Page 1

എന്റെ ഓർമ്മകൾ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം റകാടുമ്പിരിറകാള്ളുന്ന 2007-ല്‍ ബി-റടക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പണിയുമില്ലാറെ വീട്ടില്ിരിക്കുന്ന സമയം. ഒരു യാഥാസ്െിെിക കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചെിനാല്ും, സവെവവ അല്‍പ്പം നാണംകുണുങ്ങിയായിരുന്നെിനാല്ും ഒരു വിവാഹപൂർവ്വ ലല്ംഗികബന്ധം എനിക്ക് സവപ്നം കാണാന്‍മാത്െവമ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. പവേ, കാല്ം നമുക്കായി കരുെിവച്ചിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് നുകരാെിരിക്കാന്‍ പറ്റുവമാ?

ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാറരല്ലാവരും ഒരു ധ്യാനത്തിനുവപാകാന്‍ െീരുമാനിറച്ചങ്കില്ും വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക്കിരിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ഇഷ്ടറപ്പട്ടത്. അെിനുമുമ്പും പല്വപ്പാഴും ഒറ്റയ്ക്ക്ക് ൊമസിച്ചിട്ടുള്ളെുറകാണ്ും, കാരയങ്ങറെല്ലാം ഞാന്‍ െരവക്കടില്ലാറെ റെയ്യുറമന്നെിനാല്ും ഞായൊഴ്െ അവറരല്ലാവരും യാത്െവപായി. െിങ്കൊഴ്െ ഒരു കൂട്ടുകാരറെ റപങ്ങെുറട കല്ലയാണമായിരുന്നു. െടങ്ങിനിടയില്‍ എനിയ്ക്ക്ക് വല്ലയമ്മയുറട വകാൾ വന്നു. ഞാന്‍ എവിറടയാറണന്നും, എറെ െിസല്‍ട്ടിറനപറ്റിയുറമാറക്ക വിശദമായി വൊദിച്ചു. ഞാന്‍ ത്രീയാറണങ്കില്‍ രണ്ുദിവസം അവിറടറച്ചന്നുനിന്നാല്‍ വല്ിയ ഉപകാരമായിരിക്കുറമന്നും പെഞ്ഞു. വല്ലയമ്മയുറട വീട് അധ്ികം ദൂറരയല്ല. വല്ലയച്ഛന്‍ മരിച്ചവശഷം മരുമകവൊറടാപ്പമാണ് ൊമസം(മറ്റുമക്കെും മരുമക്കെും വിവദശത്താണ്). മറ്റുവീടുകെിറല്വപ്പാറല് അമ്മായിയമ്മ-മരുമകൾ യുദ്ധറമാന്നുമില്ലാത്തത് റകാണ്് സവസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നു. ഞാന്‍ വെച്ചി എന്ന് വിെിക്കുന്ന മരുമകൾ െീമയാണ് ഈ കഥയിറല് നായിക. അഴകെവുകെും, വിദയാഭ്യാസവും, സംസ്കാരവും ഒരുസ്ത്െീയില്‍ ഒരുവപാറല് സമനവയിച്ചാല്‍ അത് െീമയായി. മുമ്പില്‍നിവന്നാ, പിെകില്‍നിവന്നാ, വശങ്ങെില്ൂറടവയാ വനാക്കിയാല്‍ ഒരു റെെുപ്പക്കാരനും കറെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത രൂപഭ്ംഗി. അവെുറട കുസൃെിനിെഞ്ഞ െിരിയും, യുവെവം െുെുമ്പുന്ന ശരീരവും ആവരയും വിവശനാക്കും. എനിയ്ക്ക്ക് െീമവെച്ചിവയാട് വല്ിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. കാരണം, വല്ലയമ്മ വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക്കായവപ്പാൾ സവന്തം വജാല്ിവപാല്ും രാജിവച്ച്


കുടുംബത്തിറല് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വനാക്കാന്‍ അവർ െയ്യാൊയി. എനിയ്ക്ക്ക് െീമവെച്ചിറയവപ്പാറല്യുള്ള ഒരു ഭ്ാരയറയമെിറയന്ന് ഞാന്‍ പല്വപ്പാഴും അമ്മവയാട് പെയാെുണ്്. വെച്ചിയുറട അപ്പച്ചന് അസുഖം കൂടുെല്ായെിനാല്‍ രണ്് ദിവസവത്തയ്ക്ക്ക് സവന്തം വീട്ടിവല്യ്ക്ക്ക് വപാകുകയാണ്. അെുറകാണ്ാണ് വല്ലയമ്മ എവന്നാട് വരാന്‍ പെഞ്ഞത്. ഉച്ചയ്ക്ക്ക് രണ്് മണിവയാറട ഞാന്‍ അവിറടറയത്തുവമ്പാൾ വെച്ചി ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിവനയുറമടുത്ത് എറന്ന ത്പെീേിച്ചു നില്ക്ക്കു കയാണ്. പിറന്ന കുെച്ചുവനരവത്തയ്ക്ക്ക് പാല്ുവാങ്ങുന്നകാരയവും, വഗറ്റ് അടയ്ക്ക്കുന്നെും, വല്ലയമ്മയ്ക്ക്ക് മരുന്നുറകാടുക്കുന്നെുറമല്ലാം എനിയ്ക്ക്ക് വിശദമായി പെഞ്ഞുെന്നു. ഇത്തരം കാരയങ്ങറെല്ലാം എനിയ്ക്ക്ക് സുപരിെിെമായിരുന്നെിനാല്‍ ഞാന്‍ ഉള്ളില്‍ െിരിച്ചു. മറ്റന്നാൾ വെച്ചി െിരിച്ചുവരുറമന്നും അവപ്പാൾ എനിയ്ക്ക്ക് വീട്ടില്‍ വപാകാറമന്നും പെഞ്ഞ് അവർ പടിയിെങ്ങുവമ്പാൾ എല്ലാം സമ്മെിച്ചമട്ടില്‍ ഞാന്‍ െല്യാട്ടിറകാണ്ിരുന്നു. രാത്െി ഭ്േണത്തിനിരിക്കുവമ്പാൾ, എനിയ്ക്ക്ക് വബാെടിച്ചുെുടങ്ങിക്കാണുറമന്ന് വല്ലയമ്മ പെഞ്ഞു. വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക്കിരിക്കുവമ്പാഴും വബാെടിെറന്നയാറണന്നും, അെുറകാണ്് ഒരു വജാല്ി കറണ്ത്തുകയാണ് എറെ ത്പഥമല്േയറമന്നുമുള്ള മെുപടിവകട്ടവപ്പാൾ ഗൾരില്ുള്ള മക്കവൊട് അറെപ്പറ്റി പെയാറമന്നായി വല്ലയമ്മ. പിറന്ന ഞങ്ങെുറട സംസാരം െീമറയക്കുെിച്ചായി. സവന്തം മകവെക്കാൾ െനിയ്ക്ക്കിഷ്ടം െീമറയയാറണന്ന് വല്ലയമ്മ പെഞ്ഞവപ്പാൾ, ഇെുവപാറല്റയാരു മരുമകറെ ഇക്കാല്ത്ത് കിട്ടണറമങ്കില്‍ ഭ്ാഗയം റെയ്യണറമന്ന് ഞാന്‍ പെഞ്ഞു. വീട്ടില്‍ ൊറഴയും, മുകെില്ും രണ്് മുെികൾ വീെമുണ്്. ആരും ഉപവയാഗിയ്ക്ക്കാറെ കിടക്കുന്നെിനാല്‍ മുകെിറല് മുെികെില്‍ നിെറയ റപാടിയാണ്. അെുറകാണ്് എവന്നാട് െീമയുറട മുെിയില്‍ കിടവന്നാൊന്‍ വല്ലയമ്മ പെഞ്ഞു. ആദയമായാണ് ഞാന്‍ ഒരു സ്ത്െീയുറടമുെിയില്‍(എറെ അമ്മയുറടറയാഴിറക) കിടക്കുന്നത്. ഉെക്കം വരാറെ ഞാന്‍ െിരിഞ്ഞും മെിഞ്ഞും കിടന്നു.


കിടക്കവിരിയില്ും, െല്യിണയില്ുറമല്ലാം വെറര സുഖകരമാറയാരു സുഗന്ധമുണ്ായിരുന്നു. എറെ മനസ്സില്‍ െില് ദുർവിൊരങ്ങൾ െല്റപാക്കിറയങ്കില്ും, എനിയ്ക്ക്ക് െീമവെച്ചിവയാടുള്ള ബഹുമാനറത്തവയാർത്ത് ഞാന്‍ അവറയല്ലാമടക്കി. പിവറ്റന്ന് രാവിറല് ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ വപായി വാഴയും, റെടികെുറമാറക്ക നനച്ച് ഉച്ചവയാറട െിരിച്ചുവന്നു. രണ്് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങറന ഒരു വിവശഷവുമില്ലാറെ കടന്നുവപായി. ബുധ്നാഴ്െ ലവകുവന്നരം കാരയങ്ങറൊറക്കറയാെുക്കി വീട്ടില്‍ വപാകാന്‍ െയ്യാൊയി ഞാന്‍ നില്ക്ക്കു കയാണ്. എന്നാല്‍ ത്ടാരിക് കുരുക്ക് കാരണം വെച്ചി രാത്െി 7:30-നാണ് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാന്‍ െിരക്കിട്ട് വീട്ടില്‍ വപാകാറനാരുങ്ങുന്നത് കണ്വപ്പാൾ വെച്ചി അത്ഭുെറപ്പട്ട് എവന്നാട് വൊദിച്ചു, “എന്തായാല്ും നീയവിറട ഒറ്റയ്ക്ക്കാണ്. ഭ്േണമുണ്ാക്കിത്തരാന്‍ നിറെ അമ്മയവിറടയില്ല. നീ കല്ലയാണം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. അെുറകാണ്് ഇന്നുരാത്െി ഇവിറട ൊമസിച്ചിട്ട് നീ നാറെവപായാല്‍ മെി.” വല്ലയമ്മയും അവറെ പിന്താങ്ങിയവപ്പാൾ എനിയ്ക്ക്ക് സമ്മെിയ്ക്വക്കണ്ിവന്നു. കുഞ്ഞിറന റൊട്ടില്ില്‍ കിടത്തിയവശഷം, ത്രസ്സ് മാെി ഒരു ലല്റ്റ് ബ്ലൂകെർ ലനറ്റിധ്രിച്ച് അവൾ അടുക്കെയിവല്യ്ക്ക്ക് ത്പവവശിച്ചു. അവിറട സാധ്നങ്ങറെല്ലാം അടുക്കിറയാെുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്വപ്പാൾ വെച്ചി എറന്ന വിെിച്ചു. കുവെവനരം ടിവികണ്് മടുത്തവപ്പാൾ ഞാന്‍ റെയ്ക്െ പണിയാറണന്നു പെഞ്ഞവപ്പാൾ എറെ പുെത്ത്െട്ടി അഭ്ിനന്ദ്ിച്ചിട്ട് പെഞ്ഞു, “നിറെ ഭ്ാരയ ഭ്ഗയമുള്ളവൊയിരിക്കും. എന്തായാല്ും നീ റെറെടുക്ക്, അരമണിക്കൂെിനുള്ളില്‍ രിന്നർ റെരിയാകും.” ടിവിയില്‍ ൊർ സിങ്ങെിറെയും, കെീർ സീരിയല്ിറെയും സമയമായിരുന്നെിനാല്‍ ഞാന്‍ അടുക്കെയില്‍ െുറ്റിപ്പറ്റിനിന്നു. വെച്ചിയുറട വീട്ടുവിവശഷങ്ങെും, അപ്പച്ചറെ അസുഖറത്തപ്പറ്റിയും വൊദിച്ചെിഞ്ഞു. എറെ കഴിഞ്ഞ രണ്്ദിവസങ്ങൾ എങ്ങറനയായിരുറന്നന്ന് വെച്ചി വൊദിച്ചവപ്പാൾ െരവക്കടില്ലായിരുറന്നന്ന് ഞാന്‍ പെഞ്ഞു. പിറന്ന അരമണിക്കൂർവനരം ഞങ്ങൾ പല്കാരയങ്ങറെപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചു. വെച്ചിയുറട വിശാല്മായ അെിവും, െിന്താഗെികെും


വകട്ടവപ്പാൾ അവവരാടുണ്ായിരുന്ന എറെ ബഹുമാനം വർദ്ധിച്ചു. എറെ ജീവിെത്തില്െുവറര ഞാന്‍ ഒരു സ്ത്െീവയാടും അത്െയും വനരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഒരിക്കല്ും ഒരു സ്ത്െീറയ പിടിച്ചിരുത്താന്‍ എനിക്ക് കഴിയുറമന്ന് ഞാന്‍ കരുെിയിരുന്നില്ല. സ്ത്െീകെുമായി ഇടപഴുകുവമ്പാൾ അവർ പെയുന്നത് ത്ശദ്ധവയാറട വകൾക്കണറമന്നും, അവർക്ക് പരിഗണന നല്‍കണറമന്നുമുള്ള യാഥാർ്യം ഞാന്‍ െിരിച്ചെിയുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രിന്നർ കഴിക്കാനിരുന്നവപ്പാൾ വല്ലയമ്മയും ഞങ്ങെുറട െർച്ചകെില്‍ പങ്കാെിയായി. ഞങ്ങൾ െമ്മില്ുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഞാനെിഞ്ഞു, അെിനാല്‍െറന്ന ഞാന്‍ വെറര ത്രീയായാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അവപ്പാഴാണ് ഞാന്‍ എവിറട കിടക്കുറമന്ന ത്പശ്നം വന്നത്. മുകെിറല് ഏറെങ്കില്ും മുെിയില്‍ കിടവന്നാൊറമന്ന് ഞാന്‍ പെഞ്ഞു. അവിറട നിെറയ റപാടിയാറണന്ന് വല്ലയമ്മ പെഞ്ഞവപ്പാൾ, യാത്െകഴിഞ്ഞ് ൊനിവപ്പാൾ െറന്ന േീണിെയാറണന്നും ഇനി വൃത്തിയാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാറണന്നും െീമ വെച്ചി പെഞ്ഞു. അെുറകാണ്് എനിയ്ക്ക്ക് വെച്ചിയുറട റബഡ് ഉപവയാഗിക്കാറമന്നും വെച്ചി ൊറഴ റൊട്ടില്ിനരികില്‍ പായ വിരിച്ച് കിടവന്നാൊറമന്നും പെഞ്ഞു. ഞാന്‍ ൊറഴകിടവന്നാൊറമന്ന് പെഞ്ഞുവനാക്കിറയങ്കില്ും, നീ ഞങ്ങെുറട ഗെ് ആറണന്നും അെിനാല്‍ െറന്ന ൊറഴ കിടക്കാന്‍ പാടിറല്ലന്നുമായിരുന്നു മെുപടി. വല്ലയമ്മയും െീമയുറട പേം വെർന്നു. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് െനിയ്ക്ക്ക് കുെച്ച് പണിയുറണ്ന്നും, എവന്നാട് വപായി കിടവന്നാൊനും വെച്ചി പെഞ്ഞു. ഞാന്‍ വപായി കിടറന്നങ്കില്ും പല്വിധ്വിൊരങ്ങൊല്‍ ഉെക്കം വന്നില്ല. ആദയമായാണ് ഒരു സ്ത്െീയുള്ളവപ്പാൾ അവരുറട മുെിയില്‍ കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിനുള്ളില്‍ മുെറയടുക്കുന്ന ദുശ്ചിന്തകറെ നിയത്ന്തിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പാടുറപടുകയായിരുന്നു. റപറട്ടന്ന് കെക് െുെന്ന് ആവരാ അകവത്തയ്ക്ക്ക് വന്നു. “വജാസ് ഉെങ്ങിവയാ?” െീമ വെച്ചിയുറട ശബ്ദം. ഞാന്‍ ഉെക്കം നടിച്ചു. വെച്ചി ബാത്ത്ടവ്വല്ുറമടുത്ത് കുെിക്കാനായി അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്ത്െൂമില്‍ കയെുന്നത് ഞാനെിഞ്ഞു. ഷവെില്‍നിന്നും വീഴുന്ന റവള്ളത്തിറെ ശബ്ദം എറന്ന മത്തുപിടിപ്പിച്ചു. വെച്ചിയുറട നഗ്നശരീരത്തില്ൂറട ഒഴുകിയിെങ്ങുന്ന ജല്കണങ്ങറെ ഞാന്‍ ഭ്ാവനയില്‍ കണ്ു. ഒരുനിമിഷവത്തയ്ക്ക്ക് ആ റവള്ളത്തുള്ളിയായിമാൊന്‍ കഴിറഞ്ഞങ്കിറല്ന്ന് ഞാനാശിച്ചു.


പവേ, റെറ്റായി എറന്തങ്കില്ും റെയ്യാനുള്ള ലധ്രയറമനിക്കില്ലായിരുന്നു. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞവപ്പാൾ വെച്ചി ബാത്ത്െൂമില്‍ നിന്ന് പുെത്ത് വന്നു. ഈെനുടുത്തിെങ്ങിവരുന്ന ആ സുന്ദ്രവമനി കാണാന്‍ എനിക്ക് അെിയായ ആത്ഗഹമുണ്ായിരുറന്നങ്കില്ും എറെ കെുകൾ അശക്തങ്ങൊയിരുന്നു. അവിടമാറക പിവയർസ് വസാപ്പിറെ പരിമെം നിെഞ്ഞു. ത്രസ്സ് മാെിയ വശഷം വെച്ചി ലല്റ്റ് ഓഫ് റെയ്ക്െു. റപറട്ടന്ന് കുഞ്ഞ് കരച്ചില്‍ െുടങ്ങി. വെച്ചി റൊട്ടില്ില്‍നിന്നും കുട്ടിറയറയടുത്ത് മുല്യൂട്ടാന്‍ െുടങ്ങി. ആ ഇെംപാല്‍ കുടിക്കുവാന്‍ എറെ മനംറകാെിച്ചു. രബിൾവകാട്ട് റബരിറെ െുമരിവനാട് വെർന്ന ഭ്ാഗത്താണ് ഞാന്‍ കിടന്നിരുന്നത്. അെിനാല്‍െറന്ന റബരില്‍ ഇഷ്ടംവപാറല് സ്ഥല്മുണ്ായിരുന്നു. കുട്ടിറയ മുല്യൂട്ടി റൊട്ടില്ില്‍ കിടത്തിയവശഷം എറന്ന അത്ഭുെറപ്പടുത്തിറക്കാണ്് വെച്ചി കട്ടില്ില്‍ വന്നുകിടന്നു. എറെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ത്ദുെൊെത്തില്ായി, വരാമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നുനിന്നു. വെച്ചി എറന്ന ഒരു അനിയറനവപ്പാറല്യാണ് കരുെുന്നറെന്നും, നിഷ്കെങ്കെമൂല്മാണ് എറെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നറെന്നും െിന്തിച്ച് ഞാറനറെ മനസ്സിറന ശാന്തമാക്കി. വെച്ചിയുറട പുെകുവശം എറെ വനർക്ക് െിരിഞ്ഞാണ് കിടന്നിരുന്നത്. ഞാന്‍ പെുറക്ക എറെ കെുകൾ െുെന്ന് വെച്ചിറയ വനാക്കി. വല്െുലക െല്യ്ക്ക്കുകീറഴയും, ഇടെുലക ആല്ില് വയെിനു മുകെില്ും വച്ച് ഒരു റവെക്കല്‍ശില്ക്പ്പം വപാറല് ഇൊ എറെ വെച്ചി. ശവാവസാച്ഛവാസത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ചിയുറട ഇടെുലക മുകെിവല്ാട്ടും, ൊവഴാട്ടും െല്ിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. വെച്ചിയുറട മുടിയിഴകെില്‍നിന്നും സുഖകരമായ ഒരു സുഗന്ധം വരുന്നുണ്ായിരുന്നു. െീമയ്ക്ക്ക് നിെംബം മൂടിക്കിടക്കുമാറ് മുടിയുണ്ായിരുന്നു. ആ മുടിയിഴകൊറക െല്യിണവമല്‍ െിെെിക്കിടന്നു. ഞാന്‍ കിടന്നിരുന്ന റപാസിഷന്‍ കുെച്ചുമാെി ആ കാർക്കൂന്തല്‍ പെുറക്ക മണത്തുവനാക്കി. എറന്ന മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന എവന്താ ഒന്നായിരുന്നു ആ ഗന്ധം. നിഷ്കെങ്കെയും, ഭ്യവുറമല്ലാം മാെിയ ഞാന്‍ ആസക്തിവയാറട വെച്ചിറയ വനാക്കി. പെുറക്ക ഇടെുലക നീക്കി ഞാനവെുറട


നിെംബത്തില്‍ സ്പർശിച്ചു. ഓ.. എറന്താരു മൃദുവാണത്. എറെ ലക റെെുൊയി നീക്കി ആ മാംസവഗാെങ്ങൾക്കിടയില്‍ വച്ചു. റപറട്ടന്ന് വെച്ചിയുെങ്ങിയിട്ടിറല്ലന്നു വൊന്നിയെിനാല്‍ ഞാറനറെ ലക പിന്‍വല്ിച്ച് സവസ്ഥമായി കിടന്നു. കുെച്ചുവനരങ്ങൾക്ക്വശഷം വെച്ചി എറെ വനർക്ക് െിരിഞ്ഞു. ഞാന്‍ കെുകെടച്ച് ശാന്തനായി കിടന്നു. വെച്ചി വല്െുലക എറെ െല്യ്ക്ക്കുമീറെവച്ച് എറെ മുടിയിഴകെില്ൂറട വിരവല്ാടിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. പെിറയ ആ വിരല്ുകൾ എറെ റനറ്റിയില്ൂറടയും, നാസികയില്ൂറടയും സഞ്ചരിച്ച് എറെ െുണ്ുകെിറല്ത്തി. ഞാനാറക വിവശനായി. വെച്ചി എറെ റനഞ്ചിനുമുകെില്ൂറട െടവി. ഷർട്ടിറെ രണ്് ബട്ടനുകൾ െുെന്ന് കിടന്നിരുന്നെിനാല്‍ അെില്ൂറട ലകകടത്തി ഉഴിഞ്ഞുറകാണ്ിരുന്നു. ഞാറനാരു ല്ുങ്കിയാണ് ധ്രിച്ചിരുന്നത്. എറെ ജവാന്‍ റകട്ടുറപാട്ടിക്കാനുള്ള ത്ശമങ്ങൾ െുടങ്ങിയിരുന്നു. ആ മൃദുവായ കരങ്ങൾ എറെ വയെിറന െഴുകി. എനിക്ക് റെെിയ ല്ജ്ജവൊന്നി, കാരണം ഞാറനാരു റമല്ിഞ്ഞ ശരീരക്കാരനായിരുന്നു. വെച്ചിയുറട ലകകൾ െല്ിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. ഇനിയുമത് മുവന്നാട്ട് വപായാല്‍ എറെ ഉദ്ധരിച്ച ല്ിംഗത്തില്‍ സ്പർശിക്കുറമന്നും ഞാനിത്െയും വനരം ഉണർന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നുറവന്ന് വെച്ചിയ്ക്ക്ക് മനസ്സില്ാകുറമന്നും എനിക്കുവൊന്നി. അെുറകാണ്് ഞാന്‍ റെെുൊറയാന്നു െുമച്ചു. റപറട്ടന്ന് വെച്ചി റഞട്ടി പുെവകാട്ട് മാെി. ഇനിയും വെച്ചിറയറന്തങ്കില്ും റെയ്യുറമന്ന് ത്പെീേിച്ച് ഞാന്‍ കുെച്ചുവനരം കാത്തു. പവേ െീമയാറക വപടിച്ചുവപായിരുന്നു. വെച്ചി മല്ർന്ന് കിടന്ന് ശക്തിയായി ശവസിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. അെുറകാണ്് ഞാന്‍ മുവന്നാട്ട് വപാകാന്‍ െീരുമാനിച്ചു. പെിറയ വെച്ചിയുറട വനർക്ക് െിരിഞ്ഞ് ഒരു നിത്ദയിറല്ന്നവപാറല് ഞാന്‍ എറെ ഇടെുലക അവെുറട മീറെ വച്ചു. എറന്ന അത്ഭുെറപ്പടുത്തിറകാണ്് എറെ ലകത്തടം ൊണുവപായി. അവപ്പാഴാണ് അവെുറട വല്വത്ത മുല്ക്കെിനു മുകെില്ാണ് എറെ ലകറയ്യന്ന് മനസ്സില്ായത്. കുഞ്ഞിറന മുല്യൂട്ടിയെിനാല്‍ അവിറട റെെുൊയി നനഞ്ഞിരുന്നു. മാത്െമല്ല, അവൾ ത്ബായും ധ്രിച്ചിരുന്നില്ല.


ഞാനാറക ഉവേഷവാനായി. പെിറയ ലനറ്റിയ്ക്ക്കു മുകെില്ൂറട അവെുറട നിപ്പിെിറന െവല്ാടിറക്കാണ്ിരുന്നു. ഞാനുെങ്ങുകയറല്ലന്ന് വെച്ചിയ്ക്ക്കു മനസ്സില്ായി. എറെ വനർക്ക് െിരിഞ്ഞ് വനർത്തശബ്ദത്തില്‍ വൊദിച്ചു, “നീയുെങ്ങാവണാ?” അവപ്പാവഴയ്ക്ക്കും എനിയ്ക്ക്ക് കുെച്ച് ലധ്രയം വന്നിരുന്നു. ഇനിയും അവൾ കൂടുെല്‍ വൊദയങ്ങൾ വൊദിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇഷ്ടറപ്പട്ടില്ല. എറെ മുഖം റമറല്ല അവെുറട മുഖവത്താടടുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവെുറട െുണ്ുകൾ എറെ െുണ്ുകൊല്‍ മൂടി. നല്ല മുന്തിരിപ്പഴം വപാറല് മയവും മധ്ുരവുമുള്ള െുണ്ുകൾ. ഞാനാദയമായി ഒരു സ്ത്െീയുറട െൂടും, െൂരും അെിയുകയായിരുന്നു. അവെുറട ശരീരത്തില്‍നിന്നുമുയർന്ന ഗന്ധം എറെ സർവ്വ നിയത്ന്തണങ്ങെും െകർക്കാന്‍ വപാന്നൊയിരുന്നു. ആ സുഗന്ധം ആസവദിച്ചുറകാണ്് ഞാനവെുറട റനറ്റിയില്‍ െുംബിച്ചു യാറൊറരെിർപ്പുകെും കൂടാറെ വെച്ചികിടക്കുന്നത് കണ്വപ്പാൾ മവനാഹരമായ ഈ വമനി രാത്െിമുഴുവന്‍ എനിയ്ക്ക്ക് ആസവദിക്കാനുള്ളൊറണന്ന് മനസ്സില്ായി. പെിറയ സമയറമടുത്ത് അവെുറട ശരീരത്തിറെ ഓവരാ വരാമകൂപങ്ങെും െഴുകിയുണർത്തണറമന്ന് ഞാന്‍ െീരുമാനിച്ചു. അവെുറട പുരികങ്ങെും, വിടർന്ന നയനങ്ങെും, നീണ്നാസികയും, െുടുത്ത കവിെുകെും ഞാന്‍ െുംബനത്താല്‍ റപാെിഞ്ഞു. അവൾ എറെ മുടിയിഴകെില്ൂറട വിരവല്ാടിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. ഞാനവെുറട കഴുത്തിനുെുറ്റും ലകകൾവകാർത്ത് ആ െുണ്ുകെില്‍ ആവവശപൂർവ്വം െുംബിച്ചു. ഞങ്ങെുറട നാവുകൾ റകട്ടുപിണഞ്ഞു, ഉമിനീർ പരസ്പരം ലകമാെി. ഞാനവെുറട കഴുത്തിറന ൊങ്ങിയവശഷം െല് പെുറക്കയുയർത്തി. െുടർന്ന് അവെുറട കീഴ്െുണ്് കടിക്കുകയും െുണ്ിനുൊറഴ നക്കുകയും റെയ്ക്െു. അവെുറട റെവികെില്‍ െുംബിച്ചവശഷം വവദനയുണ്ാക്കാറെ പെുറക്ക കടിച്ചു. അവെുറട മുടിയില്‍ നിന്നും വരുന്ന സുഗന്ധം എറന്ന ത്ഭ്ാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു. യജമാനന്‍ പുെത്തുെവല്ാടാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിറയവപ്പാറല്യായിരുന്നു അവൾ. ആ രാത്െി ഒരിക്കല്ും മെക്കാനാവാത്തൊക്കാന്‍ ഞാനവറെ അംഗത്പെയംഗം പെിറയ


െഴുകിറക്കാണ്ിരുന്നു. അവെുറട ലകകെില്‍ െുംബിച്ചവശഷം ഒവരാവിരല്ും ഞാന്‍ മാെിമാെി െവല്ാടി. അവെുറട കേത്തില്‍ വിരവല്ാടിച്ച് ഞാനവറെ കെിപ്പിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. അവെത് പൂർെമായി ആസവദിക്കുകയായിരുറന്നങ്കില്ും ൊഴ്ന്ന സവരത്തില്‍ എറെ വപരു വിെിച്ചവശഷം നിെുത്താനാവശയറപ്പട്ടു. റപറട്ടന്ന് കുഞ്ഞ് കരയാനാരംഭ്ിച്ചവപ്പാൾ, എറന്ന പിെവകാട്ട് െള്ളിയവശഷം വെച്ചി റൊട്ടില്ിനടുവത്തയ്ക്ക്ക് നീങ്ങി. കുഞ്ഞിറനറയടുത്ത് കട്ടില്ിറെ അരികില്ിരുന്ന് അവൾ മുല്യൂട്ടാന്‍ െുടങ്ങി. ഇവപ്പാൾ എനിക്ക് നാണം വൊന്നിയില്ല; അവൾക്കും. ഞാനവെുറട സ്െനങ്ങെിവല്യ്ക്ക്ക് െുെിച്ചുവനാക്കിറയങ്കില്ും ഒന്നും കാണാന്‍ പറ്റിയില്ല. കാരണം അവെുറട ഒരു മുല് കുഞ്ഞിറെ വയ്ക്ക്കകത്തും, മവറ്റത് അവെുറട ലനറ്റിയ്ക്ക്കുള്ളില്ുമായിരുന്നു. എറെ അവസ്ഥകണ്് വെച്ചിയ്ക്ക്ക് െിരിവന്നു. എന്തായാല്ും മുവന്നാട്ട് വപാകാന്‍െറന്ന ഞാന്‍ െീരുമാനിച്ചു. ഞാനവെുറട പാദങ്ങൾ കയ്യിറല്ടുത്ത് പെുറക്ക മസ്സാജ് റെയ്ക്െു. അവെുറട ഉള്ളംകാല്ില്‍ ഞാന്‍ വിരല്ുകൊല്‍ റൊെിഞ്ഞു. പിറന്ന പെിറയ അവെുറട ലനറ്റിയുയർത്തിറക്കാണ്് എറെ ലകകൾ മുകെിവല്ാട്ട് െല്ിച്ചു. പൂച്ചക്കുട്ടിറയവപ്പാറല്യുള്ള അവെുറട കണങ്കാല്ുകൾ എറെ നാവ് റകാണ്് ഉഴിഞ്ഞു. എറെ ലകകൾ അവെുറട മൃദുവായ െുടകെില്‍ സ്പർശിച്ചു. എറെ സർവ്വനിയത്ന്തണങ്ങെും നഷ്ടറപ്പട്ട് ലകകെും നാവും അെിവവഗം െല്ിക്കാന്‍ െുടങ്ങി. കുഞ്ഞിറന മുല്യൂട്ടുന്നെിനാല്‍ എവന്നാട് അല്‍പ്പം െിടുക്കം കുെയ്ക്ക്കാന്‍ വെച്ചി ആവശയറപ്പട്ടു. ഞാനവെുറട ലനറ്റിക്കടിയില്ൂറട ആ െുടകെില്‍ പെിറയ െവല്ാടി. പിറന്ന എറെ മുഖം അവെുറട ശരീരവത്താട് അടുപ്പിച്ച് ലനറ്റിയ്ക്ക്കു മുകെില്ൂറട അവെുറട മദനപുഷ്പത്തില്‍ െുംബിച്ചു. പൂർെമായും ഉണർന്ന ഞാന്‍ അവറെ നഗ്നയായി കാണാന്‍ റവമ്പല്‍ റകാണ്ു. ഉടറനെറന്ന അവൾ മുല്യൂട്ടല്‍ നിർത്തി റൊട്ടില്ിനരികിവല്യ്ക്ക്ക് നീങ്ങി. കുഞ്ഞിറന റൊട്ടില്ില്‍ കിടത്തിയയുടറന ഞാനവറെ പുെകില്‍നിന്നും ആല്ിംഗനം റെയ്ക്െു. എറെ ഉദ്ധരിച്ച ല്ിംഗം അവെുറട നിെംബവഗാെങ്ങൾക്കിടയില്മർന്നു. ആ റപാസിഷന്‍


ശരിക്കുമാസവദിച്ചുറകാണ്് ഞാനവെുറട സ്െനങ്ങറെ ലകകൊല്‍ െഴുകി. പിറന്ന എറെ വല്െുലക ആല്ില് വയെിറന െവല്ാടി അവെുറട ത്െിവവണിസംഗമത്തിറല്ത്തി വിത്ശമിച്ചു. അവിറടയുള്ള റെെിയ െുരുെന്‍മുടികൾ ത്രസ്സിനുമുകെില്ൂറട ഞാന്‍ റൊട്ടെിഞ്ഞു. പെിറയ അവെുറട ലനറ്റിയുറട കുടുക്കുകൾ ഞാന്‍ വിടുവിച്ചു. വെച്ചിയവപ്പാഴും ഒരു സവപ്നത്തിറല്ന്നവപാറല് നില്‍ക്കുകയാണ്. ഞാന്‍ കുനിഞ്ഞ് റമറല്ല അവെുറട ലനറ്റി ഉയർത്തി ഊരിക്കെഞ്ഞു. ഒരു പാെി മാത്െം ധ്രിച്ച് എറെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വെച്ചിയുറട പുെം മുഴുവന്‍ എറെ അധ്രം നുകർന്നു. അവെുറട മുെുകില്‍ ഉമ്മവയ്ക്ക്കുന്നെിറനാപ്പം െറന്ന എറെ നഖങ്ങൊല്‍ റെെിയ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്ക്കുകയും പെിറയ കടിക്കുകയും റെയ്ക്െു. അവെുറട കേത്തില്ൂറട കയ്യിട്ട് മുല്യുറട അറ്റത്ത് സ്പർശിച്ചു ഞാന്‍ ലകകൾ പെുറക്ക നീക്കി അവെുറട മുല്ക്കെുകൾ വിരല്ുകൾക്കിടയില്ാക്കി. ഞാനവറയ റഞരിച്ചും, വല്ിച്ചും, െിരിച്ചും കെിച്ചുറകാണ്ിരിവക്ക അവൾ അവയക്തമായ െില് ശബ്ദങ്ങൾ പുെറപ്പടുവിച്ചു. എറെ ലകകൾ അവെുറട പാെിയ്ക്ക്കു മീറെയിഴഞ്ഞു. അവൾ പെിറയ കുെെിമാൊന്‍ വനാക്കിറയങ്കില്ും ഞാന്‍ സമ്മെിച്ചില്ല. പാെി വല്ിച്ചൂരിയവശഷം അവെുറട ല്േണറമാത്ത നിെംബത്തിനുമീറെ ഞാറനറെ മൂക്ക് ഉരസി. മാംസെമായ ആ ഭ്ാഗത്ത് ഞാന്‍ ഉമ്മവച്ചു; പിറന്ന എറെ നാവുറകാണ്് ഉഴിഞ്ഞവശഷം പെിറയ കടിച്ചു. അവെുറട വല്െുലക എറെ െുമല്ിനുമീറെയിട്ട്, എറെ ഇടെുലക അവെുറട ഇടവത്ത കേത്തില്ൂറടയിട്ട്, വല്െുലകറകാണ്് അവെുറട നിെംബം ൊങ്ങി ഞാനവറെ എടുത്തുയർത്തി. അവെുറട വല്െുസ്െനം എറെ റനഞ്ചില്ുരസിറകാണ്ിരുന്നു. ഞാന്‍ മൃദുവായി ആ സ്െനങ്ങെില്‍ െുംബിച്ചവശഷം അവറെ കട്ടില്ില്‍ കിടത്തി റപറട്ടന്ന് എറെ മനസ്സില്‍ ഒരു െിന്തയുദിച്ചു. ഈ സുന്ദ്രമായ ശരീരം പരിപൂർെറവെിച്ചത്തില്‍ കാണണം. ഞാന്‍ റബഡ് ലല്റ്റ് ഓണ്‍ റെയ്ക്െവപ്പാൾ അവറൊരു പിവല്ലാ റകാണ്് നാണം മെയ്ക്ക്കാന്‍ ത്ശമിച്ചു. അെുപിടിച്ചുവാങ്ങിയവശഷം ഞാനവെുറട ശരീരത്തിവല്യ്ക്ക്ക് ഇമറവട്ടാറെവനാക്കി. അവെുറട ഉടവുെട്ടാത്ത വയെും, ഒരു വീഞ്ഞുെഷകം വപാറല്യുള്ള നാഭ്ിച്ചുഴിയും വെറര മവനാഹരമായിരുന്നു


സുവർെനിെത്തില്ുള്ള നനുത്ത വരാമങ്ങൾ അവെുറട നാഭ്ിച്ചുഴിയ്ക്ക്കു ൊറഴനിന്നും പുെറപ്പട്ട് വരിവരിയായി അവെുറട സ്ത്െീെവസിരാവകത്ന്ദ്ത്തിവല്യ്ക്ക്ക് വപായിരുന്നു. അവെുറട വയാനിവയാടടുക്കും വൊെും വരാമങ്ങൾ കുനുകുറന കെുത്തനിെത്തില്‍ കാണറപ്പട്ടു. ആ െുരുണ് മുടിയിഴകെും ഇെംവൊസ് നിെത്തില്ുള്ള െുണ്ുകെും അവെുറടവയാനിറയ മവനാഹരമാക്കി. അല്ക്പ്പം െടിച്ചുയർന്ന് ഒരു റെെിയ െുരുത്തുവപാറല് കാണറപ്പട്ട അവിറട മണത്തുവനാക്കിയവശഷം ഞാന്‍ ആ മുടിയിഴകൾക്കുമീറെ െുംബിച്ചു. എത്െ മവനാഹരമായ അനുഭ്ൂെി. എറെ ത്ശദ്ധ ഇണത്പാവുകൾ വപാറല്യുള്ള അവെുറട മുഴുത്ത സ്െനങ്ങെില്‍ പെിഞ്ഞു. ഞാനവെുറട മുല്റഞട്ടിറന ഒഴിവാക്കി മുല്യുറട കടയ്ക്ക്കല്‍ െുംബിച്ചു. കാരണം അവറെ പെിറയപെിറയ സുഖസാഗരത്തില്‍ മുഴുക്കി രെിമൂർച്ഛയിറല്ത്തിക്കാനായിരുന്നു എറെ പദ്ധെി. െുംബിച്ചും, പെിറയ കാർന്നുെിന്നും, നാവുറകാണ്് ഉഴിഞ്ഞും ഞാനവെുറട മുല്ക്കെിനുെുറ്റും വൃത്താകൃെിയില്‍ മുവന്നെിറകാണ്ിരുന്നു. അവെസമയം എറെ വല്െുലക അവെുറട മവറ്റ മുല്റയ െഴുകിറകാണ്ിരുന്നു. മുല്കറെ കശക്കിയവശഷം, അവെുറട മുല്ക്കെുകൾ എറെ വായക്കുള്ളില്ാക്കി. ആ ഇെംപാല്‍ കുടിച്ചവപ്പാൾ ഞാനനുഭ്വിച്ച നിർവൃെി പെഞ്ഞെിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്തൊണ്. െുടർന്ന് ഞാനവെുറട റപാക്കിൾെുഴിയില്‍ െുംബിച്ചു. നാഭ്ിയ്ക്ക്കുൊറഴയുള്ള നനുത്ത വരാമങ്ങറെ നാവിനാല്‍ െഴുകി. ല്ുങ്കിയഴിച്ചവശഷം അവെുറട മിനുസമുള്ള െുടകറെ എറെ അധ്രത്താല്‍ െവല്ാടി. എറെ നാവ് െുടയില്ൂറട അവെുറട വികാരം വമിയ്ക്ക്കുന്ന റനരിവപ്പാടിറന ല്േയമാക്കി അെിവവഗം നീങ്ങിറക്കാണ്ിരുന്നു. അവെുറട ശരീരത്തിറെ ഏറ്റവും റസന്‍സിറ്റീവായ ആ ഭ്ാഗത്തുകൂറട ഞാന്‍ വിരവല്ാടിച്ചു. റമറല്ല എറെ ഒരുവിരല്‍ അവെുറട വയാനിയിവല്യ്ക്ക്ക് കടത്തി. ശരിക്കും ഒരു റജല്ലി വപാറല്യായിരുന്നു അവിടം. ഞാന്‍ അവിറട വിരല്ിട്ട് കെിച്ചുറകാണ്ിരിക്കുവമ്പാൾ അവൾ ഏഴാം സവർഗത്തിറല്ത്തുകയായിരുന്നു. അവൾ െല്യിണ മുെുറക പിടിച്ചു, അരറക്കട്ട് റമറല്ല ഉയർന്നു ൊണു, അവയക്തമായ ഭ്ാഷയില്‍ എവന്താ പുല്മ്പി. അവൾ രെിമൂർച്ഛയിവല്ക്കടുക്കുകയാറണന്ന് എനിക്കു മനസ്സില്ായി.


ഞാന്‍ പെിറയ അവെുറട കാല്ുകൾ അകത്തി, എറെ കുട്ടന് സവർഗത്തിവല്യ്ക്ക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു. എറെ സർവ്വശക്തിയും അരറക്കട്ടില്ാവാഹിച്ച് റമറല്ല ഉയർന്നു ൊണു. എറെ ജീവിെത്തിറല് ഏറ്റവും മവനാഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ. ഞങ്ങെിരുവരും ആ കുെിരസവാരി ആസവദിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം അഗ്നിപർവ്വെം റപാട്ടിറത്തെിച്ചു, െൂടുല്ാവ അവെുറട െടാകത്തിവല്യ്ക്റക്കാഴുകി. ഞങ്ങെിരുവരും െെർന്നിരുന്നു; ഞാനവെുറട അധ്രത്തില്‍ മുത്തമിട്ടവശഷം “I Love You” എന്നു പെഞ്ഞു. സാവധ്ാനം ഞാനവെുറട വമറല് ൊഞ്ഞു; ആ പാല്‍ക്കുടങ്ങൾ എറെ റനഞ്ചില്ുരസി. ഞാറനവപ്പാെുെങ്ങിറയവന്നാ, എവിറടയുെങ്ങിറയവന്നാ ഓർമ്മയില്ല. പിവറ്റദിവസം രാവിറല് കുെികഴിഞ്ഞ് ഒരുകപ്പു ൊയയുമായി എറെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്ന െീമറയയാണ് ഞാന്‍ കണ്ത്. വെച്ചി ഒന്നും സംഭ്വിച്ചിട്ടില്ലാത്തെുവപാറല് റപരിമാെുന്നത് കണ്വപ്പാൾ ഞാനത്ഭുെറപ്പട്ടു. കട്ടില്ില്‍നിന്നും എഴുവന്നല്‍ക്കാന്‍ ത്ശമിച്ചവപ്പാഴാണ് ഞാന്‍ പൂർെനഗ്നനാറണന്ന് മനസ്സില്ായത്. വെച്ചി എറെ മുഖത്തുവനാക്കിയവശഷം എറെ ല്ുങ്കി െെയില്‍നിന്നുറമടുത്ത് െന്നിട്ട് െവല്രാത്െിയില്‍ ഒന്നും സംഭ്വിച്ചിട്ടില്ലാത്തെുവപാറല് നടന്നുവപായി.

Ente ormakal  
Ente ormakal  
Advertisement