Page 1

กาอยากเป็ นหงส์ กานั้นมีขนที่ดาำ สนิทเเละเป็ นเงางาม เเต่ทว่าพวกกา กลับมิได้พึงพอใจในความเป็ นตัว เอง พวกกาเห็นว่าหงส์น้ นั มีขนสี ขาวสะอาดบริ สุทธิ์ ก็พากันนึกอิจฉา เเละ ยากที่จะมีขนสี ขาวเช่นนั้นบ้าง ำ เ่ สมอ เเละ ก็ยงั พำานักพักอาศัยอยูใ่ กล้ "สงสัยว่า คงเป็ นเพราะหงส์ ชอบลงอาบน้าอยู ำ วย" สระน้าด้ กาตัวหนึ่งคาดคะเน กาอีกตัวหนึ่งจึงสนับสนุนว่า ำ อยๆ เเละพักอยูใ่ กล้สระน้าำ เราก็คงจะขาวเหมือนหงส์นะ" "นัน่ น่ะสิ ถ้าพวกเราว่ายน้าบ่ เมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยกันเช่นนั้น พวกกาก็พากันละทิ้ง เทวสถานอันเป็ นที่พาำ นักพัก อาศัยมาตั้งเเต่เดิม เเล้วพากันอพยพไปอยูท่ ี่ริมสระน้าำ ำ กวันเเละไซ้ขนเป็ นประจำา อย่างหงส์เเต่พวกมันก็มิได้มีขนที่ พวกกาชวนกันลงเล่นน้าทุ ขาวขึ้นเเต่อย่างใด กายังคงมีขนสี ดาำ สนิทเช่นเดิน เเต่ทว่ามันไม่อาจมี ความสุขดังเดิมเพราะสถานที่ใหม่ นั้นมิได้มีอาหาร การกินอุดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยอยู่ ดังนั้นพวกกาจึง อดตายกันหมด ในเวลาต่อมา นิทานเรื่ องนี้ สอนให้รู่ วา่ การหลงลืมธรรมชาติของตนนั้น เเม้วา่ จะเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยน สังคม เเต่กใ็ ช่วา่ จะเปลี่ยน ธรรมชาติด้ งั เดิม ของตน

กาอยากเป็นหงส์  
กาอยากเป็นหงส์  

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับนิทานสอนใจ