Amamon h¡.. JmoqdXmMm¶©Or Ho$ gmW.. H¡$bmeOr (ñd. H¡$bmen{V {‘lm) H$m Zm‘ Am ahm h¡.. BZHo$ {Ibm’$ H$B© OJh H$mbm P§S>m

24 - 30 May 2013 

Zo {ddmX "I‹S>m' ^r {H$¶m.. CgHo$ ~mX àXoe Aܶj (VËH$mbrZ Aܶj A^¶H$m§V àgmX) H$mo boH$a H${‘Q>r ~Zr.. CÝhm|Zo "³brZ {MQ>' {X¶m& CgHo$ ~mX aKwda Xmg Aܶj ~Zo& CZH$m nÌ ^r ‘oao nmg h¡& ³brZ {MQ> dmbm nÌ ^r h¡ ‘oao nmg& EH$ ~mV ~Vm¶| {H$ ¶h g~ Amamon

EH$ H$m¶©H«$‘ Ho$ Xm¡amZ JwbeZ AO‘mZr Ho$ gmW H${‹S>¶m ‘w§S>m d ñd. H¡$bmen{V {‘l

11

AnZo Img AZw^dm| dmbm EH$ ~wOyJ© hmo ahm JwbeZ AO‘mZr H$m ì¶p³VËd Hw$N> AbJ ê$n ‘| {XIoJm? Xo{I¶o, Cg d³V Omo C‘« Wr h‘Zo CgHo$ AZwgma H$m‘ {H$¶m& AmO eara Vmo CVZm gmW Zht XoJm bo{H$Z ‘mZ{gH$Vm Vmo ~XboJr Zht& nwamZo ghH${‘©¶m| Am¡a nwamZr ‘§S>br H$m O¡gm gh¶moJ {‘b ahm h¡ h‘mar Amoa go H$moB© H$ga Zht hmoJr {H$ dhr JwbeZ AmO‘mZr AmO ^r OZVm Ho$ {hV ‘| VZH$a I‹S>m {XImB© Xo& ³¶m A~ Bg ZB© nmar ‘o§ Amn EH$

Cg g‘¶ Zht Wm, O~ h‘ nmQ>u ‘| Wo& Amamon Hw$N> Am¡a Wm Cg g‘¶.. {ddmX Wm {H$ gXñ¶Vm A{^¶mZ Ho$ Xm¡amZ.. gXñ¶Vm gyMr ‘| ‘oam Zm‘ hr Zht.. O~[H$ AmO ^r aerX h¡ ‘oao nmg& XaAgb, Hw$N> bmoJm| Zo fS>¶§Ìnyd©H$ ‘oam Zm‘ hr C‹S>m {X¶m Wm& ..Vmo ¶h {ddmX Wm Cg g‘¶& CgHo$ {bE H${‘Q>r ~Zr Am¡a ‘wPo ³brZ {MQ> EH$ {VH$‹S>r ¶h ^r… ~m¶| go, g§O¶ goR>, grnr qgh d JwbeZ. ^r {‘bm {H$ "Amn ‘oå~a h¢'& CgHo$ ~mX aKwda Xmg Aܶj ~Zo& ~ma {’$a MwZmdr amOZr{V ‘| CVa|Jo? CÝhm|Zo ‘wPo am§Mr {dYmZg^m MwZmd ‘| Zht& ‘oam nhbm bú¶ hmoJm nmQ>u Ho$ g§¶moOZ H$m H$m¶©^ma ^r gm¢nm& g§JR>Z H$mo ‘O~yV H$aZm& AmO ^r ~‹S>r AmO H$s VmarI ‘| ^mOnm ‘o§ g§»¶m ‘| h‘mao nwamZ gh¶moJr Omo A^r AmnH$s gXñ¶Vm h¡ ¶m Zht? ^mOnm ‘| h¢ Am¡a Omo H$ht Am¡a Mbo JE h¡ Z {b{IV ê$n ‘| ‘¢Zo AmOVH$ ^mOnm g^r CËgm{hV h¢ {H$ h‘ EH$~ma {’$a go go ˶mJnÌ {X¶m h¡ Am¡a Z {b{IV ê$n ‘| "PmaI§S> {dH$mg ‘moMm©' (~m~ybmb ‘am§S>r Z {b{IV ê$n ‘| ‘¢Zo H$s nmQ>u) Ádm¶Z {H$¶m h¡& ..~m~ybmb Or AmOVH$ ^mOnm go O~ ^mOnm N>mo‹S> aho Wo Vmo ‘¢ ^r CZHo$ gmW J¶m bo{H$Z dhm§ ‘Z Zhr§ bJm Am¡a h‘ amOZr{V ‘| g{H«$¶ Zht aho& Am¡a ˶mJnÌ {X¶m h¡ Am¡a Z {nN>bo nm§M gmb go ¶hr pñW{V h¡& {b{IV ê$n ‘| "PmaI§S> {H$VZm {XZ aho Amn ‘am§S>r Or Ho$ gmW? {dH$mg ‘moMm©' (~m~ybmb ‘wpíH$b go N>h ‘hrZm.. gmb ^a& CgHo$ ~mX amOZr{V go AbJ hr ahm ‘¢.. ‘am§S>r H$s nmQ>u) Ádm¶Z Ka ~¡R>m ahm& ¶h ^r Amamon h¡ {H$ AmnZo ^mOnm {H$¶m h¡& ..~m~ybmb Or ZoVm ga¶y am¶ Ho$ {Ibm’$ ^r Hw$N> O~ ^mOnm N>mo‹S> aho Wo AmnpËVOZH$ ~¶mZ~mOr H$s Wr..? Xo{I¶o.. Cg g‘¶ ga¶y am¶ Or Cg Vmo ‘¢ ^r CZHo$ gmW g‘¶ "IwbH$a' Hw$N> ~mob aho Wo ‘oao {Ibm’$.. ‘¢Zo CZna H$moB© Amamon Zht J¶m bo{H$Z dhm§ ‘Z Zhr§ bJm¶m ~pëH$ ‘oao {Ibm’$ Omo CÝhm|Zo bJm Am¡a h‘ amOZr{V Amamon bJm¶m Wm CgH$m Odm~ ^a {X¶m Wm& ‘| g{H«$¶ Zht aho& Am¡a gwZm h¡ AmnHo$ Cg "Odm~' Ho$ {Ibm’$ ga¶y am¶ Zo H$moB© Ho$g ^r {H$¶m {nN>bo nm§M gmb go ¶hr Wm? pñW{V h¡& hm§, CÝhm|Zo EH$ Ho$g {H$¶m Wm, EH$ àog Ho$ {Ibm’$ Am¡a ‘wPna ^r& àog Ho$ gmW ³¶m hþAm ‘wPo Zht ‘mby‘, hm§ h‘H$mo {‘bOwb H$a g§JR>Z H$mo Am¡a X‘ X|Jo& EH$ {Q>ßnUr Ho$ gmW [ahm H$a {X¶m J¶m& EH$ O‘mZo ‘| Jm‘m qgh Am¡a g§O¶ ݶm¶mb¶ H$s dh {Q>ßnUr ³¶m Wr? goR> AmnHo$ gh¶moJr hþAm H$aVo Wo& V~ Cg‘| H$hm J¶m Wm {H$ "AmnH$s C‘« do N>moQ>o ZoVm Wo& bo{H$Z AmO Jm‘m qgh H$mo XoIVo hþE AmnH$mo Bg H$og go ~ar nmQ>u ‘| EH$ D§$Mr h¡{g¶V ~Zm MwHo$ h¢& {H$¶m OmVm h¡&' ..‘wPo "C‘«' dmbr ~mV Cgr Vah, H$^r grnr qgh H$s dh AÀN>r Zht bJr& CgHo$ {Ibm’$ h‘Zo nhMmZ Zht Wr, AmO do Cgr am§Mr grQ> Anrb {H$¶m h¡, Omo Ho$g A^r no§{S>§J h¡& go OrVZo bJo h¢ Ohm§ g~go nhbo AmnZo AJa {H$gr dOh go ^mOnm ‘| ^mOnm H$m P§S>m Jm‹S>m Wm& H$B© Am¡a ^r AmnH$s dmngr Zht hþB© Vmo Amn ³¶m Eogo Zm‘ h¢ Omo H$mbm§Vma ‘| AmO AÀN>r H$a|Jo? h¡{g¶V ~Zm MwHo$ h¢& H$ht Eogm Vmo Zht A^r Hw$N> ^r Zht gm|Mm h¡& d¡go ^r {H$ AmnHo$ ^mOnm ‘| dmngr go BZ H$moB© CÝhm|Zo ‘wPo B§VOma H$aZo H$mo H$hm h¡& {hV Q>H$am¶o? EH$ gdmb.. EH$ O‘mZo ‘| ¶wdm ZoVm Xo{I¶o, AmO Omo ^r ‘oar dmngr H$mo JwbeZ AO‘mZr H$m EH$ O~aXñV Voda boH$a à¶mgaV h¢ CZ‘| EH$ ~‹S>m à¶mg XoIm OmVm Wm& bo{H$Z, ¶h ~mV Añgr Jm‘mOr H$m ahm h¡& ..Am¡a do AmO Ohm§ ^r Zã~o Ho$ XeH$ H$s h¡, Am¡a A~ VrZ XeH$ h¢, Cg D§$MmB© na do IwX H$s ‘ohZV go ~rV MwHo$ h¢.. ³¶m amOZr{V H$s Bg ZB© nhþ§Mo h¢& Cgr Vah grnr {gh H$o à¶mgm| nmar ‘| AmnHo$ Voda dhr hm|Jo AWdm Ho$ ~mao ‘| ^r ‘¢Zo ~Vm¶m h¡ AmnH$mo&


NEWS WING

ZoeZb qdJ

ݶyO qdJ

àYmZ‘§Ìr ~mobo, go~r amoHo$ ^o{X`m H$mamo~ma ‘w§~B©: àYmZ‘§Ìr ‘Z‘mohZ {g§h Zo ewH«$dma H$mo ny§Or ~mOma Ho$ {Z`m‘H$ go~r H$mo ^o{X`m H$mamo~ma H$s KmVH$ ~wamB© H$mo g‘yb Zï> H$aZo Ho$ {bE H$hm& àYmZ‘§Ìr Zo H$hm {H$ g§ñWmZ H$s ^mdr à^mderbVm Bgr na {Z^©a hmoJr& ^maVr` à{V^y{V Ed§ {d{Z‘` ~moS©> (go~r) H$s aOV

O`§Vr g‘mamoh H$mo g§~mo{YV H$aVo hþE àYmZ‘§Ìr Zo H$hm, go~r H$s ^mdr à^mderbVm H$m EH$ ‘hËdnyU© g§Ho$VH$ ^o{X`m H$mamo~ma O¡gr An[a^mfo` {H§$Vw AË`§V KmVH$ amoJ H$mo O‹S> go CIm‹S> ’|$H$Zo H$s BgH$s j‘Vm na {Z^©a hmoJm& ‘Z‘mohZ {g§h Zo H$hm {H$ ^maVr` à{V^y{V ~mOma H$m AmH$ma Am¡a O{Q>bVm H$m Vrd« J{V go {dH$mg hmo ahm h¡& CÝhm|Zo H$hm, ha amoO h‘ nhbo go H$ht Á`mXm O{Q>bVm Ho$ gmW ZE CËnmX H$mo {dH${gV hmoVo XoI ah|²& àm¡Úmo{JH$s ‘| {dH$mg Ho$ n[aUm‘ ñdê$n H$mamo~mar à{H«$`m ‘| VoOr AmB© h¡& Bg Adga na H|$Ðr` {dÎm ‘§Ìr nr. {MX§~a‘ Zo go~r go N>moQ>o {ZdoeH$m| Ho$ {hVm| H$s ajm Ho$ {bE {Z^©` hmo H$a H$m‘ H$aZo H$mo H$hm& {MX§~a‘ Zo H$hm, {Z^r©H$ {Z`m‘H$ ~{ZE²& {H$gr Ho$ Va’$ Zht PwH|$, {H$gr Ho$ gm‘Zo {ga Zht ZdmE§&

Cà ‘| à~§YZ Jwé {gImE§Jo nw{bgH${‘©`m| H$mo Q>r‘ ^mdZm bIZD$: Jå^ra KQ>ZmAm| Ho$ nXm©’$me Am¡a Anam{Y`m| na ZHo$b H$gZo H$s Img {Oå‘oXm[a`m| Ho$ ~Iy~r {Zd©hZ Ho$ {bE bIZD$ H«$mB‘ ~«m§M Ho$ nw{bgH${‘©`m| Ho$ A§Xa Q>r‘ ^mdZm n¡Xm H$aZo hoVw à~§YZ JwéAm| H$s ‘XX br OmEJr& H«$mB‘ ~«m§M H$s H$m`©e¡br na gdmb CR>Zo Ho$ ~mX bIZD$ Ho$ d[að> nw{bg AYrjH$ µOo a{d§Ð Jm¡‹S> Zo Cgo ^§J H$aHo$ ZE {gao go Q>r‘ J{R>V H$s h¡& CZH$m ‘H$gX H«$mB‘ ~«m§M H$s ZB© Q>r‘ Ho$ nw{bgH${‘©`m| ‘| Q>r‘ ^mdZm n¡Xm H$aZo Ho$ gmW AnZo H$m`© H$mo {ZOr H§$n{Z`m| H$s Vah g‘`~Ó VarHo$ go H$aZo H$m h¡& Jm¡‹S> Zo H«$mB‘ ~«m§M ‘| V¡ZmV nw{bgH${‘©`m| Ho$ à{ejU H$m`©H«$‘ ‘| à~§YZ g§ñWmZ Ho$ {deofkm| H$mo em{‘b H$aZo H$s `moOZm ~ZmB© h¡& BgHo$ {bE CÝhm|Zo eha Ho$ H$B© à{V{ð>V à~§YZ g§ñWmZm| go gånH©$ ^r {H$`m h¡& H«$mB‘ ~«m§M H$s 20 gXñ`r` ZB© Q>r‘ H$m à{ejU nw{bg bmBZ ‘| ~wYdma go ewê$ hmo J`m h¡, Ohm§ CÝh| eó à{ejU, ‘mZdm{YH$ma, OZVm go ì`dhma d {JaâVmar Ho$ Xm¡amZ Vbmer g{hV AÝ` MrOm| Ho$ ~mao ‘| à{ejU {X`m Om ahm h¡& Jm¡‹S> H$hVo h¢ {H$ nw{bg ‘hH$‘o ‘| d[að> A{YH$m[a`m| Ho$ AmXoe CZHo$ AYrZñW go CZHo$ ~mX Ho$ A{YH$m[a`m| go hmoVo hþE g~go ZrMo {gnmhr VH$ OmVo h¢²& bo{H$Z H«$mB‘ ~«m§M H$m H$m‘ WmZm| H$s nw{bg go AbJ h¡& {bhmOm CÝh| {ZOr H§$nZr Ho$ ñQ>m’$ H$s Vah ha ñVa Ho$ A{YH$m[a`m| Ho$ gmW {‘bH$a Q>r‘ H$s Vah H$m‘ H$s à{H«$`m d ^mdZm H$mo g‘PZo H$s Oê$aV h¡& Vm{H$ d[að> nw{bg A{YH$m[a`m| go boH$a {gnmhr Ho$ ~rM nX H$mo boH$a H$moB© {X¸$V Z AmE&

{~hma ‘| ‘wpI`m Ho$ n{V H$s hË`m, 35 {JaâVma ny{U©`m: {~hma Ho$ ny{U©`m {Obo Ho$ Y‘Xmhm WmZm joÌ ‘| O‘rZ {ddmX ‘| EH$ ‘wpI`m Ho$ n{V H$mo H${WV ê$n go ObmH$a ‘mao OmZo H$s KQ>Zm gm‘Zo AmB© h¡& nw{bg Zo Bg ‘m‘bo ‘| 20 ‘{hbmAm| g{hV A~ VH$ 35 bmoJm| H$mo {JaâVma {H$`m h¡& nw{bg Ho$ AZwgma, ewH«$dma Xoa em‘ {H$eZnwa ~bwAm n§Mm`V H$s ‘wpI`m {M‘mo Xodr Ho$ n{V O¡ZÝo Ð Hw$‘ma C’©$ O¡Zm ‘§S>b Am¡a Cn ‘wpI`m A‘a ‘§S>b IoV na H$m‘ XoIZo JE Wo V^r Hw$H$am¡Zm Jm§d Ho$ bJ^J 50 bmoJm| Zo dhm§ nhþM§ H$a O¡ZÝo Ð H$s {nQ>mB© H$s Am¡a {’$a Cgo ObmH$a ‘ma S>mbm& Bg Xm¡amZ Cn ‘wpI`m A‘a ‘§S>b H$s ^r bmoJm| Zo {nQ>mB© H$s, {OÝh| Km`b AdñWm ‘| AñnVmb ‘| ^Vr© H$am {X`m J`m h¡& ny{U©`m Ho$ à^mar nw{bg AYrjH$ ‘ZmoO Hw$‘ma Zo e{Zdma H$mo ~Vm`m {H$ Bg ‘m‘bo Ho$ nrN>o 17 EH$‹S> ^y{‘ H$mo boH$a Mb ahm {ddmX h¡ Am¡a A~ VH$ Bg KQ>Zm Ho$ gå~§Y ‘| 20 ‘{hbmAm| g{hV 35 bmoJm| H$mo {JaâVma {H$`m J`m h¡&

hm¡gbm ~wb§X hmo Vmo EdaoñQ> ^r ~m¡Zm! EH$ n¡a go bmMma hmoZo Ho$ ~mX ^r Xw{Z`m H$s g~go D$§Mr nhm‹S>r MmoQ>r na nhþ§MZo dmbr ^maV H$s Aé{U‘m {gÝhm H$hVr h¢… O~ ‘¢ Eåg ‘| ^Vr© Wr V~ {~ñVa na boQ>o hþE EH$ AOr~ gm Û§Û ‘Z ‘| MbVm Wm& H$^r Vmo bJVm Wm {H$ {O§XJr IË‘ hmo JB© h¡, na ‘Z H$m EH$ H$moZm h{W`ma S>mbZo H$mo V¡`ma Zht Wm& amï´>r` dm°br~m°b pIbm‹S>r ah MwH$s¨ Aé{U‘m H$mo Xmo gmb nhbo EH$ n¡a J§dmZm n‹S>m& 2011 ‘| bIZD$ go ZmoES>m OmVo hþE Aé{U‘m H$mo Hw$N> ~X‘mem| Zo byQ> nmQ> Ho$ ~mX MbVr Q´oZ go ’|$H$ {X`m Wm& CZH$m BbmO {X„r Ho$ Eåg ‘| hþAm CÝh| EH$ n¡a ImoZm n‹S>m& Bg ZwH$gmZ H$s H$moB© ^anmB© Zht H$a gH$Vm bo{H$Z Aé{U‘m H$m H$hZm h¡ {H$ Eogm Z hmoVm Vmo em`X dh EdaoñQ> na Zht M‹T> nmVt& CÝhm|Zo ~Vm`m {H$ AI~ma ‘| EdaoñQ> na N>nr EH$ I~a Zo CZH$s Xw{Z`m ~Xb Xr, nhbo Vmo dhm§ nhþ§MZo H$m ‘Z hþAm, {’$a AnZr ~o~gr go ~hþV {Zamem hþB©&

bo{H$Z O~ H¥${Ì‘ n¡a bJm Am¡a dh MbZo {’$aZo bJt, Vmo EdaoñQ> H$s M‹T>mB© OwZyZ ~Z J`m, ‘oao ~‹S>o ^mB© Zo ‘oam ~hþV gh`moJ {H$`m& Am¡a `wdamO {g§h H$s H¢$ga Ho$ pIbm’$ O§J Am¡a CgHo$ ~mX ‘¡XmZ ‘| dmngr H$s I~a Zo ^r hm¡gbm ~‹T>m`m& Aé{U‘m Ho$ ^mB© Amo‘àH$me ^r Bg ~mV H$mo ‘mZVo h¢, h‘ ~ohX Iwe h¢& CÝh| `wdamO {g§h go àoaUm {‘br bo{H$Z ‘wPo bJVm h¡ {H$ A~ dh IwX ^r ~hþVm| Ho$ {bE àoaUm ~Z OmE§Jr& Aé{U‘m Zo CÎmaH$mer Ho$ Zohê$ nd©VmamohU g§ñWmZ Am¡a ~mX ‘| ~N>|Ðr nmb Ho$ ‘mJ©Xe©Z ‘| O‘eoXnwa Ho$ Q>mQ>m ñQ>rb ES>d|Ma ’$mC§So>eZ ‘| Q´o{Z§J br& Q>mQ>m ñQ>rb hr Bg A{^`mZ H$m àm`moOH$ ahm& Aé{U‘m Zo {gV§~a 2012 H$mo VrZ AÝ` gm{W`m| Ho$ gmW 21,110 ’w$Q> H$s D$§MmB© dmbo ‘mC§Q> Mm§Jga H$m§Jr H$s MmB© g’$bVmnyd©H$ nyar H$s& ~N>|Ðr nmb EdaoñQ> na nhþ§MZo dmbr ^maV H$s nhbr nd©Vmamohr h¢&

24 - 30 May 2013 

12

‘¡M `m ñnm°Q> {’$pŠg§J ~r‘mar H$s O‹S> ‘| h¡ bmbM

lr{Zdmg {H«$Ho$Q> hmo `m Am¡a H$moB© ^r bmoH${à` Iob, gÅ>o~mOr H$m MbZ h‘oem go ahm h¡& Bg‘| J‹S>~‹S> V~ hmoVr h¡, O~ gÅ>o~mO M§X bmbMr pIb{‹S>`m| Ho$ gmW {‘b H$a ‘¡M H$m ZVrOm nhbo go V` H$a boVo h¢& V~ `h ‘hO gÅ>o~mOr Zhr§ ah OmVr, Iobào{‘`m| Am¡a OwZZy r Xe©H$m| Ho$ gmW YmoImY‹S>r hmo OmVr h¡ Am¡a Eogo YmoIo~mOm| H$mo H$R>moa gOm Xr OmZr Mm{hE& CZ‘| ^r pIbm‹S>r ~‹S>o AnamYr h¢, Š`m|{H$ gÅ>o~mO Vmo J¡aH$mZyZr Y§Yo Ho$ hr pIbm‹S>r h¢, Omo nX} Ho$ nrN>o ah H$a IobVo h¢& ‘Ja Iobào{‘`m| Am¡a Xe©H$m| Ho$ gmW {dídmgKmV Vmo h‘mao MhoVo pIbm‹S>r H$aVo h¢, {OÝh| ‘hO IobZo Ho$ EodO ‘| BVZo n¡go {‘bVo h¢& bo{H$Z Omo Z IobZo `m Iam~ IobZo Ho$ {bE gÅ>o~mOm| Ho$ hmWm| {~H$ OmVo h¢; Am¡a Omo Xe©H$ AnZo MhoVo J|X~mO H$mo Mm¡H$m `m N>¸$m bJ OmZo na ‘m`yg hmoVm h¡, Cgo nVm MbVm h¡ {H$ CgZo Vmo M§X n¡gm| Ho$ {bE AnZr Q>r‘ Ho$ gmW ^r JÔmar H$aVo hþE OmZ~yP H$a Iam~ J|X ’|$H$s Wr& ~oeH$ `h EH$ J§^ra ‘m‘bm h¡ Am¡a Bgo na H$m~y nmZo Ho$ ha g§^d Cnm` H$aZo H$s Oê$aV h¡& Am¡a `h ‘m‘bm A{YH$ J§^ra Bg{bE h¡ {H$ ‘m¡OyXm àH$aU ‘| {Og Vah EH$ Ho$ ~mX EH$ AmBnrEb Am¡a ~rgrgrAmB à~§YZ go Ow‹S>o bmoJm| Ho$ Zm‘ g§Xoh Ho$ Koao ‘| Am aho h¢, Cggo `h g§Xoh nwîQ> hmo ahm h¡ {H$ H$^r ^X«OZm| H$m ‘mZm OmZodmbm `h Iob Y§Yo~mOm| H$s {JaâV ‘| Mbm J`m h¡& ~mdOyX BgHo$, AmBnrEb 6 ‘| COmJa hþE Bg ‘m‘bo na {Og Vah emoa hmo ahm h¡, ‘r{S>`m, Img H$a Ý`yO M¡Zbm| ‘| {Og Vah `h amîQ´r` ~hg Am¡a {M§Vm H$m ‘wÔm ~Zm {X`m J`m h¡, dh ^r EH$ A{VdmX hr h¡& O~ g‘mO Am¡a ì`dñWm Ho$ ha A§J ‘| AZ¡{VH$Vm Am¡a ^«îQ>mMma H$m ~mob~mbm h¡, emQ>H© $Q> Ho$ ghmao g’$bVm nmZo ‘| AndmXm| H$mo N>mo‹S> {H$gr H$mo g§H$moM Zhr§ h¢, Am¡a bmoJm| Ho$ ~hH$ OmZo Ho$ ‘m¡Ho$ ^r CnbãY h¢, V~ h‘ BZ `wdm pIbm{‹S>`m| Ho$ hr H$X‘ b‹S>I‹S>m OmZo na BVZo h¡amZ Š`m| hmo OmVo h¢? {’$a Hw$N> pIbm{‹S>`m| Ho$ XwîH$‘© Ho$ H$maU AmBnrEb na à{V~§Y bJmZo H$s ‘m§J ^r ~oVwH$s h¡& Eogo ‘| H$moB© AMaO Zhr§ {H$ H$b {H«$Ho$Q> H$mo hr à{V~§{YV H$aZo H$s ‘m§J CR> Om`o& Ü`mZ aho {H$ Hw$N> pIbm{‹S>`m| Am¡a A§nm`am| ao’$[a`m| Ho$ {~H$ OmZo Am¡a ‘¡M {’$pŠg§J Ho$ ‘m‘bo nyar Xw{Z`m Am¡a ha Iob Ho$ gm‘Zo AmVo aho h¢& hm§, `h ghr h¡ {H$ A{ZpíMVVmAm| go ^am Iob hmoZo Ho$ H$maU {H«$Ho$Q> ‘| g§`moJ `m Mm§g H$m VËd AÝ` Iobm| Ho$ ‘wH$m~bo A{YH$ h¡& Bgr H$maU `h Vmo d¡go ^r AmYm OwAm h¡& ZVrOVZ Bg‘| gÅ>o~mOr H$s Jw§OmBe Á`mXm h¡& ‘Ja ‘yb ê$n go `h ‘mZd ‘mÌ ‘| {Z{hV bmbMr àd¥{Îm H$m ZVrOm h¡, {Ogo ‘m¡OyXm ~mOmadmXr {ZOm‘ Am¡a ~‹T>mdm Xo ahm h¡& Xoe Ho$ agyIXma Am¡a amOZr{V Ho$ ~‹S>o Zm‘m| Ho$ Bg‘| Ow‹S> OmZo go ^r {H«$Ho$Q> ~XZm‘ hmo ahm h¡& {H«$Ho$Q> g{hV V‘m‘ Iobm| Ho$ à~§YZ ‘| gmar J‹S>~‹S>r J‹S>~‹S>r H$s O‹S> ‘| Iob g§Km| ‘| nmaX{e©Vm H$m A^md h¡& Bg{bE AÝ` Cnm`m| Ho$ gmW AHy$V n¡godmbr g§ñWm ~rgrgrAmB Ho$ g§MmbZ Am¡a à~§YZ H$mo namXer© Am¡a bmoH$Vm§{ÌH$ ~ZmZo H$mo àmW{‘H$Vm {X`o OmZo H$s Oê$aV h¡& H$moB© H|$X«r` ‘§Ìr, H$moB© AmBEEg `m AmBnrEg A’$ga {H$gr Iob g§K H$m {hñgm ~Z Om`o, `h Vmo hmñ`mñnX hr h¡& Bg na ~mH$m`Xm amoH$ bJZr Mm{hE& d¡go ^r {H$gr ‘§Ìr `m gaH$mar A{YH$mar H$m AnZo nX go Ow‹S>o Xm{`Ëdm| H$mo {Z^mZo Ho$ ~mX BVZg g‘` H¡$go {‘b gH$Vm h¡ {H$ dh Iob g§K Ho$ g§MmbZ ‘| nyam dŠV Xo gHo$& `hm§ VH$ {H$ AmBnrEb H$m H${‘íZa ~Z H$a amV ^a ‘¡M XoIVm aho! bo{H$Z Ohm§ VH$ gÅ>o~mOr H$m gdmb h¡, Bg Vah H$s gÅ>o~mOr ‘| n¡gm ^r Vmo Bgr g‘mO H$m Am‘ AX‘r bJm ahm h¡& Am¡a AnZo Xoe ‘| OwAm IobZo H$s Vmo nwamZr na§nam ahr h¡& `hm§ VH$ {H$ "Y‘©amO' `w{Y{ð>a ^r OwE ‘| AnZm amOnmQ> Am¡a AnZr VH$ H$mo Xm§d na bJmZo go Zhr§ MyHo$ Wo& àg§Jde, `h gdmb nyN>Zm em`X Aàmg§{JH$ Zhr§ hmoJm {H$ O~ Bgr Xoe ‘| ¿mw‹S>Xm¡‹S> ‘| OwE H$s Vah Xm§d bJZm d¡Y h¡, Vmo {’$a AÝ` Iobm| ‘| gÅ>o~mOr H$mo J¡aH$mZyZr ~Zm`o aIZo H$m Š`m Am¡{MË` h¡& Xmo ì`pŠV `{X Amg ‘| {H$gr Q>r‘ Ho$ OrVZo ¶m hmaZo na Hw$N> n¡gm| H$s eV© bJmVo h¢, Vmo {H$gr H$mo Š`m ’$H©$ n‹S>Vm h¡? O¡gm {H$ nhbo H$hm J`m h¡, J‹S>~‹S>r V~ hmoVr h¡, O~ Bg‘| pIbm‹S>r em{‘b hmo Om`| Am¡a ‘¡M H$m ZVrOm nhbo go V` hmoZo bJo& Eogo ‘| `h gwPmd ~hþVm| H$mo AQ>nQ>m bJ gH$Vm h¡, ‘Ja Bg na {dMma H$aZo H$s Oê$aV h¡ {H$ gÅ>o~mOr H$mo H$mZyZr ‘mÝ`Vm {X`o OmZo go A{Z`§{ÌV gÅ>o~mOr Am¡a Bg‘| pIbm{‹S>`m| H$s {báVm na Š`m ~ohVa T>§J go amoH$ Zhr§ bJ gH$Vr h¡& Cg pñW{V ‘| ‘mÝ`Vm àmá gÅ>o~mOm| H$s J{V{d{Y`m| na nw{bg {ZJamZr aI gHo$Jr& gaH$ma H$mo Q>¡Šg Ho$ ê$n ‘| Omo Am‘XZr hmoJr, dh Vmo AbJ go&

ZO[a¶m


NEWS WING

½bmo~b qdJ

ݶyO qdJ

nm{H$ñVmZ Zo 45 ^maVr` ‘Nw>Amam| H$mo {H$`m [ahm! Bñbm‘m~mX: nm{H$ñVmZ Zo AmO gØmdZm Ho$ H$X‘ Ho$ VhV 45 ^maVr` ‘Nw>Amam| H$mo [ahm {H$`m bo{H$Z ^maVr` A{YH$m[a`m| H$mo BgH$s gyMZm Zht {‘bZo Ho$ H$maU CZH$s [ahmB© na ^«‘ H$s pñW{V ~Z JB© h¡& {dXoe g{Md Zo `hm§ g§dmXXmVm gå‘obZ ‘| H$hm {H$ h‘Zo 45 ^maVr` H¡${X`m| H$mo ‘wº$ H$a {X`m h¡ Am¡a CÝh| H$b dmKm Ho$ O[aE CZHo$ Xoe ^oOm OmEJm& BZ ‘Nw>Amam| H$mo H$amMr H$s Oob go [ahm H$a EH$ ~g ‘| {~R>m`m J`m Omo CÝh| nydr© eha bmhm¡a bo OmEoJr& BZ‘| Á`mXmVa ‘Nw>Amao h¢²& Am{YH$m[aH$ gyÌm| Zo ~Vm`m {H$ nm{H$ñVmZr A{YH$m[a`m| Zo AmO Xmonha VH$ ‘ H$mo CZH$s [ahmB© H$s Am{YH$m[aH$ gyMZm Zht Xr& gyÌm| Zo àog Q´ñQ> H$mo ~Vm`m {H$ BZ‘| go H$B© ‘Nw>Amam| H$s nhMmZ gË`m{nV Zht H$s JB© h¡ Am¡a H$B© Zo AnZr H¡$X H$s Ad{Y nyar Zht H$s h¡& CÝhm|Zo ~Vm`m {H$ BZ ‘Nw>Amam| H$mo

nrAmoH$o ‘| MrZ H$s haH$Vm| na ^maV H$mo Amn{Îm ZB© {X„r: ^maV Zo nmH$ A{YH¥$V H$í‘ra (nrAmoH$o ) ‘| MrZ H$s J{V{d{Y`m| na ewH$« dma H$mo J§^ra Amn{Îm OVmB©&² gmW hr H$hm {H$ Bg ~mao ‘| AnZr am` go ~r{O§J ‘| A{YH$m[a`m| H$mo AdJV H$am {X`m J`m h¡& {dXoe g{Md a§OZ ‘WmB© Zo H$hm {H$ AÝ` Xoem| Ho$ KQ>ZmH«$‘ h‘mao {bE ‘gbm Zht h¢&² Ohm§ VH$ Bg‘| nrAmoH$o Ho$ em{‘b hmoZo H$s ~mV h¡, ^maV H$s am` H$s OmZH$mar MrZ H$mo Xo Xr JB© h¡& ‘WmB© H$s `h à{V{H«$`m MrZr àYmZ‘§Ìr Ûmam go g§Ho$V

Xg hOma Kmo‹S>m| H$mo IË‘ H$aZo H$s `moOZm na Am°ñQ´o{b`m H$s ñWmZr` gaH$mam| Zo H$m‘ ewê$ H$a {X`m h¡& àemgZ H$m H$hZm h¡ {H$ ^y{‘ H$mo ~MmZo Ho$ {bE Eogm H$aZm Oê$ar h¡, O~{H$ dÝ` Ord g§ajU go Ow‹S>o bmoJ Bggo ZmamO h¢& OmZda nmZr Ho$ J–m| H$mo ~~m©X H$a aho h¢, {Oggo H$B© àOm{V`m| H$mo ZwH$gmZ nhþ§M ahm h¡ Š`m|{H$ XmoZm| àOm{V`m§ nrZo Ho$ nmZr Ho$ {bE BÝht na {Z^©a h¢& `h ‘m‘bm Am°ñQ´{o b`m Am¡a nyar Xw{Z`m ‘| g§doXZerb ~ZVm Om ahm h¡, {bhmOm Bggo OwS‹ >o gdmb na A{YH$m[a`m| Zo Odm~ Zht {X`m {H$ Š`m dmH$B© ‘| KmoS‹ >m| H$mo ‘ma S>mbZo H$m H$m‘ ewê$ H$a {X`m J`m h¡&

13

nw{VZ-Amo~m‘m dmVm© OyZ d {gV§~a ‘| ‘m°ñH$mo: ê$g Ho$ amï´>n{V ìbm{X‘ra nw{VZ Am¡a A‘o[aH$s amï´>n{V ~amH$ Amo~m‘m OyZ ‘| Or8 {eIa gå‘obZ Ho$ Xm¡amZ {Ûnjr` dmVm© H$a|Jo& AJbr dmVm© A‘o[aH$s amï´>n{V

H$b dmKm gr‘m go ^maV ‘| XmpIb hmoZo XoZo go nhbo H$B© Vah H$s Am¡nMm[aH$VmE§ nyar H$aZr h¢²& Q>obr{dOZ ’w$Q>oO ‘| BZ ‘Nw>Amam| H$mo H$amMr H$s ‘bra Oob go {ZH$b H$a ~g ‘| M‹T>Vo hþE {XIm`m J`m h¡& Jm¡aVb~ h¡ {H$ gmV ‘B© H$mo nm{H$ñVmZ XoZo Ho$ ~mX AmB© h¡ {H$ ^maV H$s {M§VmAm| Ho$ ~mdOyX CZH$m Xoe nrAmoH$o ‘| AmYma^yV gw{dYmAm| H$m {Z‘m©U Omar aIoJm&

Ho$ H$m`©dmhH$ àYmZ‘§Ìr ‘ra hOma ImZ Imogmo Zo KmofUm H$s Wr {H$ nm{H$ñVmZ 51 d¡go ^maVr` ‘Nw>Amam| H$mo [ahm H$aoJm {OÝhm|Zo AnZr gOm H$s Ad{Y nyar H$a br h¡& ~mX ‘| `h g§»`m 49 Am¡a {’$a 45 ~VmB© JB©& CgHo$ gmW g§~Y§ ^r ~Zm`m& {JaâVma {H$E JE 30 dfr©` nwéf H$mo nw{bg nhbo go hr OmZVr Wr&

BQ>br ‘| doí`m Ho$ emofU H$m Amamonr {JaâVma

^maVd§er lr{ZdmgZ hm|Jo A‘o[aH$s Ý`m`mYre

Z¡nëg: BQ>br Ho$ X{jUr eha Z¡nëg ‘| EH$ AmX‘r H$mo amo‘m{Z`mB© doí`m H$m {Z`{‘V ê$n go H$m‘ na nhþM§ mZo Ho$ ~hmZo emofU H$aZo Ho$ g§Xho ‘| {JaâVma {H$`m J`m h¡& nw{bg Zo H$hm h¡ {H$ nydr© nmop½JAmoab o o {Obo ‘| 28 dfr©`m amo‘m{Z`mB© ‘{hbm Zo H${WV ê$n go {H$amE Ho$ Vm¡a na Cg AmX‘r H$mo 20 `yamo H$m ^wJVmZ {H$`m Am¡a

dm{e§JQ>Z: A‘o[aH$s amOYmZr H$s e{º$embr Anrbr AXmbV Ho$ Ý`m`mYre Ho$ ê$n ‘| ^maVr` ‘yb Ho$ lrH$m§V 'lr' lr{ZdmgZ Ho$ Zm‘ H$mo grZoQ> Zo gd©gå‘{V go ‘§Oay r Xo Xr h¡& dh A‘o[aH$m ‘| X{jU E{e`mB© ‘yb Ho$ nhbo Ý`m`mYre hm|Jo& CZHo$ Zm‘ H$mo grZoQ> go {‘br ‘§Oay r H$s Mm¡Va’$m gamhZm hþB© h¡&

Xg hOma Kmo‹S>m| H$mo ‘ma S>mboJm Am°ñQ>´>o{b¶m Am°ñQ>´>o{b¶m… ¶hm§ Ho$ H|$Ðr` ^y{‘ H$mC§{gb H$m H$hZm h¡ {H$ ImZo Am¡a nrZo Ho$ A^md ‘| hOmam| KmoS‹ >,o JYo Am¡a D$§Q> X‘ VmoS‹ > aho h¢& Eogo ‘| ‘mZdVm Am¡a n`m©daU Ho$ ‘ÔoZOa CÝh| ‘ma XoZm hr ghr h¡& CZH$m `h ^r H$hZm h¡ {H$ `o ~‹S>o

24 - 30 May 2013 

hmbm§{H$ Am°ñQ´o{b`Z ~«m°S>H$mpñQ>§J H$m°nmo©aoeZ Zo [anmoQ>© Xr h¡ {H$ `h H$m‘ ewê$ H$a {X`m J`m h¡ Am¡a Am‘ bmoJm| H$s gohV H$mo Ü`mZ ‘| aIVo hþE MoVmdZr Omar H$s JB© h¡& CZgo H$hm J`m h¡ {H$ do E{bg pñà§J Ho$ nmg EH$ Img OJh go 300 {H$bmo‘rQ>a H$s Xyar na ah|& Kmo‹S>m| H$mo ‘maZo H$m VarH$m ~ohX {ddm{XV h¡& ho{bH$m°ßQ>a na C‹S>Vo {eH$mar O‘rZ na Ma aho Kmo‹S>m| H$mo ‘maVo h¢ Am¡a gaH$ma Bg H$m‘ Ho$ n¡go XoVr h¡& `h H$m‘ ‘Ü` OyZ VH$ MboJm& Kmo‹S>m| go ào‘ H$aZo dmbo bmoJm| Zo Bg ’¡$gbo H$m O‘ H$a {damoY {H$`m bo{H$Z àemgZ H$m H$hZm h¡ {H$ `h Kmo‹S>m| Am¡a D$§Q>m| Ho$ hr {hV ‘| h¡ {H$ CÝh| ‘ma {X`m OmE& Am°ñQ´o{b`m Bgr Vah D$§Q>m| H$s g§»`m na ^r {Z`§ÌU H$aVm h¡& H$mC§{gb {ZXoeH$ So>{dS> am°g H$m H$hZm h¡, H$moB© ^r ZwH$gmZ Zht ghZm MmhVm h¡, Img H$a CZ O‘rZ Ho$ ‘m{bH$ h¢& do ^r Kmo‹S>m| H$mo ng§X H$aVo h¢ bo{H$Z OmZVo h¢ {H$ CZH$s g§»`m ~‹T>Zo go Š`m hmoJm& CÝhm|Zo H$hm, h‘ Cg BbmHo$ ‘| hdm

go Kmo‹S>m| H$mo Jmobr ‘ma aho h¢, Ohm§ H$‘ go H$‘ 10,000 Kmo‹S>o ~hþV ~war Xem ‘| Or aho h¢& do Yr‘r ‘m¡V ‘a aho h¢ Am¡a Xoe H$mo ^r ZwH$gmZ nhþ§Mm aho h¢& am°g Zo H$hm {H$ ho{bH$m°ßQ>a go Kmo‹S>m| H$mo ‘maZm hr g~go AÀN>m VarH$m h¡ Š`m|{H$ Kmo‹S>o ~‹S>o Xm`ao ‘| ’¡$bo h¢ Am¡a g‹S>H$m| go CZ VH$ nhþ§MZm AmgmZ Zht h¡& CÝhm|Zo H$hm {H$ `h ghr Zht hmoJm {H$ nhbo Kmo‹S>m| H$mo nH$‹S>m OmE Am¡a {’$a CÝh| 1,500 {H$bmo‘rQ>a Xya ~yM‹S>ImZm| ‘| bo OmH$a ‘mam OmE& `o Kmo‹S>o {Og Om{V Ho$ h¢, CgHo$ nwaIo Am¡n{Zdo{eH$ H$mb ‘| Ý`y gmCW doëg ‘| nmbo JE Wo& ~mX ‘| BÝh| ^maV ‘| V¡ZmV {~«Q>oZ H$s goZm VH$ nhþ§Mm`m J`m Wm& gm^ma… DW.DE

Ho$ {gV§~a ‘| ê$g Xm¡ao Ho$ Xm¡amZ hmoJr& g‘mMma EO|gr AmaAmB©E ZmodmoñVr Ho$ ‘wVm{~H$, nw{VZ Ho$ ghm`H$ `yar CemH$mod Zo H$hm, nhbr ~¡R>H$ bm°h BaZo (CÎmar Am`ab¢S>) ‘| Am`mo{OV Or8 {eIa gå‘obZ Ho$ BVa hmoJr& BgHo$ ~mX XmoZm| ZoVmAm| H$s ~¡R>H$ {gV§~a ‘| Amo~m‘m Ho$ {gV§~a ‘| ê$g Xm¡ao na AmZo na hmoJr& Amo~m‘m Or20 {eIa gå‘obZ go nhbo ê$g Ho$ Xm¡ao na AmE§Jo& `h gå‘obZ ‘m°ñH$mo `m g|Q> nrQ>g©~J© ‘| Am`mo{OV H$s OmEJr& CemH$mod Zo ~Vm`m {H$ nw{VZ Am¡a Amo~m‘m OyZ ‘| AÝ` ‘wÔm| Ho$ Abmdm {‘gmBb à{Vajm na MMm© H$a|Jo, bo{H$Z Bg ‘wÔo na gh‘{V ~ZZo H$s H$‘ hr Cå‘rX h¡&

"O~ ZoVm Am¡a gmoebmBQ> ‘| {~„r H$mo boH$a R>Zr' ‘mñH$mo: MoMÝ`m Ho$ ZoVm a‘OmZ H$XB©amod Am¡a ê$gr gmoebmBQ> Ho$ ~rM XmoZm| H$s nmbVy {~„r H$s Iy~gyaVr H$mo boH$a R>Z JB© h¡& g‘mMma EO|gr AmaAmB©E ZmodmoñVr Ho$ ‘wVm{~H$, a‘OmZ Zo {Q‰>Q>a na {bIm, ß`mao XmoñVm| ‘¢ Am¡a Q>rZm H¢$So>b¡H$s Ho$ ~rM Bg ~mV H$mo boH$a ~hg hmo JB© {H$ {H$gH$s {~„r Á`mXm Iy~gyaV h¡& ‘wPo bJVm h¡ ‘oar {~„r Á`mXm Iy~gyaV h¡& AmnH$mo Š`m bJVm h¡? a‘OmZ Zo AnZr {~„r OmOwë`m H$s Vñdra 'B§ñQ>mJ«m‘' do~gmBQ> na Omar H$s h¡& CÝhm|Zo H$hm, Q>rZm ‘oar {‘Ì h¡, bo{H$Z gM Á`mXm ‘hËdnyU© h¡& ‘oar {~„r 100 JwZr Á`mXm Iy~gyaV h¡& Q>obr{dOZ hñVr Q>rZm Zo 'B§ñQ>mJ«m‘' ‘| AnZr {~„r ~«mOrb H$s Vñdra gmPm H$a AnZo ’$mbmoAg© H$mo dmoQ> H$aZo H$mo H$hm h¡& 36 dfr©` a‘OmZ amOYmZr J«moOZr ‘| 2004 ‘| hþE {dñ’$moQ> ‘| {nVm AH$‘X ‘mao OmZo Ho$ ~mX MoMÝ`m H$m ZoV¥Ëd H$a aho h¢&

nm{H$ñVmZ ‘| J¡g {gb|S>a ’$Q>m, 15 ~ƒm| H$s ‘m¡V Bñbm‘m~mX: nm{H$ñVmZ Ho$ n§Om~ àm§V ‘| e{Zdma H$mo EH$ ñHy$b d¡Z ‘| J¡g {g{b§S>a Ho$ ’$Q> OmZo go 15 ~ƒm| H$s ‘m¡V hmo JB©²& g‘mMma EO|gr {gÝhþAm Zo 'Xw{Z`m' Ho$ hdmbo go OmZH$mar Xr {H$ `h {dñ’$moQ> nydr© n§Om~ Ho$ JwOamV {Obo ‘| hþAm& `h hmXgm gw~h 7.40 ~Oo Cg dº$ hþAm O~ ñHy$b d¡Z AmR> go 12 gmb Ho$ 2025 ~ƒm| H$mo EH$ {ZOr ñHy$b bo Om ahr Wr&

dm{e§JQ>Z ‘| amO‘mJ© nwb T>hm

dm{e§JQ>Z: dm{e§JQ>Z ‘| EH$ ZXr Ho$ D$na ~Zm amO‘mJ© nwb T>h J`m, {Oggo H$B© Jm{‹S>`m§ Am¡a `mÌr ZXr ‘| {Ja JE²& bo{H$Z Bg‘| {H$gr H$s ‘m¡V hmoZo H$s gyMZm Zht h¡& g‘mMma EO|gr {gÝhþAm Ho$ AZwgma, KQ>Zm Jwédma H$mo hþB©²& Mma ‘mJr©` `h nwb {gEQ>b H$mo eof A‘o[aH$m Am¡a H$ZmS>m go Omo‹S>Vm Wm& VrZ bmoJm| H$mo ZXr go ~mha {ZH$mbH$a AñnVmb nhþ§Mm`m J`m h¡& A^r `h nVm Zht Mb nm`m h¡ {H$ nwb H¡$go {Jam?


NEWS WING

{~OZog qdJ

ݶyO qdJ

e{eH$m§V Zo br grEOr nX H$s enW

ZB© {X„r: Xoe Ho$ ajm g{Md aho e{eH$m§V e‘m© A~ ZE {Z`§ÌH$ Ed§ ‘hmboIm narjH$ (grEOr) h¢& CÝhm|Zo Jwédma H$mo AnZo nX H$s enW br& amï´>n{V àU~ ‘wIOr© Zo CÝh| amï´>n{V ^dZ ‘| Am`mo{OV EH$ g‘mamoh ‘| nX Ed§ JmonZr`Vm H$s enW {XbmB©²& 61 dfr©` e‘m© {~hma H¡$S>a Ho$ ^maVr` àemg{ZH$ godm (AmB©EEg) Ho$ A{YH$mar h¢²& dh ajm g{Md ah MwHo$ h¢²& CÝhm|Zo {dZmoX am` H$m ñWmZ {b`m h¡, Omo ~wYdma H$mo godm{Zd¥Îm hmo JE²& ZE grEOr H$m H$m`©H$mb 24 {gV§~a, 2017 VH$ H$m hmoJm& enW-J«hU g‘mamoh ‘| àYmZ‘§Ìr ‘Z‘mohZ {g§h, ^maVr` OZVm nmQ>r© (^mOnm) Ho$ ZoVm bmbH¥$îU AmS>dmUr, H|$Ðr` gyMZm Ed§ àm¡Úmo{JH$s ‘§Ìr ‘Zrf {Vdmar, H|$Ðr` g§gXr` H$m`© amÁ`‘§Ìr amOrd ewŠbm VWm AÝ` em{‘b Wo& {~«Q>oZ Ho$ `y{Zd{g©Q>r Am°’$ `m°H©$ go

amOZr{V {dkmZ ‘| E‘.E. e‘m© Zo {dÎm {d^mJ ‘| g{Md Ho$ ê$n ‘| H$m‘ {H$`m Am¡a ajm ‘§Ìmb` ‘| {d{^Þ nXm| na 10 dfmo© VH$ godm Xr& grEOr H$s {Z`w{º$ N>h gmb Ho$ {bE `m enW boZo dmbo ì`{º$ Ho$ 65 gmb Ho$ hmoZo VH$ hmoVr h¡& grEOr Ho$ ê$n ‘| e‘m© H$s {Z`w{º$ Eogo g‘` ‘| hþB© h¡, O~ 2Or ñnoŠQ´‘ Amd§Q>Z ‘m‘bo ‘| 1.76 bmI H$amo‹S> én`o Ho$ amOñd Ho$ ZwH$gmZ Ho$ AmH$bZ H$mo boH$a `h g§ñWm gaH$ma H$s AmbmoMZmAm| H$m gm‘Zm H$a ahr h¡& CYa, Am‘ AmX‘r nmQ>r© (EEnr) Ho$ ZoVm Ed§ gdmo©ƒ Ý`m`mb` Ho$ dH$sb àem§V ^yfU Zo grEOr Ho$ ê$n ‘| e‘m© H$s {Z`w{º$ H$mo Ad¡Y Ed§ Ag§d¡Ym{ZH$ H$ama {X`m h¡& CÝhm|Zo H$hm {H$ e‘m© {nN>bo 10 dfmo© go ajm ‘§Ìmb` ‘| {d{^Þ nXm| na Wo& Bg Xm¡amZ CÝhm|Zo H$B© IarX g‘Pm¡Vm| ‘|

‘hËdnyU© ^y{‘H$m {Z^mB© hmoJr& grEOr Ho$ ê$n ‘| CZH$s {Z`w{º$ H$m grYm AW© h¡ {H$ {hVm| H$m Q>H$amd hmoJm& grEOr Ho$ ê$n ‘| e‘m© H$s {Z`w{º$ H$mo MwZm¡Vr XoZo dmbr EH$ OZ{hV `m{MH$m ^r gdmo©ƒ Ý`m`mb` ‘| Xm`a H$s JB© h¡& ^mOnm Zo ^r grEOr Ho$ ê$n ‘| e‘m© H$s {Z`w{º$ na Amn{Îm OVmB© h¡& nmQ>r© H$m H$hZm h¡ {H$ e‘m© O~ ^r ajm g‘Pm¡Vm| H$m A§Ho$jU H$a|Jo Vmo {hVm| H$m Q>H$amd hmoJm, Š`m|{H$ ajm g{Md Ho$ ê$n ‘| CZH$s ‘hVr ^y{‘H$m ahr h¡&

g‘¥Õ ^maVr`m| H$mo Am°Jo©{ZH$ ImÚ gm‘{J«`m| go bJmd ‘wå~B©: Xoe Ho$ Xmo-{VhmB© YZmS>ç bmoJm| Zo {nN>bo nm§M gmbm| ‘| Am°Jo©{ZH$ ^moÁ` gm‘{J«`m| H$m Cn`moJ ~‹T>m`m h¡& `h ~mV Jwédma H$mo Omar EH$ AÜ``Z ‘| H$hr JB©& Egmo{gEQ>oS> M¡å~g© Am°’$ H$m°‘g© E§S> B§S>ñQ´r Am°’$ B§{S>`m (EgmoM¡‘) Ûmam H$amE JE gdo©jU 'amB{O§J {S>‘m§S> Am°’$ Am°Jo©{ZH$ àmoS>ŠQ²g BZ ‘oQ´monmo{bQ>Z {gQ>rO' ‘| H$hm J`m {H$ {nN>bo nm§M gmbm| ‘| Am°Jo©{ZH$ ^moÁ` gm‘{J«`m| H$s IarXXmar ‘| 95 ’$sgXr BOm’$m hþAm h¡& Bg gdo©jU ‘| Am°Jo©{ZH$ Am¡a J¡a-Am°Jo©{ZH$ CËnmXm| H$s {~H«$s H$aZo dmbo H$ar~ 1,500 à‘wI IwXam {dH«o$VmAm| go nyN>VmN> H$s JB©& gdo©jU ‘wå~B©, nwUo, MoÞB©, {X„r amï´>r` amOYmZr joÌ, h¡Xam~mX, nQ>Zm, MÊS>rJ‹T>, B§Xm¡a, H$mo{ƒ Am¡a XohamXyZ O¡go eham|

‘| {H$`m J`m& ‘wå~B© (65 ’$sgXr) ‘| g~go A{YH$ Am°Jo©{ZH$ gm‘J«r IarXZo H$s ~mV gm‘Zo AmB©& BgHo$ ~mX aho {X„r (61 ’$sgXr), ~|Jbwê$ (58 ’$sgXr), Ah‘Xm~mX (55 ’$sgXr), h¡Xam~mX (52 ’$sgXr), MÊS>rJ‹T> (51 ’$sgXr) Am¡a B§Xm¡a (50 ’$sgXr)& EgmoM¡‘ Ho$ ‘hmg{Md S>r.Eg. amdV Zo H$hm, {nN>bo gmb Am°Jo©{ZH$ IoVr g~go VoOr go {dH$mg H$aZo dmbm joÌ ahm& IM© H$aZo bm`H$ Am` ‘| d¥{Õ Am¡a OmJê$H$Vm ~‹T>Zo Ho$ H$maU Am°Jo©{ZH$ ^moÁ` gm‘{J«`m| H$s ‘m§J ~‹T>r h¡& gdo©jU Ho$ ‘wVm{~H$ Am°Jo©{ZH$ gm‘J«r 30 go 40 ’$sgXr A{YH$ ‘h§Jr hmoVr h¡, {’$a ^r ‘mVm-{nVm ~ƒm| H$s ~ohVa gohV Ho$ {bE Cgo Vd‚mmo XoVo h¢&

24 - 30 May 2013 

14

`m‘mhm Zo `wdmAm| Ho$ {bE ñHy$Q>a bm§M H$s

nUOr: Xmon{h`m ~mOma ‘| AnZr {hñgoXmar ~‹T>mZo Ho$ CÔoí` go OmnmZ H$s AJ«Ur dmhZ H$ånZr, `m‘mhm Zo ewH$« dma H$mo ^maV ‘| EH$ Z`m AmQ>m‘o {¡ Q>H$ ñHy$Q>a 'ao' noe {H$`m& H$ånZr Ho$ AZwgma, 'ao OoS>' H$mo 16 go 22 df© Ho$ `wdmAm| H$mo Ü`mZ ‘| aIH$a {Z{‘©V {H$`m J`m h¡ Am¡a Bgo AJ«{o gd ñnmoQ>r© bwH$ {X`m J`m h¡& `m‘mhm Ho$ Bg ZE ñHy$Q>a H$s H$s‘V 48,555 én`o ({X„r emoê$‘) aIr JB© h¡& {H$emo[a`m| H$mo Ü`mZ ‘| aIH$a ~ZmE JE ñHy$Q>a 'ao' H$s bm§{M§J Ho$ EH$ df© Ho$ ~mX Bg ZE ñHy$Q>a H$mo bm§M {H$`m J`m h¡& ^maV ‘| `m‘mhm ‘moQ>a Ho$ CnmÜ`j ({dH«$` Ed§ {dnUZ) Hw$[a`Z am°` Zo AmB©EEZEg go H$hm, J«mhH$m| H$s Oê$aVm| H$s nhMmZ g~go Oê$ar h¡.. b‹S>H$o Eogm ñHy$Q>a MbmZm ng§X Zht H$a|J,o Omo b‹S>{H$`m| Ho$ {bE ~ZmB© JB© hmo& Bgr{bE 'ao OoS>' H$mo bm§M {H$`m J`m h¡&

Am`H$a {d^mJ ‘| 20751 ZE nXm| H$mo ^aZo H$s ‘§Oyar ZB© {X„r: H|$Ðr` ‘§{Ì‘§S>b Zo Jwédma H$mo Am`H$a {d^mJ ‘| 20751 A{V[aº$ nXm| H$mo g¥{OV H$aZo H$s ‘§Oyar àXmZ H$s& Zdg¥{OV nXm| na 449.71 H$amo‹S> én`o IM© hm|Jo Am¡a Bggo amOñd dgybr ~‹T>oJr Am¡a H$aXmVmAm| H$mo ~ohVa godm CnbãY H$amB© Om gHo$Jr& EH$ Am{YH$m[aH$ ~`mZ Ho$ ‘wVm{~H$, ZE nXm| ‘| ^maVr` amOñd godm (AmB©AmaEg) H¡$S>a Ho$ 1349 nX Am¡a J¡a AmB©AmaEg H¡$S>a Ho$ 19,402 nX hm|Jo& ZE nXm| na hmoZo dmbr ^{V©`m| Am¡a Hw$N> ‘m¡OyXm nXm| Ho$ CÞ`Z Ho$ Ho$ ~mX gmbmZm 449.71 H$amo‹S> én`o A{V[aº$ IM© AmZo H$s Cå‘rX h¡&

gD$Xr Aa~ go 56,700 ^maVr`m| Ho$ bm¡Q>Zo H$m IVam : Iwer©X ~§Jmb gaH$ma emaXm Ho$ 2 Q>rdr Eg~rAmB© Ho$ ‘wZm’o$ ‘| M¡Zbm| H$m A{YJ«hU H$aoJr 18.5 ’$sgXr H$s {JamdQ>

ZB© {X„r>: gD$Xr Aa~ ‘| ZE l‘ H$mZyZ bmJy hmoZo Ho$ H$maU So>‹T> ‘hrZo Ho$ ^rVa H$‘ go H$‘ 56,700 ^maVr`m| H$mo bm¡Q>Zm n‹S>oJm Am¡a CZHo$ dhm§ go dmngr Ho$ {bE AmnmV à‘mU nÌ V¡`ma H$aZo ‘| XyVmdmg H$s ‘XX Ho$ {bE Xg A{YH$m[a`m| H$mo ^oOm J`m h¡& `h OmZH$mar Jwédma H$mo {dXoe ‘§Ìr gb‘mZ Iwer©X Zo Xr& CXy© AI~mam| Ho$ g§nmXH$m| Ho$ gmW `hm§ ~mVMrV Ho$ Xm¡amZ Iwer©X Zo H$hm, A^r VH$ 56,700 ^maVr`m| Zo ^maVr` XyVmdmg go {ZîH$mgZ AZw‘{V Ho$ {bE AmdoXZ {X`m h¡ Š`m|{H$ CZHo$ nmg d¡Y XñVmdoO `m AÝ` `mÌm XñVmdoO Zht h¢& CÝhm|Zo H$hm {H$ do Xmo {XZm| H$s `mÌm na gD$Xr Aa~ Om aho h¢ Ohm§ do dhm§ Ho$ {dXoe ‘§Ìr ’¡$gb Ab gD$X Ed§ AÝ` A{YH$m[a`m| go ‘wbmH$mV H$a {ZVH$V Zr{V go ^maVr` H$m‘Jmam| Ho$ gm‘Zo CËnÞ naoemZr g‘oV {d{^Þ {Ûnjr` ‘m‘bm| na ~mVMrV H$a|Jo& kmV hmo {H$ {ZVH$V Zr{V Ho$ VhV gD$Xr Aa~ Zo Xoe H$s g^r H§$n{Z`m| H$mo amoOJma ‘| 10 à{VeV gD$Xr ZmJ[aH$m| Ho$ AmajU XoZm A{Zdm`© {H$`m h¡&

H$mobH$mVm: n{ü‘ ~§Jmb gaH$ma Zo Jwédma H$mo emaXm J«wn Ho$ ~§X n‹S>o Xmo Q>rdr M¡Zbm| Ho$ A{YJ«hU H$aZo H$s KmofUm H$s& gaH$ma Zo `h {ZU©` J«wn Ho$ {MQ>’§$S> KmoQ>mbm ‘| ’§$gZo Ho$ ~mX M¡Zbm| Ho$ ~§X hmoZo Am¡a g¡H$‹S>m| H$‘©Mm[a`m| Ho$ ~oamoOJma hmoZo Ho$ H$maU {b`m& ‘w»`‘§Ìr ‘‘Vm ~ZOr© Zo `hm§ nÌH$mam| H$mo ~Vm`m, h‘Zo 'Vmam å`y{OH$' Am¡a 'Vmam Ý`yO' H$mo ‘mZdVm Ho$ AmYma na A{YJ«hU H$aZo H$m ’¡$gbm {H$`m h¡& XmoZm| M¡Zbm| Ho$ 168 H$‘©Mm[a`m| H$mo ‘B© ‘hrZo Ho$ {bE haoH$ H$mo 16,000 én`o H$s AZwJ«h am{e Xr OmEJr& ~ZOr© Zo H$hm {H$ CÝhm|Zo {nN>bo ‘hrZo XmoZm| M¡Zbm| H$mo 26 bmI én`o {XE Wo& `h am{e CÝh| AnZr n|{Q>§½g ~oMZo go {‘br Wr& CÝhm|Zo H$hm, M¡Zbm| Ho$ H$‘©Mm[a`m| H$mo ~wao Xm¡a go JwOaZm n‹S>m& bo{H$Z ‘wPo Iwer h¡ {H$ CZHo$ ~wao {XZ IË‘ hmo MwHo$ h¢& BZ XmoZm| M¡Zbm| H$mo emaXm J«wn Zo df© 2011 ‘| IarXm Wm& à~§YZ Zo {nN>bo VrZ ‘hrZm| go H$‘©Mm[a`m| Ho$ doVZ amoH$ H$a aIZo Ho$ ~mdOyX ~§Jmbr Zddf© (15 Aà¡b) go R>rH$ nhbo BZ M¡Zbm| H$mo ~§X H$aZo H$m Zmo{Q>g Xo {X`m Wm& O~ nyam ~§Jmb Zddf© Ho$ Oý ‘| Sy>~m Wm Cg g‘` 'Vmam å`y{OH$' Ho$ CÓmofH$ Am¡a ñdV§Ì H$bmH$ma M¡Zbm| Ho$ ~§X hmoZo H$s I~a gwZZo Ho$ ~mX ’y$Q>-’y$Q> H$a amo aho Wo& CZHo$ ~hVo AmgwA § m| Zo Z Ho$db ~§Jmb Ho$ Xe©H$m| H$mo PH$Pmoam, ~pëH$ BgZo ‘w»`‘§Ìr H$mo ^r nhbr ~ma H$amo‹S>m| én`o Ho$ emaXm J«wn {MQ>’§$S> Ho$ KmoQ>mbo H$s Amoa Ü`mZ XoZo Ho$ {bE ‘O~ya {H$`m&

‘w§~B©: ^maV H$m g~go ~‹S>m F$UXmVm ~¢H$, ñQ>oQ> ~¢H$ Am°’$ B§{S>`m (Eg~rAmB©) Zo Jwédma H$mo ~Vm`m {H$ 31 ‘mM© H$mo g‘má hþE df© H$s nhbr {V‘mhr ‘| BgH$m ‘wZm’$m 18.54 ’$sgXr {JaH$a 3,299.22 H$amo‹S> én`o na nhþ§M J`m& Eg~rAmB© Ho$ AZwgma, Eogm Am` ‘| H$‘ ã`mO Xa {‘bZo VWm A{YH$ ã`mO Xa {XE OmZo Ho$ H$maU hþAm h¡& {nN>bo Xmo dfmo© ‘| Eg~rAmB© Ho$ {V‘mhr ‘wZm’o$ ‘| nhbr ~ma {JamdQ> XO© H$s JB© h¡& {dÎm df© 2012-2013 ‘| Eg~rAmB© Zo Hw$b 14,104.98 H$amo‹S> én`m| H$m ‘wZm’$m H$‘m`m, O~{H$ Bggo nhbo Ho$ {dÎm df© ‘| Eg~rAmB© H$m ‘wZm’$m 11,707.29 H$amo‹S> én`o Wm& Eg~rAmB© Zo EH$ dº$ì` Omar H$a ~Vm`m {H$ Bg df© 31 ‘mM© H$s g‘m{á na Eg~rAmB© Hw$b ‘wZm’$m ~‹T>H$a 135,691.94 H$amo‹S> én`m| na nhþ§M J`m, O~{H$ Bggo nhbo df© 2011-2012 ‘| Eg~rAmB© H$m Hw$b ‘wZm’$m 120,872.90 H$amo‹S> én`o Wm& {V‘mhr n[aUm‘m| Ho$ Kmo{fV hmoZo Ho$ ~mX ~m°å~o ñQ>mH° $ EŠgM|O (~rEgB©) na Eg~rAmB© Ho$ eo`am| H$s H$s‘V 8.30 ’$sgXr {JaH$a 2,168 én`o XO© H$s JB©²& ’$adar 2012 Ho$ ~mX Eg~rAmB© Ho$ eo`am| H$s H$s‘V ‘| {H$gr EH$ {XZ ‘| hmoZo dmbr `h g~go ~‹S>r {JamdQ> h¡& Jwédma H$mo hþB© Eg~rAmB© Ho$ ~moS©> H$s ~¡R>H$ ‘| 31 ‘mM© 2013 H$mo g‘má hþE {dÎmdf© Ho$ {bE 41.50 én`o à{V eo`a H$m bm^m§e {XE OmZo H$s nw{ï> H$s JB©&


NEWS WING ݶyO qdJ

ñQ>moar qdJ

{H$ Xygam ~mbH$ nb gHo$, Bg{bE Amn A^r a‘U H$aZo H$s BÀN>m N>mo‹S> Xr{OE& AmnH$m dr`© A‘moK h¡& Bg H$maU dr`©nmV H$aHo$ ‘wPo nr‹S>m Z nhþ±MmBE& ~mbH$ H$s AmdmO ~¥hñn{V H$mo gwZmB© Xr bo{H$Z do Vmo H$m‘moÝ‘mX Ho$ H$maU AÝYo hmo aho Wo& CÝhm|Zo {H$gr H$s ~mV na V{ZH$ ^r Ü`mZ Zht {X`m Am¡a ‘‘Vm Ho$ gmW AmZÝXnyd©H$ a‘U {H$`m& O~ dr`©nmV H$m g‘` Am`m Vmo AÝXa nbVo ~mbH$ Zo AnZo XmoZm| n¡am| go J^m©e` H$m Ûma ~ÝX H$a {X`m Am¡a Bgr H$maU ~¥hñn{V H$m dr`© J^m©e` ‘| Z OmH$a ~mha {Ja n‹S>m& Bg na Xod nwamo{hV ~¥hñn{V Zo H«w$Õ hmoH$a CVÏ` Ho$ nwÌ H$mo emn {X`m, ho ‘y‹T> ~mbH$! AnZo Bg ì`dhma Ho$ H$maU Vw‘ XrK©V‘m H$mo àmá hmoH$a OÝ‘ bmoJo& O~ ‘‘Vm Ho$ J^© go ~mbH$ n¡Xm hþAm Vmo dh AÝYm Wm& CgH$m Zm‘ XrK©V‘m hr n‹S>m& XrK©V‘m àH$mÊS> {dÛmZ Wm& AnZr {dÚm Ho$ ~b go CgZo àÛofr Zm‘ H$s EH$ gwÝXa ~«m÷U-H$Ý`m Ho$ gmW {ddmh {H$`m& àÛofr Ho$ J^© go Jm¡V‘ Am{X H$B© nwÌ n¡Xm hþE& AÝV ‘| XrK©V‘m Zo gwa{^ Ho$ nwÌ go JmoY‘© AWm©V àH$me ‘¡WwZ grIH$a Hw$b d¥{Õ Ho$ {bE Cgr H$m AmMaU {H$`m& O~ AÝ` F${f`m| Zo XrK©V‘m H$mo Bg Vah g‘mO H$s ‘`m©Xm H$m C„§KZ H$aVo XoIm Vmo do AË`ÝV H«w$Õ hþE& CÝhm|Zo {dMma {H$`m {H$ Bg AY‘r© XrK©V‘m H$mo N>mo‹S> XoZm Mm{hE& `h {Zb©‚m h‘mao ~rM ahZo `mo½` Zht h¡ Am¡a Eogm {dMma H$aHo$ CÝhm|Zo XrK©V‘m H$mo N>mo‹S> {X`m& XrK©V‘m Ho$ H$B© nwÌ Wo bo{H$Z n[adma BVZm {ZY©Z Wm {H$ ImZo H$m H$ht {R>H$mZm Zht Wm& Bggo XrK©V‘m {ZË` hr {MpÝVV ahVm Am¡a CgH$s ór àÛofr H$^r Cggo gÝVwï> Zht ahVr Wr& O~ H$^r ^r XrK©V‘m H$moB© ~mV H$hVm Vmo dh amof ^ao ñda ‘| CgH$m CÎma XoVr& EH$ {XZ IrPH$a XrK©V‘m Zo nyN>m, {à`o! Vw‘ BVZr AYra Š`m| hmo? Š`m H$maU h¡ {H$ Vw‘ AnZo ‘Z ‘| Ûof aIVr hmo? P„mhQ>-^ao ñda ‘| àÛofr Zo H$hm, ho ñdm‘r! ‘oam Bg Vah ahZm H$moB© AZw{MV ~mV Zht h¡& ñdm‘r ór H$m ^aU-nmofU H$aVm h¡, Bg{bE ^Vm© H$hbmVm h¡& n{V H$m `hr Y‘© h¡ {H$ Hw$N> ^r H$aHo$ AnZr ór, nwÌ-nw{Ì`m| H$m ^aU-nmofU H$ao& Amn Vmo OÝ‘ go hr AÝYo h¢, Bg{bE ‘oam ^aU-nmofU Vmo Amn Š`m H$a|Jo ~pëH$ ‘¢ hr AmnH$m ^aU-nmofU H$aVr hÿ±& AmnHo$ nwÌm| H$mo nmbVr hÿ± Am¡a Amn {Züoï> hmoH$a n‹S>o ahVo h¢& bo{H$Z A~ ‘¢ gm’$ H$ho XoVr hÿ± {H$ `h ‘¢ A~ ghZ Z H$a gHy±$Jr& àÛofr H$s `h ~mV gwZH$a ‘hmË‘m XrK©V‘m H$mo H«$moY M‹T> Am`m& CÝhm|Zo C’$ZVo ñda ‘| Cggo H$hm, ao ‘y‹T> ór! VwPo {H$VZo YZ H$s Amdí`H$Vm h¡, Mb ‘wPo {H$gr j{Ì` amOm Ho$ nmg bo Mb& ‘¢ Voar YZ H$s BÀN>m H$mo ^r nyU© H$a Xy±& ‘¢ Zht OmZVm Wm {H$

XrK©V‘m Am¡a àÛofr H$hmZrH$ma

am§Jo¶ amKd

nyam Zm‘… {Vé‘„o ZmåãH$‘ dra amKdMm`©& BZH$m n[adma V{‘b ^mfr Wm bo{H$Z CÝhm|Zo AnZm gm{hpË`H$ Zm‘ 'am§Jo` amKd' aIm& CZH$m XohmÝV ~hþV H$‘ C‘« ‘| hmo J¶m Wm& Cgr Ad{Y ‘| CÝhm|Zo ‘wXm] H$m Q>rbm, Am{Iar AmdmO, Kam¢Xm O¡gr H$B© aMZmE§ H$s¨ {Ogo AmO ^r qhXr gm{h˶ OJV ‘| Img ñWmZ àmá h¡& OÝ‘: 17 OZdar 1923, {ZYZ: 12 {gVå~a 1962.

àmMrZ H$mb ‘| CVÏ` Zm‘ Ho$ EH$ F${f Wo& CZH$s ór H$m Zm‘ ‘‘Vm Wm& ‘‘Vm AË`ÝV ê$ndVr Wr& O~ dh MbVr Vmo Aml‘ ‘| EH$ ~ma Vmo Cg ê$n H$s JÝY Mmam| Amoa {~Ia OmVr& ‘‘Vm Ho$ Bg AZwn‘ ê$n H$mo XoIH$a CVÏ` Ho$ H${Zð> ^«mVm ‘hmVoOñdr ~¥hñn{V ‘mo{hV hmo J`o& do XodVmAm| Ho$ nwamo{hV Wo& CÝhm|Zo AmH$a ‘‘Vm Ho$ ê$n H$s àe§gm H$aVo hþE Cggo a{V H$s BÀN>m H$s& Bg na ‘‘Vm Zo A{V H$mo‘b ñda go H$hm, ho Xoda! Bg g‘` ‘¢ Vwåhmao Á`oð> ^«mVm Ho$ ghdmg Ho$ H$maU J^©dVr hmo J`r hÿ±& Omo gÝVmZ ‘oao J^© ‘| nb ahr h¡ dh ‘hmVoOñdr h¡& CgZo J^© ‘| hr fS§>J doX n‹T> {b`o h¢& Bg{bE ‘oar àmW©Zm h¡ {H$ nhbo Cgo n¡Xm hmo

OmZo Xmo& Š`m|{H$ ‘¢ `h {Zü`nyd©H$ OmZVr hÿ± {H$ Vwåhmam ^r dr`© H$^r {Zî’$b Zht Om gH$Vm Am¡a Cggo ^r ‘wPo J^©dVr hmoZo H$m ^` h¡& A~ Vwåht ~VmAmo, ‘oao J^m©e` ‘| Xmo ~mbH$m| Ho$ {bE ñWmZ H$hm± h¡? AV… Hw$N> g‘` Ho$ {bE Vw‘ AnZr BÀN>m ñW{JV H$a Xmo& bo{H$Z ~¥hñn{V Vmo H$m‘-nr‹S>m go {dˆb hmo aho Wo& do {H$gr ^r hmbV ‘| àVrjm H$aZo Ho$ {bE V¡`ma Zht Wo& ‘‘Vm H$m ê$n ~ma-~ma CZHo$ öX` ‘| H$gH$ CR>Vm Wm& CÝhm|Zo ‘‘Vm H$s ~mV Z ‘mZH$a CgHo$ gmW a‘U H$aZm Mmhm& V~ J^© ‘| pñWV CVÏ` Ho$ nwÌ Zo H$hm, ho nyÁ`da! H$m‘ Ho$ AYrZ hmoH$a `h AÝ`m` Amn Z H$a|& `hm± J^© ‘| BVZm ñWmZ Zht h¡

24 - 30 May 2013 

15

Vy BVZr g§Hw${MV ‘Zmod¥{Îm aIZo dmbr ór h¡& XrK©V‘m H$s H«$moY^ar dmUr gwZH$a àÛofr Zo ^r amof ‘| ^aH$a H$hm, ho {dà! Vw‘go {‘bm hþAm YZ H$ï>H$maH$ hr hmoJm, Bg{bE ‘wPo Amdí`H$Vm Zht h¡& Vwåhmam Omo Or Mmho dh H$amo, H$ht ^r OmAmo bo{H$Z gm’$ gwZ bmo, ‘¢ A~ Vwåhmam ^aU-nmofU Zht H$ê$±Jr& ‘¢ Vmo AnZo Am¡a nwÌm| Ho$ gwI Ho$ {bE Xygam ^Vm© H$a by±Jr& Xygao n{V H$s ~mV gwZH$a Vmo XrK©V‘m H$mo Am¡a ^r A{YH$ H«$moY Am`m& CZHo$ OrdZ Ho$ gmao A^md CZHo$ AÝXa KwgZo bJo Am¡a ~ma-~ma nwH$maZo bJo, XrK©V‘m! Vy Ag‘W© h¡, Bgr{bE Vmo Voar ór VwPo N>mo‹S>H$a Mbr Om ahr h¡& Vy Cgo OrdZ H$m gwI Zht Xo gH$Vm Vmo {’$a Cg na Voam A{YH$ma hr Š`m h¡& XrK©V‘m EH$ gmW ì`mHw$b hmoH$a nwH$ma CR>m, R>ha àÛofr! Xygao n{V H$s ~mV A~ ‘wh± go Z {ZH$mbZm& ‘¢ AmO go g§gma ‘| `h gXmMma ñWm{nV H$aVm hÿ± {H$ ór ‘aVo X‘ VH$ EH$ hr n{V Ho$ AYrZ ahoJr& n{V Ho$ ‘aZo na `m CgHo$ OrVo-Or ór AÝ` nwéf H$mo H$^r ñdrH$ma Z H$a gHo$Jr& Omo ór Bg ‘`m©Xm H$m C„§KZ H$aoJr dh n{VVm g‘Pr OmEJr& n{VhrZ ór H$m OrdZ nJ-nJ na nmn go ^am hmoJm& n{VhrZ {ó`m± g~ àH$ma Ho$ ^moJ CnpñWV ahZo na ^r CÝh| ^moJ Z gH|$Jr& do gXm An`e Am¡a {ZÝXm H$s ^mJr hm|Jr& XrK©V‘m H$hVm hr Mbm Om ahm Wm Am¡a àÛofr H$m aº$ D$na M‹T>Vm AmVm Wm& O~ Am¡a Hw$N> gwZZm àÛofr Ho$ {bE Agø hmo CR>m Vmo CgZo nwH$maH$a H$hm, ~g ho {dà! A~ AmJo Hw$N> Z ~mobZm Am¡a Cgr g‘` CgZo H«$moY ‘| AmH$a AnZo nwÌm| H$mo Amkm Xr {H$ do Cg AÝYo H$mo J§Jm H$s Ymam ‘| ~hm X|& Jm¡V‘ Am{X nwÌm| Zo AÝYo XrK©V‘m H$mo J§Jm H$s Ymam ‘| ~hm {X`m& XrK©V‘m ~hVm-~hVm H$m’$s Xya nhþ±M J`m& O~ dh ~hVm hþAm Mbm Om ahm Wm Vmo ~{b Zm‘ Ho$ Ym{‘©H$ amOm ZXr ‘| ñZmZ H$a aho Wo& CÝhm|Zo Cgo ~hVm XoIH$a ZXr go ~mha {ZH$mb {b`m Am¡a Cgo AnZo Ka bo J`o& amOm Zo XrK©V‘m H$m nyam n[aM` àmá {H$`m Am¡a {’$a àmW©Zm H$s, ho ‘hmË‘m! Amn Y‘© H$mo OmZZo dmbo ‘oYmdr npÊS>V h¢& ‘oar BÀN>m h¡ {H$ Amn ‘oar am{Z`m| Ho$ J^© go Hw$N> Y‘m©Ë‘m nwÌ CËnÞ H$a|& Bggo ~‹T>H$a ‘oam Am¡a A{YH$ H$ë`mU Amn Zht H$a gH$Vo& XrK©V‘m Zo ~{b H$s ~mV ‘mZ br& V~ amOm Zo AnZr ór gwXoîUm Ho$ nmg OmH$a AnZm gmam VmËn`© H$hm& amZr Zo amOm H$s ~mV H$mo AñdrH$ma Zht {H$`m bo{H$Z ~yT‹ >o Am¡a AÝYo XrK©V‘m H$mo XoIH$a CgHo$ öX` ‘| Cg ‘h{f© Ho$ à{V K¥Um OmJ CR>r& dh ñd`§ ghdmg Ho$ {bE Zht J`r Am¡a CgZo AnZr Xmgr H$mo CgHo$ nmg ^oO {X`m& XrK©V‘m Ho$ dr`© go Xmgr Ho$ J^© go H$jrdmZ Am{X ½`mah doXnmR>r nwÌ CËnÞ hþE& O~ g^r nwÌ Hw$N> ~‹S>o hmo J`o Vmo EH$ {XZ amOm ~{b Zo H$m¡Vyhbde XrK©V‘m go nyN>m, ho ‘hmË‘m! Š`m `o ½`mah ~mbH$ ‘oao hr nwÌ h¢? XrK©V‘m Zo H$hm, Zht amOZ²! `o ‘oao dr`© go eyÐ `mo{Z ‘| CËnÞ ~mbH$ h¢& Vwåhmar amZr gwXoîUm ‘wPo AÝYm Am¡a ~y‹T>m g‘PH$a ‘oao gmW ghdmg H$aZo Zht Am`r Wr& CgZo AnZr Xmgr H$mo ^oO {X`m Wm& Cgr Ho$ J^© go ‘¢Zo BZ ~mbH$m| H$s CËn{Îm H$s h¡, AV… `o Vwåhmao nwÌ Z hmoH$a ‘oao hr nwÌ h¢& `h gwZH$a amOm ~{b H$mo ~hþV Xw…I hþAm& do gwXoîUm Ho$ nmg J`o Am¡a CÝhm|Zo {’$a Cgo XrK©V‘m Ho$ Ûmam J^© YmaU H$aZo Ho$ {bE amOr H$a {b`m& O~ gwXîo Um ghdmg Ho$ {bE XrK©V‘m Ho$ nmg nhþM± r Vmo Cg AÝYo F${f Zo CgHo$ A§Jm| H$mo Ny>H$a H$hm, ho gwÝXar! Vwåhmao J^© go A§J, d§J, H${b§J, nm¡ÊS´ Am¡a gwø Zm‘ Ho$ gy`© Ho$ g‘mZ nm±M VoOñdr nwÌ n¡Xm hm|Jo Am¡a do AnZo Zm‘ go EH$-EH$ Xoe ‘| EH$-EH$ amÁ` ñWm{nV H$a|Jo& CÝht amOHw$‘mam| Ho$ Zm‘ na A§J, d§J, H${b§J, nm¡ÊS´ Am¡a gwø Zm‘ Ho$ Xoe à{gÕ hþE& XrK©V‘m H$s H$hmZr AVrV H$m O¡gm `WmW© {MÌU h‘mao gm‘Zo CnpñWV H$aVr h¡ d¡gm h‘| H$‘ ñWmZm| na {‘bVm h¡& ghòm| df© nwamZo Bg ^maV ‘| {H$VZr {d{MÌ naånamE± nbVr Wt& 


NEWS WING

bmB’$ qdJ

ݶyO qdJ

24 - 30 May 2013 

16

{’$Q>Zgo H$m Z¶m ’§$S>m … n¡S>b `moJm {‘Zab ‘oH$An H$‘ {XIo, Iy~ ’$~o {dXoem| ‘| BZ {XZm| n¡S>b ¶moJm H$s Yy‘ h¡& n¡S>b `moJm nmZr ‘| n¡S>b ~moS>© Ho$ D$na {H$`m OmVm h¡& Bgo Eg`ynr (ñQ>S¢ > An n¡S>b ~moS©> )Ho$ Zm‘ go ^r OmZm OmVm h¡& Bgo Amn pñd{‘§J nwb `m boH$ ‘| H$a gH$Vo h¢& Bg‘o ~m°S>r H$mo ~¡b|g H$aVo hþE H$B© nm°üa ‘o `moJm H$adm`m OmVm h¡& BgH$m goeZ EH$ K§Q>o H$m hmoVm h¡& Bg‘o `moJm H$s H$B© d¡amBQ>r hmoVr h¢, Bg{bE Amn AnZr Mm°Bg Ho$ ‘wVm{~H$ ^r AnZo {bE `moJm {gboŠQ> H$a gH$Vo h¢& ImgVm¡a go Bg‘| Xmo `moJm ~ohX nm°nwba h¢, E§Q>r J«¡{dQ>r `moJm (âbmo{Q>§J `moJm) Am¡a Q>¢Q´‘ `moJm& Q>¢Q´‘ `moJm ‘| AnZo A§Xa Ho$ ñQ´og H$mo ~mha {ZH$mbZo Ho$ {bE Omoa Omoa go {M„mZo Am¡a h§gZo Ho$ {bE H$hm OmVm h¡& BZ AmgZ H$mo H$aZo ‘| H$B© ñQ>mBb ‘| n¡S>b H$m `yO {H$`m OmVm h¡& J{‘©¶m| ‘| Hy$b h¡! J{‘©`m| ‘| nmZr Am§Im| H$mo Vmo gwHy$Z XoVm hr h¡, gmW hr eara H$mo ^r amhV XoVm h¡& n¡S>b ¶moJm H$aVo g‘` Amn nyao g‘` Hy$b ~Zo ahVo h¢& n¡S>b `moJm ‘| do gmao AmgZ {H$E Om gH$Vo h¢, Omo Amn âbmoa na H$aVo h¢& `h `moJm AmnH$mo {’${OH$b {’$Q> aIZo Ho$ gmW hr A§Xa go ^r ñQ´m§J ~ZmVm h¡& H¡$go hmoVm h¡ n¡S>b `moJm `h EH$ K§Q>o H$m Šbmg hmoVm h¡, {Og‘o bmoJm| go H$hm OmVm h¡ {H$ dh n¡S>b ~moS©> na AnZo nm§d {’$Šg H$a|& Bg‘| g~go nhbo dm°‘©An goeZ hmoVm h¡& BgH$m ~moS©> Zm°‘©b g{’©§$J ~moS©> go 7 ’$sQ> Mm¡‹S>m hmoVm h¡& Bg‘| H$‘a VH$ Jhao nmZr ‘| g^r ~moS©> H$mo EH$ añgr Ho$ ghmao EH$ Xygao go Hw$N> Hw$N> Xyar na ~m§Y {X`m OmVm h¡& Bggo do EH$gmW nmZr ‘| ahVo h¢ Am¡a Xya Xya Zht {N>Q>H$Vo& BgHo$ ha AmgmZ ‘| ñQ´oM Am¡a ~«r{W§J Q>oŠZsH$ na Img Ü`mZ {X`m OmVm h¡& BgHo$ Abmdm, KwQ>Zm| H$mo ‘mo‹S>H$a ~¡b|g H$aVo hþE H$B© Vah Ho$ AmgZ H$admE OmVo h¢& AJa Amn `o H$aVo hþE nmZr ‘| {Ja OmVo h¢, Vmo `o ^r Bg `moJm H$m ’$Z nmQ>© h¡& {’$a ~moS©> ‘|

AmBE Am¡a {’$a ewê$ hmo OmBE& ’$m`Xo Bg AmgZ H$mo My{§ H$ nmZr Ho$ A§Xa {H$`m OmVm h¡, Bg{bE ~¡b|g ~ZmZo Ho$ {bE AmnH$mo Á`mXm ‘ohZV H$aZr n‹S>Vr h¡& eara H$s {e{Wb n‹S>r gmar ‘gëg EopŠQ>d hmo OmVr h¢& AmR> K§Q>m gmoZo Ho$ ~mX ^r AJa Amn Q>|eZ ’«$s Zht ah nmVo h¢ `m nyar Vah [ab¡ŠñS> ’$sb Zht H$aVo, Vmo `h `moJm AmnHo$ ~ohX H$m‘ Am gH$Vm h¡& ‘mZ{gH$ VZmd H$‘ H$aZo H$m ^r `h EH$ ~ohVa Am°ßeZ h¡& BgH$mo H$aZo Ho$ ~mX Jhar ZtX AmVr h¡& ~m°S>r ñQ´|W ~‹T>mZo Ho$ gmW `h ’$moH$g ~‹T>mZo Ho$ H$m‘ ^r AmVm h¡& gmW hr, `h AmnHo$ S>a H$mo IË‘ H$a eara H$mo bMrbm ~ZmVm h¡&

AJa Amn MmhVr h¡ {H$ ‘oH$ An H$a| ^r Am¡a dh {XImB© ^r Z Xo, Vmo BgHo$ {bE Amn {‘Zab ‘oH$ An Q´mB© H$a|& `h boQ>oñQ> Q´|S> h¡ Am¡a ha Am`wdJ© H$s ‘{hbmAm| H$mo Bgr{bE Iy~ ^m ahm h¡, Š`m|H$s `h ËdMm H$s Ho$`a Vmo H$aVm hr h¡, gmW hr Mhao na ½bmo ^r bmVm h¡& bo{H$Z Hw$N> ‘{hbmE| Bgo bo H$a Xw{dYm ‘| ahVr h¡ {H$ nVm Zht {‘Zab ‘oH$An Q´o[S>eZb ‘oH$An go ~ohVa h¡ `m Zht, `h Z¡Mwab h¡ `m Zht& Bg ~mao ‘| gm¢X`© {deofkmAm| H$m H$hZm h¡ {H$ {‘Zab ‘oH$ An Z¡Mwab MrOm| go V¡`ma {H$`m OmVm h¡& Bg‘| hodr H¡${‘H$b H$m BñVo‘mb Zht {H$`m OmVm& Bg go ËdMm hmS©> Zht hmoVr h¡& Bg ‘| Q´o{S>eZb H$m¡ñ‘mo{Q>H$g H$s Iy{~`m± ^r hmoVr h¡& ’$m`Xo `h g§doXZerb ËdMm dmbm| Ho$ {bE ^r ’$m`Xo‘§X h¡& BgHo$ Hw$N> àmoS>ŠQ²g ’«y$Q>, ~m¡Q>m{ZH$b àmoS>ŠQ²g Am¡a {dQ>m{‘Z go ~Zo hmoVo h¡, Omo ËdMm H$mo hoëXr ~ZmVo h¡& `o ËdMm na Pw[a©`§m Am¡a S>mH©$ ñnm¡Q> ^r Zht hmoZo XoVo& gm¢X`© {deofkmAm| H$m H$hZm h¡ {H$ {‘Zab ‘oH$An Z¡Mwab Eg’$sE’$ `mZr gZñH«$sZ H$m H$m‘ H$aVm h¡& Bgo bJmZo go ËdMm Ho$ amo‘{N>Ð ~§X Zht hmoVo, {Og go dh nyar Vah gm§g bo nmVr h¡& `h ~hþV hr bmBQ> ’$m‘© ‘| hmoZo Ho$ H$maU ËdMm na ‘mñH$ H$s Vah {XImB© ^r Zht XoVm h¡& Bg H$s H$moB© EŠgnm`ar So>Q> Zht hmoVr, Bg{bE BZ àmoS>ŠQ²g H$mo Amn H$B© gmbm| VH$ à`moJ H$a gH$Vr h¡& BZ ‘| ËdMm H$mo ZwH$gmZ nhþM§ mZo dmbo VËd ^r Zht hmoVo h¡& Ü`mZ aIo§ {‘Zab ‘oH$ An S>mH©$ pñH$Z dmbm| Ho$ {bE R>rH$ Zht hmoVm h¡& AV… Bgo IarXZo go nhbo {H$gr pñH$Z ñnoe{bñQ> go Bg Ho$ ~mao ‘| nyar OmZH$mar Oê$a àmá H$a b| {H$ `h Amn {H$ ËdMm na gyQ> H$aoJm `m Zht& H$B© H§$n{Z`m§ Cgr Zm‘ na gyQ> H$aoJm `m Zht hmoVr h¡& AV… h‘oem gm¢X`© àgmYZ {H$gr AÀN>r H§$nZr Ho$ hr IarX|&

A§Hw$[aV Amhma "A‘¥Vmha' ñdñW Xm§Vm| Ho$ {bE.. A§Hw$[aV Amhma H$mo A‘¥Vmha H$hm J`m h¡& A§Hw$[aV Amhma ^moOZ H$s gàmU ImÚm| H$s loUr ‘| AmVm h¡& `h nmofH$ VËdm| H$m lmoV ‘mZm J`m h¡& A§Hw$[aV Amhma Z {g’©$ h‘| CÞV amoJ à{VamoYr d COm©dmZ ~ZmVm h¡ ~pëH$ eara H$m Am§V[aH$ ew{ÕH$aU H$a amoJ ‘wº$ ^r H$aVm h¡& A§Hw$[aV Amhma AZmO `m Xmbm| Ho$ do ~rO hmoVo {OZ‘| A§Hw$a {ZH$b AmVm h¢& BZ ~rOm| H$s A§Hw$aU H$s à{H«$`m go BZ‘| amoJ ‘w{º$ Ed§ ZdOrdZ àXmZ H$aZo Ho$ JwU àmH¥${VH$ ê$n go Am OmVo h¢& A§Hw$[aV ^moOZ Šbmoamo{’$b, {dQ>m{‘Z ("E, "~r, "gr, "S>r Am¡a "Ho$) H¡$pëe`‘, ’$mñ’$moag, nmoQ>{¡ e`‘, ‘¡JZr{e`‘, Am`aZ, O¡go I{ZOm| H$m AÀN>m òmoV hmoVm h¡& A§Hw$[aV ^moOZ H$mo H$m`m H$ën H$aZo dmbm A‘¥V Amhma H$hm J`m h¡& AWm©V² `h ‘Zwî` H$mo nwZ`wd© m, gwÝXa, ñdñW Am¡a amoJ‘wº$ ~ZmVm h¡& `h ‘h±Jo ’$bm| Am¡a gpãO`m| H$s Anojm gñVm h¡& Bgo ~ZmZm ImZm ~ZmZo H$s VwbZm ‘| AmgmZ h¡& ~rOm| Ho$ A§Hw$[aV hmoZo Ho$ nümV² BZ‘| nm`m OmZo dmbm ñQ>mM© ½byH$moO, ’«$ŠQ>moO Ed§ ‘mëQ>moO ‘| ~Xb OmVm h¡ {Oggo Z {g’©$ BZHo$ ñdmX ‘| d¥{Õ hmoVr h¡ ~pëH$ BZHo$ nmMH$ Ed§ nmofH$ JwUm| ‘| ^r d¥{Õ hmo OmVr h¡& A§Hw$[aV H$aZo Ho$ {b`o MZm, ‘y±J, J|hÿ, ‘moR>, gmo`m~rZ, ‘yJ± ’$br, ‘¸$m, {Vb, Aë’$më’$m, AÞ, Xmb| Am¡a ~rOm| Am{X H$m à`moJ hmoVm h¡& A§Hw$[aV ^moOZ H$mo H$ƒm, AYnH$m Am¡a {~Zm Z‘H$ Am{X Ho$ à`moJ H$aZo go A{YH$ bm^ hmoVm h¡& EH$ Xbr` A§Hw$[aV (Johÿ§, ~mOam, Ádma, ‘¸$m Am{X) Ho$ gmW ‘rR>o ImÚ (IOya, {H$e{‘e, ‘wZ¸$m VWm ehX Am{X) Ed§ ’$b {bE Om gH$Vo h¢& A§Hw$[aV XmZm| H$m godZ Ho$db gw~h ZmíVo Ho$ g‘` hr H$aZm Mm{h`o& EH$ ~ma ‘| Xmo `m VrZ àH$ma Ho$ XmZm| H$mo Amng ‘| {‘bm boZm AÀN>m ahVm h¡& `{X `o A§Hw$[aV XmZo H$ƒo ImZo ‘| AÀN>o Zht

bJVo Vmo BÝh| hëH$m gm nH$m`m ^r Om gH$Vm h¡& {’$a Bg‘| H$Q>o hþE ß`mO, H$Q>o N>moQ>o Q>‘mQ>a Ho$ Qw>H$‹S>o, ~marH$ H$Q>r hþB© {‘M©, ~marH$ H$Q>m hþB© Y{Z`m EH$gmW {‘bmH$a Cg‘| Zt~y H$m ag {‘bmH$a ImZo go AÀN>m ñdmX {‘bVm h¡& A§Hw$aU H$s {d{Y A§Hw$[aV H$aZo dmbo ~rOm| H$mo H$B© ~ma AÀN>r Vah nmZr go YmoH$a EH$ ereo Ho$ Oma ‘| ^a b|& ereo Ho$ Oma ‘| ~rOm| H$s gVh go bJ^J Mma JwZm nmZr ^aH$a ^rJZo X|& AJbo {XZ àmV…H$mb ~rOm| H$mo Oma go {ZH$mb H$a EH$ ~ma nwZ… YmoH$a gm’$ gyVr H$nSo> ‘| ~m§YH$a Cn`wº$ ñWmZ na aI|& J{‘©`m| ‘| H$nSo> Ho$ D$na {XZ ‘| H$B© ~ma VmOm nmZr {N>S>H|$ Vm{H$ Bg‘| Z‘r ~Zr aho& J{‘©`m| ‘| gm‘mÝ`V… 24 K§Q>o ‘| ~rO A§Hw$[aV hmo CR>Vo h¢ g{X©`m| ‘| A§Hw$[aV hmoZo ‘| Hw$N> A{YH$ g‘` bJ gH$Vm h¡& A§Hw$[aV ~rOm| H$mo ImZo go nyd© EH$ ~ma AÀN>r Vah go Ymo b| VËnümV Bg‘| ñdmXmZwgma har Y{Z`m±, har {‘M©, Q>‘mQ>a, Iram, H$H$‹S>r H$mQ>H$a {‘bm gH$Vo h¢ Ú `Wmg§^d Bg‘| Z‘H$ Z {‘bmZm hr {hVH$a h¡& Ü`mZ X|! A§Hw$[aV H$aZo go nyd© ~rOm| go {‘Q>Q>r, H§$H$‹S> nwamZo amoJJ«ñV ~rO {ZH$bH$a gm’$ H$a b|& àmV… ZmíVo Ho$ ê$n ‘| A§Hw$[aV AÞ H$m à`moJ H$a|& àma§^ ‘| H$‘ ‘mÌm ‘| boH$a Yrao-Yrao BZH$s ‘mÌm ~‹T>mE±& A§Hw$[aV AÞ AÀN>r Vah M~mH$a ImE±& {Z`{‘V ê$n go BgH$m à`moJ H$a|& d¥ÕOZ, Omo M~mZo ‘| Ag‘W© h¢ do A§Hw$[aV ~rOm| H$mo nrgH$a BgH$m noñQ> ~ZmH$a Im gH$Vo h¢& Ü`mZ aho noñQ> H$mo ^r ‘wI ‘| Hw$N> Xoa aIH$a M~mE± Vm{H$ Bg‘| bma AÀN>r Vah go {‘b Om`&

`h ghr h¡ {H$ Xm§V Ho$ XX© H$m BbmO ‘h±Jm hmoVm h¡ bo{H$Z AJa Wmo‹S>r gmdYmZr ~aVr OmE Am¡a Hw$N> AmXV| S>mb br OmE§ Vmo Amn b§~o g‘` VH$ Xm§Vm| Ho$ S>mŠQ>a Ho$ nmg OmZogo ~M gH$Vo h¡ Š`m|H$s S|>{Q>ñQ> Ho$ nmg bJmVma OmZm {H$gr {gaXX© go H$‘ Zht h¡& `hm± noe h¡ Eogo hr 10 ◊mg VarHo$ {OÝh| AO‘mH$a Amn M‘H$Vr ‘wñH$mZ nm gH$Vo h¡& {XZ ‘| H$‘ go H$‘ AmR> go Xg ½bmg nmZr {nE& {OVZm nmZr Amn {nE§Jo CVZm hr AmnHo$ Xm§V gm’$ hm|Jo& BgHo$ Abmdm `h Mm` ,H$m’$s ,eam~ ,gmoS>m Am{X Ho$ XmJm| H$mo ^r Xm§Vm| go {‘Q>mZo ‘| H$maJa gm{~V hmoJm& AnZo ImZo ‘| ’$b Am¡a gãOr em{‘b H$a|& go~ , Iram , JmOa AmnHo$ Xm§Vm| H$mo àmH¥${VH$ ê$n go gm’$ H$aVo h¡& `h AmnHo$ Xm§Vm| ‘| ’§$go ImZo H$mo ^r {ZH$mbVo h¡ Am¡a ‘gy‹S>m| H$s g‘ñ`m Xya hmoVr h¡& ewJa ’«$s À`yBJ§ ‘ ImZo go gbmBdm H$m

{Z‘m©U hmoVm h¡ Omo AmnH$mo Xm§Vm| go ßbmH$ E{gS> H$mo gm’$ H$aVm h¡& gmW hr AmnHo$ Xm§Vm| Ho$ BZ¡‘b H$mo ‘O~yV ~ZVm h¡& Oyg Am¡a gmoS>m nrZo Ho$ ~mX ~«e Zht H$aZm Mm{hE& hmo gHo$ Vmo H$m’$s Am¡a dmBZ ñQ´m go {nE±& Bggo BZH$m grYm g§nH©$ AmnHo$ Xm§Vm| goZhr hmo nmE§Jm Am¡a AmnHo$ Xm§V h‘oem M‘H$Vo ah|J|& h‘oem gmâQ> ~«e H$m BñVo‘mb H$a|& AJa Amn g»V ~«e H$m BñVo‘mb H$aVo h¡ Vmo Cgo Hw$N> Xoa J‘© nmZr‘o Sw>~moH$a {’$a ~«oe H$a|& MmH$boQ> d H¢$S>r ~ma ^r AmnHo$ Xm§Vm| Ho$ {bE ZwH$gmZXoh h¡& BÝH$s OJmh ~mXm‘ ,doO‘mB©Q> H«¢$H$g© MrO Ho$ gmW Xhr Am¡a VmOm ’$b Am{X ImZm Mm{hE& Xm§Vm| Ho$ gmW hr Or^ H$s g’$mB© ^r Oê$ar h¡& Q>J§ ŠbrZa H$m BñVo‘mb amoOmZm H$a|& `h AmnHo$ Xm§Vm| H$mo hmB©Or{ZH$ ~ZmE§ aIVm h¡ , gmW hr ‘w§h go AmZo dmbr ~X~y H$mo ^r Xya H$aVm h¡& MrZr Am¡a ñQ>mM© H$m BñVo‘mb H$‘ go H$‘ H$aZm Mm{hE& `h ~¡ŠQ>r[a`m n¡Xm H$aVo h¡ Omo AmnH$mo Xm§Vm| H$mo ZwŠgmZ nhþ§MmVo h¡& ImZo Ho$ ~mX Xm§Vm| H$mo hmBS´moOZ noamŠgmBS> go gm’$ H$aZm Mm{hE ,Vm{H$ AmnHo$ Xm§Vm| go ~¡ŠQ>r[a`m Xya hm| Am¡a do gwÝXa {XI|& ‘Ja h‘oem EH$ ~mV H$m Ü`mZ aI| {H$ hmBS´moOZ noamŠgmBS> H$mo {ZJbZm Zht Mm{hE& Bggo {gâJm©amao H$aZo Mm{hE&

RNI Regd. No. JHABIL/2012/44800, Postal Regd. No. RN-18/2012, Published from 218, L N Mishra Colony, Itki Road, Ranchi 834005, Jharkhand by Printer, Owner and Publisher Kislaya and Printed at BHASKAR PRINTING PRESS, Plot No 515 & 1272, Lalgutwa, Ranchi, Jharkhand. Editor : Kislaya ({H$gb¶). Phone & Fax: 0651-2511222, Mobile: 9431113111, 9334718437, Email: editor@newswing.com, advt@newswing.com.

News Wing (yr 2 issue 21)  

News Wing (yr 2 issue 21)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you