Page 1

ÝÐÕÝÌ ÇÎÐÈËÃÎ Mission Statement

Äýëõèéí ò¿âøèíä ºðñºëäºõ¿éö ÷àäâàðëàã ìýðãýæèëòí¿¿ä áýëòãýæ, îð÷èí ¿åèéí äýâøèëòýò øèéäë¿¿äèéã íýâòð¿¿ëýõ çàìààð õàðèëöàã÷, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéíõýý ñòðàòåãèéí ò¿íø íü áàéõ ÿâäàë þì.

We strive to be strategic partners of our customers through bringing cutting edge technologies to the country. We translate these technologies into value for our customers with professional solutions and highly competent, world class engineers and experts.


ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

3

ÀÃÓÓËÃÀ

content

ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

COMPANY PROFILE

• ÿéöýòãýõ çàõèðëûí ìýíä÷èëãýý

• Greetings of the CEO

• Êîìïàíèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà

• Overview of the Company

• Óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò

• Management and structure of the

• ¯íýò ç¿éëñ

Company • Value statements

Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ

www.Newsonic.mn

ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

OVERVIEW OF PRODUCTS AND SERVICES

• Áàéãóóëëàãûí õóäàëäàà

• Corporate sales

• Hi-Òech õóäàëäààíû òºâ

• HiÒech Trade Center

• Ìýäýýëýë, òåõíîëîãèéí øèéäýë

• Information and technology solutions

• Ìàñòåð õîð

• Master ink cartridge

ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ

COLLABORATION

• Äîòîîäûí õàðèëöàã÷ áàéãóóëëàãà

• Domestic collaboration

• Ãàäààäûí õàðèëöàã÷ áàéãóóëëàãà

• International cooperation


5

ïÉÖÝÒÃÝÕ Çàõèðëûí ìýíä×èëãýý Greetings from the CEO Íüþ-Ñîíèê êîìïàíèòàé óðò õóãàöààíä õàìòðàí

I would like to extend my greetings to our

àæèëëàæ, èòãýë õ¿ëýýëãýæ èðñýí õàðèëöàã÷ òà

customers who have maintained long term

á¿õýíäýý ÷èí ñýòãýëèéí ìýíä äýâø¿¿ëüå.

business relationship with the NewSonic LLC and who have placed high value on the mutual ties.

Ìàíàé õàìò îëîí ýä¿ãýý íàéì äàõü æèëäýý ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä àñàð

The NewSonic LLC has been in existence for

õóðäàöòàé õºãæèæ áóé ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí

eight years. Throughout these years the

ñàëáàðò õýðýãëýã÷äèéíõýý ñòðàòåãèéí à÷

Company staffs have been striving to deliver the

õîëáîãäîëòîé ò¿íø áàéõûí òóëä çàõ çýýëèéí

world’s best information technology

ýðýëò õýðýãöýýíä íèéöñýí, äýëõèéí áðýíä

products and solution to the customers in timely

áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, øèéäëèéã ò¿ðãýí øóóðõàé,

and reliable manner. As the information

íàéäâàðòàé õ¿ðãýõèéã ýðìýëçäýã áèëýý.

technology evolves faster than any other sector,

Íüþ-Ñîíèê êîìïàíè ºíººäºð Ìîíãîë óëñûí

we endeavor to always be strategically important

çàõ çýýëä áàéð ñóóðèà ýçýëñýí 500 ãàðóé

partner for the clients.

áèçíåñèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

The NewSonic LLC works together with over 500 organizations that are recognized throughout

Áèä òà á¿õýíä äýâøèëòýò òåõíèê òîíîã

the country.

òºõººðºìæ, òýäãýýðèéí äàãàëäàõ õýðýãñëèéí õóäàëäàà, ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí äýä á¿òöèéí

We will be pleased to deliver modern

öîãö ¿éë÷èëãýýã ñàíàë áîëãîæ, çîðèëãîäîî

information technology equipments along with

õ¿ðýõýä òàíü òóñëàõäàà áàÿðòàé áàéõ áîëíî.

their accessories, and total solutions and to assist you with achieving your target goals.

Áèäíèéã áàéíãà äýìæèæ, õàìòðàí àæèëëàæ èðñýí íèéò õàðèëöàã÷, áèçíåñèéí òvíø¿¿ä,

Finally, on behalf of the staff of NewSonic LLC,

¿éë÷ë¿¿ëýã÷èääýý êîìïàíèéíõàà àæèëòíóóäûí

I would like to offer deepest appreciation to our

íýðèéí ºìíººñ òàëàðõëàà èëýðõèéëæ, ñàéí

customers and partners for lasting support and

ñàéõàí á¿õíèéã õ¿ñýí åðººå.

wish all the best and success.

Òà áèäíèé öààøäûí õàìòûí àæèëëàãàà óëàì

May our relationship bloom and we enjoy good

ºðãºæèí òýëæ, ñàéí ¿éëñ äýëãýðýõ áîëòóãàé.

times together.

Õ¿íäýòãýñýí, Íüþ-Cîíèê ÕÕÊ-èéí Åðºíõèé çàõèðàë

Ì.Ò¯ÂØÈÍÁÀßÐ

Sincerely, CEO NewSonic LLC

TUVSHINBAYAR.m


6

Íüþ-ÑÎÍÈê ÕÕÊ Newsonic LLC

êÎÌïÀÍÈÉí ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Overview

êîìïüþòåð, òýäãýýðèéí äàãàëäàõ õýðýãñëèéã

through HiTech Sales Center.

Hi-Tech õóäàëäààíû òºâººðºº äàìæóóëàí áîðëóóëæ áàéíà.

The NewSonic LLC gave a birth to its daughter company Intersys LLC in 2005 in order to

Íüþ-Ñîíèê ÕÕÊ íü Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí

provide total information technology solutions

ñàëáàðò õýðýãëýã÷äèéíõýý ñòðàòåãèéí à÷

and keep up with its position of strategically

õîëáîãäîëòîé, óðò õóãàöààíû ò¿íø áàéõûí

important partner of the customers. The Intersys

òóëä ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí äýä á¿òöèéí

LLC does add great value to its parent company.

öîãö ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãî á¿õèé îõèí êîìïàíè áîëîõ “Èíòåðñèñ ÕÕÊ”-èéã 2005 îíä

The Company persistently endeavors to adopt

áàéãóóëñàí áèëýý.

world’s leading technologies and solutions and to strengthen its engineering and innovation

Òóñ êîìïàíè ¿éë àæèëëàãààíäàà äýëõèéí

capacity. The company supplies the following

äýâøèëòýò òåõíîëîãè, øèéäëèéã íýâòð¿¿ëæ,

information technology products and solutions

ìýðãýæèëòí¿¿äèéí óð ÷àäâàðûã äýëõèéí

to the customers and partners.

ò¿âøèíä õ¿ðãýõèéã ýðìýëçýí àæèëëàäàã áà

These are:

çàõ çýýëä ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí øèëäýã

• Repair and maintenance of computer and

á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã íèéë¿¿ëæ áàéíà.

related equipment

¯¿íä:

• Information infrastructure of organizations

• Êîìïüþòåð òîíîã òºõººðºìæèéí çàñâàð

• Setting up and maintaining of server rooms.

¿éë÷èëãýý.

• Office automation

• Áàéãóóëëàãûí ñ¿ëæýýíèé äýä á¿òýö.

• Information security solutions

• Ñåðâåðèéí ºðººíèé òîõèæèëò ¿éë÷èëãýý.

• Teleconference

Êîìïàíèéí òîâ× òàíèëöóóëãà

• Îôôèñèéí àâòîìàòæóóëàëò.

• IT consultancy

Company Overview

• Òåëåêîíôåðåíöè.

The Intersys LLC formed TONER REMANUFA-

• Áàéãóóëëàãûí ãýðýýò çºâëºõ.

CUTRING INDUSTRY in 2011 and has started

• Ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäûí øèéäýë.

marketing Master Toner Cartridge. Èíòåðñèñ êîìïàíè íü 2011 îíä ÏÐÈÍÒÅÐÈÉÍ Íüþ-Ñîíèê êîìïàíè äýëõèéí øèëäýã

The NewSonic LLC was established in 2004 with

ÕÎÐ ÄÀÕÈÍ ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ¯ÉËÄÂÝÐ

áðýíäèéí á¿õ òºðëèéí êîìïüþòåð, äàãàëäàõ

purpose to supply all types of computers and

áàéãóóëàí, çàõ çýýëä ÌÀÑÒÅÐ áðýíäèéí

õýðýãñëèéã çàõ çýýëä íèéë¿¿ëýõ çîðèëãîîð

their accessories from the world’s leading

á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëæ ýõëýýä áàéíà.

2004 îíä áàéãóóëàãäñàí áèëýý. ªíãºðñºí

manufacturers to the Mongolian market.

æèë¿¿äýä êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãàà

For the past years the NewSonic LLC has been

òîãòâîðæèæ, äýëõèéä òýðã¿¿ëýã÷

able to achieve its goals and was appointed

LENOVO áîëîí DELL ôèðìèéí Ìîíãîë

official representatives of LENOVO, DELL firms

äàõü àëáàí ¸ñíû òºëººëºã÷ áîëæ, áèçíåñ

to Mongolia. We market best business and home

çàãâàðûí áîëîí ãýðèéí çîðèóëàëòûí øèëäýã

computers to the customers.

á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéã çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áàéíà. Apart from these, the NewSonic LLC supplies its Ò¿¿í÷ëýí Apple, Acer, HP áîëîí áóñàä

customers with servers, desktops and notebooks,

áðýíäèéí ñåðâåð, 纺âðèéí áîëîí øèðýýíèé

accessories of Apple, Acer, HP and other brands

7


ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

êÎÌïÀÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Introduction

Êîìïàíèéí á¯òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò

Íüþ-ñîíèê êîìïàíè

Management structure of the NewSonic LLC

Íüþ-Ñîíèê êîìïàíè íü ãàäààä, äîòîîäûí èõ

The NewSonic LLC has made up its teams of

äýýä ñóðãóóëü òºãññºí, ºíäºð óð ÷àäâàðòàé,

highly professional and experienced experts.

àæëûí òóðøëàãà á¿õèé àæèëòíóóäààð áàãàà

The Company pursues human resource policy

á¿ðä¿¿ëýí òýäíèéã àðüñíû ºíãº, íàñ õ¿éñ,

not to discriminate employees based on race,

øàøèí ø¿òëýã, íèéãìèéí ãàðàë ¿¿ñýë,

sex, age, gender, religious belief, color, national

õºðºí㺠÷èíýý, óëñ òºðèéí ¿çýë áîäîë, íàìûí

origin, political view, party affiliation and

õàðúÿàëàë, ãýðëýëòèéí áàéäàë çýðãýýð ¿ë

enables employees to freely express their

ÿëãàâàðëàí ºñºí äýâøèõ, ººðèé㺺

opinions. The company consists of the

õºãæ¿¿ëýõ, ¿çýë áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ

following divisions.

áîëîìæîîð á¿ðýí õàíãàäàã áºãººä äàðààõ íýãæ àëáàäûí á¿ðýëäõ¿¿íòýéãýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã.

newsonic llc

Áàéãóóëëàãûí õóäàëäààíû àëáà

Ïðèíòåðèéí õîðíû ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà

HiTech òºâ

Èíæåíåðèíãèéí àëáà

MT-èéí ñóäàëãàà, õºãæ¿¿ëýëòèéí àëáà

Corporate Sales Division

Sales of printer toners and Remanufacturing of Toner Cartridges

HiTech Center

Engineering Division

IT Research and Development Division


10

Íüþ-ÑÎÍÈê ÕÕÊ Newsonic LLC

êÎÌïÀÍÈÉí ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Overview

Êîìïàíèéí ¯íýò ç¯éëñ

áèåë¿¿ëæ, êîìïàíèéí ¿íý öýíý, ýðõýì

of the company as the basis of all activities and

çîðèëãûã àëèâàà ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäýñ

work together to execute mission and vision of

Company values

áîëãîæ, êîìïàíèéí ýðõýì çîðèëãî, àëñûí

the company.

õàðààã áèåë¿¿ëýõèéí òºëºº ñàíàà íýãäýí àæèëëàõ.

Àëñûí õàðàà

Vision Statement

Äýâøèëòýò òåõíèê òåõíîëîãèéí øèéäëèéã ýí

We will:

òýðã¿¿íä íýâòð¿¿ëýã÷ áîëæ, ìýðãýæèëòí¿¿äèéí

A. be pioneers of introducing

óð ÷àäâàðûã äýëõèéí æèøèãò õ¿ðãýæ,

advanced technologies

äîòîîäûí çàõ çýýëèéí ãó÷ààñ äýýø õóâèéã

B. be with core competency of building staff

ýçýëñýí, ñàëáàðòàà òýðã¿¿ëýã÷ àæ àõóéí íýãæ

capacity at the international level;

áîëíî.

C. Have increased market share to not less than thirty percent;

¯íýò ç¯éëñ Áèå äààñàí áàéäàë: Àëèâàà ãàäíû íºëººëàëä ¿ë àâòàæ, èòãýë ¿íýìøèëäýý ¿íýí÷ áàéæ, êîìïàíèéí çàñàãëàëûã íýýëòòýé áàéëãàõ.

D. Be the leading company in the information technology sector.

Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ OVERVIEW OF PRODUCTS AND SERVICES

Values Independence: Be passionate about commitments and hold company governance transparent;

ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÕÓäÀËäÀÀ

àæèëëàãààíä õóóëèéí äàãóó, ºíäºð ¸ñ

Soundness: Be bound to laws and regulations

Corporate Sales

ñóðòàõóóíòàé îðîëöîõ.

and participate in multilateral business activities

Ǫâ áàéäàë: Ǻâ á¿òýýí áàéãóóëàëòûí òºëºº áèçíåñèéí îëîí òàëò õàðèëöàà, õàìòûí

Óõààëàã áàéäàë: Çàõ çýýëèéí õýðýãöýý

with high ethics and morale;

õàíäëàãûã óðüä÷èëàí íàðèéí ñóäàëæ, øèëäýã

Smartness: Conduct accurate surveillance

Íüþ-Ñîíèê êîìïàíèéí Áàéãóóëëàãûí

The Corporate Sales Division of the

òåõíîëîãèéí òóñëàìæòàéãààð àæèë ¿éë÷èëãýýã

of market needs; adopt best available

Õóäàëäààíû Àëáà íü òºðºë á¿ðèéí ò¿âøíèé

NewSonic LLC markets wide options of office

ÿâóóëæ, èðãýíèé ÷àäàìæèéã äýýøë¿¿ëýõýä

technologies; contribute to building capacity

áàéãóóëëàãà, õýðýãëýã÷äèéí õýðýãöýý

computers, workstations and accessories of

õóâü íýìðýý îðóóëàõ.

of people.

øààðäëàãàä íèéöñýí àëáàí õýðýãöýýíèé

organizations at all levels.

Ìýäëýãòýé áàéäàë: Óõààëàã øèéäëèéã

Intellectuality: Improve skills and capacity

õýðýãæ¿¿ëýõèéí òóëä àæèëòíóóäûí óð

of employees and evaluate performances and

÷àäâàðûã òîãòìîë äýýøë¿¿ëæ, ¿ð ä¿íã

achievements fairly;

øóäàðãààð ¿íýëäýã áàéõ. ¯ð ä¯íòýé áàéäàë: Øèéäëýý îíîâ÷òîé áàéëãàæ, øèéäâýðýý òîâëîñîí õóãàöààíäàà

êîìïüþòåðèéí èæ á¿ðýí ñèñòåì, äàãàëäàõ òîíîã òºõººðºìæèéã ºðãºí ñîíãîëòòîéãîîð

The staff of the Division provides customer

íèéë¿¿ëäýã.

friendly service and tailor-made solutions to the customers based on needs assessment.

Efficacy: Keep solutions adequate; execute

Õàðèëöàã÷äûíõàà õýðýãöýýã áîäèòîîð

Being handy consultant of the customer’s on

decisions timely and keep value and missions

òîäîðõîéëæ, ¿ð àøèãòàé îíîâ÷òîé õóäàëäàí

their IT needs, the managers of the Corporate

àâàëò õèéõýä íü òóñàëñíààð òýäíèé äîòíû

Sales Division provides delivery of computers and

çºâëºõ áàéæ, õóäàëäàí àâàëòûí õ¿ðãýëò,

devices and hold themselves responsible for

õóäàëäàí àâàëòûí äàðààõ çàñâàð ¿éë÷èëãýýã

after sales repair and maintenance.

ò¿ðãýí øóóðõàé áàéëãàõàä àíõààðàí àæèëëàæ èðëýý.

11


ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

13

Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, áàíê ñàíõ¿¿, óóë

The Corporate Sales Division’s team is split into

óóðõàé, áèçíåñèéí áóñàä áàéãóóëëàãà çýðýã

several segments including international

àíãèëëààð òºðºëæèí ìýðãýøñýí Áàéãóóëëàãûí

organizations, mining companies, banking and

Õóäàëäààíû Àëáàíû àæèëòíóóä õàðèóöñàí

financial institutions etc and study specific needs

ñàëáàðûíõàà îíöëîãèéã ñóäàëæ, îíîâ÷òîé

of their respective sectors. Based on their study,

ñîíãîëò õèéõýä íü õàðèëöàã÷èääàà òóñàëäàã

the corporate sales managers assist the

þì.

customers with making right choices.


14

ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

hitech õóäàëäààíû òªâ HiTech Sales Center

êÎÌïÀÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Introduction

15


Á¯ÒÝÝÃäÝÕ¯¯Í, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Overview of Products and Services

ÕÓäÀËäÀÀ Sales Hi-Tech Õóäàëäààíû Òºâèéí àæèëòíóóä

The shelf arrangements at the Hi-Tech Center

õýðýãëýã÷èääýý çºâ ñîíãîëò õèéõýä íü òóñëàõ

are made so that customers would easily find

çîðèëãîîð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áèçíåñèéí

their choices for home, business and student use

õýðýãëýýíèé, ãýðèéí õýðýãëýýíèé, îþóòàí

computers. The sales managers will provide good

ñóðàã÷äûí ãýõ ìýòýýð àíãèëàí áàéðøóóëæ, òóñ

customer services. So whoever comes to the

òóñûí õýðýãöýý øààðäëàãàä òîõèðîõ ñîíãîëòûã

HiTech Center should seek for advices of sales

ñàíàë áîëãîæ áóé íü òýäíèé òàëàðõëûã

managers if they need to.

õ¿ëýýãýýä áàéãàà þì. Hi-Tech Sales Center sells the following Hi-Tech Õóäàëäààíû Ҫ⪪ñ òà äàðààõ

products:

á¯òýýãäõ¯¯íèéã õóäàëäàí àâàõ áîëîìæòîé: ¯¿íä: • Á¿õ òºðëèéí ñóóðèí áîëîí 纺âðèéí êîìïüþòåð • Ñ¿ëæýýíèé òîíîã òºõººðºìæ¿¿ä • Ñåðâåð, õàäãàëàõ òîíîã òºõººðºìæ • Õýâëýã÷, õóâèëàã÷, ñêàííåð • LCDçóðàãò, äèæèòàë êàìåð, àïïàðàò, PSP, iPîd • Êîìïüþòåðèéí äàãàëäàõ õýðýãñýë, àêñèññóàð • Ìýðãýæëèéí òóñãàé òîíîã òºõººðºìæèéí çàõèàëãûí õóäàëäàà. Hi-Tech Òºâ íü Lenovo, Dell áðåíäèéí àëáàí

Hi-Tech is an official Lenovo, Dell brand repair

• Ìýäýýëýë õàðèëöàà õîëáîîíû òîíîã

¸ñíû õóäàëäàà, çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé òºâ

and maintenance center. With the slogan

òºõººðºìæèéí õóäàëäàà (Server, Router,

áºãººä “Òåõíîëîãèéí äýâøëèéã òàíû ãàðò”

“Technological advance in your hands”, the

Switch, Firewall, VPN, Security Appliance, Voice

ãýñýí óðèàòàéãààð äýëõèé äàõèíûã ÷àíàð,

HiTech Center enables customers to purchase

& Conferencing, Bandwidth Manager, Wireless

çàãâàðààðàà áàéëäàí äàãóóëäàã Lenovo, Dell,

Lenovo, Dell, Apple, Acer, Samsung, Canon

Access Point ãýõ ìýò)

Apple, Acer, Samsung, Canon çýðýã áðýíäèéí

brand products. The environment and service at

• Ïðèíòåðèéí õîðíû õóäàëäàà

øèëäýã á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ºðãºí ñîíãîëòòîéãîîð,

the HiTech Center is welcoming and the

(HP, XEROX, CANON, SAMSUNG, LENOVO,

òîõèëîã îð÷èíä íýã äîðîîñ àâàõ áîëîìæèéã

customers will enjoy wide range of options

PANASONIC ãýõ ìýò á¿õ áðåíäèéí õóâèëàã÷,

õýðýãëýã÷èääýý îëãîäîã.

through friendly and services.

õýâëýã÷, ôàêñûí ìàøèíû õîðíóóä)

They are: • All types of desktop and notebooks • Network equipments • Servers, store rooms • Printers, copiers and scanners • LCD TV, digital camera, photo cameras, PSP, iPîd etc • Computer accompanying devices and accessories. • Special equipments supplied by order. • IT equipments such as Server, Router, Switch, Firewall, VPN, Security Appliance, Voice & Conferencing, Bandwidth Manager, Wireless Access Point etc. • Toner cartridges of printers, copiers, fax machines (HP, XEROX, CANON, SAMSUNG, LENOVO, PANASONIC)

17


18

Á¯ÒÝÝÃäÝÕ¯¯Í, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Overview of Products and Services

ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

¯ÉË×ÈËÃÝÝ Services Lenovo, Dell, Acer, Cisco çýðýã êîìïàíèóäàä

The team made up of engineers certified by

áýëòãýãäñýí èíæåíåð¿¿äýýñ á¿ðäñýí áàã

Lenovo, Dell, Acer, Cisco are capable of

êîìïüþòåð, ïðèíòåð, ôàêñûí àïïàðàò,

diagnosing and repairing software and

öàõèëãààí òýæýýë õóðèìòëóóëàã÷, ñ¿ëæýýíèé

hardware problems of computers, printers, fax

òºõººðºìæ çýðãèéí ïðîãðàìì õàíãàìæèéí

machines, battery chargers, network

áîëîí òåõíèê õàíãàìæèéí ýâäðýë ãýìòëèéã

devices etc.

îíîøëîí, çàñâàðëàõ ¿éë÷èëãýýã ìýðãýæëèéí ºíäºð òºâøèíä ã¿éöýòãýæ áàéíà.

19


20

ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

êÎÌïÀÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Introduction

21

Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí ¯éë×èëãýý Information technology services


22

ÌÝäÝÝËÝË, ÒåÕÍÎËÎÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ Information Technology Services

ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí äýä á¯òýö ñóóðèëóóëàõ ¯éë×èëãýý Information technology infrastructure set-up service

Áàéãóóëëàãûí ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí õºãæëèéí

Information technology infrastructure is the

¿íäýñ íü äýä á¿òýö áàéäàã. Äýä á¿òýö ñàéòàé

foundation of organization’s development in a

ñ¿ëæýýíä òóëãóóðëàí öààøèä á¿õ òºðëèéí

fast paced environment. Based on the

ºðãºòãºë, íýìýëò, òîõèðãîî õèéõ áîëîìæòîé.

adequately developed infrastructure, an organization may perform all types of extension, configurations and supplements.

Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí äýä á¿òýö ñóóðèëóóëàõ

The information technology infrastructure set up

¿éë÷èëãýý íü:

service includes:

• Òåõíèêèéí îíîâ÷òîé øèéäëýýð,

• Setting up adequate network infrastructure

õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýý, øààðäëàãàä íèéöñýí

consistent with customers’ needs through

ñ¿ëæýýíèé äýä á¿òýö áàéãóóëàõ.

adoption of proper technical solutions;

• Áàéãóóëëàãûí Èíòåðíåò õîëáîëò,

• Internet connectivity and information security

ò¿¿íèé àþóëã¿é áàéäëûí öîãö øèéäëèéã

service for an organization

áîëîâñðóóëàõ ¿éë÷èëãýý.

• Setting up Internet servers responsible for

• Áàéãóóëëàãûí õýðýãëýã÷äèéí èíòåðíåò

managing, controlling and filtering of internet

õýðýãëýýã õÿíàõ, óäèðäàõ, ø¿¿õ (filter) áîëîí

users of an organization.

õýðýãëýã÷äèéã õÿíàõ ¿¿ðýãòýé Èíòåðíåò ñåðâåð

• Planning and equipping of server room of an

ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

organization in strict accordance with safety

• Áàéãóóëëàãûí Ñåðâåðèéí ºðººã àþóëã¿é

standards (cooling system, fire protection

àæèëëàõ ñòàíäàðòûí äàãóó òºëºâëºæ

system, access system, battery holding system,

òîõèæóóëàõ. (õºðãºëòèéí ñèñòåì, ãàëûí

installing electric and floor systems, assembling

õàìãààëàëòûí ñèñòåì, íýâòðýõ ñèñòåì, òýæýýë

equipments and positioning stand etc)

áàðèõ ñèñòåì, öàõèëãààíû ñèñòåì, øàëíû

• Hook up local branches of an organization

ñèñòåì ñóóðèëóóëàõ, çîãñóóð áàéðøóóëæ òîíîã

with headquarters or head office in Ulaanbaatar

òºõººðºìæ óãñðàõ ãýõ ìýò)

city using fiber optics with VPN connectivity

• Áàéãóóëëàãûí Óëààíáààòàð õîòûí áîëîí

which is highly secure. Properly arrange

õºäºº îðîí íóòàãò áàéðëàõ ñàëáàðóóäûã

information flow and establish information

øèëýí êàáåëèéí ñ¿ëæýý àøèãëàí òºâ

centralization.

îôôèñ, ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñèñòåìä

• Intranet, communication switchboard and

ºíäºð íóóöëàëòàé VPN õîëáîëòîîð õîëáîõ,

internet connectivity and develop total internet

ìýäýýëëèéí óðñãàëûã çºâ çîõèîí áàéãóóëàõ,

solutions at newly built buildings or at those

òºâëºðëèéã áèé áîëãîõ ¿éë÷èëãýý.

which are going under reconstruction.

• Øèíýýð áàðèãäàæ áóé áîëîí çàñâàð õèéæ áóé áàðèëãóóäàä çîðèóëñàí äîòîîä ñ¿ëæýý, äîòóóð òåëåôîí õîëáîî, èíòåðíåò õîëáîëòûí öîãö øèéäýë áîëîâñðóóëàõ.

23


24

Íüþ-ÑÎÍÈê ÕÕÊ Newsonic LLC

ÌÝäÝÝËÝË, ÒåÕÍÎËÎÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ Information Technology Services

Áàéãóóëëàãûí îôôèñ àâòîìàòæóóëàëòûí ñèñòåì ñóóðèëóóëàõ ¯éë×èëãýý

òîõèðóóëàí òîãòìîë ýñâýë òîãòìîë áóñ

users can access one application simultaneously;

öàãèéí õóâààðü áèé áîëãîõ, ¿¿ðýãò àæëûí

• Security or surveillance system: It is designed

ã¿éöýòãýëèéí ¿ð àøãèéí òîîöîîã õ¿í-öàãààð

to control entrance of employees and visitors

òîäîðõîéëîõ, öàãèéí á¿ðòãýë, ñòàòèñòèêèéí

through camera control system.

Setting up office automation system at an organization

áîëîëöîî îëãîäîã áºãººä õýðýãëýã÷èéí

ìýäýý, òàéëàíã äóðûí èíòåðâàëä ãàðãàõ òîîãîîð õÿçãààðëàãääàãã¿é, îëîí ò¿âøíèé íóóöëàëòàéãààð õýä õýäýí õýðýãëýã÷ íýã çýðýã ïðîãðàììä õàíäàõ áîëîìæòîé þì.

Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëøã¿é íýã

An indispensable part of business organizations

• Àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëòûí ñèñòåì.

õýñýã íü áàéãóóëëàãûí îôôèñûí ìýäýýëëèéí

is automation of information system of office

Íýâòðýëòèéã õÿíàõ áîëîí êàìåðûí õÿíàëòûí

ñèñòåìèéã àâòîìàæóóëàõ ÿâäàë.

operations. This service adds value to organi-

ñèñòåì

Ýíýõ¿¿ ¿éë÷èëãýý íü ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí

zations by easing their everyday burden with

òîíîã òºõººðºìæ áîëîí ïðîãðàìì õàíãàìæèéí

assistance of information technology equipment

òóñëàìæòàéãààð áàéãóóëëàãûí ºäºð òóòìûí

and software.

¿éë àæèëëàãààã àâòîìàòæóóëæ, ãàð àæèëëàãààã õºíãºâ÷èëäºã äàâóó òàëòàé.

Office automation service includes the following package services:

Áàéãóóëëàãûí îôôèñ àâòîìàòæóóëàëòûí

• Installing e-mail, business operations system

¿éë÷èëãýý äàðààõ áàãö ¿éë÷èëãýýíýýñ á¿ðäýíý.

using MS Exchange Server;

¯¿íä:

• Installing information system based on MS

• MS Exchange ñåðâåð àøèãëàñàí

Share Point Server;

è-ìýéë, áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñèñòåì

• Installing file servers using AD and MS

ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

Windows File sharing based on MS Windows

• MS Share Point ñåðâåð àøèãëàñàí

2008, 2003 applications and granting access to

ìýäýýëëèéí ñèñòåì ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

users;

• MS Windows 2008, 2003 ¿éëäëèéí ñèñòåì

• Transferring intranet of an organization from

äýýð ñóóðèëñàí AD áîëîí MS Windows File

MS Windows Workgroup Network to MS

sharing àøèãëàñàí ôàéë ñåðâåð ñóóðèëóóëæ

Windows Domain module based on MS

õýðýãëýã÷äèéã õîëáîõ ¿éë÷èëãýý

Windows 2008, 2003 applications;

• Áàéãóóëëàãûí äîòîîä ñ¿ëæýýã MS Windows

• Installing messenger, audio and video confer-

Workgroup ñ¿ëæýýíýýñ MS Windows 2008,

ence system based on MS Office Communicator

2003 ¿éëäëèéí ñèñòåì äýýð ñóóðèëñàí MS

Server;

Windows Domain çàãâàðò øèëæ¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý

• Installing project management system based

• MS Office Communicator ñåðâåð àøèãëàñàí

on MS Project Server;

ìåññåíæåð, àóäèî áîëîí âèäåî õóðëûí

• Installing user management system based on

ñèñòåìèéã ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

Ìaster CRM Server;

• MS Project ñåðâåð àøèãëàñàí òºñëèéí

• Time and attendance record system of an

óäèðäëàãûí ñèñòåì ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

organization. With special software, this system

• Ìaster CRM ñåðâåð àøèãëàñàí õýðýãëýã÷èéí

enables employers to create permanent and not

óäèðäëàãûí ñèñòåì ñóóðèëóóëàõ ¿éë÷èëãýý

permanent schedule for employees, identify

• Áàéãóóëëàãûí öàã á¿ðòãýëèéí ñèñòåì.

performances by person / hour, and submit

Àæèëòíóóäûí öàã á¿ðòãýõ, óäèðäàõ, õÿíàõ

reports, statistical data on any intervals. This

¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä òóñãàé ïðîãðàìì

system doesn’t limit number of users and many

àøèãëàí õºäºëìºðèéí ãýðýýíèé îíöëîãò

25


ÌÝäÝÝËÝË, ÒåÕÍÎËÎÃÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ Information Technology Services

êîìïàíè ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí á¿õèé ë

an engineer, capable of solving all issued related

àñóóäëûã øèéäâýðëýõ ¿¿ðýã á¿õèé èíæåíåð,

to information technology. The following are

ìåíåæåðèéã òîìèëîí àæèëëóóëäàã.

responsibilities of contract engineer:

¯¿íä:

• Attend the organization once a week on a

• Äîëîî õîíîã á¿ðèéí òîãòìîë íýã ºäºðò

fixed day and conduct routine check of

î÷èæ òîíîã òºõººðºìæ¿¿äèéí õýâèéí

equipments and repair if there is deficiency

àæèëëàãààã øàëãàæ, ýâäðýëòýé òºõººðºìæèéã

or broken devices;

çàñâàðëàõ;

• Maintain inventory record of every and each

• Òîíîã òºõººðºìæòýé õîëáîîòîé

equipment and write down history of damage

êîìïüþòåðèéí õóâèéí õýðýã, ýâäðýë ãýìòëèéí

and service rendered;

ò¿¿õ õºòëºõ, õèéñýí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé

• Based on the record the engineer will strive to

á¿ðòãýë õºòëºõ;

diagnose common problems and prevent from

• Á¿ðòãýëä ¿íäýñëýí òóõàéí áàéãóóëëàãàä áèé

future failures rather than fixing them;

áîëæ áàéãàà àñóóäëûí øàëòãààíûã òîäðóóëæ

• Conduct assessment of information

ýâäýðñýí õîéíî çàñâàðëàõ áóñ ýâäðýëýýñ

technology capacity of contract organizations

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ;

and provide tailor-made trainings;

• Ãýðýýò áàéãóóëëàãûí ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí

• Identify equipment needs realistically and

õýðýãëýýíèé ÷àäâàðûí ò¿âøèíä ä¿ãíýëò õèéæ

provide consultancy;

ñóðãàëòààð õàíãàõ;

• Develop information technology solutions and

• Òîíîã òºõººðºìæèéí õýðýãöýý øààðäëàãûã

offer best versions to the organization;

áîäèòîîð òîäîðõîéëæ çºâëºãºº ºãºõ. • Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí øèéäýë áîëîâñðóóëàí ñàíàë áîëãîõ;

Õÿßíàëòûí ñèñòåì ñóóðèëóóëàëòûí ¯éë×èëãýý Security or surveillance system installing service

Ãýðýýò çàñâàð ¯éë×èëãýý Contract consultancy services

Íüþ-Ñîíèê ÕÕÊ äîõèîëîë õàìãààëàëò,

The NewSonic LLC performs installation of

õÿíàëòûí êàìåðûí ñèñòåìýýðýý äýëõèéä

security systems manufactured by the world’s

òýðãvvëýã÷ Panasonic, Bosch, Compro çýðýã

leading companies such as Panasonic,

êîìïàíèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëvvëýëò,

Bosch, Compro etc.

óãñðàëòûí àæëûã õèéæ ãvéöýòãýæ áàéíà.

This service includes:

¯¿íä ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí çºâëºõ

This service involves information technology

¿éë÷èëãýý, çàñâàð ¿éë÷èëãýý, õºãæ¿¿ëýëò çýðýã

consultancy, repair and maintenance,

åðºíõèé ¿éë÷èëãýý áàãòàõ áºãººä ìýäýýëýë

development and is for organizations having

• Ãàëûí äîõèîëîë

• Domophone system

òåõíîëîãèéí èíæåíåðèéí îðîí òîî áàéõã¿é

no slot of IT engineers.

• Äîìîôîí ñèñòåì

• Public announcement system

áàéãóóëëàãóóäàä çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýý þì.

Within the framework of the contract

• Íèéòýä çàðëàõ ñèñòåì

• Security camera etc.

Ãýðýýò ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýýíä ìàíàé

consultancy services, the NewSonic LLC appoints

• Õÿíàëòûí êàìåðûí ñèñòåì çýðýã îðíî.

Á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé òºðºëä: • Fire surveillance

27


ÍüþÑÎÍÈê Newsonic

êÎÌïÀÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Introduction

ìàñòåð òîíåð

Master Toner Cartridge


30

Íüþ-ÑÎÍÈê ÕÕÊ Newsonic LLC

êÎÌïÀÍÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ Company Introduction

Õýâëýå

Õýìíýå

Õàéðëàÿ

Print

Save

Eco

Èíòåðñèñ ÕÕÊ ÁÍÑÓ-ûí Yes Ink

The Intersys LLC has been steadily supplying

áðåíäèéí ïðèíòåðèéí õîðûã õàðèëöàã÷

Yes Ink brand toner cartridges of South Korea to

áàéãóóëëàãóóääàà 2007 îíîîñ ýõëýí òîãòìîë

its customers since 2007. With purpose to

íèéë¿¿ëæ áàéãàà þì. Òóñ êîìïàíè

introduce Yes Ink manufacturing technology,

Yes Ink áðåíäèéí ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéã

train its engineers and produce value added

íýâòð¿¿ëæ, èíæåíåð òåõíèêèéí àæèëòíóóäàà

product in homeland as well as to generate

ñóðãàëòàíä õàìðóóëñíààð ýõ îðîíäîî íýì¿¿

vacancies, the Intersys LLC formed Toner

ºðòºã øèíãýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ,

Cartridge Remanufacturing Industry in 2011.

àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîõ çîðèëãîîð 2011 îíä Õîð Äàõèí Áîëîâñðóóëàõ ¯éëäâýð

The industry workers clean used cartridges with

áàéãóóëñàí áèëýý.

special device and replace certain parts such as wheels, OPC drum, doctor blade, wiper blade

Õýðýãëýæ äóóññàí õîðíû õàéðöãèéã òóñãàé

and pack LC Chemical Brand toner cartridges for

òîíîã òºõººðºìæ àøèãëàí öýâýðëýæ, øèíý

the market.

áàãà.

• Even printing: The same quality throughout

• Æèãä õýâëýëò - Àíõ õýâëýæ ýõýëñýí

entire printing process

÷àíàðààðàà äóóñòàë õýâëýíý.

• Packaging is fully secured against concussion

• Ñàâ áàãëàà áîîäîë äîðãèëòîîñ ñàéòàð

• Warranty - One year

õàìãààëàãäñàí. • Áàòàëãààò õóãàöàà - 1 æèë.

ñýëáýã¿¿äýýð /àðààíóóä, OPC Drum áóþó ãýðýë äàìæóóëàã÷ áóë, õîð õóñàã÷ ðåçèíýí

Buying remanufactured toner cartridges and

èð áóþó doctor blade and wiper blade çýðýã/

recycling empty cartridges are easy ways to

¿éëäâýðèéí îð÷èíä óãñðàëò õèéí òóðøèæ,

reduce environmental impact of these products

ºíäºð ÷àíàðòàé LG-Chemical áðýíäèéí õîðûã

while saving substantial amount of money.

ñàâëàí çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áàéíà. Specifications of remanufactured toner Äàõèí áîëîâñðóóëñàí õîðíû ¿ç¿¿ëýëò:

cartridges:

• ¯íý - Îðèãèíàë õîðíîîñ 1.7 äàõèí õÿìä.

• Price: 1.7 times cheaper than original

• Õýâëýõ õóóäàñíû òîî - A4 ôîðìàòààð 0,5%

cartridges

ä¿¿ðãýëòòýé ¿éëäâýðëýã÷èéí ñòàíäàðò õóóäàñíû

• Page yield black: A4 format, 0,5% filling,

òîîãîîð õýâëýíý.

standard number of pages.

• Õàð ºíãºíèé ¿íýëãýý - 1,5-ààñ äýýø.

• Black color assessment - above 1,5

• Àð äýâñãýðò ò¿ðõýãäýõ õàðüöàà - 0.08 - ààñ

• Ratio at the background - less than 0.08

ÌÀÑÒÅÐ ÕÎÐ õýðýãëýã÷ òàíä äàðààõ äàâóó òàëûã àâ÷èðíà. ¯¿íä: The Master Toner Cartridge is expected to bring the following advantages to its users: • Õýìíýëò: ¯íèéí õóâüä õàðüöàíãóé õÿìä,

• It saves money: It is relatively cheap and

áºãººä äóóäëàãà, õ¿ðãýëòèéí ¿éë÷èëãýý

delivery service will save your time and money.

çàðäëûã òàíü õýìíýíý.

• Quality: The quality of printing is adequate as

• ×àíàð: Ýä àíãèóäûã øèíýýð ñîëüæ õàìãèéí

many parts are replaced with totally new ones

ºíäºð íèéöýë á¿õèé ä¿ðñíèé áóë, íóíòàã õîð

and high resolution image drum and power

àøèãëàæ áóé íü õýâëýëòèéí ÷àíàðûã èë¿¿

toner are used for your convenience.

æèãä, òîä áîëãîäîã.

• After sales service: Toner refill, on-call

• Õóäàëäàí àâàëòûí äàðààõ ¿éë÷èëãýý:

delivery, collection of used cartridges; repair and

Õîð öýíýãëýõ, äóóäëàãààð õ¿ðãýõ, äóóññàí

maintenance of all types of printers and copiers.

õîðíû ñàâ õóäàëäàí àâàõ, á¿õ òºðëèéí

• Long term, mutually beneficial cooperation.

õýâëýã÷ õóâèëàã÷èéí çàñâàð ¿éë÷èëãýý. • Óðò õóãàöààíû, õàðèëöàí àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãàà çýðýã îðíî.

31


32

Íüþ-ÑÎÍÈê ÕÕÊ Newsonic LLC

ÕÀÌÒÛÍ ÀÆÈËËÀÃÀÀ Collaboration of the Company

äÎÒÎÎä ÕÀÐÈËÖÀÀ Domestic collaboration Òóñ êîìïàíè íü Ìîíãîë óëñàä ¿éë àæèëëàãàà

The NewSonic LLC collaborates with over 500

ÿâóóëæ áóé íèéò 500 ãàðóé òºðèéí

private entities and public organizations on long

áîëîí õóâèéí õýâøëèéí àæ àõóéí íýãæ,

term basis.

áàéãóóëëàãàòàé õîëáîî òîãòîîí, óðò õóãàöààíä õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà.

In the setting of collaboration with these organi-

Õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä

zations, the NewSonic LLC offers total

õýðýãëýã÷äèéíõýý ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîëòîé

information technology solutions and aims to

ò¿íø áàéõûí òóëä àëèâàà àñóóäëûã öîãöîîð íü

maintain long term relationships based on

øèéäâýðëýæ, óðò õóãàöààíä õàðèëöàí àøèãòàé

mutual benefits.

õàìòðàí àæèëëàõûã áèä ãîë çîðèëòîî áîëãîí àæèëëàäàã áèëýý.

ÃÀäÀÀä ÕÀÐÈËÖÀÀ Foreign relations Íüþ-Ñîíèê ÕÕÊ äàðààõ îëîí óëñûí êîìïàíèòàé

The NewSonic LLC cooperates with the following

õàìòðàí àæèëëàäàã.

international companies.

Newsonic LLC  

Lenovo, Dell, Acer, Cisco