__MAIN_TEXT__

Page 1

http://news.onu.edu.ua/

Одеський Унiверситет

Газета ОНУ iм. I. I. Мечникова. Видається з 1933 р. Спецвипуск (2078) червень 2010 р.

Ñ²Ì ÐÎʲ – ÇÀ ÎÄÍÓ ÃÎÄÈÍÓ (ÇÂ²Ò ÐÅÊÒÎÐ À ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÌÈÍÒÈÍÈ: 2003-2010 ÐÅÊÒÎÐÀ

Шановні колеги! Кожному з ваc особисто й усім колективам, які ви представляєте, висловлюю щиру подяку за співпрацю на протязі семи років з 2003 року. Доля була прихильна до мене, на-

давши можливість працювати разом з вами у нашому славному університеті. Реалістично дивлюсь на зроблене нами разом і з великим задоволенням висловлюю вам вдячність за зваженість у підходах до проблем, творче

ÐÐ.)

відношення до роботи, толерантність і високий етичний рівень у вчинках, за високу продуктивність, якість, а значить, й результативність роботи.


ОУ звіт ректора

Звіт ректора за 2003-2010 рр. торату, Вченої ради, обмін досвідом) дозволили швидко їх подолати і продовжити процес успішного розвитку навчального процесу. Важливу роль у цьому відіграли виїзне засідання Наглядової Ради Болонської Хартії університетів, експертів Зальцбурзького Глобального семінару, наради за участю Президента Європейської Асоціації університетів Г. Вінклера, наради ректорів ВНЗ Півдня України, організовані на базі нашого університету 21 листопада 2005 р., виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, що відбулось також у нашому універВід редакції: Представники багатотисячного університетського загалу з усіх факультетів та інститутів ОНУ ситеті. Представники нашоІ. І. Мечникова зібралися на традиційних щорічних зборах трудового колективу на Французькому бульварі. Ректор університету В. А. Сминтина звітував про діяльність університету за 2003- го колективу також 2010 роки. Доповідь ректора супроводжувалася численними графічними матеріалами та ме- ділилися своїм досвідіа-презентаціями. За годину звіту ректора перед слухачами візуалізувалися сім років натх- дом в цій галузі з колененної, творчої праці університетського колективу. Співробітники ОНУ слухали звіт ректора з гами за кордоном. увагою: конструктивна доповідь містить статистичні відомості у динаміці, це дає можливість кожному учаснику зборів зробити самостійний аналіз, дійти висновків щодо діяльності універ- 1.2. Контингент студентів ситету та роботи ректора. Поступальний проПриємно відзначити грес університету поЗвіт про роботу на по- вищу освіту», «Про осві- 04.07.2007 р., термін дії саді ректора з серпня ту», «Про наукову і нау- до 01.07.2014 р.; Серти- зростання якості навчан- значився й через опти2003 року буде пред- ково-технічну діяль- фікат НД-І № 163535 від ня у студентів стаціона- мізацію структурного та ставлено у наступних ність», Державної про- 04.07.2007 р. з терміном ру у порівнянні з 1995 р. кількісного показника на 13.5%, в тому числі за ліцензійного обсягу награми «Освіта ХХІ сто- дії до 01.07.2014 р. розділах: звітний період на 2%. У бору студентів та слу1. Загальні відомості ліття», Указу Президенс т у д е н т і в - з а о ч н и к і в хачів до університету. та навчальний процес. та України «Про не- I. ЗАГАЛЬНІ Ретельна робота з якість навчання підвивідкладні заходи щодо ВІДОМОСТІ 2. Виховна робота. щилась на 16.3%, а за раціоналізації та покра3. Студентське само- забезпечення функціо- ТА НАВЧАЛЬНИЙ період на 2003 р. – 4.3%. щення структури ліценнування та розвитку ос- ПРОЦЕС врядування. Важливим є те, що ми зійного обсягу відобра4. Науково-дослідна віти в Україні» від 4 липзабезпечили відпо- зилась у динамічному ня 2005 року, «Положен- 1.1. Успішність та робота. обсягів відність параметрів на- зростанні 5. Міжнародне спів- ня про організацію на- якість навчання За рахунок успішно вчання студентів вимо- ліцензії університету по вчального процесу у робітництво. 6. Господарська ВНЗ» (Наказ МОН Украї- проведених щорічних за- гам акредитації ВНЗ ІІІ – рокам, коли проводини від 02.06.1993 р.), ма- ходів ми покращили аб- IV рівня і успішно їх не лись зміни у ліцензії. діяльність. За звітний період 7. Фінанси й соціаль- теріалів колегій МОН Ук- солютну успішність сту- тільки утримуємо, але й ний захист співробіт- раїни, нормативних та дентів денної форми на- покращуємо протягом кількісний показник розпорядних документів вчання у порівнянні з усього звітного періоду. збільшився практично ників. Відзначу, що певні на 2000 осіб. Одночас1995 р. на 10.2%. У 8. Культурно-масова МОН України. Освітянську діяльність звітний період абсолют- проблеми ми мали при но, відповідно до ввета спортивна робота. 9. Нагороди й виз- в цілому за IV рівнем ак- на успішність студентів повному переході на кре- дення в дію нових норредитації університет стаціонару стабілізува- дитно-модульну систему мативних документів нання . здійснює відповідно до лась в діапазоні 91-92%. навчального процесу. МОН України та робоНаш університет рішення ДАК України від У студентів-заочників за Однак вжиті заходи (се- ти університету з упофункціонує відповідно 22.06.2004 р. (прото- звітний період цей пара- мінари, круглі столи, рядкування галузей, до Конституції України, кол №50), Ліцензія метр став кращим на розгляд питань на спе- напрямків, спеціальноціальних засіданнях рек- стей, рівнів і ступенів №328704 від 5.8%. Законів України «Про АВ

2

«Одеський університет»

спецвипуск, червень 2010


ОУ звіт ректора підготовки, змінювалась й структура ліцензійного обсягу. У даний час навчальний процес здійснюється у 18 галузях за 29 напрямками підготовки бакалаврів, за 39 спеціальностями підготовки спеціалістів та 26 спеціальностями підготовки магістрів. Для університету сьогодні характерною є багатопрофільна освітянська діяльність. На високому якісному рівні здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, навчання слухачів за освітянськими програмами для довузівської підготовки громадян України та іноземних громадян. Кількість спеціальностей у 2004 році збільшилась до 39, тобто на 2 у порівнянні з 2003 роком і залишається поки стабільною. Завершується процедура ліцензування ще декількох нових спеціальностей, і сподіваємося, що до початку вступної кампанії ця справа буде завершена. Загалом з 1995 р. в університеті ми відкрили 10 нових спеціальностей. Деяке зменшення контингенту студентів денної та заочної форм навчання обумовлене передачею Миколаївського інституту ОНУ до Миколаївського державного педагогічного університету відповідно до наказу МОН України №31 від 21.01.2009 р. та централізованим зменшенням розмірів державного замовлення. За звітний період конкурс на 1 місце державного замовлення денної форми навчання зріс від 3.2 до 5.4 заяви, тобто у 1.7 рази Високий попит абітурієнтів на навчання в нашому університеті підтримується високо

розвиненою якісною профорієнтаційною роботою факультетів, інститутів, проведенням навчальними підрозділами власних олімпіад, конкурсів з виїздом до місць навчання майбутніх студентів, в тому числі і в сільські райони та до шкіл інших областей України. Крім того, кожен факультет проводить дні відкритих дверей, які завершуються загальноуніверситетською акцією. Під час підготовки таких подій застосовуються засоби реклами через радіо, телебачення, пресу, мереж у Інтернет, сайт університету. Таким чином, до заходів залучаються мешканці усіх регіонів України. Особливим профорієнтаційним заходом є вперше в Україні запроваджений нашим університетом щорічний «Бал випускників середніх шкіл». Кожного року для участі в ньому з’їжджаються з усіх регіонів України 3-5 тисяч учнів випускних класів середніх шкіл. Свято проводиться у Палаці спорту на його головній арені, а у малому залі засідань одночасно ректор і члени Приймальної комісії знайомлять керівників райвідділів народної освіти, директорів шкіл та інших керівників й відповідальних осіб з документацією Приймальної комісії та особливостями вступної кампанії поточного року. Цей захід започатковано університетом десять років тому вперше в Україні, і за цей час він тричі визнавався кращою громадською акцією рок у рейтингом «Народне визнання» та відзначений дипломом «Лідер сучасної освіти» виставки «Сучасна освіта – 2007», яку щорічно організовує Міністерство освіти і науки України. Моніторинг серед студентів першого курсу показує, що 20-30% з них прийшло до університету завдяки відвіду-

спецвипуск, червень 2010

ванню Балу. Ще 30-40% з них з’явилися в університеті завдяки інформації, розташованій на сайті університету. 1.3. Методичне забезпечення Успішність та якість навчання залежать від забезпечення навчального процесу підручниками, технічними засобами тощо. Середній рівень забезпечення студентів підручниками підвищено дещо вище нормативного (1 книга на 2 студенти). При цьому маємо дисципліни й спеціальності, для яких цей показник сягає 5-8 книг на 1 студента. Стимулювання університетських викладачів до написання підручників та навчальних та навчально-методичних посібників, яких не вистачає в країні, підвищило до 40 кількість таких видань, що передаються до бібліотеки щорічно. Серед них лише підручників у 2009 р. видано 13, з них 9 з грифом МОН України. В університеті на фа-

культетах й в інститутах працюють методичні комісії за напрямками знань, а також загальноуніверситетська методична комісія. Спільними зусиллями ректорату, методкомісій, навчального та юридичного відділів методична й нормативна бази забезпечення навчального процесу приведені у

відповідність до порядку навчального процесу на базі кредитно-модульної системи й Болонського процесу. Щороку до бібліотеки закуповується нових видань від 10 до 40 тис. томів. Динаміку цього процесу демонструє зростання щорічних витрат майже на 1 млн. грн. для поповнення фондів бібліотеки. У 1999 р. вперше на Півдні України в нашій бібліотеці було створено комп’ютерну читальну залу, а у 2001 р. й 2009 р. п оч а л и д і я т и щ е д в і такі зали. Кількість робочих місць в них за звітний період зросла у 2 рази. Створено електронний каталог, в якому зареєстровано 350 тис. 533 видання. Облаштовано електронну бібліотеку, фонд якої містить 80 електронних підручників, 19 тис. 957 повнотекстових видань, 50 електронних баз даних,

тальних залів. Так само і фонди нашої бібліотеки є доступними з будьякої точки світу. Методичне забезпечення та інноваційний характер освітянського процесу в плані створення сучасних засобів навчання протягом звітного періоду неодноразово відзначався нагородами з боку Міністерства освіти і науки України та Академії Педагогічних наук України.

в яких знаходиться 133 880 документів. Наша бібліотека має доступ до 5 повнотекстових баз даних: IOP, East View, РДБ, Рубікон, EBSCO. Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки включена у світову електронну мережу бібліотек і фонди будь-якої бібліотеки світу є доступними з наших електронних чи-

п’ютерів. Парк комп’ютерів за звітний період зріс прак тично у 2 рази, так само як і обсяги закупівель. Наша комп’ютерна сис тема сьогодні об’єднує 16 факультетських, інститутських та кафедральних мереж, розташованих у 9 навчальних та інших корпусах університету і

«Одеський університет»

1.4. Комп’ютерне забезпечення Завдяки комп’ютеризації, діяльність ОНУ в усіх сферах виведено на сучасний рівень управління через єдину університетську інформаційно-аналітичну мережу, створення якої було розпочато у 2003 році. Для забезпечення її роботи прокладено 8 км оптоволоконного кабелю, 42 км UTP кабелю. До мережі входить майже 1500 ком-

3


ОУ звіт ректора 2007 – 14.3%, 2008 – 14.4%), величина якої помітно збільшилась.

через дротову систему надає доступ до мережі Інтернет й електронної пошти майже 600 співробітникам. Через впроваджену в університеті систему бездротової комунікації кількість користувачів мережі є практично необмеженою. Мережа університету є унікальною в м. Одеса. Так, швидкість доступу в Інтернет 350 Мбіт/с є однією з найвищих в Україні й приблизно в 35 разів вища за показник Одеського національного політехнічного університету, який посідає друге місце після нас в місті. Усі основні підрозділи мають свої сайти. Їх нараховується вже близько 50. У цьому півріччі має бути завершена робота по створенню сайтів кожної кафедри та кожного науково-дослідного підрозділу. Завдяки виконаній великій роботі по створенню сайтів факультетів та модернізації загальноуніверситетського сайту вони стали більш інформативними і затребуваними. Про це свідчить зростання у 2 рази (до 1100 візитів на добу) відвідувачів офіційного сайту університету. Ця цифра демонструє, що частота відвідувань нашого сайту зараз становить 1 відвідувач на 1 хвилину. Це хороший показник.

4

Кількість обладнання, необхідного для роботи комп’ютерної мережі, за звітний період ми збільшили у два рази – до 3500 одиниць крупного обладнання. Для виконання поставленого у 2003 р. завдання щодо розбудови університетської мережі у тому ж році було створено відділ комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та технічних засобів навчання. У зв’язку з розвитком мережі й постановкою нових завдань відділ у 2009 р. було реорганізовано у Центр інформаційних технологій. Комп’ютерні мережі використовують технології FastEthernet та GіgabitEthernet, оптоволоконного з’єднання. Пропускна здатність магістральних каналів 1Гбіт/с, що є найкращою в м. Одеса. Завдяки технологіям Google ми отримали такі сервіси: Gmail, Google Talk, Календар Google, Документи Google. На базі комп’ютерної мережі в університеті вперше в Одесі створено потужний обчислювальний кластер для навчального процесу, моделювання та рішення наукових задач. Його дисковий простір складає декілька десятків терабайт, а кількість операцій в секунду сягає 50 Mflop. Готується підключення кластеру до міжнародних проектів з

розміщення обчислювань. 1.5. Робота Державних екзаменаційних комісій Робота Державних екзаменаційних комісій проходить на високому організаційному рівні, який забезпечують деканати та навчальний відділ університету. Останні 5 років до держіспитів допускаються 100% ст удентів усіх рівнів і форм навчання. Характерною особливістю роботи ДЕК є висока успішність студентів – 2006 р. – 98.9%, 2007 – 98.7%, 2008 р. – 99.2%, 2009 – 99%. При цьому значущою є питома вага дипломів з відзнакою у загальному їх числі (2006 – 10.8%,

«Одеський університет»

1.6. Навчальні, виробничі та педагогічні практики Невід’ємною частиною навчального процесу є практики студента, під час яких він опановує навики застосування на робочому місці теоретичних знань, здобутих в ході навчального процесу. Специфікою навчального плану класичного університету є наявність в ньому трьох видів практики: навчальної, виробничої та педагогічної, що обумовлене завданнями, які ВНЗ виконує відповідно до державного замовлення та потреб споживачів підготовлених фахівців. Раціоналізація та оптимізація навчальних планів сприяли збільшенню кількості студентів, які проходять кожен вид практики. Налагоджена система підбору якісних баз практик, які у більшості випадків є стабільними протягом останніх 5-7 років. Високий рівень вимог до керівників практик привів до того, що серед них частка викладачів з науковими ступенями і званнями складає 7274%. Так, наприклад, якщо серед керівників практик у 2003 р. профе-

сорів було 42, а доцентів 343, то у 2009 р. кількість професорів склала 54, а доцентів – 540. Важливим аспектом є фінансові витрати на оплату праці керівників. Суворий контроль за витратами, раціоналізація системи керівництва практиками дозволили утримувати витрати в останні 3-4 роки на рівні 200217 тис. грн. на рік, не зважаючи на помітне зростання заробітної платні викладачів, кількості керівників практики (546 у 2003 р., 696 у 2009 р.) та загальної чисельності студентів-практикантів (6932 – 2003 р., 8397 – 2009 р.) 1.7. Забезпечення навчального процесу кадрами вищої кваліфікації Висококласний склад професорськовикладацького колективу – це головна запорука підготовки високопрофесійних фахівців на факультетах і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося починаючи з 1995 року. Умови, створені в

спецвипуск, червень 2010


ОУ звіт ректора університеті для творчого розвитку викладача, вченого сприяли тому, що кількість заповнених повних штатних ставок професорів, докторів наук зросла з 113 (у 1995 р.) до 160 (у 2003 р.) та до 196 (у 2009 р.). Кількість кандидатів наук, доцентів у навчальному процесі теж збільшилась майже у два рази у порівнянні з 1995 р.: 473 (1995 р.), 651 (2003 р.), 766 (2010 р.). Питома вага викладачів з науковими ступенями та вченими званнями за звітний період зросла на 7%: від 59% у 2003 р. до 66% у 2010 р., а питома вага докторів наук, професорів підвищилась на 4%: від 12.1% у 2003 р. до 16.0% у 2010 р. Порівняння цих показників з їх середніми значеннями для Одеської області та системи ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації МОН України (Інформаційно-аналітичні матеріали підсумкової колегії МОН України 22.04.2010 р., м. Харків), показали наступне: показники питомої ваги док торів наук, професорів університету в 1.65 рази кращі, ніж в середньому по сис темі ВНЗ, а для кандидатів наук цей показник університету в 1.45 рази кращий, ніж по мережі МОН України. Якщо розглядати чисельніс ть докторів наук на 100 студентів денної форми навчання, то показники університету у 2.7 рази кращі, ніж по системі ВНЗ України й у 2.1 рази краще, ніж у середньому по ВНЗ Одеської області. Чисельність кандидатів наук на 100 студентів стаціонару нашого університету у 1.71 краще, ніж у середньому по Одеській області (дані по сис-

темі ВНЗ МОН України відсутні). Представлені показники є результатом ретельної й відповідальної роботи з підготовки кандидатів та докторів наук через аспірантуру та докторантуру. Ефективність аспірант ури ми підняли до 61.9%, що у 2.4 рази краще, ніж в середньому по системі ВНЗ МОН України. Ефективність докторантури сягнула 75.4% і є у 2.39 рази кращою, ніж по мережі МОН України. Плідну роботу налагодженої в університеті системи підготовки кадрів відображає зростання числа захистів кандидатських дисертацій та докторських дисертацій. За звітний період захищено 268 кандидатських та 40 докторських дисертацій. Кількість захистів кандидатських дисертацій на рік піднялась до 55, а докторських – до 8. Серед докторів наук 48 осіб отримали атестат професорів, а з числа кандидатів наук 164 особи удостоєні атестата доцента. Інтенсифікація процесу захистів дисертацій дозволяє утримувати середній вік кандидатів наук на рівні 50 років, а докторів наук – в межах 60 років. Слід зазначити, що серед докторів наук в останні роки з’явилися й такі, хто захистили свої дисертації до 40 й навіть до 35 років. Зважена загальноуніверситетська кадрова політика і її раціональне впровадження в роботу колективів деканами й директорами навчальних підрозділів дозволяє з позитивним результатом вести процес омолодження колективу університету за рахунок залучення молодих талановитих випускників магістратури та аспірантури. Така робота починається практично ще на етапі профорієнтаційних

спецвипуск, червень 2010

заходів. Якщо середній вік деканів і директорів навчальних підрозділів у 2003 р. був 59 років, то на початку 2010 р. він складає 50,6 років. Досягнуті показники позитивного розвитку кадрового потенціалу не тільки забезпечують стабільну високоефективну роботу колективу, але й дають можливість планувати подальший його розвиток на найближчу та на віддалену перспективу.

зою, центр спільного користування високотехнологічним науковим обладнанням. Наш університет став одним з засновників технопарк у «Хемополь», який розпочав свою роботу. Плідна діяльність університету в галузі організації й здійснення навчального процесу, його інноваційний характер високо оцінена керівництвом Міністерства освіти й науки України та Академією Педагогічних наук України.

1.7. Розвиток структури університету Вдосконалення структури університету відобразилось у створенні 20 нових кафедр, 7 з яких передано до Миколаївського держпедуніверситету. Таким чином, кількість кафедр в університеті збільшилася від 86 у 2003 році до 98 у 2010 р. Три навчальнонаукові центри перетворені в інститути. Створено міжвузівський навчально-науковий фізико-технічний центр спільного підпорядкування МОН та НАН України, навчально-науковий центр біотехнологій, центр інформаційних технологій, видавничо-редакційний центр з поліграфічною ба-

ІІ. ВИХОВНА РОБОТА Організація виховної роботи базується на створеній в університеті документальній основі, яка включає «Концепцію організаційно-виховної роботи в ОНУ», «Положення про студентське самоврядування в університеті», «Посібник ОНУ з виховної роботи», щорі-

«Одеський університет»

чний план профілактики правопорушень. Стрижнем виховного процесу є безперервніс ть та нас тупніс ть у його здійсненні, реалізація виховних заходів, в яких використовуються органічно поєднані комплексні методи та індивідуальний підхід до виховання кожного студента. Основним завданням виховного процесу є виховання гармонійно розвиненого, свідомого громадянина України, прищеплення йому почуття патріотизму, поваги до історичної та культурної спадщини свого народу. Формуванню

5


ОУ звіт ректора патріота своєї Батьківщини, створенню високого морально-естетичного внутрішнього світу студента сприяють активні заходи, що проводяться у підрозділах. В цьому процесі визначну роль відіграють не тільки заходи у гуманітарній сфері, але й залучення студентів до науково-дослідної роботи, до активної участі у творчих колективах, у спортивному житті університету. Вживаються заходи для активізації захисту студентів від негативних зовнішніх впливів, широкий спектр напрямків і засобів виховної роботи використовується кожним підрозділом відповідно до специфіки та напрямку його діяльності: інформаційно-ознайомчі та інформаційно-масові заходи, практичні й художньо-естетичні діалогічні та інтерактивні форми бесіди, пропагандистська діяльність та інше. Все більш активно застосовуються засоби масової інформації, екскурсії, відвідування вистав, обговорення експозицій та змісту вистав. Цікавим є досвід

6

спілкування з батьками студентів кафедри педагогіки факультету РГФ, співпраці з телебаченням біологічного факультету, завдяки якій вже вийшло майже 40 телепередач у програмах «Пути познания», «Университетский час», «Живые странички Украины», «Екологія» на 4 телеканалах: «Інтер», «Глас», «1+1»» та 38-й канал. Цікавим й корисним є досвід роботи театральної етнографічної студії

«Джерело» на історичному фак ультеті. На підставі зібраного в ході експедицій матеріалу студенти разом із викладачами відтворюють традиційні обряди й свята нашого краю. Колектив добре знаний в університеті та в місті, його учасники є бажаними гостями у дитячих будинках, школах багатьох районів Одеської облас ті. Етнографічна, просвітницька та благодійницька діяльність колективу «Джерело» та його керівників неодноразово ставала сюжетом спеціальних програм на телеканалах ГРАД, ГЛАС, АРТ, РІАК, АТВ та загальноукраїнських каналах. Особливу роль у виховному процесі на сучасному етапі відіграють електронні засоби інформації, Інтернет. Позитивним можна вважати досвід, набутий під час Інтернет-конференції ректора із застосуванням Skype-технології. Ця подія ще й сьогодні обговорюється в різних колективах міста. Соціологічне опитування виявило, що більшість молоді, пов’язаної з нашим університетом, черпають інформацію з нашого порталу. Тому особливої ваги набувають веб-сторінки та сайти підрозділів ОНУ.

«Одеський університет»

Загалом Інтернет-ресурси набувають особливого значення у виховному процесі. Про це свідчать результати проведеного на засіданнях ректорату огляду Інтернет-сторінок усіх підрозділів університету. Студенти завзято залучаються до мистецької та творчої діяльності, гурткової роботи. Здійснюється робота й у такому важливому напрямі, як профілактична робота з анти-СНІДу, антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична пропаганда за допомогою різноманітних заходів та способів їх реалізації. У цьому напрямку роботи значно підвищено відповідальність та роль кураторів, діяльність яких починається з першого навчального дня першокурсника. Позитивним, як з нашої точки зору, так і на думку ради ректорів Одеського регіону, є наявність й робота в університеті психологічної служби для студентів. Досвід цієї служби рада ректорів рекомендувала використати в інших ВНЗ регіону. ІІІ. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ Особлива роль в організації усіх напрямків роботи універси-

тету належить студентському самоврядуванню. Відповідно до змін до Закону «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування введені до органів управління навчальних підрозділів та університету в цілому у визначеній Законом кількості. На загальноуніверситетському рівні працюють дві організації студентського самоврядування: студентський профком і організація, яка себе так і називає – студентське самоуправління. Представники обох гілок студентського самоврядування приймають активну участь у роботі міських молодіжних та студентських організацій. Їх представники неодноразово входили до складу студентського міського парламенту, сенату, часом очолюють роботу цих організацій. Їх представники залучаються і Міністерством освіти і науки України до діяльності у всеукраїнських заходах та органах самоврядування, які відзначали якісну роботу представників університету. На рівні факультетів, інститутів та інших навчальних підрозділів та у гуртожитках, крім того, діють ще за вибором і бажанням студентів студентські деканати й студентські ради. Усі зазначені органи студентського самоврядування беруть активну участь у вирішенні студентських питань з організації навчального процесу, виконання навчального плану, у рішенні побутових проблем та охорони порядку у гуртожитках, допомоги студентам-сиротам, студентам з малозабезпечених сімей, організації дозвілля та відпочинку, оздоровлення впродовж навчального

спецвипуск, червень 2010


ОУ звіт ректора року та влітку. Значна роль цих студентських органів й у пропаганді здорового способу життя, в організації патріотичного та естетичного виховання студентів. Два тижні тому за сприяння управління міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності започатковано принципово новий вимір діяльності органів студентського самоврядування нашого університету. Ними підписано угоду про обмін студентами з Сегедським університетом, одного з найбільш давніх наших партнерів. При цьому всю відповідальність, фінансове й організаційне забезпечення цього процесу беруть на себе органи студентського самоврядування обох університетів.

фінансування робіт збільшився у 4 рази з 2.44 млн. грн. у 2003 р. до 9.785 млн. грн. у 2009 р. Обсяг фінансування науково-дослідних робіт за рахунок спецкоштів виріс у 2.1 рази від 1.926 млн. грн. у 2003 р. до 3.97 млн. грн. у 2009 р. Тобто середній виробіток на одного працівника науково-дослідної частини виріс у 3 рази від 11.3 тис. грн. / 1 н.с. у 2003 р. до 32.2 тис. грн. / 1 н.с. у 2009 р. Крім того, щорічно виконується 80 кафедральних науководослідних робіт без цільового фінансування. Навіть з урахуванням

Окрім держбюджету та спецкоштів до фінансування науково-дослідних робіт залучаються і інші джерела: українські та міжнародні фонди, програми, гранти, - обсяг яких, з року в рік, змінюється і може складати до 2-3 млн. грн. на рік, як, наприклад, у 2003 та у 2008 рр. Стабільною є діяльність у галузі винахідництва, де кількість патентів на винаходи науковців університету становить 20 на рік. Вперше у 2007 році університет продав 5 ліцензій на винаходи, що сприяло входженню його

м. Одеси разом узятих. Університет видає 28 наукових видань, які визнаються фаховими ВАК України. Університет є широко визнаним серед вітчизняної та міжнародної наукової спільноти місцем проведення всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів тощо. Так, у нас в університеті були проведені такі важливі заходи, як I-й Всеукраїнський з’їзд фізиків, I-а та III-я Всеукраїнські конференції з фізики напівпровідників, I, II та III Міжнародні конференції «Сен-

хисту озер Нижнього Дунаю та екологічної безпеки Дністра, які фінансувалися Європарламентом в рамках програми TACIS. Міністерство освіти і науки України доручило університету відповідальну роль головної наукової установи з дослідження острова Зміїного. У дослідженнях острова у 2009 р. відбулась знаменна подія. За власним проектом університет видав 5 наукових монографій, присвячених рослинному, тваринному світам, неживій природі острова, доку-

збільшення розмірів зарплати очевидним є значне зростання ефективності науково-дослідної роботи університет у. Цей висновок підтверджується і тим фактом, що у 2006 році за даними МОН України наш університет посідав 2 місце серед класичних університетів, а за результатами 2008 року здобув 1 місце. Ці відомості узгоджуються і з інформацією бібліотеки ім. В. І. Вернадського про те, що за кількістю посилань на роботи вчених наш університет посів четверте місце серед усіх ВНЗ України.

до складу засновників технопарку «Хемополь». Тенденція до зростання кількості опублікованих наукових монографій – від 52 у 2003 р. до 62 у 2009 р. корелює з результатами підвищення ефективності аспірантури й докторантури, а також зі зростанням кількості захищених кандидатських та докторських дисертацій. Про стабільно ефективну наукову роботу співробітників університет у свідчить висока кількість їх наукових публікацій, яка складає більше, ніж чверть усіх щорічних публікацій ВНЗ

сорна електроніка та мікросистемні технології», міжнародні конференції «Мікробіотехнології», XI-й з’їзд Товариства мікробіологів України, конференція «Вузівська бібліотека», конференції, присвячені видатним вченим університет у Г. Гамову, М. Г. Крейну, широкомасштабна конференція «Титан–2009» та багато інших. Університет є лідером наукових досліджень і розробок в регіоні, і це визнання засвідчується тим, що його затверджували як головну організацію у проектах по за-

м ен т аль н і й базі, історії та археології, які відразу викликали бурхливий інтерес у науковців різних галузей. Це перший в історії науковий приклад детальної розробки й публікації результатів комплексного дослідження одного й того ж природного об'єкту, вченими, які належать до різних наукових галузей й напрямків. Якісні та кількісні показники наукової роботи ОНУ за звітний період були відзначені нагородами з бок у Міністерства освіти і

IV. НАУКОВОДОСЛІДНА РОБОТА У наукових дослідженнях в університеті приймають участь усі доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, аспіранти, докторанти, магістри, більшість викладачів без наукових ступенів та звань, студенти, які опановують програми спеціалістів та бакалаврів. Протягом звітного періоду в університеті плідно діє 24 наукові школи. Більша частина наукових досліджень зосереджена в 24 підрозділах науково-дослідної частини (НДЧ), серед яких 3 науково-дослідних інститути, 5 науково-дослідних центрів та 16 науково-дослідних лабораторій. Кількість співробітників науково-дослідної частини за звітний період змінилась несуттєво: вона зросла лише на 5% і складає зараз 408 осіб. Серед них 17 докторів наук та 92 кандидати наук. При цьому обсяг держбюджетного

спецвипуск, червень 2010

«Одеський університет»

7


ОУ звіт ректора

науки України, Академії наук України та громадських фондів. 4.1. Аспірантура, докторантура та молоді вчені Кількість аспірантів зросла від 450 у 2003 р. до 524 осіб у 2009 р. та є однією з найбільших у мережі Міністерства освіти і науки України. Порівняння цих даних з динамічним зростанням ефективності аспірантури та збільшенням кількості захистів кандидатських дисертацій на рік вказує на обґрунтованість збільшення набору до аспірантури, оскільки збільшення її контингенту одночасно супроводжується одночасним підвищенням якості її роботи. В аспірант урі відкрито 97 спеціальностей. Покращення стану роботи аспірантури обумовлене підвищенням вимог до кандидатів в аспірантуру, підвищенням якості й інтенсивності їх наукової роботи при підготовці бакалаврських та магістерських досліджень, а також тим, що в університеті взято за

8

правило вести відбір талановитої молоді ще на етапі вступу до університету і готувати її до наукової та викладацької роботи протягом усього періоду навчання на факультеті чи в інституті. Кількість докторантів щороку коливається від 15 до 25 осіб, і це відображає той факт, що є суворий відбір претендентів до докторантури в залежності від ступеня готовності їх наукового дослідження до завершальної стадії роботи над ним. Висока ефективність докторантури вказує, що такий підхід є раціональним і зваженим у такій специфічній роботі, як підготовка докторів наук. В докторантурі відкрито 51 спеціальність. В університеті працює 10 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 22 спеціальностями. Розробки молодих учених університету відзначаються Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Президентом України, Преміями Президії НАН України. Вони щороку отримують 6-7 іменних сти-

пендій, грантів та премій. Протягом звітного періоду наш університет неодноразово був відзначений нагородами Міністерства освіти й науки України та Академії педагогічних наук України за вагомі результати в галузі інтеграції науки й освіти. 4.2. Науково-дослідна робота студентів Відбулись принципові позитивні зміни у науковій діяльності ст удентів. Ця теза підтверджується наступними фактами. Кількість наукових публікацій студентів сягнула 700 на рік, з них вони щороку публікують самостійно близько 200 статей. Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях, зросла за звітний період приблизно на 1000 осіб. При цьому їх успіхи все частіше відзначаються іменними стипендіями різних рівнів, серед яких стипендії Президента України (до 4 на рік), Верховної Ради України (до 4 на рік), подяки і подарунки від Кабінету Міністрів України, іменні стипендії видат-

«Одеський університет»

них вчених, державних діячів, громадських та приватних фондів, премії Президії НАН України. Наш університет активно підтримує кращих студентів і за рахунок власних зароблених коштів. Так, протягом звітного періоду за поданням факультетів та інститутів щорічно призначається 30 стипендій ректора ОНУ та 39 стипендій імені видатних вчених, діячів мистецтв, громадських та державних діячів. Кількість наукових робіт студентів, відзначених на всеукраїнських конкурсах, зросла до 11 на рік. Щороку на всеукраїнських предметних олімпіадах відзначаються 75-82 студенти, серед яких з дипломом І ступеня до 10 осіб. Серед найвищих досягнень студентів ГранПрі на XII Всесвітній олімпіаді з математики та дипломи I та III ступеня на XIII-й та 3-го ступеня на XIV-й Всесвітній олімпіаді з математики, 4-е місце на Всесвітній олімпіаді з астрофізики, 7-е місце на Всесвітній олімпіаді з програмування та ін. Наш університет на протязі останніх п’яти років щороку є базовим для проведення олімпіад з різних навчальних предметів. Важливе місце у науковій роботі студентів займає щорічна студентська конференція, секції якої працюють у кожному навчальному та науковому підрозділі. Конференція збирає студентів та молодих вчених з доповідями з усієї України та країн СНД. Історики, біологи, геологи, правознавці, філологи організовують міжнародні студентські наукові конференції у межах своєї наукової галузі, в яких приймають участь й студенти країн Європи. Високий рівень організації та якість студентської наукової роботи неодноразово відзначалися нагородами з боку

Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України. V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Інтенсивно розвивається міжнародна співпраця університету. Починаючи з 2003 р. практично 100 нових університетів світу продемонстрували своє бажання до співробітництва з нашим університетом, і кількість угод про співпрацю зросла від 60 (2003 р.) до 156 (у 2010 р.) Розширилась географія університетів-партнерів. Якщо у 2003 р. вони представляли 29 країн, то у 2010 р. вони вже розташовані у 36 країнах світу. Важливим результатом міжнародного співробітництва є створення умов для наукової роботи співробітників та навчання, стажування, проходження практики ст удентів обох університетівпартнерів. Тому відрядження за кордон мають чітко визначену конкретну мету. Про стабільність робочих стосунків з нашими основними партнерами свідчить мало змінна кількість відряджень за кордон: 163 у 2003 р. і 171 у 2009 р. Щороку університет відвідують 70-80 офіційних іноземних гостей з 15-18 країн світу. З 2003 року налагоджено навчання, стажування студентів за кордоном в межах 6 міжнародних програм, що дає їм нові перспективи в оволодінні знаннями. З бо к у у н і ве р си тетів-партнерів з тією ж метою в рамках обміну приїздить до 100 с т удентів-іноземців для короткострокового вмонтованого навчання або підготовки бакалаврського чи магістерського дослідження.

спецвипуск, червень 2010


ОУ звіт ректора З 2007 року наш університет створив умови для розвитку так званої Болонської мобільності. Кількість студентів з європейських університетів, що приїздять в наш університет, зросла від 8 у 2007 р. до 36 у 2009 р., що свідчить про високий міжнародний авторитет нашого університету. Університет інтенсивно співпрацює з різноманітними міжнародними університетськими й освітянськими асоціаціями та організаціями. Серед них Європейська Асоціація університетів, до якої наш університет був запрошений в числі перших чотирьох українських ВНЗ, Міжнародна асоціація університетів при ЮНЕСКО, до якої наш університет був прийнятий першим з українських ВНЗ, Євразійська асоціація університетів (м. Москва), для якої наш університет є членом комітету фундаторів та ін. Наш університет широко відомий у міжнародній університетській спільноті та користується в ній високим авторитетом. Тому на базі нашого університету в останні роки мало не щороку відбуваються важливі міжнародні освітянські заходи. Серед них виїзне засідання Наглядової Ради Болонської Хартії на чолі з Генеральним секретарем Андрісом Барбланом (2006), круглий стіл з проблем Болонського процесу під керівництвом Президента Європейської Асоціації університетів проф. Г. Вінклера, засідання Зальцбурзького Глобального семінару (2008), наради під керівництвом Генеральних Директорів генеральних директоратів Єврокомісії з економічного співробітництва (Ш. Н. Дюрві, 2008) та інфор-

мації й комунікацій (Ж. Да Сілва, 2008). Наш університет користується повагою у Президентів України (Л. Д. Кучма) та Польщі (О. Квасьнєвський (2003 р.), Голови Ради Федерації Росії С. М. Миронов (2006 р.), Маршала Сейму Республіки Польща В. Цімошевич (2005 р.). Про високий міжнародний авторитет університету та його визнання міжнародною спільнотою свідчать візити до нашої alma mater високих іноземних гостей: віце-прем’єрміністра Болгарії Д. Велчєва, радника прем’єрміністра Японії пана Айзави, Посла ЄС в Україні Ж. М. Пінто-Тейшера, Президента національного управління науки і технологій Угорщини Т. Ліпенні, Пані Марії Качиньської, міністра освіти, науки й к ульт ури Авcтрії Е. Герер, Послів й Генеральних консулів багатьох країн світу, які представляють усі континенти. Представники й керівники університету приймають активну участь в обговоренні загальноєв-

спецвипуск, червень 2010

ропейської університетської політики та освітянських питань під час нарад європейських організацій. Плідна співпраця із закордонними партнерами дає можливість організовувати разом з ними консорціуми для виконання великих європейських проектів та проектів ЮНЕСКО і таким чином залучати помітні обсяги фінансів для розвитку освіти і науки в університеті. В рамках міжнародних проектів університет отримав фінансування 205 тис. грн. та 547,3 тис. євро. За новими міжнародними програмами, які розпочали свою роботу наприкінці 2009 р. в межах трьох проектів FP-7, вже передбачається фінансування на початковому етапі у розмірі 185 тис. євро. Кількість громадян іноземних держав - студентів та слухачів усіх форм навчання стабілізувалась в останні роки на рівні 450-500 осіб. Їх абсолютна успішність досить висока – 94.7%, хоча якість навчання (45%) нижча за середній

університетський показник. Переважають серед студентів громадяни Китаю (34%), Туреччини й Молдови (по 16%), Росії (6%); студенти з країн ЄС складають 4%. Іноземці переважно обирають спеціальності, предс тавлені в ІМЕМ (40%), на хімічному та філологічному факультеті та факультеті РГФ (по 9%). Успіхом завершились у 2007 р. переговори університету з турецькою організацією YOK, за рішенням якої дипломи, отримані громадянами Туреччини в нашому університеті, визнаються на їх батьківщині Міністерством освіти. Це дає їм можливість працевлаштовуватися звичним чином. Р е з ул ьт а т и в н і с т ь діяльності нашого університет у в галузі міжнародного співробітництва протягом звітного періоду була відзначена Міністерством освіти і науки України, керівництвом наукового товариства «Знання», а також отримала спеціальну відзнаку народного

«Одеський університет»

рейтингу популярності «Народне визнання». Господарська діяльність та матеріальнотехнічна база Упродовж звітного періоду щороку витрати на роботи з капітального ремонту сягали від 4 до 5 млн. грн. В той же час, на роботи з поточного ремонту витрачалось від 2 до 4 млн. грн. Найбільші за обсягом та найбільш важливі роботи були виконані такі: 1. Реконструкція теплового вузла дала збільшення теплопостачання аудиторного корпусу й студмістечка на 13% - 500 тис. грн. 2. Повна заміна електрообладнання у гуртожитках № 4, 5, 6, 7 – 1.5 млн. грн. 3. Повна заміна вікон у аудиторному корпусі – 1.7 млн. грн. 4. Отримання державних актів на землекористування – 250 тис. грн. 5. Капітальний ремонт гуртожитків №1 та

9


ОУ звіт ректора 2 – відповідно 900 тис. грн. та 850 тис. грн. 6. Завершення ремонту гуртожитку № 7 – 2.8 млн. грн. У навчальному процесі задіяні 22 корпуси загальною площею 116834 кв. м. Всього в університеті знаходяться в експлуатації 59 основних будівель та споруд з загальною внутрішньою площею 155 065 кв. м. За рахунок раціоналізації використання приміщень до навчального процесу додатково введено 14 500 кв. м., що суттєво покращило організацію навчання. За рахунок інвесторів завершується будівництво нового 6-поверхового навчального корпусу на 6 200 кв. м. До студмістечка належать 8 гуртожитків з загальною кількістю ліжок 3408, які розташовані у 1250 кімнатах. Загальна житлова площа складає 32 741 кв. м., так що на одного мешканця приходиться 6 кв. м. На 100% забезпечено комплектування білизною, працюють

10

р. до 161.529 млн. грн. у 2009 р. Більш суттєво зростали надходження з державного бюджету – вони збільшилися у 7 разів від 11.311 млн. грн. до 80.731 млн. грн. Обсяг зароблених університетом спецкоштів збільшився у 2 рази від 32.776 млн. грн. (у 2003 р.) до 66.499 млн. грн. (у 2009 р.). Левову частку у витратах складають видатки на зарплату, нарахування на зарплату, соціальні виплати й утримання університету. У 2009 р. на все це було витрачено 144.372 млн. грн., отже, на ремонти, закупівлі, розвиток університету залишилось 17.157 млн. грн., тобто приблизно 10% від загальної суми кошторису. Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат по його с таттям. Фінанси Щоквартально на засіта соціальний захист даннях ректорату напрацівників чальник планово-фінанРозмір зведеного бюд- сового відділу інформує жету за звітний період про с тан планування збільшився у 3.3 рази з фінансової діяльності 49.451 млн. грн. у 2003 університету. Головний належним чином обладнані 2 медпункти. Силами ст удентів і працівників університету створені 3 спортивні зали у гуртожитках та спортмайданчики для міні-футболу, баскетболу, волейболу. Передача площ в оренду в університеті визнана недоцільною, і розмір площ, які здаються в оренду, зменшився у 7.1 рази від 4 964.32 кв.м. у 2003 р. до 698.55 кв.м. у 2010 р. Площі, які вивільнені від орендарів, переобладнані під навчальний процес або під приміщення культурномасових й спортивних заходів студентів. Орендарі розташовуються у вестибюлях чи в інших приміщеннях, які не можуть бути використані для навчання або для побутових цілей.

«Одеський університет»

бухгалтер двічі на рік на засіданнях Вченої Ради доповідає про виконання кошторису університету. Інформація про виконання кошторису публікується в газеті «Одеський університет». Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх виконання вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України, яке неодноразово подяками відзначало керівників університету та його підрозділів за високий рівень бухгалтерської та плановофінансової роботи. За результатами всеукраїнського конкурсу 2008 р. університет увійшов до числа 25 кращих розпорядників бюджетних коштів серед організацій України – користувачів бюджетних коштів. Витрати на соціальний захист зросли у 13.6 разів з 175 тис. грн. у 2003 р. до 2.384 млн. грн. у 2009 р. Ці витрати здійснюються у вигляді, головним чином, матеріальної допомоги та доплат до зарплати. Однією з форм со-

ціального захист у співробітників є їх оздоровлення під час відпусток. З цією метою університет використовує спортивно-оздоровчу базу «Чорноморка», місткість якої 500 осіб на одну зміну. В залежності від потреб університет веде ремонтні роботи та підготовку бази до роботи, на що витрачає від 150 до 600 тис. грн. на рік. Витрати з експлуатації бази несе профком університету. Принципово покращено стан справ із забезпечення співробітників житлом. За звітний період 56 сімей співробітників отримали нове житло загальною площею близько 3500 кв. м. За рахунок інвестиційного договору отримано 25 квартир, з фонду відомчого житла – 11 квартир, за рахунок міськвиконкому – 3 квартири, 17 квартир співробітники викупили по собівартості за власні кошти в рамках інвестиційного договору. Відповідно до нового

спецвипуск, червень 2010


ОУ звіт ректора

організується та координується Центром культури та відпочинку. В його складі кількість творчих колективів зросла від 19 (у 2003 р.) до 25 (у 2010 р.), що обумовлено і здачею в експлуатацію після капітального ремонту двох зал для репетицій, повністю обладнаних необхідним устаткуванням. Творчі колективи мають всеукраїнське та міжнародне визнання і останніми роками здобувають перемоги у 7-8 творчих конкурсах як в Україні, так і за кордоном. Творчі колективи активно беруть участь у творчих конкурсах у Франції, Німеччині, Греції, Туреччині, Угорщині, Румунії, в містах України: Одесі, Харкові, Києві та ін. Так, наприклад, тільки у 2009 р. танцювальний колектив «Автограф», співак В. Мальчук та команда КВК стали переможцями фестивалю «Студентська весна–2009». Група «Фолкленд» удостоєна лауреатських звань двох фестивалів: у Харкові та Культурно-масова та спортивна робота в Одесі. Ансамбль танцю «Іриданс» на чемпіонаті Важливу роль у житті світу посів 8 місце, а на студентів та колективу чемпіонаті Європи – 5 співробітників відіграє місце. Клуб «Що? Де? культурно-масова ро- Коли?» став переможбота, яка в університеті цем чемпіонату «Одесабудується як багаторів- 2009». Соліст-танцюрист нева діяльність. На за- О. Останін переміг на гальноуніверситетсько- відкритому чемпіонаті зі му рівні така робота с тепу «Бостон-2009» інвестиційного договору у 2010-2011 рр. співробітники університету отримають ще 56 квартир загальною площею 4 000 кв. м. Планується, що перша частина квартир буде передана університету вже у 3-4 кварталі цього року. Виконання умов колективного договору є предметом постійної великої уваги як з боку ректора, так і профкому університету. Стан виконання колективного договору регулярно аналізується упродовж року, про результати його щорічно на загальних зборах представників трудових колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому. Кожного року при обговоренні результатів діяльності обох сторін-учасників договору зборами констатується задовільний стан виконання умов колективного договору.

спецвипуск, червень 2010

(США) та на телепроекті телекомпанії СТБ «Кращий танцюрист України». Наші колективи двічі давали концерти для членів трудового колективу Міністерства освіти і науки України, і кожного разу тепло приймались глядачами. Створення нових сучасних умов для творчих колективів, в тому числі й забезпечення новітньою технікою Великої актової зали сприяли зростанню числа творчих заходів загальноуніверситетського рівня від 143 (2003 р.) до 180 (2009 р.) на рік, тобто щотижня у середньому проводиться 3 широкомасштабні загальноуніверситетські творчі акції. Окрім того, кожен факультет, інститут проводять свої свята, творчі заходи як студентів, так і викладачів. Розвиток спорту і фізкультурно-масової роботи є важливою невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Фізкультурними заняттями охоплені усі студенти денної форми навчання, допущені медичними установами до такої діяльності. У щорічній спартакіаді університету тільки у 2009 р. прийняли участь 2005 с тудентів, тобто майже кожен третій студент денної форми навчання.

«Одеський університет»

11


ОУ звіт ректора ісландського вулкану перешкодило своєчасній доставці цієї важливої для нас відзнаки. Визнанням нашого університету є й вручення йому Почесної Грамоти Кабінет у Міністрів України, а також нагороди від неурядових організацій загаль9.3. Нагороди ноукраїнського рівня. університету Важливою ознакою авНеодноразово відзначався торитету нашого універй увесь колектив нашого уніситету та його ваги у осверситету. Так, протягом вітянському та кульзвітного періоду 5 разів з 5 турному просторі Укможливих він був удостоєраїни є візити до нас ний звання «Лідер сучаслідерів нашої країної освіти», 2009 р. приніс ни. З найпомітніших 9.2. Нагороди співробітників нам серію нагород за серед них протягом якість та інноваційність у університету звітного періоду – Про високі досягнення і ре- системі організації навізит Президента вчального процесу. зультати діяльності уніУкраїни Л. Д. Кучми Вже перші місяці верситету свідчать вита Президента Рес2010 р. принесли сокі нагороди його публіки Польща О. нашому університеспівробітників: За Кваснєвського, Голоту Гран-прі у рейтинзвітний період члени ви Верховної Ради Укгову конкурсі «Лідер колективу отримали раїни В. М. Литвина, вищої освіти України» 281 відзнаку, у тому Голови Верховної Ради Міністерства освіти числі державних нагоУкраїни А. П. Яценюка, і науки України род високого Президента Академії та Академії рівня – 18. СеПедагогічних наук Укпедагогічних ред них: раїни В. Г. Кременя, наук України, Орден «За Міністрів освіти і науки а також серію заслуги» ІІ стуУкраїни та їх заступінших нагород пеня – 1. ників. Частими нашивисокого рівня. Орден «За заслуми гостями є Голови У квітні 2010 р. ги» ІІІ ступеня – 6. Одеської обласної наш університет Заслужених діячів ради, Одеської єдиним від усіх науки і техніки, заслуобласної деркраїн постжених працівників по жавної адмірадянсьгалузям – 12. ністрації, кого проДержавні премії у гаОдеський стору був лузі науки і техніки – 3. міський голоудос тоєПочесних грамот ва. ний спецВерховної Ради України Ми плідно співпраіальної нагороди – 9. Ради коледжів США за цюємо з керівництвом ОдесьПочесна грамота Кавідмінні успіхи у інно- кої обласної державної адмібінету Міністрів – 1. ваційній діяльності в ністрації, з керівництвом Грамот Верховної галузі вищої освіти. Міністерства освіти і науки Ради – 10. Нажаль, виверження України. Іменних подарунків Верховної Ради – 10. Іменний годинник від Шановні колеги! Прем’єр – Міністра В. Ф. Щиро й сердечно дякую вам за високоефективЯнуковича – 1. ну роботу, результати якої здобули визнання наПочесних знаків шого університету в Україні та серед міжнарод«Відмінник освіти Україної університетської спільноти. Глибоко вдячний ни» – 20. вам за підтримку протягом цих років. Почесних знаків «За Ректор, доктор фізико-математичних наук, наукові досягнення» професор, академік Валентин СМИНТИНА леканалів приблизно 500 разів, то у 2009 р. ця цифра сягнула 1000. В Інтернеті та радіопросторі частота виходу інформації про університет зросла до 300 разів на рік. Газети писали про нас приблизно 180 раз. Таким чином, у середньому у телевізійному ефірі наш університет з’являється тричі на день, на радіостанціях та Інтернетпросторах 1 раз на добу, а на сторінках газет – 1 раз на два дні. Останній показник, з урахуванням того, що більшість газет виходять лише декілька разів на тиждень, або у тижневому форматі, - є дуже хорошим результатом.

Спартакіада університету проводиться за 5 видами спорту у 2 групах. За звітний період підготовлено спортсмена 2-3 розряду 1342, 1 розряду – 173, кандидатів у майстри спорту 68, майстрів спорту 25. Наша гордість – це чемпіони й призери чемпіонатів України, їх за звітний період було 41. Особливо ми пишаємось чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи – їх 10, та світу – 5. ІХ. НАГОРОДИ Й ВИЗНАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 9.1. Університет в інформаційному просторі Про зростання уваги й поваги до університету, його позитивний імідж й авторитет свідчать і результати дослідження медіа-простору. Якщо у 2003 році інформація про університет була в ефірі те-

«Одеський унiверситет» Засновник: Одеський національний унiверситет iм. I. I. Мечникова Адреса для листiв: 65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський університет, редакцiя газети «Одеський унiверситет».

12

– 6. Почесних знаків «Петра Могили» – 3. Почесних знаків А. С. Макаренка – 2. Почесний знак С. Русової – 1. Нагород галузевого, відомчого та регіонального рівня було отримано 263.

Головний редактор: Алла Гудзенко

Адреса редакцiї: Одеса, вул. Щепкіна, 12, 4-й поверх, к. 42, тел. 723-84-13. e-mail: OU_GAZETA@onu.edu.ua

«Одеський університет»

Відповідальний секретар: Георгій Рябий Кореспонденти: Г. Рябий, С. Мукаєльянц Коректор: Н. Максимова Верстка: Н. Тімофеєва Фото: С. Мукаєльянц Реєстраційний номер ОД № 77 від 1.01.94 Зам. № . Пiдписано до друку 17.06.2010. Наклад 2000 прим.

спецвипуск, червень 2010

Profile for Odessa National I. I. Mechnikov University

Спецвипуск (2078) червень 2010 р.  

Спецвипуск (2078) червень 2010 р.

Спецвипуск (2078) червень 2010 р.  

Спецвипуск (2078) червень 2010 р.

Advertisement