Page 1


12 lisenser i Barentshavet Eni Norge er operatør for 7 av disse lisensene, hvorav Goliat er under bygging. Vi har 30 % eierandel i de lovende funnene Skrugard og Havis. Goliat Hammerfest

STOR AKTØR PÅ NORSK SOKKEL Eni Norge er aktiv deltaker i 51 lisenser og operatør i 13 produksjonslisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

33 lisenser i Norskehavet Vi er operatør i 5 av lisensene. Produksjonen i det Eni Norge-opererte feltet Marulk startet i april 2012.

6 lisenser i Nordsjøen Vi er operatør for 1 lisens og har eierandeler i Ekofisk. Ekofisk er en betydelig bidragsyter i dette området.

Eni Norge operatør

Eni Norge partner

Marulk

Stavanger


Fra eventyrstart til første norske oljefelt i Barentshavet For oljenasjonen startet det hele med Ekofisk. Det gjorde det for Eni Norge også. Lisensen ble tildelt 1. september 1965 og Eni Norge, den gang under navnet Norsk Agip, var en av eierne. 47 år senere er Eni Norge blant de største aktørene på norsk sokkel med eierandeler i felt i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Ny epoke i nord Vi er partner i 51 lisenser og operatør for 13 av disse – blant annet Marulk- og Goliat-feltet. Marulk i Norskehavet startet produksjon i april 2012. Goliat blir det første oljeproduserende feltet i Barentshavet når det kommer i drift. Med utbyggingen av Marulk og Goliat startet en ny og spennende epoke i Eni Norges historie. Fra å være eier av produksjon operert av andre, er Eni Norge for første gang utbygger av egen produksjon.

Eni Norge har hatt tro på Barentshavet siden slutten av 1980-tallet. I dag er vi med i 12 lisenser og har blant annet 30 prosent eierskap i Skrugard og Havis. Det gir oss et langsiktig perspektiv på vår videre tilstedeværelse i regionen. Blant de største i verden Eni Norge er en del av Eni S.p.A. i Italia med hovedkontor i Milano og Roma. Eni er et energiselskap som satser sterkt på vekst innen leting, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av olje og gass. Selskapet er Italias største og er i dag et helhetlig energiselskap med aktivitet i 85 land og rundt 80 000 medarbeidere.

Vi er i dag ca. 600 medarbeidere, med kontorer på Forus ved Stavanger, i Hammerfest og i Ulsan, Sør-Korea – hvor Goliatplattformen bygges.

1965 Norsk Agip etableres og får eierandel i bl.a. Ekofisk.

1971 Ekofisk leverer første olje fra norsk kontinentalsokkel.

1980 Norskehavet åpnes for letevirksomhet. Norsk Agip søker aktivt utenom Philips-gruppen.

1995 Ekofisk II-avtalen inngås. Åsgard-avtalen inngås. Norne plan for utbygging og drift (PUD) godkjennes.

1997 Produksjonen starter på Norne.

1998 Ekofisk II settes i drift.

3


2003

2005 • Fortum skifter navn til Eni Norge • Andeler i Tyrihans og Trestakk overtas • Norsk Agip A/S og Eni Norge AS fusjonerer • Det fusjonerte selskapet skifter navn til Eni Norge AS

• Produksjonen starter på Kristin • Produksjonen starter på Urd • Ressursanslaget i Goliat økes betydelig

2006 Prosjektorganisasjonen Goliat etableres

2000

2002 Goliat-funnet gjøres

• Avtale om kjøp av Fortum signeres • Andeler i Mikkel overtas

Menneskets beste venn

1999

4

Produksjonen starter på Åsgard

Er det en hund eller drage i Eni-logoen? Hvem er dette smilende, ildsprutende dyret med seks bein? Kunstneren Luigi Broggini skapte den lille figuren for Eni i 1952. Hunden vekket nysgjerrighet og tolkningene var mange. Logoen ble brukt i reklamekampanjer og som skilt på en revolusjonerende ny type bensinstasjoner i Italia. Hunden ble et bilde på den kraftige italienske bensinen og samtidig symbolet på “firehjulsmenneskets” beste venn. I dag symboliserer den seksbeinte hunden et selskap som har vært trofast mot sin historie, men også åpent og fremtidsrettet, med mot og kraft til å forutse fremtiden.


Nytt kontor i Hammerfest åpnes

2008

2009

Goliat plan for utbygging og drift (PUD) godkjennes

2007 Eni Norge flytter til nytt kontorbygg på Forus

2010

2011

Marulk plan for utbygging og drift (PUD) godkjennes

• B oringen starter på Marulk • Installasjon av havbunnsrammene på Goliat er ferdig • Sammenstilling av Goliat FPSO–skrog starter i tørrdokk i Ulsan i Sør-Korea • Råbygg for ny transformatorstasjon ved Hyggevann utenfor Hammerfest ferdigstilles

Planlagt produksjonsstart på Goliat

2012

2013 • Produksjonen starter på Marulk Mye skjer på Goliat: • Installasjon av stive og fleksible feltrør og kontrollkabler og oppkobling mot undervannsrammene • Oppstart produksjonsboring • Ferdigstilling av Goliat FPSO-skrog og prosessanlegg • Modifisering av eksisterende høyspentledninger på land for tilkobling av ny transformatorstasjon • Leveranse av nytt beredskapsfartøy • Starter bygging av nytt drifts- og distriktskontor i Hammerfest

5


Goliat I 1997 igangsatte myndighetene en Barentshavrunde for å øke interessen for denne olje- og gassregionen. Tre år senere fikk Eni Norge full klaff i den aller første letebrønnen. Goliat var funnet! Etter planen starter produksjonen fra det første norske oljefeltet i Barentshavet høsten 2013. Det bygges i og utenfor Norge Goliat FPSO blir bygget i Ulsan i Sør-Korea. Den nye boreriggen som bygges for Goliat og arktiske strøk, Scarabeo 8, gjøres klar i Ølen. Beredskapsfartøyet og ankerlinene er under produksjon i Spania, mens rørene og havbunnsrammene er produsert av norske selskap. Bøyelasterne som skal frakte oljen fra Goliat til markedet, bygges også hos Hyundai i Sør-Korea. Store kontrakter til lokal og norsk industri I utbyggingen av Goliat har ca. 60 % av kontraktene så langt blitt tildelt norsk industri. Etter produksjonsstart vil det være behov for en rekke tjenester knyttet til driften. De årlige driftskostnadene er beregnet til én milliard kroner – minst 15 år fram i tid.

6

I sin kontraktsstrategi for driftsfasen har Eni Norge valgt en tilnærming som legger til rette for en rekke mindre leverandører. For å sikre mest mulig grad av lokalt innhold, stilles det krav om lokal tilstedeværelse gjennom at: • a llianser inngås mellom lokale miljøer og større bedrifter andre steder i landet • leverandører etablerer virksomhet lokalt • leverandører benytter lokal arbeidskraft, lokal bosetting • leverandører etablerer verkstedfasiliteter lokalt


Fakta om Goliat

Løsningen

• • • • • •

Det valgte FPSO-konseptet er en sirkulær enhet med prossessanlegg, oljelager og boligkvarter. Produsert vann blir reinjisert i reservoaret. Produsert olje mellomlagres på enheten for videre transport med skytteltankere til markedet.

Utvinningstillatelse: PL 229 Eiere: Eni Norge AS 65 % (operatør) og Statoil Petroleum AS 35 % Produksjonsstart: Slutten av 2013 Anslåtte oljereserver: 28 millioner Sm3 / 174 millioner fat Anslåtte gassreserver: 8 milliarder Sm3 Drifts- og distriktsorganisasjon: Hammerfest

Strategien for drenering av reservoarene vil inkludere vann- og gassinjeksjon ved bruk av totalt 8 brønnrammer med 22 brønner hvorav 11 produsenter, 9 brukt til vanninjeksjon og 2 til gassinjeksjon. Goliat vil bruke kraftforsyning fra land via en undervannskabel, kombinert med energi produsert om bord på plattformen.

7


8


Rundt 200 nye arbeidsplasser På nyåret 2012 startet byggingen av Eni Norges nye kontor i Hammerfest. Bygget skal huse Goliats drifts- og distriktsorganisasjon med plass til 120 medarbeidere og signaliserer noen av de ambisjonene Eni Norge har for Barentshavet.

Oversikt over forventet antall medarbeidere • 60-120 medarbeidere på drifts- og distriktskontoret i Hammerfest • 90-110 medarbeidere i offshoreturnus • Forsynings- og helikopterbase i Hammerfest, herunder logistikk og maritime tjenester. Samlet vil dette skape 150–200 direkte arbeidsplasser.

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Eni Norges mål er å lage en robust og effektiv beredskap som er tilpasset lokale forhold. Med første norske oljeproduserende felt i Barentshavet i porteføljen, har selskapet engasjert seg spesielt i teknologiutvikling innen forebyggende oljevern og miljøvennlig drift. Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med NOFO utarbeidet planer for oljevernberedskap for Goliat som representerer nye prinsipper og metoder på norsk sokkel. For første gang skal kystfiskeflåten inngå som en permanent del av oljevernberedskapen, nye beredskapsdepoter etableres og nye konsepter og metoder for kystnær beredskap tas i bruk. Beredskapen utenfor kysten av Finnmark vil styrkes. I tillegg er det utviklet ny teknologi på flere områder, basert på forsknings- og utviklingsarbeid de senere årene. 9


10

Fakta om Marulk

Produksjon og transport

• P roduksjonsstart: 2. april 2012 • Produksjonslisens: PL 122 i blokk 6507 • Eiere: Eni Norge 20 % (operatør), Statoil 50 % og DONG Energy 30 % • Lokasjon: Marulk-feltet ligger cirka 30 kilometer sørvest for Norne FPSO og 200 km fra land • Reservoaret: Marulk består av formasjonene Lysing og Lange som begge inneholder gass og kondensat • Forsyningsbase: Sandnessjøen • Helikopterbase: Brønnøysund • Ansvar: Eni Norge for all lisensadministrasjon, reservoarhåndtering, boreoperasjoner og myndighetskontakt. Statoil har spilt en aktiv rolle i utbyggingsfasen med ansvar for bl.a. havbunnsinstallasjoner og tilknytningen til Norne FPSO. Det er etablert avtale med Statoil om den praktiske driften av undervannsanleggene på feltet

• N orne FPSO har vært i operasjon siden 1997 • Før Marulk er havbunnsinstallasjoner som Urd, Norne K, Alve og Norne M koblet til Norne FPSO • Oljen fra Norne blir transportert med tankskip • Gassen blir eksportert via den 180 kilometer lange rørledningen Norne gasstransport til Åsgard transportrør (700 km) og videre til Kårstø i Rogaland • Norne-feltet er operert av Statoil (Eni Norge har en eierandel på 6,9 %)


Marulk Marulk-feltet markerer en milepæl i Eni Norges historie. 2. april kom Marulk i produksjon – og vi snakker om det aller første Eni-opererte feltet på norsk sokkel. Marulk knyttes til produksjonsskipet Norne som er nordligste flytende innretning på norsk sokkel – inntil Goliat kommer i produksjon. God ressursutnyttelse Marulk vil utnytte eksisterende infrastruktur og bidra til økt produksjon på Norne. Dette vil igjen være med å opprettholde investeringsnivået samt sikre god ressursforvaltning på sokkelen.

Eni Norge håndterer kontrakter som gjelder rigg og ulike servicekontrakter relatert til boring og komplettering. Kontraktene er blitt tildelt følgende selskap: • Oceaneering: ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) • Baker Hughes: MWD (måling under boring), LWD

(logging under boring) & DD (retningsboring) • MI Swaco: Bore- og kompletteringsvæske • SAR: Avfallshåndtering • Baker Hughes: Liner hanger (røravhenging) • Halliburton: Borekrone • Baker Hughes: Borekrone • Schlumberger: Kabelutstyr

Lokale alternativer best Helikopterne flyr til og fra Brønnøysund, mens Helgelandsbase i Sandnessjøen er valgt som støtte til Marulk under bore- og kompletteringsoperasjonene. Eni Norge er tilfreds med at man fant det beste alternativet lokalt, basert på både tekniske og kommersielle vurderinger.

• Geoservices/Schlumberger: Logging av boreslam • Troms Offshore: Forsyningsfartøy

Riggen Scarabeo 5 og Transocean Spitsbergen, er benyttet under boringen.

Investeringer i utbyggingsperioden Da produksjonen startet våren 2012, var det totalt investert rundt 4 milliarder kroner på Marulk-feltet. Kontraktstildelinger Følgende store kontrakter er tildelt: • Produksjonssystemer på havbunnen: FMC • Installasjon av produksjonssystemer: Acergy • Installasjon av produksjonsrør: Technip • Produksjonsrør: Sumitomo/Tenaris • Fleksibelt stigerør: NKT • Modifikasjoner på Norne FPSO: Aker Solutions

Navnet, fisken og logoen Marulk-feltet har navnet sitt etter fisken Marulk, lophius piscatorius, som er en rovfisk i breiflabbfamilien. Den er en typisk bunnfisk og lever fra fjæra og ned mot 2000 meter. 11


Samfunnsansvar Å drive bærekraftig innebærer å skape verdier for sine eiere, beskytte mennesker og miljø, respektere samfunn der vi har virksomhet og forvalte ressurser for framtidige generasjoner. Bærekraftig virksomhet Lete, finne og produsere olje og gass er Eni Norges kjernevirksomhet. Lav risiko, godt arbeidsmiljø, kompetanseoppbyggende tiltak, teknologiutvikling innen kjernevirkskomhet og innen miljøforebyggende tiltak er vesentlige suksesskriterier. Med første norske oljeproduserende felt i Barentshavet i porteføljen, har vi engasjert oss spesielt i teknologiutvikling innen forebyggende oljevern og miljøvennlig drift. Ringvirkninger for lokalsamfunnene Vår virksomhet skal gi muligheter for samfunnene der aktiviteten finner sted. Eni Norge ønsker å bidra til økt bosetting, aktivitet og kompetanse. Vi legger derfor til rette for oppdragsmuligheter for lokal sysselsetting og industri og støtter en rekke kulturelle og kompetansebyggende tiltak.

12

Kompetanseutvikling Eni Norge vil bidra ved å: • utføre økende andel av sin FoU-virksomhet i Nord-Norge • utvikle regional leverandørindustri • øke kompetansenivået i lokalsamfunnet • bruke lokal industri så langt det er mulig. Store kontrakter deles opp for at de mindre bedriftene i Nord-Norge skal kunne delta Flinke folk og ny kunnskap Goliat og Marulk vil bidra til at folk i Nord-Norge får muligheten til å jobbe med oljevirksomhet. Vi deltar aktivt med tiltak i grunnskole, videregående opplæring, universitet/høgskoler og innen forskning.


Vi bidrar gjennom: • kompetansehevende tiltak, læretilbud og skolesamarbeid • partnerskapsavtaler med videregående skoler og miljøer for høyere utdanning og forskning • samarbeidsavtaler med Kirkenes og Hammerfest videregående skoler og EnergiCampus Nord • samarbeid med Statoil om lærlingstillinger som vil gi nødvendig kompetanse og fagbrev for jobb på Goliat • støtte til digitalt formidlingsprosjekt for reindriftskunnskap • stipender til studenter fra Finnmark (se eget avsnitt) • samisk informasjonsmateriell om oljevirksomhet for ungdom Sponsorvirksomhet Prosjekter som mottok støtte fra Eni Norge i 2011: • Vitenfabrikken • Stavanger konserthus • Sandnes Opera- og Operettekompani • Sami Reindeer Races Federation • Ungt Entreprenørskap • Nordkapp Filmfestival 2011 • Kvinnepolitisk konferanse for Nord-Norge • Terra Madre Arctic Slowfood SUS • Varangerfestivalen • Sørøya Havfiskefestival • Sangkraft Berlevåg, italiensk opera og mat i Finnmark • Newton-rom i Hammerfest Prosjektstøtte I Nord-Norge støtter Eni Norge også: • Nasjonalt informasjonssenter for sjøfugl i Gjesvær • Kulturhus i Alstahaug kommune • Interesseorganisasjonen Petro Arctic – for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til olje- og gassindustrien i Nord-Norge og Barentshavet • Elevkonkurransen “Schoolnet” - en internasjonal Eni- konkurranse der formålet er økt kunnskap og kulturforståelse på tvers av landegrensene. I Norge er det skolene i Finnmark som inviteres 13


14


Jobb og utdanning i Eni Norge Olje- og gassindustrien byr på stadig nye utfordringer – og Eni Norge er et av selskapene i vekst. Hvert år tar vi opp mastergradstudenter, fortrinnsvis fra Finnmark. Vi tilbyr spennende jobber i Eni Norge. Samtidig er Eni et stort, internasjonalt selskap med mange muligheter for de som ønsker å jobbe utenlands. Sjekk hjemmesidene våre www.eninorge.com for ledige stillinger. Mastergrad i Italia Eni Norge tilbyr to typer masterprogram i Milano, teknisk og administrativt. For å kunne søke, kreves en Bachelor-grad. Eni Norge dekker studiepenger, reise og bokostnader. Omfattende språkkurs for å lære italiensk tilbys i forkant av studiet. Undervisningen foregår på engelsk. Hvis vi ikke har kandidater fra Finnmark, kan andre studenter bli aktuelle.

Eni Norge investerer stort i ny teknologi Framtidens utfordringer gjør teknologi til selve livsnerven i den langsiktige utviklingen av olje- og gassindustrien. Eni Norge har identifisert ti teknologiske nøkkelplattformer som er gitt høy prioritet med tanke på framtidige investeringer. For tiden er det 38 prosjekter i forsknings- og utviklingsporteføljen i Norge, med et totalt budsjett på cirka 60 millioner kroner. Aktuelle fagområder: • miljø og oljevernberedskap • integrerte operasjoner • subsea • materiell, rørledninger, modellering og overvåkning • sensorer, dataoverføring, analyse og presentasjon, vedlikehold, boring og arbeidsprosesser

15


Juli 2012

Spesialtrykk

www.eninorge.com

Eni norge starten pa en ny og spennende periode  
Eni norge starten pa en ny og spennende periode  
Advertisement