Page 1

SALGSPROSPEKT BREGNERØDVEJ 92 I 3460 BIRKERØD I MSKK90079 I CSC/BLO

Kontor, lager og produktionsejendom i Erhvervsbyen i Birkerød til investering eller eget brug

NEWSEC ADVISORY A/S Silkegade 8, 1113 København K - Tlf.: 33 14 50 70 Banegårdspladsen 20A, 8000 Aarhus C - Tlf.: 87 31 50 70 www.newsec.dk - info@newsec.dk

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE


2

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


• Fuldt udlejet ejendom – fraflyttes af nuværende lejer og er ledig til købers disposition den 1. februar 2021 • Ejendommen er løbende om- og tilbygget og fremstår i en pæn og velvedligeholdt stand • I alt 1.821 m² fordelt på kontor, lager og produktion • 20-25 parkeringspladser og kun et kvarters gang til Birkerød Station • Beliggende i udkanten af erhvervsområdet, tættest på Birkerød by og omgivet af grønne arealer Kontant pris: kr. 10.750.000 Startafkast: 7,25%

3

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


EJENDOMMEN Ejendommen omfatter flere bygninger med adresse på henholdsvis Bregnerødvej 92 (bygning 1) og Pilegårdsparken 3A (bygning 2). Bregnerødvej 92 omfatter i dag af 426 m² flotte og præsentable kontorer i en fløj opført i 1990 i to fulde etager. Denne fløj indeholder desuden 207 m² kælder med nedkørselsrampe og porte. Bregnerødvej 92 var oprindeligt bebygget med et klassisk parcelhus, men er siden om- og tilbygget, bl.a. med fløjen fra 1990, samt en mellembygning der forbinder parcelhuset, 1990-fløjen og bygningerne på Pilegårdsparken. Parcelhuset på 130 m² benyttes i dag til kontor og personalefaciliteter og indeholder bl.a. kantine. Mellembygningen benyttes til kontor og montage og udgør 344 m² i stueplan. Pilegårdsparken 3A bestod oprindeligt af et mindre autoværksted, men er siden tilbygget og istandsat af flere omgange, så det i dag indeholder 714 m². Disse er fordelt på hhv. 523 m² værksted og montage i stueplan med porte, samt 191 m² lager på 1.sal med vareelevator. Bygningerne fremstår overalt generelt i en pæn og velvedligeholdt stand og er løbende moderniseret. Det ubebyggede grundareal er udlagt til ca. 20-25 parkeringspladser. Derudover er der opført en overdækning til opbevaring, som ikke er registreret på BBR.

VARME: Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

VAND: Privat, alment vandforsyningsanlæg.

4

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


OMRÅDET OG TRAFIKALE FORHOLD Københavns Centrum

Friheden Station

Avedøre Station

Amagermotorvejen

Københavns Lufthavn

UDVALGTE AFSTANDE FRA EJENDOMMEN: Birkerød Station

1,2 km UDVALGTE AFSTANDE FRA EJENDOMMEN:

Stamholmen 175

14 min.

Hillerødmotorvejen

km km 3,3

4min. min.

Hillerød

20 kmkm

18 min. min.

Rådhuspladsen

26 km km

25 min. min.

Københavns lufthavn

43 km

29 min.

km

min.

Birkerød er en by i Nordsjælland med 20.539 indbyggere (2018) og den største bymæssige bebyggelse i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden. Byområdet består af bydelene Birkerød, Ebberød, Kajerød og Bistrup, der er vokset sammen. Birkerødområdet grænser mod nordøst op til Høsterkøb, mod sydøst til Rude Skov, mod syd til Bistrup og mod vest til Allerød og Furesø Kommune. Byområderne er omgivet af attraktive landskaber. Selve ejendommen Bregnerødvej 92 er beliggende i ”Erhvervsbyen”, et blandet område, som indeholder flere virksomheder, såsom Tesa A/S og Solarex Gruppen ApS, bilforhandlere og autoværksteder, men også boliger, plejehjem m.m. grundet den nære beliggenhed til selve Birkerød Centrum. Fra ejendommen er der kun ca. et kvarters gang til Birkerød Station, hvorfra man kan komme hurtigt og nemt til København på blot en halv time. Fra Birkerød Station kører S-togets linje A, ligesom stationen betjener flere buslinjer.

5

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


6

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


OFFENTLIGE OPLYSNINGER / EJENDOMSFAKTA AREALOPGØRELSE OG ANVENDELSE: Ejendommen er beliggende Bregnerødvej 92, 3460 Birkerød, matr. nr. 113p, Birkerød By, Bistrup. Ejendommens grundareal udgør 3.419 m², heraf vej 0 m².

Ejendommens arealer udgør jf. BBR:

BEBYGGET AREAL (M²)

SAMLET BYGNINGSAREAL (M²)

KÆLDERAREAL (M²)

TAGETAGE (M²)

ERHVERVSAREAL I ALT (M²)

Kontor

680

680

207

219

1.077

Værksted

586

810

0

0

810

1.266

1.490

207

219

1.887

BYGNING NR.

ANVENDELSE

1 2 I alt

OFFENTLIGE VURDERING: Ejendomsværdi

kr. 10.300.000

Grundværdi

kr. 1.948.800

SERVITUTTER/DEKLARATIONER: DATO/LØBE NR.

SERVITUT

03.02.1942-5905-14

Dok om forsynings-/afløbsledninger

04.07.1949-2156-14

Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

14.01.1963-308-14-S0001

Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

25.08.1975-15105-14

Landvæsenskommissionskendelse

29.10.2002-34329-14

Lokalplan nr.84 for Erhvervsbyen

7

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


8

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


OFFENTLIGE PLANER OG FORHOLD Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 84 af 22. november 2002 vedrørende Erhvervsbyen – Rudersdal Kommune. Lokalplanen opdeler området i 4 delområder og denne ejendom er beliggende i lokalplanens delområde 3. Lokalplanen indeholder følgende bestemmelser (uddrag):

§ 3 Anvendelse: 3.2 Område l, 2 og 3 udlægges til erhvervsformål. 3.5 Område 3 må kun anvendes til kontorvirksomhed inden for administration, liberale erhverv og forretningsservice, samt lettere produktion. Der kan indrettes daginstitutioner, lokaler til undervisning o.l. i området. Endvidere kan der indrettes pladskrævende servicefunktioner som f.eks. motionscentre, såfremt funktionen også er rettet mod lokalplanområdets virksomheder og ansatte.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 I område l, 2, 3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. 6.3 Inden for område l, 2 og 3 må bebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. højde på 8,5 m målt fra terræn eller fastlagt niveauplan. Såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det, kan det i område l og 2 tillades, at enkelte dele af en bygning opføres i en maks. bygningshøjde på IO m.

9

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


10

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


ØKONOMISKE OPLYSNINGER SALGSVILKÅR:

Kontantpris kr. 10.750.000 Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis, men Newsec Advisory A/S er gerne behjælpelig med at undersøge finansieringsmulighederne, såfremt køber ønsker ejendommen belånt.

AKTUEL LEJE: LEJER

BELIGGENHED

ANVENDELSE

AREAL I M² ÅRLIG LEJE

GM A/S GM A/S GM A/S

Bregnerødvej 92, 1990-fløj Bregnerødvej 92, 1990-fløj (kld.) Bregnerødvej 92, villa

Kontor Lager Kontor og personale

GM A/S GM A/S GM A/S TOTAL

Bregnerødvej 92, mellembygning Pilegårdsparken 3A, stuen Pilegårdsparken 3A, 1.sal

Kontor og montage Montage og personale Lager

426 207 130

LEJE PR. M²

DEPOSITA

262.998 42.598 53.505

617 131.499 206 21.299 412 26.752

344 113.266 523 242.120 191 58.958 1.821 773.445

329 56.633 463 121.060 309 29.479 425 386.723

DE EJER PÅHVILENDE DRIFTSUDGIFTER UDGØR: UDGIFTER

BRUTTO EX. MOMS

Grundskyld 2019 Dækningsafgift 2019 Rottebekæmpelse Renholdelse inkl. vicevært, snerydning mv. - anslået Øvrige afgifter (vand, renovation m.v.) - anslået Forsikringer jf. ejer Elevatorer, brandanlæg, sprinklere, mv, anslået Udvendig vedligeholdelse, bygninger - anslået Administration, estimeret til 3% Udgifter i alt

75 kr. /m²

1.821 m²

40.277 83.012 478,95 36.000 15.000 16.000 25.000 136.575 23.203 374.892,95

LEJERANDEL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

NETTO EX. MOMS 0 0 0 0 0 0 0 0 23.203 23.203

Herefter kan nettolejen ved fuld udlejning beregnes til: Lejeindtægt, jf. lejerliste

kr. 773.445

Ejendommens nettoudgifter

kr.

Nettoleje

kr. 750.242

23.203

Nuværende lejer, Grafisk Maskinfabrik A/S (GM A/S), har opsagt deres lejemål til fraflytning den 31.01.2021.

11

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


12

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


13

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


STUEPLAN

1.SAL

KÆLDER

14

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


ØVRIGE OPLYSNINGER OVERTAGELSE: Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale.

SELSKABSHANDEL: Handlen kan evt. gennemføres som en selskabshandel efter nærmere aftale og forhandling.

MOMS: Ejendommen er momsregistreret.

FORSIKRINGSFORHOLD: Ejendommen er forsikret hos Protector forsikring under policenr, 1103803.

BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen herunder besigtigelse bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til:

Newsec Advisory A/S Silkegade 8 1113 København K Tlf.: 33 14 50 70

SAGSANSVARLIGE: Casper Schougaard Senior Investeringsrådgiver Associate Director, MDE Tlf.dir.: 28 12 73 65 E-mail: casper.schougaard@newsec.dk Brian Tretow-Loof Direktør Seniorpartner, HD, MDE, MRICS Tlf.dir.: 40 20 78 70 E-mail: brian.loof@newsec.dk

15

SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079


SALGSPROSPEKT - Sagsnr. MSKK90079

Profile for Newsec Advisory A/S

Prospekt Bregnerødvej 92  

Prospekt Bregnerødvej 92