__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Одеський Унiверситет

http://news.onu.edu.ua/

Cyan Black

Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. № 7-8 (2095-2096) вересень-жовтень 2011 р. МЕЧТА ОБ ОДЕССЕ

Принять чудо

стор. 4-5

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО (приложение о летних практиках) стор. 9-19

НЕВСКИЕ ВОРОТА НЕБА

стор. 10-11

КАМЕННЫЕ ХОЗЯЕВА КРЫМА

стор. 14-15

Фото: С. Мукаельянц

ОСІННІЙ ШЕВЧЕНКО

стор. 17

У МОЛОДЫХ АВТОРОВ НЕТ ШАНСОВ?

стор. 20

Сокровенная, чудесная, детская мечта есть у каждого. Порой она несбыточна, поэтому в существовании мечты о чуде признаются только себе или самым близким. Но представьте: в будний вечер на обычной дороге чудесная мечта сбывается. Вам встретился режиссер и предложил роль в кино, вы помогли перейти дорогу маме директора крупного научного издательства или просто перед вами открываются двери старинного такси, направляющегося прямиком в двадцатые

годы прошлого века… Ваши действия. Последовать здравому смыслу — пройти мимо, испугаться, удивиться или… обрадоваться? Что вы спросите у Хемингуэя? Возьмете ли на себя смелость покритиковать лицом к лицу Пикассо? Найдете о чем подискутировать с Эйнштейном? Если мечта действительно ваша — не тратьте времени на сомнения. Carpe diem. Ловите момент. О. СУФИ


ОУ наука XXI ст.

ПНДЛ-5 — СОРОК РОКІВ ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ СИНТЕЗУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

І

сторія створення проблемної лабораторії тісно пов’язана з розвитком кафедри органічної хімії Одеського національного університету, становленням школи академіка АН України О.В. Богатського.

Наприкінці 60-х років на кафедрі органічної хімії була організована науково-дослідна група синтезу фізіологічно активних речовин. Спочатку група займалась вивченням речовин, які походили з нафти. Серед перших співробітників цієї групи були: А.І. Грень, З.І. Жиліна, О.О. Станкевич, С.Г. Соболєва. У 1970 р. ця група нараховувала вже 12 чоловік. Діяльність групи була строго цілеспрямованою — освоєння методик синтезу транквілізаторів бенздіазепінової низки, які випускались тоді тільки за кордоном. Пізніше були розгорнуті роботи по широкому вивченню зв’язку між структурою, властивостями та активністю різноманітних гетеро­ц иклічних сполук. Проходив посилений пошук необхідних для радянської охорони здоров’я лікарських засобів. Робота групи отримала широку підтримку Мінвуза, Мінздрава та Академії наук. Ще у 60-х роках О. В.Богатським була розпочата масштабна робота з підго­ товки створення на базі групи проблемної л а б о­р а т о р і ї . В е л и к а наукова та нау­к овоорганізаційна робот а О . В. Богатського завершилась створенням в жовтні 1971 року Проблемної лабораторії синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5). В 1972 році був створений відділ хімії азотистих

2

гетероциклів Інституту Органічної Хімії АН УРСР в м. Одесі. При створенні відділу азотистих гетероциклів О.В. Богатським був організований перший в республіці Академічноуніверситетський науковий комплекс, що включав кафедру органічної хімії, Проблемну лабораторію та новий відділ. Пізніше цей комплекс переріс у Міжвідомче наукововиробниче об’єднання з органічної та біо­ орга­­нічної хімії та ка­ талізу. Завдяки такій співдружності з’явилась можливість проводити дослідно-промислові перевірки лабораторних регламентів синтезу, виробляти наробки дослідних партій речовин на дослідному заводі Фізико-хімічного інституту (ФХІ). Це мало велике значення для реалізації результатів спільних робіт у виробництві. На базі лабораторії була організована підго­ товка фахівців з фахів «Біохімія» та «Хімія природних та синтетичних біологічно ак-

www.news.onu.edu.ua

тивних речовин». Свої курсові та дипломні роботи здійснювали студенти хімічного та біологічного факультетів університету. На цей час головною задачею досліджень, які здійснювались у ПНДЛ-5, була розробка теоретичного підгрунтя цілеспрямованого синтезу нових лікарських препаратів — різнома­ нітних похідних 1 , 4 - б е н ­­з д і ­а з е п и н і в , хіназолинів, піримідинів, бенздіазоцинів, азотистих макрогетероциклів, поліядерних гетероцик­ лічних систем, олігопе­ птидів. У 1973 році в лабораторії працювало 27 чоловік. В цьому ж році в структурі лабораторії була органі­ зована біологічна група, що було пов’язано з необхідністю вирішення питань метаболизму та ф а р м а ко к і н е т и к и синтезуємих 1,4-бен­ здіазепинів та їх по­ хідних, вивченням їх біологічної активності. Для керівництва цією групою було запрошено к. б. н. М.Я. Головенко.

У склад групи увійшли О.О. Станкевич, Т.Л. Карасьова, В.Г. Зіньковський, Г.Ю. Коломейченко. У 1975 році у лабораторії крім синтезу та вивчення механізмів дії похідних 1,4-бенздіазепінів с т а ­­­л и з а й м а т и с я д о с л і д же н н я м и , п о ­ в’яза­н ими з вивченням імуностимулюючої а к т и в н о с т і п ох і д н и х фл у о р е н о н і в т а а н ­ трахінонів. У секторі біохімії була створена група, яка почала займатися імунофармакологічними д о с л і д же н н я м и . Ке ­ рівником цієї групи бу­ ла призначена Т.О. Фі­ ліппова. Ця група проводила дослід ження спільно з групою синтезу похідних флуоренонів та антрахінонів ФХІ імені О.В. Богатського НАН України. Керівником цієї групи була к.х.н., ст.н.с. Л.О. Літвінова. В 1975 році лабо­ раторія нараховувала 50 співробітників. З них 38 співробітників працювали з держбюджетною тематикою та 12 чоловік по госпдоговірній тематиці. У цьому ж році в лабораторії було організовано 6 секторів:  Ceк тор цикло­п е­ п­т и­д ів, зав. сектором к.х.н. О.П. Руденко, співробітники: А.І. Ли­ сиціна, Н.А. Свірипа, О.П. Оболонська.

Коллектив лаборатории в 60-е годы.

«Одеський університет»

 Сек тор ак то­п ро­ текторів, зав. сектором к.х.н. С.Г. Соболєва, співробітники: І.Ф. Гера­ сименко, Л.Г. Кравчук, Л.М. Лямцева, Ж.Г. Ше­ стопалова, Л.І. Гонтарева, А. Ф. Галатін, Л.І. Єл­ фімова. Сектор синтезу тран­ квілізаторів, зав. секто­ ром к.х.н. З.І. Жи­л іна, співробітники: Р.Ю. Іва­ нова, Н.І. Даниліна, С.П. Богіна, А.І. Бенько, пізніше С.В. Водзінський, Г. В. Федорова, С.П. Рапу­ то, Ж.В. Грушева, М.В. Ан­чарова, В.І. Мельник, Ю.В. Ішков, М.В. Баб­ чинська. Сектор біохімії, зав. сектором д.б.н. М.Я. Го­ ловенко, співробітники: О.О. Станкевеч, Т.Л. Карасьова, В.Г. Зінько­ вський, Г.Ю. Коломей­ ченко, Е.Г. Гурман, Ю.В. Ме­тешкін, І.І. Котляр, З.Б. Но­гінська, Т.О. Філі­ пова, О.В. Жук, О.В. Се­ востьянов, Б.М. Галкін.  Сек тор фізикохімічних досліджень, зав. сектором к.х.н. І.С. Ста­ ровойт, співробітники: С.В. Фельдман, А.Ю. Абра­мович, Р.М. Заха­ рова, В.О. Карпічик, Н.К. Бондарева, Т. Н. Дми­ триева, С. П. Живіцька, В.М. Ганевич. Госпдоговірний сек­ тор. Сектор синтезу азо­ тистих гете­роциклів з за­ даними властивостями, зав. сектором к.х.н. Л.М. Вострова, співробітники: Л.Є. Висоцька, М.В. Гре­ надьорова, С.О. Гернєга, Т.М. Коротенко, А.М. Ар­ лінська, Н.І. Зайченко, Т.І. Доброва, Е.В. Они­щенко, пізніше Л.Г. Кладько. Необхідніс ть с творення сек торів була пов’язана насамперед з новими задачами, які були поставлені перед колективом лабораторії науковим керівником академіком АН УРСР О. В. Богатським, а пізніше академіком НАН України С.А. Андронаті.

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ наука XXI ст. У лабораторії серед співробітників були хіміки, біологи, фізики. Така єдність дозволяла працювати на стику наук та була запорукою створення першого вітчизняного транквілізатора — феназепаму. Феназепам було створено спільно з Фізико-хімічним інститутом АН УРСР, Інститутом фармакології АМН СРСР (м. Москва). За успіхи у цій галузі О.В. Богатському, С.А. Андронаті та іншим була присуджена Державна премія СРСР (1980 р.). За заслуги у галузі синтезу лікарських препаратів к.х.н. О.П. Ру­денко був нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ, к.х.н. З.І. Жиліна відзначена в и с о ко ю н а г о р о д о ю — Орденом “Знак Пош а н и ” . Те о р е т и ч н і основи вивчення 1,4-бенздіазепинів, їх гомологів та аналогів були відображені в докторський диссертації С.А. Андронаті. Важливим результатом подальших дос­ ліджень було створен­ ня вітчизняного анксіолітичного лікар­сь­ кого засобу — гідазепаму. Він не мав снодійного ефекту, був низькотоксичним та практично не мав побічних явищ, які характеризують цей клас речовин. Крім того, гідазепам належав до нещодавно відкритого класу проліків, оскільки ф а р м а кол о г і ч н о а к тивною діючою сполукою був його мета­ б о л і т . Те о р е т и ч н і

д о с л і д же н н я з й о г о синтезу, метаболізму т а ф а р м а ко к і н е т и ц і були відображені в кандидатській дисертації О.О. Станкевич (1988 р) та докторський дисертації В.Г. Зіньковського. Вивчення імуно­ модулюючих влас т и в о с т е й п ох і д н и х флуоренонів та антрахінонів показало, що серед них є перспективні сполуки для подальшого впровад ження у клінічну практику. У подальшому це дозволило ФХІ імені О.В. Богатського спільно з АО «Інтерхім» впровадити у лікарську практику синтетичний індуктор інтерферону, протигрипозний засіб «Аміксін ІС». У 1984-1985 роках Т.О. Філіпповою та Б. М. Галкіним були захищені кандидатські дисертації. Дослідження синтетичних похідних тіо­ барбітурових кислот дозволило створити препарат ізотіорбамін, якій є антиоксидан том, антигіпоксантом та ефективним засобом при інсультах. Автори розробки (С.А. Андронаті, С.Г. Соболєва). З 1978 року в лабораторії стали активно досліджуватись макроциклічні комплексони та синтетичні порфірини. Як показали дослідження, серед цього класу макроциклічних комплексонів дуже багато сполук, які мають фізіологічну активність. У залежності від дози та структури ці речовини проявля-

ють імуномодулюючі властивості. Дані сполуки здатні змінювати активність ферментів, регулюючих рівень гему в організмі. З 1988 року роз­ вивається новий напрям досліджень, пов’язаних з пошуком сполук, які повинні захищати організм людини від шкідливих впливів довкілля (Б.М. Галкін). По результатах цих досліджень були відібрані 5 перспективних сполук для профілактики токсичн о г о в п л и в у н а л юдину чадного газу та діоксиду азоту. По материалам цих досліджень були захищені дві кандидатські дисертації: (В.Є. Осетров, І.Є. Баринова), а також докторська дисертація (Б.М. Галкін). З 1975 по 1985 роки наукові дослідження проводились у межах академічно-універ­ ситетського наукового комплексу з органічної, біоорганічної хімії та каталізу спочатку під керівництвом академіка АН України О.В. Богатського, потім академіка АН України С.А. Андронатї. Склад комплексу: Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського — кафедра органічної хімії та ПНДЛ-5 ОНУ ім. І.І. Мечникова. Основна наукова діяльність лабораторії в даний час:  Синтез, дослід­ ження структури, властивостей, біологічної активностї, зв’яку структура-активність,

спорідненості до серотонінових та дофамінових рецепторів різноманітних похідних 1,4-бенздіазепінів, піримідинів та тіопіримідинів з метою пошук у нових ефективних анксіолітичних засобів (к.х.н. С.Г. Соболєва).  Вивчення впливу замісників у мезота пірольних положеннях на фізико-хімічні та біологічні властивості металокомплексів порфіринів (д.х.н. Ю.В. Ішков).  В и в ч е н н я і м у н о­ фармакологічних властивостей нових ме­ талокомплексів природних та синтетичних порфіринів. Комплексне дослідження механізму дії порфіринів на клетини (фотосенсибілізуючі, антимікробні та ге­ па­т опротекторні вла­ стивості) (д.б.н. Т.О. Філіпова, д.б.н. Б.М. Галкін). П Н Д Л - 5 м ож н а п о праву назвати кузнею кадрів. За час її існування було захищено 20 кандидатських та 8 докторських дисертацій. В даний час у зв’язку зі скороченням об’єму фінансування кількість співробітників зменшилась до 10 чоловік. Окрім штатних співробітників дослідження проводять студенти та аспіранти хімічного та біологічного факультетів. Б.М. ГАЛКІН, заведующий ПНДЛ-5

ФОТОФАКТ

Поздравляя коллектив лаборатории с юбилеем, ректор ОНУ профессор Игорь Коваль отметил: «Особенность коллектива лаборатории – междисциплинарность исследований, в них соединены познания химиков, биохимиков, специалистов в области электроники, – сказал Игорь Коваль. – Коллектив лаборатории начинал работу на базе научной школы академика Богатского и дал старт основанию физикохимического института Академии наук, названного в его честь. Одесский национальный университет будет стремиться к тому, чтобы поддержать коллектив лаборатории в творческих начинаниях».

От транквилизаторов к адаптогенам П

реодолеть последствия стресса, ослабить реакцию на погодные колебания метеозависимых людей помогут разработки ученых Одесского университета. Лекарства, предназначенные для защиты и адаптации организма к вредным влияниям окружающей среды, создают исследователи лаборатории синтеза лекарственных препаратов ОНУ имени И.И. Мечникова. Одно из них уже прошло первые фармакологические испытания. «Препарат на основе растительного пигмента меланина, выделенного из кожуры чёрного винограда, относится к адаптогенам и иммуномодуляторам и способствует приспособлению организма к негативным внешним факторам, — сообщил заведующий лаборатории, д.б.н. профессор Борис Галкин. — Он может особенно при-

годиться людям не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни для лучшей адаптации человека к условиям среды». На счету отметившей 40-летний юбилей лаборатории Одесского университета — лекарства, получившие широчайшее применение. Под руководством выдающихся химиков Алексея

№7-8, вересень — жовтень, 2011

Научный сотрудник ПНДЛ-5 С. Фельдман

Богатского, Сергея Андронати, здесь были созданы феназепам, гидазепам. Сегодня ученые лаборатории заняты разработкой но-

«Одеський університет»

вых ноотропов, антигипоксантов, стимуляторов работоспособности, антибактериальных и антивирусных препаратов. Р. ШЕНДИ.

www.news.onu.edu.ua

3


ОУ международное образование

Моя мечта об Одессе У

же прошло семь лет с тех пор, как я покинула Одессу, но воспоминания о ней всё ещё живут в моём сердце. Я не забуду её никогда.

1

Говоря о моей связи с Одессой, хочется вспомнить о знакомстве с русским языком ещё в средней школе. Благодаря изменению международной обстановки, в 1983-ем году китайско-советские отношения начали улучшаться. По инициативе Китайской Комиссии Образования, Сианьское управление по образованию приняло решение вновь открыть курс русского языка в десяти ведущих средних школах Сианя. Итак, как только я пошла в школу, одно это решение правительства меня уже связало с русским языком. Хотя 20 лет — короткий срок для истории, но для людей, родившихся в семидесятые годы, русский язык стал уже совсем не тем, чем был для их отцов в своё время, а Советский Союз

4

уже превратился в совсем незнакомую страну. Помню, когда мы учились в средней школе №20 (ныне — Сианьская высшая школа), каждое утро, когда мы читали по-русски, ученики других классов всегда с интересом поглядывали на нас, читающих на совершенно непонятном языке. По причине нехватки учителей, за много лет в нашей школе открылось только две группы русского языка. Учеников, изучающих русский язык, было мало, поэтому мы обладали приоритетом на вступительных экзаменах в вузы. Успеваемость у учеников групп русского языка в целом была почему-то выше, чем у учеников групп английского языка. Хотя для поколения наших отцов «популярный русский язык» был потерянной мечтой, но для нас именно этот язык стал крыльями для достижения мечты. Благодаря русскому языку немало наших товарищей поступило в вуз, несмотря на все трудности с которыми сталкивались ученики на вступительных экзаменах. Например, мне не давалась математика, но усердие в овладении грамматикой русского языка принесло мне удачу. В сентябре 1989 года я успешно поступила на факультет русского языка Сианьского института иностранных языков, и с того времени моя судьба глубоко связана с этим языком. В 1993 году китайское правительство впервые опробовало концепции «встреч выпускников с потребителями», «двусторонний выбор», «самостоятельный выбор профессии». Передо мной были открыты различные возможности в выборе работы. В то время китайско-российские

www.news.onu.edu.ua

торгово-экономические отношения находились в стадии подъёма, а китайское высшее образование переживало смутные времена, но, в конце концов, я приняла решение стать преподавателем русского языка в Сианьском Нефтяном институте. И оно было принято под благотворным воздействием двух иностранных преподавателей — Ольгы Михайловны из Киева и А. Ковалевой из Одессы. Со времени нашего сотрудничества с Александрой её родная Одесса стала темой многих наших разговоров. Хотя я никогда там не была, из показанных Александрой альбомов и фотографий я узнала, что Одесса — третий по величине город Украины, расположенный на юге Европы, на берегу Чёрного моря... Чем больше я узнавала Одессу, тем сильнее становилась мечта поехать туда и своими глазами всё увидеть. Вместе с Александрой мы работали два года, и за это время мы стали не просто друзьями, а родными людьми. Каждый день мы были вместе, и она так помогала и заботилась обо мне, как заботится мать о своём ребёнке. Благодаря мне Александра познакомилась с прекрасным человеком, моим бывшим преподавателем, и потом

они поженились. Вот так учительница Александра естественным образом стала моей тётей Сашей, и моя связь с Одессой стала ещё ближе. В 2003 году при участии Государственной комиссии Китая по учёбе за границей я получила возможность поехать на стажировку в Украину. Естественно, при заполнении бланка заявления в графе «учебное заведение» я выбрала Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. Хотя мне тогда было уже больше 30 лет, но мечта об Одессе всё ещё жила в моём сердце. Итак, не забывая о своей семье, о ребёнке, но следуя за своей мечтой об Одессе, я прилетела в этот уже ставший знакомым и вместе с тем ещё незнакомый мне город.

2

Прилетев в Одессу, я сразу почувствовала необъяснимую близость к этому городу. Это не только потому, что много о нём уже знала, а ещё и потому, что, как говорила тётя Саша, осенняя Одесса, словно красная девица, открывая свои тёплые объятья, встречает тебя своими пёстрыми красками. Филологический факультет Одесского университета, где я проходила стажировку, находится в совре-

«Одеський університет»

менном белом здании на Французском бульваре вблизи моря. Каждое утро я шла в университет по дороге, покрытой желтыми и красными листьями, слушая их шуршание, дыша прохладным морским воздухом. В это время я всегда чувствовала особенную лёгкость. Вместо того чтобы торопиться на тяжёлую работу, как это было в Китае, я испытывала только удовольствие, как будто шла на концерт или на встречу с друзьями. После занятий, спустившись по приморской лестнице к набережной, можно любоваться бескрайностью морского пейзажа. Под осенним солнцем блестят волны, покрытые жемчужной россыпью бликов, под ногами простирается янтарный песок пляжа, а за спиной шумит золотая роща. Находясь здесь, не так остро чувствуешь тоску по родному дому. Здесь невозможно не восхититься: Одесса, ты действительно жемчужина Чёрного моря, совершенное детище ретро и романтизма, воплощение гуманистической натуры славянских народов юга! Наступает весна. На деревьях распускаются первые почки, тянется к солнцу молодая трава, пробуждаются нежные цветы. Одесса дышит весной. Девушки в лёгкой весенней одежде тоже кажутся цветами. Оживляется и культурная жизнь. Всё более многолюдно в филармо-

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ международное образование нии, театре оперы и балета. Концерты и спектакли превосходны, а билеты на них удивительно дёшевы: один билет — 5 гривен, а для студентов ещё дешевле, только 2,5 гривны. Такими музыкальными пирами, несомненно, стоит насладиться. Первого апреля в Одессе проходит день юмора, и самым интересным местом города в этот день становится улица Дерибасовская. Карнавальное шествие, разрисованные машины, лица, люди в смешных костюмах, все улыбаются, машут руками. Съехавшиеся из разных уголков мира почитатели юмора наслаждаются весельем вместе с одесситами. Независимо от пола и возраста, старые и молодые, мужчины и женщины надевают разноцветные маски или золотые парики, мажутся гримом, надувают

воздушные шары, легко толкаются, весело шутят с тобой. Это одесситы: весёлые, свободные и жизнерадостные. Жарким летом очарование Одессы проявляется на приморских пляжах. Одесситы, влюблённые в море и солнце, не сидят дома. Они, закусывая пиво солёной рыбой или арахисом, нежатся, лёжа на горячем песке пляжей. Солнце, воздух, зелень, пляжи — всем щедро одарила природа Одессу, и недаром не только одесситы, но и люди со всей Украины, даже со всего мира предпочитают летом проводить здесь свой отпуск. Когда опять пришла осень, наступила и пора покидать этот ставший любимым город. Поездка в Одессу не только осуществила мою многолетнюю мечту, но и навсегда запечатлела в моих снах память о

ней. Для меня мечта об Одессе — это моя мечта о русском языке, о русской и украинской культуре, мечта о море, солнце, воле и красоте, мечта о человечности, музыке и искусстве. Прошло семь лет, но

каждый раз, когда я слы- юсь: дорогая Одесса, я шу песню: «Одесса рань- обязательно к тебе ещё ше славилась фонтана- вернусь! ми, бычками и морски孟霞 МЭН СЯ ми капитанами...», кодекан факультета торую поёт молодой русрусского языка ский певец Витас, роСианьского дившийся и выросший в педагогического Одессе, я сильно волнууниверситета

Іноземні студенти, welcome!

ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

О

деський національний університет імені І.І. Мечникова проводить ліцензування діяльності з надання освітньої послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян з ліцензійним обсягом 300 осіб денної форми навчання. Департаментом наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у відповідності до листа № 6/11945 від 28.07.2011р. надано згоду на ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України. Попередня така ліцензія була надана підготовчому відділенню для іноземних громадян ОНУ імені І.І. Мечникова (далі — ПВІ) рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15.09.1994 року, протокол № 13, та була продовжена рішенням ДАК від 07.04.1998 року, протокол

№ 13, та рішенням ДАК від 21.06.2005 року, протокол № 56. За ліцензійний період свідоцтва про закінчення ПВІ отримали понад 2000 іноземців. Рекламації за якість їх підготовки до навчання за обраним фахом не надходило. На сьогодні Одеський наці­ ональний університет імені І.І. Мечникова має все необхідне для забезпечення навчального процесу для студентів ПВІ: достатню кількість навчальних аудиторій, д в а ко м п ’ ю т е р н и х к л а с и , лінгафонний клас, лабораторію дистанційних методів навчання, матеріально-технічні засоби

№7-8, вересень — жовтень, 2011

навчання (комп’ютери, аудіо- та відеотехніку, ксерокси, сканери, факси та інші). Всі студенти ПВІ стовідсотково забезпечені навчальною літературою. 14 навчально-методичних посібників згідно навчальних планів і програм, затверджених МОН України підготовлено викладачами ПВІ. Підручник «Українська мова для іноземців» надруковано з грифом Міністерства освіти і науки України. Всі студенти ПВІ забезпечуються місцями в інтер­національних гуртожитках з системою медичного обслуговування та безпеки життєдіяльності, умовами спортивного і культурного відпочинку. У кожному гуртожитку є їдальня або буфет та тренажерні кімнати. На території студмістечка є ме дпункт, спортзал, стадіон, Центр культури і відпочинку.

«Одеський університет»

Навчальний процес на ПВІ на 90% забезпечується штатними викладачами ПВІ, близько 10% викладачів працюють на ПВІ понад 11 років на умовах внутрішньо університетського сумісництва, що сприяє вдосконаленню і накопиченню позитивного досвіду роботи з іноземцями. Ряд викладачів виїжджали за запрошенням зарубіжних університетів в Китай та Німеччину для викладання дисциплін по програмам підготовчого відділення для іноземців. Поповнення викладачів української та російської мов як іноземних відбувається з числа випускників філологічного факультету, які проходили педагогічну практику на ПВІ. Декан підготовчого відділення для іноземців Сергій ФЕДОРКО

www.news.onu.edu.ua

5


ОУ

www.news.onu.edu.ua 06-09-2011

С

Із Шеньчженю з перемогою

тудентка ОНУ Ганна Фарладанська у складі збірної України посіла п’яте місце в командному заліку на Всесвітній універсіаді в Шеньчжені. Ганна — студентка філфаку і майстер спорту з настільного тенісу — стала єдиним представником півдня України в тенісному турнірі; разом з нею честь України захищали Поліна Тріфонова (Донецьк) та Маргарита Пісоцька (Києв). «Біля столу азіати рухаються вдвічі швидше за європейських спортсменів, а американці та

австралійці не відзначаються професіоналізмом», — зазначає спортсменка. На універсіаді майстер спорту з ОНУ зіграла 15 партій, її суперниками були тенісисти з Японії, Шрі-Ланки, Румунії, Іспанії, Китаю та інших країн. Всього в іграх взяли участь 30 жіночих збірних різних країн. Зараз Ганна Фарладанська разом із партнерами по команді готується до наступних змагань — Єврокубку, я к и й у жо в т н і п р о й д е в Франції. Наступна Всесвітня універсіада відбудеться 2013 року в Казані. 14-09-2011

Коллайдер поможет геологам заглянуть в ядро Земли

И

спользуя коллайдеры (ускорители элементарных частиц), ученые скоро смогут изучать свойства и историю составляющих мантии и ядра Земли. Российские ученые уже разработали технологию синхротронного излучения, позволяющую это сделать, рассказал замдекана ГГФ Одесского университета д.г.н. Игорь Сучков. Теорию таких исследований ученые пяти стран обсуждали во время I.S.E.S.-2011 — VII Международной школы наук о Земле. «Благодаря технологиям синхротронного излучения ученые смогут исследовать свойства мельчайших крупиц минералов, а также заглядывать на тысячи километров в недра планеты», — пояснил Игорь Сучков. Такую технологию на форуме геологов представили уче-

6

www.news.onu.edu.ua

ные МГУ и Института минералогии из Черноголовки (Россия). По словам Игоря Сучкова, сегодня реализовать эту инновационную технологию могут себе позволить только Россия, Швейцария, Франция и США. VII этап научных семинаров Международной школы, организованной ОНУ имени И.И. Мечникова и МГУ имени М.В. Ломоносова, по изучению наук о Земле — I.S.E.S-2011 — собрал в Одессе 2-9 сентября более 50 исследователей земной тверди из Австралии, Молдавии, Польши, России и Украины. Поднимались вопросы прогнозирования землетрясений, радиоэкологии, процессов образования минералов. В ходе форума студентам ОНУ имени И.И. Мечникова и МГУ прочли лекции ученые ведущих университетов Европы.

08-09-2011

В

Перший в СНД — на хімфаці

Одеському університеті з’явився найновітніший пристрій — ІЧ-Фур’є спектрометр Frontier виробництва компанії «PerkinElmer». Зі слів декана хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова д.хім.н. Василя Менчука, аналогів пристрою в Україні немає. «Головна задача спектрометра — вивчення складу, структури хімічних речовин та прогнозування властивостей, це дуже важливо при синтезі матеріалів, — відзначив Василь Менчук. Пристрій дозволяє знімати спектри у плівках (слайдах), рідких та пастоподібних зразках». Якби в університеті ще з’явилися дериватограф та пристрій для вимірювання ядерно-магнітного резонансу, Одесу можна було б назвати центром сучасної хімії, вважає науковець. «Спектрометр практично повністю автоматизований, він складається з власного процесора та зовнішнього комп’ютера, — повідомив замдекана хімфаку Сергій Топоров. Розрізнення пристрою перевищує 0.5 см-1.В якості оптики використовується пресований цезій-йод». Зі слів хіміка, налагодники, котрі спеціально прибули з Москви для установки пристрою, стверджують, що це перший в СНД спектрометр нової серії. Frontier допоможе університетським науковцям розширити спектр своїх досліджень. Зокрема, мова йде про розробку нових матеріалів, ідентифікацію домішок, підтвердження якості матеріалів, виявлення фальсифікатів лікарських засобів. Магістри-хіміки університету І.І. Мечникова уже сьогодні зможуть випробувати новий пристрій на практиці. Спектрометр для хімічного факультету придбано АТ «Інтерхім» на чолі з к.хім.н., випускником університету Анатолієм Редером.

«Одеський університет»

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ

www.news.onu.edu.ua Уважаемый читатель! Сайт news.onu.edu.ua – это точка сбора свежих новостей, зеркало событий всех 9 факультетов и 3 институтов ОНУ имени И. И. Мечникова. В этом номере – некоторые из наиболее значимых событий сентября-октября, опубликованных на новостном сайте университета. Вы стали участником захватывающего события? Расскажите об этом нам и всему миру: news@onu.edu.ua 04-10-2011

П

Из дебютанток — в победители

ятикурсница филологического факультета ОНУ им. Мечникова Антонина Кучеренко стала победителем конкурса публикаций и программ «Профессионалы наших дней».

16-09-2011

Ихтиологи Украины объединятся

И

хтиологи Украины планируют создание собственной организации в рамках Гидроэкологического общества Украины, сообщил декан биофака Одесского университета к.б.н. Вениамин Заморов на открытии IV международной конференции «Современные проблемы теоретической и практической ихтиологии» в ОНУ имени И.И. Мечникова. «Такая организация будет важна для проведения отраслевых научных форумов, реализации многочисленных научно-образовательных проектов, передачи опыта молодому поколению, ведь украинская школа ихтиологии — одна из самых сильных в мире», — отметил Вениамин Заморов. По словам ученого, объединение ихтиологов поможет скоординировать исследования запасов промысловых видов рыбы в континентальных водоемах Украины, а также в Черном и Азовском морях. Международная конференция «Современные проблемы теоретической и практической ихтиологии» собрала в Одесском университете более 90 ученых из Молдовы, России, Украины и Чехии. Основные темы обсуждения касаются систематики и фаунистики рыб, что остается актуальным: ежегодно ученые открывают десятки новых видов живых существ, населяющих мировой океан. Подобные конференции проходят с 2007 года. 14-09-2011

Україна і Польща в воєнних конфліктах

М

Антонина признается, что стать журналистом мечтала еще в детстве. Однако решила попробовать свои силы в этом ремесле только прошедшим летом, после того, как получила «красный диплом» бакалавра. Девушку интересуют, прежде всего, социальные темы, особенно затрагивающие проблемы детства. Узнав, что в её родной Николаевской области компания «РУСАЛ» объявила конкурс на лучшие материалы о рабочих и социально важных профессиях, дебютантка решила принять участие в этом творческом состязании. На конкурс она представила две статьи — о воспитательнице детского сада и психоло-

ге детского центра, опубликованные в газетах её родного Южноукраинска. Оба очерка получили самую высокую оценку жюри. Первый приз студентке ОНУ вручили мэр Николаева Владимир Чайка и генеральный директор глиноземного завода (компания «РУСАЛ») Юрий Овчинников. Стоит отметить, что этот неожиданный успех не вскружил голову начинающему автору; Антонина отдает себе отчет в том, как долог путь до подлинного журналистского мастерства. А в её планах — сочетать учебу в университете, научную работу и журналистику. Олег ВЛАДИМИРСКИЙ «Вечерняя Одесса»

№7-8, вересень — жовтень, 2011

іжнародна конференція «Польща, Україна та інші причорноморські країни в воєнно-політичних конфліктах» відкрилася сьогодні в ОНУ імені І.І. Мечникова. Це четверта українсько-польська конференція, яка проходить на історичному факультеті ОНУ за підтримки генерального консульства Польщі в Одесі. Різноманітні аспекти воєннополітичних конфліктів — від чисто воєнних до дипломатії та висвітлення суспільних поглядів на конфлікт через пресу — буде розглянуто в ході конференції п’ятдесятьма науковцями з Одеси, Києва, Варшави, Ополе та інших міст України і Польщі. 16 вересня організатори конференції відкрили в історикокраєзнавчому музеї м. Кодима експозицію, присвячену Станіславу Скальському — уродженцю міста, командиру польського підрозділу ВВС Великобританії, яке за віртуозний пілотаж його льотчиків називали «цирком Скальського». 19-09-2011

Д

Одеське вікно у Всесвіт

о Жовтневої революції 1917 року в школах читали курс космографії, а в університеті — сферичної астрономії.

Про це та багато іншого можуть дізнатися відвідувачі книжкової виставки «Одеське вікно у Всесвіт», яка відкрилася в Науковій бібліотеці ОНУ імені І.І. Мечникова. Всього на стендах представлено більше півсотні видань ХІХХХІ століть із фондів бібліотеки. Серед них — доповідь голови міської думи 1870 року про заснування обсерваторії, нарис 1910 року про спостереження комети Галлея, книга про винахідника кінематографа Йосипа Тимченка. До експозиції ввійшли оригінальні архівні матеріали, праці науковців, періодичні видання обсерваторії, фотографії, ілюстрації. Виставку присвячено 140-річчю Одеської астрономічної обсерваторії.

«Одеський університет»

www.news.onu.edu.ua

7


ОУ

www.news.onu.edu.ua 30-09-2011

С

Ази толерантності — в підручниках історії

пільні сторінки в історії країн-сусідів бувають різними: і світлими, і темними. Важливо, аби образ країни-сусіда в підручниках не був образом ворога. Толерантні прийоми трактовки спільних політичних подій розробляє україно-польська комісія з питань вдосконалення змісту шкільних підручників з історії і географії. XIV нарада комісії пройшла в ОНУ імені І.І. Мечникова 27-29 вересня. «Основи толерантного сприйняття світу учень отримує зі своїх перших підручників історії, — впевнений голова української сторони комісії Станіслав Кульчицький. — Наша мета — створити толерантний образ країни-сусіда в шкільних підручниках, так як історія — частина нашого особистого ставлення до навколишнього світу», — відзначив професор, замдиректора Інституту історії НАНУ С. Кульчицький. На нарадах міжнародної комісії сторони представляють доповіді на одну й ту ж тему, потім проходить обговорення суперечливих моментів. В кінці наради експерти складають рекомендації для авторів підручників в Україні і Польщі. Зі слів голови польської сторони комісії професора Владзимежа Медрецького, результати роботи комісії можна побачити вже сьогодні у підручниках історії України й Польщі. Доповіді, вивчені комісією в Одеському університеті, було присвячено впливу комунізму на розвиток міжнаціональних відносин у Східній та Центральній Європі в ХХ столітті. На базі університету також було пройшов круглий стіл «Актуальні проблеми викладання новітньої історії в школах України та Польщі» з вчителями шкіл Одеси. Комісію було створено в 1993 році на основі Договору про співробітництво між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й Міністерством національної освіти Польщі. Наради комісії проводяться в крупних наукових центрах двох країн. Станіслав Кульчицький закінчив історичний факультет Одеського університету; в Академії наук України працює з 1960 року.

15-09-2011

С

Студент ИМЭМ стал призером Международной олимпиады

еребряную медаль Международной математической олимпиады привез из Болгарии студент ИМЭМ Александр Тытченко. Задачи олимпиад — серьезное увлечение юного гения. Это уже не первая победа студента ОНУ имени И.И. Мечникова на Международных соревнованиях: в прошлом году он получил золотую медаль. «Наиболее интересны задачи, для решения которых надо применить нестандартное мышление, — сообщил Александр. — На олимпиаде были задания из разных разделов — по математическому анализу, алгебре, комбинаторике...». «У этого студента особый склад ума, — отметил замдиректора ИМЭМ, декан факультета математики и механики к.физ-мат.н. Сергей Покась. — Если ему нравится задача олимпиадного характера, он может заниматься ею с утра до вечера, что свидетельствует о целеустремленности этого студента». Международная олимпиада в Болгарии собрала более 320 студентовматематиков из 96 стран мира: от США до Китая. Для решения десяти задач на английском языке в двух турах участникам было отведено по пять часов на один тур. Вместе со студентом ОНУ имени И.И. Мечникова за победу боролись математики Гарварда, Принстона, МГУ... Организаторами и спонсорами олимпиады стали Американский университет в Болгарии, исследовательский центр Wolfram Research и издательство Springer. Александр Тытченко неоднократно представлял университет на самом высоком уровне: четырежды занимал призовые места на всеукраинских олимпиадах, дважды — на международных соревнованиях в Чехии. Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник отметил успехи одесского математика в письме. 06-10-2011

О

Лучший приз для мыслителя — воплощение идеи

бладатели гениальных идей, отзовитесь! Инновационный офис ОНУ имени И.И. Мечникова в рамках проекта Евросоюза UNI4INNO и совместно с компанией «Медиа-ключ» проводит конкурс бизнес-идей. Молодые ученые могут выиграть «Инновационный приз» и создать свое предприятие вместе с инвесторами. «Условие участия в конкурсе одно: наличие оригинальной бизнес-идеи, которая в будущем может лечь в основу создания нового предприятия или модернизации уже существующего производства», — сообщила руководитель Инновационного центра ОНУ доцент Ирина Ненно. По словам организатора, идеи могут касаться любых сфер человеческой деятельности.

Для участия в конкурсе следует прислать личные и контактные данные, а также краткое описание бизнес-идеи в произвольной форме на электронную почту: innott@ onu.edu.ua. Оценивать заявки конкурсантов будут украинские инвесторы. Победители отборочного тура конкурса «Инновационный приз» примут участие во втором туре — игре «Ключевые команды». На протяжении пяти дней на базе отдыха под Одессой конкурсанты смогут обсудить с инвесторами свои бизнес-идеи и приступить к их осуществлению. Крайний срок подачи заявок на конкурс — 21 октября. За дополнительными вопросами обращайтесь к организатору: Ирина Михайловна Ненно, (050)5856574, innott@onu.edu.ua

Новости подготовил: Георгий РЯБОЙ

8

www.news.onu.edu.ua

«Одеський університет»

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ летние практики

Невские ворота неба

Каменные хозяева Крыма

стр. 10-11

стр. 14-15

Как я провел лето? Осенне. Ветрено. Листопадно. Еще вчерашнее лето улыбается с фотографий. Напоминает: «Смотри, ты был здесь!». В приложении к новому выпуску газеты «ОУ» мы вспоминаем о лете. О трех жарких месяцах, исхоженных и изъезженных нашими студентами. О лете студенческих практик, преподавательских дискурсов, экспедиционных открытий. Университет не заканчивается с последним экзаменом в сессионном расписании. Наука поверяется практикой, и практику эту студенты ОНУ имени И.И. Мечникова проходят в Украине и за рубежом. Они открывают для себя летние школы и залежи полезных ископаемых. Штурмуют горные вершины, орудуют лопатой на раскопках, собирают гербарии, пишут статьи. Рядом с ними — как и в лекционных аудиториях — профессоры, преподаватели, научные сотрудники университета. «Как я провел лето?» — читайте здесь! Алла ГУДЗЕНКО Сотрудники пресс-службы ОНУ признательны де­ кану ГГФ Е.А. Черкезу, доценту ГГФ И.А. Сучкову, доценту философского факультета Г.Т. Паламар­ чук и руководству университета за предоставлен­ ную возможность создания выездных репортажей «с места событий».

стр. 16-17

В стиле Индианы Джонс Узоры Галиции

На развалинах скифской крепости

стр. 18

№7-8, вересень — жовтень, 2011

«Одеський університет»

стр. 12-13

www.news.onu.edu.ua

9


ОУ летние практики ФОТОФАКТ

Б Доцент философского факультета Галина Тимофеевна Паламарчук — организатор многочисленных культурных, образовательных выездных программ в разных городах Украины и России. «Наша цель — вырастить разносторонне развитых, культурных людей, а для этого необходимо предоставить школьникам и студентам университета имени И.И. Мечникова возможность осознать место родного города и страны в мировой культурной, географической и политической ситуации», — уверена Галина Паламарчук. В этом году студенты ИИПО, ИМЭМ, физического, философского, филологического факультетов по программам, одним из активных организаторов которых при поддержке руководства ОНУ является Галина Тимофеевна Паламарчук, посетили Галицию (Львов, Золочив, замки Львовщины), Волынь, Санкт-Петербург.

10

Невские

ольшой город — даже бывшая столица империи — всегда демократичен. Для каждого путешественника у него своя маска. Если хотите докопаться до сути города, ищите её во дворах, малых театрах, скверах, кафе. Приметьте оскал крылатых львов над Невой, прислушайтесь к звону капель дождя по брусчатке — и Питер, возможно, заговорит с вами, как со своим. Его стены еще помнят взгляды таких же студентов и преподавателей Одесского университета: Ильи Мечникова, Георгия Гамова, Осипа Мандельштама. Каким был их первый день в Петербурге? Они выходили из поезда на Киевском вокзале, брали извозчика до гостиницы, бросали все и шли гулять по набережной. Белая ночь пахнет Невой и эскимо. На Дворцовую площадь стекаются тысячи горожан. Зазывалы — капитаны речных «Элегий» и «Гармоний» — приглашают туристов на речную прогулку, перед застывшими сфинксами тренируются мастера огня, теплый свет струится из витрин круглосуточных книжных лавок. Уютная июльская темнота здесь длится от силы два часа: время кажется размытым в гранитном пространстве. Для Пушкина и Бродского, Достоевского и Ахматовой в городе святого Петра открывались осо-

www.news.onu.edu.ua

бенные двери — в небо. Ключи от них разбросаны по многочисленным закоулкам. Поиск таких ключей — часть образовательной программы, основанной доцентом философского факультета Галиной Тимофеевной Паламарчук. «Наша цель — вырастить разносторонне развитых, культурных людей, а для этого необходимо предоставить школьникам и студентам университета имени И.И. Мечникова возможность осознать место родного города и страны в мировой культурной, географической и политической си-

туации», — пояснила исследователь. Участниками недельного рандеву со столицей Российской империи стали студентыфизики, философы, психологи, журналисты. Слоняться по городутексту лучше со знатокоминтерпретатором. В этой роли выступила наш гид Татьяна. Благодаря её рассказам на месте кирпичной трубы в мгновение ока вырастала башня грифонов, из серого полуподвальчика выныривал мир сказочных кукол, а на обычном перекрестке мегаполиса вдруг обнаруживалась табличка военных лет с предупреждением об опасности обстрела. Между прочим, привычка «слоняться» тоже родом из Питера. Слонов из зверинца на Невском вели по главной улице города на водопой. А «слонялись» беззаботные зеваки, идущие за ними. Вероятно, те, которые уже при историческом материализме поселятся в Петроградском городском общежитии пролетариата и станут обыкновенными гопниками. Буквально на второй

«Одеський університет»

день путешествия мы потерялись в... Эрмитаже. Это единственное место в мире, где соседствуют полководцы России и Древнего Рима, меряются красотой античные и русские вазы, а с холстов друг на друга смотрят цари и простолюдины. Эрмитаж — коммунальная квартира цивилизаций: из гробниц во дворец переехали зловещие мумии, а над ними поселилась невесомая Венера Таврическая. В этом цветнике искусства было особенно спокойно и хорошо, как будто нас не оставили, а вежливо откланялись, предоставив возможность побыть наедине с Петербургом. Жители этого города вот уже 300 лет ищут его пределы: от самого глубокого в мире метро до самого высокого в стране шпиля Петропавловской крепости. Трамвайными путями Питера (протяженностью более 600 километров) можно выложить трассу от Одессы до Киева, а приусадебный участок Северной Пальмиры — Петергоф — растянулся до самого Финского залива.

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ ???

ворота неба Гуляя по тенис тым аллеям, гости рискуют стать жертвой любимого розыгрыша Петра Великого. «Каждый камень, каждый лепесток железного дерева, каждая скамейка, манящая присесть, таит в себе шутку, готовую обратиться в ледяной душ», — рассказывает музеевед Наталья Нарышкина. В шутиху попала и наша экспедиция: мокрые и счастливые, мы сполна ощутили себя придворными монарха. Если души великих живут среди нас, то Петр Первый наверняка обитает именно в Петергофе. Каждый день реформатор смеется над мокрыми гостями, отдыхает в тени деревьев, посещает свой любимый Монплезир и восхищается большим каскадом. Дворцов в городе не меньше, чем брызг в фонтанах. У каждого их них свой характер: Екатерининский — торжественный и по-женски кокетливый, Юсуповский — мрачный и загадочный. Даже его домашний театр, покрытый красным бархатом и по-

золотой, не может смягчить это впечатление. Приветливые гостиные объединены тайными ходами, величественные залы скрывают затененные ниши, зеркальные двери охраняют от посторонних глаз мрачное подземелье. Именно в этих подвалах и был убит Григорий Распутин... Питер рифмуется. Тени прошлого здесь переливаются в легенды наших дней, эхо Эрмитажа откликается в современных арт-центрах. Эпохи переходят друг в друга, но не исчезают: так в самом авторитетном столетнем Доме книги расположился офис самой большой в рунете социальной сети. Удивительно, но наиболее земным жителем города выглядит крей сер. «Аврора» цербером несет свою вахту в водах Большой Невы. Орудия направлены в небо, огромные канаты намертво прикованы к берегу и, кажется, если б не это, Питер воспарил бы над водной гладью. Георгий РЯБОЙ Наталья ПАНАСЮК

№7-8, вересень — жовтень, 2011

«Одеський університет»

www.news.onu.edu.ua

11


ОУ летние практики

Добрые духи Золочева (Узоры Галиции)

Г

оворят, когда-то здесь нашли золотой клад. По другой версии, местные жители начали строить город на руинах, буквально «на золе» разрушенного в XIII столетии селения Радече. Но, вероятней всего, Золочев получил свое имя потому, что он и семьсот лет назад, как сегодня, объединял («злучав») Север и Юг, Запад и Восток. В этом месте лучше всего понимаешь условность любых границ. Золочевский край считали своим форпостом правители Речи Посполитой, державы Богдана Хмельницкого, Австро-

12

Венгрии, Польши, Российской Империи. Каждый приходил со своими традициями, оставался в культурной среде города, но не изменял ее. В сравнительно небольшом центре с XVI-XVII века соседствуют римо-католический монастырь, грекокатолическая и православная церкви — все органично вписаны в средневековый колорит города. Гармония рубежей — в самой природе: недалеко от Золочева проходит главный Европейский водораздел: к югу — все реки Черного моря, к северу — Балтики. Но именно в этом регионе сформировался уникальный климат: холмы сохраняют плодородные долины от мороза и жарких ветров. В этом году Золочев стал отправной точкой в знакомстве с Галицией для двадцати студентов и преподавателей физического факультета ОНУ, десятков школьников Одесской области. «Цель таких путешествий — развитие куль-

www.news.onu.edu.ua

турного сознания и национального мировосприятия, воспитание духовности, толерантного отношения к близким культурам», — рассказывает организатор поездки, доцент философского факультета Галина Тимофеевна Паламарчук. Исследовательница проводит свой проект со студентами разных факультетов ОНУ и школьниками старших классов авторской школы Н.П. Гузика с 1998 года. За это время состоялись десятки «культурологических походов» в Крым, Санкт-Петербург и, конечно же, города Западной Украины. Последний маршрут, по мнению Галины Тимофеевны, особенно важен для одесситов: «В культурных центрах Галиции студенты получают бесценный опыт, приобщаясь к искусству, интеллектуальной атмосфере этого региона, — отмечает философ. — Это прекрасная основа для формирования национальной идеи у строителей будущего нашей страны». То-

лерантность там, где есть знания, уверена экскурсовод компании «Насорох» Светлана Наливайко: «Важно, чтобы представители нового поколения знали свою историю, язык, литературу, понимали и гордились своими гениями и героями». Знакомство с историей и культурой Галиции начинается с автобусной экскурсии по Золочевскому району. Здесь находится знаменитая Гавареччина, мастера которой владеют искусством лепки гончарных

«Одеський університет»

изделий из черной глины, королевский городкурорт Сасив и единственный в мире общий мемориал-захоронение воинов Великой Отечественной войны — всех армий, принимавших участие в кровопролитных битвах за Карпаты. Особое внимание золочевцы уделяют своим талантливым землякам. В память о выходце из этих мест — поэте и общественном деятеле Маркияне Шашкевиче — на Подлисецкой горе установлен 25-метровый де-

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ летние практики ревянный крест, а в августе здесь пройдет международный фестиваль, посвященный 200-летию основателя «Русской троицы». Следующий пункт маршрута — Львов, город университетов, кофеен и музеев. В середине мая в самом центре — под доминиканским собором — открылся новый «Музей истории религий». Исследователи полагают, что в некоторых из коридоров подземелий собора находились камеры пыток. Раскопки ведутся уже несколько лет, часть залов выделили под музейную экспозицию, но настоящие масштабы катакомб все еще неизвестны. Туристические «раскопки» сокровищ Львова тоже могут длиться годами, и в этом город Льва подобен Флоренции. Каждая его улица — приют истории, за каждым углом — аромат легенды. Здесь в обычный выходной можно встретить и прекрасную продавщицу леденцов в средневековом уборе, и трубочиста в цилиндре — носителя особого диалекта («львівської ґвари»). Замки Львовщины — Подгорецкий, Олесский, Золочевский — составляют туристический маршрут «Золотой подковы». Благодаря усилиям реставраторов они сегодня выглядят так же, как и много веков назад, когда в них жили известные дворянские роды: Конецпольские, Жевусские, Со-

бесские... Подгорецкий замок XVII века считается одним из лучших европейских образцов соединения ренессансного дворца и бастионных укреплений, возрожденный из руин Олесский замок входит в число «Семи чудес Украины», а Китайский дворец на территории Золочевской крепости — одно из трех последних сооружений данного типа в Европе. В каж дом замке, как полагается, есть драгоценности и их хранители-призраки. Правда, к некоторым сокровищам доступ открыт. Так в Олесском з а м ке п р е д с т а в л е н а экспозиция картин, гобеленов, скульптур западноукраинских матеров XIV-XVIII века, а в Золочевском — уникальная коллекция произведений иск усства Индии, Китая, Японии, Турции — от архаики до XX столетия. Средневековый дворец тяжело представить без придворных балов. Почувствовать себя феодалами прошлого смогли выпускники девятых классов авторской школы Н.П. Гузика — выпускной бал состоялся в Золочевском замке. Во время праздника компания «Насорох» провела розыгрыш двух пятидневных путевок в Золочев. «За один день я узнал больше интересной информации о замках и истории Украины, чем из целого учебника», — отметил победитель лотереи Михаил Слюсаренко.

№7-8, вересень — жовтень, 2011

«У этих мест особенная энергетика, здесь легче дышится», — согласна с ним участница экскурсии, студентка второго курса физфака Иванна Грицак. ...Легенда повествует о «черном рыцаре» — призраке замка Золочева, время от времени пугающего гостей стуком и громкими шагами. Но ни в одной легенде не сказано о добрых духах этого мес та, хранящих дыхание истории и готовых открыть ее сокровищницы любознательным туристам. Эти духи незримо сопровождали нас во время поездки в Галицию. Георгий РЯБОЙ Фото Сергей МУКАЕЛЬЯНЦ

«Одеський університет»

www.news.onu.edu.ua

13


ОУ летние практики

Каменные У

тро геолога в Крыму: подъем, сигнал к завтраку, сбор у ворот в полвосьмого под марш империи из «Звездных войн». На маршрут надо выдвигаться пораньше: июльский полдень может встретить тебя на вершине, где нет и намека на тень. ной фауны — останков доисторических аммонитов, губок, кальмаров. Как оказалось, быть властелинами земли мечтают не только серьёзные бородачи и вдохновленные барды — более половины нашей группы составили В горах особенно ясно одесские амазонки. Рупонимаешь фразу о том, коять геологического что завтрашний день в молотка частенько можруках ученых. Совер- но было заметить выпишенно конкретных уче- рающей из сумки Louis ных — с молотком, кар- Vuitton. Чтобы прониктой и компасом. В нуж- нуться духом Крыма, ный момент они пред- у студентов-геологов упредят, когда твердая было чуть больше четыпорода сменяется сып- рех недель. За этот пекой, где трещина в скале риод им следовало соскрывает под собой про- ставить подробную геопасть и как найти бли- логическую карту райожайший водоем или гор- на базы. Местные археологиный источник. Практика будущих ге- ческие находки докаологов началась на базе зывают, что Крым был МГУ недалеко от посел- населен за десятки тыка Научный под Бахчи- сяч лет до нашей эры. сараем. Курс раздели- Здесь пролегали торголи на бригады по 4-5 че- вые и военные пути неловек, у каждого свои когда великих тавров, обязанности: ориентиро- греков, скифов, хазар. В вание, картографирова- Алуште, по словам проние местности, сбор об- фессора Юрия Шуйскоразцов породы и мест- го, до сих пор живут по-

томки античных греков, населявших южный берег Крыма, а местные кипарисы — правнуки тех самых деревьев, которые римляне сажали в ногах своих павших воинов. В память о древних остались пещерные города: Чуфут-Кале, ТепеКермен, Бакла. Аборигены назвали окружающие горы по их специфике, словно предупреждая туриста. Так, подъем на Длинную — настоящее испытание на выносливость, а при штурме Баклы только и думаешь о предательски уходящих из-под ног камнях. Название этого города в переводе с тюркского вполне могло означать не только фасоль, но и сыпкую горную породу — мергель. На древнем полуострове особенно остро чувствуешь Одессу севером. Здесь все — больше: тропинка извивается в двухметровых зарослях травы и огибает причудливые столетние деревья, над головой проле-

Студенты II курса ГГФ на маршрутах крымской практики

14

www.news.onu.edu.ua

«Одеський університет»

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ летние практики

хозяева Крыма тают гигантские насекомые, а ночью все склоны и утесы освещает огромная яркая луна. Во время походов руководители практики — Игорь Александрович Сучков, Александр Владимирович Чепижко, Сергей Владимирович Кадурин — помогали студентам анализировать каждую пядь земной поверхности. Усвоению материала содействовала физическая нагрузка: один маршрут — 10-15 километров. Любая информация, например, о том, что породы таврической серии состоят из алевралитов, аргелитов и песчаников уже через пять минут врезалась в память, как луч лазера. Для геологов Крым — и иллюстрации к учебникам, и научная Мекка: именно здесь были детально описаны многие явления, подробно разведаны геологические ярусы, обнаружены уникальные представители доисторической фауны. Но, в первую очередь, крымские пейзажи прекрасны и удивительны, как двадцатиметровый фонтан, бегущий со скалы в центре Бахчисарая. В структуре скал и утесов, хребтов и обвалов есть особенная поэзия,

перешедшая на страницы научных книг, посвященных этим местам. Даже термины геологии приятны на слух: «датская куэста», «закопушка», «подошва горы»... В среде крымских народов ходила легенда о каменных хозяевах гор, даривших свои качества тем, кто покорял их вершины или забирался в

№7-8, вересень — жовтень, 2011

труднодоступные пещеры. Кроме знаний и профессиональных умений, Крымские горы подарили студентам Одесского университета крепкую, как кремень, дружбу, каменную волю и алмазную мечту покорить лучшие высоты мира. Георгий РЯБОЙ Фото Сергей МУКАЕЛЬЯНЦ

«Одеський університет»

www.news.onu.edu.ua

15


ОУ летние практики

С

правді освічена людина повинна бути обізнана у аспектах як наукового, так і загальнокультурного життя. Саме т о м у у с т уд е н т і в першого курсу філологічного факультету спеціальності “українська мова та література” нашого університету введена краєзнавча практика, яка надає можливість не тільки здобути необхідні знання у сфері свого фаху, але й дізнатися більше про культуру, звичаї рідного краю, поспілкуватися з різними цікавими людьми та розширити свій кругозір. Першій та другій групі студентів у цьому допомагали доцент кафедри української літератури Ісаєнко Любов Миколаївна та викладач Стоянова Тетяна Леонідівна. Першим етапом нашої практики стало відвідання Українського театру. За жанром вис тава «Сватання на Гончаровці» — п’єса Г.Квітки-Основ’яненка — вечорниці-марення. Тут зібрана, можна сказати, вся антологія жанру комічної опери в національній музичній культурі: це відомі арії з «Наталки Полтавки», дуети з «Запорожця за Дунаєм» та народні пісні... Особливої уваги заслуговує неперевершена гра акторів. Їм вдалося передати неповторний колорит побуту українського села XVIIIго століття. На фоні буденних реалій перегляд цієї п’єси — відпочинок і насолода. Наступна частина практики під назвою «Обличчя рідної літератури: творча лабораторія письменника» пройшла у вигляді зустрічі з одеськими письменниками. Ця зустріч відбулася у будинку Національної спілки письменників Ук р а ї н и м . О д е с и . На ній були присутні: відповідальний секре-

16

Справжнє не може бути втраченим тар Одеської обласної організації НСПУ Володимир Гаранін; представник інтелектуального форуму Софія Шеренгова, молодий прозаїк, лауреат літературного конкурсу «Гранослов-2005» та Міжнародної молодіжної премії імені Олеся Гончара Ганна Костенко і талановита письменницяпочатківець Анастасія Мамонтенко. Першокурсники з великою увагою слухали розповідь багатожанрового письменника В. Гараніна про історію створення та нинішнє становище Спілки письменників. Також Володимир Михайлович з великим болем говорив про статус рідної мови у сучасній Україні, зокрема, у сучасній українській літературі. Р о з п о в і д ь Га н ни Костенко (випускн и ц я ф і л ол о г і ч н о г о ф а к ул ьт е т у , ч л е н Спілки письменників) відкрила для студентів особливості творчого світу митця, головний девіз якого — «Справжнє не може бути втраченим». Майбутні філологи виявили неабияку заці­ кавленість творчістю Ганни, особливо джерелами її натхнення. Відповіддю на це запитання став філософський роздум талановитої пись­м енниці, висновком якого були такі слова: «Якщо я відповім на це питання, то, скоріш за все, перестану писати». Основним лейтмотивом бесіди з Анастасією Мамонтенко стало обговорення її книги «Три неба». Своє натхнення для написання опо­ відання «Три неба», яке присвячене дідусеві — письменникові Олексі Ш е р е н г о в о м у і я ке дало назву збірці, вона знайшла у вечірньому

www.news.onu.edu.ua

небі. Це вже друга книга Анастасії. Перша — з поетичною назвою “Перший день весни” з’явилася, коли їй було всього 14 років. Герої оповідань — наші однолітки, які уміють радіти життю, вірячи, що душа кожної людини вічна. Наприкінці зустрічі в д я ч н и м с т уд е н т а м подарували багато цікавої літератури, але, найголовніше, що ми отримали — це досвід, який знадобиться у майбутньому. Цікавим етапом практики — стала поїздка у м. Вилкове. Живописні береги дельти Дунаю, спів птахів, симфонія пахощів гармонійно поєднуються з гостинністю, добро­ зичливістю та працелюбством жителів. Нам пощастило ще й тому, що ми потрапили у Вилкове саме у Міжнародний день Дунаю — 29 червня. 13 років тому було підписано Конвенцію захисту ріки Дунай. Для нас була проведена дуже цікава екскурсія “Легенди старого міста”, річна прогулянка в дельту Дунаю, відвідання старообряд-

них селищ Анкудіново та Очаківське, куштування традиційних вилківських страв: вареної риби, юшки та фіто-чаю, якими люб’язно пригощають на зеленому острові Очаківського гирла. На території Дунайського біосферного заповідника мешкає 320 видів птахів та велика кількість різних тварин. А побувати на нульовому кілометрі, де р. Дунай впадає в Чорне море — це, мабуть, буде мрія кожного, бо за повір’ям, бажання, яке загадуєш тут, обов’язково здійсниться. Поверталися додому студенти наповнені прекрасними емоціями і незабутніми спогадами. Ми впевнені, що цей куточок рідного краю назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті. Поталанило нам і в тому, що у нашому місті 9 –13 липня проходив Одеський міжнародний літерат урний фестиваль, і бажаючі могли відвідати як круглі столи, творчі майстерні

письменників, бесіди про мистецтво перекладу, так і переглянути ряд документальних фільмів, вистав, побувати на ряді презентацій нових книг та журналів. Отримали студенти й індивідуальні завдання: розповісти про видатних науковців, які навчалися або працювалипрацюють в ОНУ ім. І.І. Мечникова; письменників — випускників нашого філологічного факультету, проаналізувати їх твори; назвати твори, в яких створено образ Одеси. Мають наші однокурсники записати легенди, перекази, пісні від своїх земляків, скласти свій родовід, намалювавши генеалогічне древо своєї родини. В цілому краєзнавча практика — це велика корис ть для с т у­ дентів, що залишає багато приємних вражень, надає необхідний досвід та знання, вкрай потрібних для нашої майбутньої професії.

Вікторія СЕЛІВАНОВА та Владислав СЛАТВИНСЬКИЙ Студенти ІІ курсу філологічного факультету

«Одеський університет»

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ летние практики

Н

е новина, що історія видатного українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченко бере свій початок з мальовничої Черкащини, а саме з селища Моринці. Відвідати Батьківщину та вшанувати пам’ять митця 24 вересня приїздили студенти Філологічного факультету ОНУ ім. Мечникова разом із керівництвом профкому університету. Першою нашою зупинкою у нашій подорожі була Чернеча гора, де встановлений пам’ятник Шевченку. Митець велично спо­ глядає вдалечінь, на широкий Дніпро, густі ліси та кручі. Це місце наповнене надзвичайною красою, силою думки та свободою, тому не дивно, що саме сюди полюбляв приїздити письменник. Поруч із меморіалом розташовано музей Т.Г. Шевченка, де ми прослухали лекцію про життя та творчість Шевченка. Надзвичайно цікаво були спроектовані за­ ли музею. Перша, та найурочис тіша зала представляла автопортрети художника протягом різних періодів його життя. На стелі, на фоні

Г

скороплинного неба, ніби уявною рукою писались вірші поета. Зали другого поверху показували нам Шевченка як художника. Панорама українського побуту чергувалися з портретами близьких Шевченку, а інколи і випадкових, людей. Крім творів мистецтва, ми мали можливість п о б ач и т и і в и д а н ня Кобзаря, і медалі з Академії Мистецтв, і навіть численні видання перекладів поезії на різні мови. Особливо цікавою була лекція про життєвий та творчий шлях Тараса Григоровича Шевченко. Нас т упною нашою зупинкою було село Моринці — місце, де народився поет. Тут на нас чекала розповідь про долю батьків Шев-

Осінній Шевченко

ченка, про їх нелегке життя, про народження письменника та його молодість. Лекція проходила в українській хаті, що відтворювала колорит минувшини, навіть одяг оповідача відповідав українській традиції. На стінах висіли вишивані рушники, у кутку — образи; до стелі була прикріплена дитяча колиска, плетена з дерева, на полицях стояли розписані глечи-

ки та інші предмети побуду. Незвичним для нас усіх було й те, що віконця в хатині були дуже маленькі, та майже торкалися землі. Навколо будівлі росли кущі вогняно-червоної калини та садок, що поволі спускався річки. Ми ніби подорожували у часі, промайнувши дві сотні років та опинившись в українському селі початку ХІХ століття. Це місце

чарувало своєю величною красою. На завершення розповіді студенти декламували вірші Шевченка, що було яскравою сторінкою нашої подорожі. «Осінній Шевченко» залишив у душі кожного з нас своє відлуння. Ми маємо шанувати історію свого народу, визначних діячів, що внесли свій незабутній вклад у розвиток незрівнянної української культури. Вікторія ВІТЮК

Практика в стиле Индианы Джонс

ерой подружился с дикими полозами и ужами, ловил рыбу, искал полезные ископаемые по цвету травы и нашел кремниевые орудия древних. Наш герой — не солдат-спецназновец, не скаут, а ботаник-первокурсник. Практика студентов-ботаников ОНУ имени И.И. Мечникова проходила под Овидиополем. «Цель летней выездной практики по ботанике на первом курсе — углубить и закрепить знания о морфологии (закономерностях внешнего строения) растений, подготовить студентов к изучению систематики и экологии растений, воспитать в них бережное и осознанное отношение к природе», — пояснил руководитель практики к.б.н. Владимир Немерцалов. Летняя практика будущих бакалавров-ботаников — это месяц (20 июня — 3 июля и 1117 июля) ботанических экскурсий по побережью Днестровского лимана, изучение флоры Белгород-Днестровской крепости, приморских песчаных пляжей и кос, устья реки Барабой и Грибовского лимана. С первой группой прак­ тикантов-первокурсников де-

лились опытом маститые ученые. Профессор Игорь Беляков — эколог и герпетолог — рассказал об удивительной природе Овидиопольщины и Южной Бессарабии и познакомил студентов со своими питомцами –ужами и полозами. Эрудит и геолог-минералог Дмитрий Жданов посвятил студентовботаников в тайны землеведения и палеонтологии, рассказал о стоянках древнего человека на берегах Днестровского лимана и помог студентам найти кремниевые орудия древних людей. Большой интерес вызвала его лекция о фитоиндикации залежей полезных ископаемых и морфологических изменениях в строении растений, связанных с залеганием под почвой руд урана, золота, мышьяка.

№7-8, вересень — жовтень, 2011

В Овидиополе практиканты стали свидетелями интересного природного явления: после обильных дождей вода в лимане стала пресной и из Днестра сюда спустилась пресноводная рыба. Когда дожди закончились, морская вода, хлынувшая в лиман во время прилива, погубила карасей и плотву, не успевших уйти из Овидиопольского залива в Днестр. Ослепленную пресноводную

«Одеський університет»

рыбу собирали у берега и местные, и приезжие. Естественная причина гибели рыбы никак не сказалась на её вкусовых качествах. Выездные практики — традиционная часть обучения студентов-биологов. Кроме Овидиополя, студенты проходят практику в Нижнеднестровском Национальном парке и на острове Змеиный. Георгий РЯБОЙ

www.news.onu.edu.ua

17


ОУ летние практики

На развалинах скифской крепости Е

сли когда-то будет изобретена машина времени, уверен, что первыми ее следы обнаружат археологи. Эти ученые держат историю в руках. Сегодня один из наиболее привлекательных для археологов объектов — Неаполь Скифский — столица древнего крымского государства.

К стенам столицы безжалостных скифов из центра столицы современной АР Крым можно доехать на маршрутке за 15 минут. Место прекрасно выбрано с фортификационной точки зрения: Симферополь, как море, огибает холм, ограненный с двух сторон крутыми обрывами. Из известняковой скалы струятся несколько ледяных источников, помогавших скифам месяцами удерживать оборону от войск Боспорского царства. Сегодня сам Неаполь больше напоминает некрополь — в башне, построенной в 80-х, чтобы оградить и сохранить фундамент древней постройки, было найде-

18

но более семидесяти скелетов, в том числе, как предполагают исследователи, останки знаменитого царя скифов Скилура (именно его авторству приписывается притча о сыновьях и пучке стрел). На территории дворца расположился некогда роскошный мавзолей «…могучего Аргота, повелителя Скифии, отца семи десятков сыновей и равного количества дочерей…». Рядом — мраморный бассейн для жертвоприношений со странными красными символами: колесом и зигзагообразным орнаментом. Образцов письменности на территории скифских городов

www.news.onu.edu.ua

и захоронений найдено с десяток, из них добрая половина — в Неаполе. Скифский город чутко бережет свои тайны. Кто действительно его населял? Кто разрушил? Какие таинственные обряды проводились в его храмах? Раскопки Неаполя начались почти 200 лет назад. Среди первых находок часто попадался фаянсовый египетский талисман — кукиш, но ученые не поддались на скифскую шутку и правильно сделали: каждое новое поколение археологов открывает здесь неизведанные страницы истории. Сейчас исследование территории комплекса проводит экспедиция про-

фессора Юрия Зайцева. Город — заповедник республиканского значения, живой музей под открытым небом. Во время экскурсий туристы могут наблюдать за раскопками, процессом реконструкции стен и зданий. «В ближайшие четыре года планируется открыть все пространство древнего южного дворца (II в. до н.э.), затем будет реконструирован комплекс северного дворца II-III вв. н.э.», — поделилась планами замдиректора по науке заповедника выпускница истфака ОНУ имени И.И. Мечникова Ирина Шкрибляк. О том, что город был одним из торговых цен-

«Одеський університет»

тров, свидетельствуют находки: греческая керамика, амулеты из египетского фаянса, изделия поднепровских мастеров. В новое время его стены по камням разбирали обитатели местных балок. Вскоре пошел слух, что раз в год жителям близлежащих поселков во сне видится Неаполь Скифский во времена своего великолепия… В этой легенде есть зерно правды. В скифском городе время словно пропадает. Когда от раскаленных камней поднимается пар, а ты в бандане, пропитанный пылью, орудуешь заступом, очищая древнее зернохранилище, и вдруг слышишь далекий призывной крик муллы, чувствуешь себя частью всех эпох. Словно сейчас подойдет Генрих Шлиман или АльМасуди, хлопнет по плечу и скажет: «Поверь, здесь мы найдем нечто потрясающее». Георгий РЯБОЙ Фото Сергей МУКАЕЛЬЯНЦ

№7-8, вересень — жовтень, 2011


ОУ летние практики

Польская дорога к демократии Л

етняя школа — проект, подготовленный специально для украинскоязычных университетов. Проходит он уже второй раз. В 2009 летняя школа открыла двери Варшавского университета впервые, 2010 — положил начало организации школ для русскоговорящих студентов в других ВУЗах. В 2011 году летнюю школу посетили 28 человек из разных уголков СНГ. Именно в этом году в ней приняли участи студенты из Днепропетровска, Донецка, Харькова, Киева, Ивано-Франковска, разных городов Казахстана и России. Впервые участниками школы стали студенты ОНУ имени И.И. Мечникова. П а ртнерами и инвес торами Летней школы являются фонды: «Европа», « Ф о н д Конрада Аденауэра», «польско-американский фонд «Вольность», «польскоамериканский фонд «Свобода». Спонсорами школы выступали крупные польские компании, такие как PGNIG, занимающаяся горно-газовой промышленностью и GPW — фондовая биржа в Варшаве. Программа летней школы организована для студентовполитологов Украины, и поэтому насыщена политикоэкономической базой теоретического материала. Читались лекции о международнополитических отношениях Украины и Польши, об экономическом пространстве этих двух стран. Центральными темами семинарских занятий стала интеграция Украины в Евросоюз и Болонская система образования. Также в программе летней школы были организованы встречи на высоком уровне. «Школяры» посетили фондовую биржу в Варшаве, где их приветствовал президент биржи доктор Людвиг Соболевский; посетили министерство экономики, где с докладом об экономическом развитии Польской Республики выступала министр экономики пани Гражина Хенлешка. Также обсуждался вопрос об экономическом взаимодействии Украины и Республики Польша. Учебная группа также

побывала в Сейме, где их приветствовал депутат польского парламента пан Томаш Ленц. Польская летняя школа — прекрасный образец не только лекционной учебной программы, но и культурной её составляющей: посещения музеев, экскурсионных встреч. Студенты побывали в Кракове, где посетили исторический центр города и его окрестности. В бывшей столице польского государства была организована встреча с правительством города. За время поездки студенты прониклись трагической судьбой города Освенцим, на месте которого был построен концентрационный лагерь. Студентов провели на территорию трагического памятника человеческой скорби, места гибели миллионов людей. В план культурных мероприятий также входила встреча с кинорежиссером Криштофом Занусси, приготовление национальных польских блюд, экскурсионный тур по старому центру Варшавы, поездка в Гданьск, с прилегающими городом Сопот и полуостровом Хель. На северном побережье республики участники летней школы смогли оценить качество и скорость строительства футбольного стадиона, готовящегося войти в эксплуатацию к ЕВРО-2012. Была организована встреча с бывшим президентом Польши паном Ле-

№7-8, вересень — жовтень, 2011

хом Валенса, который поведал о трудностях становления на путь демократии и борьбы за принципы свободы и справедливости в посткоммунистическом пространстве, о нелегком выборе главы движения «Солидарность». Хотелось бы отметить и посещение редакции первой легальной польской оппозиционной газеты. Газета Виборча (Gazeta Wyborcza) начала выходить для информационной поддержки независимой федерации профсоюзов «Солидарность» в предвыборной кампании. Главным редактором газеты в 1989 году был пан Адам Михник. Он смог создать газету, ставшую впоследствии одной из самых известных и покупаемых таблоидов в Европе. Нас пригласили и на частное польское телевидение, где студентов провели по коридорам мира прямого эфира, места, в котором творят новости. Президент канала пан Роман Млодовски поведал о финансовой и экономической составляющих частного канала TVN CNBC, о программном плане телеканала и его эфирном наполнении. Финальным аккордом в программе летней школы было посещение Посольства Украины в Польской Республике. На встрече обсуждались проблемы формирования позитивного имиджа Украины за рубежом, представительства интересов украин-

«Одеський університет»

ской диаспоры в общественной жизни Польши, претворяющих учебные программы поездок украинских студентов за рубеж, а также предоставлению возможности бесплатного обучения на условиях обмена в польских ВУЗах. По итогам проекта студентам вручили сертификаты, которые, возможно, послужат основой для создания базиса сотрудничества политологов из стран СНГ с Варшавским университетом. Школа оставила приятные впечатления у студентов: они соприкоснулись с западноевропейской культурой, традициями образования, глубже изучили польскую историю. Совместная работа стала плодотворной благодаря объединению не одинаковых форматов взглядов и политических интересов студентов. Участие в проекте позволило студентам из разных стран консолидировано начать разработку новых научных исследований, установить дружественные отношения с коллегами. Студенты политологи 4 курса выражают отдельную благодарность заведующему кафедры истории и мировой политики Н.А. Шевчуку и зам. декана ИСН Ю.А. Немченко за оказанную поддержку. Виктория ФОКИНА, политолог, IV курс ИСН ОНУ; София ЗАТОНСКАЯ, политолог, IV курс РГСУ

www.news.onu.edu.ua

19


Cyan Black

ОУ студ-line ОБ АВТОРЕ. Анна Галактионова (Костенко) — автор трех сборников прозы. Роман Анны Костенко «Те, що позбавляє сну» завоевал ІІІ премию на Всеукраинском литературном конкурсе издательства «Смолоскип» и был опубликован в альманахе «Киевская Русь». Анна — выпускница филологического факультета ОНУ, аккредитованная на Львовский форум издателей от газеты «Одесский университет».

У молодых авторов шансов нет? Ц

елый год жду Львовского форума издателей. И вот, наконец-то, сентябрь… Все как прежде: поезд, вокзал, улица Коперника, дворец искусств и книги, книги, книги… Восемнадцатый форум издателей изначально обещал быть интересным. Одно только имя Эрланда Лу (норвежского писателя, знаменитого своим романом «Наивно. Супер»), появившееся в программке, не могло не заинтриговать литературных гурманов. Легкое разочарование последовало после. Обыкновенному читателю, жаждущему скупить книги «повкуснее» сразу бросается в глаза: книжные ряды-то поредели. Безусловно, есть издания и авторы, обращающие на себя внимания, но мало, мало, новых украинский имен, сенсаций... Разве что считать сюрпризом новый роман Ирены Карпы или традиционную из года в год презентацию новой книги Марии Матиос и Братьев Капрановых… Да и отсутствие некогда ведущих издательств свидетельствует, что украинской книге сейчас крайне нелегко… время не то… Но сейчас не об этом. Мне как раз хотелось бы сказать о новых именах, о возможном, а точнее, невозможном их появлении, на арене современной украинской

литературы. Дискуссия «Как прев р а т и т ь р у ко п и с ь в книжку, как писать литературу на экспорт и сколько при этом можно заработать», участниками которой были Александр Красовицкий (издательство «Фоліо»), Светлана Скляр («Клуб сімейного дозвілля»), Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир»), критик Юрий Володарский, писательница Яна Дубинянская и др., подтвердила мои опасения: не только без труда рыбку не выловишь, но и без хорошей материальной поддержки. Иными словами, в искусстве как в жизни: нет опыта — нет работы, нет известности, влиятельного ментора или материальных инвестиций в себя любимого — нет книги.

Прошло время, когда авторы рассылали свои рукописи по сотням издательств с надеждой, что хоть кто-то ответит, малая вероятность, по словам Яны Дубинянской, что вашей фамилией заинтересуются, хотя бы потому, что о вас не слышали и рукопись вашу читать никто не станет. Хотя… есть опыт Куркова: сто издательств молчания и лишь сто первое заинтересовалось… так, может, шансы все-таки есть? «Теоретически у молодого писателя есть возможность напечататься в «Новом Мире», но практически — шансов нет», — констатировал Андрей Василевский. И это приговор: шансов нет, особенно у тех, кто не

вписывается в литературные «параметры» легкого чтива, молодежного романа или фентези. Хотя, по словам критика Юрия Володарского, сейчас в современной украинской литературе остро не хватает социальных, интеллектуальных текстов. Но опять-таки, политика издательств не предполагает творческих экспериментов, никто не собирается становиться меценатом, есть проверенные жанры, продаваемые имена и это вполне естественно. Один из самых оптимальных для малоизвестных авторов вариантов, как считает директор издательства «Фолио» Александр Красо-

вицкий — издаться за свой счет или найти спонсора. Быть может, это поможет обрести ту первую необходимую для дальнейшего продвижения известность и тогда уже можно думать/мечтать о гонорарах. Что ж, на первый взгляд перспектива неутешительна, но прежде чем впадать в отчаянье нужно помнить: даже самые известные писатели когда-то были новичками. И поэтому, если вы молодой автор, не лишенный творческой искры — кричите во все горло, не факт, конечно, что вас услышат, но внимание вы к себе привлечете. Анна ГАЛАКТИОНОВА

Обратите внимание: Стивен Кинг скомкал и вы­ бросил в мусорную корзину чер­ новик своего первого романа «Керри». Но его жена убедила мужа, что стоит непременно до­ писать роман и представить его на суд издателей. Издательство «Doubleday» опубликовало этот роман только три года спустя. *** Набор первой книги Сергея Довлатова был уничтожен. С конца 60-х Довлатов публикует­ ся в самиздате, а в 1976 году не­ которые его рассказы были опу­ бликованы на Западе в журналах

«Континент», «Время и мы», за что он был исключен из Союза журналистов. К середине 80-х го­ дов добился большого читатель­ ского успеха, печатался в пре­ стижном журнале «New-Yorker». *** Современники Гертруды Стайн часто не могли понять ее творче­ ство и считали ее попросту стран­ ной. Настоящее признание к пи­ сательнице пришло, не рано, поч­ ти в шестьдесят, — с публикаци­ ей «Автобиографии Алисы Б. То­ клас» (1933). Вскоре подоспев­ шее книжное издание попало в

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

20

www.news.onu.edu.ua

перечень бестселлеров и удер­ живалось в нем около полугода. *** К концу 60-х годов минув­ шего столетия имя Бориса Не­ черды уже блистало в созвез­ дии легендарного поколения поэтов-шестидесятников. Но его книги имели сложную из­ дательскую судьбу, особенно предвзято относились к поэту киевские издательства и жур­ налы. Практически до пятиде­ сяти лет Нечерда печатался, в основном, в «Маяке» и в одес­ ских газетах.

*** Почти пять лет Джоан Роулинг работала над первыми книгами о Гарри Поттере. Роулинг отправля­ ла рукопись «Гарри Поттер и фи­ лософский камень» в разные из­ дательства 9 раз и получала ша­ блонные отказы. Упорство Джо­ ан помогло ей получить грант, а потом и издать первую книгу — в «Блумсбери». Спустя два года по­ сле выхода «Гарри Поттер и фи­ лософский камень» в свет Джоан Роулинг официально стала мил­ лионершей и самой богатой писа­ тельницей Великобритании.

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua www.news.onu.edu.ua

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, С. Мукаєльянц, Н. Панасюк Коректор: Є. Музика Верстка: Н. Тімофеєва Фото: С. Мукаєльянц Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 16.10.2011. Наклад 2000 прим.

«Одеський університет»

№7-8, вересень — жовтень, 2011

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

№7-8 (2095-2096) вересень-жовтень 2011 р.  

№7-8 (2095-2096) вересень-жовтень 2011 р.

№7-8 (2095-2096) вересень-жовтень 2011 р.  

№7-8 (2095-2096) вересень-жовтень 2011 р.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded