Page 1

Page |1

hê¥oùLhù by

[

÷hêpïYú

CYú A˜iñù hJEñù dËêqïJqêlñª Hjñ Cuöo‚ú JZiêXú.

EïŸqñöT Agï‹êiŸw Asïiï¼ñh÷këê? JòTêöY, fêùLëòjïkñÈ hkiêqï ÷OOþïhêt/Busïhêt oñj&ïYlñù jpoálñhêi HŒñ÷OjkïEú mohithan_a@yahoo.com Fª lïkêoŒïv f‡ödçTñJ. ]

‹Jêmú öölJïiêXú Cªñù ÷Jê÷qQú lïˆñ lðˆïökŒïiYú. Æ:ú Jqïiñù TøxOñškñù lêiú÷Eêˆlñöhkëêù Jrïƒú AlöEŒñ÷œê÷r¼ñù o‡áiêlêsñûú. dYïlñ÷dêök lªñ Jisïi÷dçêw D˜sŒú Eïklïq¼ñ ölOþïˆú AJ÷Œ¼ú JisêöEêjñöœTñª A˜öiiêXú Alu JûYú. GJ÷amù EêvdYú_EêvdŒïjûú lioæñûêlñù hêkYï¼ú. fêËñ÷aáêLzîêiïjñª gtŒêlú Görˆñ ltnù hñudú Hjñ AdJTŒïv hjXödçˆñ. Cjñ lðˆñJêöjiñù bï¼jïOþñ ETŒïi lïlêphêJiêv gtŒêlïöus hjX÷mnù hêkYïiñù hJEñù Hšödçˆñ. Fªêv gtŒêlïöus ÷Qêkï kgïOþYïkòöT öOklïEñù hJöus lïaáêgáêoŒïEñù Alt¼ñ djopêiù ÷lûïlªïkë. AŸöE Alt Cjñljñù B öJêOþñlðˆïv QðlïOþñlªñ. hêkYïiñ÷TYú Jê×iïv iñlYôù hñšïi Hjñ mjðjhêiïjñªñ. dkjñù AljñöT oêpOjáù hñYökTñŒú ATñ¼êu ±hïOþïˆñöûËïkñù AEúYoæñù AgïhêElñhñÈ Hjñ £ðiêiï hê¦ù Alt QðlïOþñ. Fªêv iñlYôŒï÷k¼ñ Jêkòªïi oôEúYù hJEïv Yöªdçšï ÷ljòªñª lïJêjŸw Alt Asïiñªñûêiïjñ÷ªê? CEï JZiï÷k¼ú... ``Eð BöJ lïitŒñ JñqïOþ÷këê? ÷dêiï JñqïOþïˆñlªñ l÷këêù Jrï¼êu ÷Eê¼ú!`` hêkYï hJ÷EêTú dsƒñ. Alt Yïjïƒñ ET¼ñ÷œêw dïªïv µŒhêTñª lðX¼ñTŸöq ‹Jêmú J¯ñöJêûñrïƒñ. ''F¦ oñ>jïiêöXöus A˜!`` Alu AYïmiïOþñ. Jrïƒ GYêEñù EêqñJqêiï oôEúYù A˜iñöT BJêj lTïlñJw B iñlêlïöE lkëêöY ¦oïdçï¼ñªñûêiïjñªñ. lðˆïv Alt bjï¼ñª ÷Jêˆx oêjïiñöT DÈïkñù ÷EtŒ fëøoïkñù HqïdçïOþ EïnïŠgêLŸw AljsïiêöY JêXêu dšñªïT÷Œêqù JêXêEñù Boôaï¼êEñù Alu Y¦ödçTñJiêiïjñªñ. CustöEšïv EïªñlêiïOþ hê¥dñ¦ f‡ŸqñöT AEñgl lïljXŸqñù JZJqñhêXú AlEïv Cø lïJêjù EïsOþYú. DTu Yöª ‹Jêmú JñqïOþñ ÷lnù hêsï lªñ. öJêTñù÷lEkñù OòTñù BiYïEêv ntˆïTêöY kñËï hê¦ù DTñŒêXú Alu DøXñ÷hmÀökŒïiYú. ÷jêhù Eïsƒ Alöus hêsïv Hjñ EêLJEáJöi÷dçêök dšï÷Oþtªñ JïTªú oôt¯hêk YïqŸï. hJEú ÷Oêsñù JsïJqñù lïqœñ÷œêw fkïnõhêi B mjðjŒïkñù AYñ oò&ï¼êu Alu Jêˆñª ±Šiïkñù B A˜ AgïhêEïOþñ. Jnéödçˆñ hJöE lqtŒïi EêqñJqïv Eïªñù láYáoíhêiï lïaáêgáêolñù B÷jêLálñhñÈ Hjñ HŒ dñjñnEêiï Alu lqtªïjï¼ñªñ.

http://groups.yahoo.com/group/ammakkili

hê¥oùLhù


Page |2

‹Jêmú OïEúYiïkêûñEïv¼ñª A˜öi ±ŠïOþñ. O>EŒïöus EïshñÈ mjðjù, Hš Cr÷dêkñù EjÀêŒ ohýŠhêi hñTï, lïTtª Eðk¼¯ñJw, YñTñŒ JlïqñJw, öEÖïv EïsƒñEïv¼ñª hêsïTohýŠï, Avdù YTïOþöYËïkñù h÷Eêpjhêi B DTkïök hïEñohêtª lit, Cs¼ï¼ñŒïi oêjïiñöT lïTlïkòöT öYqïƒñJêXñª oñ>jhêi ödê¼ïw¼ñrï, lTïölêöŒ EïYù,flñù YñTJqñù... A•u F¦ gêLálêEêiïjï¼Xù! Alu ööJ JrñJêu Frñ÷ªš÷dçê÷r¼ñù A˜ OïEúYiïv EïªñXtªñ dꦟw FTñŒú ATñ¼qiï÷k¼ñ EðŸï. ‹Jêmú Yöus hñsïiï÷k¼ñù. Jñös ÷Ejù öfVïv Yïjïƒñù hsïƒñù JïTªñ. JTñŒ hðEOþòTïv ‹Jêmú lïitŒñ. BöJ Hjñ ÷fêt eðkïŸú. Y÷kaïloù JûñdêYïiê¼ï ölOþïjñª fëòeïkïù Jûê÷kê? ÷lû. A˜iñöT oñ>jjòdhêXñ hEoæñEïsöi. kñËï¼ñÈïök QlêEú Hjñ YñTïdçú. A˜öi¼ñsïOþñÈ Hê÷jê haêkolïOêjlñù AlEú Hjñ YrñJv ÷dêök ÷YêªñªñûêlXù. lðûñù A˜öi JêXXöhªñ ÷Yêªï. A˜ JïTªñ JêXñù. C÷dçêw FEúYñ JêjXù dsƒñ öOkëñù? Hjñ lrï JöûŒï. m}hñûê¼êöY FrñŒñ÷hm Avdù Eð¼ïiïˆñ. ±Šêdòtlþù AYïEñ÷hök JisïEïªú eêEïöus ÷hê÷ˆêsïEñ ÷hökiñÈ Jdçú DitŒï. oêlbêEù ödëit Dd÷iêLïOþú Hjñ lit hñsïOþñ. Jûêv oôêgêlïJhêiñù Ašñ÷dêiYêöXªñ ÷Yꪌ¼lïbhêXñ hñsïOþYú. ÷hm driYñ÷dêök Cˆú hñsï¼ñdñsŒïsŸï. pêqïökŒïi÷dçêw Tïlï¼ñhñªïv A˜. J¯ñJw Ak&áhêiï FlïöT÷iê Eˆú G÷Yê lïOêjŒïv hñrñJï Cjï¼ñJiêXú. eêu eñwoçðVïv JsŸñªñ.FËïkñù OòTñJêjXù DTñŒïjñª oêjï hñˆïEñ ÷hök öYsñŒñ lOþïjï¼ñªñ. öl¯iñöT EïshñÈ JêkñJw Avd÷Ejù Alu ÷Eê¼ïEïªñ. ``A˜ DsŸïiï÷kë?'' hêkYï A÷dçêrêXú ‹JêmïöE JûYú. ``A.. Ckë. SêEïŸöE Tï.lï. JûŸïjï¼ñJiêiïjñªñ.. Böˆ, EðöiEúYê JïT¼êƒYú?'' ``Föus hñsïiïök eêu JsŸñªïkë÷˜!'' Fªñù dsƒú A˜÷iêöTêdçù ÷oêeiïv Cjñªñ. A÷dçêrñù Alt oêjï YêÛïiïTêu öhEö¼ˆïkë. ``giËj &ðXù!'' Fªñ dsƒú Alu Avd÷Ejù A˜iñöT ÷Yêqïv Oêƒïjñªñ. A˜iñöT hñTïiñöTiñù lïitdçïöusiñù o˜ï±L‡ù Alöus môêoŒïv Jktªú hŒñdïTïdçïOþñ. ``Sêu JñsOþñ÷Ejù A˜iñöT hTïiïv JïT¼öˆ?'' dYïƒ oôjŒïkñÈ hJöus A÷d& Eïjoï¼êu hêkYï¼ñ Jrïƒïkë. Alt lðûñù Tïlïiï÷k¼ñ ÷Eê¼ïiïjñªñ. ‹Jêmú A˜iñöT hTïiïv Yk dòÛï. Hjñ lmŒñJòTï A˜iñöT E¬hêi Jêvl¯JqñöT gùLï BoôaïOþñ. B hTïöus BrŸqï÷k¼ú Yk Hªñ JòTï YêÛïölOþú Yöus hñKŒïEñhñªïv Ditªñ Eïv¼ñª hêsïTŒïEñ ÷hökJòTï B hñK÷Œ¼ñ ÷Eê¼ï AŸöE JïTªñ. F¦÷Ejù AŸöE JïTöªªsïiïkë. ÷Ejïi hi¼ŒïEïTiïv A˜iñöT lïjkñJw Yöus hñTïiïrJöqiñù öEÖïöEiñù Y÷kêTñªYú AlEsïƒñ. kñËï¼ñÈïv Jñˆu öJêTñœïjïöJêûú ölˆïlïsOþñ Eïªñ. AlöE ööJ öJêöûêªñ öYêTêu ööbjáhïkëêöY ‹Jêmú JñrŸï. ``Ds¼ù ljñöªËïv JïT¼êù ÷hêöE!'' hêkYï dsƒñ. ``Sêu ClïöT JïT÷ªêqêù. A˜ hñsïiïv ÷dêiï JïT÷ªêqò.'' http://groups.yahoo.com/group/ammakkili

hê¥oùLhù


Page |3

``AYñ ÷lû. Eð Föusêdçù JïT÷ªêqò. Jˆïkïv CThñû÷këê'' AYñ ÷Jˆhê¦iïv ‹Jêmïöus “aiù YñÈïŒñTïOþñ. Alt Cjñljñù ÷oêeiïv Eïöªrñ÷ªšñ. A÷dçêw A˜iñöT Aiƒ oêjïŒñœú hñªï÷k¼ú dêqïlðXñ. JXËêkñJqñöT Jê× hsƒ÷dçêw hñªïv höšêjdòtlþatmEù, Eïsƒñ Yñqñœïi öOEúöYŸïu Jjï¼ñJw, AYïEïTiïök öJêYïdçï¼ñª Oêv. dOþfëøoïöus ÷hök YïqŸïiêTñª hêk. A˜ oêjï ÷Eöjiê¼ï hñsïiï÷k¼ú ETªñ. ‹Jêmú dïªêökiñù. ``A˜öi Sêu öJˆïdçïTï÷Oþêöˆ?'' öökšXOþú JïTªú GYêEñù hïEïšñJw¼ñ÷mnù ‹Jêmïöus ÷Oêaáù. ``Dù...'' Ds¼OþT÷lêöT hsñdTï. AYñ ÷Jw÷¼ûYêhoù ‹Jêmïöus ööJ A˜iñöT öEÖïkòöT Oñšï ljïƒñ. B Eïhïnù AlEsïƒñ, OòTïv Eïªñ j&÷ETêu oêjï hêsïv Eïªñ hêšïiïˆïjï¼ñJiêXú A˜. ÷jêhêlýYhêi Yöus mjðjŒï÷EêTú ÷OtŒlu A˜öi CsñöJ dñXtªñ. Yvohiù Gös¼ñös E¬hêi Yöus hêsïkòöT HjêXïöus ööJJw Crƒñlªú Yöª hñsñ¼ïiYú hêkYïöi Hjvdù Aoôziê¼ï. lï¢Yïiïkêûñ JïTª G÷Yê lðtdçñhñˆkñJw Yªïv lïjñªñlªYñ ÷dêök. hJöus OñTñmôêoù JrñŒïv dYïOþ÷dçêw G÷Yê dñqJù dñEt„ÓöhTñŒ ÷dêök. Alt HêtŒñ: gtŒêlïöus LêWêkïùLEŒïv hYïhsª jêlñJw. Hjñ dñXjkñù JrñŒïökêjñ OñùfElñù öJêûú Yêu lïJêjlYïiêlñhêiïjñªñ. C÷dçêw aê ClïöT Yöus B dri iølþEù YïjïöJ lªñ÷lê? öölbláù ljwOþ÷iJïi ÷oîpŒïöus DslJqïv Eðjñ ödêTïiñªYêiï Hjñ ÷Yêªv. d÷& ATñŒñ JïT¼ñªYñ hJEêXú. ATïlišïv Hjñ Bqv. AjñYú!!! CYñ öYšêXú!!! dêd÷fêbù Alöj EïnïŠOïEúYJqïv Eïªñù dï÷ªêˆñlkïOþñ. ``A÷˜...'' dYïƒ oôjŒïv ‹Jêmú JêYïv lïqïOþñ. ``púDù..'' hêkYï Aoçnéhêiï hòqï. ``OòöTTñ¼ñ÷ªê...?'' ``púDù...'' ``Sêu öJˆïdçïTï¼ûê÷iê..?'' ``Dø..Døù..'' hêkYï lïo˜YïOþñ. ``Föus A÷˜...'' Alu lðûñù lïqïOþñ. Hdçù hê¥÷apöŒ CsñöJ dñXtªñ. hêkYïiñöT öSjïƒhtª hñkJqïv hê¥÷oîpŒïöus G÷Yê AkJw DijñªYú Alt Asïƒñ. ÷apù .... FlïöTöikëê÷hê.. Asïiïkë... Hjñ oçtmEŒïEêiï Y÷kêTkïEêiï öJêYï¼ñªñ. Alt Jêvl¯Jw ÷OtŒñjoï. Hjñ ööJ öJêûú YñTJqïv Drïƒñ. A˜iïök gêlhêšù hJu ±ŠïOþñ. ``A˜Àú OòöTTñ¼ñöªËïv Sêu hêsï¼ïT¼êù'' Alu ATñŒ Eœjïˆñ. ``Dù.. ÷lû.'' hêkYï AlöE CsñöJ dñXtªñ. Alöus OñûñJw AljñöT JrñŒïv Hjðsu OñùfE÷hJï. ``Föus ödꪘÀú O¼jiñ˜...!!'' ``Föus ödêªñ÷hêöE...'' A˜ lïJêjlïlmiêiï. ‹Jêmú Hjñ Jêv A˜iñöT JêkïEñhðöY Jišï ölOþñ. oêlbêEù A˜iñöT JXËêkñJöq Y÷kêTñªYïEïTiïv oêjï Avdêvdhêiï DitŒï. Hdçù B hïEñoù http://groups.yahoo.com/group/ammakkili

hê¥oùLhù


Page |4

B÷lêqù BoôaïOþñ. hêkYïiñöT hñKlñù öEšïiñù JrñŒñù Alu D˜Jw öJêûú ödêYïƒñ. Yöus YñTiïTñ¼ïv GöYkëê÷hê YjùLŸw dêiñªYú hêkYï YïjïOþsïƒñ. hEoæïv Jêhù EñjƒñödêEúYñªñ. AöY, Yöus mjðjù HjêXïöE öJêYï¼ñJiêXú. A÷Yohiù , A˜iñöT OñûñJ÷qêTú ‹Jêmú hñKhTñdçïOþñ. B ÷YEbjŸw Alu hñŒï. dïöª AhtŒï Odçï¼ñTïOþñ. ``púDù...'' Aoôêaáhêi Hjñ Sj¼ù hêkYïiïv Eïªñitªñ. kñËï¼ñÈïv Alöus dàu ölˆïölˆï Eïªñ. Yöus CTYñJêvhñˆú A˜iñöT JêkñJw¼ïTiï÷k¼ñölOþú Alu öhökë ÷h÷k¼ú öJêûñlªñ. AYïöEêdçïOþú A˜ JêkñJw AJŒïö¼êTñŒñ. ``A÷˜... Föus ödêª÷˜...'' ``Jñˆê .... A˜Àú lkëêöY ljöXTê.. ödêªñJñˆê...'' Hjñ ööJ öJêûú Alu A˜iñöT fëøoïöus öJêqñŒñJw lïTñlïOþñ. {êiïkëêYïjñEYïEêv oôêYÔáù Jïˆïi hê¦iïv B JñOJñùgŸw dñs÷Œ¼ñ YÈïöŒsïOþñ. B hêsïök JjïlûñJqïv Alu OñûhtŒï. öJêOþñJñƒïöE÷dçêök Døœïiòœï¼ñTïOþñ. Hdçù oêjïiñöT JñŒú HšdçïTñŒŒïEú ArïOþñ. lïJjù öJêûú ödêsñYïhñˆïi hêkYïiñöT ÷iêEïiïv haQkù YqùöJˆï, dïöª YñTiï÷kö¼êrñJï. opïöJˆú kñËï¼ñÈïv Eïªïjñª QlêEêJöˆ A÷dçêw dñs÷Œ¼ú YkEðˆï A˜iñöT JTïYTŒïv hñˆï ÷YöEêkïdçïOþñ Eïªñ. Cjñlt¼ñù dêrê¼êu ohiù Dûêiïjñªïkë, DÈïv JêhŒïöus A¬ï BqïdçTtªïjñªñ. ‹Jêmïöus ööJJqïv A˜iñöT hñkJw JïTªñ Yêqù YñÈï. Cjñûñ lkïi hñk¼¯ñJw hêsïhêsï Alu Odçï. BE>EïtlýYïiïv hktªñ JïTª hêkYï J¯ñJw JòœïiTOþñ. Yöus JTïYTŒïök lrñ¼kñù Yjïdçñù Aopáhêöiªlt¼ñ ÷Yêªï. hJöus JñŒñ÷JêkïöE Alt JTªñ dïTïOþñ. AYïöus AoêbêjXhêi lqtOþiïkñù JTñdçŒïkñù Alt A§ñYödçˆñ. ÷YöEêkïOþñ Eïª Jñ¯iïv A˜iñöT JjkêqE÷hš÷dçêw hJöus oJk EïiÔXŸqñù lïˆñ.A˜iñöT ÷apŒrïƒñ JïTªïjñª oêjï lkïOþñ hêšï. JñTñ¼rïƒ fëøoñù ATïdçêlêTiñù JòTï ArïOþ÷dçêw A˜ hJöus hñªïv dïsªdTï JïTªñ. EðöjêkïdçïOþ O¼dçòsñù dïqtŒï ölOþñ öJêûú.Alt HêhEdçñ¦öus kñËïiñù dsïöOþsïƒñ. AËŒïEñ Yàêsêiï Eïv¼ñª hJöus DŠóYkïùLù Jû B A˜iñöT Jêhö¼êYï hòŒñ. ``Jñˆê... ÷hêöus öJêYïiêlñöªTê...''

Jñ¯öiTñŒú

A÷˜öT

dòsñ

ödêqïö¼Tê...

A˜Àú

``O¼ji÷˜.. Cªê A÷˜÷T dÖêj¼ñ¯..!!'' Fªñ dsƒú ‹Jêmú AhiñöT dòšï÷k¼ú Yöus QlêöE EiïOþñ. AvdöhêªïsñJïöiËïkñù BJhêEhñÈ Üðoïöus ekŒêv B GrïÖñJñ¯ A˜dçòšï÷k¼ú BrúªïsŸï. ``O¼j¼ñˆê.. A÷˜öT dòsú Eïsƒïjï¼ñlêX÷këêTê...dñªê÷j.. A÷˜öT dòsïöus JTï hêöšTê Yê÷iêqï¼ñ÷¯...'' Jêhê÷lmŒïv hêkYï Aksï. CYñ÷Jˆ hê¦iïv ‹Jêmú Yöus Ajö¼ˆñhêiï Hªñitªñ YêXñ. A˜iñöT haEödçêiãiïv hJöus Baá YêVEù. oôEúYù hJöus Jñ¯ YïŸï dòšïkñûêi OkEŸw hêkYïiñöT hEoæïv EïnïŠ÷gêLŒïöus hêoäjkpjï EïsOþñ. ``Föus ödêªñJñˆê.. EïtŒêöY ATïöiTê... ATïOþñ YJtö¼Tê Eïöus A÷˜öT ÷Yudòsú..'' Alt dñkœï. http://groups.yahoo.com/group/ammakkili

hê¥oùLhù


Page |5

dïöª Hjñ ÷Y÷jêˆhêiïjñªñ. A˜_hJu f‡öhêö¼ hsªú jYïiñöT JêXê¼iŸw ÷YTïiñÈ iê¦. ÷iêEðjoù DitŒïi où÷gêLYêqŒïv AYï÷lLù Alu A˜öi d¯ï. Hê÷jê YÈkïkñù hêkYï oôt$ù Jûñ. Fªïˆñù hYïljêöY YÈïöEêdçïOþú Alt Yöus Ajö¼ˆñitŒïö¼êTñŒñ. Æ÷hX ‹Jêmú ATïiñöT ÷lLù Jòˆï. môêoù Jrï¼êu ÷dêkñù Alt hsª÷dêök. ``÷hêöE... ÷lLù ATïöiTê.. pêpú... Dù..... dsªTïöiTê... Dù.. O¼j¼ñ÷¯...'' ``dsªTï¼ñlêTð..Bpúpú. A˜dçòsð...Dù.. JTOþ¼dçòsð... Eïöus ÷Yudòšïv Föus Jñ¯iêTð...'' Föªkëêù Alt lïqïOþñ Jòlï. ‹Jêmú ÷Têdú LïisïökŒï. ATïiñöT B÷lmŒïv Alu A˜iñöT hñTïiïv JñŒïdçïTïOþñ. hêkYï JêkñJw djhêlbï AJŒï O¼dçòsú ödêqïOþñölOþú YÈïö¼êTñŒñ. Hdçù ‹Jêmú dsªTïOþñ. ``Bpúpú... ÷hêöE... FEï¼ñ löªTê...`` oñKlñù kpjïiñù Jktª ööJëhêJæïv Alt EðˆïlïqïOþñ. ''A÷˜.. Föus A÷˜... A˜dçòsð... CªêTð....`` B ÷Yudòšïv ‹Jêmïöus Jñ¯ HªñJòTï lïJoïOþñ. ATñŒ Eïhïnù ölTïiñYïtŒ÷dêök mñJëLñûñJw Höªêªêiï hêkYïiñöT ÷iêEï EïsOþñ. ''Jñˆê... A˜Àñ Eªêiï oñKïOþòTê.... O¼÷j..`` ''A÷˜.. A˜öÀªñù Sêu CYñ÷dêök d¯ïŒjêù...`` Cšñ môêoŒïEêiï JïYOþñöJêûú lïitdçïv JñqïOþú Cjñljñù ÷gêLêkoáŒïv hYïhsªñ JïTªñ. [CYú A˜iñöTiñù hJöusiñù jYïoÖêjŒïöus Baá AŠáêiù hê¦ù]

http://groups.yahoo.com/group/ammakkili

hê¥oùLhù

Mathrusamgamam 01  
Mathrusamgamam 01  
Advertisement