Page 1

IMENTS

F O O D S cieco. ltée ltd.

LLE ET VIANDES

POULT L RY LT R AND MEAT A S AT

• Aξιοσημείωτη Ποιότητα • Άψογη Εξυπηρέτηση • Εξαιρετικές Τιμές • Επιμελές Προσωπικό

Καλή Χρονιά Υγεία, Ευτυχία το 2012

365, Beaubien West, Montreal, Qc H2V 1C8 Tel.: 514 495-2435 Fax : 514 495-2876 Email : info@moukas.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News voL. 5-23 • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Μάγεψαν την βουλή τα Ελληνόπουλα της «Μαγικής Φλογέρας»... ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 10

ΜΕΓΑΛΕΣ

υποθήκη ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Έχουμε την σωστή

Έχουμε την σωστή υποθήκη

για σας!

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

ήκη για σας!

Tel.: (450) 688-9900 Mahmouridis Mobile Mortgage Specialist Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 om christina.mahmouridis@td.c

ή υποθ • εξυπηρετηση την σωστ 1 ώρασ με Έχου • γυαλια ηλιου

Fax: 450 688-9851 Christina

γυαλια ορασησ • ρουμε: ία. Προσφέ σας κατοικ • σκελετοι για την νέα από • Υποθήκη θήκης σας σχεδιαστών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ματιών

ετρικο • εξεταση απο οπτομ ετηση • εξυπηρ 1 ώρασ ηλιου • γυαλια ορασησ • γυαλια οι •

σκελετ στών σχεδια

Samson), lle (corner 673, Curé-Labe Chomedey 688-9900

Tel.: (450) 688-9851 Fax: 450

, 2011 / FEBRUARY VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ Υ ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟ

voL. 5-01

Christina

is

Mahmourid

9900

688-

VOL

851

Tel.: 450 688-9 Fax:

Έχουμε την

.ca

Προσφέ

ρουμε:

οφιών

σωστή υποθ

• Υποθήκη για την νέ • Μεταβίβ α σας κατο αση της υ ποθήκης σ ικία. άλλο χρημ ας από • Δάνεια χ ατοπιστωτικό ίδρυμ ρηματοδό α. τησης των επενδύσεώ • Οι δανειο ν σας. δοτικές σα ς υποθέσε διεκπεραι ις ώνονται μ ε τον καλύ Η Χριστίνα τερο τρόπ Μαχμουρ ο. τομέα υπο ίδη, ειδικε θηκών της υμένη στο βοηθά να ν TD Canad κάνετε τις a Trust, σα σωστές επ Εάν δεν έ ς χετε χρόνο ιλογές. Τράπεζα, να πάτε ο η ι ίδιοι

ήκη για σας!

για τη ν νέα σ ας κατ χρημα της υποθήκη οικία. τοπιστ ς σας α χρημα ωτικό ίδρυμα πό τοδότη . σας. σης των σας υπ οθέσει ς με τον καλύτ Μαχμο ερο τρ υρίδη, όπο. της TD ειδικευμένη Canad στον τις σω a Trust χρόνο στές επιλογές. , σας να πάτ έρχετα ε οι ίδιοι στην ι σε σα Christi ς... na

Mobile Mahmouridis Mortga Cell: (51 ge Spec Fax: (45 4) 258-8153 ialist 0) 969christin 2784 a.mahm ouridis@ td.com

... ceppe και Du φορολογίας και πρόληψη

πως μπορείτε να

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας

για αποφυγή της διπλής φορολογίας φοροδιαφυγής ισχύει από και πρόληψη ική Η έμπειρη και επαγγελματ Κλείστε μια συνάντηση με01-01-2011! το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε ομάδα μας σας εξυπηρετείεπωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία. να αποτελεσματικά ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 εδώ και στην Ελλάδα! ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος •

Νίμιτ

ς: « Οι

ομάδα μας σας εξυπηρετεί

Τιμολέοντο

καθήκον όλων 2 Μαΐου είναι Την Δευτέρα καταγωγής ν Ελληνικής των Καναδώ ψηφίσουν. να πάνε να ξουμε τρόπος να αποδεί μας. Είναι ο μόνος δύναμη κόμματα την στα πολιτικά ΚΑΛΠΕΣ

ςΒ

11

εξυπ Η έμπε μας σας τικά ομάδα σμα αποτελε Ελλάδα! στην εδώ και

Προσοχή !!!

Προσφέρουμε:

σωστή υποθή

κη για σας!

• Υποθήκη για την νέα σας κ ατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκη ς σας από άλλο χρηματο πιστωτικό ίδρ υμα. • Δάνεια χρημ ατοδότησης τ ων επενδύσεών σ ας. • Οι δανειοδοτ ικές σας υποθ έσεις διεκπεραιώνο νται με τον κα λύτερο τρόπο Η Χριστίνα Μα . χμουρίδη, ειδ ικευμένη στον τομέα υποθηκ ών της TD Can ada Trust, σας βοηθά να κάν ετε τις σωστές επιλογές. δεν έχετε χρό νο να πάτε οι ίδιοι στην η Τράπεζα έρ Christina Mahmouridis χεται σε σας.. . Mobile Mortgag

• tel.: (450)

978-9999

• www.ta nea.ca

e Specialist Cell: (514) 2588153 Fax: (450) 969-2 784 christina.mahm ouridis@td.com

• E-mail: editor@

(ΤΑ στις ΝΕΑ) Την αίθο πραγμα υσες Κυριακή Παν-Πα τοποιήθ δεξιώσεων13 Μαρ τίου Chateau 2011 μας «Σω ροικιακ ηκε με Royal, «Όμηρο κράτης ή Εκδήλω μεγάλη παραπά επιτυχία την διάρ την οικο ς» και », «Δημοσ ση των ίχε με νω θένης» Σχολείω κεια νομ «Άγιος Επίσ αντιομι λίας , «Πλ ν ημος ική του Νικόλα άτω ος» ς ενίσ ήταν προ που χυση. , με σκο ν», Δρ Χρή σκεκλη διοργάν όπουλο ειδι πό μέν κός ωσε στο ς ους την περ Η Εκδ λοιμωδώ ς Καρ ος και κατ ομιλητ ήλωση ν νοσ άτζιος, ασμένηά της ημά παιδίατ ής ήταν ετα ονδίας μία ευγτων. Recept ιρίας ρος, Chateau ενή Ο πρόion Hal Royal ς προσφο εδρος ls. αι Μπα ρά και λαμ ατίας»,να Pala πλακέτ πάνος της ΕΚΜ ce ης τάδ ο Μ, παρ teau α στο κ. Βασ ε , κ. Βασ ν συν έδωσε παραχώ ίλη Ζάν ιδιοκτή αναμνη ίλης στικ τη φαγητό ρησε νη, ή καθώς δωρεάν ο οποίος του Cha ευγ τις και το •Φορολο σέρβις. αίθουσε ενικά γικά •Κτη ς, το ΓΙΑ ΟΛ ματο

the-news.ca

ΕΣ

ΤΙΣ λογίο Η έμπ •Συντάξε ΥΠΟΘ ειρη ις •Ασφ ΕΣΕΙΣ ομάδα και επαγγε αλιστικά ΣΑΣ μας σας λματικ (ΙΚΑ,ΟΓΑ ή , ΤΕΒΕ αποτελ εξυπηρ ) •Κλη ρονομικά εδώ και εσματικά ετεί στην Ελλ άδα! ) 747-

truth

ΣΤΙΣ ρτη 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ και Τετά ΣΤΙΣ . Αγγλική ν κομμάτων ά Νεα η στην treal Τα Ελληνοκαναδικ πονδιακώ ϊ Mon ες -Τρίτ νες ημέρ των ομοσ ματος χόκεHABS GO!!! συνεχόμε αρχηγών πρωταθλή … GO του τ’ άλλα , επί δύο εση των μάδα γίο •Συντάξεις έναρξη μετά όλα αράθ την εβδο ική αντιπ έσει με την χόκεϊ και •Φορολογικά •Κτηματολο ες αυτή συμπ τα το ή πολιτ δοί πολίτν τηλεοπτικ για να μην χες… Πρώ ονομικά ΣΑΣ ατική ) •Κληρ , οι Κανα πλέο Τετάρτη κομματάρ ΘΕΣΕΙΣ ΟΓΑ, ΤΕΒΕ τικοί του 2008 ερωμένη Η έμπειρη και επαγγελμ εί ηκε την αυτές ΤΙΣ ΥΠΟαλιστικά (ΙΚΑ, την καθι σα μεταφέρθ οι πιο φανα ΟΛΕΣ ζουν σαν να δούν ούτε •Ασφ ομάδα μας σας εξυπηρετ γλώσ ΓΙΑ μοιά σαν ική εις να ευκαιρίαστην Γαλλ •Συντάξεις κολουθού και πρόληψη παρα μομετρήσ είχαν την εση ατολογίο της διπλής φορολογίας σφυγ αράθ σαθα την ικά •Κτημ δας για αποφυγή Με τις ική γλώσ ί ότι η αντιπ τότε δεν εδώ και στην Ελλάδα! •Φορολογ ατικήΗ διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλά στη Γαλλ σημειωθε n Bruins διότι πως μπορείτε να a.com ι να μια πλήρη ενημέρωση επαγ γελμ εί φοροδιαφυγής ισχύει απόμε01-01-2011! Αξίζε ida.com • www.kromid s με Βosto γραφείο μας για ιρη και ηρετ • www.greecetaxes.com 747-0799 • Email: jamesk@krom συνάντηση το Canadien

Σ 20 ΛΟ Γ Ε

Σκ

Έχουμε την

• Tel. (514 • Τηλ.:

ΣΕΛΙΔΕΣ 15-34 truth

αποτελεσματικά

ΒΛεΠε ΣεΛίΔ

α 13

Το ελληνικό Κο Κεμπέκ τιμ γρέσσο του ά τον Βασίλ αγ γελόπο η υλο

3413 210.64.25. / Fax. (514) 793 / φαξ: 747-0799 210.64.25. • Email: jame 820 • emai sk@kromi da.com l : info@ • www cetaxes.co .kromida.c (ΤΑgree ΝΕΑ) Η m om • wwwή παροικί στο Ελληνικ Ελληνικ ό Κοινοτικ.greecetax α καλείται αυτή Ελληνικό Κογκρέσ ό Κέντρο es.co στην m τιμητική την Κυριακή στις 11:30 σο του του δήμου π.μ. του Λαβάλ Κεμπέκ για τον Ρουμελιεκδήλωση που διοργάν εκδηλώσεων Βασίλη Αγγελόπ ώτη, Δικηγόρ ωσε ουλο. Η ο και Αντιδήμ το συμπάροικοι του Κογκρέσσου αρχο αλλά και παράλλ που σκοπό εκδήλωση γίνεται όπως στα έχουν

(514) πλαίσια τα Ελληνικ axes.com Κλείστε να τιμώντα (514) 747-3413 / Fax. ά μας σχολείαηλα να ενισχύονται 0 • email : info@greecet τη νέα νομοθεσία. Ο σκοπός ι διαπρεπ οικονομικά QC H4L 3Y2 • Tel. . της επωφεληθείτε από 3 / φαξ: 210.64.25.82 τα ιδρύματ είς Saint-Laurent, για το λόμπυ αυριανής εκδήλωσ • Τηλ.: 210.64.25.79 da.com ix, com Sainte-Cro α μας ης είναι Ελλάδα 115 21 Ελληνικής avenue σχολείων taxes. ποι – Αθήνα, εκπαίδευσης να ενισχυθεί το ταμείο ΚΑΝΑΔΑ: 750, • www.kromi ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Αμπελόκη com μας. 17,greece Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) που είναι ος Βάσσου Δεν πρέπει k@kromida. taxes. απαραίτητο του Κογκρέσσου 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com com • www. ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, λοιπόν να james jameΤιμολέοντ ΕΛΛΑΔΑ: για το μέλλον Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 • www.kromida.com λείψει κανείς • Email: greece g 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 των απ’αυτή την 747-0799 20 • email : info@ • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com σημαντική / Fax. (514) εκδήλωση. ΓΙΑ ΟΛΕΣ 747-3413 93 / φαξ: 210.64.25.8 •Φορολογικά Πρ ατική Σύμβασηι από 01-01-2011! μας για μια πλήρη ΤΙΣ ΥΠΟΘ • Tel. (514) •Κτηματολογίο 4.25.7 H4L 3Y2 21 • Τηλ.: 210.6 •Συντάξεις •Ασφαλι ΕΣΕΙΣ ΣΑΣ Η διακρατικ Η διακρ ισχύε γραφείο QC γής το ή με ικά Σύμβαση στικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ Καναδά-Ελλάδας νομ t-Laurent, Ελλάδα 115 φοροδιαφυ συνάντηση νομοθεσία. φοροδιαφυγής Η έμπειρη και ηροSain , ΤΕΒΕ) •Κληρον για αποφυγή μια Σ α, ισχύει από 01-01-201 oix, τη νέα Ε) •Κλ της διπλής φορολογ επαγγελματικ Κλείστε ομικά – Αθήν te-Cr Κλείστε μια ΤΕΒ ίτε από ΕΣΕΙΣ ΣΑue Sain 1! συνάντηση ίας και πρόληψη ομάδα μας ή ,ΟΓΑ, Αμπελόκηποι με επωφεληθε aven το ΟΘ επωφελη (ΙΚΑ γραφείο μας σας εξυπηρ 17, θείτε από τη : 750,κά ΥΠ για μια πλήρη ΑΔΑ νέα νομοθεσί ΤΙΣ Βάσσου ΚΑΝ•Ασ φαλιστι ενημέρωση α. αποτελεσματι ετεί πως μπορείτε λέοντος ΟΛΕΣ ξειςΤιμο κά ΚΑΝΑΔΑ: 750, να ΓΙΑ •ΣυντάΔΑ: 9 εδώ 8, ΕΛΛΑ avenue Sainteκαι στην Ελλάδ ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέο ολογίο ΔΕΣ Croix, Saint-L α! ντος Βάσσου aurent, •Κτηματ ή 17, Αμπελό Ε ΣΕΛΙ ογικά κηποι – Αθήνα, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) λματικ 747-3413 ΒΛΕΠ •Φορολ Ελλάδα 115 επαγγε ρετεί 21 • Τηλ.: 210.64.25 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.co .793 / φαξ: 210.64.25 ειρη και εξυπη a.com m • www.krom .820 • email : Η έμπ μας σας .kromid ecetaxes.com ida.com ικά info@greecetaxes.co • www .gre m • www.greecetaxes. ομάδα οτελεσματ λάδα! • www ida.com com απ Ελ sk@kromeecetaxes.com η στην il: jame πρόληψ @gr • Ema ίας και il : info εδώ και 747-07995.820 • ema να φορολογ (514) ρείτε 64.2 διπλής Fax. / μπο 210. της : 3413 πως φυγή ) 747- 5.793 / φαξ έρωση για απο ενημ • Tel. (514 : 210.64.2 άδας 3Y2 πλήρη Τηλ. αδά-Ελλ 11! • μια H4L Καν 21 για η 1-20 , QC 115 Σύμβασει από 01-0 φείο μας aurent Ελλάδα ρατική το γρα α. Saint-L Αθήνα, η με Η διακ φυγής ισχύ ix, θεσί – ντησ οδια οι νομο -Cro φορ μια συνά τη νέα Sainte ελόκηπ Κλείστε ηθείτε από avenue 17, Αμπ 750, επωφελ Βάσσου ΑΔΑ: ΚΑΝ ολέοντος Τιμ ΑΔΑ: ΕΛΛ

ΛΟ Γ

οχή

Προσ

011 ΕΣ 2

ΕΚ

υγή της

αποφ !!! άδας για οσοχή Καναδά-Ελλ

διπλής

ς φορολογία

μια

ψη

και πρόλη

ίτε να πως μπορε ενημέρωση

!!!

Ευχόμαστε στους αναγνώστες μας, συνεργάτες, διαφημιστές, φίλους και σ’ ολόκληρη την Ελληνική Ομογένεια Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά ! Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορίσει στις 21 Ιανουαρίου

οπια ΒΛΕΠ Ε ΣΕΛΙ νοί εί 19 Μα ΔΑ 12 ΐου ναι Σλ : Ημ έράβαοιΜν » ήμης της 353 000 ελ Γενοκτονία λήνων του ς Πόντου Ο κ. Νίμιτς στιο λάθος αναγνώ ρισε στην προσπά ότι οι Σκο θειά τους πιανοί «έκ για αρχ αναν τερά αιοπ οίησ ησιμ οποίηση η της «των

εδώ και στην Ελλάδα!

Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) Βάσσου 17, Αμπελόκηποι 747-0799 • Email: jam – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 m • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.2 .com • www.kromida.co • Email: jamesk@kromida s.com s.com • www.greecetaxe 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • email : info@greecetaxe QC H4L 3Y2 • Tel. (514) ix, Saint-Laurent, 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: Αμπελόκηποι – Αθήνα,

eecetaxes.com om • www.gr

ΕΛΛΑΔΑ:

ΕΚ

• www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news

A ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ Χ ΡΟΝΙΑΣ ... ου 17,

αση

• Tel.: (450) 978-9999

Η Τελετ ή Απονομής Υποτρ

ιου

α αποφυγή της διπλής

Curé673, edey Chom (450)

50 Χρόνια

Christina Mahmouridis Mobile Mortgage Specialist Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

• 22 ιανουαρ

μας για μια πλήρη ενημέρωση

ομε • εξετ οπτ ση αποπηρετη • εξυώρασ ηλιου 1 λια ορασησ • γυα λια • γυα λετοι ν • σκε διαστώ(corner Samson), σχε Labelle

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ:ews.ca ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

editor@the-n • E-mail: ed • www.tanea.ca

5, 2011

ου: Ρένα Παπαθανάκ

atieff n, Ign Layto

ΕΣ ΜΕΓΑΛ ΣΕΙΣ Σ ΕΚΠΤΩ ΤΕ ΜΑ ιών ματ τρικο ΡΩΤΗΣ

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , 2011 / FEBRUARY 19, 2011

2011: ση της υπο ό ίδρυμα. (corner Samson), • Μεταβίβα 673, Curé-Labelle τοπιστωτικ Chomedey άλλο χρημα σης των (450) 688-9900 Tel.:ηματοδότη • Δάνεια χρ 688-9851 Fax: 450 ν σας. επενδύσεώ υποθέσεις ο τρόπο. οτικές σας • Οι δανειοδ νονται με τον καλύτερ νη στον διεκπεραιώ , ειδικευμέ αχμουρίδη st, σας Η Χριστίνα Μ της TD Canada Tru υποθηκών

για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατο ικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σα ς από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα . • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσει ς διεκπεραιώνονται με τον καλύτε ρο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευ μένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επι λογές. Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Προσοχή

!!!

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και αποτελεσματικά την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να εδώ και στην Ελλάδα!

Προσοχή !!!

επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com


FIDO STORES BARRIE Cedar Pointe Georgian Mall BRAMPTON

FIDO STORES

NEW

BARRIE Cedar Pointe Georgian Mall BRAMPTON

Unlimited Unlimited

NEW

Canada-Wide plan

Fido brings you its best offer of the season

Fido brings you its best offer of the season › Unlimited Canada-wide long distance › Unlimited incoming and outgoing calls Only $ › Unlimited Canada-wide long distance › Unlimited textand outgoing calls › Unlimited incoming › Unlimited › Unlimited text international text per month* › No zone restrictions › Unlimited international text

50 50 Only

$

per month*

Shoppers World BRANTFORD Lynden Park Mall BURLINGTON

Georgetown Market Place

777 Guelph Line

Shoppers World

Burlington Mall

BRANTFORD

Mapleview Shopping Centre

Lynden Park Mall

CAMBRIDGE

BURLINGTON

Cambridge Centre

777 Guelph Line

CONCORD

Burlington Mall

Vaughan Mills

CAMBRIDGE Cambridge Centre CONCORD Vaughan Mills GUELPH Stone Road Mall HAMILTON 77 James Street North

GUELPH Stone Road Mall HAMILTON 77 James Street North Jackson Square Mall Lime Ridge Mall KITCHENER Fairview Park Mall

Jackson Square Mall

LONDON

Lime Ridge Mall

Masonville Place

KITCHENER

Westmount Mall

Fairview Park Mall

White Oaks Mall

LONDON

MARKHAM

Masonville Place

9-570 Alden Road

Westmount Mall

3255 Highway 7 East, Unit 126

White Oaks Mall

Albion Mall

MARKHAM

Denison Centre

9-570 Alden Road

Markville Shopping Centre

3255 Highway 7 East, Unit 126

Pacific Mall, Unit E28, C3

Albion Mall

MILTON

Denison Centre

Milton Mall

Markville Shopping Centre Pacific Mall, Unit E28, C3 MILTON Milton Mall

MISSISSAUGA Dixie Outlet Mall Erin Mills Town Centre Sheridan Centre

MISSISSAUGA

Square One Shopping Centre

Dixie Outlet Mall

Westwood Mall

Erin Mills Town Centre

› No zone restrictions

Georgetown Market Place

Bramalea City Centre

Mapleview Shopping Centre

Canada-Wide plan

Bramalea City Centre

Sheridan Centre

NEWMARKET

Square One Shopping Centre

Upper Canada Mall

Westwood Mall

NORTH YORK

NEWMARKET

Centerpoint Mall

Upper Canada Mall

Fairview Mall

NORTH YORK

Yorkdale Shopping Centre

Centerpoint Mall

OAKVILLE

Fairview Mall

Oakville Place

Yorkdale Shopping Centre OAKVILLE Oakville Place OSHAWA Oshawa Centre PICKERING Pickering Town Centre RICHMOND HILL Hillcrest Mall SCARBOROUGH

OSHAWA Oshawa Centre PICKERING Pickering Town Centre RICHMOND HILL Hillcrest Mall SCARBOROUGH 4438 Sheppard Avenue East, Unit 127 4675 Steeles Avenue East, Unit 1D18 Bridlewood Mall

4438 Sheppard Avenue East, Unit 127

Scarborough Town Centre

4675 Steeles Avenue East, Unit 1D18 Bridlewood Mall

Woodside Square

Scarborough Town Centre

ST. CATHARINES

Woodside Square

Pen Centre Mall

ST. CATHARINES

THORNHILL

Pen Centre Mall

The Promenade Shopping Centre

THORNHILL

TORONTO

The Promenade Shopping Centre

607 Bloor Street West

TORONTO

1911 Finch Avenue West, Unit K11

607 Bloor Street West

1712A Queen Street East

1911 Finch Avenue West, Unit K11 290 Queen Street West 1712A Queen Street East 1448 Queen Street West 290 Queen Street West

222 Spadina Avenue, Unit 3A

1448 Queen Street West

363 Yonge Street

222 Spadina Avenue, Unit 3A

2300 Yonge Street, Unit S22, concourse

363 Yonge Street

2674 Yonge Street

2300 Yonge Street, Unit S22, concourse level 2674 Yonge Street 5150 Yonge Street, Unit G3 6064 Yonge Street Agincourt Mall Cedarbrae Mall

BlackBerry®

BlackBerry®

Curve 3G

Curve 3G $ $ TM

TM

10 10

LG

LG

Gossip Pro

Gossip Pro $ $

40 40

Samsung

Samsung

Galaxy Q $

TM

50

Galaxy Q $

TM

50

6064 Yonge Street Agincourt Mall Cedarbrae Mall College Park

College Park

Dufferin Mall

Dufferin Mall

East York Town Centre

East York Town Centre

Eglinton Square Shopping Centre

Eglinton Square Shopping Centre

First Canadian Place

First Canadian Place

Gerrard Square

Gerrard Square

Lawrence Square

Lawrence Square

Oriental Centre Mall

Oriental Centre Mall

Parkway Mall

Parkway Mall

Richmond Adelaide Centre

Richmond Adelaide Centre

Sherway Gardens

Sherway Gardens

Toronto Eaton Centre

Toronto Eaton Centre

Westwood Mall

Westwood Mall Woodbine Centre Yorkgate Mall WATERLOO

2-year Fido Agreement with 2-year Fidowith Agreement

5150 Yonge Street, Unit G3

Conestoga Mall WINDSOR

Woodbine Centre Yorkgate Mall WATERLOO Conestoga Mall WINDSOR

Devonshire Mall

Devonshire Mall

Tecumseh Mall

Tecumseh Mall

Another reason loveFido. yourMake Fido.the Make the switch. Another reason you’ll you’ll love your switch. 436, Jean-Talon West Go to Go fido.ca, visit a store call 1-866-301-3436. to fido.ca, visit aorstore or call 1-866-301-3436. Montreal 514 272-2355

680, Jarry East Montreal 514 490-0099

Offers subject to change without notice. A one-time $35 Activation Fee applies; receive a credit for the entire amount of the $35 Activation Fee on your invoice with new activation on a 2- or 3-year Fido Agreement. Early cancellation fees apply. Taxes extra. *Roaming, Offers subject to change without notice. A one-time $35 Activation FeePlan applies; receive a credit forfrom the entire amount of the $35 Fee on your invoice with newpremium activation on a 2- (alerts, or 3-year Fido Agreement. Early cancellation fees apply. data, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra & billed monthly. includes messages sent Canada to Canadian, U.S.Activation or intl. wireless numbers. Sent/received messages messages related to content and promotions) and Taxes extra. * ® data, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes extrato & billed monthly. includes messages sent from Canada to Canadian, U.S. orand intl.related wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages relatedlicense. to content and promot BlackBerry marks & logos are trademarks of Research in Motion Limited used under messages sent while roaming not included and charged at applicable rates.are Subject Fido Terms andPlan Conditions & Acceptable Use Policy, fido.ca/terms. ® TM TM BlackBerry and related marks & logos trademarks of Research in Motion Limited used unde messages while roaming not Electronics included and applicable to isFido Terms and Conditions & Acceptable Use Policy, fido.ca/terms. Samsung Galaxy Q is asent trademark of Samsung Co.charged Ltd. usedatunder license.rates. FidoSubject & Design a trademark used under license. Other brand names & logos are trademarks of their respective owners. © 2011 Fidoare Solutions.

Samsung Galaxy Q is a trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. used under license. TMFido & Design is a trademark used under license. Other brand names & logos are trademarks of their respective owners. © 2011 Fido Solutions.

TM

2 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Σταύρος Δήμας: Προτεραιότητα η ανακήρυξη ΑΟΖ! Η ανακήρυξη ΑΟΖ (Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης), σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας,

είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα σε ομιλία του στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, νωρίτερα σήμερα. Ο Σ. Δήμας, έμπειρος πολιτικό, με αναγνωρισιμότητα στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα και θετικά δείγματα γραφής από την εποχή που χρημάτισε επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου για τα πρώτες εβδομάδες της θητείας του στον υπουργικό θώκο. Στην ομιλία του ο Σ. Δήμας αναφέρθηκε σε όλα τα «καυτά» ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την χώρα μας, την περιοχή μας αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Έτσι, έγινε μία εκτενής αναφορά στο Σκοπιανό με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου,

το οποίο με την τοποθέτησή του αποκατέστησε την τάξη, αφού υπογράμμισε το αυτονόητο, ότι δηλαδή, οι διεθνής οργανισμοί στους οποίους τα Σκόπια φιλοδοξούν να εισέλθουν, δεν αλλάζουν τις αποφάσεις τους κατά κεραία και πως ουσιαστικά ο Νικολά Γκρούεβσκι, έκανε «μία τρύπα στο νερό». Αναφορικά με το Κυπριακό και την Τουρκία, εντύπωση προκάλεσε τη τοποθέτησή του, για την ακρίβεια η σαφήνεια της τοποθέτησής του, αναφορικά με το δικαίωμα της Κύπρου να προβεί στις ερευνητικές προσπάθειες στην ΑΟΖ ενώ δεν παρέλειψε να συνδέσει το θέμα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και την προσπάθεια της Τουρκίας να εισέλθει στην ΕΕ. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε πως η χώρα μας επιδιώκει την ανακήρυξη ΑΟΖ όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με όλες

τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει πως το ζήτημα είναι προτεραιότητα για την Αθήνα, ενώ έχει τεθεί μετ’ επιτάσεως στις διαβουλεύσεις με την Αλβανία, με την οποία εκκρεμεί η επικύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της χώρας, αλλά και με την Λιβύη και την Αίγυπτο, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Πέραν όλων των παραπάνω ο Σ. Δήμας έκανε αναφορά και σε θέματα διεύρυνσης της ΕΕ στο Δυτικά Βαλκάνια, σε συνάρτηση με την Ελληνική πρωτοβουλία για το θέμα, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και τις κυρώσεις απέναντι στην Τεχεράνη, οι οποίες εάν επεκταθούν στην εξαγωγή πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσουν την Αθήνα άμεσα

Λεβιάθαν: Μεγαλύτερο το κοίτασμα, στην Κύπρο εκεί κοιτάσματος έτσι ώστε να αρχίσει την παραγωγή στα τέλη του 2012. Μετά το τρυπάνι θα κατευθυνθεί προς την Κύπρο και το οικόπεδο Αφροδίτη για να ολοκληρώσει τις εργασίες ενώ στο πρώτο τετράμηνο του 2012 αναμένεται να κινηθεί προς το Leviathan #1 για να προχωρήσει σε έρευνες για την ύπαρξη και πετρελαίου.

πιθανότητες εύρεσης και εκεί να είναι πολύ μεγάλες. Τέταρτον, ακριβώς για όλους τους παραπάνω λόγους, τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία, αλλά και το Τελ-Αβίβ, θα πρέπει να ετοιμάζονται για τον δεύτερο και πιο καυτό… γύρο τουρκικών προκλήσεων στην περιοχή.

MNA for Chomedey

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2 Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153 E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Κύπρο και την Ελλάδα; Τέσσερα πράγματα:

Πρώτον, η μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερης ποιότητας φυσικό αέριο στο Λεβιάθαν προοιωνίζει πως τα πραγματικά αποτελέσματα και στο γειτονικό Κυπριακό Οικόπεδο θα είναι της αυτής σημασίας. Δεύτερον, οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές διότι αφού χρησιμοποιείται ένα τρυπάνι για ολόκληρη την περιοχή (κυρίως για λόγους κόστους) πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για την Αφροδίτη, τα οποία αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τρίτον, εάν αποδειχθεί μέσα στο 2012 η ύπαρξη πετρελαίου στο Λεβιάθαν, είναι σαφές πως οι έρευνες θα κινηθούν και στην Αφροδίτη, με τις

Στην υπηρεσία των κατοίκων του Guy Ouellette Chomedey Βουλευτής του Chomedey

45 χρόνια εξαίρετη ποιότητα, καθαριότητα και εξυπηρέτηση! Ειδική προσφορά για τις εκδηλώσεις σας: Γενέθλια, βαπτίσεις, συνεστιάσεις ,κλπ...

www.missjeantalon.ca www.missjeantalon.com

MONO $17.95/ατομο*

-Ορεκτικά -Rib Steak ή Chicken filet -3 Γαρίδες Butterfly -Σαλάτα , πατάτες ή ρύζι -Γλύκο και καφές -Ανάλογη διακόσμηση

Καλά Χριστούγεννα Ευτυχές το Νέο Έτος 2012 (*Για 15 - 45 άτομα)

901, Jean-Talon W. Δωρεάν και Γρήγορη Διανομή

274-4147 274-8510

514

Μεγαλύτερο και καλύτερης ποιότητας είναι το κοίτασμα του Λεβιάθαν, με ότι αυτό σημαίνει και για το Κυπριακό αντίστοιχο, το Αφροδίτη, σύμφωνα με την Noble Energy. H αμερικανο-εβραϊκών συμφερόντων εταιρία, με επίσημη ανακοίνωσή της ενημερώνει πως η γεώτρηση Leviathan #3, η οποία βρίσκεται στα τρία περίπου μίλια ανατολικά της αρχικής γεώτρησης του ομώνυμου κοιτάσματος, επέφερε αποτελέσματα πολύ πιο ενθαρρυντικά από τις αρχικές προβλέψεις, αφού τόσο η συγκέντρωση, όσο και η ποιότητα του φυσικού αερίου είναι καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας το απόθεμα πλέον υπολογίζεται στα 17 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (τκπ), ενώ σε κάθε περίπτωση η ποσότητα θα κινείται μεταξύ των 14 και 20 τκπ. Αξίζει να σημειωθεί πως το τρυπάνι της εταιρίας, με το οποίο πραγματοποιούνται οι ερευνητικές εξορύξεις, κινείται μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ περιοδικά, αφού αυτή τη στιγμή φεύγει από την περιοχή που έγιναν οι έρευνες και κατευθύνεται προς το κοίτασμα Ταμάρ, για να ολοκληρώσει τις εργασίες ανάπτυξης του

Your Career,

Our FOcus! Aerospace and multi-national corporations are in need of machinists. Start a new career with your diploma from RTC. On-going registration. Next session: January 25, 2012. Rosemount Technology Centre 3737 Beaubien East, Montreal, QC H1X 1H2 514-376-4725 www.rosemount-technology.qc.ca Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 3


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

Ενα βήμα μπρός και δύο πίσω...

του Μιχάλη Τελλίδη

Αν θέλουμε να συγκεντρώσουμε σε μια πρόταση την εξέλιξη στην παροικία το 2011 αυτή θα ήταν η πρόταση περίληψη φέτος. Καιρός λοιπόν είναι να μια ανάλυση και μια σκληρή εποικοδομητική κριτική για να εντοπίσουμε αποτελεσματικά τι αλλαγές που θα πρέπει να κάνουμε για να καλυτερεύσουν τα πράγματα στην παροικία. Μια ανάλυση πολύ αναγκαία που πρέπει να κάνει η οργανωμένη παροικία μας. Θα πρέπει κάποτε να απαντήσουμε στα ερωτήματα: αν πάμε καλά, αν όχι, τι φταίει, ποιά είναι τα λάθη του παρελθόντος και τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά που έχουμε -και δεν μιλώ μόνο για τα τούβλα-κτίρια- αλλά για το ελληνικό στοιχείο. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως διερωτόμαστε ότι η «νεολαία μας», το μέλλον της παροικίας δείχνει αποχή από τα κοινά. Μιλώντας με μερικούς παράγοντες την περασμένη εβδομάδα έμαθα για άλλη μια φορά ότι στο παρελθόν αποκαρδιώσαμε την νεολαία με το να την διώχνουμε από οργανωμένους χορούς που δημιουργούσαν για να βρίσκονται μαζί και με το να τους λεηλατούμε ποσά από τα δικά τους ταμεία που μάζεψαν με πολύ μόχθο από τις εκδηλώσεις τους. Δεν θα αναφέρω ονόματα ούτε οργανισμούς αλλά το ίδιο τροπάριο επαναλήφθηκε σχεδόν σε όλους. Η παροικία έδιωξε κυριολεκτικά τους τότε νέους που τώρα στα σαράντα τους ανταποδίδουν την «αγάπη» με

Γιορτή Αγάπης…

Έ

τσι τα αποκαλούμε τα Χριστούγεννα. Όμως αλήθεια, τι σημαίνει αυτό; Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που προσφέρεται για να δείξουμε την αγάπη μας κάνοντας δώρα! Μόνο που η αγάπη δεν είναι φαίνεται μόνο στα δώρα…. Η αγάπη είναι αυτό το κάτι που μόνο να αισθανθείς μπορείς… Μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, αποδεικνύεται με τα έργα και προορίζεται για ανταλλαγή μεταξύ ατόμων με στενούς δεσμούς. Δεσμούς αγάπης ή φιλίας. Υπάρχει όμως και μια άλλη αγάπη. Είναι η αγάπη που δεν θα έπρεπε να κοιμάται έντεκα μήνες το χρόνο και να ξυπνάει τον δωδέκατο. Όμως συνήθως έτσι γίνεται. Βέβαια, είναι εύκολο να λέμε ότι η αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον άγνωστο, για τον λιγότερο προνομιούχο θα έπρεπε να λειτουργεί ως καθήκον κάθε μέρα της ζωής μας. Όλοι το ξέρουμε, λίγοι το πράττουμε. Όμως - έστω και τώρα - τον δωδέκατο μήνα του χρόνου, με αφορμή τη Γιορτή της Αγάπης μπορούμε να κάνουμε πράξη την αγάπη προς τον συνάνθρωπο με κινήσεις απλές και μικρές που δεν κάνουν εμάς ανώτερους, ούτε θίγουν την αξιοπρέπεια αυτών για τους οποίους προορίζονται. Είναι οι πράξεις που γίνονται χωρίς άλλο κίνητρο από την προσφορά, από τον άνθρωπο… στον άνθρωπο. Κάπου μέσα στη ντουλάπα υπάρχουν ρούχα που κάθονται και σκονίζονται! Καιρός να πιάσουν τόπο, ζεσταίνοντας και αγκαλιάζοντας κάποιον που του λείπουν. Μέσα στο ψυγείο μας υπάρχει και μπόλικο φαγητό που μπορεί να επισκεφθεί ένα άλλο σπιτικό, λιγότερο ζεστό και φιλόξενο, όπου όμως θα εκτιμηθεί δεόντως και θα καταναλωθεί με χαρά. Σκόρπια στο σπίτι υπάρχουν παιχνίδια που ίσως κακοπερνάνε στα χέρια παιδιών που τα έχουν βαρεθεί. Υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν έχουν προλάβει να βαρεθούν κανένα παιχνίδι, επειδή δεν είχαν ποτέ κανένα Αυτές τις μέρες θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ουσιαστικές προσφορές στους γύρω μας. Σε ανθρώπους λιγότερο τυχερούς, αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη και μαζί βέβαια την αγάπη μας… Εύχομαι σύνεση, υγεία, χαρά δημιουργίας, ειρήνη και ευτυχία. Ας δώσουμε όλοι ιδέες και ευχές για να μπουν τα Χριστούγεννα στην θέση που τους αρμόζει. Στην καρδιά μας… Εσείς τι λέτε;

Κ Α Λ Ε Σ Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ... Μιχάλης Τελλίδης tellides@cfmbradio.com

Αδιαφορία ή κούραση ... η «έλλειψη απαρτίας» στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Κοινότητας; Της Λύντιας Σκάλκου Την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011, είχε Μόντρεαλ (Μόντρεαλ και Λαβάλ) θα πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής μελετηθούν σοβαρά και να συζητηθούν από Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, στις 6.30 το την πλατιά παροικία. Οι Κοινότητες φθίνουν; βράδυ, στο κοινοτικό κέντρο.. Τα μέλη κουράστηκαν; Αδιαφορούν; Έχουν Θέματα : - Παρουσίαση του ελεγμένου χάσει την εμπιστοσύνη τους και την ελπίδα οικονομικού απολογισμού λήγοντος έτους τους στους οργανισμούς ; μέχρι τις 30 Ιουνίου 2911. - Αναφορά των Το γεγονός, ίσως, ότι καλούνται οι Γενικές ορκωτών Λογιστών - Αναφορά της Εξελεγκτικής Συνελεύσεις κάπως βεβιασμένα, σε ημέρες Επιτροπής -Ο διορισμός Ορκωτών Λογιστών καθημερινές και ώρες που δεν εξυπηρετούν για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 τους εργαζόμενους, ίσως να παίζει έναν Ιουνίου 3012 - και η Αναφορά του Προέδρου. σοβαρό ρόλο. Δυστυχώς παρ’ όλη την σοβαρότητα των ....Απογοητευμένοι, φτιάχνοντας «πηγαδάκια» θεμάτων και την κρίση που περνάει ο οργανισμός μεταξύ τους, αυτοί που προσήλθαν για τις και οι υπηρεσίες του αυτή την περίοδο, μόνο 80 διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης, κουνούσαν άτομα- μέλη έδωσαν το παρόν με αποτέλεσμα το κεφάλι λέγοντας «τα ίδια Παντελάκη να μην συμπληρωθεί απαρτία και η Γενική μου τα ίδια Παντελή μου» συζητώντας την Συνέλευση ( μετά από μία ώρα αναμονής) να πιθανότητα να μην βρίσκονται και οι ίδιοι αναβληθεί (όπως καταστατικά επιβάλλεται). παρόντες στην επόμενη «εξ αναβολής» Γενική Συνέλευση λόγω δικών τους υποχρεώσεων. Η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση πρόκειται Ποιοι είναι οι λόγοι; Οι λόγοι της μη συμμετοχής, τα τελευταία να γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2012, ημέρα χρόνια, στις Γενικές Συνελεύσεις της ενωμένης Τετάρτη ( ! ) και ώρα 6,30 το απόγευμα. πλέον Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος

eκδοΤΕΣ / PubLishers:

καλλιΤΕΧνικη ΕΠιμΕλΕια / GraPhic desiGN:

webmasTer: Koos R. van der Peijl

ΓΕνικοΣ διΕυΘυνΤηΣ / GeNeraL direcTor:

Συμβουλοι διαΦημιΣηΣ / adverTisiNG coNsuLTaNTs:

ΣυνΤακΤΕΣ / ediToriaL sTaFF: Martin C. Barry • Nancy Girgis Λύντια Σκάλκου • Lidia Scalcos Μιχάλης Τελλιδης • Michael Tellides

Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

διΕυΘυνΤηΣ διαΦημιΣηΣ / αdverTisiNG direcTor:

3860, boul. Notre-Dame, # 304, Laval, QC H7V 1S1 Tel: (450) 978-9999•Fax: (450) 687-6330 E-mail: editor@the-news.ca OFFICE IN GREECE 84, Damareos str. , Athens, 116 33, Greece Tel: 30 6977 56 96 72

το να απέχουν. Η παροικία έδιωξε την νεολαία διότι άφησε ορισμένους ταγούς να την ντροπιάσουν με τα καμώματα τους. Η παροικία έδιωξε την νεολαία διότι ποτέ δεν εκπλήρωσε τις πραγματικές ανάγκες των Νέων. Τώρα ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε ψάχνοντας τι φταίει που τα περισσότερα μέλη των συλλόγων μας είναι συνταξιούχοι. Καιρός λοιπόν είναι να γίνει μια σωστή μελέτη και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κλείσουμε την πληγή που τρώει κάθε χρόνο τα σωθικά της παροικίας μας Η ΑΠΟΧΗ. Κι’ όταν λέμε μελέτη δεν λέμε μια απλή συζήτηση 4 ή 5 ωρών με 50 ή 100 άτομα. Μιλώ για ένα γενικό κάλεσμα, δύο και τριών ημερών όπου θα ακουστούν όλες οι γνώμες από μέλη και μη μέλη κοινοτήτων και οργανισμών και κάθε ηλικίας που θέλει να εκφραστεί και ύστερα θα γίνει μια ανάλυση για να βγει ένα πόρισμα. Σε περίπτωση που δεν κάνουμε αυτή την «άσκηση», τότε μας βλέπω σε είκοσι χρόνια να μας μένουν τα κτίρια χωρίς έμψυχο υλικό. Και τότε δεν θα φταίει κανείς άλλος παρά εμείς... η παροικία είτε είμαστε μέλη είτε είμαστε απλοί θεατές... Ας ελπίσουμε ότι το 2012 σαν παροικία θα κάνουμε λιγότερα στρατηγικά λάθη και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι για το κοινό καλό, με απώτερο σκοπό να κάνουμε περισσότερα βήματα μπροστά. Χρόνια Πολλά.

Anne Marie Kmeid Francis Simard

Jean Paul Chamberland Salpi Odabachian

Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas sales@the-news.ca

ΦΩΤο ρΕΠορΤΕρ / PhoTo JourNaLisT:

δημοΣιΕΣ ΣΧΕΣΕιΣ / PubLic reLaTioNs:

διΕυΘυνΣη ΕλλαδοΣ / direcTor iN Greece:

Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis

Δημήτρης Παπαδόπουλος • Dimitri Papadopoulos Τέσσυ Δ. Βασσιλειάδου • Tessy D. Vassiliadou tessy@the-news.ca

koos@the-news.ca

μακΕΤα / LaYouT: Media Trek διανομη / disTribuTioN: Media Trek • Canada Post ΕκΤυΠΩΣη / PriNTiNG: TC. TRANSCONTINENTAL

NaTioNaL rePreseNTaTives: TORONTO OFFICE TEL: 416-922-5258 FAX:416-922-5562 lingua@linguaads.com

Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis Αντώνης Μπότσικας • Antony Botsikas Τέσσυ Δ. Βασσιλειάδου • Tessy D. Vassiliadou Σάββας Φόρτης • Savas Fortis Οι γνώμες αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύουν την ολομέλεια των συντακτών. The opinions on THIS PAGE reflect the consensus of Editorial Board.

www.tanea.ca/www.greeknews.ca

RPM

DEADLINE: TUESDAY AT 1 P.M. Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertisement is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

ISSN NUMBER : 1923-0621 ANNUAL SUBSCRIPTION : $25 + TX . PER COPY : $1

4 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

ENTIRE CONTENTS COPYRIGHT 2011

RÉSEAU PLACEMENT MÉDIA TEL: 514-722-0785 FAX:514-722-3667


Το κατοχικό «δάνειο» και οι αποζημιώσεις στο προσκήνιο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Δόλλης προτίθεται να προχωρήσει το θέμα

Ενδιαφέρουσα ήταν η κυβερνητική τοποθέτηση στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων της Ελλάδας από τη Γερμανία, με αφορμή που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο. Στην ανακίνηση του θέματος των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού «δανείου» προτίθεται να προχωρήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Δόλλης, όπως δήλωσε, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ υπενθύμισε την ύπαρξη «του αναγκαστικού δανείου των 3,5 δισ. δολαρίων σε τιμές 1943, που σήμερα υπολογίζεται σε 162 δισ. ευρώ, ενώ Γάλλοι ειδικοί υπολογίζουν το σύνολο της γερμανικής οφειλής στα 585 δισ. ευρώ». Ο βουλευτής ανέφερε, ότι αποτελεί μυστήριο το γιατί δεν ζητούμε τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις. «Ο ελληνικός λαός αγνοεί εάν έχει υπογραφεί μυστικό σύμφωνο να βοηθήσουμε τους Γερμανούς – και γιατί να τους βοηθήσουμε; Οι Έλληνες ζητάνε να μάθουν γιατί δεν τα ζητάμε», ανέφερε ο κ. Αϊβαλιώτης. «Η Γερμανία, πριν την ενοποίησή της, πλήρωσε πολεμικές αποζημιώσεις και προς την Πολωνία και προς την Γιουγκοσλαβία, όχι όμως προς την Ελλάδα. Εμείς ακόμα παλεύουμε να καταλάβουμε τον γρίφο με τις ελληνικές

ΠαραλειΠόμενα... του Δημητρίου Ι. Γιαντσούλη

αποζημιώσεις και γιατί δεν εγγράφουν την οφειλή τους στις απαιτήσεις τους προς εμάς. Υπάρχει από εμάς πρόθεση Χριστουγεννιάτικα Έθιμα από τη συμψηφισμού, ώστε να ανακουφιστεί Μακεδονία κάπως το δημόσιο χρέος μας και να καταλάβει ο Σόιμπλε, η Μέρκελ και ο βιετναμογερμανός αντιπρόεδρος ότι “Το Χριστόξυλο” η Ελλάδα αντιδρά;», αναρωτήθηκε ο Στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας, τις βουλευτής του ΛΑΟΣ. παραμονές των Χριστουγέννων ο Δόλλης: Η Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα «Η Ελλάδα ο υ δ έ π ο τ ε παραιτήθηκε των αξιώσεων, ούτε θα παραιτηθεί. Ξέρω βεβαίως πως αυτό δεν φτάνει, γιατί πάντα μιλάμε για ζήτημα με ανθρωπιστικές παραμέτρους. Έχει επίσης ειπωθεί πολλές φορές, πως το ζήτημα παρουσιάζει πολυπλοκότητα και συνιστά αντικείμενο μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης», απάντησε ο Δ. Δόλλης: «Κάναμε βήμα μπροστά στο ζήτημα του Διστόμου. Η Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να ανακινήσει όποια πτυχή των γερμανικών αποζημιώσεων, εκτιμώντας το σύνολο των παραμέτρων. Θα ήθελα να μπορέσω να σας πω πως αύριο ξεκινά και μεθαύριο θα τελειώσει. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά μπορώ να πω πως το θέμα δεν πρέπει να αφεθεί να σβήσει», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

«Για να είστε ασφαλής»

Καλά Χριστούγεννα Ευτυχές το 2012! Tél.: 514 748-8861 • Fax : 514 748-0241 750, boul. Marcel Laurin, suite 122 St-Laurent, QC H4M 2M4

Οι δικηγόροι Καλλιόπη Ε. Χατζή και Δημήτριος Ε. Χατζής

Σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και καλή Χρονιά! 1117, rue Ste-Catherine Ouest, suite 707, Montréal, QC H3B 1H9 Tel.: 514 849-3526 • 514 849-2117 - Fax: 514 849-1595 E-mail: info@hadjislaw.ca • www.hadjislaw.ca

νοικοκύρης κάθε σπιτιού ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο και γερό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό είναι το Χριστόξυλο. Η νοικοκυρά έχει ήδη φροντίσει να καθαρίσει το σπίτι και ιδιαίτερα το τζάκι με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζει ακόμη και την καπνοδόχο του σπιτιού, ώστε να μη μπορέσουν να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως αναφέρεται στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων , όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι , ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά και μπαίνει στην εστία το Χριστόξυλο. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη Του.

Κάθε οικογένεια, προσπαθεί να διατηρήσει αυτή τη φωτιά αναμμένη για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Φώτα. «Οι Μωμόγεροι» Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του Νομού Δράμας συναντάμε το έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο προέρχεται από του Πόντιους πρόσφυγες. Η ονομασία του εθίμου προέρχεται από τις λέξεις μίμος ή μώμος και γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών. Αυτοί, φορώντας τομάρια ζώων – λύκων, τράγων ή άλλων - ή ντυμένοι με στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά, έχουν τη μορφή γεροντικών προσώπων. Οι Μωμόγεροι, εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου των εορτών, και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες στους δρόμους των χωριών και τραγουδούν τα κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους: «Αρχή κάλαντα και αρχή του χρόνου, πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου». ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 6 ►

Tel.: 514.288.8640 Fax: 514.288.8175 1115 Sherbrooke St. West (γωνία Peel) Suite 1105 Montreal, Quebec, H3A 1H3 E-mail: manolakos@bellnet.ca

Ο πρώτος Έλληνας συμβολαιογράφος

Δημήτριος Μανωλακός

εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του, στους φίλους και σε όλη την Ελληνική παροικία Χαρούμενα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2012 να είναι γεμάτο αγάπη, ειρήνη και πρόοδο για όλους ανεξαιρέτως.

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 5


ΠαραλειΠόμενα...ΠαραλειΠόμενα...ΠαραλειΠόμενα...

ελληνική οικονομία, εκτιμώντας ότι η ύφεση το 2011 θα διαμορφωθεί Όταν δύο παρέες συναντηθούν, κάνουν στο 6,1%, έναντι του 5,5% που ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση και οι... μία ομάδα να νικήσει και η άλλη να διεθνείς δανειστές της χώρας. δηλώσει υποταγή. Παραλλαγές του Για το 2012, το ΑΕΠ εκτιμάται από τον ίδιου εθίμου, συναντώνται σε χωριά ΟΟΣΑ ότι θα συρρικνωθεί κατά 3%, ενώ της Κοζάνης και της Καστοριάς, η επιστροφή σε ανάπτυξη θα γίνει το με την ονομασία Ραγκουτσάρια. 2013, με τον οριακό ρυθμό του 0,5%. Στη σχετική έκθεση του Οργανισμού Μεγαλύτερη Ύφεση στην Ελλάδα αναφέρεται ότι υπάρχουν σοβαροί καθοδικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές Προβλέπει ο ΟΟΣΑ Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του προοπτικές της χώρας, τονίζοντας Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας ότι «οποιαδήποτε μετακίνηση από και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την την απόφαση για πλήρη εφαρμογή

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η 29η ΕΚΔΟΣΗ 2012, ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝA ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, SUPER MARKETS ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ,VARIETY STORES, κ.α. ΤΗΛ. 450-973-2112 ΦΑΞ 450-934-3743 WWW.GREEKPAGESPLUS.COM Οι ιδιοκτήτες Κώστας και Κατερίνα Παπαδάκη ευχαριστούν τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές για την υποστήριξή τους.

του προγράμματος προσαρμογής θα ενέτεινε τον κίνδυνο για στάση πληρωμών». Όσον αφορά το έλλειμμα του προϋπολογισμού, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι αυτό θα υποχωρήσει από 9% του ΑΕΠ φέτος στο 7% το 2012 και στο 5,3% το 2013, εξαιρουμένου του όποιου οφέλους από το σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

ενισχύσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό ρεύμα προς την Σαντορίνη από κάθε γωνιά του πλανήτη και έχουν επιμηκύνει σημαντικά την τουριστική περίοδο. Σημειώνεται ότι τα πρώτα κρουαζιερόπλοια φθάνουν στο νησί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Ομορφότερο Νησί του Κόσμου Ανέδειξε το ΒBC τη Σαντορίνη

100 Άτομα Είχε Προσλάβει ο Γ. Παπανδρέου για τα Λεγόμενα Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης!

«Στη Σαντορίνη αισθάνεσαι όπως σε κανένα άλλο σημείο της γης. Στο σημείο αυτό, τα πάντα είναι πιο φωτεινά: Τα άσπρα σπίτια με τις καμάρες τους, η θάλασσα και τα ηλιοβασιλέματα στην καλντέρα», αναφέρει το BBC στην ιστοσελίδα του, στην ενότητα ταξιδιών, κατατάσσοντας το φημισμένο κυκλαδίτικο νησί, πρώτο στον κατάλογο των πέντε ομορφότερων νησιών στον κόσμο. Στο κατάλογο των ωραιότερων νησιών του κόσμου ακολουθούν, μετά τη Σαντορίνη, το Μπαλί στη Ινδονησία, το Κέιπ Μπρίτον στον Καναδά, τα νησιά Μπορακάι στις Φιλιππίνες και ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος (που αποτελείται από 900 νησιά) στην Αυστραλία. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η Σαντορίνη έχει αποσπάσει δεκάδες διεθνείς διακρίσεις από διεθνή περιοδικά του τουριστικού χώρου, αλλά και άλλους τουριστικούς οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης που την συγκαταλέγουν σταθερά μεταξύ των κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών στον κόσμο. Οι διακρίσεις αυτές έχουν

Τελικά λεφτά υπήρχαν αλλά όχι για τον Ελληνικό λαό αλλά για την προώθηση της εικόνας του πρώην πρωθυπουργού και την καλύτερη ενημέρωση του στα πλαίσια της νέας τάσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ-Κυριακή 18.12.11, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου διατηρούσε ομάδα 100 που είχαν προσληφθεί για την παρακολούθηση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης twitter, Facebook, LinkedIn κ.λπ. Ακόμα και ο συντάκτης του άρθρου αναρωτιέται για το τι έκαναν όλοι αυτοί και πόσο μάς κόστιζαν άραγε εν μέσω οικονομικής κρίσης ;

Οι ΗΠΑ Οπλίζουν τα Αραβικά Εμιράτα Ενάντια στο Ιράν

Η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα πρότεινε πρόσφατα την πώληση 600 βομβών μεγάλης ισχύος που είναι ικανές να διαπεράσουν οχυρώσεις ή να εκραγούν σε μεγάλο βάθος («bunker busters”) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που βρίσκονται πολύ κοντά στο Ιράν, για την αντιμετώπιση “περιφερειακών απειλών”. ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 36 ►

Εύχομαι σε όλους τους συμπάροικους, Χαρούμενα Χριστούγεννα, Υγεία, Χαρά κι Ευτυχία στη νέα χρονιά που ανατέλλει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μου που μου δίνουν την ευκαιρία να τους εξυπηρετώ από το 1985 ως σήμερα. Πάντα με συνέπεια και ειλικρίνεια θα είμαι στη διάθεση όλων.

Στέργιος Α. Κυριαζίδης

B. Eng., A.I.B. Ασφαλιστικός σύμβουλος... μαζί σας από το 1985

Financière Lanthier 1130 Victoria, St-Lambert, Québec J4R 1P9 Τηλ.: (450) 671-7111#228 ή (514) 990-7222 • Fax: (450) 671- 2799 • Pager: (514) 301-9525 e-mail: sakiriazidis@hotmail.com

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

6 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Διαθέσιμο στις Πιτσαρίες και στις Υπεραγορές Τροφίμων

Πρώτα η ποιότητα!

Πάνω απο 40 χρόνια παράδοση στην ποιότητα

ΕυχόμαστΕ χαρόυμΕνα χριστόυγΕννα ΚαλΕσ γιόρτΕσ

ΕυτυχισμΕνό τό 2012 ItalIan food products 10548 boul. l’archevêque, Montréal • tél.: 514-323-2643

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 7


Από την Βουλή του Κεμπέκ του Γεράσιμου Σκλαβούνου Βουλευτής του Laurier-Dorion

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Με μέγαλη χαρά βρίσκομαι και πάλι κοντά σας με αυτή τακτική ενημέρωση. Αυτήν την εβδομάδα, στον τομέα υγείας, ο Υπουργός Υγείας, κ. Yves Bolduc, ανακοίνωσε σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τις περιοχές του Λαβάλ και του Μόντρεαλ. Για την περιοχή του Λαβάλ, πρόκειται για μια επιπλέον ετήσια χρηματοδότηση ύψους 14,6 εκ. δολαρίων για τις υπηρεσίες σε ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα, 3 εκ. δολάρια θα διατεθούν σε υπηρεσίες στο σπίτι και 11,6 εκ. δολάρια για την υλοποίηση στεγών προσφέροντας υπηρεσίες υγείας σε αδύναμους ηλικιωμένους καθώς και λειτουργική αποκατάσταση σε ηλικιωμένους που βγαίνουν από το νοσοκομείο. Όσο για την περιοχή του Μόντρεαλ, πρόκειται για μια χρηματοδότηση ύψους 257 εκ. δολαρίων για την συντήρηση και ανακαίνιση των ακινήτων, καθώς και την αντικατάσταση ή την βελτίωση των επίπλων και του εξοπλισμού των κέντρων υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. Την περασμένη εβδομάδα, ο συνάδελφός μας, κύριος David Whissell, Βουλευτής στην περιοχή Argenteuil και πρώην Υπουργός Εργασίας, πείρε την δύσκολη απόφαση, ύστερα από

14 χρόνια, να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή και να επιστρέψει στην οικογενιακή του επιχείρηση. Αν και θα μας λείψει η έμπηρογνωμοσύνη του, του εύχομαι καλή επιτυχία. Όπως κάθε χρόνο, ο Πρωθυπουργός, κύριος Jean Charest, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, κύριο Sam Hamad, θα παραβρεθεί στο παγκόσμιο οικονομικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Davos της Ελβετίας, στις 25-27 Ιανουαρίου 2012. Το συνέδριο αυτό συγκεντρώνει κάθε χρόνο αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και ηγέτες των πολυεθνικών εταιρειών και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την προώθηση του Βορείου Σχεδίου (Plan Nord), το οποίο θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω των 80 δις. δολαρίων και θα δημιουργήσει ή θα ενισχύσει 20 000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως. Τελικά, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας εύχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα κι ένα Νέο Έτος γεμάτο υγεία, χαρά και πρόοδο. Γεράσιμος Σκλαβούνος Βουλευτής του Laurier-Dorion 514 273-1412 gsklavounos-lado@assnat.qc.ca

Μαζί μας οι Τραπεζικές σας Συναλλαγές, γίνονται ευκολότερα

Ευχαριστήριο

Λαμπρή Χριστουγεννιάτικη δεξίωση στην προξενική κατοικία Μιά ζωντανή Χριστουγεννιάτικη δεξίωση οργάνωσε στην προξενική κατοικία ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Θάνος Καφόπουλος, καλώντας όλους τους επώνυμους της Ελληνικής παροικίας, κυρίως άτομα του οργανωμένου Ελληνισμού και Ο Γενικός πρόξενος Θάνος Καφόπουλος ανάμεσα στη δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλη και τη εκπροσώπους των Ρίκα Αργύρη εξ Ελλάδος ορμώμενη. μέσων ενημέρωσης. Η ατμόσφαιρα ήταν θερμή, ο κόσμος είχε κέφι και βεβαίως το θέμα της συζήτησης ήταν αν τελικά η Ελλάδα θα οδηγηθεί στη δραχμή από την ανικανότητα των εταίρων να κρατήσουν την ευρωζώνη αλώβητη. Καλά Χριστούγεννα και του Χρόνου Γενικέ μας ! Ιουστίνη Φραγκούλη

Δεν έλειψαν από τη βραδυά ο Πήτερ Ντέρος, το ζεύγος Τζέρυ Σκλαβούνου και η Μέλπη Αρβανίτη.

Μόντρεαλ, Δεκέμβριος 2011 Με ιδιαίτερη χαρά θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε πως η συλλογή χρημάτων για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για πολλούς συνανθρώπους μας, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Στην επιτυχία αυτή συμβάλλατε κι εσείς, με την καλοσύνη και γενναιοδωρία σας, και γι΄ αυτό σας είμαστε ευγνώμονες για μια ακόμα φορά. Η συλλογή χρημάτων μας επέτρεψε να βοηθήσουμε οικογένειες συνανθρώπων μας. Έτσι, θα περάσουν τις γιορτές με αξιοπρέπεια. Με την ευκαιρία αυτή, σας μεταφέρουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων. Ευελπιστούμε και στην μελλοντική σας υποστήριξη, με την ίδια πάντα καλοσύνη και γενναιοδωρία, και ευχόμαστε κάθε καλό σε σας και στην οικογένειά σας. Με μεγάλη εκτίμηση

Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά

Ο Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης φωτογραφίζεται με το ζεύγος Β Σέρκου, ενώ στα δεξιά τους βρίσκονται η Μαρία και Ζήσης Φωτόπουλος και ο Γιάννης Μπουγάς.

Η Μέλπα Καματερός από την Ασπίδα της Αθηνάς, η πρόεδρος της Φιλίας Ιωάννα Τσουμπλέκα και η Ρίκα Αργύρη εξ Ελλάδος.

Jean-Talon & Querbes Yvan Gingras, Διευθυντής

8 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


ww w.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

m

o c.c va lan

Vancouver / Pacifica : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7 Toronto / Nemesis : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3 Ottawa / Pegasus : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1 Montreal / Odyssey : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7 Quebec City / Atlantica : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3

Οι αδελφοί Ιωάννης και Βασίλης Γεωργούδης ιδιοκτήτες των Πανκαναδικών Κέντρων Παρακολούθησης Συστημάτων Συναγερμού SURVEILLANCE LANVAC Εύχονται στο προσωπικό τους, στους αξιότιμους και πολυπληθείς πελάτες, στους συνεργάτες, φίλους, στην Ελληνική Παροικία και σε όλους τους όπου γης Έλληνες Χαρούμενα Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά Με υγεία ευτυχία και πρόοδο.

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 9


Υπερατλαντική Μουσική Μαγεία

Τα παιδιά της Φλογέρας «μάγεψαν» το Κοινοβούλιο του Καναδά και το Δημαρχείο του Λαβάλ (ΤΑ ΝΕΑ) Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν το είχαν φανταστεί αυτό! Ότι το Καναδικό Κοινοβούλιο θα έκανε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτά και ότι την επόμενη ημέρα θα υπογράφανε το χρυσό βιβλίο της

πόλης του Λαβάλ. Και όμως χάρις στους Γερουσιαστές Pana Merchant και Λεωνίδα Χουσάκο καθώς και τον Αντιδήμαρχο του Λαβάλ Βασίλη Αγγελόπουλο, αυτό ακριβώς έγινε.

Από αριστερά, Η Καλλ. Διευθ. της Chroma Musika Μαρία Διαμαντή, ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Καναδά Γιώργος Βάσιλας, ο Γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος, η ιδρυτής των Ζουζουνιών Κατερίνα Γιαννίκου, η Γερουσιαστής Pana Papas Merchant, ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Ελευθέριος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Βασίλης Μπαλαμπάνος και ο Καλλ.Διευθ. της Chroma Musika Δημήτρης Ηλίας.

Χαρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλη την Ελληνική παροικία, εύχονται ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του φημισμένου εσταιατοριου Greek Specialties

Le Jardin de Panos 521, Duluth Est, Montréal, Qc

514.521.4206

Στο Κοινοβούλιο του Καναδά…

Την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2011, στις 7:00 μμ, στο Συνεδριακό Κέντρο της Καναδικής Βουλής, τα 54 παιδάκια που συμμετείχαν στο μιούζικαλ Η Μαγική Φλογέρα, φιλοξενήθηκαν από τους δύο Γερουσιαστές οι οποίοι μίλησαν με ιδιαίτερη θέρμη για αυτή την πρωτόγνωρη υπερατλαντική μουσική συμμαχία μεταξύ παιδιών από την Ελλάδα και τον Καναδά. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της Chroma Musika, Μαρία Διαμαντή και Δημήτρης Ηλίας, στη συνέχεια παρουσίασαν βίντεο από την 15μηνη παραγωγή η οποία μετά το βιβλίο/ CD κατέληξε σε DVD στο οποίο συμμετέχουν τα Ελληνοκαναδεζάκια μαζί με τα Ζουζούνια από την Ελλάδα. Η ιδρυτής των Ζουζουνιών Κα Κατερίνα Γιαννίκου αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της Ελληνικής παιδικής ψυχής για το μέλλον της Πατρίδας, ενώ ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Κύριος Ελευθέριος Αγγελόπουλος, μίλησε για το γεγονός ότι τα παιδιά του μεγάλωσαν με τα Ζουζούνια παράλληλα εκθειάζοντας το καταπληκτικό έργο που γίνεται στα σχολεία Σωκράτης από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της χορωδίας Chroma Musika/Socrates. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τα παιδιά από το Μόντρεαλ τραγούδησαν αποσπάσματα από το μιούζικαλ μέσα σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα εκατοντάδων παρευρισκομένων από το Μόντρεαλ και την Οττάβα. Η εκδήλωση στην Καναδική Βουλή υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στον Καναδά, την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ και την ΑΧΕΠΑ Καναδά της οποίας ο πρόεδρος Γιώργος Βάσιλας αναφέρθηκε στην ταυτοποίηση στόχων του πρότζεκτ

Ο Γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος συνεχάρη τα παιδιά της χορωδίας.

Η Γερουσιαστής Pana Papas Merchant εξέφρασε την συγκίνηση της ακούγοντας τα παιδιά. Μαγική Φλογέρα με τους στόχους της ΑΧΕΠΑ για διάδοση της Ελληνικής κουλτούρας. Η εκδήλωση έκλεισε με παράδοση αναμνηστικών πλακών με όλες τις υπογραφές των παιδιών στους 2 γερουσιαστές, τον Πρέσβη, τον Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ και τον πρόεδρο της ΕΚΜΜ Κύριο Βασίλη Μπαλαμπάνο.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 11 ►

Ο Χειρούργος Οδοντίατρος Θεόδωρος Χαλάτσης εύχεται σε όλη την ομογένεια Χαρούμενα Χριστούγεννα και με Υγεία, ευτυχία και πρόοδο το Νέο Έτος Θεόδωρος Χαλάτσης

Χειρούργος Οδοντίατρος B. Sc. D.D.S.

Οδοντιατρείο: 4439, Samson Blvd. Laval (Québec) H7W 2G8 • Τηλ.: (450) 978-0191

10 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Υπερατλαντική Μουσική Μαγεία

Τα παιδιά της Φλογέρας «μάγεψαν» το Κοινοβούλιο του Καναδά και το Δημαρχείο του Λαβάλ ◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 10 Και στον Δήμο του Λαβάλ…

Το επόμενο βράδυ στις 9 Δεκεμβρίου Ο Αντιδήμαρχος του Λαβάλ κ. Βασίλης Αγγελόπουλος, δεξιώθηκε τους λιλιπούτειους σταρ και τους συντελεστές στο Δημαρχείο του Λαβάλ τονίζοντας στην ομιλία του την σημασία τέτοιου είδους συνεργασιών για τα πάνω από 20 Λαβαλιωτάκια που συμμετείχαν στην χορωδία. “Η Μαγική Φλογέρα είναι ένα αξέχαστο γεγονός για όλους τους συμμετέχοντες μικρούς και μεγάλους,” είπε ο Αγγελόπουλος. “Οι πλούσιοι κάτοικοι του Χάμελιν μπορεί να χρειάστηκαν μια υπερφυσική παρέμβαση για να διδαχθούν, αλλά για τα ταλαντούχα παιδιά της παραγωγής εδώ σήμερα απαιτήθηκε μόνο λίγη λογοτεχνική μαγεία και μια δόση διαπολιτισμικής συνεργασίας για να μάθουν τη χαρά να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους στην άλλη άκρη του ωκεανού.” Συγκινητική ήταν η ομιλία της μικρής αποφοίτου του Σωκράτη 5 Παναγιώτας Κορονέου η οποία κληρώθηκε να εκπροσωπήσει τα παιδάκια στο βήμα. Η όμορφη, ζεστή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Λαβάλ έκλεισε με την υπογραφή του Χρυσού Βιβλίου της Πόλης από τα ενθουσιασμένα παιδιά της χορωδίας τα οποία έλαβαν και αναμνηστικά δώρα.

Η συνέχεια… Και εκεί που οι συντελεστές της Μαγικής Φλογέρας νόμιζαν ότι η παρουσίαση στο Δημαρχείο του Λαβάλ έκλεινε τον κύκλο εκδηλώσεων του έργου, να’ σου που ο αυλητής ξανακαλείται αυτή τη φορά από την Ελληνική Κοινότητα της Οτάβας, της Θυγατέρες της Πηνελόπης Οτάβας και τον πολιτιστικό σύλλογο Παρνασσός να ξαναπαίξει στις 6 Μαΐου. Έτσι τα παιδάκια και ποντικάκια της Φλογέρας μαζί με τον φαφλατά Δήμαρχο και την φαντασμένη Δημαρχίνα, δίνουν ραντεβού το Μάιο για την πρώτη θεατρική παρουσίαση του έργου στο Κοινοτικό κέντρο της Οτάβας.

Υπό την διεύθυνση του Δημήτρη Ηλία τραγούδησαν τα παιδιά της χορωδίας αποσπάσματα από την Μαγική Φλογέρα PHOTO: Martin C. Barry • Newsfirst

Groupe AXIA SAVVIS Ο κ. Γιώργος Μανωλικάκης και όλο το προσωπικό Εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους και στον Ελληνισμό Χαρούμενα Χριστούγεννα Κι’ Ευτυχές το Νέο Έτος Ο Αντιδήμαρχος του Λαβάλ κ. Βασίλης Αγγελόπουλος, τόνισε στην ομιλία του την σημασία τέτοιου είδους συνεργασιών για τα πάνω από 20 Λαβαλιωτάκια που συμμετείχαν στην χορωδία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Tel.: 514-278-1647 • Fax: 514-278-8010 georgemanolikakis@bellnet.ca

1955, chemin Côte de Liesse, Suite 212, St-Laurent, QC H4N 3A8 Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί μας… Συντονιστείτε στον σταθμό της ζωής σας CFMB 1280, παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και απολαύστε τα ειδικά γιορτινά μας προγράμματα. Ευχόμαστε στους πολυάριθμους - πιστούς ακροατές μας και σε όλους τους ομογενείς Χαρούμενα Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο 2012. Γιώργος Γκιούσμας, Κώστας Δανιηλίδης, Ελένη Δρακοπούλου, Δημήτρης Ηλίας, Γιώργος Καλιβρούσης, Μαριλένα Καλογρίδη, Dr. Αθανάσιος Κατσάρκας, Dr.Guy Legault, Βρισηίς ΜαύρουΠαιδούση, Dr. Κυριάκος Ματζιωρίνης, Δημήτρης Μεταξάς, Dr. Ιωάννης Μπουγάς, Κάρολ Ντέρος, Νίκος Παγώνης, Ρένα Παπαθανάκου, Κωνσταντίνα Πετροπούλου, π. Παναγιώτης Σαλατέλλης, Σούλα και Γιώργος Τελλίδης, Μιχάλης Τελλίδης, Ιωάννα Τσουμπλέκα, Ζαφείρης Φαφούτης. *Φιλοξενούμενος την παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τορόντο-Καναδά κ. Σωτήριος.

Η μουσική μαγεία συνεχίζεται!

Tel: 514 483-2362 • Fax: 514 483-1362 www.cfmb.ca • e-mail: tellides@cfmbradio.com Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 11


PILAROS : $250 000 δωρεά σε Νοσοκομείο και $30 000 στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

4691 Samson blvd. (Γωνία 100th Ave)

Tηλ.:450 686-2347

Αικατερίνη Καραΐνδρος, Ιδιοκτήτρια

Οι επαγγελματικες υπηρεςιες πΟυ πρΟςφερΟυμε • Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και φαρμακευτική παρακολούθηση • Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας • Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές με η χωρίς ραντεβού • Πολλαπλές άλλες υπηρεσίες στο κατάστημα • Υπηρεσία Διανομής ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΑΣ Αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας ακολουθήσει.

εξετασεισ αΠΟ νΟσΟκΟμα

Σακχαρο, χοληΣτερινη, ΠιεΣη και για τυχον εμβολια για

ΤΡΙΤΗ απο 9 π.μ. - 3:30 μ.m. πεμπΤΗ απο 11:30 π.μ. - 6 μ.m.

Μετακομίσατε πρόσφατα σε νέα γειτονιά; Το υποκατάστημα JeanCoutu της γειτονιά σας και ο ή η φαρμακοποιός θα χαρούν να σας καλωσορίσουν και να κάνουν την μεταφορά των συνταγών φαρμάκων. Ως πελάτης του Jean-Coutu επωφελείστε απ’ αυτό το πλεονέκτημα όπου και όποτε θέλετε. Το Jean-Coutu φροντίζει πάντα για σας και την υγεία σας όπου κι’ αν πάτε.

Η φαρμακοποιός Αικατερίνη Καραΐνδρος Εύχεται στην Ελληνική Παροικία του Λαβάλ Καλά Χριστούγεννα και τρισευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012! Ανοικτά 7 ημέρες την εβδομάδα

Παράδοση της επιταγής των $250 000 από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Pilaros, Μιλτιάδη Αντύπα εκ μέρους της «Pilaros Taste of Dandforth» στους εκπροσώπους του Νοσοκομείου Toronto East General Hospital. Από αριστερά ο κ. Ken Reid εκπρόσωπος του Rogers SportsNet, o Dr. Anthony Duke και ο κ. Justin Van Dette του Νοσοκομείου Toronto East General Hospital, o ιδιοκτήτης της εταιρείας Pilaros, Μιλτιάδης Αντύπας και ο κ. Κωσταντίνος Βοϊδονικόλας πρόεδρος της Greek Town on the Danforth B.I.A.

Affiliated to

Δευτέρα με Παρασκευή 8:00 π.μ.-10:00 μ.μ. Σάββατο & Κυριακή 9:00π.μ.-9:00 μ.μ.

(ΤΑ ΝΕΑ) Ορισμένοι επιχειρηματίες πιστεύουν ατράνταχτα το να βοηθούν οργανισμούς και ιδρύματα που αποτελούν έργο για τους συνανθρώπους μας. Στον κλάδο αυτό ανήκουν και οι επιχειρήσεις των αδελφών Αντύπα. Συγκεκριμένα πρόσφατα στο Τορόντο, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pilaros, Μιλτιάδης Αντύπας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους

Ο ορκωτός λογιστής Δημήτρης Κρομμύδας και οι συνεργάτες του εύχονται στους πελάτες, φίλους, ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix Saint-Laurent, Québec H4L 3Y2 Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 Τηλ.: 011.30.210.64.25.793 / φαξ: 011.30.210.64.25.820 email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

και σε όλους τους συμπάροικους Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 !

του μεγαλύτερου Φεστιβάλ του Kαναδά «Pilaros Taste of Dandforth» στο οποίο κύριος χορηγός είναι η εταιρεία Pilaros, παρέδωσε επιταγή ύψους $250000 δολλαρίων στο τμήμα παιδιατρικής του Νοσοκομείου Toronto East General Hospital. Το ποσό προήλθε από τα έσοδα του Μεγαλειώδες φεστιβάλ «Pilaros Taste of Dandforth» που διοργανώνεται τον Αύγουστο επι 18 χρόνια, στο κέντρο του Ελληνικής παροικίας του Τορόντο και το οποίο επισκέπτονται περίπου δύο εκατομμύρια άτομα. Εκτός από την δωρεά στο Νοσοκομείο μια επίσης σημαντική δωρεά έγινε στον οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» που εδρεύει στην Αθήνα. Ο οργανισμός αυτός, προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε φτωχά και εγκαταλειμμένα παιδιά, ενώ παράλληλα προστατεύει τα δικαιώματα τους. Η δωρεά των $30 000 δολλαρίων στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εγκρίθηκε μετά από πρόταση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του φεστιβάλ «Pilaros Taste of Dandforth» κ. Κωσταντίνου Βοϊδονικόλα. Είναι γνωστό στην Ελληνική ομογένεια ότι από την ίδρυση της, η εταιρεία Pilaros της οικογένειας Αντύπα που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή στο εμπόριο Ελληνικών προϊόντων, ήταν και είναι πάντα πρώτη στην ηθική και οικονομική υποστήριξη σε οργανισμούς της παροικίας μας, φιλανθρωπικά ιδρύματα και προπαντός συνεχόμενος χορηγός και υποστηρικτής της Ελληνικής Κοινότητας και των Ελληνικών μας σχολείων. Ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν.

12 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Ailes de poulet cuit épicées 4kg Cooked Chicken Wings Spicy 4kg

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 13


«Μαραθώνιος Αγάπης 2011» (ΤΑ ΝΕΑ) Επιτυχία σημείωσε και ο φετινός 42ος Μαραθώνιος της Αγάπης του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 από τα στούντιο του ραδιοσταθμού CFMB. Ο έρανος απέφερε μέχρι στιγμής πάνω από $ 40,000 ενώ με τον παρόντα ρυθμό προσφορών αναμένεται να ξεπεράσει τις $ 50,000. Για την ιστορία, o Οργανισμός Hellenic Ladies Benevolent Society (επίσημη ονομασία), ιδρύθηκε πριν 90 χρόνια και θεωρείται πρωτοπόρος του

είδους του στην Βόρεια Αμερική. Αρχικός σκοπός του ήταν να βοηθήσει ελληνικές οικογένειες της παροικίας που είχαν ανάγκη οικονομικής, υλικής και ηθικής συμπαράστασης. Τα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχτηκε και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις κάθε εποχής και τις ανάγκες κάθε γενιάς. Ως γνωστόν, προσφέρει κάθε είδους βοήθεια σε ώρα έκτακτης ανάγκης όπως: βοήθημα για τρόφιμα, ενοίκιο, ηλεκτρικό, φαρμάκων και άλλων

ιατρικών εξόδων. Διαθέτει ακόμη πρόγραμμα καλοκαιρινών κατασκηνώσεων για παιδιά, ανάπηρους και ηλικιωμένους, παρέχει ενημέρωση για υπάρχουσες κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταφράσεις, οικονομική βοήθεια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και βοήθημα για έξοδα ταφής απόρων. Για τις προσφορές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Hellenic Ladies Benevolent Society, C.P. 94, Mount Royal, Qc H3P 3B8.

Φωτογραφίες από τον «Μαραθώνιο Αγάπης» 1971 (πριν ακριβώς 40 χρόνια!)

Ο Δημήτρης. Μανωλάκος ήταν τότε Πρόεδρος της Ε.Κ.Μ. και ο σημερινός Επίσκοπος Ιερατικός προϊστάμενος εάν θυμάμαι καλά στον Αϊ Γιώργη. Στην φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο ιδρυτής του CFMB Casimir Stanczykowski. Δίπλα στον Μανωλάκο  διαβάζει προσφορές  η Ελένη  Sisto Τελλίδη, συνεργάτιδα τότε των ελληνικών προγραμμάτων.

A

ALEVRAS Comptable agrée Chartered Accountant

Andreas Alevras, C.A. Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες και στην Ελληνική Ομογένεια Χαρούμενα Χριστούγεννα κι’ Ευτυχισμένο με Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο το 2012! 630 Curé Labelle, # 300 Laval QC H7V 2T7 Tel.: 450-688-8686 Fax: 450-688-5638

INSURANCE ANDRÉ BIRBILAS Χαρούμενα Χριστούγεννα και με Υγεία, ευτυχία και πρόοδο το Νέο Έτος

2012 514-286-0777

3930 Rue St Denis, Montréal QC H2W 2M2

14 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Γράφει η Λύντια Σκάλκου

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου «Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Μάριο Ευρυβιάδη συνέγραψαν το σημαντικό αυτό βιβλίο.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η Τελετή Απονομής Υποτροφιών

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο... Toυρκικό υποβρύχιο εγκλώβισαν Ελληνικά ελικόπτερα στην Κέα ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHRINERS

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 10 Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών πλαισιώνουν τους βραβευθέντες σπουδαστές/τριες στην τελετή απονομής υποτροφιών. PHOTO: ΤΑ ΝΕΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 13

ΙΜΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΙΜΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 10 ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14

1971: Ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού CFMB λαμβάνει τιμητική πλάκα από τον τότε Αρχιερατικό προϊστάμενο Αρχιμανδρίτη Σωτήριο Αθανασούλα (νύν Μητροπολίτη Καναδά) και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ Δημήτρη Μανωλάκο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παραχώρηση ωρών προς την Ελληνική παροικία. Δίπλα οι παραγωγοί των Ελληνικών προγραμμάτων Ρένα Παπαθανάκου ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΙΣ και Μιχάλης Τελλίδης.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΤΟ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η Τουρκία αγόρασε αεροπλανοφόρο!

- HMS Invincible ο νικητής των Φώκλαντς

Ελαφρύ αεροπλανοφόρο απέκτησε πρόσφατα και μπορεί μετά από κάποιες ag, προτίμησαν να το δώσουν στους η Τουρκία και μάλιστα όχι ένα τυχαίο εργασίες που σίγουρα θα διαρκέσουν Τούρκου, οι οποίοι έχουν έτσι ή αλλιώς αεροπλανοφόρο, αλλά τον νικητή του τουλάχιστον τρία χρόνια να επανέλθει πρόγραμμα ναυπήγησης ενός σκάφους πολέμου των Φώκλαντς το HMS Invinci- στην ενεργό δράση, όπως έκαναν και LPD στο μέγεθος του HMS Invincible.Το ble. Όπως μεταδίδεται από την Βρετανία, οι Κινέζοι με το παροπλισμένο παλαιό σκάφος εισήλθε σε υπηρεσία το 1980 το αεροπλανοφόρο κατακυρώθηκε σε μία ρωσικό αεροπλανοφόρο Varyag, το οποίο και αποσύρθηκε από το Royal Navy το τουρκική εταιρία που ανήκει στο ταμείο υποτίθεται ότι το αγόρασαν για πλωτό 2005, εκτιμάται όμως ότι έχει περιθώριο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και καζίνο και εν συνεχεία το μετέτρεψαν σε επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ακόμη 15 θεωρείται βιτρίνα του τουρκικού ΓΕΕΘΑ. κανονικό αεροπλανοφόρο! έτη. Το 17.000 τόνων αεροπλανοφόρο HMS Μάλιστα «κτύπησαν» και το HMS InvinΗ τουρκική εταιρεία που αγόρασε Invincible, μπορεί να μεταφέρει μέχρι και cible με πολύ υψηλή προσφορά ύψους το HMS Invincible, επισήμως το 22 μαχητικά αεροσκάφη του μεγέθους £ 5,000,000 (8 εκατομμύρια δολάρια προμηθεύτηκε για να το ... διαλύσει του F-35B της έκδοσης VSTOL και έχει ΗΠΑ), ενός Κινέζου επιχειρηματία, και να εκμεταλλευθεί την αξία του ως πλήρωμα 1100 ανδρών. αλλά προφανώς επειδή φοβήθηκαν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 2 ► Παροπλίστηκε το 2005, δηλαδή σχετικά επανάληψη του σκηνικού με το Vary-

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Παναγιωτίδης (10-14 Μαρτίου 2011), αποδέχτηκαν πρόσκληση του Συλλόγου Ποντίων Μόντρεαλ «Ο Εύξεινος Πόντος» για να παραστούν στον 47ο ετήσιο χορό του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 στο Chateau Royal, στο Μόντρεαλ.

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 11

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των αρχαίων ελληνικών μακεδονικών συμβόλων». Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία της Παμμακεδονικής στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους κατά την διάρκεια ομιλίας που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Ο κ. Νίμιτς ανέφερε επίσης ότι ίσως μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιείται ο όρος «ο λαός της τάδε Δημοκρατίας», ο «στρατός της τάδε Δημοκρατίας» και «η γλώσσα της τάδε Δημοκρατίας», αντί του όρου «Μακεδονικός».

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΕ ΕΝΑ ΤΑΓΜΑ ΙΤΑΛΩΝ

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 8,9

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 16,17,

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Fax: 450 688-9851

Bloody truth

Το βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 16

Η αποκαλύψη της αλήθειας των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

ΒΛεΠε ΣεΛίΔα 16

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΒΛεΠε ΣεΛίΔα 13

ΒΛεΠε ΣεΛίΔα 14

Aιµατηρή αλήθεια Bloody truth

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

Aιµατηρή Μάγεψαν τα Ελληνόπουλα αλήθεια

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Το ελληνικό Κογρέσσο του Κεμπέκ τιμά τον Βασίλη αγγελόπουλο

(ΤΑ ΝΕΑ) Η Ελληνική παροικία καλείται αυτή την Κυριακή στις 11:30 π.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο στην τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ για τον Ρουμελιώτη, Δικηγόρο και Αντιδήμαρχο του δήμου του Λαβάλ Βασίλη Αγγελόπουλο. Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια εκδηλώσεων του Κογκρέσσου που σκοπό έχουν να τιμώνται διαπρεπείς συμπάροικοι αλλά και παράλληλα να ενισχύονται οικονομικά τα ιδρύματα μας όπως τα Ελληνικά μας σχολεία. Ο σκοπός της αυριανής εκδήλωσης είναι να ενισχυθεί το ταμείο του Κογκρέσσου για το λόμπυ Ελληνικής εκπαίδευσης που είναι απαραίτητο για το μέλλον των σχολείων μας. Δεν πρέπει λοιπόν να λείψει κανείς απ’αυτή την σημαντική εκδήλωση.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Bloody truth

Η αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 8,9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

Aιµατηρή ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011 αλήθεια Bloody truth

Η αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

Aιµατηρή Επίσκεψη του Harper στην Ελλάδα αλήθεια

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη... Κογκρέσσου που είναι ανάμεσα στα Το μεγαλύτερο του επίτευγμα είναι ο άλλα «η διατήρηση και διάδοση του ουσιαστικός του ρόλος στην ένωση των Ο ομογενής δικηγόρος και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Ελληνισμού». Στην συνέχεια αναφέρ- δύο κοινοτήτων, της πρώην κοινότητας Αγγελόπουλος έλαβε τιμητικές πλακέτες από τον πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ Πήτερ Γιωργακάκο και τον θηκαν στο έργο και την δράση του κ. Αγγελόπουλου «μέσα στις δύσκολες προΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 10 ► πρόεδρο του συλλόγου Ρουμελιωτών Χρήστο Πετσίνη. PHOTO: Martin C. Barry • Newsfirst

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο Harper

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

ΤΑ ΝΕΑ- Όπως είναι γνωστό την περασμένη εβδομάδα-και για πρώτη φορά στα χρονικά της παροικίας- το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ σε επιστολή έκκληση ζητά όπως οι ψηφοφόροι Ελληνικής Καταγωγής στην περιοχή Laval-Les Îles μην ψηφίσουν το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδά. (Βλέπε σελίδα 6). Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα Τα Ελληνοκαναδικά Νεα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Αγγελόπουλος: Παροτρύνω τους Έλληνες να μην ψηφίσουν το Φιλελεύθερο κόμμα!

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12 ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 10

Η ΜΑΓΙΚΗ ΦΛΟΓΕΡΑ ΜΑΓΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

200 ΕΚΑΤ. ΒΑΡΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 14 Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που απασχόλησαν την εφημερίδα μας τον χρόνο που πέρασε. Όπως τα είδαμε και όπως τα παρουσιάσαμε. ολλά τα θέματα που προβλημάτισαν την εφημερίδα μας και τους αναγνώστες μας και αυτή την χρονιά. Το πιο σοβαρό όμως θέμα που μας πίκρανε και μας κράτησε (και κρατάει) σε αγωνία ήταν η Οικονομική Κρίση που «χτύπησε» την μακρινή αλλά τόσο αγαπημένη πατρίδα μας την Ελλάδα. Ξεφυλλίζοντας... τους μήνες ξαναθυμηθήκαμε στιγμές χαράς, υπερηφάνειας αλλά και αγωνίας. Αρχίζουμε λοιπόν !

Π

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

•Ο Φάκελλος της ΣΙΑ για τον Ανδρέα

•Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις.

Η Ελλάδα ενισχύει νησιά με ειδικές δυνάμεις και Έβρο με βαριές δυνάμεις, λόγω «καυτού» 2011. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι μονάδες πρώτης γραμμής του Ερυθρού Σταυρού σε Έβρο και ανατολικό Αιγαίο μετά από σχετική απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, υπό το φόβο Θερμού Επεισοδίου

Gilles Vaillancourt

Εορταστικό Μήνυμα του Δημάρχου

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ιδεώδης για ευχάριστες οικογενειακές στιγµές. Είναι επίσης η περίοδος που θα αναλογιστούµε το παρελθόν και θα ετοιµάσουµε τους µελλοντικούς µας στόχους. Εκ µέρους των µελών του δηµοτικού συµβουλίου σας εύχοµαι να περάσετε χαρούµενες εορτές µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα. Είθε όλα τα όνειρα σας να πραγµατοποιηθούν το 2012, γεµάτο υγεία και χαρά.

Παπανδρέου. Στο φως απόρρητα έγγραφα- ντοκουμέντα των μυστικών •Η αναδιαμόρφωση των συμμαχιών, υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο σκηνικό τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα και η εκμετάλλευση των εμπλεκόμενων Παπανδρέου. «τα οποία δεν είχαν ούτε συμφερόντων από τον Ελληνισμό. μιά καλή κουβέντα για εκείνον» Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για •Πραγματοποιήθηκε στις 14-12-2010 την παρουσίαση του βιβλίου» ΣΙΑ- Ο στην Αθήνα, συνέδριο που διοργάνωσαν απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των από κοινού το ΡΙΕΑΣ Ινστιτούτο εκδόσεων Α.Α. Λιβάνη, ο δημοσιογράφος Ερευνών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μιχάλης Ιγνατίου που μαζί με τον σπουδών και το ΕΛΚΕΔΑ – Ελληνικό καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Μάριο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Eυρυβιάδη συνέγραψαν το σημαντικό Αναλύσεων- με θέμα τη μελλοντική αυτό βιβλίο. δομή και το μέλλον της Ευρωπαϊκής ασφάλειας. •Αιγαίο. Κάτι σοβαρό και επικίνδυνο ετοιμάζεται. Κινδυνεύουν τα κυριαρχικά ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 16 ► δικαιώματα της χώρας μας.

Είναι παράδοση τις εορτάσιμες μέρες που έρχονται να ευχόμαστε Χρόνια Πολλά. Την προτεραιότητα στην λίστα των ευχών, την έχετε εσείς, οι σεβαστοί μας πελάτες. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται για να εξυπηρετήσουμε τις τραπεζικές σας ανάγκες. Η διεύθυνση και το προσωπικό της Caisse Desjardins de Chomedey εύχονται σ’εσάς και στις οικογένειες σας, Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2012! Laurent Caron Γενικός Διευθυντής

Chomedey

Θα είμαστε κλειστά την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, 2011. Επίσης την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου και Τρίτη 3 ιανουαρίου 2012.

Κεντρικά Γραφεία

3075, Cartier Blvd. Chomedey, Laval

Από αριστερά οι κ.κ.: Κωσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Αντώνιος Τσιμικλής, ο Γενικός Διευθυντής Laurent Caron και ο Παντελής Γεωργακόπούλος

Κέντρο εξυπηρέτησης

4595, Samson Blvd. Chomedey, Laval Tel.: (450) 688-0900 Υπερσύχρονες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα www.desjardins.com/caissedechomedey

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 15


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

δικαιώματα της χώρας μας Τουρκικό υποβρύχιο εγκλώβισαν ελληνικά •Αιγαίο. Κάτι σοβαρό και επικίνδυνο ελικόπτερα στην Κέα. ετοιμάζεται. Κινδυνεύουν τα κυριαρχικά Τουρκικό ήταν τελικά το υποβρύχιο που εντόπισαν και κυνήγησαν επί ώρες τα δύο ελικόπτερα S-70 B-6 Aegean Hawk την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το πρωϊ. Βορειοδυτικά της Κέας, 8,5 μίλια από την νήσο Μαντιλού και 11,5 μίλια νότια της Καρύστου, σε μια κορυφαία επιθετική κίνηση που όμοια της δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν.

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 15

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

truth

έγγραφα-ντοκουμέντα.

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Αιγαίο. Κάτι σοβαρό και επικίνδυνο

ετοιμάζεται. Κινδυνεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας Ίμια, 15 χρόνια μετά. Το ημερολόγιο της κρίσης. Στις 29 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν ακριβώς δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη ευθεία αμφισβήτηση εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία.

•Αιγαίο. Κάτι σοβαρό και επικίνδυνο ετοιμάζεται. Κινδυνεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας .

•Καλή Χρονιά ... από το σώμα Ελλήνων προσκόπων του Κεμπέκ.

•Έφυγε η Σοφία Γκεϊβελοπούλου ... η γυναίκα που έντυσε εκατοντάδες ελληνόπουλα και ελληνοπούλες με παραδοσιακές στολές για τις εμφανίσεις τους σε παρελάσεις και εθνικές παραστάσεις.

Την Κυριακή,16 Ιανουαρίου 2011 έγινε η κοπή της Βασιλόπιττας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ

Στους φίλους και πελάτες μας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2012

992 Labelle, 237 Van-Horne, Chomedey Montreal (Απέναντι από το Κέντρο Αγορών St-Martin)

450 687-5082

514 273-2731

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

•Ρένα

Παπαθανάκου: 50 Χρόνια •Τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου Ελληνικό ραδιόφωνο. μεταξύ Κύπρου και Κρήτης Αποκλειστική συνέντευξη στη Λύντια Στην περιοχή που συναντώνται οι ΑΟΖ Σκάλκου. Κύπρου και Ελλάδας. Είναι πια γνωστό ότι η φωνή που «Λεβιάθαν Νο 2 » διαφοροποιούσε τα πρωϊνά του Σαββάτου μας μέσα από τα ερτζιανά αποφάσισε να απομακρυνθεί από το •Ινστιτούτο Διαβαλκανικών σχέσεων. Παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας ραδιόφωνο. ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 17 ►

Το λογιστικό γραφείο

Alex Tzintzis Εύχεται

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος Tél.: 450 688-9607 • 08 Fax: 450 688-1389 E-mail: atzintis@primus.ca 23, rue des Bocages, Chomedey, Laval, Qc H7W 4Z1

16 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Το βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Bloody truth

Bloody truth

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

truth

truth

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

•Οι ψευδολογίες των εθνικών δημαγωγών

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

στην περιοχή που ξεκινά από τον Άρθρο της Τουρκοκυπριακής εφημερίδας Πατραϊκό κόλπο και εκτείνεται δυτικά «Αφρικα» από την Τουρκία κατήγγειλε ο πρόεδρος στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου του Ινστιτούτου Δρ. Θαλής Μυλωνάς, και συγκεκριμένα στα νησιά της •Φαρμακευτική ασφάλιση. στην ετήσια εκδήλωση του Ινστιτούτου Κεφαλλωνιάς, της Ιθάκης και της Είναι απαραίτητο να εγγραφείτε Διαβαλκανικών σχέσεων, προς τιμή του Λευκάδας. ή να διαγραφείτε από το σύστημα διπλωματικού σώματος των Βαλκανικών φαρμακευτικής ασφάλισης του Κεμπέκ. χωρών και της Κύπρου, στην οποία •Η Ελλάδα σε πολύ καλύτερη οικονομική συμμετείχαν δέκα επτά πρέσβεις και κατάσταση από τους δανειστές της... •Μακεδονικές οργανώσεις. διπλωματικοί εκπρόσωποι των ως Απόφαση - Ψήφισμα των Μακεδονικών άνω χωρών και τριακόσια μέλη του •Οι νουνεχείς ψηφοφόροι και ο συλλόγων προς την βουλή των Ελλήνων: Ινστιτούτου. ρατσιστικός παραλογισμός της « ...Δεν συναινούμε στην πλαστογράφηση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. της ιστορίας μας και δεν αποδεχόμαστε •Άκρως εμπιστευτικό έγγραφο για Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει ονομασία της ΦΥΡΟΜ, σύνθετη ή 200 εκατ. βαρέλια στον Πατραϊκό το ότι ως Έλληνες της Κύπρου διανύουμε απλή που να περιλαμβάνει τον όρο μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της «Μακεδονία» ιστορίας μας. Φτάσαμε στο σημείο να προσπαθεί εναγωνίως η ηγεσία μας να •Την επιστροφή της Αμμοχώστου βρεθεί ο τρόπος να νομιμοποιηθεί η προτείνει η σκληρή έκθεση προόδου κατοχή μέσω της λύσης «διζωνικής της Ε.Ε. για την Τουρκία. Την επιστροφή δικοινοτικής Ομοσπονδίας» των δύο της περίκλειστης πόλης-φάντασμα συνιστούντων «στέϊτς», με εκ περιτροπής της Αμμοχώστου προτείνει η έκθεση προεδρία και παραμονή Τούρκων προόδου της Ε.Ε για την Τουρκία, εποίκων. σύμφωνα με δημοσίευμα της Τουρκικής εφημερίδας «Βατάν», η οποία κάνει •Επιστολή αγωνίας του Δημάρχου λόγο για σκλήρυνση της στάσης του Μεγίστης για το νησί του και για την ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση. Ελληνική ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Η τελετή απονομής υποτροφιών 20102011

Όπως κάθε χρόνο, μια ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή επιτροπή εκτίμησε και βαθμολόγησε με αντικειμενικά και ακαδημαϊκά κριτήρια , τις αιτήσεις υποψηφίων για υποτροφίες από νέους και νέες επιστήμονες που αρίστευσαν στις σπουδές τους, την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.

•Ελληνικό ίδρυμα υποτροφιών.

Καθορισμός νέας ονομαστικής υποτροφίας του Ελληνικού ιατρικού συλλόγου Κεμπέκ, στη μνήμη του ιατρού Δρ. Πέτρου Βαρβαρίκου.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 18 ►

προς την κοινότητα

Βουλευτής του Chomedey Κοινοβουλευτικός γραμματέας του Υπουργού Μεταφορών και του Υπουργού Εισοδήματος. Πρόεδρος της επιτροπής Απασχόλισης και Οικονομίας Tηλ. : 450 686-0166

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 16

Guy Ouellette

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Michelle Courchesne

Alain Paquet

Gerry Sklavounos

Βουλευτής του Fabre Υπουργός Θυσαυροφυλακίου, Υπουργός Κυβερνητκής διαχείρισης και Υπουργός για την περιοχή του Λαβάλ.

Βουλευτής του Laval-des-Rapides

Βουλευτής στην περιοχή Laurier-Dorion και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας

Υφυπουργός Οικονομίκών Tηλ. : 450 668-6077

Tηλ. : 450 689-5516

και Κοινωνικών Υπηρεσιών Tηλ. : 514 273-1412

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά Εκ μέρους της Κυβέρνησης του Κεμπέκ, θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας, για να ευχηθούμε στην Ελληνική παροικία του Λαβάλ Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά και προκοπή το Νέο Έτος 2012 Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 17


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκε τον διορισμό του προσωπικού του φίλου •Η Τουρκία αγόρασε αεροπλανοφόρο. και πρώην συνεταίρου, ποινικολόγου κ. Τον νικητή του πολέμου των Φώκλαντ Αθανάσιου Πεντεφούντα στη θέση του το HMS INVINCIBLE. αντιπροέδρου της Καναδικής επιτροπής Ραδιο-τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών.

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 17

•Σταύρος Λάλας: Ένας αδικημένος κατάσκοπος.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

truth

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αντίτιμο για τις υπηρεσίες του είναι να μην του αναγνωρίζεται το δικαίωμα να δηλώνει Έλληνας .

Γκάρντιαν έχουν ενδιαφέρον

πολύ

μεγάλο

δωρίζει 250.000 δολλάρια νοσοκομείο παίδων Shriners.

Μπαλαμπάνος: Λόγω έλλειψης οικονομικού απολογισμού του Λαβάλ υπάρχει κίνδυνος για την άδεια των Ελληνικών σχολείων. Κύριο θέμα η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σχολείου «Σωκράτης»

•Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου •Η οικογένεια της Αχέπα Μόντρεαλ της ΕΚΜΜ. στο

ΜΑΡΤΙΟΣ

•Εκπληκτικό το Ζακυνθινό καρναβάλι

450 και πλέον άτομα παρευρέθηκαν στο καρναβάλι που διοργάνωσε ο σύλλογος •Σε πορεία ανόδου οι Καστοριανοί. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1955 από Ζακυνθίων. καστοριανούς , κυρίως γουναράδες,

Όπως μεταδίδεται από την Βρεττανία, το αεροπλανοφόρο κατακυρώθηκε σε μία Τουρκική εταιρεία που ανήκει στον ταμείο των Τουρκικών Ενοπλων Δυνάμεων και θεωρείται βιτρίνα του τουρκικού ΓΕΕΘΑ. Το 17.000 τόνων αεροπλανοφόρο HMS INVINCIBLE , μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 22 μαχητικά αεροσκάφη και έχει πλήρωμα 1100 ανδρών.

Η πατρίδα που υπηρέτησε δεν του δίνει •Ο Σκλαβούνος χαιρετίζει τον διορισμό Ελληνική Ιθαγένεια. του Αθανάσιου Πεντεφούντα ως Κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ για εσχάτη αντιπρόεδρου της Καναδικής επιτροπής προδοσία γιατί έδινε στις ελληνικές Ραδιο-τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών. αρχές απόρρητα έγγραφα. Έμεινε 13 Ο βουλευτής της περιοχής Λωριέ- Ντωριόν χρόνια στις Αμερικανικές φυλακές και υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικών υψίστης ασφαλείας και τώρα τέσσερα •Η Ευρώπη εξόπλιζε τον Καντάφι υπηρεσιών κ. Γεράσιμος Σκλαβούνος χρόνια μετά την αποφυλάκισή του... το Τα στοιχεία που δημοσίευσε η βρετανική

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 19 ►

LES ALIMENTS

F O O D S cieco. ltée ltd.

VOLAILLE ET VIANDES

POULTRY AND MEATS

Επιβεβαιώνοντας την απόφαση σας • Aξιοσημείωτη Ποιότητα • Άψογη Εξυπηρέτηση

• Εξαιρετικές Τιμές • Επιμελές Προσωπικό

Στην εκλεκτή μας πελατεία, στους φίλους και σ’όλη την Ελληνική παροικία Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχές το 2012! ΙΙδιοκτήτες Ιδιο κ : Θέμης Μούκας, Τομ Μούκας & Τέρρυ Μούκας

365, Beaubien West, Montreal, Qc H2V 1C8 Tel.: 514 495-2435 • Fax : 514 495-2876 Email : info@moukas.com

18 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 18 με κύριο σκοπό να διατηρήσουν και διαδώσουν τα ήθη και έθιμα όχι μόνο της ιδιαίτερης πατρίδας τους αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Οι Τσάμηδες προχώρησαν σε επίσημη διακήρυξη της πρόθεσης επιστροφής τους «εν όπλοις» στη Νότιο Ήπειρο και σε κινήσεις δημιουργίας της «Μεγάλης Αλβανίας» ενώ ταυτόχρονα αποθήκευαν οπλισμό σε κρύπτες στην Δυτική Ελλάδα.

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

truth

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

χωριό του και πήγε στην Λιβύη να «Εδώ είναι δική μας ΑΟΖ» λένε οι αναζητήσει την τύχη του. Τούρκοι για το Καστελόριζο Πως αιχμαλώτισε ένα τάγμα Ιταλών Νταβούτογλου « Θα δείτε περισσότερες στο Β΄ Π.Π. φιλικές τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο»

•Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στο Μόντρεαλ,

•Η «Μαγική Φλογέρα » μαγεύει την •Η απίστευτη ιστορία ενός Έλληνα που Ελλάδα.

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

•Οι θυγατέρες της Πηνελόπης (ΑΧΕΠΑ) τίμησαν την Ρένα Παπαθανάκου για 50 χρόνια προσφοράς στην παροικία.

έζησε 53 χρόνια στη Λιβύη.

•Αρκάδες: Πέρασε κιόλας μισός αιώνας... δημιουργικής παρουσίας

φιλοξενούμενος τους συλλόγου Ποντίων για να παραστεί στον 47ο ετήσιο χορό του συλλόγου. Ψωμιάδης: Ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα της Ελλάδας !

Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη ομογενειακή παιδική μουσική παραγωγή. Μιά συμπαραγωγή του εκδοτικού οίκου Μοντέρνοι Καιροί στην Αθήνα, της Κρόμα Μιούζικα των ομογενών συμπαροίκων Δημήτρη. Ηλία και Μαρία Διαμαντή και της δισκογραφικής εταιρείας Λέτζεντ

•Νέα Τούρκικη πρόκληση

•Διακήρυξη απελευθερωτικού αγώνα από τους Τσάμηδες. Κρύπτες με οπλισμό τους στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Ανδρέας της Σαχάρας, ένας Κρητικός που έφυγε σχεδόν παιδάκι από το φτωχό

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 20 ►

François PILON Député, Laval-Les Îles MP

4201, boul. Sainte-Rose Ouest Laval QC H7R 1V5 Tél.: 450 689-4594 Téléc.: 450 689-5092 francois.pilon@parl.gc.ca ww www.francoispilon.npd.ca

Best wishes to all for the Holidays During this rejoicing period, let’s take time to share our blessings with friends and family. To all, I wish health, joy, peace and affection Happy Holidays!

Σας Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με Υγεία, Προκοπή και Ειρήνη το Νέο Ετος 2012

Βασίλης Αγγελόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος του Chomedey και Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες

Επί την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ομογενείς και ιδιαίτερα τους συμπάροικους του Λαβάλ τις θερμότερες μου ευχές για Χαρούμενα Χριστούγεννα κι’ ένα Ευτυχισμένο Χρόνο 2012 γεμάτο υγεία, αγάπη, ειρήνη και πρόοδο σ’ εσάς και στις οικογένειες σας. Βασίλης Αγγελόπουλος

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 19


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο Harper

ΤΑ ΝΕΑ- Όπως είναι γνωστό την περασμένη εβδομάδα-και για πρώτη φορά στα χρονικά

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

της παροικίας- το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ σε επιστολή έκκληση ζητά όπως οι ψηφοφόροι Ελληνικής Καταγωγής στην περιομην ψηφίσουν το φιλελεύθε-

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

Αγγελόπουλος: Παροτρύνω τους Έλληνες να μην ψηφίσουν το Φιλελεύθερο κόμμα!

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη... Κογκρέσσου που είναι ανάμεσα στα

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Οι Ήρωες του 1821 και οι σύγχρονοι ανάμεσα σε πολλές υποψηφιότητες, σαν

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 19

Έλληνα ή Ελληνίδα της Χρονιάς και σαν τον Φιλέλληνα της χρονιάς. Η τιμητική διάκριση της Ελληνίδας της χρονιάς δόθηκε στην κ. Ρένα Παπαθανάκου που για 50 χρόνια στάθηκε στις επάλξεις της έγκυρης δημοσιογραφίας με πείσμα και πάθος.

γραικύλοι Του Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρου. ... Τι θα υπήρχε σήμερα στον ιερό βράχο που λέγεται ΕΛΛΑΣ αν οι πρωταγωνιστές του έπους (γνωστοί και ανώνυμοι), βίωναν την κοσμοθεωρία των συκοφαντών τους και είχαν παρουσιάσει την ανάλογη γραικυλική συμπεριφορά του «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω» ή την κατάπτυστη θεωρία «του όλοι ήμαστε το ίδιο»

•Επίτιμος διδάκτωρ της ιατρικής

σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύθηκε ο Δρ. Απόστολος Παπαγεωργίου, καθηγητής της

•Η Αγία Λαύρα και η Ελληνική επανάσταση του 1821.

«Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Παιδιατρικής, Μαιευτικής και Reception Halls. Γυναικολογίας του πανεπιστημίου Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μαγκίλ του Καναδά. Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, •Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά αίθουσες δεξιώσεων Chateau Roy- παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το al, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη φαγητό καθώς και το σέρβις. επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης»,

Grand

Super concept Ouvert au public

MARCHÉ Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα

Ιστορικές μαρτυρίες ελλήνων και ξένων επιφανών ανδρών.

•Αφιέρωμα στις εορταστικές εκδηλώσεις

της 25ης Μαρτίου. Στιγμιότυπα από τις σχολικές εορτές του σχολείου Σωκράτης στην Νότια Ακτή. Στο στο επίσημο δείπνο όπως συνηθίζεται, ο εκάστοτε πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας ανακοινώνει τον τελετάρχη της παρέλασης. Φέτος το αξίωμα πήρε ο αιδεσιμότατος ιερέας Γεώργιος Σαϊτανής. Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκαν τα δύο άτομα που η Επιτροπή είχε επιλέξει Σαν Φιλλέληνας της χρονιάς τιμήθηκε ο γνωστός σε όλους μας κ. Σέρκος. Γεννημένος στην Αθήνα από γονείς Αρμενίους που έζησαν στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Πάντα πρωτοπόρος στις διάφορες ερανικές προσπάθειες, με τη θερμή προσφορά του, με τον εθελοντισμό του, ο κ. Σέρκος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση

Ευτυχές με Υγεία το 2012!

3699, Autoroute 440 Ouest, Laval, QC • (Κοντά στην Blvd. Labelle)

COL-FAX: 450 688-7773

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 21 ►

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

•Δωρεάν και γρήγορη διανομή των φαρμάκων σας 7 μέρες την εβδομάδα σε όλο το Μόντρεαλ, Λαβάλ και τα προάστια •Κάθε Τρίτη δωρεάν τεστ χοληστερίνης, ζαχάρου και μέτρηση πίεσης από ελληνίδα νοσοκόμα (8π.μ.-4:30 μ.μ.) • Δωρεάν μεταφορά στα «ιατρικά σας ραντεβού» •Φωτογραφίες διαβατηρίων, αδειών οδήγησης •Στο Λαβάλ θα βρείτε καλυντικά των μεγαλύτερων εταιρειών και ιδιαιτέρως της εταιρείας PUMA

Καλά Χριστούγεννα, Υγεία, κι Ευτυχία το 2012! Montreal: 375 Jean-talon West (Μέσα στο Loblaws) Τηλ.: (514) 272-5565 Laval: 3915 Samson Blvd (Γωνία Curé-Labelle) Τηλ.: (450) 688-4111 20 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

Σπύρος Κουτσούρης Ιδιοκτήτης φαρμακοποιός


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο Harper

σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 20

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. Έγινε πρόταση για πώληση κοινοτικής ακίνητης περιουσίας.

του Φιλέλληνα της Χρονιάς ο κ. Σέρκος είπε, συγκινημένος, ανάμεσα στα άλλα. « Όταν οι Τούρκοι κατάσφαζαν τους •Πολιτική αντιπαράθεση 2011 δικούς μας που προσπαθούσαν να γαντζωθούν στα ξένα πλοία και να ξεφύγουν, τότε που καιγόταν η Σμύρνη, η φτωχή Ελλάδα άνοιξε την αγκαλιά της και τους δέχτηκε αυτούς που επέζησαν »

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHRINERS

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη... Κογκρέσσου που είναι ανάμεσα στα

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Το βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

Bloody truth

Bloody truth

truth

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

τη σημαία της Δυτικής Θράκης.

•Η Λιβύη και ο Καντάφι στην εισβολή της Κύπρου του 1974

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Παναγιώτα Παπαγεωργίου- Μerchant Από το Kαστρί Αρκαδίας στη Γερουσία του Καναδά.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff, και Duceppe... Αντιπαράθεση αρχηγών κομμάτων 2011 .... ο Μπαϊκάτ, διπλωμάτης που •Προετοιμάζεται διπλωματικά και υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ, ενημέρωσε στρατιωτικά η Ελλάδα για «θερμό τον Καντάφη για την επιχείρηση στο •Σύλληψη μουσουλμάνων της Θράκης νησί. Ο Λίβυος ηγέτης ρώτησε «Γιατί Αποκλειστική συνέντευξη στον Μιχάλη επεισόδιο» στο Αιγαίο. Ανησυχία επικρατεί τόσο στο υπουργείο για φωτογράφηση στρατιωτικών δεν καταλάβατε το σύνολο της νήσου;» Τελλίδη. Εξωτερικών, όσο και στο υπουργείο εγκαταστάσεων. ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 22 ► Είχαν το σήμα των γκρίζων Λύκων και Εθνικής Άμυνας.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ • ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα Καλή Χρονιά Υγεία, Ευτυχία και Πρόοδο το 2012

•Δήλωση του περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη για τον Πάγκαλο.

•Το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για το 1821 άρεσε στη Τουρκία !

•Εκλογές 2011

Ιγκνάντιεφ : Είναι καιρός να δοθεί ένα τέλος στην κυριαρχία του Χάρπερ. Χάρπερ: Μειοψηφία= κυβέρνηση συνασπισμού.

•6 Απριλίου 1941: Η μάχη του οχυρού Ρούπελ

Είδη για γάμους και βαπτίσεις από το Α ώς το Ω • Εκκλησιαστικά και Θρησκευτικά είδη • Μπομπονιέρες και είδη δώρων σε αποκλειστικότητα

Τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται.

•Έντονη η ατμόσφαιρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής

4901 Notre Dame, Laval, Qc. Tel. (450) 902-0142 937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc. Tel. (514) 274-4907

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 21


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 21 •Η Ρωσσία τιμά τον Ελληνικής

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Bloody truth

Bloody truth

truth

μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

συζητήσεις σε θέματα εξόρυξης και αξιοποίησης πετρελαιου και ... φυσικού αερίου.

καταγωγής Γιουρτσίχιν. Με αφορμή τα πενηντάχρονα της •Κίνδυνος για Αιγαίο και Θράκη. πρώτης πτήσης του ανθρώπου στο ...ο πρώην πρόεδρος της Βουλής διάστημα Απόστολος Κακλαμάνης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια της χώρας Ελληνικής και Εβραϊκής παροικίας.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

έλλειμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω κυρίως των κυβερνητικών περικοπών στα σχολεία.

•Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

•Εκλογές 2011 •Thomaς Mulcair:

Το ΝDP θα είναι η νέα κυβέρνηση με τον Layton για πρωθυπουργό. Αποκλειστικό.

σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

•Ακαδημαϊκοί: «Το μνημόνιο είναι

παράδοση και ξένη Κατοχή» ... είναι η πρώτη φορά που η πανεπιστημιακή κοινότητα ή τουλάχιστον μέρος αυτής παίρνει θέση μαζικά απέναντι στο μνημόνιο και στα •Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί όσα βρίσκονται στα «ψιλά γράμματα» της τιμής: «Να προσφύγουμε εμείς στη Χάγη συμφωνίας και για τα οποία ο Ελληνικός εναντίον της ΠΓΔΜ, έστω και τώρα» ... παρουσιάστηκαν πτυχές των λαός δεν έχει καμία πληροφόρηση. διαχρονικών σχέσεων μεταξύ των δύο •Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου λαών και εξετάστηκαν τα εθνικά θέματα •Αγγελόπουλος: Παροτρύνω τους της ΕΚΜΜ που απασχολούν σήμερα την Ελλάδα και Έλληνες, να μην ψηφίσουν το Φιλελεύθερο κόμμα ! το Ισραήλ.

•Η Barbot δεσμεύεται για περισσότερη κοινωνική στέγαση.

•Ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων στο Papineau, Justin Trudeau

•Δισεκατομμύρια από τα κοιτάσματα της

Μπαλαμπάνος: 1.900.000 θα είναι το

Ελλάδας. Μέχρι και το 1/3 των εθνικών αναγκών σε υδρογονάνθρακες θα μπορούσε να καλύψει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

«έχει την προσωπική υποστήριξη της δημοτικής συμβούλου του Μοντρεαλ, κας Ντέρου και του βουλευτή της περιοχής Λωριέ- Ντοριόν κ. Γεράσιμου Σκλαβούνου.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1971 C550279 Membre of Canadian Association

S.D.

•Joizil : Θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες

θα ψηφίσουν για το καλύτερο κόμμα ανεξαρτήτως υποψηφιότητας.

EXTERMINATING SERVICE INC. 220, Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc H2R 2X5

Προβληματα με τα εντομα; γιατι τα ανεχεστε;

για καθε ειδουσ εντομα και τρωκτικα για σπιτια • εταιριεσ• βιομηχανιεσ

ΔΩρεαν εΚτιμιση • γραπτη εγγΥηση

Χαρούμενα Χριστούγεννα Ευτυχες με Υγεία το 2012!

Τηλεφωνήστε τον κ. Γιώργο Στάππα

514 274-1100 514 274-1459

inc.

AGENCE IMMOBILIÈRE

Ο κ. Πήτερ Στρίφας

Οι κτηματομεσίτες και όλο το προσωπικό της κτηματομεσιτικής εταιρείας KRONOS Inc. Εύχονται στους πελάτες, στους φίλους και όλη την Ελληνική παροικία Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα Και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος Γεμάτο Υγεία, Ευτυχία, Πρόοδο και Αγάπη!

www.lesimmeubleskronos.com 4651, Samson, Laval, Qc • 450-973-1616

... διότι οι Φιλελεύθεροι δεν έβαλαν έλληνα υποψήφιο η υποψήφια στην περιοχή του Laval les iles.

•Ενδιαφέρον Νορβηγίας για το ελληνικό

πετρέλαιο. Tόσο η κυβέρνηση της σκανδιναβικής χώρας όσο και οι εταιρείες -παγκόσμιοι κολοσσοί στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, προσκάλεσαν τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη για

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 23 ►

Aπό την Διεύθυνση και το προσωπικό του Φαρμακείου Mahmoud El-Achkar ευχόμαστε σε όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. St-Martin Shopping Centre 965, Curé-Labelle Blvd.

22 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

450-681-1683


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 22 •Στιγμιότυπα από την εκδήλωση Fabulous Las Vegas του Φιλανθρωπικού οργανισμού Ελληνίδων κυριών.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ

Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Προσοχή !!!

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας! Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

•Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ζουζούνια πιάσανε φιλίες με 54 ελληνοκαναδόπουλα... •Απονομή τιμητικού μεταλλίου στον πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Τσαπραϊλη. από τον εξοχώτατο Κυβερνητη του Κεμπέκ κ. Pierre Duchesne. H τιμή αυτή δίνεται σε άτομα τα οποία προσέφεραν εθελοντικά υπηρεσίες στην κοινωνία.

ΜΑΪΟΣ

•Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα •Thomaς •Ο πραγματικός λόγος για την επέμβαση στη Λιβύη.

ο Χάρπερ. Ο Καναδός πρωθυπουργός επέστρεψε στην Οττάβα, μιά ημέρα μετά από την εκλογή του Συντηρητικού κόμματος , να σχηματίσει την πρώτη κυβέρνηση πλειοψηφίας.

.. σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα ο Καντάφι είχε ξεκινήσει προσπάθεια άρνησης του δολαρίου και του ευρώ και κάλεσε τις αφρικανικές και αραβικές χώρες να πουλάνε πετρέλαιο σε ένα νέο νόμισμα, το χρυσό •Το βλέμμα στα νησιά μας έχει η Τουρκία. Αγόρασε δολλάριο... νέα αποβατικά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι οι •Η Μαγική Φλογέρα παίζει στο Μόντρεαλ. Τούρκοι θα μπουκάρουν; Ζουζούνια έχουν έλθει από την Ελλάδα. Αυτά τα

Mulcair: «Συνειδητοποιήσαμε από την αρχή ότι υπήρχε έντονη επιθυμία για αλλαγή από τη βάση» Το πορτοκαλί κύμα του ΝDP σαρώνει στο Κεμπέκ με τη βοήθεια του Mulcair. Ο βουλευτής του Outremont επανεκλέγεται με το τεράστιο προβάδισμα των 12.000 ψήφων.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 24 ►

Justin Trudeau Justin Trudeau Papineau Papineau

Σας Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με Υγεία, Προκοπή και Ειρήνη το Νέο Ετος 2012 Thomas Mulcair

Βουλευτής του Outremont

En ce temps des fêtes,

En cenotre temps desrayonne fêtes, sur la vôtre! que l’amour qui unit famille que l’amour qui unitJoyeuses notre famille Fêtes! rayonne sur la vôtre! **** Joyeuses Fêtes! May the love that fills our family shine upon yours! Season’s Greetings!

Πολιτικό Γραφείο 3333, chemin Queen-Mary, Bureau 310, Montréal (Québec) H3V 1A2 Τηλέφωνο : (514) 736-2727 Fax : (514) 736-2726

****

May the love that fills our family shine upon yours! 529 Jarry Est, Bureau 302 Montréal (Québec) Season’s Greetings! H2P 1V4 514-277-6020

justin.ca

529 Jarry Est, Bureau 302 •T G c (Québec) N • www.tanea.ca • Montréal H2P 1V4

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes

he

reek

aNadiaN

ews

justin.ca

24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 23


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 23 •«Γλυκιά νίκη» για τον Justin Trudeau στο Παπινώ

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο Harper

σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHRINERS

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη... Κογκρέσσου που είναι ανάμεσα στα

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

την αλήθεια των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα.

truth

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

«θερμό» επεισόδιο και πιθανόν μείζονος έκτασης επιθετική επιχείρηση, φαίνεται ότι αποτράπηκε την τελευταία στιγμή στο Αιγαίο. Ίσως και με την επέμβαση τρίτης χώρας.

Ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων επιζεί του Νεοδημοκρατικού πορτοκαλιού κύματος και διατηρεί την έδρα του Οι Φιλελεύθεροι σκληροπυρηνικοί δέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση την νίκη του Παπινώ, όπου ο Justin Trudeau διατήρησε την έδρα του για 2η συνεχή θητεία.

•Αναρχικοί εισέβαλαν στο Γενικό

Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ. παιδικού βιβλίου και CD στο Δημαρχείο Την Δευτέρα, 16 Μαΐου, μια μικρή •Στο κάλεσμα της Μαγικής Φλογέρας , του Μόντρεαλ. ομάδα ατόμων που δήλωσαν αναρχικοί, Κοινοτικό και Δημαρχείο γεμίζουν νιότη. Μάγεψαν οι φωνές των παιδιών της εισέβαλαν στο Γενικό Προξενείο της Προηγήθηκε το επίσημο λανσάρισμα του Μαγικής Φλογέρας. Ελλάδας στο Μόντρεαλ., στο κέντρο της πόλης. Τους εισβολείς κατάφεραν •Πασχαλινό γεύμα προς τιμήν της να απομακρύνουν άμεσα και χωρίς να Τρίτης Ηλικίας, προσέφερε ο Γενικός σημειωθούν επεισόδια, υπάλληλοι του Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Γενικού Προξενείου. κ. Αθανάσιος Καφόπουλος •Φόρος σε ομογενείς και αλλοδαπούς ... Απρόσμενος φόρος στους Έλληνες και αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού, με την φορολογική δήλωση του 2011 επιβάλλεται για πρώτη φορά. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

•Εξαιρετικά

κατατοπιστική

και

•19 Μαΐου:

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353.000 Ελλήνων του Πόντου.

Το Ελληνικό Κογκρέσου του Κεμπέκ, ο πρόεδρος Παναγιώτης Γεωργακάκος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εύχονται σε όλη την Ελληνική παροικία Καλά Χριστούγεννα Κι’ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 με πρόοδο στην παροικία μας και στον Ελληνισμό και προπαντός με λύση των Εθνικών μας θεμάτων!

ουσιαστική ήταν η οικονομική ενημέρωση για την σύμβαση φορολογίας ΚαναδάΕλλάδας που έκανε στο κοινοτιοκό κέντρο ο ορκωτός λογιστής Δημήτρης Κρομμύδας. Η 19η Μαϊου έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ο Σύλλογος Ποντίων Μόντρεαλ «ο Εύξεινος Πόντος» τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση τιμώντας τους 353.000 που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους εδώ και 92 χρόνια.

•Τρίτη 25 Μαΐου: Οι Τούρκοι πήγαιναν για «θερμό» επεισόδιο στο Αιγαίο...

•Απόστολος Κακλαμάνης

«Κίνδυνος για Αιγαίο και Θράκη» «Μια κατάρρευση της οικονομίας θα είναι κατάρευση της χώρας» τόνισε ο Α. Κακλαμάνης.

•Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 25 ►

Ο

αξιότιμος γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος και η οικογένειά του εκφράζουν τις πιο θερμές ευχές τους στην Ελληνική Ομογένεια του Κεμπέκ για τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η οικογένειά μας, από κοινού εύχεται σε όλους τους Έλληνες, όπως η εορταστική περίοδος που προβάλει να είναι γεμάτη οικογενειακή γαλήνη, χαρά. και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά Κι’ Ευτυχισμένο το Νέο Ετος με Υγεία, Χαρά, και Πρόοδο. 24 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 24

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

2011

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη...

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εννέα νέα μέλη εκ των οποίων τρία •Βραβεία ΔΕΚΑ είναι νέα στο κοινοβούλιο , αλλά ο ανασχηματισμός που ανήγειλε την Τετάρτη διατηρεί τους μεγαλουπουργούς στις παλιές θέσεις εργασίας τους.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, εκείνοι που βλέπουν τα όσα έγιναν και ρωτάνε «γιατί;» και αυτοί που βλέπουν όσα δεν έγιναν και ρωτάνε «γιατί όχι;» Χρειάζεται θάρρος για το δεύτερο.

Η Εξελεγκτική επιτροπή προτείνει σημαντικές αλλαγές. ΄Εκανε συγκεκριμένες προτάσεις και υποδείξεις για σημαντικές βελτιώσεις όσο αφορά την καλύτερη λειτουργία •Η πρόσφατη επίσκεψη του Καναδού του οργανισμού •Αντίο καλέ μας άνθρωπε πρωθυπουργού, Stephen Harper, στην Ελλάδα όπου και επισκέφθηκε τα Έφυγε... ο Θανάσης Βέγγος •Μαραθώνιος 2011 Καλάβρυτα με τον πρωθυπουργό της Πέθανε το Ελλάδας, Γεώργιο Παπανδρέου. Εκεί, πρωϊ, Τρίτη απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς των 3 Μαΐου, σε ηλικία 84 ετών, Μια ακόμα επιτυχία του Ελληνικού Καλαβρύτων αλλά και στα θύματα του ο «καλός δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Εμπορικού Επιμελητηρίου άνθρωπος» της Ελλάδας, ο ηθοποιός •Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος Θανάσης Βέγγος. Ο σπουδαίος κωμικός του από το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ θεάτρου και του κινηματογράφου και τον σύλλογο Ρουμελιωτών. Σε μια άφησε την τελευταία του πνοή στον κατάμεστη αίθουσα από κόσμο που πήγε 125.000 ευχαριστώ... Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν τον Μεγάλη συμμετοχή και οικονομική τελευταίο μήνα. επιτυχία είχε ο Μαραθώνιος 2011, το

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαϊου, με στόχο την συγκέντρωση 150.000 •Η Μάχη της Κρήτης- 20 Μαΐου 1941 δολαρίων για τα ελληνόφωνα σχολεία Τίμησαν τον «Αμάρλη» της Μάχης της Κρήτης. της παροικίας μας. «Oι Έλληνες θυσιάζονται για την •Πολλά νέα πρόσωπα αλλά το κλειδί πατρίδα τους αρκεί να έχουν ηγέτες» είναι η σταθερότητα στον ανασχηματισμό είπε ο Θεόδωρος Καλλίνος, θρυλική φυσιογνωμία από την μάχη της Κρήτης του Χάρπερ. Το πρώτο πλειοψηφικό υπουργικό στην τιμητική βραδιά που οργάνωσαν να τον τιμήσει για την πορεία του, ο κ. συμβούλιο του Χάρπερ περιλαμβάνει για αυτόν. Αγγελόπουλος είπε χαρακτηριστικά :

Ο κ. Harper έκανε την εξής δήλωση : Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα λύσουν τα προβλήματά τους.

•Ελληνόπουλα πρωταγωνιστούν στον Μάγο του ΟΖ που ανέβασαν μαθητές του σχολείου Γκάρντενβιού στο Μόντρεαλ

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 26 ►

Το καλύΤερο Σούβλακι και ο πιο νοΣΤιμοΣ ΓύροΣ ΣΤο κεμπεκ ελατε να παρετε το ημερολογιο μασ 2012 Ευχόμαστε Χαρούμενα Χριστούγεννα Καλές Γιορτές Ευτυχισμένο το 2012

Ο ιδιοκτήτης κ. Στηβ Αρβανίτης, το προσωπικό του και η οικογένεια του εύχονται όπως το 2012 να χαρίσει σε όλη τη Γή την Ειρήνη. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους Λαβαλιώτες για την διαρκή προτίμηση τους στο VILLAGE GREC!

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ

TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ‚Ï¿ÎÈ

4491, Samson Blvd.

(450)

Known for the best souvlaki & gyro in town.

Μην παίρνετε αλόγιστα φάρμακα και εμποδίζεται την γιατρειά σας. Στο Village Grec θα βρείτε την λύση, διότι το καλό φαγητό, φτιαγμένο με τα αγνότερα υλικά και τα καλύτερα κρέατα θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα... Ρωτήστε τους συγγενείς και φίλους σας!

Eλάτε να γευθείτε τα νοστιμότερα σουβλάκια και Γύρο στο Κεμπέκ. Ελληνικά μεζεδάκια, Απίθανες λιχουδιές. Το σερβίρισμα γίνεται με προθυμία, γρηγοράδα, χαμόγελο κι’ευγένεια.

688-5555

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 25


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 25 •Η κατάργηση του στρατηγείου της

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Προϋπολογισμός: Ο Flaherty επιμένει Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές θα είναι εκτυπωμένο και έτοιμο για στη μείωση του ελλείμματος άνευ λεπτομερειών.

Σμύρνης και η αλλαγή στάσης των •Ο Εργατικός σύλλογος Ελλήνων του Αμερικανών. Κεμπέκ γιόρτασε τα 40 χρόνια δράσης του σε ένα κλίμα φιλικό και εγκάρδιο ανάμεσα στα μέλη του.

•Το καλοκαίρι του 74 έπεσε η χούντα με

την τραγωδία τη Κύπρου. Το καλοκαίρι του 2011 πως θα τελειώσει η μεταπολίτευση; Η μεταπολιτευτική μας δημοκρατία απέτυχε οικτρά να δώσει όραμα, διέξοδο και φτερά στην Ελλάδα. ... Καταναλώσαμε περισσότερα από όσα παραγαμε, ενω οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ Η κατάργηση του αεροπορικού υπνώτιζαν την κοινωνία και τους πολίτες στρατηγείου του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, με τη μεγάλη ζωή, τα ψέμματα και την η οποία θα αποφασιστεί στα πλαίσια σταδιακή πλύση εγκεφάλου.. της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες, αποτέλεσε έναν από τους κεντρικούς στόχους του •Σχέδιο Πυθία 1. Απόπειρα δολοφονίας υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Καραμανλή... Βενιζέλου από την έναρξη της θητείας του μέχρι σήμερα.

•Σύντομα η εκτόξευση Τουρκικού

κατασκοπευτικού δορυφόρου. Ο πρώτος κατασκοπευτικός δορυφόρος της Τουρκίας θα εκτοξευτεί από την Κίνα, αφού η Τουρκία δεν διαθέτει τεχνολογία εκτόξευσης δορυφόρου.

Xaρούμενα Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά 2012 Οι οδοντογιατροί Σάββας Φόρτης, Αθανάσιος Καραμίτσος, και Πήτερ Λιμνιάτης θα ήθελαν να εκφράσουν τις πιό εγκάρδιες ευχές τους στην αξιότιμη πελατεία τους, στις οικογενειές τους και στους φίλους τους. Με χαρά σας περιμένουμε να σας δούμε την Νέα Χρονιά.

σχέσεις και συμφωνίες. πώληση τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Σύμφωνα με έγγραφο των Ρώσων ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας , Κώστας •Εισβολή στην Τανάγρα. Εξετάζεται Καραμανλής ήταν στόχος κύκλων που ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας ήθελαν να αναβάλουν ή να ματαιώσουν δολιοφθοράς σε Μιράζ 2000 !!! την ενεργειακή και αμυντική πολιτική Την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 01του, η οποία προσανατολιζόταν προς 50 το πρωϊ, εντοπίστηκαν από περίπολο, την Μόσχα.. δύο άγνωστα άτομα να κινούνται σε χώρο εντός της 114 πτέρυγας Μάχης •Αλεξάνδρεια 2011 στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Οι δύο άγνωστοι με τον εντοπισμό τους, τράπηκαν σε φυγή, ενώ πυροβόλησαν για εκφοβισμό πέντε έξη φορές. Μέχρι στιγμής τα δύο άτομα διαφεύγουν την σύλληψη. Οι έρευνες συνεχίζονται.

•Την Πέμπτη 16 Ιουνίου επισκέφτηκε το Μόντρεαλ ο νεο-εκλεγείς συντηρητικός βουλευτής Κώστας Μενεγάκης.

Παρόλο το μουντό πρωϊνό της Κυριακής, 12 Ιουνίου, οι δρομείς κάθε ηλικίας τίμησαν τα δωδέκατα Αλεξάνδρεια, τους Αθλητικούς αγώνες του Λαβάλ που διοργανώθηκαν φέτος – μετά την ένωση των δύο κοινοτήτων - από το περιφερειακό συμβούλιο του Λαβάλ. Οι δρομείς, πάνω από 140 άτομα έδωσαν το παρόν τους στις 8 η ώρα το πρωί στον χώρο εκκίνησης, ξαναμένοι παρόλο το κρύο.

Ο κ. Μενεγάκης αναφέρθηκε στο ταξείδι του πρωθυπουργού Χάρπερ στην Ελλάδα που στόχο είχε την προώθηση διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης στην συνάντηση έθιξε το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ θέμα τονίζοντας ότι μετά την σφοδρή αντίδραση της •Η Φιλία « μαγειρεύει» βιβλίο συνταγών... Ελληνοκαναδικής παροικίας -όπως της πρόσφατης επιστολής που έλαβε από το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ-, ο κ. Χάρπερ κατάλαβε την σπουδαιότητα που έχει για τον Ελληνισμό του Καναδά η Ελληνικότητα της Μακεδονίας.. Ο κ. Μενεγάκης ενημέρωσε ότι στις διεθνείς σχέσεις, ο Καναδάς αναγνωρίζει τα ΣΚΟΠΙΑ ως πΓΔΜ.

•Σκόπια: Η Ελλάδα υποστήριξε την

εκτύπωση του πρώτου « ΜακεδονοΗ Φιλία η κατεξοχήν οργάνωση Ελληνικού» λεξικού. Το λεξικό θα ηλικιωμένων στο Πάρκ Εξτένσιον, προωθηθεί από τις Βρυξέλλες και ξεκινά ένα έργο δημοσίευσης βιβλίου. θα τυπωθεί στη Θεσσαλονίκη, με Αν όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια το πρωτο βιβλίο μαγειρικής της ΦΙΛΙΑΣ ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 27 ►

DR. ALEXANDRA ZORBAS Ποδίατρος / Podiatrist

Επισκευτείτε μας για όλες τις ποδιατρικές σας ανάγκες

Χαρούμενα Χριστούγεννα Ευτυχες με Υγεία το 2012!

CENTRE DENTAIRE NOTRE DAME

Clinique Podiatrique Chomedey

(450) 682 3921

T. 450.682.7800 • F. 450.682.4542

4375 Notre Dame, suite 7

4415, boul Notre Dame, bureau 106 Chomedey Laval, QC H7W 1T7 www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

26 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

2011

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

περίοδο η Raymonde Folco, η οποία δεν ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές, χρηματοδότηση του Ιδρύματος έχει μια δύσκολη μετάβαση ως ο νέος Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, βουλευτής της περιοχής σε ότι φαίνεται της οποίας μέλη είναι Ελληνες να είναι μιά περίπτωση μετεκλογικής Ευρωβουλευτές. εκδίκησης από πλευράς των ηττηθέντων φιλελευθέρων. •Το μέλλον του Ελληνισμού στην •Καλομοίρα Σαράντη : «Δεν θα πέσω Διασπορά. σε κατάθλιψη όταν σβήσουν τα φώτα! » Τη γνωρίσαμε μέσα από το Φέϊμ Στόρυ και είναι η μοναδική νικήτρια σε διαγωνισμό ταλέντου που έχει κάνει καρριέρα.

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 26

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Γερμανία Το Γερμανικό μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν τους δανειστές της Γερμανίας (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα), το 1953 στο Λονδίνο και ενορχήστρωσαν « κούρεμα» του γερμανικού χρέους κατά 50% και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους κατά 30 έτη.

•Ζητείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ηγεσία που θα

μετατρέψει την αδυναμία, σε δύναμη αντεπίθεσης.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Ο Ελληνισμός αιμορραγεί πλέον ακατάσχετα και οι μόνοι που δεν φαίνεται να νοιάζονται είναι οι σημερινοί ηγέτες. Για να ορθοποδήσει το έθνος θα πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση από το υφιστάμενο πολιτικό κατεστημένο.

•Ανακλήθηκε η Γενική συνέλευση της

ΕΚΜΜ για την Δευτέρα 11 Ιουλίου. Το Συμβουλευτικό σώμα δεν ήταν

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 28 ►

Σας Ευχομάστε Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχές το Νέο Έτος 2012 Anie Samson Δήμαρχος του Διαμερίσματος 514 872-8173

Την Κυριακή 19 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η διάλεξη του καθηγητή κοινωνιολογίας και κοινωνικής σκέψης του πανεπιστημίου του βορείου Ιλλινόι, κ. Γεωργίου Κουβερτάρη, την οποία διοργάνωσαν από κοινού, το Ελληνικό κογκρέσσο του Κεμπεκ, η Παναρκαδική αδερφότητα και το τμήμα Ελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου Κονκόρντια. «Ο Εληνισμος είναι μιά παγκόσμια πολιτιστική «κουλτούρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουβερτάρης. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να παίξει τον δικό του ρόλο, συνειδητά.»

ΙΟΥΛΙΟΣ

Elsie Lefebvre

Δημοτική Σύμβουλος του Villeray 514 872-0755

•Ο Ιωάννης Μεταξάς αρνήθηκε να

συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δανείου •Οι Φιλελεύθεροι που είχε συνάψει με την Βελγική Societe Commerciale de Belgique. έκαναν τον Η κυβέρνηση του Βελγίου προσέφυγε καινούργιο στο Διεθνές Δικαστήριο του Διεθνούς βουλευτή του Δικαίου, που είχε ιδρύσει η Κοινωνία Laval-lesiles των Εθνών, κατηγορώντας την Ελλάδα να νιώσει «μη ότι αθετεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. ευπρόσδεκτος». Η Ελλάδα απάντησε ότι αδυνατεί Ο Francois Piνα εκπληρώσει τις δανειακές της lon του NDP υποχρεώσεις διότι δεν μπορεί να θέσει που κέρδισε σε κίνδυνο την κατάσταση του λαού και την έδρα των της χώρας. Φιλελευθέρων στο Laval-les-iles, στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Μαΐου, την οποία κατείχε επί μακράν •Η Ελλάδα έσωσε από χρεωκοπία τη...

Σ

Mary Deros

Δημοτική Σύμβουλος του Parc-Extension 514 872-3103

Frantz Benjamin

Δημοτικός Σύμβουλος του Saint-Michel 514 872-3103

Frank Venneri

Δημοτικός Σύμβουλος του François-Perrault 514 872-3103

τα πλαίσια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το δημοτικό συμβούλιο του Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension σας εύχονται σ’εσάς και στις οικογενείες σας, Χαρά, Υγεία, και Πρόοδο!

Cabinet du maire d’arrondissement Borough Mayor’s Office 405, avenue Ogilvy, bureau 103 Montréal, Québec H3N 1M3

Mon équipe et moi vous souhaitons un joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Η ομάδα μου κι’ εγώ σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και τις καλύτερες μας ευχές για την Νέα Χρονιά! Gérald Tremblay Chef d’Union Montréal et maire de Montréal Αρχηγός του Union Montréal και Δήμαρχος του Μόντρεαλ

www.unionmontreal.com

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 27


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 27

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η έμπειρη και επαγγελματική

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 16,17,

εδώ και στην Ελλάδα!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Bloody truth

Bloody truth

truth

truth

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων των Καναδών Ελληνικής καταγωγής να πάνε να ψηφίσουν. Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

•Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

•Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

κινήσεις, από το που επέστρεψε •Φεστιβάλ στο Λαβάλ στην εξουσία, δύο μήνες πριν, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η συντηρητική κυβέρνηση του κ. Χάρπερ, ήταν να περάσει τη νομοθεσία που ανακοινώνει την προστασία των καταναλωτών από τα ανασφαλή προϊόντα στον Καναδά.

•Η Αμερική προειδοποιεί την Τουρκία.. Ο 6ο ς στόλος θα επιβλέπει τις γεωτρήσεις στην Κύπρο

•Τα Ελληνικά ΜΜΕ «έθαψαν» την

είδηση για την ανακάλυψη ομαδικού τάφου στην Τουρκία. Την είδηση για την ανακάλυψη ομαδικού τάφου στο Η παροικία του Λαβάλ γιόρτασε την σύμφωνο με την διαδικασία που Ερζερούμ της «φίλης» και γείτονος, όπου Ημέρα του Καναδά. ακολουθήθηκε αναφορικά με την είναι θαμμένα θύματα των θηριωδιών Την πρώτη, δύο και τρεις Ιουλίου οι πώληση του ακινήτου επί της Ogilvy, των Τούρκων, την περίοδο 1915- 23, δεν Έλληνες έδωσαν ραντεβού στο Λαβάλ, πρώην κτίριο της Ομοσπονδίας Γονέων θα σας την μεταδώσουν τα συστηματικά στο προαύλιο του Τιμίου Σταυρού. και Κηδεμόνων. ΜΜΕ. Δεν θα τη δείτε γραμμένη στις Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου. εφημερίδες, γιατί χαλάει «τη σούπα» της •Η κυβέρνηση φέρνει νέα νομοθεσία ελληνοτουρκικής φιλίας. για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Σαν μία από τις πρώτες

SERVICE

SAMOS CENTRE

«Σφαλιάρα» στο σβέρκο της Τουρκίας, την μεγαλύτερη από την εποχή του εμπορικού εμπάργκο όπλων, έριξαν οι ΗΠΑ καθώς το Στέιτ Ντηπάρτμαν εξέδωσε ανακοίνωση που απαντά, όχι απλώς απορριπτικά στις τουρκικές απειλές για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής εταιρείας Νόμπελ Ένερτζι στην Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και με την έννοια «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, αν τολμάτε »

•Αποκαλυπτήρια

αγάλματος του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011. Το άγαλμα έχει στηθεί στον προαύλιο χώρο του Αλεξανδρείου Διεθνούς Ιδρύματος που βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου.

Ευχόμαστε στην Ελληνική παροικία Καλά Χριστούγεννα Ευτυχισμένο με Υγεία και πρόοδο το 2012

•Αγωγή κατά του ΑΝΤ1 για τη σειρά

«Εζέλ» Καταθέτει η κίνηση για την Ελευθερία και την Δικαιοσύνη στην Κύπρο, κατηγορώντας το κανάλι για την τουρκική σειρά ΕΖΕΛ, που προσβάλει.

•Τουρκική σειρά και από το ΜΕΓΑ

4595, du Souvenir Blvd., Corner 100th Avenue Tel.: 450 681-6686

Οι ιθύνοντες του σταθμού είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσουν τα δικαιώματα της σειράς «Έρωτας και τιμωρία»

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 29 ►

Φρέσκο ψωμί κάθε μέρα • τούρτες για όλες τις περιπτώσεις Ζαχαροπλαστειο & αρτοποιειο

MIMOSA 789, Jean-Talon Ouest St Montréal, Qc, H3N 1S3 T: 514 276.5223 - F: 514 276.0229 11604, de Sallaberry (Marché de l’ouest) Dollard-des-Ormeaux, Qc, H9B 2R8 T: 514 676.1096 - F: 514 676.1098 1150 Cure Labelle Laval, QC H7V 2V5 T: 450 934.8009 - F: 450 934.8010

Χαρούμενα Χριστούγεννα και με Υγεία, ευτυχία και πρόοδο το Νέο Έτος

Σας Εύχομαστε Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με Υγεία, Προκοπή και Ειρήνη το Νέο Ετος 2012! 769 Jean-Talon West, Montreal

τηλ.: 514.271.2432

28 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

2011

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

truth

επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 28

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Απόπειρα

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

Bloody truth

truth

truth

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Χιροσίμα-Ναγκασάκι: Μια θλιβερή επέτειος για την ανθρωπότητα.

•Διείσδυση της Τουρκικής ΜΙΤ στα Εξήντα έξι χρόνια μετά και ακόμα ακούμε

Ελληνικά ΜΜΕ ! τις εκρήξεις και ακόμα εισπνέουμε την Ειδικά στον χώρο του διαδικτύου. Οι ραδιενέργεια από την μακρινή Χιροσίμα πληροφορίες είχαν φτάσει στον ΓΕΕΘΑ και το Ναγκασάκι. εδώ και ένα χρόνο αλλά αυτό κώφευε. Εξήντα έξι χρόνια πέρασαν και ακόμα ο άνθρωπος θυμάται τις τραγικές εκείνες •Από την 1η Σεπτεμβρίου τίθενται σε στιγμές της παραφροσύνης και του κατάσταση ετοιμότητας οι μονάδες του θανάτου. 6ου στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο « διά πάν ενδεχόμενο» •ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ- 20ο Τουρνουά Τόσο ο Αμερικανός πρεσβευτής γκολφ στην Τουρκία όσο και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσαν ότι «Η θέση ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τις απόψεις της Τουρκίας και ότι στηρίζουν τις προσπάθειες των δύο πλευρών στην Κύπρο για λύση του Κυπριακού, αλλά δεν πρόκειται να πιέσουν την εταιρεία Νόμπελ ΄Ενερτζι να σταματήσει τις έρευνες για φυσικό αέριο στη περιοχή της Κύπρου.»

•Πολιτιστικό και Λαογραφικό Φεστιβάλ Μεγάλη η επιτυχία και μεγάλη η 2011 Νεολαίας της Παμποντιακής ομοσπονδίας ΗΠΑ και Καναδά.

συμμετοχή

Η διεύθυνση και το προσωπικό των εκλεκτών εστιατορίων Madisons New York Grill & Bar σας εύχονται Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο 2012. Madisons New York Grill & Bar 13 εστιατόρια σε όλο το Κεμπέκ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

•Κόκκινος συναγερμός για θερμό

επεισόδιο της Άγκυρας στο Αιγαίο ! Πυρετός στις ένοπλες δυνάμεις με επισκέψεις των αρχηγών των ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ σε κρίσιμες μονάδες εν όψει των αεροναυτικών ασκήσεων των γειτόνων

•Τα Σεπτεμβριανά. •Στέφθηκε με επιτυχία το πανηγύρι του δεκαπενταύγουστου χάρις στους εθελοντές.

Τα γεγονότα του 1955 παρουσιάστηκαν ως Λαϊκό ξέσπασμα για το Κυπριακό και την έκρηξη στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ποιός ήταν ο Χιλιάδες κόσμου πήραν μέρος, πραγματικός στόχος τους; Τα γεγονότα διασκέδασαν, χόρεψαν και γεύτηκαν του 1955 αποδεδειγμένα αποτελούν τους νόστιμους μεζέδες στο καθιερωμένο ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 30 ► πανηγύρι του δεκαπενταύγουστου.

ice plus” erce “serv m m o c f o s ind s ice for all k t tablecloth rental serv ts Banque n ra u ta s Complete e R Specialty:

Linen Rentals

OLYMPIQUE OLYMPIQUE

Σας Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με Υγεία, Προκοπή για την παροικία μας και τον Ελληνισμό και Ειρήνη στον κόσμο το Νέο Έτος 2012 2440 des Carrières Montreal

514.271.2585

Anjou 7265, boul. des Galeries d'Anjou 514 351-1221

Montréal 5222, rue Sherbrooke Est 514 252-1221

Boucherville 1190, rue Volta 450 449-1221

Rosemère 407, boul. Curé Labelle 450 437-3838

Dollard-des-Ormeaux 11590, de Salaberry Ouest 514 421-9292

Saint-Bruno 1200, boul. des Promenades 450 441-4444

Gatineau 740, Maloney Ouest 819 243-9111

Saint-Constant 552, Route 132 450 632-6111

Kirkland 3000, rue Jean Yves 514 426-9111

Sainte-Dorothée 460, autoroute 13 450 969-2111

Lachenaie 580, Montée des Pionniers 450 841-2241

Vaudreuil 48, Cité des Jeunes 450 424-1224

Carrefour Laval 2565, boul. Daniel-Johnson 450 973-4445

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 29


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των αρχαίων ελληνικών μακεδονικών συμβόλων». Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία της Παμμακεδονικής στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους κατά την διάρκεια ομιλίας που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Ο κ. Νίμιτς ανέφερε επίσης ότι ίσως μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιείται ο όρος «ο λαός της τάδε Δημοκρατίας», ο «στρατός της τάδε Δημοκρατίας» και «η γλώσσα της τάδε Δημοκρατίας», αντί του όρου «Μακεδονικός».

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Προσοχή !!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι»

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

•Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη...

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Συναυλία-

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

PICCADILLY

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Αφιέρωμα στις σχολεία. ο κ. Δόλλης, ο οποίος είπε πανανθρώπινες αξίες διοργάνωσε στην χαρακτηριστικά: «Όλα για τον Σωκράτη» μέρος των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Ελλάδα το Ελληνικό Κογκρέσσο του Τουρκία για να πετύχει την συρρίκνωση Κεμπέκ. 9.400 δολάρια για τα Ελληνικά •Χάγη: Τι υποστήριξε η Ελλάδα για τη και εξολόθρευση της Ελληνικής μας σχολεία. σφαγή του Διστόμου. κοινότητας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ελληνικών θέσεων στη δίκη μεταξύ •Επιστροφή οθωμανικών περιουσιών Γερμανίας και Ιταλίας. ζήτησε από Ελλάδα ο Ρ.Τ. Ερντογάν Κατά την άποψη της Ελλάδας η οποία Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ζήτησε την επιστροφή υποστηρίχτηκε και από την Ιταλική των οθωμανικών ακινήτων στους πλευρά, τα εγκλήματα πολέμου ομογενείς του, όπως τους αποκάλεσε, αποτελούν εξαίρεση στο προνόμιο που βρίσκονται στην Ελλάδα. ετεροδικίας και γεννούν ατομικά δικαιώματα όλων των θυμάτων να •Σημαντικές περικοπές δαπανών στην προσφύγουν ενώπιον της τακτικής Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ Η εντυπωσιακή συναυλία έγινε στο Δικαιοσύνης για να αναζητήσουν Μειώσεις εξόδων, περικοπές και αμφιθέατρο του Σανοϊπούλιου Ιδρύματος αποζημιώσεις. απολύσεις προσωπικού για να επιβιώσει στην Σπάρτη. ο οργανισμός. •Ο Υφυπουργός Δημόσιας ασφάλειας Vic •Ο Υφυπουργός •Το ενεργειακό παρασκήνιο των επαφών Εξωτερικών και Toews διερωτάται: Καραμανλή- Πούτιν «ξεσκέπασε το υπεύθυνος για τα Μετά τις επαναστάσεις τι θα συμβεί στη Wikileaks Μέση Ανατολή; θέματα απόδημου Τηλεγραφήματα του Wikileaks που Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , «Ανατρέποντας απλά μια προηγούμενη βγήκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτουν Δημήτρης Δόλλης, κυβέρνηση η οποία δυνατόν να μην την έντονη νευρικότητα από πλευράς στο Μόντρεαλ. έχει δώσει δημοκρατικά δικαιώματα, ΗΠΑ για τις επαφές του Κ Καραμανλή Συναντήθηκε με δεν σημαίνει ότι τα πράγματα βαίνουν με τον Β. Πούτιν, στα προηγούμενα οικονομικούς και προς την εξασφάλιση ελευθερίας και χρόνια, καθώς και για την ενεργειακή επιχειρηματικούς φορείς της χώρας με δικαιωμάτων των λαών.» συνεργασία της Ελλάδας με τη Ρωσία εκπροσώπους της ομογένειας και με τον που καλλιεργήθηκε με εφαλτήριο του Μητροπολίτη Τορόντο κ .κ. Σωτήριο •Έρχεται πόλεμος στη Μεσόγειο... αγωγούς. Επισκέφθηκε επίσης τα ελληνικά Το θερμόμετρο αντιπαράθεσης ΤουρκίαςΙσραήλ ανεβαίνει κάθε ώρα που περνάει. Οι δύο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις σε επίπεδο πρέσβεων, ενώ οι σκληρές και επιθετικές Boulangerie & Pâtisserie δηλώσεις διαδέχονται η μια την άλλη.

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 29

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Οι Έλληνες της 11ης Σεπτεμβρίου...

Ανάμεσα στα 2977 θύματα από 93 διαφορετικές εθνικότητες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, υπήρχαν και 36 άτομα Ελληνικής καταγωγής

•Ξεκίνησαν επιχειρήσεις- Ηλεκτρονικός

πόλεμος παντού στην Α. Μεσόγειο. Η έναρξη επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου αναγνώρισης και επιτήρησης εχθρικών δυνάμεων, δυστυχώς δεν προοιωνίζει τίποτα το θετικό προς την κατεύθυνση εκτόνωσης της κατάστασης,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

•Έγκλημα και τιμωρία...

Η Καναδική κυβέρνηση κατέθεσε αυστηρό νομοσχέδιο για ποινικά αδικήματα Αποκλειστική συνέντευξη στα ΝΕΑ με τον υπουργό δικαιοσύνης Rob Nicholson. Ο Υπουργός δικαιοσύνης Rob Nicholson παρουσιάζει νέο νομοσχέδιο εναντίον του εγκλήματος. Στο στόχαστρο οι μεγάλες κατηγορίες εγκλημάτων

•Θάνος Καφόπουλος «Τόπο στα νιάτα» Ο κ. Καφόπουλος συμπλήρωσε ένα χρόνο στο Μόντρεαλ ως Γενικός Πρόξενος.

•Οργανισμός ΦΙΛΙΑ. 4.000 συγκέντρωσε ο ετήσιος μίνι μαραθώνιος.

Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες και στην Ελληνική Ομογένεια Χαρούμενα Χριστούγεννα κι’ Ευτυχισμένο με Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο το 2012!

Tel.: 514-277-5705 542 Avenue Ogilvy, Montréal, QC, H3N 1M8

Plissimo Nettoyeur Gr ec

Ευχόμαστε στην Ελληνική παροικία Καλά Χριστούγεννα Ευτυχισμένο με Υγεία και πρόοδο το 2012 750 Av. Ogilvy, Montréal, Qc H3N 1N7 Tél.: 514 272-1823

της Ελλάδας στο Μόντρεαλ.... Παροτρύνει τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που έχουν για σκοπό την ενδυνάμωση του Ελληνισμού στο Μόντρεαλ και την γνωριμία μεταξύ τους.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 31 ►

Χαρούμενα Χριστούγεννα Ευτυχες με Υγεία το 2012! INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

6692 Park Avenue Montréal, QC H2V 4H9 TEL: (514) 270-1961 FAX: (514) 274-2600 info@hermesoverseas.com katherine@hermesoverseas.com www.hermesoverseas.com

30 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Μάριο Ευρυβιάδη συνέγραψαν το σημαντικό αυτό βιβλίο.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι» Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους κατά την διάρκεια ομιλίας που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Ομοσπονδίας

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHRINERS

Toυρκικό υποβρύχιο εγκλώβισαν Ελληνικά ελικόπτερα στην Κέα

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη...

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

με δυσάρεστα επακόλουθα για την •3,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περιφερειακή ισορροπία και ειδικά για φυσικού αερίου νότια της Κρήτης. •Οικογένεια ΑΧΕΠΑ: «Εκπλήρωση ην εθνική ασφάλεια της χώρας μας. αποστολής» •Η μαγεία των αισθήσεων •Πόσο έτοιμοι είμαστε να •Ενιαίος αμυντικός χώρος Κυπριακής αντιμετωπίσουμε ελληνοτουρκική κρίση; Δημοκρατίας – Ισραήλ Ισραηλινά μαχητικά ανέλαβαν να •Η Τουρκία σε γεωστρατηγικό αδιέξοδο. διαβιβάσουν προς την Τουρκία μήνυμα αποφασιστικότητας για τα τεκταινόμενα •Η Καναδική Πρεσβεία αγκαλιάζει τη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου Μαγική Φλογέρα στην Αθήνα.

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 30

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, υπεγράφη η ιδρυτική Διακήρυξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μελετών « Ελευθέριος Βενιζέλος» Παράρτημα Καναδά •Financial Mirror: «Η Κύπρος πρόκειται να γίνει το πλουσιότερο κράτος στην Ευρώπη» Μόλις αρχίσει να εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στα εδάφη και ύδατά της η Κύπρος θα γίνει μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης

•Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος Ένα εκρηκτικό

τρίγωνο. Το Τουρκικό πολεμικό ναυτικό αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.

•Βλαντιμίρ Πούτιν προς ΕΕ : Σώστε την •Τουρκία: Πυρηνικά όπλα έναντι •Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου βοήθειας από την Βόρειο Κορέα; Σύμφωνα με δημοσίευμα αντιπροσωπεία της Βορείου Κορέας μετέβη, κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, στην Άγκυρα με σκοπό να ζητήσει ανθρωπιστική βοήθεια από την Τουρκία.... Η άφιξη των βορειοκορεατών στην Άγκυρα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μεταφοράς τεχνογνωσίας ολέθρου στους νέο- Οθωμανούς

της ΕΚΜΜ Άδειες οι δύο θυρίδες με τα τάματα.. Η φημισμένη πιανίστρια Κατερίνα Βρέθηκαν βιβλία μόνο από το 1981 μέχρι Λαγοπάτη γοήτευσε τον κόσμο... το 1997 σε ένα κονσέρτο-παρουσίαση με θέμα την Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ μουσικοθεραπεία, που παρουσιάστηκε «δεν υπήρχαν κλειδιά» για τις θυρίδες στην εκκλησία του Ρεπεντινύ. όπου κρατούνται για πολλά χρόνια τα τάματα (κυρίως σε χρυσό) που -•Ίδρυση παραρτήματος Ε.Ι.Ε.Μ. προσφέρουν οι πιστοί. «Ελευθέριος Βενιζέλος» στον Καναδά

Ελλάδα «Σε τελική ανάλυση η διάσωση της Ελλάδας θα είναι ωφέλιμη για όλη την ενωμένη Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πούτιν

•3ο Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου

στο Μόντρεαλ από τις 28 Οκτωβρίου, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, στο Cinema du Park.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 32 ►

Park Lane

Auto Body & Repairs Ltd. Η οικογένια του κ. Γιάννη Αμανατίδη, Η οικογένεια του κ. Γιώργου Αμανατίδη και Η οικογένεια του κ. Λάκη Αμανατίδη εύχονται στην Ελληνική παροικία Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012! 6915 Jeanne Mance γωνία Beaumont T. 514.271.3969 & 514. 271.6391

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 31


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που μαζί με τον καθηγητή Διεθνών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Νίμιτς: «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι» Ο κ. Νίμιτς αναγνώρισε ότι οι Σκοπιανοί «έκαναν τεράστιο λάθος στην προσπάθειά τους για αρχαιοποίηση της κοινωνίας τους» όπως και για στην χρησιμοποίηση «των

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Ο ειδικός διαμεσολαβητής παραδέχθηκε τα παραπάνω κατά την διάρκεια 40λεπτης συνάντησης που είχε με αντι-

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αντώνιος Παπαδόπουλος αποκάλυψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους κατά την διάρκεια ομιλίας που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Ομοσπονδίας

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

(ΤΑ ΝΕΑ) Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στις αίθουσες δεξιώσεων Chateau Royal, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Παν-Παροικιακή Εκδήλωση των Σχολείων μας «Σωκράτης», «Δημοσθένης», «Πλάτων», «Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής ήταν Δρ Χρήστος Καράτζιος, παιδίατρος, ειδικός λοιμωδών νοσημάτων. Η Εκδήλωση ήταν μία ευγενής προσφορά της εταιρίας Chateau Royal και Palace Reception Halls. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ, κ. Βασίλης Μπαλαμπάνος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον συνιδιοκτήτη του Chateau, κ. Βασίλη Ζάννη, ο οποίος ευγενικά παραχώρησε δωρεάν τις αίθουσες, το φαγητό καθώς και το σέρβις.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 31 •40 Χρόνια πορεία ιεροσύνης...

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

2011

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του θηκαν στους σκοπούς και στόχους του στην κοινωνία του Κεμπέκ είναι μεγάλη...

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

Bloody truth

Bloody truth

truth

έγγραφα-ντοκουμέντα.

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Νεοδημοκρατικό κόμμα, από κόμμα μιας •Συνεδρίαση έδρας στο Κεμπέκ σε κόμμα 59 εδρών, Συμβουλίου ρεκόρ.

Mulcair: Κυριότερος στόχος οι βουλευτές του Κεμπέκ.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

ΕΚΛΟΓΕΣ

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Toυρκικό υποβρύχιο εγκλώβισαν Ελληνικά ελικόπτερα στην Κέα

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Μητροπολιτικού •Με την προβολή της ταινίας «Καναρίνι μου Γλυκό», ενός ντοκυμαντέρ για τη ζωή της θρυλικής ρεμπέτισσας Ρόζας Εσκενάζι, έκλεισε το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στον ιστορικό κινηματογράφο «Ριάλτο» της Πάρκ Αβενιου συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου από την Ελληνική και την Εβραϊκή παροικία της πόλης.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

•Η... Γενική συνέλευση του περιφερειακού •«Τι κληρονόμησε» ο του Λαβάλ. Παρόλο ότι δεν συμπληρώθηκε απαρτία για να πραγματοποιηθεί η Γενική συνέλευση, έγινε ενημέρωση από το ΔΣ προς τα παρόντα μέλη. Οι εκδηλώσεις του περιφερειακού έφεραν κέρδος περίπου $ 50.000 στην Κοινότητα.

Λουκάς Παπαδήμος... Δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδος Λουκά Παπαδήμου Υπηρετώντας τους αιθέρες.. από την για το μέλλον της αεροπορία στον Ουράνιο Θεό Ελλάδας και της Ο πατέρας Βασίλειος Τσαπραϊλης Ελληνικής οικονομίας τιμάται από το ποίμνιό του. •Γενική συνέλευση της Ελληνικής «Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ τεράστια προβλήματα παρά τις •Το έπος του 40 Με απαρτία μόνο 100 μελών έγιναν οι προσπάθειες εξυγίανσης και βελτίωσης Αναφορές και γεγονότα διαδικασίες και ψηφίστηκαν τα σοβαρά της ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα θέματα της ΕΚΜΜ. βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι.» •Ο Tom Mulcair μπαίνει στον αγώνα Παμψηφεί ψήφισαν τα μέλη τον δήλωσε διαδοχής του Layton προϋπολογισμό για τα έτη 2011-2012 Η πολιτική στρατηγική του οδήγησε το

Η διοργανώτρια Αύρα Γεωργίου, δήλωσε ενθουσιασμένη από την υποδοχή του κόσμου για το πολιτιστικό γεγονός, το οποίο φέρνει στο Μόντρεαλ νέο ελληνικό σινεμά και δεσμεύτηκε να διοργανώσει ένα εξίσου πλούσιο φεστιβάλ γιά την επόμενη χρονιά.

•Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Μπόμπ

Ρέυ επισκέφθηκε το Μόντρεαλ και παρευρέθηκε σε συνάντηση με το

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 33 ►

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

• Soup bases • Sauce mixes • Marinades • Seasonings • Concentrated & Natural bases

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

• Low sodium • No trans fat

Καλά Χριστούγεννα Ευτυχές το 2012! ΓΛΥΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΚΕΪΚΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

4506862950

Χαρούμενα Χριστούγεννα Ευτυχες με Υγεία το 2012!

4657, Samson, Chomedey, Laval, Qc H7W 2H5 32 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Ρένα Παπαθανάκου: 50 Χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 32 Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, για να συζητήσουν διάφορα θέματα ελληνικού και καναδικού ενδιαφέροντος.

•Η Ελλάδα ακόμη μια φορά πολεμάει

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΑΧΕΠΑ: $58 000 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

2011

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

truth

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

Bloody truth

Bloody truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, και •Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ελλάδα Η άσκηση διήρκησε από τις 14 μέχρι τις αρχηγός του Φιλελεύθερου κόμματος Jean Charest παρευρέθηκε στην εκδήλωση υποψηφιότητας του Γ. Σκλαβούνου, όπου πάνω από 400 άτομα έδειξαν, με την παρουσία τους, την υποστήριξή τους στον κ. Σκλαβούνο

και Ισραήλ παράγοντες εγγύησης σταθερότητας και ασφάλειας Για καινούργιο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ έκανε λόγο ο Δ. Αβραμόπουλος και επεσήμανε ότι η σχέση αυτή δεν επηρεάζει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες και δεν αλλάζει την πάγια θέση της χώρας μας στο παλαιστινιακό.

στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το μέλλον. Τα τελευταία 200 χρόνια η Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραμμή της •Το νοσοκομείο παίδων Shreiners εξέλιξης της Ευρώπης... Καναδά, ονόμασε το σχολείο του σε σχολείο της οικογένειας ΑΧΕΠΑ •Ολοκληρώθηκε η κοινή •Επιτέλους ο εθνικός φορέας έρευνας ΚΑΝΑΔΑ ισραηλινή άσκηση... υδρογονανθράκων Υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς, Οικονομίας Ε. Βενιζέλο, Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοϊδη και τον υφυπουργό Ενέργειας Ι. Μανιάτη, το Προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία Εθνικού φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων και προωθείται για έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας και στη συνέχεια για υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ελληνο-

18 Νοεμβρίου.

•Μόνο 28 μέλη στη Γενική Συνέλευση

του περιφερειακού συμβουλίου του Λαβάλ Παρόλη την έλλειψη απαρτίας, η Γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε γιατί ήταν «έξ αναβολής» Έγινε αναφορά προέδρου, ταμία και συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 34 ►

CENTRE DE COLLISION

GTY Auto

•Έλληνες της παροικίας μας βραβεύτηκαν

Ο Νίκος Στεφανίδης σας εξυπηρετεί στο πλήρες εξοπλισμένο συνεργείο του

από το Συμβούλιο Συντακτών του Ξενόγλωσσου τύπου του Καναδά για το 2011

Centre de Collision

GTY Auto

•Ο

Ρωσικός στρατός στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1877-1878 και η Αλεξανδρούπολη. Η απόδοση τιμής από την Αλεξανδρούπολη στη μνήμη των Ρώσων αξιωματικών

•Οι 147 εταιρείες που κυβερνούν τον κόσμο Οι πολυεθνικές που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία.

•Απερίγραπτη επιτυχία η διάσκεψη :

• Επισκευές αμαξωμάτων με τα ανώτερα υλικά. • Δωρεάν αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της επισκευής.

μαστε ό ζ ι ν ω γ Αντα οτε π ή δ α ι ο οπ ηση, μ ί τ κ ε ή γραπτ . μείον μηση. ί τ κ ε ν ά Δωρε

20%

“Ο ιδιοκτήτης Νίκος Στεφανίδης και το προσωπικό σας εύχονται Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2012” Μακεδονία η ιστορική αλήθεια Την Αγγλόφωνη διάσκεψη διοργάνωσε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ σε συνεργασία με όλους τους Μακεδονικούς συλλόγους του Μόντρεαλ και τον σύλλογο Ποντίων Μόντρεαλ.

Centre de Collision GTY AUTO

757 Beaumont γωνία Champagneur, Montreal, Que H3N 1V9

Tel : (514) 271-7555 • Fax: (514) 271-2042 • Cell: (514) 776-6715 gtyauto@bellnet.ca

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 33


Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών 673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓαΛΕσ ΕΚπτώσΕΙσ ΡώτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση ΚΑΛΟ 1 ώρασ • γυαλια ηλιου ΠΑΣΧΑ • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Ο φάκελος της CIA για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-02 • 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΕΦΥΓΕ Η ΣΟΦΙΑ

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-04 • 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 5, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

VOL. 5-03 • 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2011 / FEBRUARY 19, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-05 • 19 Μαρτιου, 2011 / March 19, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΨΩΜΙΑΔΗΣ :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΒ ΛΑΛΑΣ: ΕΝΑΣ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Στο «φως» απόρρητα έγγραφα - ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που στοχοποιούσαν τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Fax: 450 688-9851

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-06 • 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2011 / APRIL 2, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 11, 12, 13, 14, 15

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

voL. 5-07 • 16 απριλιου, 2011 / apriL 16, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Πολιτική αντιπαράθεση 2011

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Ο Έφορος Προσκόπων Καναδά, Μενέλαος Παυλίδης με τον τυχερό της Βασιλόπιτας, Κάστορα Γιάννη Ντούλη.

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 12

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Την Δευτέρα 2 Μαΐου είναι καθήκον όλων σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ Βασίλης Αγγελόπουλος. Μόνο που των Καναδών Ελληνικής καταγωγής αυτή την φορά και διαφοροποιώντας εν μέρει να πάνε να ψηφίσουν. την θέση του, ο Κ. Αγγελόπουλος επιθυμεί την Είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην στα πολιτικά κόμματα την δύναμη μας. περιοχή του Laval-Les Îles αλλά σε όλη την επικράτεια του Κεμπέκ. ΣΤΙΣ 2 ΜΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Με αυτή την αφορμή ο κ. Αγγελόπουλος

Με τις σφυγμομετρήσεις να μοιάζουν σαν αυτές του 2008, οι Καναδοί πολίτες αυτή την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενες ημέρες -Τρίτη στην Αγγλική και Τετάρτη στη Γαλλική γλώσσα- είχαν την ευκαιρία να δούν την καθιερωμένη πλέον τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση των αρχηγών των ομοσπονδιακών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση στην Γαλλική γλώσσα μεταφέρθηκε την Τετάρτη για να μην συμπέσει με την έναρξη του πρωταθλήματος χόκεϊ Montreal Canadiens με Βoston Bruins διότι τότε δεν θα την παρακολουθούσαν ούτε οι πιο φανατικοί κομματάρχες… Πρώτα το χόκεϊ και μετά όλα τ’ άλλα… GO HABS GO!!!

Προσοχή !!!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 33 •Έντονο ενδιαφέρον του

Στέιτ Ντηπάρτμεντ (ΗΠΑ) για να πετύχει η Ελλάδα τους στόχου της.

•20 Χρόνια « Ασπίδα της Αθηνάς»

Ο οργανισμός Ασπίδα της Αθηνάς συμπλήρωσε τα 20 χρόνια ύπαρξης και δράσης του.

•Ο

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

49ος χορός Ρουμελιωτών

του

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Τα Ελληνοκαναδικά Νεα

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

VOL. 5-09 • 14 ΜΑΙΟΥ, 2011 / MAY 14, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Με κυβέρνηση πλειοψηφίας επιστρέφει στην Οττάβα ο

Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και υπήρξε θέμα σχολίων σε πολλά απ’αυτά. Συγκεκριμένα, οι ακροατές στο εξάωρο ραδιοφωνικό Σαββατιανό πρόγραμμα του Μιχάλη Τελλίδη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους πρώην προέδρους της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσσου Δημήτρη Μανωλάκο και Βασίλη Κατσαμπάνη. Αν και παρουσιάστηκαν ξεχωριστά με δύο εβδομάδες διαφορά και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν πρέπει η Ελληνική παροικία να ψηφίσει το Φιλελεύθερο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα τρίτος και πιο δυναμικός παρουσιάστηκε για το ίδιο θέμα ο Δημοτικός

2011

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Τι είπαν, τι υποσχέθηκαν οι Harper, Layton, Ignatieff και Duceppe...

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-08 • 30 απριλιου, 2011 / apriL 30, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • e-mail: editor@the-news.ca

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 9

«Το πόσο μεγάλος ηγέτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδεικνύεται περίτρανα από τα έγγραφα-ντοκουμέντα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία δεν είχαν ούτε μία καλή κουβέντα για εκείνον». Αυτό είπε στο κλείσιμο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «CIA - Ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα» των εκδόσεων Α. Α. Λιβάνη ο

Καλή Χρονιά… από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του Κεμπέκ.

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

Έχουμε την σωστή υποθήκη για σας!

Προσφέρουμε:

Προσφέρουμε:

ΜΕΓαΛΕσ ΕκΠτΩσΕισ ΡΩτηστΕ Μασ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

Προσφέρουμε:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

• εξεταση ματιών απο οπτομετρικο • εξυπηρετηση 1 ώρασ • γυαλια ηλιου • γυαλια ορασησ • σκελετοι σχεδιαστών

2 0 11 : A Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ . . . Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

voL. 5-01 • 22 ιανουαριου, 2011 / JaNuary 22, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

673, Curé-Labelle (corner Samson), Chomedey

Tel.: (450) 688-9900

Fax: 450 688-9851

VOL. 5-11 • 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2011 / JUNE 11, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

voL. 5-10 • 28 Μαιου, 2011 / May 28, 2011 • tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 353 000 ελλήνων του Πόντου

Les Nouvelles Grecques Canadiennes The Greek Canadian News

κλήσεις των καιρών μας» όπως είπε χαραT Η Σ Λ Υ Ν Τ Ι Α Σ ΚΑ Λ ΚΟ Υ κτηριστικά ο πρόεδρος του Κογκρέσσου κ. Πήτερ Γεωργακάκος. Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, πραγΤην εκδήλωση τίμησαν, ο Γενικός πρόματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση ξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. προς τιμή του δικηγόρου και αντιδημάρ- Θάνος Καφόπουλος, o γερουσιαστής χου του Λαβάλ, κ. Βασίλη Αγγελόπουλου. κ. Λεωνίδας Χουσάκος, ο δήμαρχος του Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λαβάλ κ. Gilles Vaillacourt και πολλοί Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ με την άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι της ελλησυνεργασία του συλλόγου Ρουμελιωτών νικής παροικίας του Μόντρεαλ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον χώρο του κοινοτικού μας κέντρου. Έβαλε ρίζες για το μέλλον του Την εκδήλωση προλόγισαν οι παρου- ελληνισμού σιαστές κ. Θεόδωρος Χαλάτσης και κ. «Ο κ. Αγγελόπουλος είναι ένας αγωνιΠελαγία Αδαμίδου οι οποίοι αναφέρ- στής του Ελληνισμού... Η προσφορά του

Bloody truth

Bloody truth

truth

παρεχώρησε συνέντευξη επί του θέματος στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η έμπειρη και επαγγελματική ομάδα μας σας εξυπηρετεί αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

Cell: (514) 258-8153 Fax: (450) 969-2784 christina.mahmouridis@td.com

Απόπειρα δολοφονίας Καραμανλή...

Αιτία οι τότε στενές φιλορωσικές σχέσεις και συμφωνίες

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2011

truth

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Προσοχή !!!

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

• Υποθήκη για την νέα σας κατοικία. • Μεταβίβαση της υποθήκης σας από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. • Δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεών σας. • Οι δανειοδοτικές σας υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Η Χριστίνα Μαχμουρίδη, ειδικευμένη στον τομέα υποθηκών της TD Canada Trust, σας βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές. Christina Mahmouridis Εάν δεν έχετε χρόνο να πάτε οι ίδιοι στην Mobile Mortgage Specialist Τράπεζα, η Τράπεζα έρχεται σε σας...

voL. 5-12 • 23 ιουνιου, 2011 / JuNe 23, 2011 • Tel.: (450) 978-9999 • www.tanea.ca • E-mail: editor@the-news.ca

Τιμήθηκε ο Βασίλης Αγγελόπουλος

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΕΣ 10,11

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ •Φορολογικά •Κτηματολογίο •Συντάξεις •Ασφαλιστικά (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ) •Κληρονομικά

Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

•Το γήινο ευαγγέλιο του Νίκου Διοικητικού συμβουλίου

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

Η διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελλάδας για αποφυγή της διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής ισχύει από 01-01-2011! Κλείστε μια συνάντηση με το γραφείο μας για μια πλήρη ενημέρωση πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τη νέα νομοθεσία.

αποτελεσματικά εδώ και στην Ελλάδα!

ΚΑΝΑΔΑ: 750, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y2 • Tel. (514) 747-3413 / Fax. (514) 747-0799 • Email: jamesk@kromida.com • www.kromida.com ΕΛΛΑΔΑ: Τιμολέοντος Βάσσου 17, Αμπελόκηποι – Αθήνα, Ελλάδα 115 21 • Τηλ.: 210.64.25.793 / φαξ: 210.64.25.820 • email : info@greecetaxes.com • www.greecetaxes.com

κ. Καφόπουλος στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ κ. Σαρέ Ένα γεγονός ιδιαίτερο, τόσο για την Ελλάδα, όσο και προσωπικά για τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ , κ. Θάνο Καφόπουλο.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Καζαντζάκη Μια ανθολογία από αναφορές ύμνους Νοεμβρίου, η τακτική συνεδρίαση του και προτροπές του Νίκου Καζατζάκη για διοικητκού συμβουλίου της Ελληνικής την ομορφιά της φύσης και την ανάγκη Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. της διατήρησής της από τον σύγχρονο άνθρωπο. •Harper: Ο Καναδάς έτοιμος για εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη •Ημερίδα Ορθοδόξων και •20ο Συνέδριο της Παμποντιακής παρά την οικονομική κρίση Μετά από τέσσερις δεκαετίες Προχαλκηδονίων κληρικών στην Ι. Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Οι εργασίες του συνεδρίου είχαν και πάλι προσπαθειών για μια έναρξη επίσημης οικονομικής σχέσης με την Ευρώπη ο μεγάλη επιτυχία. Καναδάς είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή ένωση, του χρόνου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

•Κύπρος: 405 δισ. δολάρια από το

•Ελλάδα- Κεμπέκ :Ίδια χρώματα- κοινοί «οικόπεδο 12» μόνο στόχοι Ο πλούτος που μπορεί να αντληθεί ξεπερνά τα 450 δις δολλάρια εκτιμά ο δρ. συλλόγου Μιχάλης Οικονομίδης, καθηγητής στο αμερικάνικο πανεπιστήμιο του Χιούστον. •Robin Williams : «Η ανθρωπότητα

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο σύλλογος Ρουμελιωτών του Μόντρεαλ Γεώργιος Καραϊσκάκης.

οφείλει να υποκλίνεται στην Ελληνική ιστορία » Με τα πιο κολακευτικά λόγια μίλησε σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Robin Williams

•Η

Συνεδρίαση

του

Κοινοτικού

K B Fruits Inc.

Την έναρξη συνεργασίας σε πολλά επίπεδα αποφάσισαν ο Γενικός πρόξενος

Μητροπολη με τον Υπουργό Πολιτικών Δικαιωμάτων, Μετανάστευσης και Πολυπολιτισμού κ. J. Kenney

KOUNADIS PERREAULT ι Av o c At s • At to r n e ys

Ο δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας KOUNADIS-PERREAULT κ. Ντένης Κουνάδης, και οι συνεργάτες του, εύχονται στους φίλους, πελάτες και σε ολόκληρη την Ελληνική Παροικία Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται στην πολυπληθή πελατεία της Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα κι’ Ευτυχισμένο το 2012! 441 Rue Deslauriers, Saint-Laurent, QC H4N 1W2 Phone: 514-745-4775 - Fax: 514-745-8090

Χρόνια Πολλά Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 300, Léo-Pariseau, suite 2000, Montréal, Qc H2X 4B3 T: 514.844.8631 F: 514.844.6691 www.kounadisperreault.com

34 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Ouvert

Maintenant

Σας Καλωσορίζουμε στο vous reçoit au

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 35


ΠαραλειΠόμενα...ΠαραλειΠόμενα...ΠαραλειΠόμενα... ◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 6

Οι ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει λέγοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Η πώληση που προτείνει η κυβέρνηση Ομπάμα, ύψους 304 εκατ. δολαρίων, περιλαμβάνει 4.900 τεμάχια μιας ειδικής συσκευής της Boeing Co που μετατρέπει τις μη κατευθυνόμενες βόμβες σε τηλεκατευθυνόμενες και 4.300 βόμβες “γενικής χρήσεως”,

ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ενημερωτικό του σημείωμα προς το Κογκρέσο την Τετάρτη. Τα ΗΑΕ διαθέτουν καταδιωκτικά/ βομβαρδιστικά αεροσκάφη F-16 Block 60, τα πιο σύγχρονα που έχει κατασκευάσει η Lockheed Martin Corp. Το Κογκρέσο έχει 30 ημέρες για να εγκρίνει ή να απορρίψει μια πώληση οπλικών συστημάτων στο εξωτερικό αφού λάβει την ειδοποίηση. Δεν έχει απορρίψει καμία ως σήμερα στην ιστορία.

Tel. 450.681.0982

4331 Notre-Dame West, Chomedey

Ευχαριστούμε την εκλεκτή πελατεία μας για την υποστήριξη της, τα τελευταία 50 χρόνια κι’ ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κι’ Eυτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2012!

Ευχόμαστε στα μέλη και στις οικογενειές τους Καλά Χριστούγεννα και ο Νέος Χρόνος 2012 να είναι γεμάτος υγεία και χαρά!

“Κατακεραύνωσε” την Μέρκελ ο Πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, Χέλμουτ Σμίτ

στο κοινωνικό περιθώριο της ακραίας φτώχειας», δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Π. Κουρουμπλής, το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά Ιδιαίτερα επικριτικός, απέναντι στην με τη παγκόσμια ημέρα Προσώπων με πολιτική που εφαρμόζει η Γερμανίδα Αναπηρία, που εορτάστηκε την ημέρα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, αυτή και στην Ελλάδα. εμφανίστηκε στην ομιλία του σε Αναφερόμενος στην πολιτική της πρόσφατο Γερμανικό Οικονομικό κυβέρνησης σχετικά με τα άτομα με Φόρουμ, ο πρώην Καγκελάριος της αναπηρία ο κ. Κουρουμπλής αναφέρει Γερμανίας, Χέλμουτ Σμίτ. : «Δεν έφταναν οι αναστολές «Εξυπνότερο θα ήταν (η Μέρκελ) του Νόμου για τις προσλήψεις να μη βρίζει τους Έλληνες, να μην των αναπήρων, δεν αρκούσαν οι τσουβαλιάζει δέκα εκατ. ανθρώπους περικοπές χιλιάδων κοινωνικών μαζί με τις παλιότερες κυβερνήσεις δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν, τους και στη συνέχεια να τους όταν το αναπηρικό κίνημα είχε μαστιγώνει. Είναι υπερβολικά εύκολο: κινηματικά χαρακτηριστικά, τώρα ο χοντρός Γερμανός με πληθυσμό 80 έρχεται και η περικοπή των ‘’φτωχών’’ εκατ. να στριμώχνει τον ανίσχυρο επιδομάτων». Έλληνα», δήλωσε στην ομιλία του ο κ. Σμίτ. Δήλωση του Βρετανού Τέλος, υποστηρίζοντας την εθνική κυριαρχία που πρέπει να διαθέτουν Πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον: τα κράτη τόνισε ότι «ακόμη και «ΟΧΙ» σε Μέρκελ - Σαρκοζί οφειλέτες όπως η Ελλάδα πρέπει να Η Βρετανία δεν είναι πεπεισμένη ότι διατηρήσουν την εθνική κυριαρχία η Συνθήκη της ΕΕ χρειάζεται αλλαγή στον χειρισμό των κρατικών για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους υποθέσεων». της Ευρωζώνης, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, ύστερα από τη πρόσφατη συζήτηση “Η Κυβέρνηση της Ελλάδος Φέρει Μεγάλη Ευθύνη”: Δήλωση Έλληνα με τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί σχεδίων για αυστηρότερη Βουλευτή διακυβέρνηση. «Ημέρα οργής κατά της υποκρισίας Ο κ. Κάμερον δήλωσε μετά τη εκείνων που ομνύουν δήθεν στο συνάντηση με τον Σαρκοζί στο βωμό της αλληλοαποδοχής, αλλά Παρίσι, ότι η κρίση είχε επιπτώσεις στην πραγματικότητα σπρώχνουν στη Βρετανική οικονομία και κάλεσε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιλογές τους, τις ευπαθείς ομάδες ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 42 ►

Soula Tellides George Tellides Carol Deros 514-927-3721

Chartered Real Estate Broker

514-258-1829 Real Estate Broker

$199,900

Lovely 4 1/2 condo 950sf on main level. Great Very well located all brick 8plex in the heart of location close to metro, cegep montmorency and Ste Rose. 6x4½, 1x5½, 1x3½, electric heating at aut. 15. Corner street location next to a park. Living, tenant’s expense. Many recent renovations dining room open concept with wood fireplace, including roof 2009, front balconies and wood floors throughout except kitchen and bath in railings 2010, all windows and back doors less ceramic, 2 large bedrooms, inground pool, 1 parking than 3 years. Large lot with plenty of parking. spot and shed, quick occupancy! Don’t wait! Great investment opportunity!

514-258-8845 Real Estate Broker

D L SO LAVAL: Detached all brick building 18 units electric heating, new roof. Asking $ 1,450,000.

Χαρούμενα Χριστούγεννα Ευτυχες με Υγεία το 2012!

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ” 821 OGILVY AVE. MTL, QUE. H3N 1N9 Tel: (514) 948 3021 • fax: (514) 948 6063 filia@bellnet.ca•www.filia.ca

Cote-Des-Neiges, outremont, adjacent large duplex with bachelor in a prime location, double garage very well kept throughout the years by its longtime owners. Within close distance of synagogue, schools and other services. Don’t wait, won’t last long!!!

Ville St-Laurent - Impeccable, ground floor condo in a terrific location, just minutes from major autoroutes and transportation. Undergroung garage parking with storage space, wood and ceramic flooring, good size bedroom and living/dining area. Quick occupancy!!! Worth a visit!!!

36 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

3½ condo priced to sell at $95,000 very well maintained in laval des rapides close to many services. Ideal for investment or to occupy.


Μαζί μας οι Τραπεζικές σας Συναλλαγές, γίνονται ευκολότερα

Οι διευθυντές των υποκαταστημάτων της TD Canada Trust εύχονται στην εκλεκτή πελατεία τους και σε ολόκληρο τον ελληνισμό, Χρόνια Πολλά, Χαρούμενη κι’ Ευτυχισμένη Νέα Χρονιά, πάντα με υγεία, πρόοδο και ευημερία. Μην ξεχνάτε πως η τράπεζά μας, σας εξασφαλίζει φιλική, γρήγορη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση, με κατανόηση και σεβασμό στη γλώσσα σας.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! 525 Jean Talon W., Montreal Tel.: 514-273-8680, 2105 Boul. Daniel-Johnson, Laval Tel.: 450-973-5400, 4868 Boul. Notre Dame, Laval Tel.: 450-688-4610, 1120 Desserte Ouest, Ste-Dorothe Tel.: 450-969-2772, 1825 Boul. O’Brien, V.S.L., Tel.: 514-956-0909, 5880 Boul. Robert-Bourassa, Laval, Tel.: 450-665-3477, 1900 Marcel-Laurin, V.S.L., Tel.: 514-336-7414, 1000 Bernard Ouest, Montreal Tel.: 514- 289-0328, 5409 Queen Mary, Montreal, Tel.: 514-489-9381,

Yvan Gingras Στέλλα Τσαρνάς Ισμήνη Κυριακίδης Τέτα Φιλακουρίδης Βασιλική Δημητρακουλάκη Γεώργιος Συκινιώτης Γεώργιος Βιτορούλης Γιάννης Ευαγγελίδης Δημήτριος Χριστόπουλος

Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011

• 37


Aιµατηρή αλήθεια

Η αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα

ΜΕΡΟΣ 14ον Bloody

ασφαλώς δεν τις απεκάλυπτε στους Τούρκους υπουργούς. Τόσον ο Μακάριος όσον και ο Κληρίδης, αλλά και οι περί αυτούς, όπως ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος και άλλοι σημαίνοντες παράγοντες, υιοθετούσαν, με την επίμονη παρότρυνση και της τότε ελληνικής κυβερνήσεως, μια στάση ανοχής, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε το πράγμα να υπερκερασθεί και να υπερπηδηθεί, χωρίς να κλιμακωθούν οι εκατέρωθεν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε σύγκρουση. Ήτο, δηλαδή, ανεπιθύμητη και απευκταία από δικής μας πλευράς η σύγκρουση. Τόσον ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος όσον και η κυβέρνηση της ΕΡΕ, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενημερώνονταν για τις πληροφορίες περί στρατιωτικών εξοπλισμών των Τούρκων, μέσω του εδώ κλιμακίου της ελληνικής ΚΥΠ». «Ο βασικός οπλισμός των ανδρών μας ανά την Κύπρο ήταν κυνηγετικά όπλα. Είχαμε μερικές δεκάδες αυτόματα μικρού βεληνεκούς ‘στεν’, ‘μαρσίπ’ και ‘στέρλινγκ’, μερικά οπλοπολυβόλα ‘μπρεν’, αρκετά τυφέκια ‘μαρτίνι’ και τέσσερα πολυβόλα ‘τουρτούρες’, δύο από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο σοβαρές αντεπιθέσεις μας για να αντιμετωπισθεί η τουρκική ανταρσία, στις 24 και 25 Δεκεμβρίου 1963. Η μία με επικεφαλής τον Τάσο Μάρκου προς τους μύλους του Σεβέρη και η άλλη με επικεφαλής τον Χριστάκη Μασωνίδη και άλλους αξιωματικούς του Κυπριακού Στρατού προς την περιοχή της Ομορφίτας. Είχαμε, επίσης, και δύο ‘μπαζούκας’, που χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα, το ένα στην Λευκωσία και το άλλο στην Λάρνακα. Μετέπειτα εξασφαλίσαμε ακόμα δύο, το ένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε στην Πάφο. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του οπλισμού μας ήταν τα κυνηγετικά». «Κινούμασταν μεταξύ δύο αλληλοσυγκρουόμενων στόχων: Ο ένας ήταν ‘πάση θυσία να αποφύγουμε τη σύγκρουση’ [...] ο άλλος ήταν ‘η ευθύνη του Μακαρίου και των πέριξ του, να προστατεύσουν Χριστόδουλος Χριστοδούλου130 τον κυπριακό Ελληνισμό από μια ενδεχόμενη Διατελέσας βοηθός επιτελάρχης της «Οργάνωσης επίθεση των Τούρκων’, που εκινούντο μεθοδικά, ΑΚΡΙΤΑΣ», ο δρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, εκπαιδεύονταν και εξοπλίζονταν με οδηγίες της 131 καταθέτει την δική του αυθεντική μαρτυρία : Άγκυρας». «Όταν μιλά κανείς για ιστορικά γεγονότα, που σημάδεψαν τον χρόνο και καθόρισαν τη μοίρα του «Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι ‘την σύγκρουση [ελληνικού] κυπριακού λαού, ο οποίος έχει τιμήσει επιδίωξε και προκάλεσε ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης όσον λίγοι την ελληνική ιστορία και το Έθνος με τους με τους ανθρώπους του (βόμβες στα τεμένη αγώνες του, δεν χωρούν ούτε παραποιήσεις ούτε Μπαϊρακτάρη και Ομεριέ, βόμβα στο άγαλμα υπερβολές ούτε υποκειμενισμοί. Πολύ περισσότερο, του Μάρκου Δράκου κ.λ.π), η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Πέραν του γεγονότος ότι σε καμία δεν χωρούν παραχαράξεις της ιστορίας». περίπτωση ο Μακάριος ή Πολύκαρπος Γιωρκάτζης «Η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν εστερείτο ή οποιοσδήποτε άλλος νομιμόφρων στον Μακάριο, πληροφοριών. Μάλιστα, στην Κεντρική ήθελαν να δημιουργήσουν ένοπλη σύγκρουση, Υπηρεσία Πληροφοριών υπήρχε ειδικό τμήμα διότι ήταν σε θέση να αντιληφθούν τις οδυνηρές παρακολούθησης των έκνομων δραστηριοτήτων συνέπειες, όταν κάναμε τις σταθμίσεις και τις και των προσπαθειών που καταβάλλονταν για εκτιμήσεις, γνωρίζαμε ότι οποιοδήποτε και αν ήταν την δημιουργία, τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης, θα και τα σχέδια δράσης της ΤΜΤ. Υπήρχε σωρεία είχαμε θύματα. Και ακόμη ότι, πολιτικά, κανείς δεν πληροφοριών που προήρχοντο από πηγές απευθείας από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Της ήξερε πού θα οδηγούμασταν. Αυτές οι εκτιμήσεις κατάστασης ηγείτο, από πολιτικής πλευράς, ο Ραούφ γίνονταν από ανθρώπους που είχαν εμπειρία και Ντενκτάς, ο οποίος ήταν ο σκληρός, ο αδιάλλακτος, ο ήταν σε θέση να γνωρίζουν. Ταυτόχρονα, τις ίδιες εξτρεμιστής, και από στρατιωτικής πλευράς Τούρκος εκτιμήσεις είχε και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανώτερος αξιωματικός, αποσπασμένος στην εδώ γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια τα τεκταινόμενα, τόσο από δικής μας πλευράς όσο και από πλευράς των τουρκική πρεσβεία, ο λεγόμενος Μποζκούρτ». Τουρκοκυπρίων, της ΤΜΤ κλπ. Όλοι συμμεριζόμαστε «Το ελληνοκυπριακό σκέλος της κυπριακής και είχαμε ταυτόχρονη ευθύνη. Ως εκ τούτου, τα κυβερνήσεως, που είχε αυτές τις πληροφορίες, ισχυριζόμενα είναι εντελώς ανυπόστατα.» 132

μπορούσαν να δοθούν.» «Μια οργάνωση, στην οποία σταδιακά μετείχαν αρκετές εκατοντάδες οργανωμένοι μαχητές και άλλες Αυθεντική Μαρτυρία εκατοντάδες μη οργανωμένοι αλλά εφεδρικοί, δεν «Να ληφθεί υπόψη ότι, την ίδια περίοδο, η τουρκική μπορούσε να είναι ‘μυστική’. Όμως, δεν υπήρξαν πλευρά συνέχιζε ανελλιπώς και έντονα την δημόσιες αναφορές, ούτε επίσημη αναγνώριση.» οργάνωση και εξοπλισμό της τουρκοκυπριακής «Η τουρκική πλευρά, σε γνώση τουλάχιστον των παρακρατικής οργάνωσης, στην οποία είχαν ενεργό Άγγλων, είχε πρώτη αρχίσει τους εξοπλισμούς και ανάμειξη Τουρκοκύπριοι μέλη της αστυνομικής την δική της οργάνωση. Γι’ αυτό, η ελληνοκυπριακή δύναμης και χωροφυλακής. Συνεπώς, η Αστυνομία κοινότητα δεν μπορούσε να παραμείνει ανοχύρωτη». δεν μπορούσε να αντιδράσει επίσημα και δυναμικά. «Ελπίζω να μην υιοθετηθεί ο πολιτικός μύθος, ότι οι Επίσης, ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 1963, οι συγκρούσεις στην Κύπρο οφείλονταν στην ύπαρξη Τουρκοκύπριοι μετείχαν στην κυβέρνηση, στην ‘κλίματος καχυποψίας’ μεταξύ των δύο κοινοτήτων αστυνομία, στον στρατό και ένα τέτοιο θέμα δεν και στην ‘καταπίεση των φτωχών και αδύναμων ήταν δυνατό να συζητηθεί επίσημα. Δύο ή τρεις Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκύπριους φορές το θέμα των τουρκικών εξοπλισμών είχε σωβινιστές’. Οι Τουρκοκύπριοι είχαν οργανωμένο αναφερθεί στον υπουργικό συμβούλιο, αλλά φυσικά παρακρατικό στρατό, στελεχωμένο από Τούρκους η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνιόταν κατηγορηματικά μόνιμους αξιωματικούς και στρατιώτες που την ύπαρξη τουρκοκυπριακής παρακρατικής υπερέβαινε τους 10.000 άνδρες.» οργάνωσης και τις πληροφορίες για εξοπλισμούς «Οι συγκρούσεις στην Κύπρο ήταν το αποτέλεσμα και σχετικές δραστηριότητες». πολιτικού σχεδιασμού στην Τουρκία για σταδιακή «Ο πρόεδρος Μακάριος, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις διχοτόμηση της Κύπρου, με τη συμμετοχή τόσο του του με τον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο Φαζίλ τότε αντιπροέδρου Φαζίλ Κιουτσούκ, όσο και του τότε Κιουτσούκ, είχε εγείρει έντονα το θέμα και έθετε προέδρου της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης υπόψη του Κιουτσούκ συγκεκριμένες πληροφορίες, Ραούφ Ντενκτάς. Σχετικό πρακτικό σύσκεψης που που κατά καιρούς η Οργάνωση έθετε υπόψη του έγινε στην Άγκυρα, καθώς και έγγραφο για την Μακαρίου. Πέραν της άρνησης, ο Κιουτσούκ στρατηγική διχοτόμησης, που φέρει τις υπογραφές φυσιολογικά ζητούσε ‘αποδείξεις’ των κατηγοριών υπουργών της Τουρκίας και στρατιωτικών όπως και, εξίσου φυσιολογικά, τέτοιες αποδείξεις δεν και των Κιουτσούκ και Ντενκτάς, είχε βρεθεί στο χρηματοκιβώτιο Τουρκοκύπριου υπουργού.» 129 «Όσοι εκ των υστέρων προβαίνουν σε εκτιμήσεις εκ του ασφαλούς, πρέπει να λάβουν υπόψη την κατάσταση που τότε επικρατούσε, όταν η ίδια η ύπαρξη του κράτους βρισκόταν υπό απειλή και αμφισβήτηση και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους αντιμετώπιζαν το χάος και τον κίνδυνο διάλυσης τους».

truth

ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: ΕΑΛΩ Η ΚΥΠΡΟΣ

Προλάβετε! Έχουν μείνει 2 αντίτυπα!

45

$

*

* Συν τέλη διανομής

129 . Φέρει ημερομηνία ‘Σεπτέμβριος 1963’ και δημοσιεύτηκε αυτούσιο στο βιβλίο «Η Κατάθεση μου», του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.

. Ο δρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κυπριακής Δημοκρατίας επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου. 130

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 450 978-9999

. Συνέντευξη στον Λάζαρο Μαύρο, εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ», 20ης και 21ης Οκτωβρίου 2008.

. Μεταξύ άλλων, η γνωστή επιστολή του Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα προς τον Μακάριο (Νοέμβριος 1963), με την οποία προέβη στην δραματική έκκληση: «Σας εξορκίζω δέσποτα, πράξετε το κατά δύναμιν, ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια σύγκρουση με την άλλην πλευρά, η οποία θα οδηγήσει ενδεχομένως σε καταστροφές και πέραν της Κύπρου. Και έχομεν και στην Πόλιν και στη Σμύρνη Ελληνισμό, ο οποίος θα υποφέρει». 132

131

ΣυνΕΧΕια ΣΤην ΣΕλιδα 39 ►

38 • Tα Ελληνοκαναδικα NΕα • Les NouveLLes Grecques caNadieNNes • The Greek caNadiaN News • www.tanea.ca • 24 δΕκΕμβριου, 2011 / december 24, 2011


Aιµατηρή αλήθεια Bloody truth

Η αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων για την Τραγωδία της Κύπρου μέσα από αδιαμφισβήτητα έγγραφα-ντοκουμέντα

μπορεί να υπάρχει ιδιαίτερα στους Εγγλέζους, που είναι γνωστό ποιο ρόλο διαδραμάτισαν και τότε και «Και αν ακόμα ήταν στις προθέσεις μας να αρχίσουμε ύστερα ακόμη; Αλλά και οι Αμερικανοί, ποια γνώση εμείς τα γεγονότα, θα ήμασταν εντελώς ανόητοι, των πραγμάτων είχαν σε σχέση με τα καθημερινά επιπόλαιοι και ανεύθυνοι να δώσουμε έναυσμα για γεγονότα, για να μην αναφέρω και το ότι κι αυτοί την έναρξη τους, όταν ήμασταν εντελώς ανέτοιμοι. έχουν αποδείξει πόσο ήταν και παραμένουν υπέρ Διότι, ακόμα και στις 21 Δεκεμβρίου 1963 που των τουρκικών συμφερόντων και θέσεων, ασφαλώς ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, η δική μας πλευρά ήταν για τα δικά τους συμφέροντα; Και πάλι, ερωτώ: Γιατί άοπλη, αδύναμη και ανέτοιμη να αντιμετωπίσει να μην είμαστε εμείς, οι οποίοι ζήσαμε τα γεγονότα, τα γεγονότα, πράγμα που αποδείχθηκε από τις από του αρχηγού της Οργάνωσης, του αθέατου εξελίξεις». αλλά πραγματικού αρχηγού, του εθνάρχη Μακαρίου, «Η Οργάνωση δημιουργήθηκε ως αναπόδραστο μέχρι και του τελευταίου μέλους μας;». απότοκο της φυσιολογικής ανασφάλειας που «Τα σχέδια μας [της Οργάνωσης ΑΚΡΙΤΑΣ] δεν είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της σοβινιστικής ήσαν επιθετικά, αλλά αμυντικά. Αντεπιθέσεις, συμπεριφοράς της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ναι, περιλαμβάνονταν στα σχέδιά μας, αλλά ως εξτρεμιστών, ευθύς μετά την υπογραφή των μέρος της αυτοάμυνας προς ανακατάληψη τυχόν Συμφωνιών και την ανακήρυξη της Κυπριακής απολεσθέντων χώρων. Δεν ήταν επιθετικά, με σκοπό Δημοκρατίας. Κάποιοι [...] μονομερώς αποτιμούν να καταληφθούν χωριά ή περιοχές που κατοικούσαν όχι όλα ή όχι τα πραγματικά γεγονότα. Και μου οι Τούρκοι για να τους εξοντώσουν. Αυτό το λέω με κάνει εντύπωση πως γράφονται και βιβλία που κάθε κατηγορηματικότητα. Δεν υπάρχει πουθενά αναφέρουν, ως κύριες πηγές τους, τα εθνικά αρχεία το παραμικρό στοιχείο, που να υποδηλοί κάτι των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Και ερωτώ: Γιατί όχι τα τέτοιο και όλα όσα αντίθετα ισχυρίζονται εκ των δικά μας αρχεία; Γιατί όχι οι δικές μας πηγές; Γιατί υστέρων μερικοί, δυστυχώς αποτελούν ένα άδικο όχι εμείς που τα ζήσαμε; Και ποια εμπιστοσύνη και ακατανόητο αυτομαστίγωμα και παραχάραξη

◄ΣυνΕΧΕια αΠο ΣΕλιδα 38

Γενικές Επισκευές • Βάψιμο • Transmission • Differentials • Ηλεκτρονικά προβλήματα • Tune-Up • Φρένα • Ελατήρια • Λάστιχα • Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων • Δωρεάν εκτίμηση για τις ασφάλειες

Ο κ. Γιώργος Μάνος και η οικογενειά του Σας Εύχονται Καλά Χριστούγεννα κι΄Ευτυχισμένο με Υγεία, Προκοπή και Ειρήνη το Νέο Ετος 2012 3949 Chemin du Souvenir Chomedey, Laval

450.688.0482 • 450.688.0550

Το καλύτερο δώρο για τα μικρά παιδιά σας, εγγονάκια σας, ανήψια κλπ... DVD: $20 Βιβλίο με CD: $30

της ιστορίας, που σκόπιμα ενοχοποιεί τη δική μας πλευρά, μέχρι που να δίδεται και άφεση αμαρτιών στην τουρκική εισβολή». «Η Ελλάς ήτο εν πλήρη γνώσει της εκπαιδεύσεως που Ελλαδίτες αξιωματικοί και αξιωματικοί της ΕΛΔΥΚ μας παρείχαν.» «Οι βόμβες στα τεμένη και στο άγαλμα Μάρκου Δράκου ήταν έργο οργάνων της ΤΜΤ. Η ίδια μέθοδος που χρησιμοποίησαν και το 1958, με τη βόμβα στο τουρκικό Γραφείο Τύπου στην τουρκική συνοικία της Λευκωσίας, για να εξαπολύσουν τις ανθελληνικές επιθέσεις, αλλά και το 1955 στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, που προκάλεσε τα γεγονότα του πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη, για τα οποία ύστερα δίκασαν, καταδίκασαν και κρέμασαν τον πρωθυπουργό Μεντερές. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και με εκπλήττει που κάποιοι δικοί μας αρθρογράφοι, τώρα, από μία σπουδή να δικαιώσουν την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους, παριστάνουν ότι τα αγνοούν ή προσφεύγουν στα Αρχεία των Άγγλων και των Αμερικανών.»

ΣυνΕΧΕια ΣΤο ΕΠομΕνο ►

Vourakis Berlemis n

NOTAIRES - NOTARIES

Ευχόμαστε στην Ελληνική παροικία Καλά Χριστούγεννα Ευτυχισμένο με Υγεία και πρόοδο το 2012 Tel.: 450 669-1819 - Fax: 450 667-1455 1600 Boul. St-Martin Est, Tour “A”, bur. 401, Laval, QC H7G 4R8 www.lvnotaires.com • jvourakis@lvnotaires.com

11511, Letellier Street, Montreal, Québec, H3M 2Z7

4 Colour press • Finishing • Graphics All in house REASONABLE PRICES • Brochures • Catalogues • Albums • Posters • Calendars • Office Stationary

• Placemats • Restaurant Flyers • Meal Bills • Dining Room Menus ... and all other kinds of media

ask for Spiro or Nick

Tel.: 514.272.0389 Fax: 514.334.3105

e-mail: beaumontprinting@bellnet.ca

Brokers & Sales agents welcome!

Καλά Χριστούγεννα και Χρ