Page 1

N yhetsbrev 2011/2


Rektor har ordet Läsåret 2011/12 som vi nu ser tillbaka på har bland annat varit ett år då vi firat institutets tioårsjubileum och fortsatt att utveckla vår akademiska verksamhet och vårt uppdrag att främja katolsk utbildning i teologi och filosofi i Sverige. Två händelser från det gångna läsåret kan tjäna som exempel på de olika sätt på vilka institutets utbildningsuppdrag genomfördes. Den första var en gästföreläsning den 29 mars med monsignore Jacques Suaudeau från Påvliga akademin för livet i Vatikanen som samlade över 50 personer. Monsignore Suaudeau gav en omfattande och insiktsfull presentation av de vetenskapliga metoderna och de etiska överväganden som måste beaktas i samband med stamcellsforskning samt de olika livsåskådningarnas förhållande till dessa frågor. Vid mottagningen efter föreläsningen gavs tillfälle till samtal och givande diskussioner. Den andra var nylanseringen av tidskriften Signums hemsida i oktober 2011. Tidigare hade tidningen en egen hemsida och en blogg med nyheter och opinion på en extern sajt, nu integrerades dessa två och resultatet blev en fullskalig nättidning, i sammanhanget noterades en markant ökning av besökare på hemsidan och trenden fortsätter. Nyheter från hela den katolska världen översätts till svenska och publiceras dagligen på signum. se tillsammans med ett urval av artiklar från den tryckta tidningen. En digital ver-

sion av tidskriften har gjorts tillgänglig för nedladdning till smarta telefoner och läsplattor via en digital tidningskiosk: qiozk.com. Signum har även genomfört en riktad satsning på att nå ut bredare i de sociala medierna via Twitter och Facebook, även det med lyckat resultat. Alla dessa förbättringar har gjorts för att ytterligare stärka Signums position som en tillförlitlig och aktuell källa till information om den katolska världen i Sverige. Jag vill slutligen uttrycka min tacksamhet till alla generösa givare som stött institutet genom gåvor till vår insamlingskampanj med anledning av vårt tioårsjubileum. Responsen visar att det finns ett växande stöd för institutet såväl i Sverige som utomlands, vilket är mycket glädjande. De insamlade medlen gör det möjligt för oss att fortsätta det arbete som påbörjades för tio år sedan och min förhoppning är att fler kommer att välja att stödja institutet under det kommande året, både genom finansiella gåvor och genom deltagande i kurser och evenemang! Varma hälsningar och en välsignad sommar önskar,

Philip Geister


Kursverksamheten Under läsåret 2011/12 erbjöd vi uppemot 40 olika kurser i teologi, filosofi och kultur. Kurserna gavs i Uppsala, Stockholm, Vadstena och Göteborg. Dessutom var de flesta kurserna tillgängliga som distanskurser. En tydlig trend är att studier på distans ökar i popularitet och under vårterminen 2012 steg andelen studenter som läser på distans till 74 procent. Genom att erbjuda kurser via vår kursportal på internet ges studenter från hela världen möjlighet att läsa hos oss.

Några höjdpunkter ur

kursutbudet från det gånga läsåret var

Kursen Thomas ab Aquino och hans tankevärld med Ulf Jonsson som gavs i samarbete med Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Kursen hölls i Göteborg med studenter från både Sverige och Norge. Andra Vatikankonciliet efter femtio år med Philip Geister och Anders Ekenberg som gavs i Newmanhuset i Uppsala och som distanskurs. Kursen fokuserade den historiska kontexten och de centrala dokumenten från konciliet. Ignatiansk spiritualitet under ytan med Fredrik Heiding, som nyligen disputerade på Oxfords universitet med en avhandling om ignatiansk andlighet. Kursen gavs som distanskurs. Pilgrimsvandringar och vallfärder förr och nu som leddes av Stephan Borgehammar, professor i teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Kursen gavs i Vadstena.


Forskning vid Newmaninstitutet På institutet sker ett antal forskningsprojekt i samarbete med andra universitet och högskolor. Några av dem presenterar vi här

Caravaggioseminariet Seminariet är ett samarbete mellan Newmaninstitutet, Uppsala universitet, och ett flertal institutioner i Italien. Seminariet introducerar det senaste inom italiensk forskning kring Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) i Sverige och Skandinavien genom kurser och gästföreläsare. Seminariet leds av Maj-Britt Andersson, som undervisar vid Newmaninstitutet och vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. www.newman.se/caravaggio Patristikseminariet Studierektor Anders Ekenberg vid Newmaninstitutet leder seminariet som sedan 2009 är ett forskningssamarbete mellan Newmaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Deltagande forskare och studenter träffas varje månad på Newmaninstitutet för att utbyta idéer och presentera sina forskningsresultat. www.newman.se/forskning

Sharing Ancient Wisdoms(SAWS) Ett samarbete mellan forskare från Kings College i London, universitetet i Wien, Stockholms universitet, och Newmaninstitutet. Dennis Searby, en av projektledarna för SAWS är knuten till Newmaninstitutet som forskare. Den 7–8 juni 2012 var institutet värd för en konferens arrangerad av SAWS med flera ”The Apophthegmata Workshop”, som samlade forskare från hela världen. www.newman.se/apophthegmata


Nya lärare och utm

Newmaninstitutet välkomnar Helena Bodin, docent i litteraturvetenskap, till den ordinarie lärarkåren. Helena Bodin kommer att dela sin tid mellan Newmaninstitutet och Stockholms universitet. Hennes forskningsinriktning är samtida och äldre litteratur, särskilt förhållandet mellan modern litteratur och den bysantinska, ortodoxt kristna traditionen. Under höstterminen ger Helena en kurs på Newmaninstitutet med titeln Ortodoxa ikoner i modern litteratur.

Vi välkomnar även professor Gösta Hallonsten från Lunds universitet som deltidsprofessor i teologi. Gösta Hallonsten är forskare i systematisk teologi och kommer att bli ett värdefullt tillskott till institutet.


märkelser Fortbildning och livslångt lärande

Vi vill även gratulera Ulf Jonsson, som nyligen blev utnämnd hedersprofessor i religionsfilosofi vid Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen i Frankfurt. I och med denna utnämning blir Ulf Jonsson Newmaninstitutets första professor!

Under 2012 lanserade vi ett initiativ för fortbildning på Newmaninstitutet. Idén är att koppla institutets expertis till kurser som riktads till olika yrkesgrupper i samhället, inklusive lärare och företagsledare. En av de kurser som erbjuds under 2012/13 är Världens religioner i ett mångkulturellt samhälle som erbjuds som fortbildning till lärare i religionsvetenskap på mellan- och högstadiet. En annan kurs som planeras för religionslärare utforskar förhållandet mellan religion och vetenskap. I samarbete med Dr. Brian Palmer vid Uppsala universitet och Forum för levande historia utvecklar vi en kurs om civilkurage och moralisk auktoritet. Brian Palmer kommer under Almedalsveckan på Gotland i samarbete med Newmaninstitutet ge två föreläsningar om dessa ämnen. Se www.newman.se/ aktuellt för mer information om dessa evenemang.


Under 2011 och 2012 har Newmaninstitutet varit värd för två unika projekt som syftar till att bygga broar mellan den katolska kyrkan i Tyskland och i Skandinavien. Sibylle Hardegger från Bonifatiuswerk i Tyskland har med bas i hos oss organiserat pilgrimsfärder till olika platser i Skandinavien för tyska pilgrimer och även lett utvecklingen av ett praktikantprogram för katolska ungdomar från Tyskland till de skandinaviska länderna. På Newmaninstitutet har vi under 2011/12 haft två praktikanter från Tyskland som varit till stor hjälp. Alexa Gödde, från Paderborn i Tyskland tillbringade tio veckor i Sverige. Alexa var både på biskopsämbetet i Stockholm och på Newmaninstitutet i Uppsala. På frågan om hennes intryck om kyrkan i Sverige sade hon att ”katolska ungdomar i Sverige är mer engagerade och seriösa i sin tro eftersom det är så unikt här”. En annan praktikant var Lukas Biermayer, prästkandidat för stiftet Freiburg i Tyskland. Lukas tillbringade 10 månader i Sverige med att studera teologi vid Newmaninstitutet och med arbete i vårt bibliotek. Han kommer avsluta sin tid i Sverige med en pilgrimsfärd på cykel från Uppsala till Trondheim i Norge.

Nytt utbildningsprogram i filosofi

Ett nytt utbildningsprogram i filosofi omfattande 90 högskolepoäng med fokus på förhållandet mellan tro, filosofi och vetenskap kommer att starta höstterminen 2012. Programmet omfattar tre terminers studier och ges på heltid, deltid och på distans.


Evenemang och besök Besök från Kraków En delegation från Kraków i Polen med representanter för staden Kraków samt för Johannes Paulus II universitetet besökte Newmaninstitutet den 2 mars 2012. Representanter från Uppsala län och Uppsala kommun var också närvarande och idéer för akademiskt samarbete och utbyte diskuterades. Ett av resultaten från mötet var en formell förklaring om ett samarbete mellan Johannes Paulus II universitetet och Newmaninstitutet. Migration and Climate Change in Africa Under höstterminen arrangerades en diskussionskväll om migration och klimatförändringar i Afrika med professor Oliver Ruppell från University of Stellanbosch i Sydafrika och Andreas Carlgren, tidigare miljöminister i Sverige, samt Newmansinstitutets Christoph Hermann. Evenemanget ägde rum den 8 november i S:ta Eugenia katolska kyrka i Stockholm. Politics and Religion in America Den 21 mars arrangerades en samtalskväll med anledning av presidentvalskampanjerna i USA. Medverkande var Professor John Langan från Georgetown University och Roland Poirer Martinsson, författare och filosof. Moderator för kvällen var Thomas Idergard. Föredragen kan ses på vår Youtube-kanal: www.youtube.com/newmaninstitutet

Bioetik och livet Monsignore Jacques Suaudeau från Påvliga akademin för livet i Vatikanen gav tillsammans med Dr. Markus Mauerer, professor vid Karolinska Institutet i Stockholmen, en kortkurs i bioetik på Newmaninstitutet under våren. Monsignore Suadeau gav också en öppen föreläsning den 29 mars på temat stamcellsforskning och hans arbete med dessa frågor. Hans expertis uppskattades mycket av de mer än 50 deltagarna på föreläsningen.


Newmaninstitutet önskar alla studenter, lärare och vänner en trevlig sommar!

Newmaninstitutet | Slottsgränd 6 | 753 09 | Uppsala newman.se | adm@newman.se | 018-580 07 00

Newmaninstitutets nyhetsbrev  

Nyhetsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you