Page 1

1

Kathapusthakam

÷lrêœv hbñ A˜÷iê ÷hê÷qê BjêXú ÷Jhï? EêvdçŒÖêù lioæïkñù YEï¼ú AEêiêoù H÷ªê AbïkbïJ÷hê dñjñnÓêöj Hš÷¼ê, Jòˆê÷iê oñKïdçï¼êöhªú DsOþú lïmôoï¼ñª, JêXêöEêˆñù ÷hêmhkëêŒ Jñûïiñù, Ajiñù öhêkiñù DTkñhñÈ haêkoiêi QêEJïiñù, oñ>jïiñù JêhjòdïXïiñù ÷gêL ÷gêL oñKù ÷YTñªlqñhêi hJw lEQ÷iiñù ÷OtŒú YïJOþñù oêËvdïJhêöiêjñ Jœï±ïùKk Hjñ¼ñJiêXú SêEïlïöT, JñšŸqñù JñslñJqñù AlLXïOþêkñù. FöBêö¼iñûú lE÷Q lï÷mnù? B öO¼EïdçïlïTï÷kë? Bjú J¯÷Eê? Nê AlE÷kë EïE¼ñù, A˜¼ñù Jòˆñûêiïjñ÷ª? AlöE÷Bê Hjñ dñYïi dXï dUï¼êöEªñù dsƒú ÷dêiïˆú jûú öaloêiï, EêöqöiŸêEñù l÷ª¼ñù. sñ¼ïiïŒ F÷B FTñŒú ÷OêÀêu? Hjðoù Sêu Jñqï¼êu ljñœù ClïöT öJêqŒïkú ÷lös Hªú jûú öO¼˜êjñù JòTï FöBêö¼ JotŒê Föus ödê÷ª JêXï¼X Jöû? CŒ Jêjáù öYqïOþú ds! Sêu Jñqï¼êu lªdç öJêqŒïök Oïjðù fp÷qêù ÷Jˆú hêsï Eïªú ÷Eê¼ñœù Eïöus Eïöus öOsïi÷˜öj ÷hêEï÷kë J¯u, Alu Alöus oêhêEù JàïökTñŒú dïTïOþú B ÷JêqXðök öO¼Eï÷ká hXï, Alöus Jñûðkú ÷JšXú. FöBêjú lkñdçêus÷Èê SêEêöJ öSˆï÷dçêiï, CdçröŒ JêköŒ dïöÈjñöTêjñ Jêjáù? oYáê÷Xê EïŸqú dsiöX? dïªïkëêöY SêöEBïEú Eï÷ªêTú JÈù dsiXù? Sêu dsƒòöªêªñù dsi÷kë dsi÷kë. Akë lE÷Q EðöiBêTï jûêhYú öJˆûêªú öl÷Oþê? AöYêªïEï mjïiêlïkëïŒê. AöYBê mjïiêl÷Œ? AiïEú hê¦ù lioæñù ‹ê÷iêù Hªêiïˆïkë÷këê öEE¼ú? S˜öq jûêhYú öJ÷Tádçù hñdçYê FEï¼ú, AÖêsú öJêkëêiïˆñù Hjñ öJêi÷dçêká. Cø ohiöŒêjêXïöus OòTú YˆêöûŸöE HsŸêEê? jláêiïˆñÈ Oñšï¼qðù Oñšï¼qðù Jrïƒï÷kë, dïöªödçBê? lE÷Qöj BaágtŒêlïEú ÷lös Oïk f‡Ÿöqêö¼iêiï lðˆïv ljêYêi÷dçêw gtŒêlïöE D÷d&ïOþïsŸï ÷dêªYêXlw. C÷dçêw A˜÷iêöTêdçù Yêhoï¼ñªñ. JòˆïEú öOsïi˜iñöT ÷hêEñûú lðˆïv. Cø CŒêöTêjñ Jêjáù? dYñö¼ ds. AlöEêjñ hïTñ¼Eêjñªñ A÷këTï?. jöû¯Œï÷Eù lqöOþˆðkú ðkú Sêu Jûïöˆêûú. Càú ÷dTï¼û, Sêu Eïöus gêLŒê. öJ÷Táêöus lïlöjêªïkëêûú Jrïƒïjñªdç

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


2

Kathapusthakam

FEï¼ñù Dûêiïjñªñ Oïkës YjïJTöiêö¼. AYêjêiïˆêiïjñªñ? S˜öTêjñ hòŒñ˜êöus ÷hêEñûêiïjñªñ. AlöE jê¦ï oò¦Œïv JòöT öJTŒñù. öO¼öE lqöOþTñ¼êu Baáù CŒïjï Jnéödˆñ, Fªêkñù dïöª oñªŒúú Jrïƒ Alu Hjñ öJêslñù ljñŒðˆïkë. Ekë Dmïju Jñ¯iê÷ˆê Alöus, oñªŒ Yñœú Jûêv lêiïv lOþú Døœï JñTï¼êu ÷Yêªñù. F÷Bêjê Alöus SêEòœïjï¼XYú. Ekë joêiïjñªñ÷ˆê, Hjðoù SêEòœïö¼êûïjï¼ñœù D˜ ÷Jsï lªñ AYê dñkïlêkêiYú, A÷YêöT AlöE dsƒú lïˆñ, ÷lLù Yöª jûêù öJˆñù ETŒï. Cdçrñù D÷ûê AYñ÷dêökêö¼? AYïE÷Ÿjú öEkù öYêTðOþêk÷kë öd÷¯? DOþ DOþ¼ú J÷Tªú ÷Oêsñ¯êu ljñœù Adç ÷lXù hòdçjú¼ú. C¼ú o÷Bênê, Hö¼ ÷YOþú öJrï lýŒï B¼ï öl¼Xù. lªêkêaáù Yöª hñûú ödê¼ï Odçï Yjñù. Hêpú Föus ÷hê÷q JöBêö¼ lkïOþú JñTï¼X ÷EjŒú oôt$ŒïökŒñù. hòdçt¼ú Døœïö¼êTñ¼XYñù lká Cnéê. FEï¼êöXËïv DøœñªYïus¦ o÷Bênù ÷lösêªñká. Adç ÷Jšökêö¼ öJêslêlñù A÷kë? Ekë Jêjáêiï, Døœï ÷Ejê¼ðš÷kë ÷Jškú? AöYêö¼ E÷këêXù Jûsïƒ÷Ÿjú d¯ïŒjñù, öO÷ködçê hñÈêEïjï¼ñœrê ölljsïiê. F¦ löàŸïkñù FEï¼ú hYïiêlêûú Sêu lïTòká, hEoæhêbêEêiï oñKïOþú d¯êE÷kë Eï¼êpú Jrï¼öX, FªïˆYñù ET¼ïökëËï dïöª DmïjñÈ BœïÈöj lïqïOþú öJTöªêTñ¼÷kë EkëYú? CŒêöusêjñ gêLáù, jûêù öJˆêiêkñù EökëêjêXïöE Jïˆð÷k? F÷B mjïi÷kë Sêu ds÷ƒ? Eðiñù öJêsOþú Jêkù öJ÷Táêöus JòöT öJTªY÷kë? BXŸöT lïOêjù Alt¼ú hê÷¦ CöYêö¼ dêöTê÷Èêªê!! öd¯Ÿ¼ñù JrödçqJïiê ÷lös lrï ÷Eê¼÷XökBê C¦ öYšú? CÈ Jêkù E÷këêXù oñKïOþú Qðlï¼Xù AYê FEï¼ú ÷YêªXYú. SêEï÷¼êTú dsƒïˆñûú, FEï¼ïŒïjï E÷këêXù hYïiê¼ï d¯ïŒjXùªú. hòdçjú dsƒ hsñdTï ÷J÷ˆê Eð? Föus sñ¼ò EðiêTï öd¯ú, EêXïOþú HÈ Jêjáù öYêsªú dsiêûïjñªê SêEsïiêûú ÷dê÷i÷Eªú. Eð ölnhï¼öûöus hñ÷Œ, Eïöª SêöEªñù ÷Jšï d¯ï÷¼êûú, hYïiêiïökë hYïiêiïökëËï öYêsªú dsƒê hYï ödê÷ªªú. jláêiïˆñÈ Oñšï¼qï Eïus˜¼sïiêiïjñ÷ªêTð? Nê öJêsöOþêö¼. Fªïöˆêªñù dsƒï÷kë? Akë A˜iñù Bq¦ ÷hêömêªñhkë÷këê, ÷hêwöT ölnhù Jûú J¯TOþú JêXñù A÷kë? A÷˜öj öOk Jqïöiêö¼ FEï¼ñù Asïiê÷këê, A÷Yêû˜ Hªñù hïûïiïkë. Eð ölnhï¼êûïjï, EïiE¼ñù Jïˆñù EökëêjñŒöE, Föus ödêösêªú ÷YOþú YêTï, Eïªö¼êûú ödêsù ÷Ydçï¼XöYêjñ joê. öljkïˆú YjöXËï ds÷ƒêˆê, öJêsOþú EêqêiïˆTïOþú öYqïöiêªñù ET¼êŒY÷kë? lEQ Hªú EêXïOþú hñKù JñEïOþñ. sñ¼ïi Yöus O¼ hñkJw ölqïlê¼ï JñqdçTlïv Jêkñù Eðˆïiïjñªú ÷oêödçTñŒú lE÷Qöj Jàïv öJêTñŒñ. öJêTñŒñ.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


3

Kathapusthakam

÷hê÷q CEï ÷Y¼Tð, lEQ dñsŒú ÷YOþú ÷YOþú ööJ Yê÷rö¼Œïi÷dçêw sñ¼ïi JêkñJöqêªJŒï hñˆú hT¼ï Cjñªú hñkJOþ ÷dêök öJˆïi hñûú Yê÷r¼ïs¼ïiïˆñ. lEQiñöT ööJ öYªï EðŸñ÷œêw sñ¼ïi Yöus ÷hv ödêˆï lïTjñª ÷jêhÖŸöq YrñJï öJTñŒêu ÷Eê¼ï. dTlïv Ahtªïjï¼ñª Jñûï Jû lEQ¼ú lkëêŒoòi ÷Yêªï. FTð öd÷¯ ÷löXËï ölÈŒï÷kêöˆsŸï Eï¼ú Sêu öljkïˆú Fq¼ï Jqƒjêù. EêXï¼êöEêªñká. Fkëê öd¯Ÿ¼ñù JêXñù CöYêö¼. AYú ÷Jˆ÷dçê HjêmËiêiï, Clöjö¼êûú öljkïTð¼÷Xê? dïªYú dñkïlêkê÷lê? jlï ÷dêiïˆú Hªú jûú hê÷o BiñÈò FËïkñù öJêökëŒïi ÷dêkê ÷YêªöX. AlEñûêiïjñª÷dçê YEïö¼êjñ fñŠïhñˆñù Dûêiïjñªïkë. YïJOþñù AbïJêj÷ŒêöT Yöª AlöEö¼êûú hEoæhêbêEhêiï d¯ïdçïOþïˆñûú. F¦ lˆù ÷Jšáêkñù AlöEêjñ Yqt÷Oþù Ckë. Fkëêt¼ñù Aoòiiêiïjñªñ YêElöE öl÷Oþêûïjï¼ñªòªñù dsƒú. FBïEú fê÷kˆEñù, aê÷hêaju öhêYkêqïiñù Hö¼iêiï HqïOþñù dYñŸïiñù d¯ú ETªïjñªYú J´ñªïv lOþú löj B¼ïi oôBù A˜¼ñù Dûêiï÷kë Dûêiï÷kë Jñmñœú? F¦iêiêkñù öd¯÷kë lt$ù. Tð öJêÈêlñª Yûñù YTðù Hö¼iï÷kë, ölsñ÷Y Jû AlEñù ClEñù öJTªú JêkJŒï öJêTúŒïöˆBê Hjñ Jêjáù? lkë dŒú OÆù Jàïökê÷Èê˜êöj dïTï¼êu ÷Eê¼ú, Fªê÷k lkë öJê÷Xêù H÷Èê. öJql˜êjúöT úöT AYïE˜ ÷l÷ûêqù JêkJŒï öJêTú¼Xï÷kë AYú hYï, FEï¼ú là B öJql˜êj drù ÷dêkñÈ oêhêEù dïTïOþú oñKïdçï¼êu! A÷YTï Sêu öJTªú JêkJŒ÷Xêûê Eðöiêö¼ ÷Ejêù l¯ù Dûú öSqïƒú ET¼öX. Eïöus YB jûú Jñ÷Táêöq Dûê¼ï Yªïˆïˆú ÷dêidçù FEï¼ú döŒêœ÷Y BiïˆñÈò. Eïöªöiêö¼ lqŒï C¦÷Œêqê¼ð÷k? Hjñ öJêslñù ljêûú? AöªEï¼ñù Dûêiïjñªñ Eïöus ÷dêköŒ Cø Jrdç Jrdçú, Qðlï¼êu ÷lös lrï CkëêYêiödçê Sêu Jêmú lêŸï, Föus Jrdçñù Yðtªñ. Aªñù Jû AûEñù AT÷JêTEñù JêkJŒï öJêTñ¼êöEêªñù Cø QêEJï Eïªïkë, EökëêªêùYjù JñTñùfŒð ÷ds÷ªêöjê÷dç . . . lioæú EêvdçŒÖêiï, CödçBêiêkñù FEï¼ïŒïjï oñKï¼Xù, AYïöEkëêöjiñù ÷dTïOþú Qðlï¼êu Föª Jïˆïkë Jïˆïkë. CEï HÈ Jêkù Ekë BœïÈöj JïTáêv Alöjö¼êöûEï¼ú d¯ï¼Xù, EðiYïEú ÷hêB lðtdçïö¼êªñù ÷lû, lï÷jêböûËï FlïTJáêöªOþê ÷dê÷Àê. CŸöEêjñ Eê÷Xêhïkëꌘ . . . A˜iñöT lê¼ñJw C÷dçêrñù öOlïiïv ‹YïbôEï¼ñªñ. Akë Alöj dsƒïˆú Jêjáhïkë. öOsñdçŒï÷k gtŒêlï÷ˆOþú ÷dêiYïöus ööljêKáù ööljêKáù oôiù AT¼êu ÷Eê¼iê. FBêiêkñù jlï lökáêjEñÜpêiïjñªñ, öJêsOþú EêqlEñûêiïjñªödçê JrödçBêªsïƒïˆïkë. Jñ÷¯öj Oòjñù OòTñù mjï¼sïƒYlöE Jïˆï÷idçïöªiê. A÷Yêû÷kë ljñªYú lj÷ˆªú lOþú Jdç ÷Yꈌï÷k¼ú jê¦ï FsŸï öOªïjñªYú. AYïökêjñ E÷néêù lªïˆïkë Yöus dòYï YðtŒlu ÷Jêkú ÷Jêkú ÷Jšï d¯ï Yªïˆñûú. JñEïOþú EïtŒï dïªð¼ñöT ÷Jšï dˆïöi d¯ñù ÷dêök F¦÷iê lˆù Alu Yöª

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


4

Kathapusthakam

dòmïiïjï¼ñªñ. AöYêö¼ Hêt¼ñ÷œêw Cdçrñù dòYï ödjñJXú. ÷lLù Jñqï JrïOþú ÷Jsï ET¼ñ÷œê CŒiñöT Hêt˜ödçTñŒñù ÷dêkñÈ Dd÷amù ÷Jˆñ: ÷a J¯öE lïTû, Yv¼êkù Alu hYï Eïöus Jêjáù ET¼êu! Ekëoækú dòlœrù ÷dêköŒ oêbEê Alöus, Jûú Eïª Föus lê÷ikñù ölÈù Døsï. DÈïökêjñ JñqïtöYªv lðmñù ÷dêök ÷Yêªï ET¼ñ÷œêw, AsïiêöY OïjïOþñ. AJ÷Œ¼ú ÷Jsï öOkëñ÷œêw A˜iñöT hñsïiñöT lêYïv Oêjï¼ïT¼ñªñûú. AJŒê÷jê Dûú, BjêöXªsïiêu HjYïiêi QïÉêo DTökTñŒ÷dçêw JêYú lˆù dïTïOþñ. Fªêkñù Föus L÷Xmê Eð Bqú lïOêjïOþ ÷dêkkë÷ˆê! ˆê! AöYBê A˜êið? ÷Jê÷qQú Jñ÷Táêwö¼êö¼ Föª÷dçêök lioæê÷iêjñTTúŒú C¦ joù Jï÷Tôê? AY˜êiï¼ú ölsñ÷Y ÷YêªXYê, A˜êiðöE öJêq¼Tlð ölöOþêö¼ HqïOþú ÷Eê¼ï SŸqú JòˆúJêöjêö¼ F¦ lêXTïOþïjï¼Xú. A¦hê¦ù FBêTê FEï¼ñ÷È? A˜êiðöj Cø hŒŸê OBïiñù JdëŸê öhêkiñù hê¦ù Jûê÷dçê÷j Aûï ödêŸêu? FEï¼ïdçrñù lïmôoï¼êu dšXïkë A˜êið CYú! FªïöˆBê öEE¼ú ÷löû? CNöE öYêˆñù dïTïOþñù Cjñªê hê¦ù hYï÷iê? BöjËïkñù l÷jê? Bjú lªêökBê? ÷hêu ÷dTï¼û! Baáù ÷hêEêhñûrï÷Oþ A˜êiï lêiïökTñŒú E÷këêXòœï Yjêù!! AbïJù Døœû˜êiï, öJêsOþòœïiêökEï¼ú ljñù dïöª d¯êu dšòká. AYïEú Eð hñªê÷jËïkñù d¯ðšñ÷ûê? Nê, HêhE ÷OOþðöE, B÷jêTñù dsijñYú. FªïöˆŸEñûêiïjñªñ? ÷OOþï AbïJù Døœ÷Œ H÷Èê, Hªú jûú lˆù hê÷¦ ÷Jšêu o˜YïöOþê÷Èê. dïöª öhêk JñTï¼êu E÷këêXù Yjñù. Eð ölnhï¼û, Hjñ ‹êlmáù lªêkñù öJêsOþú JrïƒêökêªñJòöT d¯êu ClöE Dnêsê¼ï Yªê÷dçêöj? öj? AYú Sê÷Ešñ. ÷hêEú hYáê÷lêqù E÷këêXù JqïOþïˆú ÷dêiê hYï, A˜êiï¼ú öYjö¼êªñhïkë. dïöª Jñös ÷Ej÷Œ¼ú Hªñù ÷Jˆïkë, AJ÷Œ¼ú FŒï ÷Eê¼ñ÷œêw A˜ hñˆñJñŒïEïªú Alöus oêhêEù HªTËù lêiïkê¼ï lkïOþòœñJiêXú. Cø ‹êiŒïkñù A˜iñöT Jrïldêjù Yöª. Alu JñEïƒú A˜iñöT öhêk¼ú dïTï¼ñªñûú. dïTï¼ñªñûú. Jûú Eïª Yöus YñTJw¼ïTiïv HjE¼ù. FBú ÷lXöhªsïiêöY YêElïöT Yöª Eïªñ. A˜ê÷iá A˜ê÷iá hYï, CEï SêöEêªú ÷Jš÷ˆ? AYï¦ ÷Oêaï¼êEñ÷ûê? ÷hêöElïTê ÷Jšöû? dòšïv ÷l÷Xê A÷Yê Jñûðkú h÷Yáê? FEï¼ú dòšð ÷JšñªYê Cnéù, Fªê lê Sêu öJTªú Yjêù. Jñûðkú ÷JšêEïnéÈ lkë JòˆñJêjñ÷ûê JòˆñJêjñ÷ûê ÷hêEú?

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


5

Kathapusthakam

F÷B? FEï¼ïnéê AYð ÷JšX Jñ÷Táêöq., l÷këêjñù DöûËïv ds, A˜êiï Yjêù. CEï jûêw¼ñù HªïOþú ÷löXËï AYñù Blêù÷ˆê! AöYŸEê? Hjêwö¼öus dòšïkñù hšêwö¼öus Jñûðkñù d¯êù! Hjñhï÷Oþê? Nê F÷B? lïmôêoêlXï÷kë? Ckë. ÷hêEêöjËïkñù DöûËïv öJêûú lê, A÷dçê JêXêù. FöBêjñ joêªsï÷iê jûú Jñ¯ ÷Jšï d¯êu. Hªú dòšïkñù h÷šYú Jñûïiïkñù Jñûïiïkñù ÷Jsïiïjï¼ñœqöŒ Hjñ oñKù Hêpú Föus ödê÷ª! A˜êiï¼ú ÷laEïTñ¼ò÷ká? CŒïjï ÷laE Biêkñù Ekë oñKêTê. Fªê Eêöq SêöEöus Jòˆú JêjöE dšïiêv öJêûú ljêù. Biï÷¼êöˆ. ÷a ltŒêEù dsi÷Xöus÷Tkú d¯ú Eï¼ökë, ÷lLù ÷Jšï dö¯Tê ÷hêöE. AYú ÷Jˆ÷dçêw A˜ Alöus HêQoæú öhêŒù Døšï÷i Døšï÷i lïTò Fªú ÷Yêªï. CŸöE BÆêBù hòöŒêjñ £ð!! dï÷šªú öölJðˆú J¯u lª÷dçêw sñ¼ïiiñöT lê¼ñJw JêYïv hñrŸï. DsŸêu JïTª÷dçêw AlöE hê¦ù báêEïOþú JïTª÷dçêw oôdîŒïv Yöus Qùfsïöus öJêqñŒñJqrï¼ñªYñù lïŸï Eïv¼ñª dêv¼ñTŸw JsöªTñ¼ñªYñù, lïjkñJw hñûïEñÈïv öJêrñŒ YñTJw¼ïTiïv YñTJw¼ïTiïv AjïOþú EðŸñªYñù, oêlbêEù AYú Yöus dòšïök dïqtdçï÷k¼ú BÚïsŸñŸYñù oËvdçïOþú BE> EïsúlýYïiïv Ahtªú JïTª÷dçêw dòšïök Eðöjêrñ¼ú JòTï. FXðšú ÷Eê¼ñ÷œêw AlETñŒïkë. F÷Ÿêˆú ÷dêiï? hòö¦êrï¼êöEŸêEñù ÷dêiYê÷Xê? YˆïdçïTöƒrñ÷ªšú ÷Eê¼ñ÷œêw Alu A˜iñöT hñsïiïkêXú. Ajû Ajû ölqïOþŒïv Jûñ jûú jòdŸw Hªêiï öJˆï hsïiñªñ. A˜iñù J¯Eñù! Cømôjê Clöjö¼êûú ÷Yêš÷këê, HjêXï÷Eiñù YEï¼ú Yjï÷kë? AlöEiñù lqöOþTñ÷Œê? Föus J¯ê, hòªêkú aïloù ÷hêöE JêXêöY lká˜ö¼ês¼ù lªïökëTê. AYú dkïm YðtŒú YªïöˆêsŸïiê hYï. lkᘼú hYïiêiïöˆsŸïiê hYï Yêör. CjñªTï÷Oþê, ÷OOþï Eökëês¼ê. Hê dïöª, AlöqêXªêökEï¼ú hiïj÷kë. Fªêkñù. A˜ Alöus ÷hök ÷Jsï CjñªTï¼iêXú. Aödçê Cø Çnï ÷Ej÷Œ öYêTŸïiYêX÷kë? FBêiêkñù Fkëêù Jrïƒú ljöˆ AlöE mjïiê¼Xù. öJêös Jrïƒ÷dçêw Alu lªú ATñŒú JïTªñ. öO¼u öJY¼ñªñYú Jûdç hEoæïkêiï A˜ AlöEêö¼êöûêŒïjï AlöEêö¼êöûêŒïjï dXï FTñdçïOþòªú. GYêiêkñù sñ¼ïi dsƒú ÷Jˆ öEk¼ú A¦ ÷hêmêlêu lrïiïkë. Hjñ dËú YEï¼ñù Jïˆï÷i Yðjò, CEïiñù AT¼ï öl¼êEêlïkë. öJêsOþú Jrïƒ÷dçêqlöus ÷ap÷ŒêTú hñˆï ÷Otªú JïTªú JêökTñŒú

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


6

Kathapusthakam

÷hök lOþñ. AlöEêsŸïiïˆïkë, öYªï hêsêu ÷Eê¼ñªñûú. F÷BTê F÷BTê SêöEêªú öYêTñœù EïEö¼êöjq¼ù? EïEö¼êöjq¼ù? FEï¼ï¼ïqï Blñªñ ÷OOþð! Hê÷pê? A÷dçê EïE¼÷˜öE d¯êu Hjï¼ïqðù C÷kë? ÷OOþï FöBêö¼iê FöBêö¼iê dsiöX? dsiöX? Eð Djñöqêªñù ÷lû, SêöEkëêù Jûñ. F¦ lˆù ÷Jšï Eð? SêEkë ölká˜áê ÷JsïjñªTïöOþ. öJê÷s Eêqê÷iê öYêTŸðˆú? Hjñhêo÷Œêqêiïöˆê÷Èê. SêöEêsŸñœù Eð FXðšú ÷dêiï Fus÷˜öE d¯êX÷kë? Sêu ÷dêiöYêªkë, ölkᘠlªú lïqï÷Oþêûú ÷dêiYê! FªïöˆŸEïûú EïE¼ïnéödç÷ˆê? oñKù JïˆXñ÷ûê? Nê, ölkᘠ÷Jsï CjñªTï¼ñœù CŒïjï ÷Eêlñù, dïöª DøœïŒjñù. Fªïˆê÷Xê Eð B ÷JêqXðök öO¼öus Jñûðkú ÷Jšêu ÷dêXYú? CöYêö¼ ÷OOþï÷iêTêjú dsƒñ? AöYêö¼ SêEsïƒñ, ÷Ejê÷Xê? Døù. Fªïˆïödçê SêöEêªú öYêTñ÷œê EïEö¼Bê EïEö¼Bê C¦ Ajï¼êu Ajï¼êu? êu? Föª Cné÷kë? Nê Fªê Fªê FEï¼ñù YêTê EïusöYêªòœêu, A÷Yê A˜¼ú hê÷¦ öJêTñ¼÷Èê? ÷OOþï¼ú ÷l÷Xê? Adçï÷¦ù dsƒYú hkiêqŒïk÷këTê hiï÷j? A÷àê ÷OOþï¼ï¦ Cnéêªú SêEsïƒïkë. AöYBêTê AöYBêTê SêöEBê öd¯÷kë? A÷Yê FEï¼ú JTðù Jrdçñù Hªïökë÷ªê? Eð nVúVï Døjðöˆöus lêiï÷kêˆú ölOþú Y÷ª. ÷OOþï¼ú Sêu Odçï Yj÷Xê? Eð A˜¼ú E¼ï öJêTñ¼êsñ÷ûêTê? Døù E¼ï ÷Yu JñTï¼êu Ekë joê! Föus dòšïkñù DöûTê öEsöi ÷Yu, Eð F¦ JñTïOþêkñù lšêŒ¦ ÷YEñûú. Alöus öJêkOþ Jñ¯ lEQiñöT lêiïv ÷Jšï lOþlu AlqñöT haEdçòsú Bƒú Odçï lkï¼êu öYêTŸï. lêrJñTdçEïök ÷Yu JñTï¼ñª llþêkïöE kïöE ÷dêök lEQiñöT ÷Yu ljï¼ dòšïv Eê¼ïs¼ï BoôaïOþú DsïÖï JñTï¼ñJiêXlu. lEQ JêkñJw i÷Znéù AJŒï öJêTñŒlöus Jñ¯ oôê÷aêöT Døœêu YñTŸï. Jñös EêqñJw¼ú ÷mnhêöXêjñ Jñ¯ Døœêu JïˆñªYú, B B÷lmŒïv Alw Alöus Jñ¯ ÷lLŒïv Døœêu YñTŸï, CT¼ú jûñûJqñù hêsï hêsï Odçñ÷œêw sñ¼ïiïŒ sñ¼ïiïŒ dsƒYú oYáêöXªú hEoæïkêiï. Alöus Jñ¯ Ekë hñrñdçñÈYú Yöªiê. ölsñöYikë A˜ AlöEö¼êûú lïTêöY d¯ï¼ñªYú. Eð ÷lös BöjiêTê d¯ðˆñÈYú? Sêu ölká÷˜öE hê÷¦ d¯ñöªê÷Èê. ÷lös Böjiñù d¯êu ÷dêJû, Fdç ÷JšXùªú ÷Yêªáêkñù ölká÷˜÷jkú lªú ÷Jšï÷¼êqêEê ds÷ƒ¼öX. ölká˜ö¼¦

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


7

Kathapusthakam

÷Jšáêkñù Hjñ öJêr÷dçêhïkë. ATñŒ JòˆúJêjêöjËïkñù DöûËïv lïqï÷Oþ lïqï÷Oþêûú ljêEê dsiöX. CNöE JTï D÷ûê AYñù Cø ‹êiŒïkú? Alöus Eê¼ú AjïöOþsŸñ÷œêw dòšïv JïjñJïjïdçú AEñglödçˆñ, Ekë joù AYú DøœkïEú ÷lLY Jòˆï. lEQiñöT Eê¼löus öhêˆiïkñù, Yk¼kñù, CT¼ú lrï öYšïi÷dêök JòYïiïkñù, CTiïkñöhêö¼ JsŸï ETª÷dçêw Alöus ÷hkêöJ dñqJù dòŒú dòŒú lïjïƒñ. aêöû J¯ê Eïöus Jñ¯ ösVïiêöiTê! ÷OOþð÷jkú ÷Jš÷ˆ? dïªkëêöYBïEêTê öYBïEêTê Yê÷iêqð SêEï¦ JnéödçˆïYú ödjñdçïöOþTñöŒ? ñöŒ? ÷lLù öYêkïOþöYöus öEiúdòšï÷k¼ú ÷Jšï dö¯Tê. Bpú B YÈï ÷JöšTê ÷lLù ÷OOþð÷jkú ÷Jšêu lká dêTê, ölká÷˜÷jkú ÷lLù ÷Jsñù. AYú EïE¼ú djïOihïkëê÷Œêûê, Hªú ölj÷kêûJŒï dïTïOþïˆöYêªú ETñö¼ ölOþú YÈï÷¼ ÷Jsñù. Nê . . . p . Bpú . . B YÈï ÷JöšTê hiï÷j . . . ÷OOþð FEï¼ú ÷laEï¼Xò! BaáhïŒïjï ÷laöEêö¼ opï¼Xù. Alu Bƒú YÈïi÷dçêw dêYïiïkbïJù ÷Jsï. lEQiñöT hñKŒú o÷Bênù o÷Bênù. Bênù. ÷hê÷E Ajö¼ˆú Fq¼ï dö¯Tê, ÷OOþï¼ú Ekë oñKù. ÷hêöEöus ÷hêöEöus öhêk E÷këêXù dïTïöOþêTOþú dö¯Tê. ÷OOþðöj dòšïv ölÈù ÷dêiêv öJêrdç÷ûê? HjñöJêr÷dçêhïkë, Eðiïdç hïûêöY öJêXOþê hYï. dòšïkú ölÈù ÷dêö¼êjñ dñŒjïöiêªkë. BXŸöT Jñ÷¯ök ölöÈêrñ¼êu YªáñÈYê dòsú! JòTï lªêv EðöiEï¼ú d÷Èkê¼ñª÷kë H÷Èê? A÷YêöT J¯u lEQiñöT JòtŒ Jkë Jkëu öhêkJqïv AhtŒï öS¼ï öSjTïö¼êûú d¯ï YJt¼êu öYêTŸï. dòsïöus AJŒqŸqïklöus Cjñœu Jñ¯iñöT ‹pj÷hšú Hkiêu YñTŸïi÷YêöT Clu jlïöi JTŒï ölˆñª÷këê Fª OïB OïB lEQiïkñXtªñ. lEQiïkñXtªñ. dòšïökêjñ OòTñÈ Jñ¯ Eïsƒïjï¼ñª oñKù BoôaïOþlw YñTJqTñdçïOþlöus Jñ¯öi JòTñYv Csñ¼ï oñKïdçïOþñ. Bpú Bpú ÷OOþð B F÷BTê F÷BTê ÷hê÷E? ÷hê÷E? ÷OOþðöE d¯êöEöBêjñ d¯êöEöBêjñ joù. joù. mjïiêTê J¯ê Eïöus Jñ¯ ÷OOþðöj dòšïv Ekë dêJù. JñŒï ödêqïOþú dö¯Tê! ClöEö¼êûú öJêsOþú hñ÷ª d¯ï¼ûYêiïjñªñ. C÷¦ù lökáêjñ Jñ¯ Clöus Jêkïöus÷Tkñöûªú Yêu Asïƒïkë÷këê Jnéù. A÷˜öE d¯ñ÷ªkñù oñK÷ûêTê Föª d¯êu? Nê, ÷OOþðöj ðöj dòsïEú Ekë Csñ¼ûú. lká÷˜jYú CŒïjï kòoê. dö& lká÷˜öj JñûðkTï¼êu Ekë joê. hŒŸê OBðöj÷T¼ñöT OBðöj÷T¼ñöT JòYïiï÷k¼ú Jñ¯ ÷Jšï d¯ñªöYêjñ oñKù Yúªáê÷ˆê! Yúªáê÷ˆê! A÷dçê Eð Jñûðkñù ÷Jšêsñ÷ûê? Nê, lkᘼYê JòTñYv Cnéù!

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


8

Kathapusthakam

Föus Jñûðkú ÷Jš÷Xê öEE¼ú? ÷löXËï ÷Jšï÷¼ê? Cªú ÷lû, &ðXïOþï÷kë, CEï Hjñ aïloêJöˆ. Fª mjï, dïöªêjñ Jêjáù CEï Fªñù Eðöiöª d¯ðšú hYï A÷˜öE d¯ñªYú! AYú dïöª Sêu öOªïökëËï lkᘠC÷Ÿêˆú ljñù. A˜ lªêv dsƒê hYï, Föª d¯ï¼rïƒïˆú ljêùªú! AYú ÷Jˆú AlöEêªú dJ÷Oþê?. d¯ú JrïöƒêsŸêu JïT¼ñ÷œêw lEQÀú Eïsƒ où¥díï ÷Yêªï. hñšöŒ hñkë¼ú YusTñŒú Œú öJTªïˆú hXhïökëªú dsiX÷dêkêiïjñªñ. C÷¦ù aïloù ClEïlïöT YusTñ Hjï¼v ÷dêkñù YEï¼êiïkë÷këê? ClïöTiñù A˜ Yöª hïTñ¼ï. dñkjêu ÷Ejù lEQ¼ú lðûñöhêjñ ÷Yêªv, GYêiêkñù ClETñŒú öJTñ¼÷kë, OòTê¼ï Hªú JòöT ÷JšïOþê÷kê? AlöE YrñJï DXtŒêu Yöª YðjñhêEïOþñ. FBê ÷OOþð SêöEêöªêsŸ÷ˆöª. SêöEêöªêsŸ÷ˆöª. Tê ÷hê÷E ÷OOþïö¼êªú JòöT YªïöˆêsŸðö¼Tê YªïöˆêsŸðö¼Tê Eð, Cø YXñdçŒú OòTñöÈêjñ Jñ¯ dòšð ÷Jšñ÷ªöus oñöKêªú ÷lös YEáê, Eð FXð÷š SêEïdçù ösVïiê¼ï Yjêù. lkᘟêEñù FXðšú lªê÷kê ÷OOþð? Eð öhêT¼ú dsiêûöYöus lêiï÷kêˆTñdçïö¼Tê. A÷YêöT Alu oêhêEöhTñŒú lE÷Qöj lêiï÷kêˆú lOþñ. drù öYêkï¼ñù ÷dêök öYêkïOþlqöYTñŒú Døœêu Døœêu YñTŸï. Alöus Eêgïiïkñù hêsïkñù YrñJïö¼êûlw DøœkïEú oçðVú Jòˆï. lEQiñöT Jkëu hñkJw J¯u dïTïOþú Jm¼ï Jsªñ. pêiú FöBêjñ FöBêjñ oñKù, oñKù, dïTïOþú öSjïöOþêTö¼Tê Jrñ÷lsï. Jñ¯ hòÖñªYïEïöT lEQiñöT B÷lm÷ŒêöTiñÈ B÷Æêmù. AlqñöT lêiïv Eïsƒïjñªñ J¯öus öYêkïOþ Jñ¯. AlqñöT öEiç öEiçòšïk÷dçê÷r¼ñù EðtOþêökêkïOþú YñTŸïiïjñªñ. ÷hê÷E CEï ÷lLù ÷OOþï¼ú YêTê! ÷OOþï hñˆñ JñŒï Eïªú Yjêù, Eð dïªð¼ñöT d¯ï÷¼ê, AYê JòTñYv joù. AYñù dsƒú lEQ hñˆñJñŒï lïTtª öYêThñÈ Jñûï Alöus ÷Eöj dïTïOþú Eïªú öJêTñŒñ. J¯Eêaáù AlqñöT JòYïiïkñù dòsïöus Oêkïkñù Hªú Hªú Eê¼ú öJêûú ljƒñ. F¦ Eêw Yêu ÷hêpïOþïˆñÈYêXú lE÷QOþïiñöT dòšïkTïOþú ölÈù JqiXöhªú? A÷YêtŒú F¦ lêXù lïˆïjï¼ñªñ. AöYêö¼ GYêiêkñù drùJZJqêiïjï¼ñªñ Cªök jê¦ï hñYv. Jªïdç¯ïEú dòsú lïTtŒï Yªú, Jñ¯ dòšïv ÷JšêEñÈ lrï dsƒú Yª lkᘼú oíñYï. ÷OOþï÷¼Yêiêkñù hYáê÷lêqù hYáê÷lêqù d¯ïö¼êTñŒïökëËïv ÷OOþï ÷lös Böq ÷Eê¼ïiê÷kê? AYú dêTïkë, Yöus Jñ¯¼ïEï lï±hhïkëêŒ EêqñJqêXú. A˜÷iiñù ÷hêöqiñù hêsï hêsï d¯êù. lkᘠ÷Jsï lªê÷k ‹mîhñÈò. lêYïkïöus Jñšï lkïOþïˆú öJêkOþ Cjñœú Jñ¯ lE÷Qöj dòšï÷k¼ú OBï¼ñTŸöq OBï¼ñTŸöq lïTtŒï dïTïOþú ÷Jšï öJêTñŒñ. öJêTñŒñ. Jñûï HªE¼ïö¼êûlqYïöE dòšï÷k¼ú Dwö¼êûñ. JTïöiqJï Eïª lEQ dï÷ªêˆú Jñûï YÈïö¼êûú J¯öus Hê÷jê YÈïiñÈ ATïiñù GšñlêŸï. J¯Eê dXïöiêjñ dŒú hïEïšú YñTtª÷dçêw lEQiñöT dòšïkêöJ Hjñ ödjñhr ödÂ÷dêök. dòösêªú YqïtŒú YjqïYhêiïjï¼ñªñ. o÷Bênù o÷Bênù AT¼êu là. là.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


9

Kathapusthakam

lêYïkïv hñˆú ÷Jˆ÷dçêw A˜iêöXªñsdççêiï. J¯öErñ÷ªšú lêYïv Yñsª÷dçêw QêEJï jñÎgêlù jñÎgêlù dòûú Eïv¼ñªñ. FBêTê ClïöT hñ¼kñù hòqkñù Hö¼ ÷Jˆ÷këê? AYú Hs¼ŒïkŸêEñù AsïiêöY . . . . Hjsïiê÷Yù Akë, Eðiïlöq d¯÷kë Biïjñ÷ª? ÷mê A˜iñöT Jrïldêjù Yöª, CEï HqïOþïˆú Jêjáhïkë. YñXï DTñ¼êöYiêXú dñYdçïETïiïv lEQ HqïOþYú, ödê¼ï ÷Eê¼ïiêv AYñù Yðtªñ. hòªêù d¼ù d¼ù öhuooêi÷dçêw lEQiñöT ÷dTï hêsï. ATñŒñÈ D¨lŒïEú öJêTï÷isïi÷dçêw ÷OOþïiñù, Jñˆïiñù, gtŒêlú öj÷hmEñù lªñ. ÷OOþï¼ú ClïöT Eïv¼êu lká Yêvdjáhïkë. dö& ÷OOþïiñöT hñªïv A˜ d¼ VðöousêXú. Yöus hñªï÷k Cø öYsðù bï¼ê÷jêhñÈò. öj÷h÷mˆEú lEQöi d÷û JêjáhêXú, CT¼ú JkáêXù Jrïƒ÷dçêw HªJöªËïkñù lkë÷dçêrñù ljñ÷œêw Jïªjï¼êu ATñöŒŒñù, JkáêXŒïEú hñªú Hªú jûú YlX öj÷h÷mˆöus Jñ¯iñöT jñOïiñù lEQ Asïƒïˆñûú. C÷dçêw Jñ÷s EêqêiïˆêXú D¨lŒïöEŒïiïjï¼ñªYú. lEQ¼ú hê¦ù o‡á¼ú aðdêjêbE öYêrêu ÷dêJêEêiïkë. öj÷hmu CYïökêªñù lká lïmôêohïkëê÷Œêûú lEQ¼ú Jòˆïjñªñ. Akë F¦ aïloêiï? öj÷hmöus ÷Oêaáù ÷Jˆú lEQ Yï¯iïv Eïªñ öSˆï FXðšñ. FBú? Bú? ödêsŒêiïˆú? hòªú. FEï¼ú lökáêjêÜpê ödêsŒêi öd¯ïöE Hªú d¯Xùªú! AYïöEBê AYïöEBê C¦ ölnhù ÷OOþï o˜Yï¼ï÷kë o˜Yï¼ï÷kë? lisñ÷la÷Eêûú ödêqiX ÷EjŒlqñT÷Œ¼ú Jñ¯iñù hòdçïOþŸú öOªêhYï, B ‹÷amŒTñdçï¼ïkë ï¼ïkë. lêXhTï Yöª mjXù. lEQiñöT hEoæïv Oïjï ödêˆï, YêEêiïjñöªËïv CEïiï÷dçê JñŒï HkïOþú ljñªñöûËïkñù, d¯êu öJêTñ¼êu o÷Bê÷n o÷Bê÷n DÈò. DÈò. lEQ FBê FBê B÷kêOï¼öX? B÷kêOï¼öX? öj÷hmˆE¦ lká BÜpêöXËïv lrïiñûê¼êù. Föus dòsï÷dçê j¹dËïkhêXú, d¯êu ööbjáöûËïv lê Sêu Bm Eïs÷lšï Yjêù. Eð Jêjáêiïˆê÷Xê Jêjáêiïˆê÷Xê dsiöX? CöYêö¼ l÷këêjñù Yhêm ds÷iê? Föus ÷hê÷q Eïª÷dçêkjEñQŒðöE JïˆðöYöus gêLáù. öj÷h÷mˆu ÷OOþï¼ú ÷kêVêiïjñª÷dçê d¯ðˆñ÷ûê? EïEö¼Bê EïEö¼Bê öd÷¯? öd÷¯? Eïöus ÷Eöj lïdjðYê Eïöus ÷OOþï, hòªú hêoù Jrï÷ƒdçïöª öYêTñªYú ÷dsñù Jrïƒú Eêkú hêoù Jrïƒê. Hê Hjñ lkëêŒ oêbEù Yöª. öd¯ñŸqêiê Eïöª÷dçêök ÷lXù. AYï÷dçê Sêu d¯êu Yjêªú dsƒ÷dçê dsiXY÷kë? AöYêªñkë, FEï¼ú Eïöª lká Cnéê, EïE¼ú o˜YêöXËï ds ÷lös Böjiñù ÷Eê¼û, Sêu ÷Eê¼ï÷¼êqêù.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


10

Kathapusthakam

A÷àê AöYêªñù ÷l÷û, ÷OOþðöj mêödêªñù FEï¼ú ÷lû, dö& ÷lös HjêqêlX löj ÷OˆEú lkëdçörêö¼ CYñ÷dêök d¯êu Yjêù AYú hYï. Eð dsiX ÷dêök, FEï¼ú o˜Yù. dïöª ATïOþú lðtdçïOþú YjjñYú÷ˆê! Yªïv Eïªñù lisú lðtŒ lEQöi JñEïOþú EïtŒï dïªïkòöT d¯ñª jùLù gêlEiïv JêXñJiêiïjñªñ öj÷hmE÷dçêw. ÷pê FöB FöBêjñ johêiïjï¼ñù AökëËïv Yöª Clöqêjñ JêhïEïiêXú, Al÷qêTú oùoêjï¼ñ÷œê÷r¼ñù Jñ¯ Oñqï EðtŒêu YñTŸñù. YêöE¦ dïTïOþú HTOþú Odçï JñTïOþ JñTïOþYêXïlqñöT hñkJw Fªïˆïdçrñù AYïöus Eïdçú Jûêv YEï¼ú ööJ Yjï¼ñªñ. AlqñöT ödê¼ïw Jñrïiïv Jñ¯ JñŒï F¦ lˆù ölÈù Jqƒïjï¼ñªñ. öJ÷TáêöE D÷d&ïOþú ÷dêª÷YYêiêkñù YEï¼ú LñXêiï, CEï ÷lösêjêqêlñù löjöiËïkñù Clöq YïjïOþñù hsïOþñù dXïiê÷kê. AYïEïEï CT¼ïöT C÷Ÿêˆú ljêu JêjXhñûê¼Xù. JêjXhñûê¼Xù. QkQ¼Y¦ oñKï¼ïkë, Fªêkñù lEQöi÷dçêökêjñ öd¯ïöE ‘ðiêiï d¯êu Jïˆñª gêLáù GYú lï÷böEiñù Hrïlê¼êu dšïkë. dYïöEˆêù lioæïv lEQ Yöª oñKïdçïOþöYêö¼ Hêt¼ñ÷œêw Cdçrñù Jñqïjú ÷Jsñªñ. hñKŒú EïnãqËY÷i¼êw Jêhöhjïiñª Alöqêjñ EêL÷Œ÷dçêök Yöus ÷hkêöJ dTtªú Oñšï Oñšï lÈï÷dêök Crƒú dïXƒú Jñ¯öi lêiïökTñŒ jùLù Cªñù hs¼êEêlïkë. QkQ÷iêöT¦ ÷JXï öJÖï dsƒêkêöXêªú YñœŒñ˜ öl¼ñJ Yöª? H÷jê Eïhïnù Jrïiñù ÷Yêsñù Jñ¯iñöT J÷âûêqú lïˆú YñTŸï. ÷hê÷q CNöE öJêYïdçïOþú EïtŒêöûöª HªJ÷Œ¼ú &Xï¼ú. CöYBê CöYBê lïjñªñJêjöEêªkë÷këê, &Xï¼êu? öj÷hmˆöEBê öj÷hmˆöEBê d÷röYêö¼ hs÷ªê? AöYNöE hs¼êEê Föus ödê÷ª? FªêkJ÷Œêˆú lê. AlqñöT &Xù oôðJjïOþú öj÷hmu dñsöJ AJ÷Œ¼ú ETªñ. lEQiñöT hñûïEñÈïv YïjiïqJñª EïYùf gùLïiïv öj÷hmöus Jñ¯ lðûñù öYÈï. AJŒú ÷Jsï JYJTOþú öj÷hmöus AjïJïv lEQ Jˆïkïv ÷Otªïjñªñ. öj÷hmElöq dòt¯hêiñù Yöus Yöus öEÖï÷k¼ú lkïOþïˆú hýañlêiï Jlïqïv OñùfïOþñ. hñkJqïv lïjkñJw öSjïƒ÷dçêw lEQ öhökë dñÖïjïOþñ. lïTtª JñIYï J¯ñJqïv AhtŒï OñùfïOþ÷dçêw Yòh>pêoŒïv OñûñJw lïsdòûú Eïªñ. B Oïjï hê¦ù hYï Jñ¯¼ñˆEú dñnödçTñ¼êu. lEQ JöàŒïOþú öj÷hmöus Jñ¯iïv YTlï, ltnŸw¼ú hñªú öYêˆïˆñÈYê, öYêˆïˆñÈYê, lðûñù lkñYê÷iê? AlqñöT AXïlïjv Yñœïöus oçtmE÷hšlu ÷h÷kêˆú OêTï. Akë CEïödçBïEê BïEê Cø hñûú? hñûú? AöYê¼rïOþú hêšêù, Baáù Eðiê YïjñETöiêªú öYêsªú Yê öd÷¯! ÷a oò&ïOþú ÷lXù ÷J÷ˆê, CökëËï÷k ÷Oêjödçêriêlñù ClïTêöJ. A÷àê Fªê ÷lû ödê÷ª, FEï¼ú Eïöus JñûðkTï¼êu Yªê hYï. AYú ÷lû, C¦iñù BmïOþ öEk¼ú AYú Eïs÷lšï÷¼êqò÷ª, j¹÷œê¼bïJká. Jñ÷¯hökêö¼ CŒïjï Blò÷ª H÷Èê, AYú JrñJáê hYï. lEQ dsƒ÷dçê j÷hmu dïöª Hªñù B÷kêOïOþïkë. fëøorïOþêlqñöT öhêk OdçñªYïEïöT ööJ öJêûú hñûú ÷h÷kêˆñitŒï YñTJw¼ïTiïv YrñJï. BtŒl j¹ù YTiêu lOþïjï¼ñª jï¼ñª YñXïiñöT ÷JêXJŒïökŒï AiêqñöT ööJlïjv. CöYTñŒê öJêrdçê÷lê?

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


11

Kathapusthakam

Cø ÷Oˆöusêjñ Jêjáù?, hêsú Sêu hêšï Yjêù. lEQ Jñûï DitŒï AYú lkïOþú hêšï, Hdçù Ajö¼ˆïök hñûñù. JêkñJqvdù AJšï öJêTñŒñ. öj÷hmu AlqñöT JñOŸöq Odçï JñTï¼ñ÷œêw öEsñJïv Y÷kêTï YrñJï Alw. h÷š ööJ öJêûú öYêkïOþ Jñ¯öi lïjkñJwöJêûñrïƒú Hjñ¼ï ÷Jšêu djñlŒïkê¼ï. djñlŒïkê¼ï. Alw FXðšú Jñûï DitŒï Jñ¯ ÷Jšêu djñlŒïv Eïªú öJêTñŒñ. öj÷hmu JñûïiñöT CTOþêkïv hñKhhtŒï lmŸqïkñÈ dtlþY oêEñ¼qïv AhtŒï öS¼ïö¼êûú Eê¼ú dðkïiñrïiñù ÷dêök AlïöTiêöJ lˆŒïkñù EðqŒïkñù OkïdçïOþ÷dçêw Alw Jñûï lýŒêÇYïiïkE¼ï. ÷Oˆê ÷JšúXï÷kë? Eïöus Jñûðöj OBù OBù Jûdç JûdçlïöTêªú E¼êu ÷Yêªï. ÷Yêªï. dû÷Œkñù HŒïjï lïjïƒñ ÷hêöq CöYêö¼, Jñûï ATï¼êu Ekë dêJù. JÈu Hê÷jê dòYï dsöƒöª dïjï ÷Jšôê A÷kë? ÷Ejù Jqiû, ölTïö¼ˆú Jrïƒê A÷˜ù ÷OOþïiñù Hö¼ CöŸŒñù. AYïkñù hñöªBêOþ hñöªBêOþ ÷lLê¼ð÷¼ê. ÷lLê¼ð÷¼ê. öJêkOþ Oþ Jñ¯ Hªñù ÷Eê¼êöY ÷Oêªïjï¼ñª lEQiñöT dòšï÷k¼ú j÷hmu Yöus öJêk YÈï ÷Jšï. OBï¼ñTŸqïv OBï¼ñTŸqïv öS¼ï öSjïOþú d¯êu YñTŸï. YñTŸï. ÷Oˆê ÷dTï¼êYTïOþú Yê E÷këêXù. AbïöJqJïiêv . . AöYêªñká, ÷Oˆu ÷lLù E÷këêXù d¯ï÷¼ê, Jrïiñœ÷r ÷Oêj löjê÷Èê. AlqñöT hñkJqïkñù JñûïJqïkñù hêsï hêsï öS¼ï öSjïOþlu dòšïv BƒTïOþñ. jYïoñKŒïöus dñYïi hêEŸw ÷YTñJiêiïjñªñ ÷YTñJiêiïjñªñ A÷dçêw lEQiñù, öj÷hmEñù. öj÷hmöus Jñ¯ lEQiñöT dòšïv dk lˆù Døjï ÷Jšï d¯ñ÷œêw A¦Eêqñù JïˆêöŒêjñ d¯ú oñKù dJjêEêiï lEQ AlqñöT Jñûï dïªï÷k¼ú YÈï dïTïOþñ. Bpú ATïOþú ödêqï¼ú öj÷h÷mˆê. öd÷¯ Jñ¯¼ú JkïöiqJï EïJôê, Eïöuskëê öYêqiñù SêEïªú ödêqï¼ñ÷h! JñŒï ödêqïö¼öus ödêqïö¼öus öj÷h÷mˆê, FöBêjñ FöBêjñ oñKê pêlò. pêlò. . . ölnhï¼û ÷a Eïöus Jñûðkñù Cªú SêETïOþï÷ˆ lïöTê÷Èê! öj÷hmElqñöT JòYïiïv öljkïˆú dòšïv d¯ïi÷dçêw lEQ iZêt< oôt$ù Jûñ. dïöª lkïOþòjïöiTñŒ Jñ¯ JòYïiï÷k¼ú ölOþêƒú YÈï. Bpú dYñö¼ Föus Jñûï ödêqï÷¼ê Cªú? dYñö¼ ÷JšáêökŸEêTï ÷JšáêökŸEêTï JòYïkú ÷J÷sê? Fªê dïTï÷Oþê, lEQ Jñûï dï÷ªêˆú YÈï öJêTñŒ÷dçêw Jñ¯ JòYïiñöT hoïkñJöq AiOþú öhökë dòûïsŸêu YñTŸï. Bpú . . p÷˜ . . B . .Døù . pêlò . lEQiñöT öSj¼ù Ditªñ. öj÷h÷mˆê FŸEñöûöus OBï¼ú OBï¼ú dïTïOþú Jñûïðkú d¯êu? d¯êu? Ekë jo÷ûê? ÷Oêaï¼êEñ÷ûê ÷hê÷q? Eïöus Eïöus Cø ÷Yuljï¼Oþ¼ ÷dêköŒ OBð OBð dïTïOþú HTOþú JñûðkTï¼ñöªêjñ oñKù . . Sêu F¦ oôdîù JûYê. lkñYê÷Xê Föus Jñûï öj÷h÷mˆê? lkñYê÷Xêªê? BE¼ê÷Eöj lkïdçsïiïkëêªú dsiï÷kë AYê! Fªêkñù C÷¦ù lkñdçù ÷l÷Xê ? CEðù lkñYêiêkñù ödê÷ª Eïöus JñûðöjêjrJú ÷lös Yöªiê, Eïöus ÷OOþðöj ÷Eöj eëêšê.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07


12

Kathapusthakam

÷OOþðöj JñûðkTï¼êsï÷kë? EïEö¼Bê EïEö¼Bê, Bê, dòšð dòšð d¯XYú Yöª HêXŒïEñù oùÆêBï¼ñªú oùÆêBï¼ñªú dsƒ ÷dêkê. ÷dêkê. AöYBê AöYBê? Bê? Al¼ïöYêªñù lkëïnékë. HX¼dçòsï. p pp p oYáù dsƒêv dòšïkTï¼ñ÷ªkñù joù Jñûðkú d¯ñªYê ÷hêöq. ÷Ejê÷Xê? ÷OˆöEöus Jñûï A¦¼ïnéê÷iê? dïªïkëêöY? JòYðöj öYêq Jñ¯öi Oñšï dïTïOþïjï¼÷kë? Fªê ATïOþú ödêqïö¼öus Jñûï . AYökë AYökëTð hiï÷j Sêu öOàñöª? CŸöEêjñ ödjñËrdçñÈ öd¯ú! öj÷hmöus AûïJw lðtŒú lEQiñöT dtlþY Jñûïiïv lªTï¼ñ÷œêw Alw dñqJù öJêûñ. Alw dïªï÷k¼ú ööJ Eðˆï öj÷hmöus Aûïiïv öhökë YTlï öJêTñŒ÷dçêw Jñûïiï÷k¼ñÈ Jñ¯iñöT LhE ÷lLY JòTï. öj÷hmöus Jñ¯ lEQiñöT JñûïiïkêöJ Jñ¯dçêv OðšïOþ OðšïOþú EïsOþñ. lEQiñöT ÷hkêöJ EïtlýYïiñöT dñqJù öhêˆïˆñ. Cømôjê Clöq YEï¼ú gêjáêiï JïˆïiïökëËïkñù AlqñöT AEïiŒïiêiï JïˆïiYïv CøiñÈlu ÇZêt<EêXú, öj÷hmu ööal÷ŒêTú E>ï dtƒñ. FBê JȼñˆEú ¥díïiêiï÷kë? Eòsú lˆù ÷hê÷q! Fªêkñù Eïöª lïTêu ÷YêªXïkë. CŸöE hñˆïiñjñ˜ï hñˆïiñjñ˜ï öhêkiïökêö¼ dïTïOþú Jqï¼êu FBê FBê Hjñ joù! joù! jöoêö¼ ÷OOþï ÷Jsï ljñœù Yðjñù! jê¦ï Sêu AlöqêsŸñœù l÷ª¼÷ˆ? A÷àê J¯Eñûêlñù FusTñŒú. Föus ödê÷ª Hª›‚ú öOàò÷ª, AlöEêsŸðˆú hYï. J¯öus Jêjáù Yv¼êkù j÷h÷mˆ÷EêTú dsiöûªú lEQ YðjñhêEïOþñ. mjï ÷Eê¼öˆ, ABjð ABjð&ù Bjð&ù ÷hMêlýYhökëËïv ïv FEï¼ú o˜Yê. ÷Oˆu öJêsOþú aïloù Jrïƒú ÷dêiê hYï÷ˆê, EêqöŒ JòTï Jrïƒêököus ÷Oêj÷dê¼ú Eï¼ñù. dïöª Cª÷Œ¼êqñù gùLïiêiï d¯êù. Föus ödê÷ª EïEö¼Bê EïEö¼Bê Sêu Yjê Hjñ o˜êEù? o˜êEù? öj÷hmu öJˆïdçïTïOþú lEQöi AhtŒï OñùfïOþñ. BkïùLEŒïökkëêù hsªú lEQ AlEï÷k¼ú dTtªú Eïªñ.

(YñTjñù...) ñTjñù...)

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

22/01/07

vezhampal  

http://www.newkambikathakal.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you