Page 1

¥NÏᢠçÎNÏᢠøÞç¼×í 18 ÕÏØí ¥N ØøßÄ 42 ÕÏØí ¥NÏáæ¿ ¥Èá¼Jß ÎßÈß 40 ÕÏØí ¥Ká ¾ÞX Õ{æø ØçLÞ×ÕÞÈÞÏßøáKá ÎßÈßçÎN ÕàGßçÜAí ÕøáKá . æÕçA×X ØÎÏÎÞÏÄáæµÞIí ¾ÞÈᢠ¥NÏᢠÕàGßÜáIÞµá¢. ¥ºîX ®æKÏᢠ¥NæÏÏᢠÕßGáÉßøßEßGí ¯ÄÞIí ²øá ÕV×ÎÞÏß. ¥çÄ çÉÞæÜ ÎßÈßçÎNÏᢠÕßÇÕÏÞÃí ¥Õøáæ¿ ÍVJÞÕí 2 ÕV×¢ ÎáXÉí çÎNçÏÏᢠεçÈÏᢠÄÈߺîÞAß ²øá ÙÞVGxÞAßæa øâÉJßW ¼àÕßÄ¢ ¥ÕØÞÈßMߺîßøáKá. ¥ºîæa ÎøÃJßW ÈßKᢠ¥NÏáæ¿ çÎÞºßMßAÞX ¾ÞX ®KÞW µÝßÏᢠÕßÇ¢ dÖÎߺîßøáKá. 18 ÕÏØÞÏ ®ÈßAí ®LÜïÞ¢ æºÏîÞX µÝßÏáçÎÞ ¥æÄÜïÞ¢ ¾ÞX ®æa ¥NAí çÕIß æºÏîÞX ¾ÞX ÄÏîÞùÞÃí. ÎßÈßçÎN ²øÞÝíº ®çK޿ᢠ¥NçÏ޿ᢠ²Kߺîí ÄÞÎØßAÞX ÕøßµÏÞÃí ¥Äí ®LáæµÞIᢠÕ{æø ÈÜïÄÞÃí ÄàVºîÏÞÏᢠ¥Äí ®æaÏᢠ¥NÏáæ¿Ïᢠ¼àÕßÄJßW ÎÞxBZ ÕøáJᢠ¥NÏáæ¿ ¥ºîæaÏᢠ¥NÏáæ¿ÏᢠÎA{ßW ¯xÕᢠ¨{ÏÄÞÃí ÎßÈßçÎN ¥ÄßÈá ÎáJÄí ¥N. ¥N ÄçÜKí ÄæK çÎNÏáæ¿ ÕøÕßÈÞÏß Õàæ¿ÜïÞ¢ µÝáµß ÕcJßÏÞAß. ºßAÈᢠɺîAùßµæ{ÜïÞ¢ ®æK æµÞIí ÕÞBßMߺîá. ¾ÞÈᢠ¥NæÏ ®ÜïÞµÞøcBZAᢠØÙÞÏߺîá. ¥ÄßæÈÈßAí Õ{æø ØçLÞ×ÎÞÏßøáKá. ®æa Ø¢Ìtߺîß¿çJÞ{¢ ¥N Õ{æø ØáwøßÏÞÃí. Õß¿VK µHáµZ. ÉÈCáÜçÉÞÜæJ µÞVµâLW. ÕGÎᶢ ¥Äí µâ¿ÞæÄ ÈÜï ç×ÏíMí ©U Öøàø¢. ÈßùEí Äá{á¢ÌáK ÈßĢ̢ ÉÜçMÞ{ᢠ¥N µáÈßEí ÈßWAáçOÞZ ¥ÄßW ²KÞE¿ßAÞX ¾ÞX æµÞÄߺîßGáIí. ÉßæK ÎáܵZ ¥NÏáæ¿ ¯xÕᢠ¦µV×ÃàÏÎÞÏ ÍÞ·¢ ¦ ÈßùE ÎÞùß¿B{ÞÃí. ÉÜçMÞ{ᢠ¥NÏáæ¿ ØÞøß ÎÞùJí ÈßKí ÎÞùáçOÞZ ÌïìØßW æÄùߺîí ÈßWAáK ¦ çÄX µá¿BZ µIí ¾ÞX ÎÈØßW ÉùÏᢠ¥çN ¨ µÞøcJßW ¥NæÏ èÆÕ¢ µÈßEÈád·ÙߺîßøßAáKá ®Kí. ¥NAí 42 ÕÏØÞÏß ÎßÈßçÎNAí 40 ÄᢠÉçf øIáçÉæøÏᢠµIÞW ²øá 30_35 ÕÏçØ çÄÞKßAáUâ.


¥BßæÈ ¦ÆßÕØ¢ ÕæKJß. ÎßÈßçÎN ¾B{áæ¿ ÕàGßæÜJß. ¥NÏÞÃí ÕÞÄßW ÄáùKÄí. R.. ÙÞÏí... øÞç¼×í.... Q ®Kí ÉùEí çÎN ®æa çÈæø èµÈàGß. ¾ÞX çÎNAí èµ æµÞ¿áJá. ÉßæK çÎN ¥NæÏ æµGßÉ߿ߺîá. R... øÞ¼á.. Õ{VKí ... ÕÜßÏ... æºAÈÞÏçÜïÞ......Q R ¥Äí... Èà ¥ÕæÈ... µIí... µáæù... ÈÞ{ÞÏßçÜï... ¥Äí... æµÞIí... çÄÞKáKÄÞ....Q ¥N ÉùEá. R... ÉßçK... §dÄ.. ÕÜßÏ .. Øáwø..æºAÈÞÏçMÞZ.... Èß... ¥ÕæÈ... ®æK... µÞÃßAÞJÄçÜï....Q. R... øÞ¼â... Èà... §Õæ{ ...ØâfßçºîÞ.... §ÕZ... µÞÃáçÉÞæÜÞKáÎÜï... ÍÏCø.. µUßÏÞ......Q. ¥N ÉùEá ¾ÞX ÎßÈßçÎNÏáæ¿ æÉGßµZ ¥µçJAí ®¿áJí Õºîá. ¥NÏᢠÎßÈßçÎNÏᢠ¥çMÞ{ᢠçºVKí ÈßKí Ø¢ØÞøߺîí æµÞIßøßAáµÏÞÃí. ¾ÞX ÎßÈßçÎNæÏ dÖiߺîá. ¥NæÏ çÉÞæÜÄæK ¥WÉ¢ Èßù¢ µâ¿áÄW ©Ií. ®KÞW ÎßÈßçÎNÏáæ¿ ÈßĢ̢ ¥NçÏÞ¿í µß¿Éß¿ßAáæÎCßÜᢠÎÞùß¿Í¢·ß ¥NçÏÞ{¢ ÕøßÜï. ®LÞÏÞÜᢠøIí çÉøᢠØâMV ØáwøßµZ ÄæK. R.. øÞ¼â... ¿Þ.. Èà ÎßÈßÏáæ¿.... æÉGßµZ... Îáµ{ßÜæJ... ÎáùßÏßçÜAí.... ÕÏíAâ....Q ¥NÏáæ¿ ²ºîÏÞæÃæK ©ÃVJßÏÄí. ¾ÞX æÉGß ®¿áJí Îáµ{ßÜæJ ÎáùßÏßçÜAí È¿Ká. çÎN ®æK ¥Èá·Îߺîá. ¾ÞX Îáµ{ßÜæJ ÌÁíùâÎßW çÎNÏáæ¿ æÉGßµW Õºîá. R.. ÄÞCíØí... øÞç¼×í.... ¾ÞX... ÈßÈAá¢... ØøßÄAᢠ.. ²øá... ÖÜcÎÞµßÜïçÜïÞ.....Q. R... ²øßAÜá¢... §Üï.... çÎçN.... çÎN... ÕKÄí... ®ÈßAá¢... ¥NAá¢... ²øáÉÞ¿í... ØçLÞ×çÎ.. ©IÞAáµÏáUâ....Q ¥çMÞç{Aᢠ¥N ¥Õßæ¿ ®Jß. R.. ÎßÈà.. §ÄÞ... Èßæa..ùâ¢... §×í¿æMçGÞ....Q. R.. ©.... Õæ{æø... ÈÜï..ùâ¢...Q çÎN ²Kí ºáxᢠçÈÞAß. ÉßæK çÎNÏáæ¿ ²øá æÉGß ÄáùKí ¥ÄßW ÈßKᢠ²øá ¦WÌ¢ ÉáùæJ¿áJá. ÉßæK ¥NæÏ çÈÞAß ÉùEá. R... §Äí... ®LÞæÃKùßçÏÞ... ÈNZ... çµÞç{¼ßW... ¦.. ØÎÏæJ... çËÞçGÞØí....QåR¦çÃÞ.... ®dÄÈÞ{ÞÏß...Q R... ¨... dÉÞÏJßÜáU...Èßæa.... ¥NæÏ... Èà... µIßGáçIÞ.... øÞ¼â....Q ¾ÞÈᢠ¦ ¦WÌJßçÜAí ®JßçÈÞAß. R.. ¥Kí.. ¾ÞX... Õ{æø.. ØáwøßÏÞÏßøáKá...Q.


R... ¥çKÞ... §çMÞç{Þ... ÉIJßÄßçÈAÞ{á¢.... Øáwøß.....Q ÎßÈßçÎN ¥NæÏ æÎÞJ¢ ²Kí çÈÞAß. ÉßæK ÉùEá. R...§çMÞ{ᢠ...®LÞ.... ç×ÏíMí. ...§Äí.... ®BßæÈ.... ØÞÇßAáKá.....Q ¾ÞÈᢠ¥NæÏ ²Kí çÈÞAß. R... ®KÞÜá¢... ²øáµÞøcJßW..... ®ÈßAßçMÞ{á¢... ¥ØâÏÏÞ.... §ÄáB{áøIá¢.... §çMÞ{á¢.... ®BßæÈÏÞ... §BæÈ ... ÎáÈEí... ÈßWAáKÄí...Q çÎNÏáæ¿... µHáµZ ¥NÏáæ¿ ÎÞùß¿B{ßW Äùºîí ÈßKá.. æÉÞ¿áKæÈÏáU çÎNÏáæ¿ Ø¢ØÞø¢ ¥NÏáæ¿ Îá¶Jí ÈÞâ Èßùºîá. R... ¿à.. ²Kí... ÎßIÞÄßøáçK... øÞ¼á... §Õßæ¿... ÈßWAáKá....Q R... ¥ÄßæÈLÞ... ¥ÕÈßçMÞ.... dÉÞÏÉâVJßÏÞÏßçÜï... ¥ÕX.. çµGÄáæµÞIí.. ²Ká¢... §Üï...Q. R ¥ÕX ... ®æa... εÈÞ.....Q ¥NAí çÆ×c¢ ÕKá Äá¿Bß. R..... ¥ÕX ... ²øá ØáwøAáGX.... Èà... ²øá... ØáwøßæÉHí.... ¥ÕÈá¢... ¾ÞX ...ÉùEÄßæÈ...åÉxß... ºßLߺîßGáIÞµá¢....Q. ÎßÈßçÎN ÕàIᢠÉùEá.åR... ÈßçKÞ¿í... Ø¢ØÞøߺîßGí... µÞøcÎßÜï......Q ¥Ní çÆ×cæMGí ÎáùßÏßW ÈßKᢠ§ùBßçMÞÏß. ÎßÈßçÎN ®æK çÈÞAß ÉßæK ÉùEá R...§dÄçÕ·¢... ÉßÃBßçÏÞ... ØÞøÎßÜï.... ¾ÞX ... çÉÞÏß... Ø¢ØÞøßAÞ¢.....Q. R..ØÞøÎßÜï... çÎæN... çÎN... µá{ߺîí... ædÁTí... ²æA..... ²Kí.... ÎÞùí... ¥çMÞç{Aá¢.... ¥N... µâ{Þµá¢.....Q. R... ¾ÞX ... ÄÎÞÖAí... ³çøÞKí..... ÉùEÄÞ..... ¥ÕZ...çÆ×cæMGá....Q R... ¥Äí... ØÞøÎßÜï... çÎN... dË×ÞÕí....Q ¾ÞX ÄÞçÝAßùBß ¥N µßºîÃßÜÞÏßøáKá. ÇcÄßÏßW ©Uß ¥øßÏáKÄí µIçMÞZ ÄæK ¥NÏáæ¿ çÆ×c¢ ÎÞùßÏßGßæÜïKí ®ÈßAí ÎÈØßÜÞÏß. ¾ÞX ¥¿áA{ÏßW §GßøáK µçØøÏßW §øáKá. R ... ¥ÕZAí... ²øá... ÎÞxÕá¢... §ÜïÞ.......Q ¥N ¦çøÞæ¿KßÜïÞæÄ ÉùEá. R... §øáÉÄí... ÕV×¢.. ÎáKæJ...çÉÞæÜ..ÄæK... ¥çÜï......Q ¾ÞX çºÞÆߺîá ¥N ÄßøßEí ®æK çÈÞAß. R.... ¥Äá.. ÄæK... Éçf.... ¾ÞX ... ÎÞùßÏßçÜï....²øNÏÞÏßçÜï... §dÄÏá¢... dÉÞÏÎÞÏßçÜï.... ¥Äí.. ³VçAçI....Q. R... ¥NæÏ.... µIçMÞZ... çÎNAí.... ¥KæJ... ¦...µÞÜ¢... ³VN... ÕKá... µÞÃá¢..... µÃÞX..... ¥N .... §çMÞ{á¢... µÞÃÞX... æºùáMÎçÜï.......Q¾ÞX ÉÄáæA ²Kí ®ùßEí çÈÞAß. .


R.... ÈàÏá¢... Äá¿BßçÏÞ.....Q “... ¥Üï... ¥çN... çÎN.... ¦æµ... ²øÞÝíºÏçÜï... §Õßæ¿... µÞÃâ... ÉßæK.... §Èß.... ®dÄÈÞZ.... µÝßEßGÞ... çÎNæÏ.... µÞÃÞX ... Éxáµ.....”. “...ÖøßÏÞ... æÉGKí... ®ÈßAí.. çÆ×c¢....... ÕKá....¥ÄÞ....” ¥NÏáæ¿ Îá¶Jí ÉáFßøß Äßøߺîí ÕKá. ¥çMÞç{AᢠÎßÈßçÎN ÄÞæÝ §ùBßÕøáK ÖÌíÆ¢ çµGá. çÎN ¥¿áA{ÏßçÜAí µÏùßÕKá “... Øøßçĺîà... ¾æÈæLCßÜá¢... æÙWMí...æºÏîçÃÞ....”. “..ÎßÈß... Èà...¾ÞÈáIÞAßÏæÄÜïÞ¢.... çxÌß{ßW .. ²Kí.... æØxí...æºÏñí.... æÕAí... ¦ .. æÙWMí.... ÎÞdÄ¢... ÎÄß...” ¾ÞX ÉÄßæÏ ¥¿áA{ÏßW ÈßKᢠ§ùBß ¥NÏᢠçÎNÏᢠµáùºîí çÈø¢ ÄÈߺîí Ø¢ØÞøßAçG ®Kí µøáÄß. µáùºîí µÝßEçMÞZ ¥NÏáæ¿ÏᢠÎßÈßçÎNÏáæ¿ÏᢠæÉÞGߺîßøßµZ ¥¿áA{ÏßW ÈßKí ©ÏVKçMÞZ ¾ÞX ØçLÞ×ߺîá ¥Kí èÕµàGí ¥JÞÝ¢ µÝßEÄßÈáçÖ×¢ ¥NÏᢠÎßÈßçÎNÏᢠçØÞËÏßÜßøáKí ¦ ¦WÌ¢ çÈÞAß ÉÜÄᢠآØÞøߺîí æµÞIàøáKá. ¾ÞX xßÕß µÞÃáKÄßÈß¿ÏßÜᢠ¥Õæø dÖiߺîí æµÞIßøáKá. ÉßæK æÉGKí R... ¾ÞX.... ©ùBÞX.... çÉÞµáKá...Q ®Kí ÉùEí çÎN ®ÝáçKxí çÉÞÏçMÞZ ¾ÞX ¥qáÄæMGá. ÕàIᢠÉßÃBßçÏÞ ØÎÏ¢ 9 ¦ÏçÄ©Uâ. ºßÜçMÞZ fàâ æµÞIÞµá¢. çÎN Îáµ{ßçÜAí çÉÞÏçMÞZ ¾ÞX xßÕßÏáæ¿ çÕÞ{c¢ µáùºîá. R... ¥çN... ®LÞÏÞÜá¢... ÈßB{áæ¿ ÉßÃA¢... ÎùßÏßçÜï.....Q. R... ©Õîí.... ¥æÄLÞ.... ØÞÇÈ¢..... ¥ùßçÏÞ...§çMÞ{á¢.... ®çKÞ¿í.... µáùºîí.... ¥ØâÏÏÞÏßGÞ... çÉÞÏÄí....Q. R... ¦çÃÞ..... ®LßÈÞ...... §çMÞ... ¥ØâÏÞ......Q. R... ÕÞ.. ÈÎáAí... æÌÁí... ùâÎßçÜAí.... çÉÞµÞ¢.... §Èß... ¥Õæ{.... Éxß... Ø¢ØÞøßAáKÄÕZ..... çµZçAI....Q ¾ÞÈᢠ¥NÏᢠÙÞ{ßæÜ èÜxí ³Ëí æºÏñí ÌÁí ùâÎßçÜAí ÈàBß. R... ®LÞ... çÎN.... ÉùEÄí.....Q. R... ¥Äí... ¥Õ{áæ¿... Ø¢ØÞø¢... çµGßçÜï..... ²øá ... æÌÜïá¢.. çdÌAá¢... §Üï.....Q. R¥Äí... çÎN... ¥NæÏ... Éxß....çÎÞÖÎÞÏß... ²Ká¢.... ÉùEßÜïçÜïÞ.....QR... ®KÞÜá¢... Èßæa... ÎáKßW ...Õºîí.... ¥Õ{BæÈÞæA... ÉùEçÜïÞ........Q. R... ¥NAí... çÎNæÏÉxßÏá¢...... µ{ßÏÞAÞÎÞÏßøáKßçÜï.....Q


R..çÉÞ¿Þ.... ÈàÏá¢... ¥Õ{áæ¿..... ¥øÞÇßµÈÞçÏÞ.....§Èß.... ¥ÕZ... çÉÞµáçOÞZ .... ÈàÏá¢... µâæ¿... çÉÞµáçÎÞ.....Q R... §Üï...... ¥çN.... ¾ÞX... ²øßAÜá¢... ¥NæÏ... ÕßGí... çÉÞµáµÏßÜï... æ®.... Üì.... Ïâ....¥çN....Q. R... µáGÞ.... æ®... Üì.... Ïâ.....Q. R...ÉßçK... §çMÞæ{LßÈÞ.... ÉßÃBßÏÄí.....Q.¥N ²Kí ÉáFßøߺîá ÉßæK ÉùEá. R... ²Kí.... çÈøçJ... ÉùE.... µÞøc¢... ÄæK....ÉßæK... ¾ÞÈá¢.. ÈàÏá¢... §Kí..... ²KߺîÞ.... ©ùBáKÄí..... ®Kí..... ÉùEÄßÈí......Q ¥çMÞZ ¥NÏáæ¿ æµÞÝáJ ÎÞùß¿B{ßçÜAí çÈÞAÞÄßøßAÞX ®ÈßAí µÝßEßÜï. R... ÈNZ.... ²Kߺîí... ©ùBáKÄßæÈLÞ....Q ¾ÞX çºÞÆߺîá. R.... ¥ÕZAí... ¥ØâÏÏÞ....Èà ©ùBÞX ...çÈÞAí... ·áÁíèÈxí.........Q ¥N µß¿Kí æµÞIí ®æa µÕß{ßW ºá¢Ìߺîá. ¦ æµÞÝáJ ÎáܵZ ®æa æÈFßW æºùáÄÞÏß ²KáøEá. R...·áÁí.... èÈxí.... ¥çN...Q ¾ÞÈᢠ¥NÏáæ¿ µÕß{ßW ºá¢Ìߺîá. ÎÞùJí ÈßKᢠØÞøß ÄÜMí ²Kí ÎÞùßÏçMÞZ ÌïìØßW ÄßBß ÈßùE Îáܵ{áæ¿ ÈÈáJ ÆcÖc¢ ®ÈßAí µßGß... ¥çMÞç{Aᢠ©ùA¢ ÕKí ¥NÏáæ¿ µHáµZ µâOßÏ¿Eí çÉÞÏßøáKá. ¾ÞÈᢠµß¿KáùBÞX dÖÎߺîá. ¥¿áJ ÆßÕØ¢ çÈø¢ ÉáÜVKÄßÈá çÖ×ÎÞÃí ¾ÞÈáÃVKÄí. ÙÞ{ßW ÈßKᢠ¥NÏáæ¿ÏᢠçÎNÏáç¿ÏᢠآØÞøBZ. ²M¢ ¥¿AßÏ ºßøßÏᢠ§¿Aí ¥NÏáæ¿ÏᢠçÎNÏáæ¿ÏᢠæÉÞGߺîßøßµZ çµGçMÞZ ®ÈßAí ØçLÞ×ÎÞÏß. ®LÞÏÞÜᢠ§øáÕøᢠÄNßW ÉßÃAæÎÞKᢠ§ÜïçÜïÞ. ¾ÞX çÉGKí µá{ߺîí èÁÈߢBí ÙÞ{ßçÜAí æºKá. ¥NÏᢠçÎNÏᢠçdÌAíËÞØíxí µÝߺîí µÝßEßøáKá. ®æK µIçMÞZ §øáÕøᢠ®æK çÈÞAß ºßøߺîá ÉßæK ¥N ®ÈßAí çÉïxí ÈàAß Õºîá ¥MÕᢠÎáGAùßÏᢠÕß{Oß. ¥ÄßÈß¿ÏßÜᢠ®æa çÈÞG¢ ¥NÏáæ¿ ædÁTßÜÞÏßøáKá. ÉÄßÕßÜïÞæÄ ¥N ºáøßÆÞùßÜÞÃí §{¢ ÈàÜ ÎE çÌÞGÕᢠ¥ÄßW ¥N Õ{æø ØáwøßÏÞÏßøáKá. çÎN ²øáÉßCí ØÞøßÏᢠÌïìØßÜáÎÞÏßøáKá. ¥ÄßW ÎßÈßçÎNÏáæ¿ Øìwøc¢ §øGߺîßøáKá. R .. §Kí... ®LÞ... ¥NÏáæ¿...ÉïÞX....Q ¾ÞX çºÞÆߺîá. R²Ká¢.... ÄàøáÎÞÈߺîßGßÜï.... ÎßÈßæÏÏá¢...æµÞIí... ²Kí... µ¿MáùæJÞæA... µùBâ... ÉßæK... èÕµàGí... ²øá... ØßÈßÎ.....Q


¥N ¥¿áA{ÏßçÜAí È¿KçMÞZ ¾ÞX ¥NæÏ dÖiߺîá. ¦ §ùáµßÏ ºáøßÆÞùßW ¥NÏáæ¿ ÎáܵZ ÕÜïÞæÄ ©ÏVKá ÈßKßøáKá ¥NÏáæ¿ ÉƺÜÈBZAÈáØøߺîí ¥Õ ÕÜïÞæÄ ÄáUßÄá{áOßÏßøáKá. ÉßæK ÈßĢ̺ÜÈ¢ ¥ÜÉ¢ µâ¿ßçÏÞ ®KᢠçÄÞKß. ¥N Äßøߺîí ÕKá R.... ¨... ºáøßÆÞV..... ÈÜï... çºVºîÏáIí.... ØøßçĺîßAí...Q çÎNÏáæ¿ µÎaí. R... ÄÞCíØí...Q ¥Äí ÉùEí æµÞIí ¥N çÉMV ÄáùKí ØßÈßÎÏáæ¿ÏᢠÄàÏîxùßæaÏᢠÜßØíxáµZ ÕÞÏߺîí çÈÞAß. R.....§¿ßÏá¢.... µáJᢠ....©U ...ØßÈßÎæAÞKá¢... ¾ÞÈßÜï.... ÕÜï.... çµÞÎÁß... ØßÈßÎÏá¢... ©çIÞ... ®Kí ... çÈÞAí.. Q çÎN ÉùEá. RÖøß... çµÞÎÁß... ØßÈßÎ... ÄæK..èµø{ßÏßW... ÉßæK... ¯æÄCßÜá¢...æùØíçxÞæùaßW... ÈßKá¢.. ÁßKùá¢... ³çA...Q ¥N çºÞÆߺîá. R..³çA.. Éçf .. 纺îà..... ºáøßÆÞùßGÞçÃÞ... ØßÈßÎAí.. çÉÞµáKÄí.... Q R©¢..... ¥ÄßæÈLÞ...Q R.. ©¢..ÈKÞÏßGáIí.. æºAzÞV.... ÉáùµßW.. ÈßKá¢... ÎÞùßÜï...Q R... ¥æÄLÞ....Q R... ²øá ... dÌÞØßùßGí... ¥Õxµæ{... ²Kí.... ²ÄáAßÕºîáµâç¿....Q ¥N çÆ×cæM¿áæÎKÞ ¾ÞX ÕߺÞøߺîÄí. Éçf ¥N ºßøߺîá R ..¥æÄæa... ¥æØxíØí....¥çÜï...Q ÉßæK øIí dØñàøyB{ᢠ©ºî ªÃí ÄÏîÞùÞAÞÈÞÏß ¥¿âA{ÏßçÜAí ÈàBß. ¾ÞX ¥Õæø ÖÜïcæÉ¿áJÞæÄ ÎÞùßÈßKá. ªÃí µÝßEçÄÞæ¿ ¥NÏᢠÎßÈßçÎNÏᢠ¥¿ßæÉÞ{ß ÉGí ØÞøßÏßW ¥ÃßæEÞøáBß. ¥Ní ²øá æÎùâY µ{ùᢠçÎN ²øá ÁÞVAí d·àÈᢠçÈæø ÄßÏîxùßçÜAí. ØßÈßÎ ²øá ÄÜïßæÉÞ{ß çµÞÎÁß ºßdÄ¢ ²øá ÕßÇ¢ µIáÄàVJá ¥WÉØÎÏ¢ ÉÞVAßW ºáxßÄßøßE çÖ×¢ çÈæø ¾ÞX µÞV æùØíxùaßW ÉÞVAí æºÏñá. ÉßæK ©UßW µÏùß ËáÁßÈí ³VÁV æµÞ¿áJá. Ífâ µÝߺîí µÝßEí æ®ØídµàÎßÈí ³VÁVæºÏñí µÞJßøßAáK ØÎÏ¢ ¥N ®ÝáçKxí èµ µÝáµÞX çÉÞÏß ¥çMÞZ ¾ÞÈᢠçÎNÏᢠÄÈߺîÞÏß çÎN ®çKÞ¿í çºÞÆߺîá. R.. §KæJ.... ç×Þ... §×í¿æMçGÞ....Q R..ç×Þ... ØßÈßÎçÏÞ... ÄÜïßæMÞ{ß....Q R.. ¥ÄÜï.... Èßæa ... ¥N.... ØøßÄÏáæ¿.... µHíÈßùºîí... µIßçÜï......Q R.. ®LÞ.... ¨.... çÎN... ÉùÏáçK...Q


R..øÞç¼×í.... ®ÈßAá¢.... ²øáεÈáIí..... ÈßçKAÞZ...æºùáMÎÞ... Éçf... ®ÈßAùßÏÞ¢ ... ²øá... εX..ØáwøßÏÞÏ... ¥NæÏ... ®BßæÈÏÞ.... µÞÃÞX.. æµÞÄßAáKÄí... ®Kí...ØøßÄ... ®Lí.. ØáwøßÏÞ....Q R.. ®ÈßAùßÏÞ¢.... ¥N ÈÜï.. ØáwøßÏÞæÃKí....Q R..øÞÕßæÜ... Èßæa.. ¥N... ¦ .. ºáøßÆÞV.... §Gí... È¿KçMÞZ... Èà... ¥Õæ{... æµÞÄßçÏÞæ¿... çÈÞAáKáIÞÏßøáKçÜïÞ....Q R..¥Äí...¾ÞX....¥BßæÈÏÜï....Q ¾ÞX çÎNÏáæ¿ æÄxßiÞøÃÎÞxÞX dÖÎߺîá. R.. ¾ÞX... ÉùEçÜïÞ... ®ÈßAùßÏÞ¢... øÞç¼×í.. ÈßæK ... ¥ÉíæØxÞAÞX... ÉùEÄÜï.... ØøßçĺîßAí.... ®ÜïÞ...ØçLÞ×B{á¢... æµÞ¿áAâ...§çMÞ... Èßæa ... ¥ºîÈßÜï... ØøßÄ.... ÈßæK.... ²øáÉÞ¿í... ØíçÈÙßAáKáIí....Q R..®ÈßAùßÏÞ¢...Q ¾ÞX ÉùEá. R..®ÈÞW .....§Kí... øÞdÄßÏá¢.. ¥Õç{Þ¿í...dÌÞ.. §¿ÞæÄ.. È¿AÞX... ÉùÏÞ¢... Q çÎN æÉÞGߺîßøߺîá. R..¥Õæ{... µIÞW... ®ÈßAá .. çÉÞÜá¢.. æµÞÄß.... .çÄÞKá¢... ..µIßGßçÜï...¾ÞÈß¿Aí... ¥Õ{áæ¿...¥NßEÏßW... µÏùß... Éß¿ßAáKÄí...Q R...©Õîí...Q¾ÞX ÄÜÏÞGß. çÎN æÉGKí ®æa çÄÞ{ßÜâæ¿ ®JßçÈÞAß ÉßæK ÉùEá. R..¥ÕZ.. ÕøáKáIí..... ¦ ØÞøßÏßW.. ¥Õæ{æLÞøá...æصíØßÏÞ....Q ¾ÞX ÄßøßEí çÈÞAß R...çÙÞ..... ¦ ..ÕÏùá¢... µÈJ...Ä῵{á¢... çÈÞAí...Q çÎNÏáæ¿ ¨ ÕÞAáµZ ®æa ¥øæAGßW ºÜÈ¢ Øc×í¿ßºîá. ¥N ¥¿áJáÕKßøáKá ØÞøßAáUßW ¦ÏßøáæKCßÜᢠ¾ÞX ¥NÏáæ¿ ÎÞùßçÜAí ©xáçÈÞAß. çÎNÏáæ¿ µHáµ{ᢠ¥NÏáæ¿ ÎÞùJí ¦ÏßøáKá. æ®Øídµà¢ æÉGKí µÝߺîí ÄàVJá ¾BZ ÕàGßçÜAí Äßøߺîá. ¾ÞX çØÞËÏßÜßøáKí ¿àÕß ³Y æºÏñá ¥NÏᢠçÎNÏᢠ¥¿áJ¿áJßøáKá. æÉGKí ¥N ²Kí Éá{Eá ¾ÞX ¥NæÏ çÈÞAß. ¥N §{µßºßøߺîá R... §Õæ{æa.... ÎÞùJí... Éß¿ßAáKá....Q R..çÙÞ... ¥Äí...§¿Aí... §¿Aí.... ©UÄçÜï...Q ¾ÞX ºßøߺîá. çÎN ºßøߺîí æµÞIí ÉùEá R.. ¿Þ.... Èßæa .. ¥NÏçÜï... ÈßÈAí... ®ÄßVMáçIÞ.....Q R.. ¥N... ØNÄߺîÞW....®ÈßæALÞ... ®LßVMí...Q ¾ÞX ÉùEá R..®KÞW.... ®æa... Øøßçĺîß... ²æKÃàæx...Q çÎN ¥NÏáæ¿ èµ É߿ߺîí ®ÃàMߺîí ÈßVJß ÉßæK ¥NæÏ ®æa çÈæø Äßøߺîí ¥NæÏ ÉßKßW ÈßKᢠÉáÃVKá ÉßæK ÎÞùJí ÈßKᢠØÞøßÄÜMí ÈàAß


ÌïìØßW ÈßùEí ÈßK ÎáܵZ çÎN èµÏßæÜÞÄáAß çÎNÏáæ¿ ÕßøÜáµZ ¥NÏáæ¿ ÎáܵHáµZ ÄßøEá. ¥N µáÄùß ÎÞùᢠ®KÞÃí ¾ÞX dÉÄàfߺîÄí. Éçf ®æK ¥qáÄæM¿áJßæµÞIí ¥N ÎßÈßçÎNÏáæ¿ ÎÞùßçÜAí ºÞEá. ¥NÏáæ¿ èµµZ çÎNÏáæ¿ Ä῵{ßW ¥ÎVKá. R..¨.. ÉGá... ØÞøß... ºá{ßAçÃÞ.... Q¥NÏáæ¿ çºÞÆc¢. æ¾Þ¿ßÏß¿æµÞIí çÎN çÎNÏáæ¿ ØÞøß ¥ÝߺîáÎÞxß ÉßæK ¥NÏáæ¿ ØÞøß ¥Ýߺîá ÎÞxÞX ØÙÞÏߺîá. R..Øøßçĺîà...§ÕX.... ÕÜáÄÞÏ ..çÖ×¢... Èßæa... ÎáܵZ... µIßGáçIÞ...Q R.. §ÜïÞ... §Èß... ²{ßEí... çÈÞAßµIÞçÕÞ...Q ¥N ºßøߺîá. R..Èà.... µIßGáçIÞ¿Þ...Q R..§ÜïÞ.....Q R.... µÞÃçÃÞ....Qå ¾ÞX ÄܵáÜáAßÏçMÞZ çÎN ®æK çÈÞAß ¥NÏáæ¿ ÌïìØßæa ÙáAáµZ Õß¿áÕߺîá æÕ{áJ dÌÞØßÏV ¥N ¦ ÌïìØí ÉáùµßçÜAÝߺîí ÎÞxáK ØÎÏ¢ çÎN ¥NÏáæ¿ çÄÞ{ßW ÈßKᢠdÌÞØßÏùßæa ØídxÞMáµZ ÈàAß ¥N ÉáùµßçÜAí èµÈàGß dÌÞÏáæ¿ ÙáAí Õß¿áÕߺîá, çÎN ¦ dÌÞ ¥Ýßæºî¿áJá Äá¿áJ ÎáܵZ ÈoÎÞÏß ÎáÜæ¾GáµZ æÄùߺîí ÈßKá R...®æLÞøá..... Í¢·ßÏÞ....¥çÜï...øÞ¼â...Q çÎN ®çKÞ¿í çºÞÆߺîá ®æa ¥øæAGßæÜ ÕàøX ©ÃVæKÃàxá. R..ØâMV....Q ¾ÞÈNÏáæ¿ Îáܵ{ßW ÈßKᢠµæH¿áAÞæÄ ÉùEá. çÎçN ¥NÏáæ¿ µÝáJßW ¥ÎVJß ºá¢Ìߺîá. ¥N ²Kí Éá{Eá ¥NÏáæ¿ èµ çÎNÏáæ¿ ¥øæAGßW ÈßKᢠÄá¿Ïß¿áAßçÜAí ÈàBß çÎN ²Kí Éá{ÏáKÄᢠR..¦Ùí...Q ®Kí ÖÌíÆÎáIÞAáKÄᢠ¾ÞX çµGá. ¥NÏáæ¿ èµ çÎNÏáæ¿ çÏÞÈàÄ¿JßW ¥ÎVJß ÄÝáµáKÄí ¾ÞX dÖiߺîá. çÎN ²Kí µáÄùß. ÉßæK ¥NæÏ ®æa çÈæø Äßøߺîí ÈßVJß. ¥çMÞ{ᢠ¥NÏáæ¿ èµ çÎNÏáæ¿ Äá¿Ïß¿áAßW ÉøÄß. R... øÞç¼×í... ÉïàØí... æÙWMí... Îß...Q çÎN ÉùEá. R..... ®LÞ.... çÕIÄí.... ¾ÞX... ®Ãàxí.. ÈßKá...Qå R... ¨... çÎNAí... çÕIß.... Èßæa.... ¥NÏáæ¿... ÉÞaàØí.... ²KÝߺîí... ÄçK...Q ¾ÞX οߺîí ÈßKçMÞZ ¥NÏáæ¿ ÖÌíÆ¢ R.... ¥Õ{áæ¿... ¥d·Ù¢... ØÞÇߺîí... æµÞ¿áçJAí...Q ¥çÄÞæ¿ ®æa èµ ¥NÏáæ¿ ÉÞÕÞ¿æAGßçÜAí ÈßBß.


R.. ÉÞÕÞ¿.... ¥ÝßçAI.... ÉÞaß... ÎÞdÄ¢..... QçÎN. ¾ÞX ÎáGáµáJß ÈßKᢠ¥NÏáæ¿ ¥¿ßMÕÞ¿ ©ÏVJß ÉßæK Ä῵{ßÜâæ¿ èµ Îáµ{ßçÜAí ³¿ßºîá ÉÞaß èµÏßW Ä¿EçÄÞæ¿ ¾ÞÈÄí ÕÜߺîÝߺîá. R... Îß¿áAX...Q çÎNÏáæ¿ ¥ÍßÈwÈ¢ ¾ÞX ®Ãàxí ÈßKá ¥NÏáæ¿ ÉÞaß ¾ÞX ÄÞæÝÏßGá. R..... ¥NÏáæ¿... ÎáܵZ... µá¿ßAçÃÞ...¿Þ...Q çÎN ®çKÞ¿í çºÞÆߺîá R©¢...Q ¾ÞX Îâ{ß. R...¥çÏîÞ... æµÞÄßÏX.... Øøßçĺîà.... çÆ.. øÞ¼áAáGÈí... ¥çNæ¿... Îáܵá¿ßAÃKí..... ²Kí... æµÞ¿áæAæa... µUà....Q R .. ¥ÄßæÈLÞ....Q ¥N ÎáܵZ ®æa çÈæø ÈàGß. ¾ÞX ¥NÏáæ¿ µHáµ{ßçÜAí ²Ká çÈÞAßÏçÖ×¢ §øáÎáܵ{ᢠèµÏßæÜÞÄáAß ²Kí µÖAß ¥N ²Kí Éá{Eá. ÉßæK ¾ÞX ²Kí µáÈßEí ¥NÏáæ¿ ÎáÜæ¾GáµZ ÕÞÏßçÜAí ÕÜßæºî¿áJá ¥N Éá{Eí Äá¿ßºîá. ¥NÏáæ¿ ÉßKßW ÈßK çÎNÏáæ¿ èµµZ ¥NÏáæ¿ Äá¿Ïß¿áAßçÜAí ÈàBß ¦ èµ ¥NÏáæ¿ çÏÞÈß ÄMß Éß¿ßAáKÄᢠ¥Õßæ¿ ¥ÎVJß ÄÝáµáKÄᢠ¾ÞX µIá. R...øIí...çÉøá¢..çºVKí.... ®æa....µÝMí...µâGß... Q ¥N ÈÞÃÎßÜïæÄ ÉùEá R.. ®KÞW... ÉßæK.... æÌÁí ùâÎßçÜAí .... çÉÞµÞ¢.... Q çÎN, ÎáKá çÉøᢠÎÞVºîí æºÏñí ¥NÏáæ¿ ÌÁíùâÎßæÜJß. ÕÞÄßW çºVJí ¥¿ºî çÖ×¢ çÎN Äæa ÕdØñBæ{ÜïÞ¢ ªøßæÏùßEá. dÌÞÏᢠÉÞaßÏᢠ©ZæMæ¿. ÉâVH ÈoÏÞÏ çÎN ¥NÏáæ¿ ÉÞÕÞ¿Ïáæ¿ æµGÝߺîá R... æÌÁßW... ¦VAá¢... dÁTí.. ÉÞ¿ßÜï.... Q çÎN ®æK çÈÞAß ÉùEá R...®ÜïÞ¢.... ¥ÝßçºîÞ....Q ¥N ®æK çÈÞAß ÉùEá. ¾ÞX ×VGᢠÉÞaᢠ¥Ýߺîá ÎÞxß ¥N ®æK çÈÞAßæµÞIí ÄæK ÈßWAáµÏÞÏßøáKá ¾ÞX ¼Gß ¥ÝߺîçMÞZ ©iøߺî Üߢ·¢ µIí ¥N ÉáFßøߺîá. ¾ÞX ¥NÏáæ¿ èµ É߿ߺîí ®KßçÜAí çºVJá ºáIáµ{ßW ¥ÎVJß ºá¢Ìߺîí ¾ÞX ¥NÏáæ¿ ÈßĢ̢ É߿ߺîí µÖAß ²M¢ ¥NÏáæ¿ èµ É߿ߺîí ®æa µáHÏßW Éß¿ßMߺîá. ¥N ¥ÄßæÜÞKí É߿ߺîí ¥ÎVJßÏçÖ×¢ ¥ÄßæÏ ºÜßMߺîá. ¥çMÞç{AᢠçÎN §¿æÉGá. ¾Bæ{ Õß¿VJß. R.. ¨ çÄCá¿æJ... §BæÈ... ¦dµÞLçJÞæ¿.. µÝßAçÜï... ®ÜïÞ¢... çÎN... ÉùEí... ÄøÞ¢...Q çÎN ¥NæÏ É߿ߺîí µß¿AÏßW ÎÜVJß µß¿Jß. ÉßæK ®çKÞ¿í ÉùEá.


R.. µá¿Þ... çÎÞÈí.... ¥çNæ¿... Éâùí... ÄßKçÃÞ....Q R...çÕâ.... Q ¾ÞX ÉùEá R...®KÞW... ¥ÈáÕÞÆ¢... çºÞÆßAí...Q ¾ÞX ¥NÏáæ¿ Îá¶çJAí çÈÞAß ºßøßçÏÞæ¿ çºÞÆߺîá R ¥çN... ¾ÞX... ¥NÏáæ¿.... Éâùí..... ÄßçKÞçG....Q R... ÉßçK... Éâùí ÄáùKí... µß¿AáK... æÉHßçÈ.... ¥N... ®KçÜï.... Õß{ßAáKÄí... ¥Õ{áæ¿ ... çÉøí ... Õß{ßæA¿Þ...... ¥ÄÞ... ¥ÕZAí... §×í¿¢...Q ¾ÞX ¥NæÏ çÈÞAß ¥N ÉáFßøߺîá. R......èÇøcÎÞÏß çºÞÆßæA¿Þ.......Q çÎN ÉùEá. RØøßçÄ..... ¾ÞX... Èßæa... Éâùí.... ÄßçKÞçG.....Q R...§×í¿¢ çÉÞæÜ ÄßçKÞ....Q ¥NÏáæ¿ ÎùáÉ¿ß çÎN ¦·c¢ µÃߺîá ¥NÏáæ¿ Ä῵ZAß¿ÏßW µß¿AÞX . ¾ÞX µß¿KçMÞZ çÎN ÕßøÜáµZ æµÞIí ¥NÏáæ¿ Éâùí æÉÞJßÉ߿ߺîá ¾ÞX µß¿Kí µÝßEçMÞZ çÎN ¥NÏáæ¿ Ä῵Z ®æa çÄÞ{ßÜâæ¿ ÉáùçJAí µÏxß ÕMߺîá. ÉßæK ®æa ÄÜ É߿ߺîí çÎNÏáæ¿ ÕßøÜáµ{ßçÜAí ºáIáµZ ÎáGßMߺîá. ¾ÞX çÎNÏáæ¿ ÕßøÜáµ{ßW ÈAß çÎN ÉÄßæÏ ÕßøÜáµZ Õß¿VJß ¥NÏáæ¿ ºAøMâùí ®æa ÎáKßW ÕßøßEí ÈßKá çÎNÏáæ¿ ºáIáµZ ®æa æºÕßÏßW ¥ÎVKá. R.... ÈÜï... çÄX... ÕøßAÏÞ.... ÎÄßÕøáçÕÞ{¢...... ÄßçKÞ....Q ¥NÏáæ¿ æÄùߺîí ÈßK µLßW ¾ÞX ¥ÎVJß ÎáJß ¥N Éá{Eá çÎN èµ ÎÞxßÏçÄÞæ¿ ¥NÏáæ¿ Éâùßæa ÈßÏdLâ ¾ÞX ¯æx¿áJá. ¾ÞX ¦ çÏÞÈàºÞW ÈAßÏᢠµ¿ßºîᢠ¨OßÏᢠ¦ØbÆߺîá. ¥ÄßÈßæ¿ çÎN ¥NÏáæ¿ Äá¿áJ ÎáܵZ ÎÞùß ÎÞùß µá¿ßºîá R....®æa...¨ÖbøÞ....ÎÄß...øÞ¼â....ÎßÈß... ÎÄß.... ®ÈßAí .... ØÙßAáKßÜïÞ.... øÞ¼â.... §Èß.... ÎÄß... Èà çµxß... µ{ßAí...ÉïàØí...Q ¥NÏáæ¿ ÏÞºÈ. ¾ÞX ®Ãàxíå¥NÏáæ¿ Îáµ{ßçÜAí µÏùß ÎßÈßçÎN ÎÞùßÄKá. ¾ÞX ¥NÏáæ¿ ºáIßW ºá¢Ìߺîá ¥N ®æa Üߢ·JßW µÏùßÉ߿ߺîá ÕÜߺîá æÉGKí µ{ßÄá¿BÞX çÕIß. çÎN ¥NÏáæ¿ èµ É߿ߺîí ÎÞxß ®æa Üߢ·¢ É߿ߺîí ¥NÏáæ¿ çÏÞÈßÏßW §Gáøºîá R......çºÞÆßæA¿Þ....Q çÎN, ®ÈßAí ÎÈØßÜÞÏß R... ØøßçÄ.... Èßæa ÉâùßW.. çµxß... ¥¿ßAçG¿à... Q ¾ÞX çºÞÆߺîá.. R...©¢..... çÕ·¢... ®æa....øÞ¼áAáGÞ......Q çÎN ®æa Üߢ·¢ ¥NÏáæ¿ ÉâùßçÜAí ÄUàµÏxß. R... çÙÞ...¾ÞX...µÞJßøáK....ÈßÎß×¢....¨ÖbøÞ... §ÕZAí... ®Ká¢... ¨ ...ØìÍÞ·c¢... æµÞ¿áAçÃ....Q çÎN ²Kí dÉÞVÅߺîá.


ÉßæK ®æa ºLß É߿ߺîÎVJß ¾ÞX µáH ¥NÏáæ¿ ÉâùßçÜA¿ßºîí µÏxß. R..æÙÞ... µáGÞ... ©¢.... æÎæÜï...Q¾ÞX ²Ká ªøß ¥¿ßºîá ÉßæK ØíÉàÁßW ¥¿ßÄá¿Bß ¥N ©ºîJßW ²ºîÏáIÞAÞX Äá¿Bß R...®Lí...øØÞ...ØíÉàÁßW....ÙÞ....¦....çÙÞ....Q ¾ÞX ¥NæÏ ¦Eí µ{ߺîá. 15 ÎßÈáçGÞ{¢ ¾BZ ÉøßØø¢ ÎùKí æÉÞøáÄß ÕßÏVJí µá{ßºî ¾BZ ÈßÏdLâ ¥ÕØÞÈßMߺîá Üߢ·¢ ¥NÏáæ¿ ÉâùßçÜAí ÉÞÜÍßç×µ¢ È¿Jß. ¾BZ Ä{VKá. R..Øá¶ÎÞçÏÞ..¥çN...Q ¾ÞX çºÞÆߺîá R..ÖøßAá¢...Øá¶ßºîá....µáGÞ....Q ¥çMÞ{ᢠçÎN ÉâVH ÈoÏÞÏß µGßÜßøßMáIÞÏßøáKá R... ®æLÞøá... ¥¿ßÏÞ¿Þ... ¥NæÏ... ¥¿ßºîÄí...Q R...ÈàæµÞÄߺîßøáçKÞ... ¾BZ... Äá¿BßÏßçG.... ©Uâ....Q ¥N ÉùEá (Äá¿øá¢) venicute2012@yahoo.com

ammayum memmayum