IN Stockholm No 04 2020

Page 32

Höstnyhet!

Breda plank i

Härdad Ask

Ett nytt tåligare trägolv - för hem och offentlig miljö

VÄRLDSLEDANDE SVENSK GOLVTEKNIK FRÅN FÖRETAGET SOM UPPFANN KLICKGOLVET. WWW.BJELIN.SE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.