Page 1


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÅÓ»Ò§

àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ËÁعµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ เรื่องและภาพโดย : สุวิชาญ ผลิคามินทร

˹ŒÒ˹ÒǹÕéä»à·ÕèÂÇä˹¡Ñ¹´Õ ? ¶ŒÒÁÕ¤Ó¶ÒÁâ¹ÁÒËÒ¼Á ¤§à͋»ҡµÍºä»Í‹ҧäÁ‹ÅѧàÅÇ‹Ò äÁ‹Åͧä»à·ÕèÂÇ “àÁ×ͧöÁŒÒ ÅÓ»Ò§” ÊÑ¡¤ÃÑé§ÅÐ àÁ×ͧ¹ÕéËÅÒ¤¹ÍÒ¨¨Ð¤Ô´Ç‹Ò໚¹á¤‹àÁ×ͧ¼‹Ò¹ ᵋã¤ÃàÅ‹Ò¨ÐÃٌNjÒàÁ×ͧàÅç¡æáË‹§¹Õé ¹‹ÒÃÑ¡ áÅÐÊÌҧᵋÃÍÂÂÔéÁãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧÅѺæ äÁ‹ä´ŒºÍ¡ã¤ÃÁÒ¹Ò¹¹Ñ¡

“ ÍÓàÀÍ àÁ×ͧ ÅÓ»Ò§ ”

หลากหลาย สถาปตยกรรมสวยๆ ทำใหเราตอง

คอยๆละเมียดละไมเดินชม เดินมองอยางมีความสุข

อาคารฟองหลี... อาคารเยี่ยน... อาคารหมองหงวยสิ่น

ซึ่งไดรางวัลจากสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษดีเดน และถูกยกยอง ใหเปนสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิง ที่สวยและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย แมปจจุบัน จะมีหลายหลังคาเรือนปดตัวเงียบๆ ไปบาง หรือกลายเปนหองเชาใหคนตางถิ่นเชาประกอบอาชีพ แตกลิ่นอายของความสวยงามในอดีต ก็ยังวิ่งเขาชนอยางเอี้ยวตัวหลบไมคอยพนนัก

ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒàÃÒä´ŒÅͧà´Ô¹ªŒÒæ «ÖÁ«Ñº¤ÇÒÁÊǧÒÁ ·Õè¹Õè... ·Ã§¤Ø³¤‹Ò·Ñ駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

ในอดีตนั้น ลำปางเปนเมืองการคาที่สำคัญ เราสามารถรับรูไดจากควันหลงอดีต บนถนนตลาดเกา ซึ่งถนนเสนนี้มีสิ่งปลูกสราง เปนหลักฐานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรือง จากการทำการคากับตางชาติ ไมวาจะเปน ชาวจีนโพนทะเล ชาวตะวันตกไดเปนอยางดี เรียกวายุคกอน ลำปางไดรับความทันสมัยจาก ตางชาติมาไมนอย จนมีคำกลาววา

...¤¹§ÒÁ¤¹Åлٹ ¤¹ã¨ŽºØÞ¤¹àªÕ§ãËÁ‹... ...¤¹ÊÁѤ¹ÅÓ»Ò§

...ความงามดานศาสนาลำปางไมแพเมืองใดในภาคเหนือเลย วัดปงสนุก ที่ไดรับรางวัลทรงคุณคาจาก UNESCO วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ที่เคยประดิษฐานพระแกวมรกต วัดศรีชุม วัดพมาที่ใหญและคงความสมบูรณมากที่สุดในประเทศไทย ก็อยูในเมืองลำปางนี้เอง นี่ยังไมรวม วัดศรีรองเมือง วัดมอนจำศีลเอย ลวนแลวแตทรงคุณคา และจะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวทั้งสิ้น

àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡.... ตองมาจากผูคนนารัก และเปนมิตรกับนักทองเที่ยว ตนกลาของมิตรภาพจึงเกิดงายและเบงบานไปทั่ว ยังยืนยันคำเดิมวา ....ปลายปนี้ถาคุณมีแปลนไปเที่ยวเหนือ ลองสอดแทรก ลำปางไวในทริป สัก 2 วัน 1 คืน สั้นๆก็ได เมืองนี้ไมใหญ เที่ยวไมยาก มีอะไรใหไดคนหา ไดยืนมอง ไดตั้งคำถาม รอยยิ้มและความรูสึกดีๆที่ไดรับยังเออลนเกินความคาดหมาย หาโอกาสไปเดินชาๆ...อาแขนกวางๆ รับความอบอุนสักครั้ง แลวคุณจะเชื่อวา ลำปาง...คือปลายทางแหงความสุข

ในยามเย็นของวันเสารและอาทิตย แหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดเห็นจะเปน “¡Ò´¡Í§µŒÒ” (แปลวาตลาดตรอกทาน้ำ) ถนนคนเดินที่รวมเอาทั้งของกิน ของที่ระลึกตางๆ ไวใหนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดเดินเลน จับจายใชสอยกันอยางเพลิดเพลิน แมคาบนถนนกาดกองตา ขายของกันดวยรอยยิ้มและตอนรับนักทองเที่ยวอยางดีเสมอ


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ àÁ×ͧà˹×ͨԹµ¹Ò¡Òà เรื่องและภาพโดย : กอง เกตุศร

ยอนไปเมื่อ 2 ปที่แลว ในวันหนึ่งที่ผมไดเปดไปดูกระทูนึงที่เกี่ยวกับเมืองอุทัย วันนั้นภาพแตละภาพ และคำบอกเลาของคนที่ไปสัมผัสเมืองอุทัย ทำใหผมบอกกับตัวเองวา ยังไง ชีวิตนี้ก็ตองไปจังหวัดนี้ใหได…

“สายน้ำ วิถีชีวิต และความเปนกันเอง”

ที่ผมไดฟงจากคำบอกเลาในกระทูนั้น ยิ่งทำใหผมอยากเดินทางไปใหได นาเสียดายที่โลกความเปนจริงทำใหผมไมมีโอกาสไปสัมผัสอุทัยเลย แตแลววันนึงความฝนผมก็เปนจริง เมื่อผมไดเปน 1ใน10 สุดยอดคนเลาเรื่องออนไลน นับเปนความโชคดีที่สุดที่ผมไดไป อุทัยธานี เมืองที่ผมฝนถึงมา 2 ปนั่นเอง

จุดหมายสุดทายของวันนี้ของผม คือ

¶¹¹¤¹à´Ô¹µÃÍ¡âçÂÒ

ถนนที่มีเรื่องราวมากมาย ใหมาสัมผัส นานแลวมั้งที่ผมไมเคยเห็นยาหอมที่ผสมจากเครื่องยาหลายชนิด สงกลิ่นหอมตั้งแตหนาบาน จนทำใหผมอดไมไดที่จะเดินเขาไป ถามไถเรื่องราว ไดความวา ยาหอมนี้เปนยาหอมสูตรของหมอจีน ชื่อ พี่หมอวิรัติ เจาของรานเปนกันเองมาก พาชมรานและยังใหชิม ยาดวย พรอมบอกสรรพคุณหลายๆอยางที่ผมไมเคยรูมากอน

และถาใครไดมาตรอกโรงยาจะเจอรานนารักตกแตงไมเหมือนใคร รานนึง คือ รานบานนกเขา พี่เจาของรานคือพี่นกเขา พี่เคาจะเปดบานตอนรับแขกดวยความ ยิ้มแยม ใหคำแนะนำและขอมูลตางๆใหนักทองเที่ยวที่สนใจ ผมไดมีโอกาสคุยกับพี่นกเขาและเพื่อนๆเกี่ยวกับเมืองอุทัย พี่เคาฝากไว วา

ถาถาม ถึงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่ทุกคนนึกถึง คือ แมน้ำสะแกกรัง ที่ถือเปนเลือดเนื้อของคนอุทัย และ วัดทาซุง เปนวัดที่ผมคิดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวยสถานที่สำคัญหลายที่ เชนปราสาททองคำ วิหารแกว ฯลฯ ภายในมีอาณาบริเวณกวางใหญ ซึ่งทางวัดมีบริการรถสามลอชมตามจุดสำคัญ ในราคาเบาๆ เพียงคนละ 8 บาท รายละเอียดไดที่นี่นะครับ www.watthasung.com จากวัดทาซุง ผมเลยไปตอที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยูบนยอดเขาสะแกกรัง ทางขึ้นมีสองทางคือ เดินขึ้นบันได 449 ขั้น หรือขับรถขึ้นสูยอดเขา

ขางรานบานนกเขารานนมเล็กๆ นารักๆ ถาใครมีโอกาสแวะไปไดนะครับ เมื่อไดเวลาที่ผมจะตองกลับฝนก็ตกลงมาอยางหนัก พี่ผูหญิงเจาของราน เดินตากฝนมาหาผมพรอมยื่นรมแลวบอกวา ใหพี่ไปสงไหม ณ วินาทีนั้น เปนเพื่อนๆ จะยิ้มในใจกวางแคไหนดี...

บนเขาสะแกกรังบรรยากาศดีดวยสายลมเย็นที่พัด ปะทะใบหนาหนา วิวเมืองอุทัยเบื้องลางทำใหประทับใจ มิรูลืม ผมลองถายภาพออกมาเปนเมืองจำลองเล็กๆ และคิดวาถาเปนเมืองของเราก็ดีซิเนอะ จากจุดเดิมเพียงยายมุมมองจากซายไปขวา เมืองทั้ง เมืองก็หายไป เหลือเพียงทุงนาที่เงียบสงบ กับแสงยามเย็น เหงาๆกอนจากลา

เชานี้จากที่พักผมปนจักรยานมาเรื่อยๆ ไมถึง 5 นาที ก็ถึง วัดอุโปสถาราม ขางวัดนี้จะมีสะพานขามแมน้ำไปตลาดได แตนาแปลกที่ อากาศยามเชา ของอุทัยชางสดชื่นดวยความเคยชิน ที่อยูกรุงเทพฯ มานาน พอไดออกมาสูดอากาศแบบนี้แลว ทำใหผมมีแรงอยางบอกไมถูกเลย ……เวลายามเชาๆคนอุทัยออกมาหาซื้ออาหารสดกลับไปที่บาน เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร บางก็ใสบาตรทำบุญเพื่อเริ่มตนชีวิตวันใหม เชานี้ผมก็เชนกันที่เดินอยูคนเดียวเชนเดิมแตบนที่ใหม ขากำลังกาว ตอไปเพื่อไปพบเจออะไรใหมๆ

“ อยากใหคนมาเที่ยวอุทัยแบบที่อุทัยเปน พี่ไมอยากใหอุทัยเปลี่ยนไปจากความเปนตัวของเขาเอง ไมอยากใหความเจริญทำให วิถีชีวิตผูคนเปลี่ยนไป เหมือน เมืองอื่นๆที่เคยเปน ”

ตอไปก็เปนเวลาที่ผมรอคอยทั้งวัน คือ เวลาอาหารเย็นที่ รานนกนอย ผมไดโทรมาสั่งจองกุงแมน้ำสดๆสามตัวพรอมปลาแรดอีกหนึ่งตัว มื้อเย็นวันนี้ เจากุงตัวโตมันเยิ้มๆคลุกกับขาวสวยรอนๆ ทำใหผมซัดขาว ไปถึง3 จาน ค่ำคืนนี้ ผม ขอลาไปนอนที่ บานอิงน้ำ ที่เพิ่งเปดไดไมนาน …พี่ตนเจาของที่พัก ฝากบอกวา ถามาพักชวงเย็นๆ มีบริการตกกุงแมน้ำดวยนะครับ

ณ บานริมแมน้ำ ผมเพิ่งนึกขึ้นมาไดวาพี่นกเขาเลาให ผมฟงวา แตกอนที่อุทัยมีบานเรือนแพในแมน้ำมากมาย แตปจจุบันเหลือเพียงสองรอยกวาหลังเทานั้นเอง จุดเดนของ บานเรือนแพคือทุกบานจะมีทะเบียนบาน นั้นแหละครับทำใหบานริมน้ำเกกวาที่ไหนๆ กอนกลับที่พัก ผมขอไปที่วัดอุโปสถารามอีกซักครั้ง แตกลับพบวาประตูล็อคเขาไปชมภายในไมได ไดแตยืนมอง ดูรูปเลาเรื่องเมื่อสมัยกอนทำใหผมรูวาวิถีชีวิตคนสมัยกอน ชอบทำบุญชอบเขาวัดมาก จะเห็นไดจากภาพวาดมุมตางๆ ที่บอกเลาเรื่องไดเปนอยางดี เพื่อนๆที่ชมรีวิวผมอาจจะคิดวา...ทำไมเมืองนี้มันดูเหงาจัง ผมจะบอกวาที่นี่แทบจะมีอารมณโรแมนติกอยูทั่วทุกมุมเมือง เลยก็วาได กลับถึงที่พักตอนสายๆ อาบน้ำอาบทา มาทานมื้อเชา ชิลๆ ริมน้ำความขี้เกียจเริ่มทำงาน อยากงีบอีกซักพัก

àΌͅ µŒÍ§¡ÅѺáÅŒÇËÃÍà¹ÕèÂÐ กอนกลับผมแวะซื้อของในตลาด และเดินเก็บภาพรถสามลอ ที่ไมคอยไดพบแลว แตที่อุทัยธานียังคงมีใหบริการ และอยางที่รูกันวา ถามาอุทัยไมเจอปลาก็คงจะบอกใครๆ วามาถึงอุทัยไมได ที่นี่มีปลาหลากหลายมากๆ ผมก็ไมคอยรูวา เปนปลาอะไรบางแตเทาที่คุยกับเจาของรานทราบมาอยางเดียว วาราคาถูกกวาจังหวัดอื่นแนๆ ของอรอยขึ้นชื่อที่อุทัยอีกอยางคือ ขนมปงสังขยา และรานที่ดังที่สุดคือ รานปาไพพรรณ ที่ไดรับรางวัลมากมาย รับประกันความอรอย ระหวางทางผมยังเจอโรงหนังเกา ซึ่งเปน โรงหนังแหงเดียวของที่นี่ ในอดีตคงมีคนมาดูมากมาย แตวันนี้ก็เสื่อมไปตามกาลเวลา

ÊØ´·ŒÒ¹Õé ... àÁ×ͧÍØ·ÑÂà»ÃÕºàËÁ×͹ ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèäÁ‹¤‹Í¾ٴ ᵋàÁ×èÍàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ ä´ŒÁÒÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ àÃҨеԴ㨼ٌËÞÔ§¤¹¹Õé໚¹á¹‹á·Œ ÍØ·Ñ Âѧ¤§à»š¹àÁ×ͧàÅç¡æ ·Õè¤Í¼ٌ¤¹ ແ´»ÃеٺŒÒ¹à¢ŒÒä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡àÊÁÍ ¶ŒÒÇѹËÂØ´¢Í§¤Ø³Ç‹Ò§æ ¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¤Ø³ä»àÂ×͹·Õè¹ÕèáŌǤس¨ÐäÁ‹¼Ô´ËÇѧ...


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ เรื่องและภาพโดย : วิชญ เกียรติยิ่ง-อังศุลี

ผมอิจฉาเด็กๆ เมืองกาฬสินธุ คงไมใชคำพูดที่เกินเลยไปแนๆ ลองคิดเมื่อครั้งยังเด็กเราไปสวนสัตว แคเห็นชาง ดูหมี ก็ตื่นตา ตื่นใจกับความใหญโตของมันแลว แลวกับไดโนเสารหละ สัตวโลกที่ใหญที่สุด กลับมีมีอยูเต็มเมืองไปหมด เห็นเด็กๆ วิ่งชี้ไดโนเสารใหพอแมดูแลว... ชางนารักปนนาอิจฉาเด็กๆ ที่กาฬสินธุเสียจริงๆ

“ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø ¶Ôè¹ä´â¹àÊÒÏŌҹ»‚ ” แนนอนจะไมเปนถิ่นไดโนเสารไดอยางไร ในเมื่อที่ ภูกุมขาว อำเภอสหัสขันธ เปนสถานที่ที่เปนแหลงขุดคนเจอซากไดโนเสาร จำนวนมาก และปจจุบันก็ยังขุดเจอเพิ่มอยูเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีการตั้งเปน

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊÔÃÔ¹¸Ã ขึ้นมา ซึ่งพิพิธณฑนี้ไมไดเปนเพียงแค

สถานที่จัดแสดงซากไดโนเสาร เทานั้น ผมกลาพูดไดเลยวา ที่พิพิธภัณฑสิรินธร เปนเสมือนแหลงเรียนรูทาง ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร และตนกำเนิดของโลกใบนี้เลยทีเดียวครับ

แนนอนจุดเดนคือ ซากโครงกระดูกไดโนเสารแบบเต็มตัว ทั้งที่ขุดพบเจอในไทย และจากตางประเทศ ลวนมีอยางครบครัน ใหเด็กๆ ไดเขามาชม เก็บความรูใสตัวไปเพียบ นอกจาก ไดโนเสารแลวพิพิธภัณฑยังมีประวัติความเปนมาของโลกใบนี้ ตั้งแตครั้งเกิด Big Bang จวบจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันเลยทีเดียวครับ

ที่กาฬสินธุ หาไดมีเพียงพิพิธภัณฑเทานั้น ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ ลวนเต็ม ไปดวยทุกอยางที่เกี่ยวกับไดโนเสาร  ไมวาจะเปน เสาไฟฟา ถังขยะ หรือแมแตรูปปน ขนาดเทาของจริงที่ชวนใหเด็กๆ ไดจินตนการไปถึงครั้งเมื่อไดโนเสารยังมีชีวิตอยูบนโลกใบนี้

สุดทายที่ขาดไมไดสำหรับขาชอป OTOP ของกาฬสินธุที่ไมมีใครเหมือน คือ แตกาฬสินธุไมไดมีดีแคไดโนเสารนะครับ สำหรับผูชื่นชอบศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมแลว

ที่อำเภอกมลาไสย ยังมี “¾ÃиҵØÂÒ¤Ù” พระธาตุแหงเมืองฟาแดดสูงยาง เปนแหลงรวม สถาปตยกรรมถึง 3 ยุคทั้ง ทวาราวดี อยุธยา จนกระทั่ง รัตนโกสินทร จะมีที่ไหนที่สิ่งกอสราง อยางเดียวที่เกิดจากศิลปะรวมสมัย หรือถาใครชอบเที่ยวชิวๆ แบบปลอยอารมณ ถึง 3 สมัยเชนนี้ “ËÒ´´Í¡à¡´” ชายหาดทรายขาว   ที่ “à¢×è͹ÅÓ»ÒÇ” เขื่อนดินอีกแหงในประเทศไทย เปนแหลงพักผอนหยอนใจชั้นดี สามารถมานั่งเลน ปลอยอารมณสุนทรี ปูเสื่อ กินสมตำ กุงเผา รับลมเย็นสบายไดเชนกัน

“¼ŒÒäËÁá¾ÃÇÒ” ผาไหม Handmade

ที่มีลายอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่เครื่องจักร ไมสามารถทำได สามารถไปชมวิธีผลิตไดตาม หมูบานตางๆทั่วจังหวัด หรือไปชมและเรียนรู อยางใกลชิดที่ “ศูนยวัฒนธรรมผูไทยและวิจิตร แพรวาบานโพน” ที่อำเภอคำมวง แหลงใหญของ ผาไหมแพรวาของจังหวัด สามารถซื้อหาเปน ของฝากถูกใจผูรับไดในราคาไมแพงครับ

àËç¹ÁÑê¤ÃѺ·Õè¼ÁºÍ¡Ç‹Ò¹‹ÒÍÔ¨©Òà´ç¡æàÁ×ͧ ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø äÁ‹ä´Œà¡Ô¹àÅÂä»àŤÃѺ à¾ÃÒзÕèáË‹§¹ à¾Õº¾ÃŒÍÁä»´ŒÇ·ءÊÔè§Í‹ҧ·Ñé§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ áÅзÕè¾Ñ¡¼‹Í¹ Ë‹͹㨠à¾×è͹æÅͧä»à·ÕèÂÇ·Õè¡ÒÌÊÔ¹¸ØáÅŒÇ ÃѺÃͧ¨ÐµÔ´ã¨¤ÃѺ


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


ไป(ถึง)เลย …ไมเลยแลว

¨.àÅÂ

àÁ×ͧ´Í¡äÁŒáÅÐÊÒÂËÁÍ¡ เรื่องและภาพโดย : ฉัตรวุฒิ จิรศรันยานนท

เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤดู นามวา เมืองเลย เมืองที่นักเดินทางหลายทานรูจักกันดีในชื่อเสียงของ ภูกระดึง ภูเรือ และ ภูหลวง ทามกลางฤดูฝนที่เย็นฉ่ำ ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน วันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของการเดินทาง พาเที่ยวเมืองนารัก อีกมุมหนึ่งของเมืองเลย .... ผมเดินทางจากกรุงเทพฯ เมืองกรุงที่แสนวุนวาย เก็บเรื่องงานไวกอน แลวออกเดินทางเพื่อพักผอนทามกลางธรรมชาติ ทริปนี้ไปหนาฝน แตไมใชปญหาถาใจรักการเดินทาง ปลายทางเมืองเลยเมืองแหงทะเลภูเขา

จากอุทยานแหงชาติภูกระดึงไมไกลเทาไรจะพบปายบอกทางไป

บรรยากาศยามเชา เมฆหมอกลอยตัวต่ำมาบดบังภูเขา มองดูแลวสวยจริง ๆ ผมจอดพักรถเพื่อหามื้อเชาทาน และถายภาพเก็บบรรยากาศ กอนออกเดินทางตอบนทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) เปดแผนที่เพื่อดูสถานที่ทองเที่ยวในเสนทาง พบ

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔÀÙ¼ÒÁ‹Ò¹

“ǹÍØ·ÂÒ¹ÊǹËÔ¹¼Ò§ÒÁ”

ตั้งอยูระหวางภูกระดึงกับอำเภอวังสะพุง ขับผานหมูบานตางๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จนถึงบริเวณทุงหญากวาง มีภูเขาแทงหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายเปนลูกๆ ใหญบางเล็กบาง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผานทะลุได จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา คุนหมิงเมืองเลย และไมไกลจาก วนอุทยานสวนหินงาม มีน้ำตกสวยนาแวะไป เที่ยวอีกแหงนะครับคือ น้ำตกสวนหอม ชวงนี้น้ำเยอะมาก ไหลผานชั้นหินลงมา สวยจริง ๆ ถายภาพสวย ๆ ไดแลวก็ออกเดินทางตอ มุงสูอ.ภูเรือ ปลายทางคืนนี้

อยูไมไกลนัก แบบนี้ขอแวะเขาไปเที่ยวกอนเลยแลวกัน

อุทยานแหงชาติภูผามาน อยูไมไกลจากทางหลวงหมายเลข 201 (ชุมแพ-เมืองเลย) ตั้งอยูบนเขา มีบานพักและลานกางเต็นทไว บริการนักทองเที่ยว บรรยากาศนาพักมาก ๆ และไมไกลจากอุทยานฯ มี น้ำตกพลาญทอง เปนน้ำตกที่สูงประมาณ 10 เมตร ลดหลั่นเปนชั้นสวยงาม ถามีโอกาสเพื่อน ๆ ลองแวะเขาเที่ยวนะครับ หลังจากนั้นผมขับกลับสูเสนทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 201 ซักพักก็มาถึง บานผานกเคา ซึ่งนักเดินทางที่ตองการขึ้นสู ยอดภูกระดึง เมื่อเดินทางมาดวยรถประจำทาง ตองมาแวะ สับเปลี่ยนรถตอรถสองแถวที่นี่ แตนาเสียดายที่ในชวงเวลา ระหวาง1 มิถุนายน -30 กันยายนของทุกป ทางอุทยานแหงชาต ภูกระดึงปดใหบริการ 4 เดือน เพื่อใหธรรมชาติไดพักฟนตัว นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปไดถึงตีนภูเทานั้น

ผมเดินทางถึงอำเภอภูเรือประมาณบายสี่โมงเย็น ทามกลางสภาพทองฟาปด มีฝนตกสลับหยุดตลอดการเดินทาง ชวงนี้เมืองเลยถูกขุนเขาลูกใหญนอยปดลอม แทบทุกดาน สองขางทางเขียวชุมชื่นไปหมด ผมทานมื้อเย็นในอำเภอภูเรือ หลังจากนั้น ดูเวลาแลวยังทองฟายังไมมืด แวะไปชมบรรยากาศบนยอดภูเรือ ชวงนี้นักทองเที่ยวมีนอย เนื่องจากเปนฤดูฝนนะครับ หลังจากนั้นลงมาพักที่โรงแรมบานธงชัยรีสอรท อยูตรงเชิงภู บรรยากาศนาพักและราคาไมแพง เชาวันใหม เมื่อคืนนองฝนตกมาตลอดทั้งคืนจนถึงเชา อากาศจึงเย็นสบาย แวะไปหาอะไร ทานมื้อเชาในตลอดอำเภอภูเรือ ซึ่งอยูไมไกลจากที่พัก กาแฟรอนๆ ซักแกวกับปาทองโก แลวตอดวยกวยจั๊บอีกชามก็อิ่มสบายแบบเบาๆ พรอมสำหรับเดินเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ ยามเชาในตลาด ชาวบานออกมาหาซื้อขาวปลาอาหาร พระและสามเณรออกบิณฑบาตร อันเปนวิถีชาวบานเรียบงายแฝงความสุขสบายที่พบไดในชนบท

บริเวณทางเขาอุทยานฯ มองยอดภูกระดึง จากตีนภู บนเสนทางที่ไรนักเดินทาง

สำหรับเมืองนารักนามวา เมื อ งเลย แหงนี้ ไมวาจะมาทองเที่ยวฤดูไหน เมืองเลยนารักเสมอ ธรรมชาติที่สวยงาม รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส เหมาะแลวสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดที่วา...

สายๆ ผมเดินทางขึ้นสูยอดภูเรือ ในวันนี้สภาพฟาปด หมอกมากและมีฝนตกปรอยๆ โชคดีที่ไมตกหนัก ผืนปากำลังพักฟน ดอกไมกำลังผลิบาน ผมชอบบรรยากาศเย็นฉ่ำ ไมมีแดดรอนๆ เพลินกับมองหาสิ่งเล็ก ๆ บนพื้นดิน ที่สวนมากทุกคนมองขาม... ความงามในธรรมชาติรอใหเราคนพบ ดอกไม กลวยไมปา เห็ดเล็กๆ และแมลงตัวนอย ความงดงามทามกลางธรรมชาติเหลานี้ เมื่อเรามองดี ๆ จะพบมากมาย

ชวงบายผมวางแผนเดินทางไป เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และ หนวยพิทักษปาโคกนกกระบา สองขางทางหลวงหมายเลข 203 เปนแหลงเพาะพันธุไมดอกที่สวยงาม สามารถแวะชมและเลือกซื้อดอกไมเมืองหนาวติดไมติดมือกลับบานได จากอำเภอภูเรือประมาณกิโลเมตรที่ 11 จะพบปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวงอยูทางขวามือ ขับเลี้ยวขวาเขาสู ทางหลวงชนบท ลย.3023 ระยะทาง 18 กิโลเมตร เสนทางไตระดับขึ้น ไปเรื่อย ๆจนถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ติดตอเจาหนาที่ เพื่อขออนุญาตเดินทางไปหนวยพิทักษปาโคกนกกระบา ปลายทางในครั้งนี้ แตนาเสียดาย เนื่องจากที่ผานมา 2-3 วัน ฝนตกหนักบนภูหลวง ทำใหมี ตนไมลมมาปดเสนทาง ไมสามารถไปได เสียดายจริง ๆ ไวคราวหนา ผมคอยหาโอกาสมาใหมอีกครั้ง

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÀÙà¢Ò Êش˹ÒÇã¹ÊÂÒÁ ´Í¡äÁŒ§ÒÁÊÒÁÄ´Ù


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152

ทอดใหมๆใหชิม

2.

มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

“¾Ãл°Á਴Տ”

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ”

ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152

ทอดใหมๆใหชิม

2.

มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

“¾Ãл°Á਴Տ”

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ”

ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152

ทอดใหมๆใหชิม

2.

มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

“¾Ãл°Á਴Տ”

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ”

ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152

ทอดใหมๆใหชิม

2.

มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

“¾Ãл°Á਴Տ”

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ”

ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152 มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

ทอดใหมๆใหชิม

2. แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว

“¾Ãл°Á਴Տ”

ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ” ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


¹¤Ã»°Á »°Áº·áË‹§¤ÇÒÁÊآ㨠ไมไดไปเต็มๆมาซะนาน นครปฐม หลายคนคงนึกออกแตพระปฐมเจดีย แตจริงๆมีอะไรใหทองเที่ยวอีกเยอะแยะ ความนารักของเมืองนี้มีเยอะ ขับผานก็บอย แตไมคอยแวะ วันนี้เตรียมโปรแกรมอยูพักใหญ สรุปวา ไปชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ – พิพิธภัณฑรถเกาเจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตลาดทานา –พระปฐมเจดีย – ตลาดสุขใจ ภายใน 1 วัน เรื่องและภาพโดย : วรัฎฐ พอนอวม

ŋͧàÃ×Í

¿ÒÏÁ¡ÅŒÇÂäÁŒ

จุดแรกก็ไป กอนเลย ที่นครปฐมนี่มีฟารมกลวยไมเยอะครับ

·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ

1.

จากนั้นก็ไปตอที่

¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·Ó¢ŒÒǵѧ

ออกจากกรุงเทพฯประมาณ 9 โมง ถึงนครปฐม 10 โมงเอง มุงไปทาง ม.มหิดล ศาลายา เปนทางเชื่อมระหวาง ม. ศาลายา และตัว อ. นครชัยศรี ก็จะเจอกับทางเขา วัดสุวรรณาราม ใครหลงใหโทร.หาศูนยทองเที่ยว 034-297-152 มี 4 จุดใหแวะชม • ฟารมกลวยไม • OTOP ขาวตัง • นาบัว • นาขาว และสวนผลไม คาเรือ 300 บาท นั่งไดประมาณ 6-10 คน และมีคาเขาชมรวมทองเที่ยวคนละ 70 บาท ใชเวลาตามสบาย มีน้ำดื่มใหทุกจุด ไปกันเลย....

ทอดใหมๆใหชิม

2. แลวไปเก็บบัวตอที่

¹ÒºÑÇ

จะไดเปลี่ยนเรือไปพายเรือ กลางดงบัว จะพายเองหรือ ใหเจาหนาที่เคาชวยพายก็ได

จากนั้นไปที่สุดทาย เปน

¹Ò¢ŒÒÇáÅÐÊǹ¼ÅäÁŒ

3.

มีผลไมใหชิมกระหน่ำ ทั้งสมโอ มะมวง ขนมมากมาย

4.

5. öÍÕᵎ¹ÊØ´´ÃÔ¿·

และจะมี ไปชมทองนา จายเพิ่มรอบละ 80 บาท แตไมเขาก็ไดนะ แตควรเขาไปชม จะเจอทุงนาใกลกรุงเทพฯ เดินไปถายรูปไดตามใจ ชาวบานนารักมากๆ

“à¨É®Ò à·¤¹Ô¤ ÁÔÇà«ÕÂÁ”

เปนที่ๆเก็บรถเกา รถแปลก รถหายาก รถที่คุณไมเคยเห็น ที่สำคัญ เขาฟรี ครับ มีตั้งแตรถเด็กเลนยันเครื่องบินเลย สุดยอดมากๆ เหนือคำบรรยายสุดๆ

“µÅÒ´·‹Ò¹Ò”

หางกันเพียงประมาณ 15 นาท กวยจั๊บอรอยมาก ของกินก็เยอะ อาคารบานเรือนเกาๆก็เพียบ อยูติดริมน้ำเลย ลองเดินวนๆดูรอบตลาดนะครับ รานคาเต็มเลย

มานครปฐมก็อยาลืมไปไหว

“¾Ãл°Á਴Տ”

ไวเปนสิริมงคลนะครับ แถวหนาพระปฐม เดินมาเลยนะ ตรงตลาดลาง ซ.3 มี

“¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ¹Ò©ÑéÇ” ที่คนนครปฐมนิยมไปกินกัน แจมสุดยอด

µÅÒ´ÊØ¢ã¨

ปดทายกอนกลับดวย ทางเสน อ.สามพราน อยูที่หนาทางเขา โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด ขึ้นสะพานขามแมน้ำมา ก็มองทางขวาไดเลย (ถามาจากนครปฐม) เปนตลาดแบบชาวบานมาขายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเอง สะอาด ถูก พอคาแมคาใจดี มีตะกราใหยืมไวตอนซื้อของดวย

จบทริป...นครปฐม ดวยความสุขใจภายใน 1 วัน เที่ยวไมเหนื่อย สนุก มีความสุขครับ


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ

àÃÒÅͧÁҴ١ѹNjÒ... 㹪‹Ç§ÊÒÁàÇÅÒã¹Ë¹Öè§Çѹ

เรื่องและภาพโดย : วิลาสินี รัศมิทัต และ ชเพชร ชลานุเคราะห

àÃÒ¨Ðä»·Õèä˹䴌ºŒÒ§

สมุทรสงคราม..จังหวัดเล็กๆที่อยูใกลกรุงเทพมาก หางกันแค 65 กิโลเมตรเทานั้นเอง

ã¹àÁ×ͧÊÒ¹éÓáË‹§¹Õé

หลายคนมีโอกาสมาสัมผัสแลว บางคนก็ยังไมมีโอกาส บางคนเคยมาแคโฉบแบบผิวเผินเพื่อใหไมตกเทรนดแลวก็ผานไป อยากจะบอกวาที่นี่มีอะไรมากกวาที่คิดอีกเยอะ มาแลวก็มาอีกไดบอยๆ เพราะที่สมุทรสงครามแหงนี้เปนเมืองนารัก แวะมาทีไรไมมีคำวาเบื่อ...

ÃѺÃͧNjÒä´Œ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠¡ÅѺä»àµçÁÍÔèÁ ...

...ที่นี่มีสายน้ำเปรียบเสมือนสายชีวิต มีคลองนอย-ใหญเกิน300 คลองแนนอน ในสมัยกอนที่ยังไมมีถนนหนทางมากมายอยางปจจุบัน ลำคลองเปนทุกสิ่งของชาวบานที่นี่ ทั้งเปนที่อาบน้ำ ที่ซักผา ที่หาอาหาร ที่ใชสัญจรไป-มา ฯลฯ

เริ่มออกจากกรุงเทพเชาๆ มาถึง

ใกลๆเที่ยงไปตอกันที่

µÅÒ´¹éÓ·‹Ò¤Ò....ÊÒ¹éÓÂÒÁઌÒ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧºÒ§¹ŒÍÂ... ÊÒ¹éÓÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ

เปนตลาดน้ำที่ยังคงเปนตลาดน้ำจริงๆ ไมเหมือนตลาดน้ำ ที่ไหนที่เคยไปสัมผัส ไมใชตลาดน้ำที่จัดขึ้นเพื่อนักทองเที่ยว แตที่นี่ยังคงเปนวิถีชีวิตเดิมๆของชาวบานที่มีนัดเพื่อมา แลกเปลี่ยนสินคากัน ในวันที่ตรงกับขางขึ้นและแรม คือ 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ ขายไปเรื่อยๆจนใกลเที่ยงก็ตลาดวาย เปนแบบนี้มานานนับ 60ปแลว สินคาสวนใหญที่นี่ จะเปนของที่มาจากสวน แมคา-พอคาพายเรือมาขาย หรือมาแลกเปลี่ยนกัน ราคาของก็ไมแพง 10 บาทที่นี่ยังมีคา มันเปนวิถีชีวิตเดิมๆที่ดูนารัก

ที่นี่จะไดเห็นไดรับรูถึงอารมณของตลาดน้ำอัมพวา ตอนที่ยังไมดังเหมือนปจจุบัน คลองบางนอยเปนชุมชนเกาแก ของสมุทรสงคราม ตลาดนี้มีคาแรคเตอรเปนตลาดเงียบๆเรียบรอย ดำรงชีวิตกันไปแบบชาๆไมพลุกพลาน สวนมากเปนเจาของดั้งเดิม รานคา-บานเรือนเปนเรือนไมเรียงกันเปนเรือแถวแนวยาวไปตามลำคลอง ที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนอากงอามา อยางที่รานโรตีแตจิ๋ว ที่ไดไปนั่งคุยนั่งกินขนม บานนี้ไมเคยคิดที่จะยายไปไหนแมแตที่นี่เคยมีชวงที่ซบเซามากๆ พอเริ่มมีการสงเสริมใหคนมาทองเที่ยวที่นี่ เมื่อซัก 2 -3 ปที่แลว เลยนำเอาสูตรขนมของอามาที่ทำใหกินเสมอตอนไหวเจาออกมาทำขาย ที่นี่นารักเพราะทุกคนมีความเปนเจาของบานที่แสดงความยินดี และเชื้อเชิญคนมาเยี่ยมบาน ไมแปลกที่มีคนตางถิ่นจะมองเห็นความนารักของที่นี่ และอยากมา เปนสวนหนึ่งของชุมชนคลองบางนอยนี้ แตทุกคนที่เขามา จะตองรักษาความเปนธรรมชาติ และสัญญาวาจะไมมาเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอยางที่เจอที่ตลาดนี้จึงกลมกลืนกันไปหมด เดินไป ชิมโนนชิมนี่ไปอิ่มทองไดไมยากเลย

พอคา-แมคาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุกัน เสียงเหนอๆของ คุณยาคุณยายที่ยังพายเรือมาขายของ หรือคุณลุงที่มา คอยรอรับนักทองเที่ยว คุณลุงเลาใหฟงวาตั้งแตเกิดมา ก็เห็นตลาดน้ำแหงนี้เปนแบบนี้มาแสนนานแลว ทุกคนยิ้มแยมทักทายเอาสินคามาแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนหนาตามีความสุขที่ไดออกมาพบปะกัน ไดคุยกัน หรือไดแลกเปลี่ยนของกัน ราคาของที่นี่ถูกแสนถูก หอยทอดโบราณแบบแปงไมกรอบ แบบที่เราคุนเคยเวลาสั่งแมคาในเมืองจานละ 20 บาท รสชาติดีทีเดียว คุณปาพายเรือมาขายแบบนี้ไมรูวากี่สิบปแลว จะมีใครรับชวงตอไปไหมหนอ.. หรือขนมครกที่แมคาโมแปงเอง ขูดมะพราวเอง กระทงละ 10 บาทก็ยังมีขายอยู ภาพที่ปรากฏตรงหนา ณ เวลานั้น เปนภาพที่เหมือนเราไดยอนกลับไป สูวิถีชีวิตในอดีต คิดถึงทีไรก็ยังรูสึกวาบรรยากาศตรงนั้นนารักทุกที

พอถึงตอนบายแกเคลื่อนตัวไปตอที่

µÅÒ´¹éÓÍÑÁ¾ÇÒ..........ÊÒ¹éÓÂÒÁàÂç¹

นาทีนี้ไมนามีใครที่ไมรูจักตลาดน้ำแหงนี้ นอกเหนือจากคนไทยแลวยังมี นักทองเที่ยวตางชาติอีกเปนจำนวนมากที่กำหนดใหที่นี่เปนหนึ่งใน สถานที่ที่ตองมา ที่ตลาดน้ำอัมพวาจะตื่นตาตื่นใจกวา 2 ตลาดแรก เพราะมีแตความคึกคัก รานคามีทั้งบนฝงและพายเรือมาขายในน้ำ ตอนเย็นๆ จะมีแสงสีเต็มไปหมด กวาจะหลับไหลก็ดึกดื่น ไมรูวามีใครเคยนับกันจริงๆจังๆ หรือไมวาที่นี่มีรานคากี่ราน เรือขายของกี่ลำ หรือโฮมสสเตยกี่แหง ระหวางทาง เราจะตื่นตาตื่นใจกับของกินที่พอคา-แมคานำมาขาย สินคาขาวของตางๆที่มายั่วยวนใหเราตองซื้อ อยากชิม อยากชอปไปเสียทุกสิ่ง หนึ่งวันเต็มๆกับสายน้ำทั้งสามเวลาก็อาจจะเต็มอิ่มและเพียงพอ แตถาหาก มีเวลาอีกซักหนอย การคางที่อัมพวาซักคืนอาจทำใหเราสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้น การไดสัมผัสตลาดน้ำอัมพวาในตอนเชาตรูในขณะที่รานคายังหลับไหล มีแตพระที่พายเรือหรือเดินมารับบิณฑบาตรตามหนาบานนั้น เปนภาพที่ประทับใจไมลืม รวมทั้งอาจไดสัมผัสชีวิตของคนอัมพวาแทๆเชน การเลนน้ำ ในคลองของเด็กแถวๆนั้น ซึ่งพอจะทำใหมั่นใจไดวาน้ำในตลองอัมพวานี้ยังสะอาดพอ ที่พอ-แมจะปลอยใหลุกหลานมากระโดดน้ำเลนได

• ตลาดน้ำทาคา เปดวันขางขึ้นและแรม 2 ค่ำ,7 ค่ำ,12 ค่ำ และวันเสาร-อาทิตย 8.00น.-12.00น. • ตลาดน้ำคลองบางนอย เปดวันเสาร-อาทิคย สายๆไปจนบายๆแกๆ • ตลาดน้ำอัมพวา เปดวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัคฤกษ ตั้งแตบายๆไปจนมืดค่ำ

การมาเยือนเมืองนารักแหงนี้ ทำใหเขาใจไดถองแทถึงคำวา

ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ.. àÁ×ͧÊÒ¹éÓÊÒÁàÇÅÒ สายน้ำกับชีวิตของผูคนที่นี่ ไมสามารถแยกออกจากกันได การที่ไดมีโอกาสมาสัมผัสชีวิต ที่เรียบงาย และปลอยเวลาใหไหลไปชาๆ ตามสายน้ำบาง เปนชวงเวลาที่เรา ไดสัมผัสถึงความสงบและรับรูวา ชีวิตบางทีเราก็ไมไดจำเปนตองมีอะไรมากมาย ความสุขงายๆหาไดใกลๆตัวนี่เอง....


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


หากจะพูดถึงเมืองศิลป ก็ตองเปน

ชุมชนเการิมแมน้ำจันทบูร

ชุมชนที่ผานกาลเวลาอันยาวนาน โดยยังคงความ สวยงามดวยสถาปตยกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต ของผูคน สวนถิ่นอัญมณีก็ตองหมายถึงการผลิต และการแปรรูปพลอยที่โดงดังไปทั่วโลก นอกจากนี้เมืองจันทบุรี ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารการกินที่เอร็ดอรอยหาและทานที่อื่นไมได ผมเลยขอเพิ่มเติมพาเพื่อนๆ ไปชิมอาหารจานอรอย ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมืองจันทบุรีดวย ก็แลวกันนะครับ

¨Ñ¹·ºØÃÕ

àÁ×ͧÈÔÅ»Š ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ เรื่องและภาพโดย : ดุสิต เสมาเงิน

การเดินทางไปจันทบุรี แสนสะดวกสบาย ใชเวลาไมนานเลยครับ

ผมเลือกใชเสนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอรเวย ไปจนถึงชลบุรี จากนั้นก็มุงหนาสูอำเภอแกลง และจันทบุรี จุดหมายปลายทางของเรา ระยะทางสองรอยกวากิโลเมตร ใชเวลาเดินทางแบบไปเรื่อยๆ ประมาณสามชั่วโมงกวาๆ เองครับ

...ทองเที่ยวเมืองจันทบุรีไปกับโครงการ คนเลาเรื่อง เมืองนารัก ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผมขออาสา พาเพื่อนๆ เที่ยวชมชุนชนเการิมน้ำจันทบูร ชมการทำพลอยจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เที่ยวอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตระเวนทานอาหารอรอยๆ กันครับ...

เราเขาพักกันที่ โรงแรมเกษมศานติ์ ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกของเมือง จันบุรีดวยในตอนแรกผมแอบนึกวาโรงแรมนี้คงจะเปนโรงแรมเกาๆ โทรมๆ แตที่นี่กลับดูทันสมัย มีการบูรณะรักษาที่ดี บรรยากาศการตกแตงสวยงาม ลงตัว ทำเลที่ตั้งยังอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทองเที่ยวในตัวเมือง จันทบุรีอีกดวย จากโรงแรมเราสามารถเดินไปชุมชนเการิมน้ำจันทบูร ถนนศรีจันทแหลงคาพลอย และเดินไปถึงตลาดน้ำพุไดครับ

เนื่องจากผมไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน10 สุดยอดนักเลาเรื่องออนไลน กับโครงการ "¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡"

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยไดรับมอบหมายใหไปเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศ ณ เมืองจันทบุรี เมืองทองเที่ยวที่เคยไดแตผานไปผานมา แตไมเคยไดมีโอกาสไปเที่ยวสัมผัสจันทบุรีอยางจริงจังสักที นึกดีใจเพราะหาโอกาสอยากกลับไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอยูแลว ไดหนังสือ คนเลาเรื่องเมืองนารัก มาเปนลายแทงหลักของการเดินทางครั้งนี้ อีกทั้งขอมูลจากเพื่อนๆ ชาวจันทบุรีที่เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพื่อออกเดินทางทองเที่ยวตามคอนเซ็ปต "จันทบุรี เมืองศิลป ถิ่นอัญมณี"

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ

ตะวันตื่นที่ริมน้ำจันทบูร

เชาของวันจันทรเริ่มสัปดาหใหมผมรีบตื่นลุกออกจากเตียงอันนุมสบาย

ทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวตางจังหวัดผมมักจะตื่นเชาตรูเสมอๆ ตางกับเวลา อยูกรุงเทพมักจะนอนยาว จนแสงตะวันตั้งทำมุมกับพื้นโลกมากองศา แลวนั่นแหละถึงจะยอมตื่น ผมอาบน้ำแตงตัว และเตรียมกลองคูใจ กอนจะออกจาก โรงแรมเกษมศานติ์ มุงหนาลงเนินไปตามตรอก สูถนนสุขาภิบาล ถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแมน้ำจันทบูร ซึ่งสองขางทางของถนนสายนี้เรียงรายไปดวยบานเรือนอันเกาแก ที่เรียกกันวา“ªØÁª¹à¡‹ÒÃÔÁ¹éӨѹ·ºÙÔ นี่คือแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่ผมจะพาเพื่อนๆ มาเยือนกันครับ ชุมชนเการิมน้ำจันทบูร เปนชุมชนโบราณที่มีอายุอานามยาวนานมากกวา 300 ป บานเรือนที่สรางดวยไมและปูนนั้น ผสมผสานดวยสถาปตยกรรม ทั้งไทย จีน ฝรั่งเศส ญวน จนกลมกลอม เปนเสนหที่สงผานกาลเวลา มาจวบจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนยานการคาที่สำคัญ มีทั้งชาวจีนพุทธ และชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสตอพยพมาอยูอาศัยรวมกับชาวไทยดั้งเดิม เห็นไดจากศาลเจาจีนที่มีหลายแหง อาทิ ศาลเจาตั้วเลาเอี้ย ศาลเจาแมกวนอิม ศาลเจาที่ตลาดลาง สวนวัดคอทอลิกที่กอตั้งโดยชาวญวนอพยพจากเวียดนาม เพียง 130 คนปจจุบันก็กลายเปน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เปนวัดคาทอลิกที่มีขนาดใหญ มีผูนับถือศาสนาคริสตในจันทบุรีมาก ถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวครับ นอกจากอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของชาวจีน และชาวญวนแลว ในชวงที่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศสไดยึดเมืองจันทบูรนานถึง 11 ป ทำใหมีการ ผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรปเขาไปผสมผสานอีก ทำใหบานเรือน ในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรมีความนาสนใจ และมีเสนหไมเหมือนใคร นาเสียดายที่ บานเรือนสวนหนึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมครั้ง ใหญ เมื่อป 2533 ซึ่งทำใหมีบานเรือนหลายหลังถูกทำลายไปครับ

หลังจากหนาวเหน็บกับเมือ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหน เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่ม ก็เริ่มออกเดินทางหาของท และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผม ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาห มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว คร

เดินมาเรื่อยๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ ไมนานผมก็มา ถึงรานกาแฟชมรมหมากรุกสกา ในเวลาเชาตรูอยางนี้ สนามประลอง ความคิดกำลังเริ่มคึกคัก ฝงตรงขามคือ โรงเจเทียงเซ็งตึ๊ง สามารถ มองเห็นยอดโดมของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ผมออกเดินมุงหนาตอไปยัง สะพานนิรมล ผานบานขุนบุรพาภิผล ปจจุบันเปนราน ขนมไขปาไต ภายในบานปาไตกำลังขะมักเขมน เอาขนมที่เพิ่งออกจากเตาใสถุง กลิ่นขนมรอนๆหอมฟุง ขนมไขของ ปาไตนั้นกรอบนอกนุมในหอมหวานกำลังดี ผมเดินตอไปจนไปถึง ตรอกเล็กๆขางราน กวยเตี๋ยวเจอี๊ด รานกวยเตี๋ยวทะเลชื่อดังเพื่อ ขามสะพานไปยังฝงตรงขาม ณ จุดนี้ สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ และสวยงามของอาสนวิหารฯไดอยางชัดเจน บริเวณลานกวางดาน หนามีอนุเสาวรียพระนางมารีอาตั้งสงาอยูกลางบอน้ำพุ แตเนื่องจาก วันนี้ประตูปด ผมจึงเดินวนถายรูปอยูแตภายนอกเทานั้นครับ ที่กึ่งกลางสะพานนิรมล ทางขวามือจะเห็นตนลำพูขึ้นแนนตลอด ริมน้ำ รากอากาศตัวตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกขึ้นมาเหนือน้ำดูแปลกตา ฝงตรงขามคือบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทรบูร ในอดีตสมัยที่ผูคน เดินทางขามลำน้ำจันทบูรดวยเรือคงจะมีเรือจาง เรือแจว พายขามน้ำ ขวักไขวไปมา ตางจากปจจุบันที่สายน้ำจันทบูรไมมีวี่แววของเรือพาย เรือแจวใหพบเห็นอีกตอไป

¢Í§ÍËÍ àÁ×ͧ¨Ñ¹·ºÙÃ

¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·ÐàŠ਍ÍÕê´ÃÔÁ¹éÓ

ผมสั่งเสนเล็กตมยำทะเล ปกติ 30 บาท พิเศษ 40 บาท หรือถาจัดเต็ม 50 บาท ก็เพิ่มปูเพิ่มกั้ง และหอยเชลลอีกดวย เมนูเด็ดอีกจานคือขาวคลุกพริกเกลือทะเล เปนขาวสวยรอนๆโปะดวย กั้ง ปู และ หอยเชลล ทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือ ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดนั่นเองครับ

áÁ§¡Ð¾Ãع´Í§ ดวยเปลือกตนอินทรี จนเปลี่ยนจากสีใสเปนสีแดง

ผมเคยเห็นที่ตลาดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว แตไมมีโอกาสไดลองลิ้มชิมรส มาคราวนี้ไมยอมพลาดถามวิธีการทานจากคุณปาเจาของราน ปาบอกวา ใหเอาแมงกะพรุุนไปลางน้ำ แลวฉีกหรือตัดเปนชิ้นเลกๆ พอดีคำ แลวทาน กับน้ำจิ้มที่ตำจากพริก ถั่วตัด

¨Ñ¹·ºØÃÕ¶Ôè¹ÍÑÞÁ³Õ ผมโชคดีที่ไดมีโอกาสเขาไปชมศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ ของเมืองจันทบุรี ที่นี่ผมไดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของพลอย เมืองจันทบุรีอยางมากมาย คำพูดที่วาจันทบุรีถิ่นอัญมณีนั้น มีที่มาที่ไปที่นาสนใจทีเดียวครับ จันทบุรีถือเปนแหลงผลิต และแปรรูปพลอยที่มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลก ในอดีตทับทิม สยามที่โดงดังก็ขุดพบในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับ แตปจจุบัน ทับทิม หรือพลอยสีแดงนั้นหมดไปจากจันทบุรีแลว ที่เห็นนำมา แปรรูปกันจะเปนพลอยที่นำเขาจากตางประเทศ หรือถาเปน ทับทิมสยามแทๆ ก็เปนทับทิมเกาเก็บ ไมมีทับทิมที่ขุดพบใหม ในจันทบุรีอีกแลวครับ พลอยชนิดที่ยังคงขุดพบอยูบางปจจุบัน ก็มี บุษราคัม มรกต เขียวสอง และสตาร นอกนั้นก็จะเปนพลอย นำเขาที่ถูกนำมาแปรรูปที่เมืองจันทบุรี

มาจันทบุรีคราวนี้...นอกจากจะไดสัมผัสบรรยากาศสวยงาม และศิลปของบานเรือนในชุมชนเการิมน้ำจันทบูรแลว ยังไดความรูเรื่องอัญมณีของดีเมืองจันทร และไดทานของอรอยจนน้ำหนักเพิ่มกลับไปกรุงเทพดวย เมืองจันทบุรีมีดีเยอะแยะอยางนี้ อีกไมนานผมคงตองกลับมาเยี่ยมเยือนอีกแนนอนครับ ขอบคุณทุกทานที่ชวยอำนวยความสะดวก หาขอมูล และติดตอสถานที่ตางๆ ไวใหนะครับ จันทบุรี เปนเมืองที่มีดีมากกวาที่คิดจริงๆ ครับ

จากกอนหินสูอัญมณีล้ำคา

การแปรรูปพลอยนั้นเริ่มกันตั้งแตพลอยดิบที่มีสีสันรูปลักษณ ไมตางอะไรจากกอนกรวด ชางทำพลอยตองใชประสบการณ ความสามารถในการ คัดเลือกพลอย โดยมีเครื่องมือคือไฟฉาย เพื่อสองดูเนื้อของพลอยวาเปนอยางไร อยางพลอยดิบสีฟา จากมาดากัสกา ถึงจะมีสีฟาเหมือนกันแตสีสันของพลอยดิบ แตละกอนก็แตกตางกันไป กรรมวิธีการเผาพลอย จะทำให พลอยสีออนมีสีเขมขึ้นมา ชางทำพลอยจะสองดูพลอยวามีรอย แตกปริหรือไม กอนนำไปทดลองเผาขั้นตน เพื่อดูวามีการแตก เพิ่มเติมไหม จากนั้น ชางโกน จะทำการตกแตงพลอยอยางหยาบๆ เพื่อเก็บรอยแตก รอยบิ่น พลอยที่มีสีสันตามตองการก็จะ ถูกสงตอใหชางแตงขึ้นรูปพลอยใหสวยงาม สวนพลอยที่ยัง มีสีสันไมเขมพอจะถูกนำไปเผาในเตาชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้ง เตาน้ำมัน เตาถาน เตาไฟฟา และเตาไฟฟาสูญญากาศ ที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปรวมถึงอุณหภูมิ และระยะเวลา ในการเผาก็เปนสูตรที่สืบทอดตอกันภายในครอบครัวเทานั้น บางครั้งอาจใชเวลายาวนานถึงสามเดือนเลยทีเดียว เมื่อไดพลอยที่มีสีสันตามตองการและผานการแตงมาแลว ชางจี้ จะจี้พลอยใหเปนเงาสวย ถือเปนอันเสร็จขั้นตอนการ ทำพลอย กอนจะถูกสงไปทำเรือนเครื่องประดับตอไป


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


¨.ÃÐÂͧ àÁ×ͧà¡ÒÐá¡ŒÇáʹ¾ÔÊ´Òà เรื่องและภาพโดย : ณภัทร จันทรน้ำใส

ระยอง..เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯออกไปเพียงไมเทาไหร แตรูไหมคะ เปนจังหวัดที่เคยไปเปนครั้งที่สองในชีวิตเองคะ เพราะเวลานึกถึงทะเลสวนใหญก็จะนึกถึง พัทยาหัวหิน แตวันนี้ไดรับภารกิจใหกลับไปอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเมื่อตอนยังเด็กมาก กับครอบครัว และแนนอนคะ ในครั้งนี้ไดกลับไปอีกครั้งก็เลือกที่จะกลับไปรื้อฟนความหลัง เมื่อครั้งยังเยาววัยอีกสักครั้ง ถึงแมวาหลายอยางในระยองจะผิดหูผิดตา รวมถึงผูที่ไปเยือนอยางดิฉันก็ผิดหูผิดตาไปไมนอยเชนกันวาไหมคะ.. แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนเลยนั่นคือเสนหของเมืองนี้คะ ตามมานะคะ เดี๋ยวจะพาไปรูจักระยอง ในอีกมุมนึงคะ ใหรูวาระยองไมไดมีแคทะเลเสมอไปคะ ทริปนี้ นองผักอวนมาในนามของ ททท. กับคอนเซปต คนเลาเรื่องเมืองนารัก คะ ซึ่งเมืองนารักที่เคาเลือกใหนองผักอวนไปทำนั่นก็คือเมืองเกาะแกวแสนพิศดาร .... งานนี้เรียกวาทางททท.คัดเลือกไดถูกมากคะ เพราะอะไรไมตองบอกนะคะ รูปภาพสามารถสื่อไดทุกอยางคะ แสนพิศดารในที่นี้ผูเขียนขอเหมารวมๆไปแปลวา "แสนสวย"คะ

ชวงที่เดินทางเปนชวงตนเดือนกันยายน แตอยูใตฟาอยากลัวฝนคะ เมืองไทย ก็เหมือนคนรักคะ กอดไดทุกฤดูคะ ผูเขียนมีความเชื่อมั่นไดเชนนั้น ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพ โดยแวะพักจุดจอดมอรเตอรเวย แปบเดียวอยูที่ 3-4 ชม. จำไดวาสมัยเด็กมันไกลกวานี้มาก แตเดี๋ยวนี้หนทางสะดวก ขึ้นกวาเดิมมาก นั่งรถหาวๆ อยู พอเขาเขตเมืองระยองเจอปายตอนรับเขาเมือง ระยองก็ตื่นเลยคะ ผลไมละลานตาไปหมด เมืองนี้เคาดังเรื่องผลไมนะคะ ใครไปไมไดหิ้วผลไมกลับมา แปลวายังมาไมถึงเมือง"ฮิ" แหงนี้ ตองมาตามรอยอีกรอบคะ

สถานที่แรกที่จะไป ตามคำแนะนำของพอคะ สมัยๆหนุมๆพอของผูเขียนเคยมาใชชีวิต อยูที่ระยองหลายปคะ พอแนะนำวัดวัดวังหวา ตั้งอยูที่เขตุ ต.วังหวา อ.แกลง คะ ซึ่งพอ ทาวความวา วัดแหงนี้เปนเสมือนกับ วัดสายหลักของเมืองระยองคะ ใครมาระยอง ตองแวะมาสักการะทานกอนเพื่อความเปนศิริมงคล ซึ่งผูเขียนก็มาขอพรกับพระมงคล หลวงปูคร่ำ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่โดงดังมากของระยอง เนื่องจากอยากใหการมา ระยองหนนี้ฟาฝนเปนใจ ไดเดินทางเก็บทุกรายละเอียดของระยองอยางไมมีอุปสรรคใดๆ เชื่อไหมคะวา ทั้งวันที่อยูระยอง ฝนไมตกเลยคะ อากาศดีทั้งทริป!!

เสร็จจากนั้นก็เดินทางไปยัง จุดที่เคาเรียกกันวา หมุดกวี นึกออกแลวใชไหมคะ ครูกวี หนึ่งเดียวในเมืองไทย ทานสุนทรภู คะ จุดนี้เราสามารถใชเวลาไดเปนชั่วโมงๆ เพราะนอกจากจะมีอนุสาวรียของทาน ใหสักการะแลว ยังมีรูปปนในวรรณคดี และมีบทกวีใหอานหลายจุด นางยักษ นางเงือก สินสมุทร สุดสาคร ฯลฯ ซึ่งตอนเด็กผูเขียนเคยมา สารภาพวาไมกลาลงรถกลัวรูปปน มาวันนี้ไมกลัวแลวยังชอบมากดวย เดินอานกลอนอากาศดีๆเพลินมาก เรียกไดงายๆวามาถึงสถานที่แหงนี้ ก็เทากับวากาวขามาถึงระยองขางนึงแลวนะคะ

เสร็จแลวไดเวลากาวขาไปอีกขางนึงแลวละคะ ใชแลวคะมาระยองตองไปทะเล ที่ขึ้นชื่อเลย มาทีไรก็ตองเสร็จ ที่นี่คะ เสม็ด แตวันที่ผูเขียนเเดินทางไปไมไดขามไปเนื่องจากคลื่นลมแรง แตไมใชปญหานะ ระยองยังมีหาดทรายสวยๆใหเรานั่งพัก อยูหลายจุด จุดแรกที่ขอกลาวถึงคือ áËÅÁáÁ‹¾ÔÁ¾ หาดทานที่ชอบบรรยากาศสไตล มีเตียงชายหาดนั่ง ปารตี้สังสรรค กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว นั่งกินลมดูทะเล สั่งอาหารมานั่งทาน ก็ที่นี่คะ เพราะหาดคึกคักตลอดแนว และมีรานอาหารทะเลใหเลือกหลายเจา ซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลคะ คนระยองเคาจะดูแลนักทองเที่ยวดี ไมมีการเอาเปรียบหรือแบงแยกบริการ ระหวางนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางชาติ

Êǹʹ

หาดนี้เหมาะสำหรับพักผอนอยางแทจริงคะ หาดอาจจะไมคอย นาเลนเทาไหร แตคิดวาเหมาะสำหรับผูทีชอบความชิลลเปนพิเศษ รานอาหารก็จะมีนอยกวา ซึ่งผูเขียนก็ชอบแนวนี้คะ นั่งแปบๆ ก็หมดวัน รูสึกวาเวลาแหงความสุขมันหมดไปไวจัง.

การกลับมาระยองเปนหนที่สอง ทำใหรูวา

“ÃÐÂͧ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¼ÙŒ¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¹‹ÒÃÑ¡”

ตอนรับนักทองเที่ยวเสมอและเที่ยวงายมาก ขับรถแบบไมตองวนไปวนมา แคตามเสนทางสายหลักก็จะเจอจุดทองเที่ยวใหเราแวะตลอดเสมอ เปนเมืองที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวรรณคดีไดอยางลงตัว อีกทั้งของฝากที่เวลากลับไปบานแลวเพื่อนๆทุกคนตองทวงถามคือ ผลไม และ น้ำปลาคะ สักพัก พอก็บอกวาเดี๋ยวจะพาไป µÅÒ´ÂÁ¨Ô¹´Ò คะ ไมคุนหูเลยนะคะแตพอแนะนำมามีหรือจะพลาด ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดหาดนี้หลายโล ขับรถไป ประมาณ 45 นาที ใครไประยองก็อยาลืม เผื่ือเวลาดวยนะคะ ถาใครชอบเที่ยวตลาดแนวโบราณๆ แนะนำคะหรือไมชอบก็แนะนำ unseenมากคะ ลักษณะชุมชนยมจินดา จะเปนบานไมเกาๆ ติดๆกัน เชื่อไหมคะ เดินๆอยูนี่คิดวาตัวเองอยูระยองเลย เหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยคะ ทราบจากคนแถวนั้นวา ทุกๆปจะมีจัดงานใหญดวย แตถามาชวงปกติก็จะไมครึกครื้นเทาไหร แตเรียกวางานนี้ไดมาซึมซับบรรยากาศระยอง ในแบบที่วา มาระยองไมไดเสร็จเสม็ดหรอกคะ ..เสร็จเสนหของระยองมากกวา

งานนี้ ผูเขียนชอบมาก กับเมืองที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหระยองคงความเปนเมืองนารักแบบนี้ไวนานๆ

Í‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹Õéàª×èÍÇ‹Ò...ËÅÒ·‹Ò¹ ¡ÅѺä»ÃÐÂͧÃͺ˹ŒÒ ¤§äÁ‹ä´Œ àÊÃç¨á¤‹àÊÁç´Í‹ҧà´ÕÂÇ áÅŒÇŋФ‹Ð....¹ŒÍ§à§×Í¡ÁÑè¹ã¨


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


àÁ×ͧŒ͹ÂؤáË‹§Íѹ´ÒÁѹ

µÐ¡ÑèÇ»†Ò ¨.¾Ñ§§Ò เรื่องและภาพโดย : อานนท ผลพลา

ตะกั่วปา เมืองเล็กๆที่ปจจุบันเปนแคทางผาน หลายๆคนขับรถผานเมืองตะกั่วปาเพื่อไปยัง จุดหมายปลายทางที่ เขาหลักหรือภูเก็ต อาจเพราะที่นี่ดูเงียบเกินกวาจะมีอะไรใหสัมผัส แตเพราะความเงียบนี่ละคือเสนหของที่นี่

จากการไดมาอยูแคสามวันทำใหผมหลงรักเมืองนี้เขาแลว หลายๆคนอาจตั้งคำถาม...แลวเมืองนี้มีอะไรใหหลงใหล อยากรูแลวใชมั๊ยละครับ งั้นตามผมไปเที่ยวพรอมๆกันเลยกับ

ตะกั่วปา...เมืองยอนยุคแหงอันดามัน

จากถนนศรีตะกั่วปาผมเดินไปจนสุดทางแยกไปถนนอุดมธารา บริเวณหัวมุมจะเจอรานขายกาแฟ ซึ่งยามเชาจะเปนแหลงพบปะ สังสรรคของคนที่นี่... ถนนอุดมธารา หรือที่คนแถวนี้เรียกวา ยานจับเส หรือ จับเซ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวาทาเรือ เนื่องจากบริเวณนี้เคยเปนทาเรือเกา ของเมืองตะกั่วปาแถบนี้จะมีบานเกาเรียงเปนแถวยาว บางหลังรกรางไมมีคนอยูแตยังคงไวไมมีการรื้อถอน ..

บานโบราณ คือเสนหแรกที่ดึงดูดใหผมอยากมาสัมผัสที่นี่ หลายๆคนเห็นภาพก็จะ

นึกถึงภูเก็ตจะมีใครรูบางวายังมีอีกที่ๆมีเหมือนกัน แตแตกตางจากกันมากมายนัก ตะกั่วปาคือปลายทางของความคลาสสิค บานเกาๆทามกลางบรรยากาศเงียบและสงบ ทำใหสิ่งที่มีอยูดูทรงคุณคา ควรแกการอนุรักษไวสืบตอไป ผมเริ่มตนชมบานเกาสไตลชิโน-โปรตุกิสดวยการทำความรูจักกับสัญลักษณของอาคาร รูปแบบชิโน-โปรตุกิสกันกอน ซึ่งเรียกกันวา หงอคาขี่ หรือซุมโคงทางเดินหนาอาคาร มีอยูดานหนาอาคารทุกหลัง เปนชองโคงตอเนื่องกันเปนระยะๆเพื่อใหเกิดการเดินเทา หงอคาขี่ เปนภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลวา ทางเดินกวาง5 ฟุตจีน ซุมโคงแตละตึกเหลานี้ เปนเสนหที่นาชมยิ่งนัก ผมเดินชมบานเกาแถวถนนศรีตะกั่วปา ถนนเสนเดียวแตเดินกลับไปมาซะหลายรอบ งามซะอยากยืนนิ่งๆอยูตรงนั้น บนถนนศรีตะกั่วปาจะมีอีกหนึ่งของโบราณที่ตองแวะชม คิอ เกาอี้ตัดผมโบราณ สถานที่ตั้งไมใชรานตัดผมนะครับแตเปนรานขายนาิกาชื่อรานฮั้วลอง ซึ่งมีอยูรานเดียวในเมืองเกาแหงนี้ เกาอี้ตัวนี้เปนสมบัติที่ตกทอดมาจากรุนคุณพอ เจาของรานเลยเอามาตั้งไวใหคนไดชม เพราะเปนของเกาที่หาชมไดยากแลวในสมัยน

เราเดินยอนกลับกันอีกรอบ เพื่อแวะชม วัดเสนานุชรังสรรค ซึ่งมีพระอุโบสถที่งดงาม สรางตามแบบวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ภายในประดิษฐานพระประธานหินออนสีขาวศิลปะพมา มีธรรมมาสรัชกาลที่5 ตูพระธรรมปฏก ขันราหู กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป พ.ศ.2539 ...จากวัดเสนาฯ เดินออกไปอีกนิดทางประตูดานหลัง เราจะเจอกับวัดลุมหรือ วัดพระธาตุคีรีเขต เปนอีกวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สรางเมื่อปพ.ศ.๒๔๓๖ กอนวัดใด ๆ ในเมืองตะกั่วปา มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่สืบสายจากกรุงศรีวิชัยเปนสมบัติเกาแกประจำเมือง

เมื่อเดินยอนกลับมายังถนนศรีตะกั่วปา เลี้ยวขวาไปนิดเดียวจะถึง บานขุนอินทร เปนบานตึกสวยงามแบบชิโน-โปรตุกิส สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เปนบาน ของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี(ชอย ณ นคร) นายอำเภอตะกั่วปาในระหวางป พ.ศ.2464

อยางที่ทราบกันวาที่ตะกั่วปามีชุมชนชาวจีนอยูมาก เพราะฉนั้นเปนธรรมดาที่จะตองมีสมุนไพรจีนขาย งั้นเราไปชมรานขายยาจีนกันดีกวาครับ รานนี้เปนรานเดียวในยานเมืองเกาที่ขายยาจีนโบราณ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อาคารโรงเรียนเตาหมิง สรางประมาณป พ.ศ.2465 โดยการเรี่ยไรเงินทุนจาก เศรษฐีเหมืองแรและพอคาชาวจีนในจังหวัดระนองและ ภูเก็ตเพื่อใหบุตรหลานไดเลาเรียนเขียนอานภาษาจีนได สรางโดยชางฝมือชาวจีน เปนโบราณสถานที่มีคุณคา ดานสถาปตยกรรม ปจจุบันยังเปดสอนในวันเสาร และวันอาทิตย

เดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแลวผมวาเราไปหาอะไรทานกันดีกวา ของกินชื่อดังประจำเมืองนี้คงไมมีใครไมรูจัก หมี่พังงา รานตั้งอยูหลังที่วาการอำเภอเมืองหลังเกานั้นละ เสนหมี่เคาจะทำเองลักษณะคลายๆหมี่เหลือง เหนียวกำลังดีอรอยเลยครับ

สถานที่สำคัญนอกตัวอ.ตะกั่วปาอีกแหงที่ไมแวะไมได นั่นคือ สะพานเหล็ก ขามแมน้ำตะกั่วปา มีความยาว ประมาณ 200 เมตร กวางพอที่รถมอเตอรไซคสวนกันได บริษัทจุติ บุญสูง สรางขึ้นในป พ.ศ.2511 โดยใช เหล็กจากเรือขุดแรที่หยุดกิจการ เพื่อใหความสะดวกแกคนงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

หากอยากสัมผัสรองรอยอารยธรรมแหงความเจริญ ในอดีต นอกเหนือจากยานเมืองเกาแลว ทานสามารถไปชมความงามของ

เลยจากรานนี้ไปตรงเสนทางจะไปภูเก็ตกอนถึง รพ.พังงา จะมีรานขนมจีนอีกเจาที่ผมไดลิ้มลองแลวขอบอกวาเด็ดจริงๆ นอกจากน้ำแกงที่จัดจานแลวยังมีผักเครื่องเคียงหลากหลาย และสำหรับคนที่ชอบจัดจานมากขึ้น ที่นี่เคามีแกงไตปลา ใสถวยวางไวใหทุกโตะราดไดตามใจปากเลยครับ รานนี้ขายขนมจีนแตชื่อรานคือ รานไกยางนายเลิศ แนะนำนะครับแลวจะติดใจ

และสำหรับอาหารยามเชาขอนำเสนอ หมี่สั้วกระดูกหมูตุน ขายเฉพาะตอนเชารานอยูในปม ปตท.ยานยาวครับผม รสชาติอรอยถูกปากถูกใจผมมากๆ เสนหมี่นุมๆเนื้อตุนเปอยยุย อรอยหาดาวเลยครับ

ที่วาการอำเภอตะกั่วปา (หลังเกา)

ในอดีตเคยใชเปนศาลากลางจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อจังหวัดตะกั่วปาลดฐานะเปนอำเภอ ในป 2475 จึงกลายมาเปนสำนักงานที่วาการอำเภอ

µÐ¡ÑèÇ»†ÒÂѧÁÕÍÐäÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ ÂÔ觶ŒÒ໚¹ª‹Ç§ ¸.¤. ¶Ö§ àÁ.Â. ·Õè¹Õè¨Ð¤Ö¡¤Ñ¡ ´ŒÇ¹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅЪ‹Ç§àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ á¶Ç‹ҹàÁ×Í§à¡‹Ò ·Ø¡æÇѹÍҷԵÂÒÁᴴËÁÅÁµ¡¨ÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ແ´âÍ¡ÒÊãËŒªÒǺŒÒ¹¹Ó¢Í§ÁÒÇÒ§¢Ò ·Ñ駢ͧ¡Ô¹áÅТͧ㪌 ºŒÒ§¡çÊÒ¸Ôµ¡Ò÷Ӣ¹ÁâºÃÒ³ ᤋ䴌ÃѺÃÙŒ¡çÍÂÒ¡¨Ðä»ÊÑÁ¼ÑÊáÅŒÇ ¼Áàͧ¤§µŒÍËÒâÍ¡ÒÊ¡ÅѺä»àÂ×͹àÁ×ͧ¹Õéãˌ䴌Íաṋæ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


ËÒ´ÊÁÔËÅÒ ...ชายทะเลเมืองสงขลาก็เปรียบเสมือนหองรับแขกธรรมชาติ

àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃÊ

·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵÑé§ã¨ÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ

ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ

ที่ตอนรับผูมาเยือนเรื่อยมาจนปจจุบัน ที่ขึ้นชื่อไดแก หาดสมิหลา เปนชายหาดสวยงามนาเดินเลนทรายขาวละเอียด น้ำไมลึกมาก เลนน้ำไดดี ตลอดแนวจัดเปนสถานที่พักผอน มีปฏิมากรรมรูป นางเงือกนั่งอยูบนโขดหิน อันเปนสัญลักษณของสมิหลา มีวิวทิวทัศนของเกาะหนู เกาะแมว เปนฉากหลัง พรอมดวยรูปปน แมวและหนูที่บอกเลาตำนานของเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว จากอำเภอหาดใหญสามารถใชรถประจำทางสายหาดใหญ-สงขลาได หากอยูในเมืองก็มีรถสองแถวไปชายหาด

เรื่องและภาพโดย : .มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น

à·ÕèÂÇà¡ÒÐÂÍ ªÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ· เกาะยอ อยูในทะเลสาบสงขลา มีสวนผลไมนานาชนิด และมีโบราณสถานเชน วัดเขาบอ วัดทายยอ mujมีเจดียเกาแกอยูบนเนินเขา

การเดินทาง มีเรือโดยสารไป-มาระหวางตลาดสดสงขลากับเกาะยอ หรือจะเดินทางดวยรถยนตมาตามเสนทาง สงขลา-หาดใหญ แลวขาม สะพานติณสูลานนท ซึ่งเปนสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

สถานที่นาสนใจบนเกาะยอไดแก สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา เปนสถานเก็บขอมูลที่มีคุณคาดานวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุของจริง ขอมูลมุขปาฐะ สมุดขอย และอื่น ๆ เปนจำนวนมากเชน หองกระตายขูดมะพราว (Coconut Graters) หองเครื่องมือชางไมและงานศิลปหัตถกรรม (Carpenter's Tools and Handicrafts) จัดแสดงเครื่องใชชางไมชนิดตางๆ หากมาเกาะยอแนะนำใหมาเที่ยวที่นี่นะครับ

ผมไดมีสวนรวมในโครงการ "10ÊØ´ÂÍ´ ¤¹àÅ‹ÒàÃ×èͧ àÁ×ͧ¹‹ÒÃÑ¡" ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีนักรีวิวทั้งหมด 10 คน ไปกันคนละเมือง ของผมได จ.สงขลา ...เมืองความทรงจำหลากรส ครับ การเดินทางนั้นไมยุงยากเทาไร เพราะมีหลากหลายวิธีใหทานเลือกไมวาจะนั่งรถทัวร หรือขึ้นเครื่องบิน สำหรับผมเลือกขึ้นเครื่องบินครับ ใชเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ถึงสนามบินหาดใหญเรียบรอย...

สถานที่แรกที่เราจะไปกันคือ หาดใหญไอซโดม (สโนวโดมเมืองหิมะ) ครับ

โดมแหงความเย็นยะเยือกระดับ -15 องศา ใหญและเย็นที่สุดในประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญรวมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกันสราง เปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

Hatyai Ice Dome

ตั้งอยูที่สวนสาธารณะ อ.หาดใหญ คาเขาชมคนละ 200 บาท เด็กสวนสูงไมเกิน 135 ซม. จายแคครึ่งเดียว การเขาชมแบงเปนรอบๆ รอบละ20 นาที มีบริการเสื้อกันหนาวไมคิดคาบริการ แตสำหรับรองเทาใหเชาคูละ 20 บาท ซึ่งผมไมเอาครับ สูๆ... ภายในโดมจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งตนตำรับจากเมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรูปสถานที่สำคัญที่สวยงาม ของประเทศตางๆ16แหงทั่วโลก อาทิเชน ศาลาทรงไทย หอฟาเทียนถาน (ประเทศจีน) รูปปนเมอรไลออน ( สิงคโปร ) เจดีย 5 ชั้น(ญี่ปุน) หอเอนเมืองปซา(อิตาลี) โอเปรา เฮาส(ออสเตรเลีย) ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย) ทัชมาฮาล(อินเดีย) เปนตน และยังมีโซนสวนสนุก ที่มีสไลเดอรน้ำแข็ง ขนาดใหญใหลื่นเลนกันดวยครับ หลังจากเที่ยวเสร็จฝนตกพอดีครั กวาจะออกมาไดก็ประมาณ 4-5 โมงเย็น กลับเขาที่พักและเเวะหาของทานมื้อเย็นครับ เมนูวันนี้จะเปนจานเดนของเมืองหาดใหญ จะเปนอะไรนาสนใจแคไหนติดตามตอนตอไปครับ...

“ൌҤÑèÇ”ÍÒËÒÃÇ‹Ò§àÁ×ͧʧ¢ÅÒ หลังจากหนาวเหน็บกับเมืองหิมะ กันมาแลวแถมฝนอีกนิดหนอย เวลาก็เย็นมากแลวทองเริ่มหิว ก็เริ่มออกเดินทางหาของทานกันครับ และที่แรกที่เราจะไปกันคือ ตลาดกิมหยง ครับ และผมกับเพื่อน ก็หาอาหารอรอยๆ ทานกัน จนไปสะดุดตากับเมนูอาหารหนึ่ง มีชื่อแปลกๆ วา เตาคั่ว ครับ

รานขายเตาคั่วนี้เปนรถเข็นผมจึงตองซื้อใสถุงกลับมา ราคาประมาณ 30-40 บาทผมก็จัดเต็มมาเลยครับ เพราะอยากรูวาจะมีอะไรบาง เมื่อกลับมาถึงหองพักก็จัดใสจาน ตามรูปเลยครับ แตไมมีถวยน้ำจิ้มเลยตองใสถุงใวกอนครับ เตาคั่ว เปนอาหารวางคลายยำสลัด มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ประกอบดวยเสนหมี่ เตาหูทอด หมูหั่นเปนชิ้น กุงฝอยสดผสมแปง และน้ำกะทิทอดกรอบ ไขตม ผักบุงลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดดวยน้ำยาซึ่งทำจากน้ำสมสายชู ผสมน้ำตาลปบ และน้ำปลา เติมพริกโขลกละเอียด เจาอรอยอยูดานหลังตลาดกิมหยง หลังจากไดลองชิมจนเกลี้ยงจาน ขอบอกวาอรอยมากครับ รสชาติมีทั้งรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดหนอย และที่การันตีความอรอยไดอยางดีคือ ลูกคาครับเพราะที่สะดุดตา นอกจากชื่อแลว รานนี้ลูกคาเยอะมากครับ และตอนเขาไปสั่งซื้อนั้น ลูกคาแตละคนสั่งซื้อกันที 5-10 ชุดเลยครับ รานนี้ยังมีเมนูอื่นๆ อีกเชน กวยเตี๋ยวลุยสวน หลังจากอิ่มแลวก็กลับเขานอน พรุงนี้เราจะไปกัน จะเปนที่ไหนติดตามตอนตอไปครับ ...

à·ÕèÂÇàÁ×Í§à¡‹Ò ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ‹ҹàÁ×ͧࡋÒʧ¢ÅÒ ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญนาเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนแหลงเรียนรูเรื่องราว ความเปนมาของชาวสงขลาผานมุมมองทางสถาปตยกรรมทั้งยังเปนแหลง ของกิน และแหลงซื้อของฝากที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะเกาแกเกือบ 200 ป แลว ทั้ง3สายยังคงเอกลักษณดั้งเดิม เอาไวมีหองแถวไมแบบจีน ตึกคลาสสิคสไตลชิโนโปรตุกีส ศาลเจาพอกวนอู โรงแรมนางงาม ซึ่งโรงแรมไมเกาแกประดับลายฉลุไมวิจิตรบรรจง มีขนมอรอย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ใหเลือกชมและชิม หลังจากนั่งรถเวียนไปเวียนมา และลงเดินมองหารานอาหารอรอย เราก็ไดพบกับรานอาหารที่มีชื่อเมนูนาสนใจวา สตู ครับ และรานที่ผมจะแนะนำก็คือ รานเกียดฟง เปนรานขาย สตู หมูกรอบ ชากาแฟ

µÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË เปนตลาดเชิงวัฒนธรรมแหงแรกของภาคใต ผสมผสาน บรรยากาศตลาดน้ำขายอาหารอาหารทองถิ่น บนเรือ เกือบ 100 ลำ กับตลาดโบราณทางบก จำหนายอาหาร พื้นบานคาวหวาน สินคาที่ผลิตในทองถิ่น ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดความยาวกวา200เมตร แมคาที่ตลาดนี้ใจดีทุกคนมีทั้งลดทั้งแถม ผมกับเพื่อนก็ เดินดูของหาของกินไปเรื่อยๆ ขอบอกวาเยอะมากๆ ครับ จนกระทั่งมาเจอขนมโบราณนาสนใจอยางหนึ่งครับชื่อวา

ขนมบอกโบราณ เปนขนมพื้นบานที่นับวันจะหากิน

Ìҹʵ٠à¡Õ´¿˜›§ เริ่มดำเนินการมาเมื่อป พ.ศ.2480 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนรุนที่ 3 ตนตำรับ ของความอรอย คือ โกลัก เปนชาวจีนไหหลำที่เดินทางมาหากินในเมืองสงขลา และไดถายทอดสูตรการทำสตูหมูไก จากครั้งที่เคยเปนกุกอยูในเรือฝรั่งในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหแกพอของโกยาว (รุนที่ 2) ในชวงสงครามวัตถุดิบเหายากจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสูตรของสตู มาใชกะทิแทนเนย และใชเครื่องเทศจากอินโดนีเซียทดแทน และปรับสูตรให ถูกปากลูกคาทองถิ่น สตูเกียดฟงจึงเปนที่สตูที่ผสมผสานวัฒนธรรมการกิน ถึง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อินโดนีเซีย จีน และไทยเขาดวยกันอยางกลมกลืน รานสตูเกียดฟง ชวงเชาเปดขาย 07.00-13.00 น.โดยจะขายน้ำชากาแฟ สตู หมูกรอบที่รับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางราน ชวงบาย15.00-21.30 น. จะมีซาลาเปาขายดวย ซึ่งซาลาเปาเกียดฟง พิเศษตรงที่ทุกไสจะมีขนาดใหญกวาปกติ ไสหมูขนาดใหญเทาฝามือ แปงเหนียวนุมและไสหมูสับหอมกลิ่นเครื่องตุนยาจีน ราคาลูกละ 25 บาท สวนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็จะลดหลั่นขนาดลงมา นอกจากนี้ยังมีไสสังขยาและไสถั่วดำ ที่ลวนเปนสูตรโบราณเกาแกของ ทางราน สามารถเก็บไวในตูเย็นเปนเดือน ๆ

ไดยากและใกลจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนใต ทำจาก แปงขาวเหนียว กินคูกับมะพราวขูดและน้ำตาลทราย ผสมงาขาวสวนขั้นตอนการทำคือ ตองนำแปงใสกระบอก แลวนำกระบอกไปนึ่งผานไอน้ำรอนเพื่อใหแปงขนมสุก ก็จะไดขนมบอกหอมกรุนแสนอรอย ทาทายใหลิ้มลอง

¼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹¢¹Á·Õè¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡Ò÷Óá»Å¡´Õ ºÇ¡¡ÑºÃʪҵԷÕèÍËÍ àÁ×èÍä´Œ·Ò¹µÍ¹ÃŒÍ¹æ ໚¹ÍÕ¡àÁ¹Ù·Õèá¹Ð¹ÓàÁ×èÍÁÒà·ÕèÂǵÅÒ´¹éÓ¤ÅͧáË áÅÐËÒ´ãËÞ‹ àÁ×ͧ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓËÅÒ¡ÃʤÃѺ


10 เมืองน่ารัก 10 สุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์  

เล่มเสริมคนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก โดย 10 สุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์

10 เมืองน่ารัก 10 สุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์  

เล่มเสริมคนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก โดย 10 สุดยอด คนเล่าเรื่องออนไลน์

Advertisement