Page 1

1

‹ïi lêiE¼êöj n¼ðk O烈w Hjñ JêkŒú lu pïšêiïjñª÷këê. ÷Ejïˆú Yð÷išsïv JûïökëËïkñù oïEïhiñöT dïªêœñs¼Z Fª ÷kfkïv hêoïJJqïv ljñª Oïk ÷LêoïdçñJw dk÷dçêrñù lêiï¼êsñûú. JòTñYv AsïiêŒYïEêv AYïöus dÊêŒkŒïv HjñJZöirñYñJ fñŠïhñˆêiïjñªñ. Fªêv JïªêjŒñœïJw Hjñ OêEkïv lªYñù JòTêöY Oïk oï.Vïiïkñù hšñù JûïˆñÈ jùLŸw lOþñù, oOþñ Fª ``öEšú‘ûïöus''Aqlš opêiù BXú Cø JZ¼ú EïaêEhêiïˆñÈYú. EïŸw¼ú CnéödçTñ÷hê Fªú Asïiïkë. CnéödçˆïökëËïv oaiù &hï¼ñJ.YïJOþñù oêËvdçïJ JZêdꦟqñù dÊêYkñù BXú Cø JZiïv DÈYú.

Jêˆñ÷Yu ÷Eêlöökšú_1 Eêaïs JZêdꦟw YïJOþñù oêËvdçïJù. Sêu ÷Lêdñ. CYñ ltnŸw¼ú hñœú ETª Hjñ JZiêXú. oïEïhiïv AgïEiï¼ñJ Föus Hjñ lkïi ÷hêpù Biïjñªñ. AŸöEiïjïö¼ Biïjñªñ fïšñoïEïhJqñöT ösdçêi fïQñ÷Qêx Fª oñpŒú lrï Hjñ Oêuoú HŒñlªYú. ``Hê öJêÈêlñª oïEïhiïv Hªñù YkJêXï¼ñlêu dšŒïkë. ‹pëêauoêsïöus oïEïhiïv Hjñ Oêuoú HdçïOþñYjêù. YñXïiñTñ¼êöY Hö¼ AgïEiï÷¼ûïljñù, HŒ Oj¼ñJöq dïTï¼êEñù d¯ñlêEñù Hö¼ dšñù. Yêvdjáhñ÷ûv Sêu oêsñhêiï djïOiödçTñŒêù.''Alu dsƒñ. ``A÷à EêˆñJêt Asïƒêv O˜k÷kë?'' ``F÷êªú O˜v FTê Eð BXökë. CYñ öd¯ñŸw Hªñù JêXñlêu ÷dêJñªïkë. CEï AZlê JûêvYöª Eïöus Cø dŒïÖñEðqhñÈ Jñ¯ Jûú Alt öJêYï¼ñù. CEï CŸöE Hjñ Oêuoú Jïˆïkë Sêu oêsñhêiï oùoêjï¼êù'' Alu Föª ÷‹ê¨êpïdçïOþñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


2

``mjï o˜YïOþñ.''Alu ATñŒñÈ fòŒïv lïqïOþñ.Avdù Jrïƒñ dñsŒñlªïˆú dsƒñ.

Jisï

Böj÷iê

`` Eð Hjñ Jêjáù öOàú,oêsï÷dçê ÷Y¼Tïiïv Dûú Eð Eêöq Alï÷T öOªú JêXú'' Alu dsƒñ. Fªïˆú A÷ŸjñöT Eœsñù Yêhoï¼ñª zklñù dsƒñYªñ. Sêu ATñŒ aïloù Yöª J&ïöi ÷dêiï Jûñ. ATïhñTï÷Eê¼ï Hjñ J÷oj lkïOþïˆú Cjï¼ñlêu dsƒñ.

Föª

``Sêu D÷‰mïOþ eïLt Yöª. hðmJñjñŒñ ljñª Hjñ Jøhêj¼êjöus ÷lnù BXïYïv. JêjáŸw fïQñ dsƒïˆñ÷ûê?'' A÷‰pù Yöus YêTï DrïƒñöJêûú ÷OêaïOþñ. ``JêjáŸw oêt ÷Ejïˆú dsiñù FªêXú dsƒYú.'' ``Hjñ JêTïöus dÊêŒkŒïv DÈ Oï¦hêXú. j÷ûê hò÷ªê öd¯ñŸw Hjñ Cjˆ÷lnù öOàñlêu dàu JòTêöY ÷djïEñ Oïk JêTÓêjñù. Baáù fïšñJw Oï¦ðJjï¼ñù AYïEñ÷mnù hšñ jùLŸqñù. dòt¯ E¬jêiï jYïiï÷ktödçTñªYñlöj nòˆñöOàñù. lkïi Jñrdçù CkëêŒ gêLŸw Yð÷išsñJqïkñù gê¼ï lï÷amhêt¼šï÷k¼ñù. AŸïöEiêXú D÷‰mï¼ñªYú. `` Aiêw Hªñ EïtŒï. oïLjšú Oñ÷ûêTú ATñdçïOþú dñJ Hªú BƒñlkïOþñ. Fªïˆú YñTtªñ. ``E˜ñöT O歷ïöus ÷dt Jêˆñ÷Yu FªêXú. JZöiJñsïOþú dsƒêv Jêˆïv Hjñ drifùLëêlú. AlïöT JêTÓêjñöT YœñjêEêiï lïv‘Vú Fª oêiïdçú. oêiïdçïöus hJw ÷jnh. ÷jnh¼ú Jêˆïök hjŸqïv DÈ ÷YEðOþ¼òTñJqïv Eïªñù ÷YöETñŒú lïv¼ñª öOsñdç¼êjEêi hêXïJá÷EêTú AgïEï÷lmù ÷Yêªñªñ. hêXïJáEêJöˆ hòdçöus hJqñù Yöª¼êw hñYïtªlqñhêi oQïEï÷iêTú AgïEï÷lmhêXú. CljñöT ‹XiŒï÷usiñù jYïiñ÷Tiñù dÊêŒkŒïv Hjñ oïEïh. dïöª CŒjù oïEïhJw¼ú JZ Hjñ ‹bêElïniù Akë. ÷djïEñ Hjñ JZ A¦öi DÈò.'' ``JZ öJêÈêù oêt'' E¬Eêiï AgïEiï¼ñlêu fñŠïhñˆñ÷ûê?'' ``AYú...±hï¼êù''

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


3

``±hïOþêv ÷dêj..CYñlöj CTdrJïiïˆñ÷ûê?''

GöYËïkñù

oíðiñhêiï

``AYú..Ckë oêt'' ``dïöª YêöEŸïöE fëòeïkïhïv AgïEiï¼ñù. ETïiñöT hñkiñù YñTiñù Hö¼ dïTï¼ñ÷œêw ööJ lïsOþê÷kê?.'' Sêu BöJ O˜ï÷dçêiï. ``lïnhï÷¼û...HjñJêjáù öOàêù Yöª Jqï dUïdçï¼ñlêu ÷lû GtdçêTñûê¼êù. ÷jnh÷iê oQïEï÷iê BöjËïkñù Yªúöš JòöT Hjñ aïloù OïklrïOþêv Yêu Hjñ Jêh÷alEêiï hêsñù. jöû¯lñù JêhJkiïv lêvoáêiEöus mïnáhêjê.. Sêu AYïEñÈ A÷söQäusæú öOàêù.ATñŒ B× nòˆïŸú YñTŸñù zkù Sêu ÷eêXïv lïqïOþú dsƒñYjêù.JêjáŸw jpoáhêiïjï¼Xù'' ``mjïoêt..'' ``aê CYïv EêkÖñ oï.VïJw Dûú. Sêu FTñŒ fïšñJqêXú CYú Jûú ÷Eê¼ú. gê¼ï Hö¼ nòˆïŸú YñTŸñ÷œêw. Hö¼ öf‚ñ lïnoú'' AlïöT Eïªñù CsŸï foæïv Jijï Sêu Eêˆï÷k¼ú YïjïOþñ. Föus hEoæïv A÷dçêw ljêu ÷dêJñª nòˆïŸú aïEŸqêiïjñªñ. oúÆðEïv YñXïiïkëêöY öJˆïhsïiñJiñù jYïiï÷ktödçTñJiñù öOàñª ÷jnhiñ÷Tiñù oQïEïiñ÷Tiñù jòdù Föus hEoæïöus oúÆðEïv öYqïƒñ. AljñöT öJêrñŒñ YñTñŒ hñkiñù YñTiñù JñqïoðEñù Jûú oïEïhêYð÷išsïöus Cjñˆïv Cjñªú F¦÷iê YlX lêXhTïOþïjï¼ñªñ. B jYïsêXïhê÷jêöTêdçù AgïEiï¼ñJ AYñù Al÷jêöTêdçù YñXïiïkëêöY fëòeïkïhïv AgïEiï¼ñJ Föus gêLáù Yöª. lðˆïökŒïi Sêu A÷YêtŒñöJêûú EêkñYlX lêXhTïOþñ. Hjê×Jrïƒñ oùlïbêiJu dsƒ aïloù Sêu Eït÷‰mïOþïjñª zköŒŒï. Avd÷Ejù JêŒñEïª÷dçêw AlïöT FŒï JòTêöY Hjñ Jêsñù.

A÷‰pù Ñêlkt

``aê CYïv Jisï÷¼êqò. h÷š lûïiïv oùlïbêiJEñù ETïhêjñù BXú. ½lñöOàñªYú opêiïiñù'' dñsJïv lªïjñª Jêsïök öö½lt dsƒñ.Sêu AYïöus lêYïv Yñsªú AJŒñJTªñ. ``Sêu Cø O歷ïöus JáêhsêhêEêXú.'' http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


4

``C¦JñsOþú BqñJ÷qê?''Sêu ÷OêaïOþñ÷dêiï. oïEïh nòˆïŸïEñ HŒïiêqñJw DûêJêsñûú.

JêjXù

oêbêjX

``BqñJqñöT F¯ù JñslêXú CŒjù O烈w¼ú oøJjáù.''Aiêw dñÖïjïOþñöJêûú dsƒñ. ``Cø ETïhêtö¼êö¼ Yêhoï¼ñlêEñù hšñù DÈ JêjáŸw'' Sêu lðûñù ÷OêaáŸw FTñŒïˆñ. ``B Ñêlksïv ÷Têiúkšñù öf½òhñù AT¼ù Fkëê oøJjáŸqòù Dûú '' YñTtªú Aiêw öö½lïŸïv ±ŠïOþú Cjñªñ.Föus ÷OêaáŸw Aiêw¼ú Cnéödçˆïökëªú ÷Yêªï. lûï öhiïu ÷sêVñlïˆú Hjñ JêˆñdêYiï÷k¼ú Jisï. OðlðTñJqñöT m}ù. Sêu JñsOþñ÷Ejù hïûêYïjñöªËïkñù Aiêw F÷ªêTú Eêˆñlï÷mnŸw Hö¼ ÷Oêaï¼ñlêu YñTŸï. oùgênXù oïEïhöiJñsïOþñù hšñù Biï ÷Ejù ÷dêiYsïƒïkë. aðtMaòjöŒ iꦼïTiïv Sêu Aiêqñhêiï Ekë oø“aù zêdïöOþTñŒñ. HTñlïv SŸw Hjñ fùLëêlïv FŒïödçˆñ. Aiêw dsƒYú mjïiêiïjñªñ. B Ñêlksïöus dñsJñlmŒú BbñEðJ oøJjáŸw DÈ Hjñ öf½òhñù ÷Têikšñù Fkëêù A÷sÖú öOÂïjñªñ. lêEïv Eïªñù hšñÈlt Hê÷jêjñŒjêiï CsŸï. AYïv ‹bêEETïhêjêi ÷jnhiñù oQïEïiñù,opETï Eïniñù oùlïbêiJEñù Hjñ opêiïiñù JòTêöY Hjñ ÷h¼dçú hêEñù hê¦÷h Dûêiïjñªñ AöYêjñ lkïi fùLëêlêiïjñªñ.AlïöT hšêjñù Dûêiïjñªïkë. ``aê ClïöT C÷dçêw E˜w hê¦÷h DÈò. nòˆïŸú lqöj jpoáhêiïˆêXú. AYñöJêûú Bjñù Hš¼ú HjïTŒñù ÷dêJjñYú.'' oùlïbêiJu dsƒñ. ``mjï oêt''ETïJw öhêrïƒñ. ÷jnhiñù oQïEïiñù ÷hê÷Vx ÷lnŒïv Biïjñªñ. Eïnöiª ETïiêJöˆ Oñjïaêsïkñù.Avd÷Ejù J¯ïh¼êöY Sêu Alöj ÷Eê¼ïEïªñ. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


5

``Oñ˜ê ölÈhïs¼êöY hòªñù Föus öOlïiïv dsêƒñ.

EïE¼ú

d¯êEñÈYê''Jáêhsêhêu

``FªYê Hjñ jpoáù''oQïEï ÷OêaïOþñ. ``OïªdàEökë dsƒñ.

EïŸöq

Jûú

JœïiTïOþñEïv¼ñJiê''Aiêw

``JœïiTï÷Oþêöˆ Ekël¯ù JœïiTï¼Xh÷këê EªêJò''oùlïbêiJu dsƒñ.

Fªêök

dTù

``JœïiTïOþêv hê¦ù ÷dêjê Ekë ööThïŸñù ÷lXù''Jáêhsêhêöus Jhusú. ``lê ohiù JqiêöY oêbEŸw Hö¼ AJ÷Œ¼ú öl¼ú.''oùlïbêiJu lêEïEjñJï÷k¼ú ET¼ñªYïEïTiïv dsƒñ.SŸw fêLñJw FTñŒú oïšøˆïv lOþñ. ``lûï¼JŒñÈYñJòöT FTò÷Œêqò''A÷‰pù dsƒñ.ETïhêt AljñöT fêLñJqñù ÷h¼dçú ÷fêJæñJqñù FTñŒñ öJêûñ÷dêiï. ÑêlksïEJöŒ öf½òhïv Sêu ÷Eê¼ñ÷œêw YkiïX¼jïöJ Hjñ dêusï.Sêu AYú FTñŒñ÷Eê¼ï.eïkëñlOþú h÷Eêpjhê¼ïiïˆñÈ Æðù Jqt dêusðoú. Ekë lkïdçù Dûú. Sêu AYñ EïltŒï÷Eê¼ï. dòsñljñª gêLŒú lrñlrñdçñÈ Hjñ EElú.Sêu dñs÷Œ¼ú ÷Eê¼ï Jtˆu DÈYïEêv Bjñù JêXïkë. SêEYú hñK÷ŒêTTñdçïOþú hXdçïOþñ. dòsïöus hXù Föus hò¼ï÷k¼ú ATïOþñJisï. ``Eïkëú Föus Hjñ oêbEù AYïEJŒñûú'' ödöˆªú dñsŒñEïªñù Hjñ m}ù.Sêu dêusï AYñJïTªïjñªïT÷Œ¼ú Cˆñ. ÷Eê¼ñ÷œêw oQïEï Jisïljñªñ. ``Fê?'' Sêu ÷OêaïOþñ. ``Föus dêusï CYïEJŒú Døjïiïˆïjñªñ..Hªú ÷Eê¼ïö¼.''iêöYêjñ gêl÷gblñù JòTêöY Alw dsƒñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


6

``aê BJïT¼ñªYê÷Xê?'' ``iê...AöYêªú FTñŒñYjñ÷hê?''SêEêöJ lkëêYêiï. ``EXï÷¼û AYú Sêu CˆïjñªYê... oêsïöus Hê÷jê YhêmJw¼ïTiïv ArïOþñ JqƒYê''AYñ÷Jˆú SêEêöJ Oòqï÷dçêiï. Sêu AYú FTñŒñöJêTñŒñ. Alw iêöYêjñ JòokñhïkëêöY AYú FTñŒú hXdçïOþú JàïvdïTïOþú YïjïöJ CsŸï÷dçêiï. SêEñù YïjïöJ &ðXïdçïOþïjñªñ.

CsŸï.

oñaðtMhêi

iê¦

Fkëêlöjiñù

``E˜w¼ú Baáù Hªú ‘únêJêù. A÷dçê÷r¼ñù oðEñJw Hö¼ Hªú HêtVt B¼Xù.''oùlïbêiJu Jáêhsêhê÷EêTñdsƒñ. ``Hêö¼ oêt'' opêiïiñù ÷h¼dçú hêEñùJòTï öJêûñlªïjñª g&Xù FTñŒú ÷Tfïqïv EïjŒï. Oï¼Eñù hšñù JòTêöY bêjêqù ‘òˆæñù Hö¼ Dûêiïjñªñ. ``haáù jê¦ïiïv BJêù. Fê ÷jnhê AYñ÷dêöj'' oùlïbêiJu Hjñ Oï¼u ‘içðoú JTïOþñlkï¼ñJiêiïjñª ÷jnh÷iêTú ÷OêaïOþñ. ``÷dêYñù oêt'' ``hkiêqŒïv dsiêu ÷Eê¼ú ÷j÷nä..CEï hkiêqhê gên''Jáêhsêhêu AlqñöT ÷Eöj ÷Eê¼ïö¼êûú dsƒñ.

EïŸqñöT

``C O歷ñ¼ú FªŒïEê gên.. Fkëêù H÷j gênYêu'' Alw Oï¼udðoú ÷dëšïv lOþú Jñ¯dòšïv Jisñª÷dêök Hjñ ööJlïjkñJwöJêûú Hêˆiñûê¼ï h÷šööJlïjv AYïEJ÷Œ¼ú Jišï. AYñJûú Fkëêljñù OïjïOþñ. Clt¼ú hkiêqù AsïiïökëªêXú Sêu JjñYïiïjñªYú Fªêv JñsOþñohiŒïJù Yöª FEïö¼êjñ Jêjáù hEoæïkêiï. Sêu JjñYïi÷dêök Alt hkiêqù Hªñù AsïiêŒlt Biïjñªïkë. hòªñ÷djñù Eªêiï hkiêqù oùoêjï¼ñù. ‹÷YáJïOþú öYsï. g&Xù Jrïƒñ Fkëêljñù Frñ÷ªšñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


7

``oêt CöË fê¦òù FlïöT''÷jnä ÷OêaïOþñ. ``hò¦öhêrï¼êEê÷Xê?'' ``A÷Y oêt'' ``aê A÷ŸêTñYïjïƒñ Eïªú Hrï÷Oþêqò.. ‚êt ÷pêˆkïv A¯êOþïhêjñöT öEÖŒïjñªú lêiï÷k¼ñödTñ¼ñªlqê C÷dçê hñÈêu zkù A÷Eônï¼ñªYú.''oùlïbêiJu Alöq Jqïiê¼ï. ``÷pê Cø oêt Hjñ Yhêm¼êju Yöª.''Eïndsƒñ. ``Eïn¼ú Yhêm Cnéhê÷Xê? BöXËïv Sêu Oïk YhêmJêXï¼êù''oùlïbêiJu Alöq ÷OtŒñdïTïOþú hñkJqïv AhtŒï. Alw Hjñ dòOþ¼ñˆïöi÷dçêök Aiê÷qêTú Hˆï. ``oêt C÷dçê Sêu hò¦ù Hrï¼ñù''÷jnä dsƒñ. ``Hrï¼ñlêu ljöˆ Sêu Jáêhs HêXê¼êù''Jáêhsêhêu dsƒñ.AYñ÷Jˆú ÷jnh¼ú ÷anáù lªñ. Alw Aiêöq F÷ê OðŒlïqïOþñ. AYñ÷Jˆú Fkëêljñù OïjïOþñ. ``aê AlïöT fê¦òhïjï¼Yú...''oùlïbêiJu hñsïiï÷k¼ú ÷jnh HêTï.dñsöJ oQïEïiñù ETªñ.

Oòûï¼êˆïi

``FËïv Eðiñù öOkëú ÷dêiï Hrï÷OþOþú lê''Eïnöi JjlkiŒïv Eïªñù hñ¹iê¼ï oùlïbêiJu dsêƒñ.

Yöus

``SêEñù JáêhsêhêEñù ööoöšêö¼ Hªú ÷Eê¼ïiïˆñljêù.oðu ÷Eê¼ï oQïEï÷iiñù ÷jnh÷iiñù Eïn÷iiñù ÷h¼dçïTð¼ú.''÷h¼dçú hê÷EêTú oùlïbêiJu dsƒñ. ``oêt Fú ÷Jê‚áòhê ÷lûYú'' ``oQïEïiñù Eïniñù Jêˆñöd¯ñŸqñöT ÷lnŒïv CköJêûñÈ l£ù. hñkiñù YñTiñù mjï¼ñù JêXñª lïbŒïv Biï÷¼ê..÷jnh¼ú ÷hê÷Vx ½oæñhYï. Nê dïöª oQïEï¼ñù Eïn¼ñù dêusï ÷lû.'' ``Hêö¼ oêt'' http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


8

``B dïöª ÷jnh Gsñ hêTŒïv ÷LêdñlïöE ÷YTï Jijñª oðEñù hšñù CªñYöª FTñ÷Œ¼êù.. Fê Yöus Agï‹êiù'' öYêˆTñŒñEïªïjñª Jáêhsêhê÷EêTú oùlïbêiJu ÷OêaïOþñ. ``Hö¼ oêt ÷lXöhËïv Alt GsñhêTŒïv lOþú jYïiïv GtödçTñªYñù JòöT FTñ÷Œ¼êù'' Jáêhsêhêu OïjïOþñöJêûú dsƒñ.Alt dñs÷Œ¼ú ETªñ. AYïEïTiïv A÷‰pù Yïjïƒñ Eïªú F÷ªêTú dsƒñ. ``÷Lêdò.. fñŠïhñˆêöXJïv Baáù ÷h¼dçïTñªYñù hšñù Hªú JêXú. JêjáŸw Sêu ÷jnh÷iêTú dsƒïˆñûú. Baáù Oïk JñqïoðEñJqñù hšñù sï÷¼êtVñ öOàñù. jûñaïloŒïEJù oäêtˆêJXù'' ``mjï oêt..Sêu dsƒñ. Avdù Jrïƒ÷dçêv hòªñ öd¯ñŸqñù YïjïöJ lªñ. ''÷h¼dçïTêu oêt dsƒñ`` ''Fê oðuoú`` ''Baáù oQïEïiñ÷Tiñù Eïniñ÷Tiñù JñqïoðEêXú.`` ''BjêXú Baáù ÷h¼dçïTñªYú``oQïEï ÷OêaïOþñ. ``Baáù oQïEï, dïöª Eïn'' ``A÷dçê FEï¼ú oðöEêªñù C÷kë?'' ``Dûú Baáù Cljñ÷TYñ Jrïiöˆ'' ``Sêu ösVïiêiï dsƒñ.

Eï÷ª¼êù.

AYïEñ

Jñrdçù

Ckë÷këê?''Alw

``Hjñ Jñrdçlñù Ckëê Fkëêù ArïOþïˆñ Eï÷ªê, dïöª Eïn Hªú Jñqï÷OþOþú lê''÷h¼dçäêu Avdù LøjlŒïv dsƒñ. Eïn Cø ohiù Jñqï¼ñlêu ÷dêiï. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


9

``FêTð Eð Døjñªïökë?''÷jnhiñöT DTñdçïöus ATïiïv dïTïOþú ödê¼ïö¼êûú oQïEï ÷OêaïOþñ. Alw DTöE Yöus ½oæú Døjïöijïƒñ. ÷h¼dçú hêu oQïEï ÷h¼dçú CTñlï¼ñlêu YñTŸï. Baáhêiïˆêiïjñªñ Sêu Hjñ £ð dòt¯E¬iêiï Eïv¼ñªYú JêXñªYú. ÷jnhJòTï ELEiêiï., jûñ hñrñŒ Oj¼ñJw. oQïEï¼êXú YTïJòTñYv. AlqñöT YñTJw¼ú EkëEïslñù ÷ndçñù Dûêiïjñªñ. hñkJw lkïi JdëŸê ÷dêkñûú. AliñöT AšŒú DX¼hñïjï÷dêök føx EïsŒïv hñköƒˆñJw. ÷jnä dñsù YïjïƒêXú EïªïjñªYú. AlqñöT Ajiïv HjñlÈï÷dêök Hjñ OjTú AYïv Eïªñù Hjñ OjTú AlqñöT OïOþêkñJw¼ïTiï÷k¼ú ÷dêJñªñ. AlqñöT OïdçñJw Ekë BÇYïöiêŒliêiïjñªñ. ÷fêfú öO hñTï ööJhñ÷ˆêqù FŒï dñsŒú Hjñ ‹÷YáJ BÇYïiïv AŸïöE JïT¼ñªñ. oQïEï¼ú hñTïiñöT Eðqù JòTñYv Dûú. AljñöT ödê¼ïwOñrï¼ú Hjñ ‹÷YáJ ArJñûú. Aù lïˆú lêödêqïOþñEïv¼ñª Föª oQïEï ATñ÷Œ¼ú lïqïOþñ. Fªïˆú ÷h¼dçúhêöus ATñŒú HjñJ÷ojiïv CjñŒï.Hjñ JñƒñYñXï÷dêkñù mjðjŒïv CkëêöY Eïv¼ñª Alw¼ú iêöYêjñ gêl÷gblñù Ckëêiïjñªñ. ``Baáhêiïˆê÷Xê oïEïhiïv'' ``A÷Y..''Sêu Ckëêiïjñªñ.

lï¼ïlï¼ïdçsƒñ.

Föus

öYêûiïv

ölÈù

``oêt dsƒïˆñûú..Fkëêù Ekël¯ù Hªú hEoæïkê¼ï Œjñlêu. mjïiê¼ïŒjñªñûú. aê Clw Ekë TðOþsêXú'' ÷jnhöi Oòûï Alw dsƒñ. ÷jnh Alqñ÷T hñKöŒ¼ú lðX hñTïòYñ¼ï dñÖïjïOþñöJêûú ÷n¼ú pêusïEêiï Föus ÷Et¼ú ööJEðˆï. Föus lïs¼ñª ööJJqïv AlqñöT hýañkhêi ööJlïjkñJw oçtmïOþ÷dçêw ÷nê¼TïOþ÷dêök Biï Sêu. Alw Föus ÷Et¼ú J¯ïsñ¼ï¼êXïOþñ. ``C¦¼Ÿú EêXï¼êu Fïjï¼ñªñ. SŸw oñ>jïJw Aökë? dsöiTê Jñˆê..'' ``Dù..Sêu Y÷r¼ú ÷Eê¼ïö¼êûú dsƒñ. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


10

''÷pê öOsñ¼öus Hjñ EêXù..÷Eê¼öˆ EïE¼ú Jïoæú öOàñlêu Asïiñ÷hê?`` ''Asïiñù..``lï¼ïlï¼ï Sêu dsƒñ. ``Fªêv Hªú öOÂñJêXï¼ú'' ÷jnä Yöus dlïrêbjŸw Föus hñK÷ŒêTú ATñdçïOþñ.AlqñöT OñTñEïmôêoŸw Föus hñKŒú ATïOþ÷dçêw FEï¼ú ÷jêhêÖhñûêiï.Föus OñûñJw lïsöJêûñ. ``Dù Hªú Oñœïö¼Tê ÷LêdñJñˆê'' oQïEï ÷‹ê¨êpïdçïOþñöJêûïjñªñ. SêEêöJ Oòqï Eïªñ÷dêiï. ödöˆªú ÷jnä Föª öJˆïdçïTïOþñ. AlqñöT hêsïök CqEðtJñTŸw Föus öEÖïkhtªñ. Alqñ÷T OñûñJw Föus OñûñJqïv oçtmïOþñ. AlqñöT lêi¼J÷Œ¼ú Föus OñûñJöq Alw lkïöOþTñŒñ. Eê¼ñöJêûú oïEïhiïv JêXï¼êsñÈ hêQï¼ú Alw Föus Oñûïkñù lêÀñÈïkñù JêXï¼ñlêu YñTŸï.Sêu BöJ lïJêjù öJêûú öJêTñœïjïöJêûñ. SêEñù Alöq hñsñöJ dñXtªñ. AlqñöT OñûñJöq Föus lêiï÷k¼ñ lkïOþñJišñlêEñù Sêu ±hïOþñ. dö& djïOioœªiêi Alw AYïEEñlaï¼êöY JñsOþñ÷Esù Föª mjï¼ñù Tðoú öOÂñ Fªïˆú Föus lêiï÷k¼ú AlqñöT Eê¼ú Jišï Oñršï. Sêu AlqñöT OñûñJöq Cøœï¼ñTïOþñ. Alw Yöus DhïEðt Föus lêiï÷k¼ú Hrñ¼ï Yªñ. aðtM÷EjöŒ OñœEŒïEñ÷mnù Alw Föª lïTñlïOþñ. ``oQïEïöi Clu BqñöJêÈêù. dêUŸw ÷lLŒïv dUï¼ñªñûú.'' ÷jnù Yöus Oñûïv dšïiïjñª Yñdçkù Eê¼ñöJêûú lTïöOþTñŒú lêiï÷k¼ê¼ïö¼êûú dsƒñ. ``÷Lêdñ÷hêöE Eïöª SŸw Hjñ jYïoê¾êˆê¼ñù.. SŸw¼ïkëêŒ EêXù FïEê EïE¼ú. Dù ½öoækëêù ArïOþñJqƒñ EkëJñˆïiêiï Jqï¼êu ösVïiêJú.. ÷Eê¼öˆ ÷hêöus Jñ¯iñöT lkïdçù..'' AYñdsƒú EêXïOþñEïªïjñª Föus dêusïöus oïfú Alw YêÛï. SêEêöJ Oòqï÷dçêiï.Alw Yêör YòsêEïjï¼ñª÷dêök JñïOþïjñªñ. Fªïˆú Föus dêusïöE Jð÷rêˆú YêÛï.JêvdêaŸqïv lªñ lðX dêusú Sêu Døjïhêšï. ``pê öJêÈêh÷këêTï Clöus Jñ¯ Ekë hñrOþñ Eïv¼ñªñû÷këê? EðiYŸú ArïOþñ hêšï÷i''oQïEï ÷jnä÷iêTñ dsƒñ. Cø ohiù

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


11

÷h¼dçú hêu oQïEïiñöT YñTJqïv F÷ê Yïq¼ù ljñŒñª Æðù dñjˆñJiêiïjñªñ. ``aê C÷dçêYöª Clöus Jñ¯öi ÷hêOïdçï÷Oþ¼êù''AYñdsƒú ÷jnä Föus nVúVïiñù ArïOþñhêšï. ödöˆªú öJˆñlïˆ lïkëñ÷dêök Föus Jñ¯ AlqñöT hñK÷Œ¼ú öYsïOþñöOªñ. ``Dù Clu Böqêjñ lïkëêqïYöª.Jûï÷kë Eïªú BTñªYú''Föus Jñ¯iñöT JT¼v dïTïOþú ÷jnä dsƒñ. ``Ekë fkù D÷ûêTð'' oQïEï ÷OêaïOþñ. Cø ohiù oQïEïöi ÷h¼dçú hêu Hjñ ‚òqïv CjñŒï. Fªïˆú AlqñöT JêkñJw¼ïTiïv Cjñªú ÷h¼dçú Æðù dñjˆñJiêiïjñªñ. AlïöT CŸöE Hjñ oùflù Aj÷Ÿsñ÷œêw dö& Aiêw AYïökêªñù ±Šï¼ñªñûêiïjñªïkë. Aiêw dòt¯hêiñù B haêkoöi ÷h¼dçú öOàð¼ñªYïv hñrñJïiïjï¼ñ Jiêiïjñªñ. Jñ¯ DøœñªYïv ÷jnh Hjñ lïa…YöªiêXú. Jñ¯iñöT JT¼v Eïªñù ATïƒjœïkò÷T Eê¼ú Drïƒñ hñJqïv FŒñöœêw Jñ¯iñöT Hš¼¯ïv C¼ïqïiê¼ñù Fªïˆú OñûñJw öJêûú Hªú Csñ¼ñù lðûñù A÷Y ‹ltŒï BltŒï¼ñù EêkÖñYlX AŸïöE öOÂñJrïiñ÷œêw höšêjñ jðYïiïv Eê¼ñöJêûú DrïOþïv ETŒñù. Eê¼ú JòtdçïOþñù djŒïiñù Alw Jñ¯iïv hêiêQêkù JêXï¼ñlêu YñTŸï. Sêu J¯TOþú AlqñöT ÷fêfñöO öOœïOþ hñTïiïrJqïv Y÷kêTï. Alw CT¼ïöT SjŸïiñù hòqïiñù Døœv J÷Oþjï ödêTïödêTïOþñ. FEï¼êJöˆ Jñ¯iï÷dçêw Oðšñù Fª Alziñù.ödöˆªú Föus mjðjù öSˆïlïsOþñ. Sêu AlqñöT lêiïvEïªñù Jñ¯öi lkïOþòjñlêu ±hïOþñölËïkñù dêv OðšïöiêrñJï. AYú AlqñöT hñKŒú öYsïOþñlðXñ.Alw iêöYêjñ gêl÷fblñù JòTêöY Eê¼ñöJêûú E¼ïöiTñŒñ. ``÷jnhê öJêÈê÷hê Clöus Jñ¯dçêv'' oQïEï ÷OêaïOþñ. A÷dçêrêXú FEï¼ú zkJêk ÷fêbù lªYú. A÷dçê÷r¼ñù ÷h¼dçäêöus JjlïjñYïv oQïEï Hjñ Jêˆñoñ>jïiêiï hêsï¼rïƒïjñªñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


12

``öljï ööEoú''÷jnh Yöus hñKŒñdñjû dêv Oòûñlïjv öJêûú lTïöOþTñŒú oQïEïiñöT lêiïv öJêTñŒñ. ``pêiú öJêÈêù. oðu Jrïƒïˆú FEï¼ñù JñTï¼êu YjXù Jñˆê..'' ``Nêpê A÷dçê÷r¼ñù DvMêTEù Jrï÷ƒê..÷máê Cø ÷OOþïiñöT Jêjáù``Eïn djïglù ETïOþñöJêûú Jñqïhñsïiïv Eïªñù lªñ. Alw Ajiïv Hjñ Tt¼ïhê¦÷h DTñŒïjñªñÈò.hñrñŒ hñkJw AlqñöT ETŒŒïEEñojïOþú Yñqñœñªñûêiïjñªñ. ''Døjï¼qƒñ ÷lLù Jêˆñoñ>jïiêJêu YàêsêJú ÷hê÷q..Cªñ EïE¼ú ClöE Jïˆïkë.. Eð oùlïbêiJöus jñOïisïƒêv hYï ClöE SŸw¼ú DÈYê..``÷jnh Föus Jñ¯iïv dïTïOþú Al÷qêTú dsƒñ. ''Biï÷¼ê Biï÷¼ê...Sêu lqöOþTñ÷Œêûú``Eïn dsƒñ. ''Eð CYŸú ArïOþñJq÷hê÷q``oQïEï EïniñöT Tt¼ï ArïOþñJqƒñ. AlqñöT dòšïv ÷jêh¼ñšïJw. ''Eð Cø ööhöjêªñù lTïOþñJqƒïökë?`` ''Ekë Yïj¼êiïjñªñ. AYïEïTiïv dð÷jáTêiï. Cªökiê EïªYú.`` ``aê C÷Ÿêˆú Cjï¼ú..Baáù Cø ÷jêhù sïhòlú öOàöˆ''÷h¼dçú hêu LøjlŒïv dsƒñ. Alw ATñŒñûêiïjñª ‚òqïv JlödêqŒï Cjñªñ. Aiêw dòšïv Æðù dñjˆï dYdçïOþñ Fªïˆú ÷sotöJêûú lTï¼ñlêEñù YñTŸï. lê Ehñ¼ú JrñJöû..Cø dmiïŸöE hñKŒñù hñkiïkñù HˆïdçïTïOþïjñªêv lýŒï÷JTê`` ÷jnh Föus ööJdïTïOþú fê¦òhï÷k¼ú ETªñ. AlqñöT ööppðv öOjïdçú Ysiïv Yˆñ÷œêw JñYïj¼ñqœTï÷dêök m}ù Dûê¼ïö¼êûïjñªñ. Alw Föus ööJdïTïOþú AlqñöT Ajö¼ˆïv Oñšï. AlqñöT hïEñohêtª lithT¼ñJqïv Föus lïsiêtª Jjoçtmù Dûêi÷dçêw Alw¼ú Jêjáù hEoæïkêiï.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


13

''FïEê ÷dTï¼ñªYú ööbjáhêiï dïTï÷Oþê Jñˆê..``Alw Föus J¯ñJqïv ÷Eê¼ï Hjñ JñIYïOïjï÷iêöT dsƒñ. Sêu AlqñöT lithT¼ñJqïv Hªú Csñ¼ï. ''÷máê ÷laEïdçï¼÷këTê...÷hêöE öd¯ñŸöq ööJJêjáù öOàñlêu Hjñ jðYïiñûú..Fkëêù Sêu mjïiê¼ïŒjêù ÷J÷ˆê``Alw dsƒñ. fê¦òhïv Jisï Baáù Alw Yöus hñKŒñù hñkiïkñù dñjûïjñª mñJëù JrñJï¼qƒñ. AlqñöT OñûñJw¼ú ÷sêoú Eïshêiïjñªñ. Sêu bjïOþïjñªYú oïEïhiïv ÷h¼dçïöus ‹÷YáJYöJêûêXú ÷jnhiñöT OñûñJw¼ú Cø Eïsöhªêiïjñªñ. Fªêv Alqñ÷T hñköƒˆñJw¼ñù OñûïEñù oôêgêlïJhêiñÈ Eïshêiïjñªñ AYú. Sêu ölÈöhTñŒú Föus Jñ¯iñù JrñJïlýŒïiê¼ï. hñKù JrñJï J¯êTïiïv ÷Eê¼ïi÷dçêw FEï¼ú F÷ªêTú Hjñ hYïdçñ÷Yêªï. ''J¯êTïiïv ÷Eê¼ï oôdîù JûñEïv¼êöY lê ÷hêöE`` ÷jnh Föus dñsJïv Eïªú JêYïv hÔï¼ñª÷dêök dsƒñ.AlqñöT OñTñEïoôêoù Föus dïËrñŒïv Yˆïi÷dçêw FEï¼ú lïJêjù ÷Yêªï. Clt¼ú hkiêqù AsïiïökëªêXú Sêu JjñYïiïjñªYú ``÷hê÷E ÷Lêdò Eð CYñlöj Hšödç¯ñŸöqiñù JqïOþïˆïkë Fªñ dsƒYú ÷Ejê÷XêTê..'' ``A÷Y hêVù'' ``÷dêTê dòsï÷hêöE Alöusöiêjñ hêVù lïqï. Eð Föª ÷jnhêªú lïqïOþêv hYï. Eðöiêªú oäêtˆêöJTê CŸöE Ds¼ù YòŸïiïjï¼êöY'' ``Hö¼ ÷jnäê'' ``Eð Cø CùLëðnú fëò Hö¼ Jûïˆéñ÷ûê?'' Alw ÷OêaïOþñ. ``dïöª HŒïjï'' ``Fªïˆú AöYêö¼ öOàñlêu ÷Yêªïiïˆñ÷ûê?'' http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


14

``Dù..dö& Böjiñù HŒñJïˆïiïkë'' ``Fªêv EïE¼öYêö¼ djð&ïOþñ÷Eê¼êù ClïöT. CªñhñYv nòˆïŸú YðjñªYñlöj hòªñöd¯ñŸqïv Böj÷lXöhËñkñù EïE¼ú Dd÷iêLï¼êù...''Alw dsƒYú ÷Jˆú Sêu hïûêöY Eïªñ. ``Dù Fê B÷kêOï¼ñªYú'' Alw Föus Ykiïv YTlïö¼êûú ÷OêaïOþñ. ``Hªñhïkë....'' ``dsJñˆê''Alw öJêÖï. ``÷jnù eñwEáòVêiï Jïˆïiêv öJêÈêù''

AgïEiïOþ

fëò

oï.Vï

Döûªú

÷Jˆñ

``Hê AYê÷Xê...lê Sêu Föus kê÷déêdçïv CˆñJêXï¼êù.''Alw Föus ööJdïTïOþú lkïOþñ. Sêu Al÷qêöTêdçù dñs÷Œ¼ú ETªñ. öf½òhïv Alw Yöus fêLïv Eïªñù kê÷déêdçú FTñŒú HêxöOÂñ. hðVïiê÷dëisïv Hjñ eiv Hêdçx öOÂñ. ÷jnäiñöT Hjñ Jñqïoðu.AYlw hêšï. ATñŒoðEïv Alw öf½òhïv Hjñ Tt¼ïiñTñŒú JTªñljñª jùLù. YñTtªú öfVúVïv JïT¼ñª iñlêlú Alöq dñXjñªYñù Æ÷hX Alöq dòt¯ E¬iê¼ñªYñù ödöˆªêiïjñªñ. AlqñöT DTiêŒhñkJqïv Alu Yöus JjlïjñYú ‹amïdçï¼ñªYú Jûú FEï¼ú öJêYïiêiï. Sêu AlqñöT hñkiïv YTlñlêu YñTŸï. Alw Yöus hñk hñ÷ªêˆú öYÈïOþñYªñ. Föus ±Š A÷dçêrñù kê÷déêdçïöus oãðEïök jùLŸqïv Biïjñªñ. Alw AlöE E¬Eê¼ï Jñ¯ Døœñlêu YñTŸï. lqöj lïa…hêiï Yöª Jñ¯iòœv ETŒñª ÷jnhiñöT oðEñJw h÷Eêpjhêiï Oï¦ðJjïOþïjñªñ. YñTtªú Alw Alöus Ajö¼ˆïv Jisïiïjñªñ oñjYù ETŒñª jùLŸw Biïjñªñ. HTñlïv jYïhòtOþiñöT BkoáŒïv Alw YqtªñlðrñªYñlöj Hjñ ödxJñYïjöi÷dçêök Alw dsªTï¼ñª jùLŸw Bjïkñù lïJêjŒïöus öJêTñËêšú DitŒñªYñ Yöªiêiïjñªñ. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


15

``pø Cøoú Cšú''Alw ÷OêaïOþñ. ``öJêÈêù Eªêiïjï¼ñªñ. CùLëðnú oïEïh÷dêök Cjï¼ñªñ ''Sêu dsƒñ.lïJêjù EïiÔï¼êEêJêöY Alöq öJˆïdçïTïOþú B öOöêûïdçr Oñûïv OñœïOþñ. ``CªñYöª Ehñ¼ú CùLëðnú oïEïhiïök ÷dêök Jqï¼êù.. CùLëðnú oïEïhiïv Gšlñù CnéhñÈ öFšù GYê''Sêu AlqñöT ÷OêaáŒïEñ hñœïv Hªú djñŸï. ``DøœñªYú,hòªñ÷dt ATï¼ñªYú, dñsJïv ÷‹ê¨êpïdçïOþñ.

÷OtªñÈYú, öd¯ú ÷hêqïv Jisï Eïªú ATï¼ñªYú....Dù dsJñˆê''Alw

``JòYïiïv ATï¼ñªYú FEï¼ú Cnéhê''Sêu öhökë dsƒñ. ``öJêÈù Ehñ¼ú AYñYöª BJêù Baá JòYïE¼ñªYú Cnéhê÷Xê?''Alw ÷OêaïOþñ.

öFšù..Fê..dïöª

``AYú AYñdïöª...JòYïiñöT gùLï÷dêkïjï¼ñù'' ``aê CYñ÷dêköŒ JòYïiêöXËï÷kê?'' ``Alw Föus hñœïv JñEïƒñ Eïªú CjñööJöJêûñù öl¯÷dêkñÈ Yöus OïdñJöq lïTtŒïö¼êûú ÷OêaïOþñ. ''÷pê..`` B oñ>ju JòYïJû÷dçêw AsïiêöY Föus öYêû¼ñrïiïv Eïªñù Hjñ m}ù dñsŒñlªñ÷dêiï. A¦¼ú h÷Eêpjù Bdçïqïöus öSˆï÷dêök Oñlª OꜼêEïshñÈ oñ>ju JòYï.AYïEñ Yêör Ekë öOsïdçrŒïöus EïshñÈ dòt.AYïöus CjñdêqïJqñù djoçjù Ekël¯ù Hˆïiïjï¼ñªñ.dòt÷Yu HkïOþYïöus EElñ JêXêù. ''öJêÈê÷hê?`` Alw Yk dñs÷Jêˆú YïjïOþñ ÷OêaïOþñ. JñEïƒñ Eïv¼ñªYïEêv AlqñöT ÷fêfñ öO hñTï EïkŒñ hñˆñªñûêiïjñªñ. ''Dù JòYïiñù öJêÈêù dòsñù öJêÈêù``

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


16

''Fªêök Càêqökë dsƒYú oñ>ju Fªêv ohiù JqiêöY E¼ï÷¼ê``

JòYïiê÷Xv

E¼êöhªú

''Hö¼..`` Sêu Föus hñKù B OïdçñJw¼jïJï÷k¼ú ATñdçïOþñ. AYïv Eïªñù Hjñ hêaL L‡ù dñs÷Œ¼ú ljñªñûêiïjñªñ.SêEêaáù AlïöT Hªú OñœïOþñ. Fªïˆú Eê¼ñEðˆï E¼ñlêu YñTŸï. Föus Eê¼ú AlqñöT JòYïOþêkï÷k¼ú Jisï. ``pê...÷Lêdñ¼ñˆê Eö¼Tê÷hêöE..Eê¼ú Jišï Oñršú..Nñù..''lïJêjù öJêûú Alw lïqïOþñdsƒñ. Sêu Hjñ lïjv AlqñöT dòšïv Jišï.Föus Jàïv AlqñöT dòt÷Yu dñjûñ.B lïjv Sêu AJöŒ¼ñù dñs÷Œ¼ñù Jišïiïs¼ï A÷YêöTêdçù AlqñöT JòYïiúv E¼kñù YñTtªñ.BaáhêiêöXËïkñù HjñdjïOioœªöE ÷dêkðiïjñªñ Sêu JòYïE¼ïiïjñªYú. AYïv Alw BöJ ¦ïv ATïOþñ÷dêiï.JñsOþñJrïƒ÷dçêw AlqñöT dòšïv Eïªñù haQkŒïöus lu ‹lêpù öYöª ljñlêu YñTŸï. ``÷hêöE Eð BqñöJêÈêù..hYï E¼ïiYú Eïöus Jñ¯ Föus dòšï÷kêJòYïiï÷kê Jišï Föus Jrdçú Yðtö¼Tê.''Alw lïqïOþñJòlï. Sêu Jœïiêv öJêTñœïjïöJêûú BTñª Föus Jñ¯öi FTñŒú AlqñöT dòšï÷k¼ú Jišï. Jqï Jñ÷s ETŒï djïOiïOþlqêiïjñöªËïkñù dòtgïŒïJqïv o˜tŠùöOkñŒïö¼êûú Föus Jñ¯Jisïi÷dçêw Alw Hªú SjŸï. ``÷pê FªêJñ¯iêTê ÷Lêdñ¼ñˆê..öYêû¼ñrïiïv FŒñh÷këê..CYñ Asfï¼ñ¯÷iê A÷Yê Eð÷Üê¼ñ¯÷iê?''Alw ÷OêaïOþñ. ``C÷Y hkiêqï¼ñ¯iêTð ÷hê÷q`` ''Fªê dsƒñ.

hkiêqï¼ñ¯öJêûú

d¯ïoñKïdçïö¼Tê

÷hê÷E``Alw

``FªêkïªêdïTï÷OþêTð ÷hê÷q HjñÜu d¯v''Sêu Ajö¼ˆú Cq¼ï ATïYñTŸï. ATïiñöT oççðVú Jòˆñ÷œêw Alw Jˆïkïöus Jêkïv dïTïOþú fêkuoú öOÂñöJêûïjñªñ. AlqñöT lithT¼ñJqïv http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


17

dïTïOþñù JöàŒïOþú CT¼ïöT YòŸïiêTñª hñkJqïv dïTïOþñù Sêu ATïYñTtªñ. ödöˆªú dòšïv lkïi kêlê‹lêpù YñTtªú Föus Jñ¯iïv Csñ¼ù AEñglödçˆñ. Alw¼ú jYïhòtOþlªñ. ''÷pê Vfïw HêtLêohêJñˆê YªYú..EïE¼ïEïiñù lªïökë``

Eïöus

Jñ¯öiEï¼ú

''Ckëê`` Sêu dsƒñ. A÷dçêrñù Föus JœïiTïOþ Jñ¯ AlqñöT dòšïv EïsƒñEïv¼ñJiêiïjñªñ. ''Fªêv Sêu DøœïŒjöˆ?`` ''Døpñù..`` ''dïöª`` ''Eïöus JòYïiïv Jišöˆ`` ''÷Oêaï¼êöY JišïiTïö¼Tê ÷Lêdñ¼ñˆê`` ''Sêu AlqñöT oñ>jï¼òYïiï÷k¼ú Jñ¯öi Jišï.hñœú E¼ï Yñdçv dñjûïjñªYïEêv AEêiêoù AYñ Jisï÷dçêiï. AlqñöT dòsï÷E¼êw JòYï¼JŒú Dønäêlú JòTñYv Biïjñªñ. Sêu ATïYñTŸïi÷dçêw Föus Jñ¯iïv AlqñöT Yðˆù dñjûñ. ``A÷à Yðˆù lêOþê''Alw ÷OêaïOþñ. ``AYñoêjhïkë..÷Eê ÷‹êfëù''Sêu ATïYñTtªñ. Jñ¯iïv Yðˆù dñjû÷dçêw Üðoïˆ dï‚x ÷dêök AYú AEêiêoù AJ÷Œ¼ñù dñs÷Œ¼ñù ÷dêiï.HTñlïv Föus Jñ¯iïv Eïªñù dêv AlqñöT Oï¼J÷Œ¼ú HrïOþñöJêTñŒñ. ``FdçTï..'' ``mjï¼ñù F÷Öêiú öOÂñ... BaáhêiïˆêXú Eð öOàñªöYªú ÷YêªñJ÷i Ckë. öljï ööEoú``Alw EïltªñEïªú Föus Jlïqïv

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


18

OñœïOþú AgïE>ïOþñ.Sêu OdçïlkïOþñ.

AlqñöT

OñûñJöq

lêÀJŒê¼ï

``lê ÷lLù ‘nêiï YïjïöJ ÷dêJêù Alt öliúšñ öOàñªñûêJñù. Fêiêkñù Cªú Ehñ¼ú HªñJòöT Jqï¼Xù`` Alw dsƒñ. ``A÷dççê nòˆïŸú.'' ``Eð Föª nòˆú öOÂêv hYï nòˆñöO÷Âêqñù...hòoú''Alw Föª Jqïiê¼ï.

Alt

AYñ

SŸw öOkëñ÷œêw oQïEïiñù Eïniñù AlïöT ÷h¼dçú Jrïƒñ ösVïiêiï Eïvdçñûêiïjñªñ. ``Dù Fê jûêqñù C¦iñù öölJïiYú?''Hjñ JÈOþïjï÷iêöT Eïn ÷OêaïOþñ. ``÷Oêaï¼êöEïjï¼ñªñ Alw dàöE dïTïOþú d¯ï¼êXñù''oQïEï dsƒñ. ``Dlþú. Dlþú. dàöEöª ölÈù JñTïdçïöOþTð oQïEï÷hê÷q.CYú dòsïEJŒñJisïiêv sêfþsïv JêšñEïsiñª÷dêök lkñYêJñª CEhê''Föus Jñ¯iïv dïTïOþú ÷jnä dsƒñ. ``AöYê ÷OOþð dˆï¼ñ¯iê'' Eïn ÷OêaïOþñ. ``B AYñ÷dêök HjïEhê. AJŒñJisïiêv lkïdçù öl¼ñù. HTñlïv Døj÷Xv dïTïlkïJòTXù''÷jnh dsƒYñ÷Jˆú Fkëêljñù OïjïOþñ. AljñöT ‹mùo FEï¼ú lkëêöY Cnéödçˆñ. F¦÷iê ÷djñhêiï JïT¼dËïTñª Clöj÷dçêkñÈ Hjñ oíð Föus Baád¯kïv Yöª oñKïOþñ Fªú ÷Jw¼ñ÷œêw Bt¼êiêkñù Hjñ ApËêjù Hö¼ ÷Yêªñù. AYú FEï¼ñù Dûêiï. ``÷máê ÷h¼dçïˆñ÷dêiï..Ckëêiïjñ÷ªv FEï¼ú öJêÈêöhªñûêiïjñªñ.''oQïEï dsƒñ.

Hªñ

JqïOþêv

``FEï¼ñù''Eïniñù Alwö¼êdçù JòTï.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


19

``VisÅt oêt JêŒïjï¼ñªñûêJñù''÷h¼dçú hêu Løjldòtlþù SŸöq Hêt˜ïdçïOþñ.Hˆñù hihïkëêŒ oùoêjŒïv Eïªñù Aiêw Hjñ AjoïJEêöXªú FEï¼ú ÷Yêªï. ``oêt FEï¼ï÷dçê hê÷EêTñ÷OêaïOþñ.

÷h¼dçú

öOàñªñ÷ûê?''÷jnh

÷h¼dçú

``÷jnhê aê Cø ½oæú C÷ˆêqò. dêusï ÷lû.''÷h¼dçú hêu Alw¼ú ÷Eöj Oñlª Hjñ öJêOþñdêlêTiñù ÷Têdçñù EvJï.Alw ödêTñªöE AYú FTñŒXïƒñ. JnéïOþú dòsïöus ATïgêLù löj FŒñª Hjñ dêlêTiñù hñk hs¼ñª Hjñ ÷Têdçñù Biïjñªñ AYú. ``÷Lêdñ Eð aê Cø ÷lnù C÷ˆêqò''Aiêw Hjñ Jðsïi Ajdçêusú FEï¼ú Yªñ. Sêu AYú FTñŒú AXïƒñ. SŸw nòˆïŸú zk÷Œ¼ú ETªñ. BqñJqñöT mkáù CkëêŒ F÷‚šïv drifùLëêlñù lEŒïöus djïojlñù Biïjñªñ ökê÷¼nu.Baáù AlïöT DÈ Hjñ Jêˆñ÷Oêkiïv ETïiñù opETïiñù EðjêTñªYïöus oðEñJw nòˆú öOàñlêu Biïjñªñ djïdêTï.Hjñ dêsö¼ˆïEñ hñJqïkòöT HrñJïljñª ölÈù AYú Hjñ öOsïi Jñrïiï÷k¼ú dYï¼ñªñ. FªïˆlïöT Eïªñù dñs÷Œ¼ú HrñJï÷dçêJñªñ.lqöj h÷Eêpjhêi Hjñ zkù. Jáêhs Hjñ ödꍼêˆïv HqïdçïOþñlOþñ Jáêhsêhêu AlïöT Cjñªñ.. dñsŒñEïªñù AZlê BöjËïkñù lªêv Yöª Tòsï‚ñJw Jñqï¼ñlêu lªYêöX÷ª dsiò. oQïEïiñù Eïniñù Jñqï¼ñlêEêiï Alï÷Tö¼Œñªñ. JêˆñQêYï¼êjñöT ÷lnhêXïjñlt¼ñù. Cjñlt¼ñù CköJêûñÈ ``l£Ÿw'' Biïjñªñ. oQïEïiñöT hñkJw AYïv HYñŸêöY dñs÷Œ¼ú Yñqñœï. h÷Eêpjhêi ödê¼ïw Oñrï AYïEñ Yêör Ajhñrù Ck÷Okiïv HYñŸêŒ Jñûïiñù l¯ïOþYñTJqñù. ÷jênåïiñù Hˆñù ÷hêmhkë. CYñ Jû÷dçê÷r Hjñ JêˆñQêYï¼êju öOsñ¼öus ÷lnù Cˆú Eïª Föus Jñ¯ Jœïiêiï. AYñhEoæïkê¼ï ÷jnù Alï÷T¼ú CT¼¯ïˆú ÷Eê¼ï. AlqñöT Oñûïv Hjñ OïjïlïTtªñ.

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008


20

``Akdù ÷hqïv JkëñJw¼ïTiïkòöT djª zkŒñ¼òöT ölÈù HrñJï ljñªñûú. Baáù CYñJrïƒïˆñ AlïöT ÷dêJêù'' oùlïbêiJu dsƒñ. ``oêt ClïöT Ekë Brù D÷ûê?'' oQïEï ÷OêaïOþñ. ``hñŒñ Hªú CsŸï opêiï÷iêTú dsƒñ.

÷Eê¼ú.

Brhñ÷ûêªú''

oùlïbêiJu

``hñŒñ Yöus dêusæú DøjïlOþñ Fªïˆú Hjñ ölÈŒï÷k¼ú OêTï. Aiêw Hªú hñŸïödçêŸï.

Tt¼ïiñTñŒú

‹ïi lêiE¼êöj EïŸqñöT Agï‹êiŸw AsïƒYïEñ÷mnù ATñŒ gêLù. ÷oîp÷ŒêöT Eêaïs

http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam5th-edition/

12/3/2008

Kaattutheen  
Kaattutheen  
Advertisement