Page 1

sterk onderwijs

Schoolgids 2012/2013

2

E=

MC

coenecoop college | sterk onderwijs

Inhoudsopgave 1

Sterk onderwijs

4

2

Waar staan we voor?

6

3

Ons onderwijs

10

4

Leerlingen

20

5

Ouders

28

6

Kosten

32

7

Bijzondere activiteiten

36

8

Praktische zaken

40
2 1

sterk onderwijs

‘VOOR EN DOOR LEERLINGEN’ IS DE DAGELIJKSE PRAKTIJK OP HET COENECOOP COLLEGE. DIT UIT ZICH IN EEN AANBOD WAARIN VOLOP RUIMTE IS VOOR LEERLINGINITIATIEVEN EN MET VEEL KANSEN VOOR LEERLINGEN OM ZICH TE ONTPLOOIEN. DIT ‘VOOR EN DOOR’ KARAKTER VOELT EEN IEDER DIE HET SCHOOLGEBOUW BINNENSTAPT ONMIDDELLIJK. EEN GEBOUW VOL MET AMBITIEUZE, VERANTWOORDELIJKE LEERLINGEN DIE HUN TALENTEN AAN HET BENUTTEN EN ONTPLOOIEN ZIJN. Wij bieden de leerlingen uitdagend, kwalitatief en ambitieus onderwijs in een veilige, warme en respectvolle omgeving. Leerlingen kunnen hun kwaliteiten alleen ten volle benutten als kwalitatief goed onderwijs hieraan ten grondslag ligt. Daarom is ‘ambitie’ ook voor onze docenten het sleutelwoord. Het Coenecoop College biedt een leeromgeving waarin iedere leerling zich sterk voelt. De kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de leerling zich voelt zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalend voor de schoolprestaties. Wij willen dat leerlingen goede resultaten afleveren en zich hiervoor inzetten. Het Coenecoop College gaat nog een stap verder. Wij willen de leerlingen bijstaan in hun ontwikkeling en kansen geven op de meest uiteenlopende gebieden. De oorsprong van het Coenecoop College als samenwerkingsschool vertaalt zich in het dagelijkse onderwijs. Een schoolomgeving waarin respect en veiligheid voorop staan. Een school waarop iedereen vanharte welkom is en waar iedereen gerespecteerd wordt. Er zijn tal van schakels in en rondom de school die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze gedeelde ambities. Het Coenecoop College staat dagelijks in verbinding met iedere leerling. Maar ook verbinding met ouders, docenten en externe groepen is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders staan in verbinding met de school via de Ouder Advies Raad. Daarnaast is de mentor dé schakel tussen alles wat zich rondom de leerling afspeelt. Iedere leerling die het Coenecoop College binnen komt heeft talent; of hij dit nu al wist of niet. Dit talent stimuleren en ontwikkelen wij. Ontwikkelingsmogelijkheden liggen er voor onze leerlingen op een groot aantal vlakken waaronder:


coenecoop college | sterk onderwijs •

• • • •

Talentstromen waarin leerlingen zich specialiseren richting sport, kunst of science & communicatie. Het Anglia project dat de weg openlegt naar internationaal vervolgonderwijs. Extra reken- en taallessen. Masterclasses aan de universiteit. Lidmaatschap van één van de leerlingenorganisaties, waarmee leerlingen hun talenten in de praktijk ontwikkelen.

Het Coenecoop College biedt leerlingen sterk onderwijs in een omgeving die gekenmerkt wordt door een verbinding van respect, veiligheid en kwaliteit. Om al onze ambities waar te kunnen maken is veel helderheid nodig. Helderheid naar de leerlingen, naar het personeel en zeker ook naar ouders. Deze schoolgids is het startpunt van heldere communicatie. Ik wens u veel leesplezier en kijk ernaar uit u te ontmoeten en ontvangen op het Coenecoop College.

Met vriendelijke groet, Jan Rozema, rector

‘Voor en door leerlingen’ is de dagelijkse praktijk op het Coenecoop College
2

waar staan we voor?

VERANTWOORDELIJKE, ZELFSTANDIGE LEERLINGEN VOL MET TALENTEN EN AMBITIES BEPALEN HET BEELD IN DE GANGEN VAN HET COENECOOP COLLEGE. DE LEERLING HAALT ZELF HET BESTE IN ZICHZELF NAAR BOVEN EN WORDT DAARIN OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN BIJGESTAAN EN GESTIMULEERD. Het Coenecoop College ondersteunt leerlingen in hun ontwikkeling met uitdagend, kwalitatief en ambitieus onderwijs. Oftewel: sterk onderwijs!

Visie op onderwijs Leerlingen van het Coenecoop College worden gestimuleerd om hun kwaliteiten en interesses zo breed mogelijk te ontwikkelen en te verdiepen. Ze worden uitgedaagd om zich te ontplooien binnen hun eigen interesses en kwaliteiten en krijgen hier binnen het onderwijsprogramma volop ruimte voor door vooral eigen keuzes te maken. De leerlingen kunnen hun kwaliteiten alleen

ten volle benutten als kwalitatief goed onderwijs hieraan ten grondslag ligt. Ontwikkeling staat iedere dag centraal. Zowel binnen als buiten de lesuren. Zowel met leerlingen als met ouders. Zowel in de reguliere lessen als in het extra aanbod. Het Coenecoop College is een samenwerkingsschool voor en door leerlingen. De school biedt op haar twee vestigingen kwalitatief goed onderwijs op een betrouwbare en veilige school. Dit vertaalt zich door naar goede (examen)resultaten. Om deze kwaliteit ook daadwerkelijk zo hoog mogelijk te houden zijn wij een ambitieuze onderwijsinstelling met gedreven leraren en leerlingen. Het Coenecoop College werkt iedere dag opnieuw vanuit de ambitie om wat goed is, nog beter te maken.

Kernwaarden Het Coenecoop College biedt een leeromgeving waarin iedere leerling zich sterk voelt. De oorsprong van het Coenecoop College als samenwerkingsschool vertaalt zich in het dagelijkse onderwijs door naar vier absolute kernwaarden:


coenecoop college | sterk onderwijs • • • •

Respect Ontplooiing Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor leerlingen Kwaliteit

Het Coenecoop College bestaat uit een gemixte groep scholieren die respect hebben voor de onderlinge verschillen in ambities, levensovertuigingen en religies. De combinatie van een respectvolle leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs maakt dat leerlingen zich ontplooien tot verantwoordelijke en zelfstandige leerlingen.

Twee locaties Dit uitdagende, kwalitatieve en ambitieuze onderwijs wordt gegeven op twee locaties: •

De hoofdvestiging aan de Oude Dreef in Waddinxveen. Voor onder- en bovenbouwleerlingen van alle niveaus: Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO en VMBO. De juniorvestiging aan de Kievitstraat in Boskoop. Een onderbouwlocatie voor Atheneum, HAVO en MAVO.

Zelfontplooing

Kwaliteit

Respect

Verantwoordelijkheid
organogram

Rector & Conrector

Teamleider VMBO BB en KB

Teamleider MAVO

Teamleider HAVO VWO onderbouw

Teamleider HAVO VWO bovenbouw

Teamleider Vestiging Boskoop

Team

Team

Team

Team

Team


coenecoop college | sterk onderwijs
2 3

ons onderwijs

OP HET COENECOOP COLLEGE KOMEN LEERLINGEN BINNEN MET HUN EIGENSCHAPPEN, TALENTEN EN AMBITIES. NA HUN EINDEXAMEN VERTREKKEN LEERLINGEN DIE GROTE ONTWIKKELINGEN HEBBEN DOORGEMAAKT EN GOED ZIJN GEWORDEN IN HETGEEN WAAR ZE GOED IN WILLEN ZIJN. LEERLINGEN VAN HET COENECOOP COLLEGE ZIJN CONSTANT IN ONTWIKKELING EN WORDEN KLAARGESTOOMD VOOR HUN VERDERE ONTWIKKELING. De afdelingen komen in dit hoofdstuk één voor één aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Talentstromen, Coenecoop projecten, het Anglia project en de AIM methode die bij Frans gebruikt wordt.

ëren de Gymnasiumleerlingen een sterk taalgevoel en een brede ontwikkeling. Ook zorgen speciale activiteiten ervoor dat de leerlingen in aanraking komen met de klassieke cultuur die aan de Westerse beschaving ten grondslag ligt.

Dakpanklassen

VWO - Atheneum

Alle nieuwe leerlingen aan het Coenecoop College beginnen in de brugklas in een ‘dakpanklas’. In dakpanklassen zitten leerlingen van twee niveaus bij elkaar en volgen ze onderwijs op het hoogste niveau. In het eerste jaar zit een leerling dus niet op één afdeling, maar wordt hij ingedeeld in een klas voor HAVO/VWO, MAVO/HAVO, VMBO-kader/MAVO of VMBO-basis/VMBO-kader.

Het Atheneum is een vorm van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). In zes jaar tijd worden de leerlingen hier klaargestoomd voor het Wetenschappelijk Onderwijs aan een Universiteit. Van VWO-leerlingen wordt veel abstractievermogen, het aangaan van individuele uitdagingen en een kritische houding ten opzichte van de leerstof verlangd.

VWO – Gymnasium

Ook op het VWO ontwikkelen leerlingen in de onderbouw vooral basiskennis en –vaardigheden en worden de eerste drie jaar gebruikt om zelfstandig werken en kritisch inzicht op te bouwen. De jaren 4 tot en met 6 gelden als de bovenbouw en worden

Het Gymnasium is de hoogste afdeling van het VWO. Naast het Atheneumprogramma krijgen de leerlingen hier ook de lessen Grieks en Latijn aangeboden. Door het bestuderen van deze talen cre-

10


coenecoop college | sterk onderwijs door de leerlingen zelf ingericht door middel van een profielkeuze. Leerlingen met een VWO diploma kunnen kiezen voor een studie aan de universiteit.

HAVO Op het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) zitten leerlingen die een praktische insteek hebben en tegelijkertijd een intellectuele uitdaging aankunnen. De HAVO duurt vijf jaar. HAVOleerlingen zijn over het algemeen te typeren als sociaal intelligent en nieuwsgierig. Dit vraagt om veel uitdaging in het onderwijsaanbod en stevige studiebegeleiding. In de onderbouw, jaar 1 tot en met 3, van de HAVO ontwikkelen de HAVO-leerlingen vooral noodzakelijke basiskennis en –vaardigheden. Ook gebruiken we de onderbouwjaren om de leerlingen te ‘leren leren’ en zullen de leerlingen kritisch inzicht opbouwen in hun eigen capaciteiten en kwaliteiten. In de bovenbouw, jaar 4 en 5, gaan de leerlingen zich specialiseren met behulp van hun gekozen profiel. Met een HAVO-diploma op zak ligt de weg vrij naar het Hoger Beroeps Onderwijs.

Tweede Fase

Leerlingen van het Coenecoop College zijn constant in ontwikkeling en worden klaargestoomd voor hun verdere ontwikkeling.

De bovenbouw van HAVO en VWO gaan door het leven onder de naam ‘Tweede Fase’. Voor HAVO zijn dit de laatste twee jaar (jaar 4 en 5) en voor VWO duurt de Tweede Fase drie jaar (jaar 4, 5 en 6). Met de overstap naar de Tweede Fase maken de

11


leerlingen de stap naar zelfstandig leren. Leerlingen voeren zelfstandig en in groepsverband (vakoverstijgende) opdrachten uit. Het doel van deze manier van werken is om de overstap naar het HBO of WO makkelijker te maken. Voor aanvang van de Tweede Fase kiest een leerling ĂŠĂŠn van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Vanaf de vierde klas heeft iedere leerling dan een eigen rooster met een vakkenpakket bestaande uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel (voor vakverdeling en vakkeuzes, zie tabel). Daarnaast maakt iedere leerling in het eindexamenjaar een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een praktische opdracht waaraan 80 uur besteed wordt. Hierin de leerling kan laten zien welke vaardigheden hij de afgelopen jaren op school geleerd heeft. Leerlingen verrichten onder leiding van een docent een onderzoek en maken hier een verslag van dat gepresenteerd moet worden. Het gemeenschappelijk deel bestaat voor HAVO en VWO uit de vakken Nederlands, Engels, levo/maatschappijleer, culturele en kunstzinnig vorming (of een keuze klassieke culturele vorming voor VWO) en lichamelijke opvoeding. Voor VWO komen hier nog Frans, Duits of Latijn en algemene natuurwetenschappen bij. Voor het zogeheten vrije deel kiest de leerling een examenvak uit een lijst met vakken die per profiel verschilt. Het profieldeel is een samenhangend vakkenpakket dat de leerling

12


coenecoop college | sterk onderwijs voorbereidt op het vervolgonderwijs in de gekozen richting. Het profieldeel bestaat uit meerdere verplichte vakken, aangevuld met een aantal profielkeuzevakken.

MAVO

Bij het profiel Cultuur en Maatschappij is geschiedenis verplicht. Daarnaast kiest de leerling voor Frans of Duits (HAVO), Wiskunde C of Wiskunde A (VWO) en tekenen of handvaardigheid (HAVO en VWO). Voor het profielkeuzedeel kiest de leerling één vak uit aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en economie.

Bij het Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO) ligt de nadruk op het Coenecoop College op ‘Vormend’. De MAVO-leerlingen worden gevormd tot sociaal vaardige, studievaardige leerlingen die uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Sinds het schooljaar 2011-2012 wordt er in de MAVO van het Coenecoop College extra nadruk gelegd op het aanbrengen van rust en structuur in de lessen, het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen en het creëren van mogelijkheden die het onderwijs uitdagender maken.

Het profiel Economie en Maatschappij verplicht leerlingen tot het volgen van de vakken geschiedenis, economie en wiskunde A (VWO kan hier ook nog kiezen voor Wiskunde B). De leerling kiest één profielkeuzevak uit aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en management & organisatie.

De MAVO is niet gericht op één bepaalde beroepskeuze, maar laat veel ruimte over voor de algemene kennis. Examen doen leerlingen in 6 algemene vakken. Na het examen kan een leerling op het MBO instromen op niveau 3 of 4 of door gaan naar de HAVO.

Leerlingen die kiezen voor Natuur en Gezondheid kiezen verplicht voor scheikunde, biologie en wiskunde A of wiskunde B. Daarnaast maken zij een keuze uit de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en natuur, leven & technologie.

Leerlingen kiezen op de MAVO voor een sector; zorg en welzijn, techniek of economie. De sector bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze later gaan doen. Leerlingen kiezen aan het einde van het tweede leerjaar voor een sector met een vast vakkenpakket plus de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast kunnen leerlingen een keuzevak kiezen buiten hun eigen sector.

Natuur en Techniek-leerlingen volgen de verplichte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast kiezen zij biologie of natuur, leven & technologie.

Op de MAVO moedigen we leerlingen aan om ambitieus te zijn en helpen we de leerlingen om motivatie te behouden en doelen te bereiken. Om

13


iedere leerling hun eigen doel te kunnen laten behalen zijn er in de bovenbouw twee routes in ontwikkeling waar leerlingen worden voorbereid op hun verschillende ambities: de route naar de HAVO en de route naar het MBO.

VMBO Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) bestaat uit de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Het basisniveau bereidt de leerlingen voor op het uitoefenen van een beroep, het kaderniveau op een middenkaderfunctie in een bedrijf. Beide stromingen staan voor ‘praktisch leren’. Dit praktische onderwijs wordt gegeven in ruim opgezette praktijklokalen. De eerste twee jaren krijgen alle leerlingen een algemene opleiding met de vakken Mens en Natuur (techniek, natuur- en scheikunde, biologie en verzorging) en Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, levo en economie). Na deze twee jaren komt het keuzemoment voor de leerlingen waar zij in de onderbouw goed op voorbereid zijn. Iedere leerling kiest in de bovenbouw voor zichzelf of hij verder gaat met Handel & Administratie of Zorg & Welzijn. Alle leerlingen volgen daarnaast ook de vakken Nederlands, Engels, levo/maatschappijleer, culturele en kunstzinnig vorming, een beeldend vaak en lichamelijke opvoeding. Op het VMBO is er voor de techneuten ook de optie om al vanaf het eerste jaar te kiezen voor het

14

technische Vakcollege. Het Vakcollege kent niet eerst twee algemene jaren, maar gaat onmiddellijk aan de slag met de beroepsgerichte vaardigheden. Op het VMBO wordt gewerkt aan de hand van een duidelijke structuur zodat de leerlingen ‘leren leren’ en voorbereid zijn op het werken in beroep en bedrijf. Met dit doel gaan de leerlingen in de bovenbouw één dag in de week op stage; in een bedrijf doen ze praktijkkennis en -vaardigheden op.

Talentstromen We willen dat leerlingen van het Coenecoop College zich ontplooien, tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat de leerlingen dicht bij zichzelf blijven. De Talentstromen bieden ontwikkelingsmogelijkheden binnen verschillende interesses. Iedere leerling kiest één van de drie talentstromen aan het begin van de brugklas. Vervolgens gaan zij zich gedurende de hele onderbouwperiode bezighouden met deze mooie uitdaging om zichzelf te ontplooien. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende Talentstromen: Sportstroom Deze talentstroom is bedoeld voor de sportieve leerling die meer wil dan het uitoefenen van die ene sport. De Sportstroom wordt gekozen door de teamplayers die kennis willen maken met verschillende sporten en alles wat daarbij komt kijken. Duiken, wandklimmen, boogschieten en EHBO training zijn enkele voorbeelden van activiteiten waaraan de Sportstroomleerlingen meedoen.


coenecoop college | sterk onderwijs Kunststroom De Kunststroom is voor de creatievellingen van het Coenecoop College. Degenen die vaak op hun kamer zitten te tekenen, dromen van een toneelcarrière of hun vrije tijd vullen met het bespelen van een muziekinstrument zitten in deze Talentstroom bij elkaar. Drama, dans, muziek, beeldende vorming en podiumkunst komen in de Kunststroom aan bod.

• Talentstroom Science en Communicatie – Deze brede Talentstroom laat leerlingen kennismaken met de wereld van robots en windenergie, maar is ook voor degenen die willen leren over communicatievormen en het bouwen van websites.

Coenecoop projecten Tijdens de lesuren leren de leerlingen over alle specifieke vakgebieden. We willen dat onze leerlingen ook buiten de lesuren op vakoverstijgend en maatschappelijk gebied ontwikkelingen doormaken. Met deze insteek zijn de zogeheten Coenecoop projecten een vast onderdeel van het onderwijs aan deze school geworden. Iedere leerling besteedt een aantal uren per week aan projecten en andere activiteiten. In de onderbouw gebeurt dit nog geheel georganiseerd in de vorm van klassikale projecten. In de bovenbouw gaan leerlingen deze uren zelf inrichten waarbij ze een ruime keuze hebben: • Oriëntatie op het vervolgonderwijs: bijvoorbeeld een snuffelstage lopen. • Persoonlijke verbreding: leerlingen kunnen juniormentor worden, een functie bekleden in

de leerlingenraad, het Evenementenbestuur, de Technische Commissie of redacteur zijn van de schoolkrant. Verbreding en verdieping van een schoolvak: leerlingen kunnen steunlessen volgen of geven, maar ook deelnemen aan een masterclass van een universiteit of een beleggingscursus volgen. Educatieve reizen: er worden onder andere reizen georganiseerd naar Tsjechië, met een bezoek aan Praag en Pelhrimov; de voormalige zusterstad van Waddinxveen. Ook kortere reizen en excursies in binnen- en buitenland zijn onderdeel van Coenecoop projecten.

De landelijk ingevoerde Maatschappelijke Stage vormt een onderdeel van de Coenecoopprojecten voor de bovenbouw. Deze stage is verplicht en laat leerlingen kennismaken met het leven buiten school. Gelijktijdig brengen de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij.

Anglia project Naast het diploma van het Coenecoop College kan de leerling de deur uitstappen met een extra, zeer waardevol certificaat, het Anglia certificaat. Met het Anglia project ontwikkelen leerlingen hun Engels door naar een steeds hoger niveau. Alle taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) krijgen aandacht en worden getoetst. Met het behalen van de hoogste niveaus van Anglia kunnen leerlingen toegang krijgen tot Engelse universiteiten en hogescholen. Het Anglia project is

15


naast leuk en leerzaam dus ook een heel waardevolle uitdaging voor de leerlingen. In de onderbouw kunnen alle leerlingen meedoen aan het Anglia project, in de bovenbouw is het voor HAVO- en VWO-leerlingen ĂŠĂŠn van de mogelijke Coenecoop projecten.

AIM-methode in de Franse les We werken op het Coenecoop College in de lessen Frans met de innovatieve AIM-methode. AIM staat hier voor accelerated integrated method. Deze manier van lesgeven gaat uit van het feit dat je een taal het beste eerst mondeling kunt leren, waarna het schrift en de grammatica vanzelf zullen volgen. Je leert tenslotte de moedertaal ook eerst door er naar te luisteren en te gebruiken en niet vanuit een boekje met woorden en zinnetjes. Voor het onderwijs betekent dit dat de leerlingen vanaf de eerste les alleen in het Frans spreken. Dit wordt ondersteund met gebaren; voor elk nieuw woord, een nieuw gebaar. Leerlingen leggen zo al heel snel een degelijke basis en kunnen duidelijke zinnen formuleren.

16

Lessentabel VMBO 2012-2013 - 50 min.

vc 1, 2 vc 3 vc 4 bk1 bk2 bk3 bk4 nederlands 4 3 4 4 4 3 4 engels 3 3 3 4 3 3 3 mens & maatschappij 3 5 5 vakken: ak/gs/lv wiskunde 2 3 4 3 3 3 4 mens & natuur 3 4 4 natuur-/scheikunde 3 4 biologie 3 4 economie 2 3 4 technische vaardigh. 11 verzorging 13 13 vakmanschap 13 13 handel & administratie 13 13 levensbeschouwing 1 1 maatschappijleer 1 1 beeldend vak 2 2 2 4 3 2 2 ckv/kv 1 1 muziek 1 lichamelijke opvoeding 3 3 1 4 3 3 1 talentstromen 2 pso 1 3 mentoruur 1 1 1 stage totaal 32 32 32 32 32 32 32


coenecoop college | sterk onderwijs Lessentabel HAVO 2012-2013 - 50 min.

Lessentabel MAVO 2012-2013 - 50 min. ma1 ma2 ma3 nederlands 4 3 3 frans 3 2 3 duits 3 3 engels 3 3 3 geschiedenis 2 2 2 aardrijkskunde 2 2 2 wiskunde 4 3 3 mens & natuur 4 5 natuur-/scheikunde 3 natuurkunde scheikunde biologie 3 economie 2 levensbeschouwing 1 1 2 maatschappijleer beeldend vak 3 3 tekenen handvaardigheid ckv/kv 3 muziek 1 1 dramu 1 lichamelijke opvoeding 2 3 3 talentstromen 2 mentoruur 1 1 1 totaal 32 32 32

ma4 4 4 4 4 4 4 4

ha1 ha2 ha3 h4m h4n h5m nederlands 4 3 3 4 4 4 frans 3 2 3 4 3 duits 3 2,5 4 4 3 engels 3 3 3 3 3 4 geschiedenis 2 2 2 3 3 aardrijkskunde 2 2 2 3 3 3 wiskunde 4 3 3 wiskunde a 3 3 4 wiskunde b 3 mens & natuur 4 5 natuurkunde 2 3 scheikunde 2 3 natuur, leven & tech. 3 biologie 1 4 economie 1 3 3 4 m & o 3 3 levensbeschouwing 1 1 1 1 1 maatschappijleer 2 maatschappijwetensch. 3 3 3 tekenen 1 2 1 2 2 2 handvaardigheid 2 1 1 2 2 2 kunstbeschouwing 1 1 1 ckv/kv 2 2 muziek 1 1 drama 1 dramu 1 lichamelijke opvoeding 2 2 3 2 2 1 ccprojecten 1 1 talentstromen 2 mentoruur 1 1 0,5 1 1 begeleide studieuren 2 2 totaal 32 32 32 32 32 28

h5n 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1

1

30

4 4 4 4 2 4 4

1 27

17


Lessentabel Atheneum 2012-2013 - 50 min. at1 at2 at3 a4m a4n a5m a5n a6m a6n nederlands 4 3 3 3 3 3 3 3 3 frans 3 2 3 3 3 3 3 3 3 duits 3 2,5 3 3 3 3 3 3 engels 3 3 3 3 3 2 2 3 3 geschiedenis 2 2 2 3 2 3 aardrijkskunde 2 2 2 3 3 2 2 3 3 wiskunde 4 3 3 wiskunde a 3 3 3 3 4 4 wiskunde b 3 4 4 wiskunde c 3 3 3 mens & natuur 4 5 natuurkunde 2 3 3 3 scheikunde 2 3 2 3 anw 2 2 natuur, leven & tech. 2 3 3 biologie 1 3 3 3 economie 1 3 3 3 3 3 3 m&o 2 3 3 levensbeschouwing 1 1 1 1 1 1 1 maatschappijleer 2 2 maatschappijwetensch. 2 2 3 3 3 3 tekenen 1 2 1 2 2 2 2 2 2 handvaardigheid 2 1 1 2 2 2 2 2 2 kunstbeschouwing 1 1 1 1 1 1 ckv/kv 2 2 1 1 muziek 1 1 drama 1 dramu 1 lichamelijke opvoeding 2 2 3 2 2 2 2 1 1 ccprojecten 1 1 1 1 talentstromen 2 loopbaanoriĂŤntatie 1 1 mentoruur 1 1 0,5 begeleide studieuren 2 2 1 1 totaal 32 32 32 32 33 32 33 26 26

18


coenecoop college | sterk onderwijs

Lessentabel Gymnasium 2012-2013 - 50 min. gy1 gy2 gy3 gy4m gy4n gy5m gy5n gy6m nederlands 3,5 3 3 3 3 3 3 3 frans 3 2 3 3 3 3 3 3 duits 3 2,5 3 3 3 3 3 engels 3 3 3 3 3 2 2 3 grieks 1 1 latijn 2,5 3 3 3 3 3 3 3 geschiedenis 2 2 2 3 2 3 aardrijkskunde 2 2 2 3 3 2 2 3 wiskunde 3,5 3 3 wiskunde a 3 3 3 3 4 wiskunde b 3 4 wiskunde c 3 3 3 mens & natuur 4 4 natuurkunde 2 3 3 scheikunde 2 3 2 anw 2 2 natuur, leven en tech. 2 3 biologie 1 3 3 economie 1 3 3 3 3 3 m&o 2 3 3 levensbeschouwing 1 1 1 1 1 1 1 maatschappijleer 2 2 maatschappijwetensch. 2 2 3 3 3 tekenen 1 2 1 2 2 2 2 2 handvaardigheid 2 1 1 2 2 2 2 2 kcv 2 2 1 1 kunstbeschouwing 1 1 1 1 1 drama 1 muziek 1 dramu 1 lichamelijke opvoeding 2 2 3 2 2 2 2 1 ccprojecten 1 1 1 1 talentstromen 2 loopbaanoriĂŤntatie 1 1 mentoruur 1 1 0,5 totaal 33,5 35 35 33 34 34 35 29

gy6n 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3

3 2 2 1

1

29

19


2 4

leerlingen

ZONDER LEERLINGEN IS ER GEEN SCHOOL. OP HET COENECOOP COLLEGE STAAT DE LEERLING DAN OOK IEDERE DAG OPNIEUW CENTRAAL. DE ONTWIKKELING DIE DE LEERLINGEN OP HET COENECOOP COLLEGE DOORMAKEN IS EEN SAMENWERKINGSPROCES WAARAAN ZOWEL DE SCHOOL ALS DE LEERLINGEN EEN BIJDRAGE LEVEREN. Wij doen veel voor leerlingen, tegelijkertijd wordt er ook veel ondernomen vanuit eigen initiatieven van leerlingen. ‘Voor en door leerlingen’ is de dagelijkse praktijk op het Coenecoop College.

Toelatingseisen Leerlingen die kiezen voor het Coenecoop College worden geplaatst in dakpanklassen. Het onderwijs en de toetsen worden gegeven op het hoogste niveau. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de volgende zaken: • Het advies van de basisschool • De uitslag van een toets (in de meeste gevallen de CITO-toets) Wanneer er een groot verschil zit tussen het basisschooladvies en de (CITO)toetsscore wordt hierover gesproken door een teamleider van de school en de leerkracht van de basisschool. Als ouders een andere keuze hebben aangegeven volgt er een gesprek met de ouders waarin besproken wordt wat de beste plek is voor de leerling. De school bepaalt uiteindelijk waar de leerling geplaatst wordt.

20

Leerlingbegeleiding De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap waar veel veranderingen bij komen kijken. Om de nieuwe leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat vindt er in de tweede schoolweek van de brugklas een studieweek plaats. Tijdens deze week gaan de leerlingen een paar dagen weg met hun klas en mentor. In deze week wordt informatie over de middelbare school afgewisseld met leuke activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Op een ontspannen manier leren de leerlingen in deze week hun klasgenoten en mentor kennen en ontstaat er al meteen aan het begin van het schooljaar een veilig groepsgevoel. De studieweek is een introductie van alle jaren die de leerlingen op het Coenecoop College nog tegemoet gaan. Na afloop van de studieweek is er een feestelijke afsluiting, het eerste schoolfeest als middelbare scholier. De dagelijkse leerlingbegeleiding komt van de mentor, docenten en juniormentoren. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling, hij is degene die een leerling het hele schooljaar door begeleidt. Vragen, problemen en ambities be-


coenecoop college | sterk onderwijs spreekt de leerling met de mentor. Op vakspecifiek gebied krijgen de leerlingen begeleiding van de vakdocenten. De vakdocenten zijn degenen die kennis overbrengen aan de leerlingen. Tegelijkertijd zijn zij degenen die leerlingen verder helpen wanneer zij moeite hebben met de inhoud van de lesstof. Voor de eerste klas leerlingen zijn er juniormentoren. Juniormentoren zijn bovenbouwleerlingen die gekoppeld worden aan een brugklas en die de leerlingen wegwijs maken in en om de school.

Remediale hulp en Remedial Teaching In het begin van het schooljaar worden alle brugklasleerlingen getoetst op een aantal vaardigheden die je nodig hebt om een schoolvak goed te kunnen volgen: Begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Als blijkt dat een leerling op ĂŠĂŠn of meer van deze onderdelen een achterstand heeft krijgt deze leerling begeleiding om bij te komen op het gewenste niveau. De test kan aanleiding geven tot een vervolgonderzoek in de vorm van een dyslexietest. Als bij een leerling vervolgens daadwerkelijk dyslexie wordt vastgesteld, dan kan hij gedurende de eerste twee leerjaren extra begeleiding krijgen van de remedial teacher van de school.

Trainingen Eenmaal op de middelbare school blijkt dat een aantal leerlingen wel een steuntje kunnen gebruiken bij een aantal zaken. Op het Coenecoop College zijn daarvoor een tweetal trainingen beschikbaar.

Wij doen veel voor leerlingen, tegelijkertijd wordt er ook veel ondernomen vanuit eigen initiatieven van leerlingen.

21


22

Faalangstreductietraining In de tweede klas worden alle leerlingen op faalangst getest. Faalangst is een veelvoorkomend probleem en zorgt ervoor dat de leerling niet optimaal kan presteren. Leerlingen met faalangst zijn bovengemiddeld nerveus voor een proefwerk, een beurt voor de klas of een presentatie. Als uit de test blijkt dat een leerling misschien last heeft van faalangstigheid volgt een persoonlijk gesprek. Als vervolgens faalangst daadwerkelijk wordt vastgesteld wordt de leerling uitgenodigd om mee te doen aan de ‘De Sidderkuur’, een training gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. De Sidderkuurgroep bestaat uit ongeveer twaalf leerlingen, omvat tien bijeenkomsten en wordt geleid door getrainde docenten.

leerlingen hoe ze kunnen reageren op verschillende situaties in hun omgeving, dit geeft ze meer zelfvertrouwen wanneer de situatie zich daadwerkelijk voordoet.

Sociale vaardigheidstraining Als leerlingen moeite blijken te hebben met het leggen van contacten met leeftijdsgenoten kunnen zij deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining. Deze training, die in de tweede helft van het jaar aan brugklasleerlingen wordt aangeboden, kan leerlingen helpen die veel ruzie hebben, gepest worden of zich moeilijk kunnen aanpassen in een groep. Tijdens deze training leren de deelnemende

Zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft een goed overzicht van alle mogelijke vormen van zorg en begeleiding die er voor de leerlingen zijn. Als een leerling in de knel raakt doordat hij zich niet optimaal kan ontwikkelen en in het onderwijs belemmerd wordt gaat de zorgcoördinator op zoek naar een oplossing. Dit doet hij in samenspraak met de mentor en/of teamleider, de leerling en de ouders. Gezamenlijk stellen zij een plan van aanpak op en maken afspraken over

Docenten en mentoren houden continu in de gaten hoe leerlingen functioneren in de groep. Wanneer ze signaleren dat dit niet lekker loopt, wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek en voor deze training. De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven door docenten die hier een speciale training voor hebben gevolgd.

Begeleiding door experts Allerlei verschillende soorten problemen en belemmeringen kunnen leerlingen in de weg staan in hun ontwikkeling. Om deze belemmeringen te verminderen of weg te nemen zijn er verschillende soorten hulp te krijgen van experts op dit gebied. De zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werker en rugzakcoach staan allen klaar voor de leerlingen.


coenecoop college | sterk onderwijs de uitvoering hiervan. Zo nodig wordt de leerling, in overleg met de ouders, besproken in het Zorg Advies Team. In dit team zitten deskundigen van binnen en buiten de school zoals Jeugdzorg, de schoolarts, een schoolmaatschappelijk werker, iemand van de politie en een leerplichtambtenaar. Vertrouwenspersoon Thuis of op school kunnen zich problemen voordoen. Wanneer deze problemen van dusdanige aard zijn dat een leerling of ouder hierover geen mentor, docent of teamleider in vertrouwen wil of kan nemen is er de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen en ouders en zullen luisteren en waar mogelijk helpen. Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken blijft binnenskamers en zal dus altijd vertrouwelijk zijn. Schoolmaatschappelijk werker Thuissituaties of andere situaties buiten de school kunnen van negatieve invloed zijn op het sociaalemotioneel functioneren en de leerprestaties van leerlingen. Indien nodig gaat de schoolmaatschappelijk werker samen met de leerling aan de slag gaan om te kijken hoe de leerling hier het beste mee om kan gaan. Het schoolmaatschappelijk werk richt zich in feite op de relatiedriehoek kind-school-ouders en heeft als doel om belemmeringen weg te nemen die het functioneren van de leerling negatief beïnvloeden. Rugzakcoach Sommige leerlingen hebben specifieke problemen

waarvoor de overheid financiële ondersteuning aanbiedt: ‘Het Rugzakje’. Deze rugzakleerlingen krijgen begeleiding van een rugzakcoach. Deze coach ondersteunt de leerling in zijn functioneren op school. De rugzakleerling en rugzakcoach hebben regelmatig een gesprek waarin zij praten over agendabeheer, werkplanning, toetsplanning en het sociaal-emotioneel functioneren. Decaan Op iedere afdeling moet een leerling keuzes maken voor de toekomst. Dit begint al halverwege de schoolcarrière als er gekozen moet worden welke sector of welk profiel het beste bij een leerling past. Deze keuze wordt op school begeleidt door de mentor en de decaan. Leerlingen worden zich in het keuzeproces bewust van hun sterke punten door het doen van een aantal testen en het voeren van gesprekken. In de jaren daarna oriënteren de leerlingen zich op vervolgonderwijs en beroep. De decaan is hierbij de spil die de leerlingen adviseert, stimuleert en motiveert om optimaal gebruik te maken van de geboden stages, bedrijfsbezoeken, Open Dagen en Meeloop Dagen. Ouders worden nadrukkelijk bij het keuzeproces betrokken tijdens de informatieavonden en de mogelijkheid die geboden wordt door de websites http://coenecoopcollege.dedecaan.net/ voor VMBO en MAVO en http://coenecoopcollegehv.dedecaan.net/ voor HAVO en VWO.

Schoolregels Het uitgangspunt van de schoolregels op het Coenecoop College is dat de school een respectvolle, veilige en schone schoolomgeving is die bijdraagt aan de ontwikkeling en prestaties van de leerlingen en het

23


personeel. In het belang van leerlingen en personeel heeft het Coenecoop College daarom schoolregels opgesteld, die bij aanvang van het schooljaar aan de leerlingen worden uitgereikt. Overtreding van deze regels heeft gevolgen. Deze gevolgen lopen uiteen van corvee tot schorsing of verwijdering van school, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Rooster Iedere les op het Coenecoop College duurt 50 minuten. In een dag passen negen lesuren, hierbij start het eerste uur om 8.10 uur en duurt het laatste lesuur tot 16.30 uur. Het Coenecoop College streeft ernaar om onderbouw klassen geen 9e lesuren te geven. Hoe laat een leerling in de praktijk begint en weer klaar is met de lessen hangt af van het rooster. Leerlingen moeten tijdens de lesuren, dus tot 16.30, beschikbaar zijn in het geval er activiteiten zijn of er nog werk afgemaakt moet worden. Om massale pauzes te voorkomen hebben de onderbouw en bovenbouw op verschillende momenten pauze. De onderbouw heeft pauze van 9.50 uur tot 10.10 uur en van 12.40 uur tot 13.10 uur. De bovenbouw pauzeert van 10.40 uur tot 11.00 uur en van 13.30 uur tot 14.00 uur.

24

tie zijn gemeld (0182 - 616 055). Bij terugkomst op school levert de leerling vervolgens een, door de ouder/verzorger ondertekend, absentiebriefje in.

Leerplicht en verzuim De aanwezigheid van leerlingen wordt dagelijks gecontroleerd. De leerplichtwet houdt de ouders verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Daarom neemt het Coenecoop College bij afwezigheid zonder geldige reden altijd direct contact op met de ouders. De leerplichtwet staat verlof buiten de schoolvakanties niet toe en hanteert strenge boetebepalingen tegen overtreding hiervan. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding tot maximaal 10 dagen extra verlof verlenen. Een verzoek om extra verlof moet door de ouders tijdig en schriftelijk bij de schoolleiding worden ingediend, waar mogelijk met een kopie van een uitnodiging. De schoolleiding beoordeelt dan of er sprake is van zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ zoals deze door de Onderwijsinspectie zijn opgesteld. Van deze regels kan en zal de school niet afwijken.

Leerlingorganisaties

Absentie en ziekmelding

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij leerlingen is op het Coenecoop College een vanzelfsprekendheid. Het ‘voor en door leerlingen’ gevoel uit zich in de vele mogelijkheden om als leerling actief betrokken te zijn bij het Coenecoop College.

Het kan voorkomen dat leerlingen om een dringende reden niet aanwezig kunnen zijn. Ziekte is hier een voorbeeld van. Absentie moet altijd voor 9.00 uur door de ouder/verzorger bij de administra-

Evenementenbestuur (EB) Organisatietalenten en creatievelingen bundelen hun krachten in het EB. Deze commissie is ver-


coenecoop college | sterk onderwijs antwoordelijk voor de schoolfeesten in de breedste zin van het woord. Naast de organisatie van het feest bedenken de leerlingen van het EB ook het thema, maken ze affiches, regelen ze de kaartverkoop, zorgen ze voor barbezetting en staan ze met het hele EB de feestzaal na afloop aan te vegen. Technische Club (TC) Onmisbaar, dat is de TC. Bij ieder evenement staat deze club technische leerlingen paraat om er een succes van te maken. De TC regelt het licht en geluid, draait aan de knoppen voor de muziek bij feesten, staat met regelmaat reparaties uit te voeren en is verantwoordelijk voor de complete op- en afbouw van de installaties op het podium. Schoolkrantredactie De redactie van de schoolkrant is het toneel van de creatieve en communicatief sterke leerling. Leerlingen die zich in de schoolkrantredactie wagen zorgen ervoor dat het blad vier keer per jaar gevuld is met de meest uiteenlopende rubrieken. Leerlingenraad De leerlingen in de Leerlingenraad zijn de stem van alle leerlingen op het Coenecoop College. In deze raad zitten leerlingen die in het begin van het schooljaar door hun klas gekozen zijn als klassenvertegenwoordiger. Met regelmaat heeft de Leerlingenraad overleg met een docent of teamleider over allerlei schoolzaken die leerlingen aangaan. Door de docenten en schoolleiding wordt er zeer serieus geluisterd naar de Leerlingenraad.

Het ‘voor en door leerlingen’-gevoel uit zich in de vele opties om als leerling actief betrokken te zijn bij het Coenecoop College.

25


Mentoren locatie Waddinxveen 2012-2013

Mentoren locatie Boskoop 2012-2013

vmbo B/K Waddinxveen 1VC dhr. Van Zutphen 12C mw. Prins 2VC mw. Brinksma 22C dhr. Romijn 3VC dhr. Bras en dhr. Van Zutphen 3BK dhr. Smits en mw. Stevens 4VC dhr. Bras 4BK dhr. Smits en dhr. Keizer

13A mw. Versloot en dhr Van Paassen 14A mw. Duiker 15A dhr. Hakkoer 23A dhr. Van Paassen 24A mw. Jongkind 25A dhr. Van Alphen 3H1/3V1 dhr. Berckenkamp

Mavo Waddinxveen 13C mw. Van Opijnen en mw. Van Wamel 23C mw. Minekus 3M1 mw. Thomassen 3M2 mw. Harkes 3M3 dhr. Van Beek 4M mw. Raateland, dhr. Wildschut, mw. Thomassen, mw. De Bode

Decanen 2012-2013

Havo Waddinxveen 14C mw. Vonsee 14D dhr. De Jong en mw. Lambregts 24C mw. Dijkema 3H2 mw. Jalimsing 3H3 mw. Van Leeuwen 4H1 mw. Van der Weide en dhr. Assen 4H2 mw. Reinartz en dhr. Allard 4H3 dhr. Van der Klaauw 5H1 dhr. Glasbeek 5H2 dhr. Van Velzen 5H3 dhr. Masselink Vwo Waddinxveen 15C mw. Kreuger 16C mw. Meijer 25C dhr. De Kort 26C mw. Timmer 3V2 dhr. Spoelstra en dhr. De Bruin 3V3 mw. Offereins 3G1 mw. Venema 4V1 mw. Swart 4V2 dhr. Baars 4V3 mw. Persoon 5V1 dhr. Van Geerenstein 5V2 dhr. Kraan 5V3 mw. OrrĂŠ 6V1 dhr. Van Oord 6V2 mw. Gielliet

26

Mevrouw J.G.A. van der Klaauw-Bauman (MAVO, HAVO en Atheneum onderbouw Boskoop) Mevrouw K. de Witt-Bergman (VMBO, MAVO en HAVO/VWO onderbouw Waddinxveen) Mevrouw H.C.M. Persoon (HAVO en VWO bovenbouw Waddinxveen)

Slagingspercentages 2011-2012 VMBO B VMBO K MAVO HAVO VWO

10 34 71 111 73

10 29 53 76 59

100% 85,30% 74,70% 68,50% 80,90%

In-, door- en uitstroomgegevens 2011-2012 Aantal nieuwe leerlingen 2011-2012 Leerjaar 1 2 3 Aantal 112 2 7 Percentages bevorderde leerlingen KLAS 1 100% KLAS 2 97% VMBO3 BBL 100% VMBO3 KBL 100% MAVO 3 100% HAVO 3 100% HAVO 4 98% VWO 3 98% VWO 4 99% VWO 5 97%

4 5

5 0

6 0


coenecoop college | sterk onderwijs Lestijden bovenbouw (50 minutenrooster) 1 2 3 pauze 4 5 6 pauze 7 8 9

8.10 9.00 9.50 10.40 11.00 11.50 12.40 13.30 14.00 14.50 15.40

9.00 9.50 10.40 11.00 11.50 12.40 13.30 14.00 14.50 15.40 16.30

Lestijden bovenbouw (40 minutenrooster) 1 2 3 pauze 4 5 6 pauze 7 8

8.10 8.50 9.30 10.10 10.30 11.10 11.50 12.30 12.50 13.30

8.50 9.30 10.10 10.30 11.10 11.50 12.30 12.50 13.30 14.10

Lestijden onderbouw (50 minutenrooster) 1 2 pauze 3 4 5 pauze 6 7 8

8.10 9.00 9.50 10.10 11.00 11.50 12.40 13.10 14.00 14.50

9.00 9.50 10.10 11.00 11.50 12.40 13.10 14.00 14.50 15.40

Lestijden onderbouw (40 minutenrooster) 1 2 pauze 3 4 5 pauze 6 7 8

8.10 8.50 9.30 9.50 10.30 11.10 11.50 12.10 12.50 13.30

8.50 9.30 9.50 10.30 11.10 11.50 12.10 12.50 13.30 14.10

27


2 5

ouders

DE OORSPRONG VAN HET COENECOOP COLLEGE ALS SAMENWERKINGSSCHOOL UIT ZICH OOK RICHTING ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE GROEPEN IN DE SCHOOLOMGEVING, DE OUDERS VAN DE LEERLINGEN. HET COENECOOP COLLEGE HECHT HEEL VEEL WAARDE AAN EEN GOEDE SAMENWERKING MET DE OUDERS. WIJ WILLEN IMMERS, NET ALS U, HET ALLERBESTE VOOR UW KIND. Informatieavonden

Cijferregistratie

Het Coenecoop College vindt het erg belangrijk dat de ouders van onze leerlingen geïnformeerd zijn over alles wat speelt binnen de muren van de school. Daarom zijn er meerdere oudercontact momenten per schooljaar. Minstens één keer per schooljaar is er een algemene ouderavond. Deze avond is opgedeeld in twee delen; een gedeelte met algemene informatie over de school en een gedeelte waarbij de mentor in klassenverband met de ouders spreekt. De mentor vervult tevens de rest van het schooljaar de rol van aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders.

De cijfers van de leerlingen worden digitaal bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem SOM. Leerlingen kunnen hier inloggen en hun actuele cijfers opvragen. Daarnaast is het als ouder mogelijk de cijfers van uw zoon/dochter te volgen op internet. Met een inlogcode kunnen ouders deze cijfers opvragen. In dit systeem wordt naast de cijfer- en absentieregistratie ook de speciale zorg per leerling geadministreerd.

Docentenspreekuur Twee maal per schooljaar is er gelegenheid voor ouders om docenten te spreken tijdens het docentenspreekuur. De leerling kan hier ook bij aanwezig zijn. Op deze avond schrijven de ouders zich vooraf in voor gesprekken met specifieke docenten, vaak van de vakken waarop de leerling vastloopt.

28

Bevordering Of een leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar is afhankelijk van de bevorderingsnormen. Dit zijn de gronden waarop de school beslist of een leerling wel of niet overgaat naar het volgende leerjaar. Deze normen worden ieder jaar aan de leerlingen en ouders toegelicht.

Communicatie met ouders Het Coenecoop College communiceert langs meerdere wegen met de ouders.


coenecoop college | sterk onderwijs Persoonlijk contact Voor persoonlijk contact met het Coenecoop College is het eerste aanspreekpunt de mentor van uw kind. De praktijk wijst vaak uit dat de thuis- en schoolsituatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een grote invloed kunnen uitoefenen op elkaar. Daarom stellen wij het ook zeer op prijs als u de mentor informeert over zaken die van invloed zouden kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind.

Het Coenecoop College hecht heel veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders.

Coenekoerier Alle lopende zaken worden richting ouders en leerlingen gecommuniceerd middels ons digitale informatieblad; de Coenekoerier. Deze verschijnt zes keer per schooljaar. Jaarplan Het Coenecoop College wil dat zowel ouders als leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Dat draagt bij aan een veilig gevoel. Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een Jaarplan voor het hele schooljaar waarin belangrijke activiteiten en evenementen voor hun locatie of afdeling staan. Iedere locatie en afdeling heeft zijn eigen, aangepaste jaarplan. Wijzigingen en toevoegingen op het Jaarplan zijn te vinden bij de algemene mededelingen op het dagrooster of in de Coenekoerier.

29


30


coenecoop college | sterk onderwijs Website Onze website (www.coenecoopcollege.nl) is de grootste en meest actuele communicatie-uiting van het Coenecoop College. Hier vindt u alle relevante informatie over de school, zoals nieuws, lesroosters, roosterwijzigingen en regelingen. Naast informatief is de website ook de plaats waar de sfeer van de school wordt overgebracht door middel van leuke wetenswaardigheden en foto’s van leerlingen.

Ouder Advies Raad De Ouder Advies Raad (OAR) vormt de brug tussen de deskundigheid van de school enerzijds en de betrokkenheid van de ouders bij de opleiding van kinderen anderzijds. De OAR wordt gevormd door een groep ouders die, samen met een lid van de schoolleiding, van gedachten wisselt over de meest uiteenlopende schoolaangelegenheden. De OAR komt zes keer per schooljaar bij elkaar en spreekt dan over zaken als berichtgeving, de talentstromen, participatie van ouders en de ontwikkeling van de school. Wanneer grote ontwikkelingen of onderzoeken binnen de school gaande zijn, worden deze door een deskundige aan de OAR toegelicht. Naast het ‘wisselen van gedachten’ heeft de OAR ook een adviserende rol. Het adviseren over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is hiervan één van de hoofdpunten.

tie Boskoop en Waddinxeen en ouders van zowel VMBO-, MAVO-, HAVO-, als VWO-leerlingen. Zo vertegenwoordigt de OAR alle ouders. Wanneer u als ouder iets te bespreken heeft of aan de kaak wilt stellen, maar dit niet direct bij de schoolleiding wilt doen, kunt u contact opnemen met de OAR. Ook kan iedere ouder de vergaderingen van de OAR bijwonen, deze zijn openbaar.

Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) van het Coenecoop College is een wettelijk verplicht orgaan waarin docenten, niet-onderwijzend personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De taak van de MR is om - ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen aan de schoolleiding over ontwikkelingen die de school aangaan. Op een aantal belangrijke punten heeft de MR zelfs ‘instemmingsrecht’. Dit houdt in dat instemming van de MR bij een verandering van doorslaggevend belang is voor de goedkeuring van het beleid. Via publicaties in de Coenekoerier houdt de MR haar ‘achterban’ op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kosten Een toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage en de overige kosten vindt u in het volgende hoofdstuk.

In de OAR zitten zo mogelijk ouders van kinderen uit de onder- en de bovenbouw, ouders van loca-

31


2 6

kosten

HET COENECOOP COLLEGE GEEFT GRAAG DUIDELIJKHEID EN OPENHEID VAN ZAKEN, OOK OP FINANCIEEL GEBIED. DIT HOOFDSTUK GAAT IN OP ALLE KOSTEN DIE OUDERS WEL OF NIET DIENEN TE MAKEN GEDURENDE HET STUDIEJAAR. Ouderbijdrage Alle bijdragen die de school aan ouders vraagt voor de activiteiten die niet tot het gewone onderwijsprogramma horen vallen samen onder de term ‘ouderbijdrage’. De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage. Dit houdt in dat de toelating van een leerling tot het reguliere onderwijs en de examens niet afhankelijk zijn van de bijdrage. De ouderbijdrage dient voor de zaken die niet door de overheid vergoed worden, maar welke wel belangrijk gevonden worden door de schoolleiding en de Ouderraad van het Coenecoop College. Hierbij valt te denken aan culturele activiteiten, sportevenementen en bijzondere activiteiten gericht op de brede vorming van de leerlingen.

Overige kosten De kosten voor vakspecifieke materialen en enkele verplichte activiteiten die deel uitmaken van het onderwijsprogramma worden niet bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kosten worden via de zogenaamde doelheffing doorberekend aan de ouders (zie doelheffingstabel). Deze activiteiten en dus ook de bijdragen variëren per leerjaar en onderwijssoort.

32

Voor de diverse (niet-verplichte) projecten waar leerlingen aan deelnemen, stuurt het Coenecoop College ruim vóór aanvang van het project een aparte rekening. Het Coenecoop College houdt zich aan de Gedragscode Schoolkosten.

Verzekering en aansprakelijkheid Het Coenecoop College heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer zich een ongeval voordoet tijdens een schoolactiviteit zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval, voor zover deze kosten niet door de eigen ziektekostenverzekering worden vergoed, en op een beperkte uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade (aan fiets, bril etc.) wordt niet gedekt. Wanneer er sprake is van een ongeval dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en allen die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onrechtmatig handelen van leerlingen wordt niet gedekt door deze


coenecoop college | sterk onderwijs

Het Coenecoop College geeft graag duidelijkheid en openheid van zaken.

33


Doelheffingentabel

verzekering. Zodra de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, worden de ouders daarvoor aansprakelijk gesteld.

kostenoverzicht schooljaar 2012/2013

Afhankelijk van het (belastbaar) inkomen van de ouders kunnen ouders met kinderen tot 18 jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders die op grond van deze Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten daarvoor in aanmerking komen kunnen dit regelen via de website van DUO: www.duo.nl.

materialen/diverse kosten gymshirt 8,5 gebruik materialen (ict en algemeen) 45 45 vakcollege, pma’s, gereedschappen 120

algemene kosten gebruik bagagekluisje 12,5 12,5 vrijwillige ouderbijdrage (oar) 22,5 22,5

kosten alleen bij deelname project: sportklas 100 100 aken (duits) parijs (frans/tekenen/handvaardigheid) euregio-reis de glind londen/praag rome sportoriëntatie (fitness) sportoriëntatie (outdoor) sportoriëntatie (wintersport)

Financiële verantwoordelijkheid

Schoolboeken Het Coenecoop College stelt lesmateriaal, waaronder schoolboeken, gratis ter beschikking aan de leerlingen. Dit is landelijk geregeld vanuit de Rijksoverheid. Het betreft de volgende lesmaterialen: • Leerboeken • Werkboeken • Project- en tabellenboeken

34

vmbo 2

kosten excursies introductiedagen 110 excursies/projecten 55 55

Tegemoetkoming studiekosten

De wet bepaalt dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar wanneer het gaat om kosten voor levensonderhoud en studie. Met deze wetenschap zal het Coenecoop College altijd de ouders/verzorgers blijven aanspreken op financiële zaken, ook wanneer het gaat om meerderjarige leerlingen.

1

• • • •

Examentrainingen- en examenbundels Eigen leermateriaal van de school CD’s/DVD’s Licentiekosten van digitaal leermateriaal (mits verplicht voorgeschreven)


coenecoop college | sterk onderwijs

3

vmbo 4 1

2

mavo 3 4

1

h/v onderbouw 2 3 4h

5h

h/v bovenbouw 4v

5v

6v

110 110 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

55

8,5 8,5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

12,5 22,5

12,5 22,5

45

12,5 22,5

12,5 22,5

100 100 100 100 100 30 30 60 155 125 350 350 650 70 175 175 310 430

70 310 430

35


2 7

bijzondere activiteiten

OOK NAAST REGULIERE LESSEN, KUNNEN LEERLINGEN VEEL LEREN. DAAROM BESTAAT EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET ONDERWIJSPROGRAMMA OP HET COENECOOP COLLEGE UIT ACTIVITEITEN DIE PLAATSVINDEN BUITEN DE KLASSIKALE LESSEN OM.

Activiteiten worden georganiseerd met de meest uiteenlopende doeleinden: van sociaal tot voorlichtend en van leerzaam tot ontspannend.

Projecten We vragen nogal wat van leerlingen en studenten tegenwoordig; projectmatig werken, onderzoek verrichten, verslagen maken en presenteren. Dit alles met als doel dat zij later in de maatschappij volwaardig kunnen functioneren. Op het Coenecoop College gaan leerlingen vanaf de eerste klas deze vaardigheden al ontwikkelen in klassikale projecten. Op school wordt deze ontwikkeling afgerond met het vervaardigen van een sector- of profielwerkstuk. De leerlingen zijn dan klaar voor de stap naar het vervolgonderwijs. Projecten ontstaan ook uit samenwerking tussen vakken met als doel de leerlingen samenhang te laten zien en het leren voor hen nog meer zinvol te maken.

Voorlichting en vorming Het is belangrijk dat onze leerlingen naast kennis, ook moreel besef opdoen. Daarom zijn verschillende vormen van voorlichting in het onderwijs-

36

programma verweven. Tijdens speciale lessen wordt aandacht besteed aan roken, geweld, drugs, loverboys en seksuele vorming. Achtergronden en mogelijke gevaren komen hier aan bod. Er komen regelmatig externen in de school voor het geven van voorlichting. Zo geeft bureau HALT voorlichting over onderwerpen als normen en waarden en goed gebruik van sociale media.

Sport, cultuur en ontspanning Ontspanning en gezelligheid horen ook bij de middelbare schooltijd van leerlingen. Daarom organiseert het Coenecoop College meerdere keren per jaar schoolfeesten in samenwerking met actieve leerlingen uit de leerlingenorganisaties. Verder zijn er toneel-, film- en muziekactiviteiten. Leerlingen worden uitgedaagd hun muzikale talenten ten gehore te brengen op de Muziekavond en er zijn mogelijkheden om mee te doen aan de toneelopvoering. De docenten laten ieder jaar zien wat hen bezig houdt tijdens de voorstellingen van het ‘Docententoneel’. Naast de reguliere L.O. en sportstroom activiteiten en de sportdagen, nemen leerlingen graag actief


coenecoop college | sterk onderwijs mee aan de toernooien die door het jaar heen georganiseerd worden.

Culturele en Kunstzinnige Vorming In alle afdelingen van het Coenecoop College worden CKV activiteiten georganiseerd. De school streeft ernaar de leerlingen te laten kennismaken met allerlei kunstvormen. Leerlingen zijn een (gedeelte van een) dag actief bezig met het maken van een toneelvoorstelling, volgen dansworkshops en creëren daarna zelf een voorstelling, maken een film of bezoeken een voorstelling. Vooral leerlingen uit de bovenbouw bezoeken met enige regelmaat een cabaretvoorstelling, een toneelstuk, een dansvoorstelling of een filmavond in het filmhuis.

Vieringen Ieder jaar wordt het kerstfeest op het Coenecoop College gevierd. Met elkaar maken we daar een gezellig en warm feest van. De klassen organiseren zelf een kerstactiviteit of er wordt met de afdeling feest gevierd. Voor alle leerlingen van de eindexamenklassen is er een groots aangepakt Kerstgala om behalve het Kerstfeest ook het naderende eindexamen te vieren.

Goede Doel Ieder jaar besteedt het Coenecoop College aandacht aaneen goed doel. Soms ontstaan er spontane activiteiten, maar er zijn ook jarenlange tradities zoals deelname aan ‘Zip your Lip’. Dit schooljaar organiseren we in samenwerking met Edukans een schoolbrede actie.

Activiteiten worden georganiseerd met de meest uiteenlopende doeleinden: van sociaal tot voorlichtend en van leerzaam tot ontspannend.

37


Excursies Leerlingen gaan ter versterking van de lesstof met regelmaat op excursie. Deze excursies dienen als toevoeging op de lesstof. Tijdens de excursies moeten er opdrachten gemaakt worden. Deze excursies zijn een belangrijk en derhalve een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Er worden onder andere excursies georganiseerd naar Blijdorp, Corpus, Gouda, Leiden, Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Als leerlingen een buitenlandse excursie maken is dit niet alleen maar ‘leuk’. Voor iedere buitenlandse excursie geldt dat er een gedegen voorbereiding van de leerlingen verlangd wordt tijdens een aantal middagen op school. Leerlingen oriënteren zich op de stad of het land waar ze naar toe gaan en ze bereiden een onderzoeksopdracht voor. Tijdens hun verblijf in het buitenland wordt de opdracht uitgevoerd en bij thuiskomst moet deze verder verwerkt worden in een verslag of een presentatie. Zo is leuk ook leerzaam. Leerlingen van het Coenecoop College komen we onder andere tegen in Aken en Parijs. Leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO kunnen kiezen uit een excursie naar Tsjechië, Londen of Rome. De reis naar Tsjechië gaat eerst naar Pelhrimov, de voormalige zusterstad van Waddinxveen, waar de leerlingen bij een Tsjechische uitwisselingsscholier verblijven. Deze leerlingen komen later in Waddinxveen op bezoek. Vervolgens gaat de reis door naar het culturele Praag. Hier verblijven de leerling ook een

38

paar dagen en daar worden educatieve excursies afgewisseld met vrije tijd. Degenen die ervoor kiezen om naar Londen te gaan verblijven daar bij een gastgezin. Ook voor hen staan er educatieve excursies op het programma en zij zullen hun voorbereide onderzoek in verschillende delen van de stad gaan uitvoeren. De leerlingen die naar Rome gaan verzorgen daar rondleidingen voor hun medeleerlingen en verdiepen daar hun kennis van de oudheden en de cultuur van Rome.

L.O. activiteiten In het eindexamenjaar biedt het Coenecoop College leerlingen de keuze of ze zich in een aantal dagen willen bekwamen in een voor hen onbekende sport of een half jaar lang mee willen doen aan een fitnessactiviteit. In het eerste geval is er een keuze uit een variëteit van outdoor activiteiten, survival in de Ardennen, een water- of een wintersport activiteit. Voor de anderen zijn er lessen bij sportcentra Den Edel en Diana te kiezen.

Maatschappelijke stage Wettelijk is vastgesteld dat een leerling een bepaald aantal uren moet besteden aan een maatschappelijke stage. Het Coenecoop College voldoet al jaren aan deze eis. Ieder jaar organiseert het voor de leerlingen een ‘markt’ waar zij kennis kunnen maken met organisaties die leerlingen graag een plaats bieden. De stages vinden plaats buiten schooltijd. Leerlingen doen op deze manier belang-


coenecoop college | sterk onderwijs rijke ervaringen op en krijgen de kans zo steeds meer ontdekken waar hun interesses en kwaliteiten liggen. Voorwaarde voor de maatschappelijke stage is dat het de samenleving en de leerling iets oplevert. Terug op school wordt gereflecteerd met de leerlingen op hun ervaringen. Via school is de leerling tijdens de stage W.A. en voor ongevallen verzekerd.

39


2 8

praktische zaken

BIJ VRAGEN OF BEHOEFTE AAN EEN CONTACTMOMENT KAN ALTIJD CONTACT WORDEN OPGENOMEN MET HET COENECOOP COLLEGE OP HET TELEFOONNUMMER 0182 - 616055. IN DIT HOOFDSTUK STAAT OPGESOMD WELKE MEDEWERKER VOOR WELK ONDERDEEL VERANTWOORDELIJK IS. Contactgegevens locaties Locatie Waddinxveen Oude Dreef 6 2741 ST Waddinxveen Locatie Boskoop Kievitstraat 54 2771 TD Boskoop Beide locaties zijn te bereiken via: Telefoon: 0182 - 616 055 Fax: 0182 - 631 562 E-mail: administratie@coenecoopcollege.nl Postadres: Postbus 161, 2740 AD Waddinxveen

Schoolleiding Rector: De heer J. Rozema Conrector: De heer J. Kik Interim-coรถrdinator HAVO/VWO bovenbouw: De heer T. Baars en de heer T. Glasbeek

40

Teamleider HAVO/VWO onderbouw: De heer M. Peeters Teamleider MAVO: De heer P. van Zoest Teamleider VMBO B/K en Vakcollege: De heer M. Hoffmanns Interim-coรถrdinator VMBO B/K en Vakcollege: Mevrouw I. Lelieveld Teamleider en Vestigingscoรถrdinator Boskoop: Mevrouw W. van Kooten

Ouderadviesraad E-mail: oar@coenecoopcollege.nl

Stichting Steunfonds Coenecoop College Voorzitter: de heer L. de Jong Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder nummer 41174370


coenecoop college | sterk onderwijs Problemen, klachten en (on)gewenst gedrag Omgangsregels die op het Coenecoop College van kracht zijn moeten zorgen voor een veilig schoolklimaat. Mocht dit -om welke reden dan ook- niet uitpakken zoals gewenst dan zijn er manieren om hier melding van te maken. Persoonlijke problemen kunnen aangepakt worden via de zorgcoördinator, zoals eerder in deze schoolgids beschreven. Om problemen snel en goed op te lossen, zijn de volgende stappen met betrekking tot klachtafhandeling mogelijk: • Klachten of opmerkingen kenbaar maken bij de mentor. • Komt u er samen niet uit, dan kan contact gezocht worden met de schoolleiding, de teamleider van de afdeling of, in het uiterste geval, de rector. • Interne klachtbehandeling via de Klachtenregeling van het Coenecoop College. • Externe klachtbehandeling door de Landelijke Klachtencommissie voor Voortgezet Onderwijs. Het Coenecoop College beschikt over een klachtenregeling waarin beschreven staat op welke wijze een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Daarnaast is er een specifieke klachtenregeling aangaande ongewenste intimiteiten. Voor een zorgvuldige en onafhankelijke afhandeling van klachten is de school aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs.

41


Contactpersoon/vertrouwenspersoon klachtenregeling: De heer J.P. Woldringh

Contactpersoon klachtenregeling ongewenste intimiteiten:

De sociaal verpleegkundige heeft éénmaal per maand een spreekuur met vrije inloop voor leerlingen. Datum en tijd worden per locatie bekendgemaakt. De jeugdarts is telefonisch bereikbaar. Voor het spreekuur kan een afspraak worden gemaakt, ook door ouders.

De heer E. Noordergraaf

Vertrouwenspersonen Mevrouw E.H.J. van Wamel en de heer A. Romein (locatie Waddinxveen) De heer J. van Alphen (locatie Boskoop)

Zorgcoördinatoren De heer E. Noordergraaf De heer J. van Alphen

Schoolmaatschappelijk werk Mevrouw V. Bank Spreekuur voor de leerlingen elke maandag van 12.00-14.00 uur. Afspraken met schoolmaatschappelijk werk lopen via de zorgcoördinator, de heer E. Noordergraaf.

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Holland

Thorbeckelaan 5, Gouda Postbus 133, 2800 AC Gouda Telefoon: 0800 308 32 00 Schoolarts: Mevrouw E. Idema Sociaal verpleegkundige: Mevrouw S. Romijn

Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs Gebouw “Woudstede” Zwarte Woud 2 Postbus 85191 3508 AD Utrecht Tel: (030) 280 95 90 Fax: (030) 280 95 91 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs Website: www.onderwijsinspectie.nl E-mailadres: info@owinsp.nl Telefoon: 1400 (contactpersoon mevrouw Meijer) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.: Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111

Examenreglement Voor klachten die met de (school-)examens te

42


coenecoop college | sterk onderwijs maken hebben is een apart reglement opgesteld, het Examenreglement. Alle eindexamenkandidaten krijgen dit reglement uitgereikt.

Privacy en de Coenecoop College Website

richtje sturen aan info@coenecoopcollege.nl . De meeste leerlingen en hun ouders vinden het juist erg leuk als de schoolactiviteiten zo nu en dan op de website staan.

De website van het Coenecoop College dient o.a. om ouders te informeren over zaken die op school gebeuren. Dat gebeurt met tekst maar indien mogelijk ook met foto’s , tekeningen en ander creatief werk van leerlingen, video’s enzovoort. Daarbij zijn we ons er al sinds 1996 van bewust dat informatie die op de website staat door iedereen over de hele wereld te zien is, en - door het bestaan van zogenaamde “archive” sites - te zien blijft.

Vakanties 2012-2013

Daarom hanteren we een paar vuistregels bij het plaatsen van informatie op de website: • Er worden geen naam of adresgegevens of andere persoonsgegevens van leerlingen (of personeelsleden) gepubliceerd. • Er worden geen volledige namen van leerlingen gegeven. Bij verslagen van schoolactiviteiten worden wel klas en voornamen genoemd, geen achternamen. • Bij foto’s en andere media: als er leerlingen herkenbaar in beeld zijn wordt waar mogelijk toestemming gevraagd voor publicatie. Als een leerling of een ouder bezwaar maakt tegen plaatsing wordt het materiaal verwijderd.

Goede Vrijdag 29 maart 2013

Mocht het ondanks deze regels toch voorkomen dat een tekst of afbeelding op de website is terecht gekomen waar een leerling of een ouder van een leerling bezwaar tegen heeft, dan kunt u een be-

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2012 Kerstvakantie 24 december 2012 t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2013

Tweede Paasdag 1 april 2013 Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013 Zomervakantie 15 juli t/m 30 augustus 2013

43


niet kiezen voor het Coenecoop College? lijkt me sterk!

Locatie Waddinxveen Oude Dreef 6 2741 ST Waddinxveen Locatie Boskoop Kievitstraat 54 2771 TD Boskoop

sterk onderwijs

Schoolgids Coenecoop College 2013  

Schoolgids Coenecoop College, schooljaar 2012 - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you