Page 1


Goliat Etter mange år med planlegging nærmer det seg. Goliat blir et av de største industriprosjektene som noen gang er gjennomført i Nord-Norge. Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet. Selv om Goliat er et relativt lite prosjekt, vil det få stor betydning for Finnmark og videre utvikling av oljeindustrien i nord. Utbyggingskostnadene for Goliat er beregnet til over 28 milliarder kroner. Goliat vil gi 150 – 200 arbeidsplasser, enten på selve installasjonen ute på feltet eller ved driftsorganisasjonen i Hammerfest. De årlige driftskostnadene vil beløpe seg til rundt en milliard kroner og mange lokale leverandører vil kunne levere varer og tjenester under hele driftsperioden. Goliat er med andre ord en viktig byggestein for Finnmark, Nord-Norge og nordområdene. Arbeidet er i full gang. Kontoret i Hammerfest er etablert og det ansettes nye folk. Goliat vil bruke helikopterterminal og forsyningsbase i Hammerfest som skal bringe folk og utstyr ut til feltet. Byggingen av undervannsanlegget er i gang. Plattformen forberedes. Det blir en flytende plattform som ligger 53 kilometer fra land. Det har vært gjennomført

”Verdien av 28 milliarder kroner er det samme som 7 operabygg”.

internasjonale anbudskonkurranser, og over halvparten av kontraktsverdiene er gått til norske leverandører. Boringen av oljebrønnene starter høsten 2011. I fire år fremover skal det bores 22 brønner i Goliatreservoarene. Disse brønnene skal kobles til den flytende plattformen. Høsten 2013 slepes plattformen ut på feltet og mot slutten av 2013 starter selve produksjonen av olje. Det er også gass på feltet, men gassen og renset vann føres i første omgang tilbake i reservoaret for å holde oppe et nødvendig trykk i reservoaret. Det som kommer opp av brønnene er olje, gass, vann og noe sand som skilles fra hverandre i prosessanlegget. Deretter lagres oljen i lagertankene på flyteren. Jevnlig lastes den over i tankbåter og fraktes til et raffineri. Det er beregnet at de utvinnbare oljereservene i feltet er på rundt 174 millioner fat olje. På det meste vil det produseres vel 100 000 fat olje per dag. Produksjonen på Goliatfeltet forventes å vare i minst 15 år. Dersom det oppdages mer gass og olje i andre, nærliggende felt, kan disse kobles til Goliat-plattformen, slik at produksjonen forlenges. Goliatlisensen eies av Eni Norge (65%) og Statoil (35%) med Eni som operatør.


Sevan 1000 Slik ser den ut. Goliat blir en flytende rund plattform spesielt tilpasset forholdene i Barentshavet. Den er 107 m i diameter på dekksanlegget, stikker 30 meter ned i havet og har betegnelsen Sevan 1000. Det er flytende produksjons, lagrings og losseenhet (ofte forkortet som FPSO). Det er det norske selskapet Sevan Marine som har designet den, og arbeidet med å bygge flyteren gjennomføres i Korea. Plattformen utformes med et oljelager i et sylinderformet skrog. Prosessanlegg og et boligområde med 120 lugarer ligger over skroget. Alle som jobber på flyteren, får egne lugarer. Flyteren er spesielt tilpasset sikker drift for værharde og kalde områder. Den bygges inn slik at vind, snø eller is ikke skal bli problem verken for utstyret eller for menneskene som skal arbeide der. De fleste operasjoner skjer under tak. Skroget bygges i stål med dobbel bunn og doble sider. Alt utstyr vil dermed være bedre beskyttet mot bølger og eventuelle sammenstøt mellom skrog og fartøy. Skroget har en levetid på 30 år og utformingen er lite følsom

for utmatting. Ikke minst fyller plattformen det strenge miljøkravet om at det ikke skal slippes ut noe produsert vann eller annet forurenset vann til sjøen. Vannet renses før det føres tilbake til reservoarene. Flyteren har større lagerkapasitet enn de andre Sevanplattformene i Nordsjøen. Hele 1 million fat olje er det plass til. I begynnelsen vil det komme en tankbåt hver 7 – 14 dag for å hente oljen. Den store lagerkapasiteten gir fordeler med hensyn til sikkerhet. Dersom været blir dårlig, kan oljen lagres på flyteren og avvente omlasting på tankbåt til værforholdene blir bedre. Det er i tillegg utviklet noe helt nytt for Sevan 1000 som også gir bedre sikkerhet. Et spesielt lossesystem med lange losseslanger gjør at det kan lastes rundt hele plattformen. I motsetning til et skip er plattformen geostasjonær – den ligger fast forankret uten å dreie med strøm og vind. Det gjør det enklere å forsyne den med elektrisk kraft fra land, som er mer miljøvennlig. Et stort flyteelement nederst på skroget gjør at bølgebevegelsene blir dempet. Det er en fordel for de som jobber der.

”Visste du at 107 meter i diameter er ca like langt som langsiden på en fotballbane? At havdypet under Goliat er ca 400 meter og er like langt under havet som fjelltoppen Tyven i Hammerfest er høy over havet. Eller 3,4 Oslo Plaza-bygninger stablet oppå hverandre?”


Jobb for deg? Goliat trenger folk. Både til lands og til vanns. Kan det være her du finner drømmejobben?

arbeider på norsk sokkel. De som skal arbeide på Goliatflyteren kan derfor belage seg på å arbeide to uker på og fire uker av.

Det er mulig du har både sett og hørt at Eni trenger flere flinke folk, spesielt fra Finnmark og Nord-Norge. Både til regionkontoret i Hammerfest og til Goliatplattformen. Det lyses ut stillinger og ansettes folk jevnlig fremover. Til arbeid på flyteren og til å jobbe på land. Disse får være med på oppbyggingen frem til produksjonen starter i 2013. Arbeidssted: Norge, London, Aberdeen, Korea.

Eni Norge ønsker å rekruttere fra Finnmark og Nord-Norge. For at ungdom herfra skal velge arbeid i petroleumssektoren bidrar Eni Norge på flere måter. Vi er engasjert i flere skoleprosjekter både i grunnskolen, på videregående skole og i høyere utdanning.

Fire personer er på plass på regionkontoret i Hammerfest. På sikt skal det bli oppunder 50 personer. Her skal det ansettes mange med teknisk bakgrunn og folk innen fagområdene boring, geologi, reservoar og administrasjon. Mange av stillingene krever høyere utdanning. På sikt blir det oppunder 110 personer på plattformen. Her trengs det folk til mange ulike typer jobber og med ulik kompetanse. Det er snakk om stillinger som plattformsjef, instrumenttekniker, kontrollrom- og feltoperatør, logistikk og maritim leder, systemansvarlige, elektriker, sykepleier, kokk og renholdsarbeidere. Det blir tre skift på plattformen. Det er standard for de som

”Goliats første plattformsjef heter Trine Lise og er fra Andenes”

Det er etablert samarbeidsavtaler med Kirkenes videregående skole, og det jobbes med flere. Vi er med på yrkesdager og utdanningsmesser. Vi har samarbeidsavtale med EnergiCampus Nord for å bidra til å gjøre realfagstudier tilgjengelig for folk som bor langt fra studiesteder. Det satses på flere lærlingeprogrammer. Blant annet starter en av Goliats leverandører et eget lærlingeprogram for bore- og brønnteknikk som prioriterer ungdom fra Finnmark. Goliat planlegger sitt eget lærlingeprogram innen maskin og mekanikk, logistikk, elektro og kontorfag. Eni har gitt støtte til simulator ved Nordkapp Maritime Simulator Treningssenter og gir stipend til folk fra Finnmark som vil ta en mastergrad i energiledelse ved Eni Corporate University i Milano i Italia.


Alltid beredt Nyskapende metoder tas i bruk for å ivareta bud nummer en. Å forhindre utslipp av olje. Goliat innfører en ny standard for oljevern på norsk sokkel. Myndighetene stiller strenge krav til oljevernet for Goliat. Derfor bruker vi store ressurser og mye tid på forskning og utvikling innenoljevern. Sammen med Statoil har vi gjennomført prosjekter for over 30 millioner kroner. Resultatene fra forskningen brukes når vi bygger opp oljevernet for Goliat. For å forhindre oljeutslipp er det viktig å overvåke produksjonen. På den måten kan et eventuelt utslipp oppdages raskt og bekjempes så nært kilden som mulig, før det rekker å spre seg. Vi plasserer ut sensorer og visuell overvåking på havbunnen, og radarer på flyteren og på fartøyer. Disse varsler fra med en gang dersom det skulle skje noe uforutsett. Uansett om det er lyst eller mørkt, natt eller dag. Alle produksjonsbrønner lukkes frem til årsaken er kartlagt. Eni har leid inn et topp moderne beredskapsfartøy. Det blir ferdig i 2012 og skal være fast stasjonert ca 500 meter unna plattformen. Fartøyet har radar og infrarødt kamera som oppdager og overvåker eventuelle oljeflak uansett lysforhold. Dette gjør det mulig å følge og samle opp oljen. Beredskapsfartøyet kan også benyttes i redningsaksjoner. To

mindre, hurtiggående båter kan settes på vannet og plukke opp mannskap i sjøen i løpet av få minutter. Fartøyet har også ekstra motorkapasitet for å kunne bidra i slepeopperasjoner. For å forhindre at et eventuelt oljeutslipp skal nå land, vil Goliat ha en effektiv kystnær oljevernberedskap. I flere år har Eni Norge i samarbeid med Fiskarlaget Nord, Statoil og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) arbeidet med å få lokale fiskefartøy godkjent som en del av den faste oljevernberedskapen. Ingen kjenner vær- og strømforholdene i området så godt som dem, og de vil være raskt på plass dersom det verste skulle skje. Et tredvetalls fiskefartøy utrustes slik at de kan delta i oljevernberedskapen. Mannskapene skal trenes jevnlig. Oljevernutstyret tilpasses denne type fartøy og de oppgaver som de ulike fartøyene skal ha. Å innlemme fiskeflåten på denne måten er nytt på norsk sokkel, men er utprøvd andre steder i verden. Eni støtter også forskning på ny teknologi innen ojevernberedskap. Et eksempel er utvikling av ”vakumkjempen”, en slags ”støvstuger” for strandrensing. Den utvikles i Tromsø. Men bud nummer en er som sagt å forhindre utslipp.


Fakta om Goliat

Planlagt trasé for strømforsyning til Goliat

• Goliatfeltet ligger i utvinningstillatelse 229 og 229B, som ble tildelt i Barentshavsrunden i 1997. Rettighetshavere i utvinningstillatelse 229/229B er Eni Norge AS (operatør, 65 %) og StatoilHydro Petroleum AS (35 %). Koblingspunkt under bakken

Kabel i bakken

Melkøya

• Goliatfeltet skal bygges ut med en flytende produksjonsenhet til havs. Vi har valgt norske Sevan Marine sitt konsept, som er basert på Sevan 1000 FPSO-designet. Enheten vil ha tilknyttede havbunnsbrønner og være utstyrt for prosessering, lagring og lasting av olje.

Sjøkabel til Goliat

Vei med bom/ferist Hyggevatn transformatorstasjon

Hammerfest transformatorstasjon Fjerne 22kV ledning. Rive 66kV ledning. Ny 132kV ledning i samme trasé.

• Goliatfeltet planlegges utbygd med delelektrifisering.

Milepæler så langt Innlevering av KU (konsekvensutredning) Innlevering av PUD (plan for utbygging og drift)

7. november 2008 18. februar 2009

Foreløpig framdrift PUD-saksbehandling i Olje- og energidept. Goliat-proposisjonsbehandling i Stortinget Kontraktsinngåelser Installasjon på felt Boring Produksjonsstart

Februar-april 2009 2. kvartal 2009 Fra 3. kvartal 2009 2011-2013 Fra 2011 4. kvartal 2013

Strøm fra land Goliat kan snart skryte av å ha verdens lengste undervanns kraftkabel i sitt slag. Kabelen sørger for å halvere utslippet av klimagassen CO2. Goliatflyteren skal få strøm fra land. Det er den mest miljøvennlige energiløsningen. En slik elektrifisering reduserer utslippene av klimagassen CO2 med gjennomsnittlig 115 000 tonn årlig i forhold til en løsning uten kraft fra land. Skulle Goliat ha produsert all kraften selv, ville utslippene blitt omtrent dobbelt så store. Strømmen føres med landkabel fra Hyggevatn ved Hammerfest. Deretter med undervannskabel ut i sjøen i Kvalfjorden og videre ut til Goliatplattformen. Selve undervannskabelen blir omtrent 106 km lang, og altså verdens lengste i sitt slag. Det skal bygges en transformatorstasjon ved Hyggevatn. Den arkitekttegnes med tanke på best mulig tilpassning til terrenget. Kabelen graves ned i sjøbunnen eller det fylles stein og tung masse over den slik at trål og andre fiskeredskaper ikke setter seg fast. Betyr dette at det blir for lite strøm igjen på land? Svaret er nei. For det første skal kraften fra land kombineres

”På det meste vil Goliat bruke like mye strøm som husholdningene i Hammerfest, Kvalsund og Hasvik bruker en vanlig vinterdag”

med en egen gassturbin-generator ute på flyteren. Dersom det blir knapphet med strøm sørger turbin-generatoren for nok kraft til å opprettholde deler av produksjonen ute på feltet. For det andre skal nettet i Hammerfestområdet forsterkes. For det tredje viser studier av nettkapasiteten at Goliat kan ta det den trenger til produksjonen uten at det overbelaster dagens kraftsystem. Goliat vil bruke mellom 20 og 40 MW fra kabelen ved normal produksjon varierende over feltets levetid. Statnett har sendt konsesjonssøknad om å bygge ny overføringsledning mellom Balsfjord og Hammerfest. En slik utbygging kommer til å oppgradere kraftnettet og gjøre den lokal kraftforsyningen bedre. Den kan komme til å bety mye for den videre utviklingen av fornybar energi i Finnmark. Den største delen av den elektriske kraften til plattformen skal brukes til å forsyne store kompressorer, pumper og elektriske varmere som trengs for å drive produksjonen. Noe skal brukes til lys, varme og ventilasjon. Kabelen tilrettelegges med ekstra kapasitet for å kunne ta ut mer kraft fra land når nettkapasiteten er styrket. Eni Norge vil utrede mulighetene for fullelektrifisering, dvs si at all strømmen skal kunne komme fra land.

”Kraftkabelen er like lang som strekningen fra Oslo til Hamar”


Lyst Uansett hva du måtte mene om oljevirksomhet i Barentshavet. Goliat bidrar til utvikling, inntekter og bolyst i Finnmark. Utbygging og drift av Goliat vil gi mer aktivitet lokalt og regionalt. Det betyr etablering av flere hundre nye arbeidsplasser, kjøp av lokale varer og tjenester og støtte til viktige kulturaktiviteter og prosjekter. På samme måte som vi mener det er lønnsomt å rekruttere arbeidskraft lokalt, ønsker Eni Norge å bruke lokale leverandører. Selv om lokale leverandører har vanskeligheter med å tilby det vi trenger til byggingen av plattformen, vil det bli annerledes når driften starter i 2013. Her vil nærheten til produksjonen være et fortrinn. Tidligere erfaringer fra lignende prosjekter tilsier at av de totale driftskostnadene på 1 milliard kroner i året tilfaller 30 prosent lokalt og regionalt næringsliv. Vi har allerede flere kontrakter med lokale leverandører, blant annet innenfor energi, følgeforskning og grafisk design. I tillegg tilrettelegger vi for at lokale og regionale leverandører kan være med i konkurransen om kontrakter. Alle anbud må lyses ut og selv om lokale leverandører

ikke har muligheter for å tilby det vi trenger, har vi kontraktsfestet at leverandører som får større kontrakter skal legge til rette for å bruke lokale underleverandører og delta på leverandørseminarer. Vi samarbeider med PetroArctic som er et leverandørnettverk med mange medlemmer fra nordnorsk næringsliv. Nettverket får førstehåndsinformasjon om alle inngåtte kontrakter. De som er tildelt en kontrakt kommer og informerer om innholdet i leveransen, slik at blant andre lokale leverandører får muligheten til å bli underleverandører. Vi bryr oss. Vi respekterer miljøet, menneskene og kulturen der vi har vår virksomhet. Vi ønsker å øke bolysten. Derfor støtter vi næringsutvikling og kulturaktiviteter i Nord-Norge. Varangerfestivalen, Ingøydagene, SlowFood og Havfiskefestivalen på Sørøya, Kvinnekonferansen Frodig fokus i Kirkenes, Nordkapp Filmfestival, Musikkspillet Snø og Ild, Insomnia musikkfestival i Tromsø, World Cup i reinkappkjøring og Reinsdyrportalen. I tillegg til flere nordnorske prosjekter innen oljevern, har vi også gitt betydelig pengestøtte til andre forskningsprosjekter: Avfallshåndtering i arktisk miljø til flere forskningsinstitusjoner i Troms. Arctic Seas Biodiversity Project som ledes fra Tromsø.

Erfaringer fra lignende prosjekter tilsier at i driftsperioden kan lokale og regionale bedrifter få Goliat- leveranser for ca 300 millioner kroner hvert år.


SPOR DESIGN

Bl책tt Blikk Media. Foto: News on Request / Eni Norge, Fotolia, Spor Design, Alvin Vaseli og Bjarne Riesto. Omslagsfoto: News on Request / Eni Norge.

August 2010

Goliat brosjyre  
Goliat brosjyre  
Advertisement