Page 3

NEWS WING

H¡${nQ>b> qdJ

ݶyO qdJ

09 - 15 November 2012 

03

X¶m‘Zr H$s [ahmB© Ho$ {bE Am§XmobZ VoO gbm‘ A‘o[aH$m, gm°ar Bamo‘! lr{Zdmg

am§Ms : ^maVs` H$å`þ{ZñQ> nmQ>s© (‘mbo) H$s am§Ms ‘hmZJa BH$mB© Zo X`m‘Zs ~abm H$s [ahmB© H$mo boH$a Ab~Q>© EŠH$m Mm¡H$ ‘| àXe©Z {H$`m& nmQ>s© Zo H$hm {H$ ~abm H$mo PÿR>o ‘þH$X‘o ‘| ’§$gm`m J`m h¡ Vm{H$ ZJ‹S>s H$m AmÝXmobZ H$‘Omoa hmo Om`o& O~ VH$ CÝh| [ahm Zhs¨ {H$`m OmVm AmÝXmobZ MbVm ahoJm&

ZJ‹S>r ‘þÔo na AmR> {Xg§~a H$mo am§Ms ‘| àXe©Z {dñWm{nV n[adma hm|Jo em{‘b am§Ms : ZJ‹S>s O‘sZ A{YJ«hU Ho$ {damoY ‘| amÁ` ^a Ho$ {dñWm{nV A~ EH$ ‘§M na Am J`o h¢& am§Ms ‘| Ab~Q>© EŠH$m Mm¡H$ na CÝhm|Zo KmofUm H$s h¡ {H$ AmR> {Xg§~a H$mo nÿao amÁ`^a go Am{Xdm{g`m| H$m OËWm am§Ms nhþ§MoJm& Bg‘| OZs {eH$ma ‘| nma§JV ‘{hbmAm| H$s g§»`m Á`mXm hmoJs& Bg ~sM amÁ` gaH$ma H$mo AmR> {Xg§~a VH$ H$m AëQ>s‘oQ>‘ Xo {X`m J`m h¡& ‘m§J H$s J`s h¡ {H$ ZJ‹S>s Ho$ {ZXm}f bmoJm| na Xm`a PÿR>m ‘þH$X‘m dmng {b`m OmZm Mm{hE& CÝhm|Zo X`m‘Zs ~mabm H$mo [ahm H$aZo H$s ‘m§J H$aVo hþE H$hm h¡ {H$ ZJ‹S>s Ho$ bmoJm| H$mo CZH$s O‘sZ dmng {‘bZs Mm{hE& `{X Eogm Zhs¨ hmoVm h¡ Vmo AmR> {Xg§~a Ho$ ~mX am§Ms eha H$s ha Jbs H$mo 72 K§Q>o Ho$ {bE ~§X H$a {X`m OmEJm& Bg ‘m¡Ho$ na {dYm`H$ ~§Yþ {VH$s©, gm‘m{OH$ H$m`©H$ËVm© ½b¡S>gZ Sþ>§JSþ>§J d HwN> g§JR>Zm| Ho$ bmoJ ‘m¡OÿX Wo&

g^m H$mo g§~mo{YV H$aVo ‘m§S>a {dYm¶H$ ~§Yw {VH$s©

H$m‘H$mO ‘| gabVm bmEJm M¢~a XþîH$‘s© H$mo gOm H$s ‘m§J

’o$S>aoeZ Moå~a H$s V¥Vr` H$m`©H$m[aUr g{‘{V H$s ~¡R>H$ Moå~a AÜ`j a§OrV {Q>~So>dmb H$s AÜ`jVm ‘| H$m±Ho$ amoS> pñWV hmoQ>b hmobr So> hmo‘ ‘| Am`mo{OV H$s JB©& ~¡R>H$ ‘| àXoe Ho$ ì`dgm{`H$ H$m`m}§ H$mo gabVm go gånÝZ H$aZo hoVw JhZ {dMma {d‘e© H$a {dñV¥V ê$naoIm ~ZmB© JB©& BgHo$ VhV àË`oH$ joÌr` CnmÜ`j H$mo AnZo joÌ ‘| EH$ ½`mah gXñ`r` g{‘{V H$m JR>Z H$a g^r joÌr` Moå~a gXñ`m| H$m gh`moJ {H$`o OmZo H$s ~mV H$hr JB© {Ogo ~¡R>H$ ‘| CnpñWV ’o$S>aoeZ Moå~a Ho$ nbm‘y, g§Wmb naJZm, H$moëhmZ Ed§ Zm°W© N>moQ>mZmJnwa Ho$ joÌr` CnmÜ`jm| Zo gh‘{V OVmB©& BgHo$ A{V[aŠV Moå~a Ho$ g§{dYmZ g§gmoYZ H$s ~mVm| na MMm© H$s JB© {OZ‘| ‘w»`V:

am§Ms : H$m§Ho$ WmZm joÌ H$s EH$ KQ>Zm H$mo boH$a ñWmZs` bmoJm| Zo ‘{hbm WmZm H$m Koamd {H$`m& CÝhm|Zo ‘{hbm WmZm à^mas esbm Q>moßnmo na ‘m‘bo H$mo ZOaA§XmO H$aZo H$m Amamon bJm`m& ñWmZs` bmoJm| Zo ‘m§J H$s {H$ à^mas H$mo

Moå~a H$s gånpËV g§ajU hoVw H$ñQ>mo{S>`Z H${‘Q>r H$m JR>Z H$aZm Ed§ joÌr` CnmÜ`jm| H$m M`Z Ho$ ñWmZ na {Zdm©{MV à{H«$`m àmaå^ H$amZm gpå‘{bV h¡& Bg g§X{^©V ~¡R>H$ ‘| H$B© gwPmd Am`o {Ogo àmê$n ‘| gpå‘{bV H$a Bgo AJbr ~¡R>H$ ‘| àñVwV H$a MMm© {H$`o OmZo H$s ~mV H$hr JB©& BgHo$ A{V[aŠV ‘w»`V: Moå~a Ho$ X¡{ZH$ H$m`©H$bmnm| ‘| Am aho IMm}§ H$m AZw‘moXZ H$m`©H$m[aUr g{‘{V Ho$ gXñ`m| Ûmam gd©gå‘{V go {H$`m J`m& ~¡R>H$ ‘| Moå~a CnmÜ`j aVZ ‘moXr, ‘hmg{Md àXrn O¡Z, gh g{Md {dZ` AJ«dmb, Vwbgr nQ>ob, H$m`©H$m[aUr gXñ` ào‘ H$Q>mê$H$m, A§Obr O¡Z, {H$emoa ‘§Ìr, Odmha VZoOm, ndZ e‘m©, HwUmb AO‘mZr, eaX nmoÔma, A{Zb AJ«dmb, Ama.S>r. qgh, amhþb gm~y, joÌr` CnmÜ`j VmamMÝX O¡Z, E.Ho$. lrdmñVd, Aê$U AJ«dmb, {ed h[a ~§H$m, nyd© AÜ`j OJ‘mohZ nmoÔma, Ho$.Ho$. nmoÔma, {dîUw ~w{Y`m, g§O` goR>, AOwZ© àgmX OmbmZ, ‘ZmoO ZaoS>r, Aê$U ~w{Y`m, Ama.Ho$. gamdJr, Zdb{H$emoa qgh, {~ZmoX àgmX, {Jare ‘ëhmoÌm, b{bV Ho${S>`m, àXrn e‘m©, {ZdV©‘mZ AÜ`j g‚mZ gam©’$, gXñ` N>{d {da‘mZr, nw{ZV nmoÔma, {Za§OZ e‘m©, {XZoe gmhÿ, nyZ‘ AmZÝX, í`m‘ gwÝXa AJ«dmb, ‘wHwb VZoOm, AmZÝX Jmo`b, e¡boe AJ«dmb, XrZX`mb dU©dmb, eem§H$ ^maÛmO, ‘hoÝX« O¡Z, g§Ord nmoÔma, {H$eZ AJ«dmb, AemoH$ ZmJnmb, am‘ ~m§JS>, S>m°0 a{d ^Å>, S>m°0 ‘mo{hV Zmag[a`m, AmZÝX OmbmZ g{hV AÝ` gXñ` CnpñWV Wo&

Vþa§V ~Im©ñV H$a XoZm Mm{hE Š`m|{H$ WmZo ‘| ‘{hbmAm| H$mo ‘XX Zhs¨ {‘bVs ~pëH$ CÝh| hs àVm{S>V {H$`m OmVm h¡& AÔs hH$ ‘{hbm ‘moMm© Zo EH$ àog {dk{á Omas H$a H$hm h¡ {H$ gþHwahþÅÿ> (H$m§H$o ) H$s ahZodmbs Zm~m{bJ gmo‘m Ho$ gmW Bgs BbmHo$ Ho$ EH$ `þdH$ Zo XþîH$‘© {H$`m na CgHo$ pIbm’$ H$ma©dmB© Zhs¨ H$s Om ahs h¡& Bg ‘m‘bo ‘| {OVoÝÐ Hw‘ma Am¡a CgH$s ‘XXJma ß`mgmo Xods H$mo Zm‘OX A{^`þŠV ~Zm`m J`m h¡& Bg g§~Y§ ‘| à^mas esbm Q>mßo nmo H$m H$hZm Wm {H$ KQ>Zm df© 2009 H$s h¡ Omo IÿQ§ >s {Obm ‘| AmVm h¡& CÝhm|Zo H$hm {H$ 24 {gV§~a (2012) H$mo àmW{‘H$s XO© H$s J`s h¡ Am¡a AZþgY§ mZ Mb ahm h¡&

‘{hbm WmZm H$m Koamd

~amH$ Amo~m‘m Am¡a Bamo‘ MmZy e{‘©bm Ho$ ~rM H$moB© VwbZm Zht h¡, Zht hmo gH$Vr& {’$a ^r BZ n§pŠV`m| Ho$ boIH$ H$mo AmO XmoZm| Ho$ ~rM Zht, BZ XmoZm| Ho$ ~hmZo BZgo g§~Õ Xoem|, `mZr A‘o[aH$m Am¡a ^maV H$s VwbZm Oê$ar bJ ahr h¡& Š`m|? AmO H$m ñV§^ Bgo g‘PZo H$m EH$ {dZ‘« à`mg h¡& A~ `h gd©kmV h¡ {H$ H$m§Q>o H$s Q>ŠH$a O¡gr ^{dî`dmUr H$mo PwR>bmVo hþE ~amH$ Amo~m‘m, Xmo~mam g§`wŠV amÁ` A‘o[aH$m Ho$ amï>´n{V MwZ {b`o J`o& A‘o[aH$m Ho$ OÝ‘OmV {damo{Y`m| Am¡a A‘o[aH$m H$mo nyar ‘mZdVm H$m Xwí‘Z Kmo{fV H$a MwHo$ bmoJm| H$s ~mV N>mo‹S> X|, Vmo ^maV g{hV {díd ^a ‘| CZH$mo OrV na ~YmB© Xr J`r, Xr Om ahr h¡& d¡go ‘oar X¥{ï> ‘| Amo~m‘m H$s Bg Xmo~mam Am¡a Mma gmb nhbo hþB© CZH$s nhbr OrV Ho$ {bE ^r Amo~m‘m go A{YH$ nyam A‘o[aH$m Xe Am¡a Cg Xoe Ho$ gmao ZmJ[aH$‘VXmVm ~YmB© Ho$ nmÌ h¢& hmo gH$Vm h¡ {H$ Amo~m‘m ^r A‘o[aH$Zm| H$mo g§^dV: Bgr H$maU ng§X AmVo hm| {H$ do amï>´n{V Ho$ ê$n ‘| A‘o[aH$m Ho$ Am{W©H$ d gm‘[aH$ {hVm|, {Ogo h‘ CgH$m gm‘«mÁ`dmXr {hV ^r H$h gH$Vo h¢, H$s aIdmbr ~ohVa T>§J go H$a gH|$Jo& Bg Vah h‘ Amo~m‘m H$mo A‘o[aH$m Ho$ gmao nmI§S> Am¡a Xw{Z`m H$m ñd`§^y XmamoJm ~ZZo Ho$ CgHo$ X§^ H$m à{V{Z{Y ‘mZ gH$Vo h¢& ‘Ja Omo bmoJ A‘o[aH$m Ho$ ZñbdmXr d a§J^oXr AVrV Am¡a M[aÌ H$mo OmZVo h¢; gmW hr hmb Ho$ dfm}§ ‘| Cg na ‘wg{b‘ Adm‘ Am¡a Bgbm‘ H$m Xwí‘Z hmoZo H$m Omo Amamon bJVm ahm h¡, BgHo$ ‘ÔoZOa Š`m ídoV ~hþb Aåo[aH$m H$m ‘wg{b‘ n¥ð>^y{‘ go AmZodmbo EH$ AídoV ~amH$ Amo~m‘m H$mo AnZo ^{dî` H$s ~mJS>moa gm¢n XoZo H$m ’¡gbm H$moB© gmYmaU ’¡gbm bJVm h¡? Am¡a h‘ OmZVo h¢ {H$ ^maV H$s Vah dhm§ ~hþH$moUr` MwZmd ‘| 30 `m 35 à{VeV ‘V nmH$a ^r H$moB© MwZmd Zht OrV gH$Vm h¡& `h ghr h¡ {H$ Amo~m‘m So>‘moH«o${Q>H$ nmQ>r© Ho$ àË`mer Wo, Omo AnojmH¥$V CXmadmXr ‘mZr OmVr h¡ Am¡a A‘o[aH$m Ho$ H$mbo A’«$sH$s, gm§dbo-nrbo E{e`mB© Am¡a {ZåZ Am` dJ© Ho$ ‘VXmVm Bg nmQ>r© H$m g‘W©Z H$aVo aho h¢& hmbm§{H$ Bg ~ma Amo~m‘m H$mo ‘hO 35 ’$sgXr Jmoao ‘VXmVmAm| H$m ‘V {‘bm& ‘Ja BVZm Vmo V` h¡ {H$ BgHo$ {~Zm do OrV Zht nmVo& Om{ha h¡, `{X Amo~m‘m Xmo ~ma A‘o[aH$s gÎmm à{Vð>mZ Ho$ erf© na nhþM§ gHo$, Vmo BgH$m lo` CZH$s H$B© {deofVmAm| Ho$ Abmdm `m Cggo ^r A{YH$ A‘o[aH$s g‘mO Ho$ bmoH$Vm§{ÌH$ Am¡a CXma M[aÌ H$mo {X`m OmZm Mm{hE& {ZíM` hr BgHo$ {bE AZoH$ ZH$mamË‘H$ {deofUm| go {d^y{fV `h Xoe ~YmB©, ‘w~maH$~mX nmZo H$m hH$Xma h¡& ~YmB© Amo~m‘m& gbm‘ A‘o[aH$m! BgHo$ CbQ>, h‘mam "^maV ‘hmZ' H¡$gm CXmhaU noe H$a ahm h¡? h‘ AnZo Aëng§»`H$m|, X{bVm|, Am{Xdm{g`m| `m hm{e`o na n‹S>r Am~mXr Ho$ gmW H¡$gm gbyH$ H$a aho h¢? n‹S>mg o r ‘wëH$m| go VwbZm Z H$a|, Vmo pñW{V ~hþV g§VmofOZH$ Zht h¡& BÎmo’$mH$ go JV Mma Zd§~a H$mo O~ A‘o[aH$m ‘| amï>´n{V MwZmd H$s à{H«$`m Ho$ A§{V‘ MaU H$s ewéAmV hmo ahr Wr, Cg {XZ ^maVr` amÁ` ‘{Unwa H$s Bamo‘ MmZy e{‘©bm Ho$ Cndmg Ho$ 12 df© nyao hþE Wo! AmO Vmo h‘ XoIVo h¢ {H$ H$B© ñd`§^y H«$m§{VH$mar AMmZH$ "Am‘aU AZeZ' na ~¡R>Vo h¢ Am¡a HwN> {XZ ~mX, gaH$ma go ‘m‘ybr AmídmgZ nmH$a `m HwN> à{V{ð>V bmoJm| Ho$ AZwamoY na Oyg nr boVo h¢& Eogo ‘| Š`m H$moB© gmYmaU ì`pŠV H$ënZm H$a gH$Vm h¡ {H$ H$moB© ‘{hbm (`m nwéf) ~rVo 12 df© go AnZr {H$gr ‘m§J na Omoa S>mbZo Ho$ {bE AZdaV ^yI h‹S>Vmb na h¡? Am¡a CZH$s ‘m§J Š`m h¡? ‘{Unwa ‘| goZm H$mo {‘bo geñÌ ~b ({deofm{YH$ma) A{Y{Z`‘ (EE’$EgnrE) H$mo dmng boZm& OmZH$mar Ho$ {bE `h H$mbm H$mZyZ nydm}Îma amÁ`m| Ho$ Abmdm A~ Oå‘y-H$í‘ra ‘| bmJy h¡ Am¡a ha OJh Bgo dmng boZo H$s ‘m§J hmo ahr h¡& {g’©$ Bg{bE Zht {H$ BgHo$ AZoH$ àdYmZ AË`§V H$R>moa h¢ Am¡a em§{V ~hmbr Ho$ Zm‘ na goZm H$mo bJ^J "HwN> ^r' H$aZo H$s Ny>Q> XoVo h¢, ~pëH$ Bg{bE ^r {H$ Bgr H$mZyZ go hm{gb {deofm{YH$mam| Ho$ H$maU goZm Ho$ OdmZ ~hþYm ñWmZr` Am~mXr na A‘mZw{fH$ AË`mMma-~bmËH$ma VH$- H$aVo h¢& EE’$EgnrE H$mo {ZañV H$aZo Ho$ {bE Bamo‘ Zo {Zhm`V em§{VnyU© amñVm AnZm`m, ^yI h‹S>Vmb na Mbr J`t& bo{H$Z AmË‘hË`m Ho$ à`mg H$mo AnamY ‘mZZodmbo {d{MÌ H$mZyZ Ho$ ~hmZo gaH$ma Zo Bamo‘ H$mo {Ja’²$Vma H$a {b`m Am¡a ZmH$ Ho$ amñVo CÝh| O~aZ ^moOZ XoZo H$m {gb{gbm fwê$ hþAm, Omo 12 gmb go bJmVma Omar h¡& ha N>h ‘mh na CÝh| "[ahm' {H$`m OmVm h¡ Am¡a nwZ: nH$‹S> {b`m OmVm h¡& M§X ‘mZdm{YH$ma H$m`©H$Vm©Am|g§JR>Zm| Am¡a ^maV amÁ` H$mo Xwí‘Z ‘mZZodmbo HwN> g§JR>Zm| Ho$ Abmdm Bamo‘ Ho$ AZWH$ g§Kf© Am¡a CZH$s C{MV ‘m§J na Omo Xoeì`mnr Im‘moer h¡, Cggo Vmo Eogm hr bJVm h¡ {H$ h‘ Xoe H$s "‘w»` ^y{‘' (‘oZ b¢S>) Ho$ bmoJm| H$s ZOa ‘| ‘{Unwa Am¡a nyam nydm}Îma ^maV H$m {hñgm hr Zht h¡& {’$a h‘ H¡$go CZgo ^maVr` hmoZo na Jd© H$aZo H$s Anojm H$a gH$Vo h¢& gm°ar Bamo‘! BÎmo’$mH$ go hmb hr ‘| n`©Q>Z Ho$ {bE h‘ HwN> bmoJ ‘{Unwa J`o Wo& dhm§ Mßno Mßno na goZm Ho$ OdmZm| H$mo XoI H$a Ehgmg hþAm {H$ dh CJ«dmX à^m{dV BbmH$m h¡, bo{H$Z AnZo ñWmZr` Q>¡Šgr MmbH$ Ho$ A§XmO ‘| goZm Ho$ à{V Cnhmg H$m ^md XoIH$a ~hþV HwN> nVm Mb J`m& dht EH$ A§J«oOr X¡{ZH$ ‘| N>no AnZo boI ‘| {H$gr ñWmZr` boIH$ Zo eof ^maV H$mo "‘oZ b¢S>' H$ho OmZo na gdmb {H$`m Wm {H$ V~ AmpIa Amn (`mZr h‘ "‘oZ b¢S>' Ho$ bmoJ) ‘{Unwa g{hV nydm}Îma amÁ`m| H$mo Š`m ‘mZVo h¢? Eogm Zht h¡ {H$ AmOmXr Ho$ ~rVo H$moB© 65 dfm}§ ‘| AnZo Xe ‘| HwN> gH$mamË‘H$ Zht hþAm& bo{H$Z BVZm h‘| ñdrH$ma H$aZm hr Mm{hE {H$ Xoe H$s EH$Vm Ho$ {bE BgHo$ {d{^ÝZ g‘wXm`m| {hñgm| Ho$ ~rM ‘ob{‘bmn H$s Omo à{H«$`m MbZr Mm{hE Wr, dh Zht `m Ano{jV a’²$Vma go Zht Mbr& ~oeH$ A‘o[aH$m Am¡a ^maV H$s VwbZm ghr Zht h¡ Am¡a A‘o[aH$m ^maV H$m AmXe© ^r Zht hmo gH$Vm& {’$a ^r A‘o[aH$m ‘| Amo~m‘m H$mo amï>´n{V MwZo OmZo go h‘ HwN> grI Vmo bo hr gH$Vo h¢&

ZO[a¶m

News Wing (Issue 20)  

20th Issue of News Wing (Bilingual Weekly News Tabloid from Ranchi, Jharkhand)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you