Page 1

29/3/2006

1

From: Anil S Date: Mon Mar 6, 2006 10:11am Sub : DOLL HOUSE Dear Executioner I dare to send you one of my creations, which i am not sure whether you will like or not. this story was in my mind since schooldays when i started pumping. please go through it and decide whether its worthy to be in KP4 or Ammakkalikoodu. Regards, Anil

çÁÞZØí ÙìØí (¥ÈßW)

çÈø¢ æÕ{áJí ÕøáKçÄ ©Uá. çÁÞ{ß ²Ká çµÞGáÕÞÏßGá.çÎÜÞصܢ çÕÆÈ. ®BæÈ ©IÞµÞÄßøßAá¢, §KæÜ ®LÞÏßøáKá çÎ{¢.ÌßçÈÞÏßAá ÈÜï µOß ¦ÏßøáKá. ÎâKá dÉÞÕÖc¢ æºÏñ ³VNÏáIá.ÉâV ²æA µ¿ßºîí Éùߺîá. ÎáÜAHáµZ çÕÆÈßAáKá. øÞdÄß ®çMÞæÝÞ ¥Õæa ÎáùßÏßçÜAá çÉÞæÏKá çÄÞKáKá.ÁÞÁßÏᢠÎNßÏᢠ¥¿áJ ÎÞØ¢ Õøᢠ®Ká §KæÜ çËÞY æºÏñßøáKá. ÉÞÕBZ ²çøæÏÞøá ε{áæ¿ µÜcÞÃJßÈᢠÎxáÎÞÏß ¥çÎøßAÏßW ØOÞÆߺîá µâGáKá. ÕV×JßæÜÞøßAW ÕKÞÜÞÏß. ¨ ÎâKá ÈßÜ ÎÞ{ßµAá RçÁÞZØí ÙìØíQ ®Ká çÉøßGñÄᢠ¥Õæ{ ³VJÞÃá. εZAá µâGßÈÞÏß çÁÞ{ßÏáæ¿ ÁÞÁß æºùßÏÞX ØbL¢ ØçÙÞÆøß çÎÞ{ßçÏÏᢠ¥Õøáæ¿ ÎµX ÌßçÈÞÏßçÏÏᢠçÁÞZØí ÙìØßW ÄÞÎØßMߺîßøßAáµÏÞÃá.çÎÞ{ßÏáæ¿ ÍVJÞÕí çÄÞÎØá µáGß ×ÞV¼ÏßÜÞÃá.®KÞW ÉßæK §ÕVAá ²øáÎߺîá ÄÞÎØߺîá µâç¿æÏKá ¦Æc¢ çºÞÆߺîñÄá æºùßÏÞÈÞÃá. ®ÜïÞÕVAᢠ¥Äá ØNÄÕᢠ¦ÏßøáKá. çÁÞ{ßAá ¯ÄÞIí ÉJí ÕÏTáUçMÞ{ÞÃá ¥Õæ{ §Èß ÈÞGßW ÈßVJßÏÞW ÎÄßæÏKá æºùßÏÞÈá çÄÞKßÏÄí. ®LßÈá æÕùáçÄ ùßØíµí ®¿áAáKá. Äæa µâGáµÞøX çÕÃáç·ÞÉÞÜßæa εZ ØádÉßÏÏáæ¿ ¥çÌÞV×X È¿KÄá ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÕÏTßÜÞÃá. ¨ ÈÞ¿í ²GᢠÖøßÏÜï. ÍÞøc ØâØßAᢠ§AÞøcJßW ®ÄßøÍßdÉÞÏÎßÜïÞÏßøáKá.¥BæÈ çÁÞ{ß ÌßçÈÞÏßAᢠçÎÞ{ßÏÞaßAᢠ²M¢ çÁÞZØí ÙìØßW ÄÞÎØÎÞÏß. ÌßçÈÞÏß ¥çMÞZ æÄÞG¿áJ çµÞç{¼ßW dÉàÁßd·ßAá (§Äá ÉáÄßÏ ÕßÆcÞÍcÞØ ØdOÆÞÏ¢ ÈßÜÕßW ÕøáKÄßÈá ÎáXÉáU Ø¢·ÄßÏÞçà dÉßÏ ÕÞÏÈAÞçø) ÉÀßAáKá.æµÞÝáJáøáI çÁÞ{ßæÏ µIçMÞçÝ ¥Õæa ÕÞÏßW æÕUÎâùß. ¥Õæ{ ³VJí ¥KáÎáÄW ÕÞÃοßÏÞÃá ¥Õæa æÄÞÝßW. çÁÞ{ßÏÞµæG Äæa ×ÁíÁßµZ ÆáøâÙÎÞÏß ¥dÉÄcfÎÞµáKÄᢠÄßøߺîá ÕøáKÄᢠ²Kᢠ¥ùßEßøáKßÜï. ¥Õ{áæ¿ Îá×ßE ×ÁíÁß ÎÃMߺîí ÕÞÃοßAáKÄá ¥ÕÈá ²øá ÜÙøßÏÞÏßJàVKá. §Õæ{ ®BçÈÏᢠ²Ká Õ{ºîâ µ{ßAâ ®Ká ¥ÕX ÄàVºîæM¿áJß.®LÞÏÞÜᢠ¥çÎøßAÏßÜÏßøáKßæÜï, µáùºîí µ{ߺîßGáIÞÕâ.¥BæÈ ²øßAW ¥Õæa çÎÞÙBZ ÉâÕÃßE ¦ ÆßÈ¢ ÕæKJß. ¦ ÆßÕØJßÈá ÌßçÈÞÏß ØbL¢ ÎNßçÏÞ¿á µ¿æMGßøßAáKá.

This file is the property of AMMAKKALIKOODU yahoo group, which is an auxiliary group of kochupusthakam4th-edition. This is a private group, and admission here is only through …. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition


29/3/2006

2

²øá ÖÈßÏÞÝíº ÆßÕØ¢ çÁÞ{ßÏᢠÌßçÈÞÏßÏᢠÉùOßW ºáxß È¿AáµÏÞÏßøáKá.ØçMÞG ÎøBZ ÈßùæÏ µÞÏíºá µß¿AáKá.ÉÝáJ µáùæºîH¢ ¥ÕV Éùßæºî¿áJá. ¥BæÈ È¿AáçOÞZ ´Gí ÙìØßW ÈßKá ºßÜ ÉßÖáÉßÖáAÜáµZ çµGá. ¥ÕV ÉÄßæÏ ¼ÈÞÜÏßÜâæ¿ ¥µJá çÈÞAß. øIá çÉVAᢠ¥Õøáæ¿ µHáµæ{ ÕßÖbØßAÞX µÝßEßÜï. çÎÞ{ß ÈßÜJá µáJßÏßøáKá µùÕAÞøX ç¼ÞÃßÏáæ¿ µáH ªOáKá.øIá çÉøáæ¿ÏᢠçÆÙJá ÄáÃßÏᢠçµÞõÕᢠ§Üï.ç¼ÞÃß §¿Aá èµ ÈàGß çÎÞ{ßÏáæ¿ ©øáIá æµÞÝáJ Îáܵæ{ É߿ߺîá µÖAáKáIí. ØbL¢ ÎNßÏÞæÃCßÜᢠ¦ ÎáܵZ µIçMÞZ ÌßçÈÞÏßAá µOß ¥¿ßºîá.®æa ¨çÖÞæÏ §Äá çÈøæJ ¥ùßEßøáæKCßW ÉçÎÜ ¦XçÁÝíØæa çËÞçGÞAá ɵø¢ ÎNßÏáæ¿ çËÞçGÞ æÕºîá ÆßÕØÕᢠÕÞâ ÕßçGçÈ. ¦ dÉÞÏJßæÜ ®ÜïÞ ¦YµáGßµæ{ÏᢠçÉÞæÜ ÕÜßÏ ÎáܵZ ¥Õæa ²øá ÕàµíæÈTí ¦ÏßøáKá.¥Üï ÎáÜ çÈÞAÞX dÉÞÏÕᢠÕÜïÄáÎáæIÞ. ÈNæ{ÜïÞøᢠ§çMÞ{ᢠçÈÞAá¢. ºLÏßæÜ ÎàX µÞøß ÎáÄW ØÞÈßÏ ÎßVØ Õæø ¨ ÜßØíxßW æÉ¿á¢.¥Äá çÉÞæG.§çMÞZ ç¼ÞÃß çÎÞ{ßÏáæ¿ ÕÞÏßW ÈßKá Äæa µáH ªøßæÏ¿áJá.¥çOÞ ®æLÞøá µáH. §dÄÏᢠÕÜßÏ ØÞÎÞÈ¢ §aVæÈxßW µI ÉøߺÏçÎ ©Uâ. §Äá ÎNß ®BæÈ ÕÞÏßÜÞAß. ®LÞÏÞÜᢠ¦Z ²øá ¥TW µáÝÜâJá µÞøß ÄæK.ÎÞdÄÕáÎÜï §Äá µáæù ÈÞ{ÞÏß ©U ÉøßÉÞ¿ßÏÞæÈKá çÄÞKáKá.µáH ªøßæÏ¿áJßGá ç¼ÞÃß ÉùEá: RÎÄß ®æa æµÞºîá Éâùà. §Èß Èßæa ÉâV ²Ká µÞÃßAíQ çÎÞ{ß ®ÝáçKxá ÈßKá. ÌßçÈÞÏßÏáæ¿ µHá ÄUß. ¨çÖÞæÏ ®æLÞøá ºøAí. ÈÜï çùÞØá ÈßùÎáU ÖøàøJßW ÕßÏVMá æÉÞ¿ßEßøßAáKá. ÎáܵZ ²Gᢠ§¿ßEßGßÜï. ¥ÄáBZ ¥BæÈ ÄUß ÈßWAáKá. µùáJáøáI ÎáÜAHáµZ. ºáIßW ÈßKá ÄáMÜᢠµáHæÕUÕᢠçºVK ÎßdÖßÄ¢ ²ÜßAáKá. ÌßçÈÞÏßÏáæ¿ µáH èµÜßAáUßW ÉJßÕßøߺîÞ¿ÞX Äá¿Bß.¥Õæa çÈÞG¢ ÎNßÏáæ¿ µÞÜáµ{ßæÜAá æºKá. ÈÜï ÕÞÝMßIß çÉÞÜæÄ Ä῵Z. ¥ÕÏáæ¿ Ø¢·ÎØñÜJí ÕßøßEí ÉøK ÉâV. ²x çøÞ΢ çÉÞÜáÎßÜïÞæÄ ÕÞµíØí æºÏñßøßAáKá. §{¢ ºáÕMá ÈßùJßÜáU ¥Äßæa ¥µÕÖJá ÈßKᢠ²øá æÈ¿áCX µLí ÄUß ÈßWAáKá. ç¼ÞÃß µÞÎÉøÕÖÈÞÏß ¦ µøßAá Îáܵ{ßW É߿ߺîá µÖAÞX Äá¿Bß. ¥çÄÞæ¿ÞM¢ ²øá ÕßøW çÎÞ{ßÏáæ¿ ÉâxßW µÏxßÏßùAÞX Äá¿Bß.çÎÞ{ß ²øá æÈ¿áÕàVMßGá. ®KßGá ÉùEá: R§Èß ÎÄß ç¼ÞÃà. ÉßçUøá øIᢠÕàGßÜáIí. æÉæGKá ²Kí ØÙßAáKßÜïQ R®¿à µUMâùß çÎÞç{ Èßæa µ¿ß §Ká ¾ÞX ÎÞxÞæοàQ R²Ká çÕ·ÎÞµæG¿Þ èÎçøQ R浿æA¿à Éâùà §Õßæ¿. Èßæa Éâùá ¾ÞæÈÞKá µÞÃæG.Q

µ{ߺîá

ÄÞ. ®ÈßAá

ç¼ÞÃß ¥Õæ{ ÈßÜJá ÎÜVJßAß¿Jß µÞÜáµZ øIá ÕÖæJAᢠ¥µJß. ÎNßÏáæ¿ æÉÞ{ßEßøßAáK ÉâV µIçMÞZ ÌßçÈÞÏßÏáæ¿ ÈßÏdLâ ÕßGá. çÁÞ{ß ²MÎáUçÄÞVAÞæÄ ¥ÕX Äæa èµÜßÏßW ÈßKᢠµáH ÉáùæJ¿áJí ÉÄßæÏ æÄÞÜßAÞX Äá¿Bß.§ÄßÈß¿ÏßW ç¼ÞÃß çÎÞ{ßÏáæ¿ ÉâV ÈAßçJÞVJÞX Äá¿BßÏßøáKá.çÎÞ{ß ÄÜ øIá ÕÖçJAᢠ©øáGÞX Äá¿Bß. R®æa ç¼ÞÃà ÎÄßæÏ¿Þ. Èà ®æK ²Ká ÉHßJÞ¿ÞQ. ÕßÜ µáùE çÕÖcµæ{çMÞæÜ ¥ÕZ Õß{ߺîá µâÕß.ç¼ÞÃß ®ÝáçKxá ÈßKá. Äæa µøßCáH ²Ká Ä¿Õß. §Õ{Üï §Õ{áæ¿ ¥MáùJá{ÕV ¨ µáHµIá ÕàÃßGáIí, ¥ÏÞZ ÎÈTßçÜÞVJá. çÎÞ{ß ¥ÕæÈ ÕÜߺîá Äæa çÎçÜAßGá. ç¼ÞÃß Äæa µáH ¦ çùÞØÞMâÕßæa ¥¿áJá æµÞIá çÉÞÏß µLßÜßGí ©øAÞX Äá¿Bß. µ¿ß ÎâJ çÎÞ{ß µß¿Ká Îáø{ÞX Äá¿Bß. µáùºîá çÈø¢ ¥BæÈ ¿àØí æºÏñßGí ¥ÏÞZ ÎßKW çÕ·JßW ¥Õ{áæ¿ ÉâxßW Ä{ßAÏxß ¦Eí ÉHÞX Äá¿Bß. ÉHáÄÞ{JßÈÈáØøߺîí ¥Õ{áæ¿ ÎáܵZ ÄÞ{JßW µáÜáBß.øIá Ëá¿íçÌÞ{áµæ{çMÞæÜ ¥Õ ÄáUßA{ßAáKÄá µIí ÌßçÈÞÏß ²Ká ÈKÞÏß ÕÞâ Õß¿ÞÈÞÏß Äæa ©ÜA èµÏßæÜ¿áJá.æÉæGKÞÃá This file is the property of AMMAKKALIKOODU yahoo group, which is an auxiliary group of kochupusthakam4th-edition. This is a private group, and admission here is only through …. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition


29/3/2006

3

çÁÞ{ßÏáæ¿ µÞøc¢ ¥ÕX ³VJÄí. èÆÕçÎ, ¥ÕX ÎÈTßW Õß{ߺîá çÉÞÏß, §ÕZ ®Lá µøáÄßAÞÃᢠÎNßæÏMxß. çÎÞ{ßÏÞaßæÏKÞW ¼àÕÈÞÃÕZAí.¥ÕX æÉæGKá ÄßøßEá. çÁÞ{ßÏáæ¿ Îᶢ ¦æµ ºáÕKßøáKá. ¥ÕZ æºøáÄÞÏß ÕßùAáKÄá çÉÞæÜ ¥ÕÈá çÄÞKß.¥ÕX ÉùEá 'ÈÎáAá çÉÞµÞ¢ çÁÞ{à.R. Éæf ¥Õ{áæ¿ µHáµZ ¥Õæa ©ÜAÏßW ÈßKá ÉßX ÕÞBßÏßÜï.ÌßçÈÞÏß ²Ká ºNß æÉæGKá èµÜßæµÞIá Äæa µáH ÎùAÞX dÖÎߺîá.Éæf ¥ÕæÈ ¥OøßMߺîáæµÞIí ¥ÕZ ¥Õæa µáHÏßW µÏùßM߿ߺîá. ÌßçÈÞÏß ²Ká æ¾GßæÏCßÜᢠ§ÄÞÃá Äæa ØáÕVHÎáÙâVJ¢ ®Ká µøáÄß. ¥ÕX ÉÄßæÏ çÁÞ{ßæÏ ÄKßçÜA¿áMߺîá ÈßVJß. ¦dµÞL¢ µÞÃߺîí ¨ ¥ÕØø¢ È×í¿æM¿áJÞX ÉÞ¿ßÜï ®KÕX ©ùMߺîá. Éçf ¥ÕZ ²øá ®ÄßVMᢠµÞGßÏßÜï. ÌßçÈÞÏß ÉÄßæÏ ¥Õ{áæ¿ µÕß{ßÜᢠæºÕßÏßÜᢠºá¢ÌßAÞX Äá¿Bß.®KßGá Äæa ºßøµÞÜØbÉíÈÎÞÏßøáK ¦ µOß{ß ÈÞøBÞÎáܵæ{ ÉÄßæÏ Ä¿ÕÞX Äá¿Bß.çÁÞ{ß ¥Õæa çÎçÜAá ºÞEá. ¥ÕX ¥µçJAá çÈÞAß. §çMÞZ ÎNß ç¼ÞÃßÏáæ¿ ÉáùJá µÏùß çÄBÞæÉÞÄßAáµÏÞÃá. ®æLÞøá ÉùK¿ß. µIßGí §Õøáæ¿ ¥ÕßÙßÄ¢ Äá¿BßÏßGí µáùºîá ÈÞ{ÞÏß ®Kí çÄÞKáKá. ÎNßÏáæ¿ ¥¿ß µIÞW ÎáØïߢ æÉHáBZ ÈÞÃߺîí çÉÞµá¢. ®æLÞ ¦µæG. §æMÞZ çÁÞ{ßæÏ µ{ߺîßæÜïCßW §Èß ²øßAÜᢠÉxßÜï. ÄÈßAá µáH æÉÞLáçOÞæ{ÞæA çÁÞ{ßçÏÏᢠÕß{ߺîí ÎNßÏᢠç¼ÞÃßÏᢠÉHáKÄá µÞÃÞX çÉÞµÞX ÉxáçÎÞ? ¥ÕX ²Ká ºáxᢠçÈÞAß. ÉùOá Õß¼ÈÎÞÏßAß¿AáKá. ¥æÜïCßÜᢠ§ÕßæÆ §æMÞW ¦øá ÕøÞX. ¥ÕX çÁÞ{ßÏáæÆ è¿xí ç¿ÞMßæa ÌGYØí ³çøÞKÞÏß ¥ÝßAÞX Äá¿Bß.¦Õâ ÎßÖßÙÞ ÄOáøÞçÈ ®LÞ ¨ µÞÃáKÄí. §ÕZ ÕàGßW dÌÞ §¿ÞùßçÜï? çÙÞ! §ÄÞÃá ÎáÜ ÕÜïÄá¢.øIá æÕHç·Þ{BZ ²Gߺîá æÕºîßøßAáKÄá çÉÞæÜ. ¥Äßæa ÈÆáAí ¾ÞÕWMÝ¢ æÉÞæÜ ÎáÜAHáµZ. ¥ÕX ¥ÕæÏ ¦VJßæÏÞæ¿ çÈÞAß.²øá èµ æµÞIá ¥Õ{áæ¿ ÎáܵZ µÖAÞX Äá¿Bß. Îùâ èµ ¥ÕX ÄFJßW ¥Õ{áæ¿ ØíµVGßÈ¿ßÏßçÜAá µ¿Jß. ®LÄßÖÏçÎ èÆÕJßX ØíçÈÙ¢ ®dÄ ÎçÈÞÙøçÎ ®Ká ÉÞ¿ÞX çÄÞKßæMÞÏß. ¥¿ßÏßW ×ÁíÁßÏᢠ§ÜïÞÏßøáKá. ÈÈáJ æºøßÏ èÎøáµ{ßW ¥ÕX ÕßøçÜ޿ߺîá. ¦ ÉâV ÈÈEá µá{ߺîßøáKá. ¨çÖÞçÏ §ÕZ ÈÜï µOß ¦ÃçÜïÞ. ¥ÕÈá ¦ ÉâV µÞÃÞX æµÞÄßÏÞÏß. ¥Õ{áæ¿ ØíµVGí ÄÞçÝAâVJß. ÉßùK É¿ß çÁÞ{ß ¥Õæa ÎáKßW ÈßKá. ¥ÕX ¥Õ{áæ¿ ÎáOßW ÎáGá µáJß ¦ ÕÝáÕÝáMÞVK ÉâxßW ©N æÕºîá. çÁÞ{ß ²Ká Éá{Eá. ¥ÕZ ÉùEá QÈÎáAí ÎáùßÏßçÜAá æÉÞµÞ¢.R Éæf µOßÏÞÏß µáH µáÜMߺîá ÈßWAáK ¥ÕÈáæIÞ çµZAáKá. ¥ÕX ÉùEá QÈßæK ®ÈßAí §Õßæ¿ÏßGí ÉHâ.R¥ÕX ¥Õæ{ ÉáÜïßW ÎÜVJßAß¿Jß. Äæa ¼ÈùW çÈÞ{Áí¼í ·áøáÕÞÏ øÞÙáÜßçÈÏᢠµIá µâGßÏ µOßM¿Bç{Ïᢠ²øá èÜÕí ç×Þ dËà ¦Ïß µÞGßJK ÎNßæÏÏᢠç¼ÞÃßçÏÏᢠÎÈTßW ÈÎߺîá ¦ ÉâV Õß¿ÕßçÜAá Äæa ÈÞAá µáJßA¿Jß. ²øá Äø¢ Éá{ßMᢠÎÇáøÕᢠ¥ÕKÈáÍÕæMGá. ¯çÄÞ ²øá æÉVËcâÎßæa Îâ ¦ ÉâxßW ÈßKá ÕÎߺîá. ¥ÕX ÉßæK ²GᢠÄÞÎØߺîßÜï ÉGß ÉÞÏØMÞdÄ¢ տߺîá ÈAáKÄá çÉÞæÜ ¦ ÉâV ÈAßçJÞVJÞX Äá¿Bß. çÁÞ{ß µß¿Ká æ¾{ßÉßøß æµÞIá. ²M¢ ¥Õ{áæ¿ ²øá èµ ¥Õæa µáܺîá ÈßK µáLJßæÈ ÜfcÎÞAßæºîKá. ¥ÕZ ¥ÄßæÈ É߿ߺîá çÎæÜÞGᢠÄÞçÝÞGᢠµáÜáAÞX Äá¿Bß. ÌßæÈÞÏí 69 æÉÞØß×ÈßW ¥ÕÜáæ¿ çÎW µÏùßAß¿Ká. ¥ÕW ÈßTçCÞº¢ ¥Õæa µáH ÎâFÞX Äá¿Bß. §ÕZ µáùºîá ³¿ßÏ ÕIßÏÞæÃKá ¥ÕÈá ÎÈTßÜÞÏß. ¥dÄ çµÎÎÞÏßøáKá ¦ µáÝÜâJí. §¿Aß¿Aá ¥ÕZ ¥Õæa ÎáÝáJ ¥Ißµç{ÏᢠºMß ÕÜߺîá. ¥ÕX ÈAÜßæa çÕ·Ä µâGß. æÉæGKá çÁÞ{ß ²Ká Éá{Eá. ¥ÕZ Äæa µáH §æMÞW µ¿ßæºî¿áAáæÎKá ¥ÕÈá æÄÞKß.æÉçGKá ²øá ·ïÞØí æÕU¢ ®¿áæJÞÝߺîçÉÞæÜ ¥Õ{áæ¿ ÉâVçJX ¥Õæa Îá¶Já ÕàÃá. æÉHáBZAá ²øá dÉÕÖc¢ ÈAß ÕøáJßÏßGá çÕâ ÉHÞX ®Ká øÞÙáW ÉøíVEÄí ¥ÕçÈÞVJá. This file is the property of AMMAKKALIKOODU yahoo group, which is an auxiliary group of kochupusthakam4th-edition. This is a private group, and admission here is only through …. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition


29/3/2006

4

¥ÕX ¥Õ{áæ¿ ÕÞÏßW ÈßKá Äæa µáH ªøßæÏ¿áJá. ØµÜ ÉHáèÆÕBç{ÏᢠÎÈTßW ÕߺÞøߺîá ÉÄßæÏ ¥Õ{áæ¿ ÉâV µÕÞ¿JßW ÎáGߺîá. ¥æMÞZ ¥ÕZ ¥Õæa µáH É߿ߺîí µáùºîá ÄÞæÝÏÞÏß µáJß. ¥qáÄ¢ ¦ æÈ¿áCX ©ÜA ²øá Õß×ÎÕᢠµâ¿ÞæÄ ¦ ÉâùßçÜAá µÏùßçMÞÏß. ¥ÕX çºÞÆߺîá Q®¿à Éâùà Èà çÈøæJ µ{ߺîßGáIæÜï?R QÉßæK §ÜïÞæÄ,R ¥ÕZ ÉøEá.Q¥çÎøßA ®Lá øØÎÞ ÌßçÈÞÏߺîÞ, ¦VAᢠ®Õßæ¿Ïᢠ®çMÞZ çÕÃæÎCßÜᢠµ{ßAÞ¢.R ÌßæÈÞÏßAá ¦çÕÖÎÞÏß. ¥ÕX ÉÄßæÏ µáH ɵáÄß ªøßæÏ¿áJá.®KßGá ÈÜï ØíÉàÁßW ÕàIᢠ¥¿ßºîá µÏxß. ÙÞÏí ®æLÞøá Øᶢ. ²øá ÉÞdÄ¢ æÕHÏßW µáH µÏxßÏßùAáKÄá çÉÞæÜ ©Ií.¥ÕX ¦EÞEí ÉHÞX Äá¿Bß. ²M¢ ¥Õ{áæ¿ ÎáܵZ ºMß ÕÜߺîá µáÆߺîá. ÎáÜAHáµZ µ¿ßºîá æÉÞGߺîá. ²øá èµ ¥Õ{áæ¿ ÉáùµßW æµÞIá çÉÞÏß µâÄßJá{ÏßW µxßÏßùAÞX Äá¿Bß.æÉæGKáUí ¨ ¦dµÎÃJßW çÁÞ{ß ²Ká ɵºîá Éæf ²çø ØÎÏ¢ øIá Äá{ÏßÜᢠµ{ßAáKÄá ¥ÕæÜ Éá{µ¢ æµÞUߺîá. ¥ÕZ µÞÜáµZ ÉøÎÞÕÇß µÕºîá ÌßæÈÞÏßÏáæ¿ ÉáùJá µâ¿ßÏßGí æ¾øáAßæAÞIßøáKá. ³¿áÕßW ²øá ¾øAæJÞæÆ ÌßçÈÞÏß ¦ ¥ùáµâJߺîßÏáæ¿ µ¿ßMâùßW µáHMÞW ¥¿ßæºîÞÝߺîá. Éß{VKßøßAáK ¦ ÉâxßW ÈßKᢠÉÞW ²ÜߺîßùBáKÄí µIá ¥ÕX ¥ÄßW µáùæºî¿áJí ÈÞAßW æÕºîá. ¦Ù. ®æLÞøá ØbÞÆí. ¥ÕX çÁÞ{ßæÏ É߿ߺîá ®ÝáçKWMߺîá. øIá çÉøᢠÉßùK É¿ß ÕàGßçÜAá È¿Ká, ¥¿áJ µ{ßAÞÏß. ¥µJí ¥çMÞ{ᢠçÎÞ{ßÏᢠç¼ÞÃßÏᢠµ{ß ÈßVJßÏßøáKßÜï. Äá¿øá¢.... (dÉßÏ ÕÞÏÈAÞçø, ®æa ¦ÆcæJ ©ÆcÎÎÞÃá. ¦ÆcÎÞÏÞÃá ÎÜÏÞ{¢ è¿Mß¹í. æÄxá µáxBZ ÉùÏáµ. ÈßBZAí §×í¿ÎÞÏÞW ¥¿áJ ÜA¢ ®ÝáÄÞ¢. )

This file is the property of AMMAKKALIKOODU yahoo group, which is an auxiliary group of kochupusthakam4th-edition. This is a private group, and admission here is only through …. http://in.groups.yahoo.com/group/kochupusthakam4th-edition

dolls house  
dolls house  
Advertisement