Page 1

ปี ท่ี 22 ฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม 2557

Angkhang

ค ณ ะ ท� ำ ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ยงใหม่ - ประชาอาสา พั ฒ นา โครงการหลวง พร้อมด้วย และคณะ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุ คลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกั น จั ด พิ ธี ท� ำ บุ ญ ทอดผ้าป่ า พระบรมธาตุดอยอ่างขาง ประจ�ำปี 2557 ณ ส�ำนักสงฆ์อ่างขาง

ROYAL PROJECT FOUNDATION


ข่าวทัว่ ไป ROYAL PROJECT FOUNDATION 19 APRIL 2014

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครัง้ ที่ 4/2557

วันที่ 19 เมษายน 2557 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ที่ปรึกษา คณะท�ำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะท�ำงาน พร้อมด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และคณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ออกปฏิบตั งิ านบริการหน่วยแพทย์ฯเคลือ่ นที่ ให้ แก่ราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ หมู่บ้านป่าคา ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน อาโอยามา ในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้ค�ำปรึกษาในการดูแล สุขภาพอนามัย 87 ราย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 22 ราย ทันตกรรม 11 ราย ตัดผม 36 ราย ชุดอุปกรณ์กีฬา ส�ำหรับโรงเรียนต�ำรวจ ตระเวนชายแดน 1 ชุด จัดยาให้ โรงเรียน วัด และสถานีฯ จ�ำนวน 4 ชุด โดย คณะท�ำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ก�ำหนด จะออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป ณ ศูนย์ฯ ม่อนเงาะ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557

2


ข่าวจากดอย

อ่ า ง ข า ง

ANGKHANG 5 APRIL 2014

วันที่ 5 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยพัฒนา พืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน), สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง, กรมอุตุนิยมวิทยาอ่างขาง และชาวบ้านหมู่บ้าน ขอบด้ง จ�ำนวน 50 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา ฝายชะลอน�้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ต้นน�ำ้ ในพื้นที่ โครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอความ รุนแรงของภัยธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้รวมถึงการรักษาแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร

9 APRIL 2014

วันที่ 9 เมษายน 2557 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานท่องเทีย่ ว จากสถาบันไอเอสโอเข้าตรวจประเมินสถานีฯ อ่างขาง โดยมี นายสมชาย เขียวแดง (ผู้อ�ำนวยการสถานีเกษตร หลวงอ่างขาง) และเจ้าหน้าที่สถานีฯ อ่างขางในส่วนงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลในการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อ ขอรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งผล การตรวจประเมินจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป 3


ปางดะ วันที่ 5 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับส�ำนักงาน ควบคุ ม ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ล าว และ UNODC ประจ�ำ สปป.ลาว น�ำคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จาก สปป.ลาว ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ทางวิชาการไทย - ลาว เพื่อการพัฒนา ทดแทนการปลูกพืชเสพติด จ�ำนวน 15 คน ศึกษาดูงานด้านการท�ำการ เกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ

PANG DA 5 APRIL 2014

18 APRIL 2014

วันที่ 18 เมษายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สถานี เกษตรหลวงปางดะ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด รวมทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาอาชีพของสถานีเกษตร หลวงปางดะ ร่วมกันท�ำพิธีรดน�้ำด�ำหัวและขอพร จากนาย วิจิตร ถนอมถิ่น ผู้ควบคุมสถานีวิจัย/เกษตรหลวง เพื่อความ เป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์และ วันขึ้นปีใหม่ไทย

4


ขุ น ว า ง KHUNWANG วันที่ 2 เมษายน 2557 คณะวิสาหกิจชุมชน กลุม่ เครือข่ายสายใยรักพะเยา จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงขุนวาง

2 APRIL 2014

ROYAL PROJECT FOUNDATION

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด www.npssiam.co.th Tel. 02-711-5300

5


อิ น ท น น ท์ INTHANON

2 APRIL 2014

วันที่ 2 เมษายน 2557 คณะ ผู้ประสานงานผัก มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด ( เทสโก้ โลตัส) เข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาขัน้ ตอนการผลิตสินค้า การท�ำการ ตลาดและการตัดแต่งผลผลิตภายใน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

11 APRIL 2014

วันที่ 11 เมษายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ได้น�ำคณะสื่อมวลชนเซเนกัล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยเข้ า ฟั ง บรรยายถึ ง ความเป็ น มาของสถานี ฯ ศึ ก ษาดู งานด้านงานวิจัย การเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอย่าง ยั่งยืนบนพื้นที่สูง รวมทั้งการด�ำเนินงานพัฒนาและส่งเสริม อาชีพให้กับชาวให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา เพื่อศึกษารูป แบบการพัฒนาด้านการเกษตรที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ แก่เซเนกัล

6

ROYAL PROJECT FOUNDATION


คณะเยี่ยมชม/ดูงาน

โครงการกองทุนปุ๋ ยอินทรีย์ และไฮโดรโพนิคส์ มู ลนิธิโครงการหลวง 8 APRIL 2014

01 HYDROPONIC PROJECT

วั น ที่ 8 เมษายน 2557 ศู น ย์ ก าร ศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม อัธยาศัย อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้น�ำคณะราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ตาม โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การกิ จ กรรม กระบวนการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงาน การก�ำจัดขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ไส้ เ ดื อ นดิ น คณะผลิ ต กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7


ORM EARTRHOW JECT ROYAL P N FOUNDATIO

8 APRIL 2014 วั น ที่ 8 เมษายน 2557 ส� ำ นั ก ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น� ำ นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 57 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน ดิน เพือ่ ผลิตปุย๋ มูลไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

02

8


คลินิกพืช

ประโยชน์ท่หี ลากหลายของมะเขือเทศ มะเขือเทศ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มะเขือเทศผลขนาดปานกลาง จะมีปริมาณวิตามินซี ครึ่งหนึ่งของส้มโอทัง้ ผล มะเขือเทศผลหนึ่งจะมีวิตามินเอ ราว 1 ใน 3 ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน นอกจากนี้มะเขือเทศยังมีโปแตสเซี ยม ฟอสฟอรัส แมกนีเซี ยมและแร่ธาตุอ่นื ๆ อีกหลายชนิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ชื่อทั่วไป : มะเขือเทศ ชื่ออื่น : ภาคเหนือเรียกว่า มะเขือส้ม ภาคอีสานเรียกว่า มะเขือเครือ มะเขือน้อย เขมรสุรินทร์เรียกว่า ตรอบ เขมรเรียกว่า ตีรอบ : ละว้า-เชียงใหม่เรียกว่าน�้ำนอ แหล่งก�ำเนิด : มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศเปรู และ เอกวาดอร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ล�ำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อนๆ ปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึก คล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ประมาณ 5-6 กลีบ ผลเป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกัน ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เนื้อภายในฉ�่ำด้วยน�้ำมีรสเปรี้ยว เมล็ดมีเป็นจ�ำนวนมาก มะเขือเทศมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ สีดา พันธุ์โรมาเรดเพียร์ เป็นต้น การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด ส่วนที่น�ำมาใช้ประโยชน์ : ผลสด สารเคมีและสารอาหารที่ส�ำคัญ : ในผลมะเขือเทศมีสารจ�ำพวก แคโรทีนอยด์ ชื่อไลโคพีน (Lycopene) ซึ่งเป็นสารสีแดง และวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามิน บี 1 บี 2 วิตามิน เค โดยเฉพาะวิตามิน เอ และวิตามิน ซี 9


มีในปริมาณสูง มีกรดมาลิค กรดซิตริก ซึ่งให้รสเปรี้ยว และมีกลูตามิค (Glutamic) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนช่วยเพิ่มรสชาดให้อาหาร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารเบต้า แคโรทีน และแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เป็นต้น สรรพคุณทางยาสมุนไพรและวิธีการใช้ : ผลมีรสเปรี้ยว ช่วยดับกระหาย ท�ำให้เจริญอาหาร บ�ำรุงและกระตุ้นกระเพาะอาหาร ล�ำไส้ ไต ให้ท�ำงานได้ ดี ช่วยขับพิษและสิ่งคั่งค้างในร่างกาย เป็นยาระบายอ่อนๆ และเหมาะที่จะเป็นอาหารส� ำหรับคนเป็นโรคนิ่ว วัณโรค ไทฟอยด์ หูอักเสบ และเหยื่อตาอักเสบ ให้รับประทานผลสด หากรั บ ประทานมะเขื อ เทศเป็ น ประจ� ำ สามารถช่ ว ยลด อัตราการเกิดโรคมะเร็งในล�ำไส้ และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ใช้ ใ บต� ำ ให้ ล ะเอี ย ดแล้ ว ทาบริ เ วณผิ ว หนั ง ที่ โ ดนแดดเผา สามารถช่วยลดอาการแสบได้ หากมีอาการปวดฟัน ให้ น�ำราก ล�ำต้น และใบแก่ต้มกับน�้ำรับประทาน การรักษาสิว สมานผิวหน้าให้เต่งตึง ให้ใช้นำ�้ มะเขือเทศพอกหน้า หรือน�ำ มะเขือเทศสุกฝานบางๆ แปะบนใบหน้า จะช่วยให้ผิวหน้าอ่อนนุ่ม ช่วยลดการแข็งตัว ของผนังหลอดเลือด รักษาโรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามไรฟัน ช่วยบ�ำรุงสายตา และช่วยย่อยอาหาร ลดความดันโลหิต และช่วยบรรเทาอาการป่วยของผู้ป่วยเป็น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคตับอักเสบ โดยรับประทานมะเขือเทศสุก เป็นประจ�ำ ลดอาการท้องอืดเฟ้อ และอาหารไม่ย่อย และช่วยรักษาโรคแผลร้อนใน โดยคั้นน�้ำมะเขือเทศสุกหรือปั่น ดื่มรับประทาน การน�ำมาใช้ทางการเกษตร : มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุกมีสารชื่อโทมาทีน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อราและ แบคทีเรียบางชนิด ที่เป็นสาเหตุทั้งโรคพืช และโรคในคน ส�ำหรับแมลง ศัตรูพืช มะเขือเทศก็สามารถป้องกันและก� ำจัดได้หลายชนิดคือ ด้วงหน่อไม้ฝรั่ง ด้วงต่างๆ หนอนผีเสื้อ หนอนผีเสื้อกะหล�่ำ หนอนเจาะล�ำต้น ไรแดง แมลงวัน และ แมลงสาบ เป็นต้น โดยสามารถป้องกันไม่ให้แมลงมาวางไข่ ยับยั้งการกินอาหารของ แมลงศัตรูพืชได้ นอกจากนั้นสารสกัดจากพืชจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสภาพ แวดล้อมน้อยกว่าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมาก เนื่องจากมีการสลายตัวได้รวดเร็ว และ จะมีคุณสมบัติในการเป็นสารขับไล่แมลงเป็นส่วนใหญ่ เป็นการช่วยลดปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน น�้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคด้วย

10

ROYAL PROJECT FOUNDATION


ส่วนที่น�ำมาใช้ : ทุกส่วนของพืชทั้งราก ล�ำต้นใบ และผล วิธีการใช้ : สามารถน�ำไปใช้ได้หลายวิธีเช่น วิธีที่ 1 ใช้ใบสดและล�ำต้นสดประมาณ 1 กิโลกรัม ทุบพอแตกแล้วน�ำไปแช่ในน�้ำ ร้อน 1 ปี๊บ แช่ทิ้งไว้นาน 5 ชั่วโมง แล้วกรองเอาแต่น�้ำไปฉีดพืชผัก โดยฉีดพ่นให้ทั่วทรง พุ่มทุก 3-5 วัน เพื่อป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนเจาะต้น/ยอด/ดอก/ผล หนอนผีเสือ้ กะโหลก หนอนกอ หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ หนอนแก้ว ราต่างๆ ไวรัส และแบคทีเรีย วิธีที่ 2 ใช้ล�ำต้น ใบ ผลต�ำให้ละเอียด ผสมขี้เถ้าเติมน�้ำเล็กน้อยแล้วกรองเอา เฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำไปฉีดพ่น วิธีที่ 3 ใช้ใบมะเขือเทศแห้งประมาณ 20 กรัม ต้มในน�้ำ 1 ลิตรจนเปื่อยคล้าย น�้ำเชื่อม ตั้งทิ้งให้เย็น แล้วน�ำไปทาล�ำต้น หรือ กิ่งเพื่อป้องกันแมลง วิธีที่ 4 ปลูกมะเขือเทศแซมระหว่างแถวของพืชปลูก หรือ แถวกะหล�่ำปลี สามารถช่วยป้องกันการเข้าท�ำลายของผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนชนิดต่างๆ ได้ ทั้งยัง เป็นการป้องกันไส้เดือนฝอยเข้าท�ำลายพืชปลูกได้ด้วย อ้างอิง http://www.urnurse.net/sarapad/tomato.html 18/04/57 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0 %B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0 %B8%A8 18/04/57 http://www.kroobannok.com/56983 18/04/57 http://www.adirek.com/stwork/fruitvet/ted.htm 18/04/57

รูป ก.และข. มะเขือเทศ ค. ด้วงหมัดกระโดด ง. หนอนใยผัก

11


เชียงใหม่ 1. ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ ที่อยู่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-211-613, 053-944-087 2. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ ในบริเวณสนามบินเชียงใหม่ เลขที่ 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5392-2127 3. ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า ที่อยู่ 25-26 เชียงใหม่พลาซ่า ถนนเชียงใหม่-ล�ำพูน ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5314-1855

เชียงราย โครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ที่อยู่ ห้องเลขที่ G06 ชั้น G 99/9 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5317-9920

อุ ดรธานี ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ที่อยู่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เลขที่ 277/1-3.271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4292-1275

กรุ งเทพฯ 1. ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ที่อยู่ ตลาด อ.ต.ก. ถนนก�ำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2279-1551 2. ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2942-5686-9 ต่อ 23 หรือเบอร์ตรง 0-2561-0197 3. ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า ที่อยู่ อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-0623 4. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่อยู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2535-6112 5. ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ที่อยู่ PLZ.B.SHP022A 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โซนเซ็นทรัล ถนนพหลโยธิน ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0-2958-5925 6. ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เช่ ที่อยู่ ตลาดบองมาร์เช่ เลขที่ 105/1 (ห้อง ป.13) ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2158-0673 7. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อยู่ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2134-8888 ต่อ 6260 เวลาเปิดท�ำการ เปิดท�ำการทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. 8. ร้านโครงการหลวงหัตถกรรม สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 4.4/1-4/2.4/4 ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ โซน D ติด Isetan ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2640-7000 ต่อ 7974 9. ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ที่อยู่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3804-3525 10. ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่อยู่ พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-4720

ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม 2557

จดหมายข่าวโครงการหลวง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you